13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Ekim ÜUMHüBİYEPe sSAYFA ÜÇ DI HABERLE Kıbrıs Rumlan arasmda iç savaş tehlikesi,, «Alithia» gazetesi iyi haber lan kaynaklara dayanarak, KıT> ns'taki kanun dışj silâhlı grubu takbih etmesi içın, hılkumetin Yunan hükümetıne başvurmaya hazırlandığını haber vermekteProf. Dr. dır. Aynı gazete, gizlice kurulan «iYılmaz ALTUĞ lâhlı grupların, siperler kazarak genlla savaşına hazırlandıklarını, ' ederal Alroanya Başbaka[ nı Willy Brandt, 1971 No amaçlannın Makarios hukümetinı devırmek olduğunu belırtbel Banş Mükâfatını kazanmıştır. Haberi Bundesmketedır. Gazetede, «İç savaşın tag'da (Alman Parlementosunda) eşiğinde balnnan Kıbns'ın millî meclis başkanı bir Hıristiyan De bir felâkete sürüklendiğini» one mokrat Parti milletvekili Hiikusurmektedır. meti tenkit eden bir konuşma ya«Kipros» gazetesi de hemen heparken sözunü keserek vermiş ve men aynı ıfadeyi kullanarak tehönce iktidar sonra muhalefet roillıkeyi haber vermekte, iki kamletvekilleri ayakta Brandt'ı alkışpa ayrılan Kıbnslı Rumlann her lanuşlardır. an bırbırlerine düşebıleceğıni belirtmektedır. Brandt'ın başana bir kaç katlıdır. Nobel ödiil komitesi genelSiyasî gozlemcıler, ada Rumlalikle görevdeki hükuraet adamn arasındaki gerginlıkten, geçen lanna ba mükâfatı vennemekteAğustos'ta Atina'da kaybolan tlir. Sadece iki ABD baskanı TheEOKA hderi Gnvas'ı sorumlu odore Roosevelt 1906 da, VVoodtutmaktadırlar. Gnvas'ı desteklerow VViIson 1919 da görev esnayen gazeteler, Baspiskopos'nn Kinda Nobel Banş Odülünü alrnışKıbrıs Turkleri ile bır uzlaşma lardı. Kanada Dışişleri Bakanı tavızi olarak adayı bağımsız muI/pstor Pcarson da 1957 de Bakanhafaza etmek ıstediğını ilen surlıkian aynldıktan sonra ödülfl mekte ve Kıbrıs'lı lidere hücum aimıştı. etmektedırler. Brandt. Nobel Barış ödülünü aDun sabah Lefkoşe'nın dış kelan dördüncü Almandır. 1926 da simınde şıddetlı bır patlama olDışişleri Bakanı Gustav Sressmuş, fakat polıs olayı ajdınlığa mann ödülü Fransız Dışişleri Baçıkaramamıştır. kanı Aristide Brian ile birlikte almıştı. Ba devlet adamları Alman Fransız yakudaşmasuu sağlamıslar ve 1925 te Locarno anlaşmasını imzalamışlardı. 1927 de mil. letvekili L. Ouidde yine bir Fransız F. Buisson'la banş ödülünü paylaşmıstı, 1935 te gazeteci Carl % on Ossietzky ödülü aldı, 1933 te Nâziler tarafından enterne edilen Ossietzky bir kaç ay sonra bir temerldiz kampında öldü. Brandt her şeyden önce TÖreği Insanlık doln bir kişidir. Varşo\ayı ziyaretinde yanmış Tahudi WASHÎNGTON, (Dış Haber. mahallesinde dizleri üzerine dîiler ServisiJ Amenkan Savuaşerek kendi payı olmıyan önceki ma Bakanı Melvın Laırd, Brukrejimin günahlan için Tanndan sel'de ıkı gun surecek, NATO af dilemiştir. Brandt yeni Nazi ve konferansına katümak üzere AIntikamcı bir Batı Almajıya dümenka'dan hareketınden once şüncesini dağıtabilen devlet adaduzenledıği bır basm toplanömıdır. Bunun içindlr ki Batılı ve sında NATO ulkelerınden bazılaDoğula bütün devlet başkanlan rını, ısım vermeden suçlamış ve hendini samimiyetle kutlamaktabu ulkeleruı jukumlüluklerıni dırlar. Brandt'a verflen ödül avnı yenne getırmedıklennı soylemışramanda F. Almanvanm da Batı tır. Melvın Laırd, Batı ve Dogjı ve Doğu ülkelerindekj itibannın bloklan arasında askerî bırlıklebir yankısıdır. Doğuva açılış polirın sayısını azaltmak amacıyla tikası ile Doğu ile Batı araand». gırışılecek nn*temei Eomşmeleki soğuk savnsı kaldırmıs ve den bahane eden butfATO ülketantı sağlaımştır. lerının, her şeydetr^Snce bağb. bulunduklan ıttıfaka karşı soBuna mukabil Alman muhaleferumluluklarını yerıne getirmetinin Brandt'ı Batının dâvâsına dlklennı bellrtmıştır. ihanetle suçlaması güçleşmiştir. Once çîftçi vamağı sonra arabaMelvın Laird, daha sonra NAcı olan büyük babası koyu bir TO ülkelerinin bu tutumunun, sosyalistti. Kiiçük VVilIy onun kugenel olarak NATO"nun savuncaçında masallar deçil fakat kahmasını güçsüz hale getireceğinl ramanlan Karl Marx, August soyledıkten sonra, özellikle N Bebel ve Ferdinand Lassalle olan TO'nun Kuzey ve Güney kanatfivküler dinlerdi. Brandt'a çüre larının savunnaa sıstemlennin büyük baba «Bizi ne Tann ne takvıyesi gerektığıni ıfade etmışKıral ne Imparator kurtarabilir, tır. Amenkan Savunma Bakanı, bızi ancak kendimiz kurtarabiüNATO'nun bu bolgelerınde Sovrız» derdi. Brandt «Büviik babam yetler Bırhğı hava ve denız gubana bır gün paraya ihtiyaç kalcunun gittıkçe kuvvetlenmekte mayacağını söylerdi. Herkes hakolduğuna da dikkati çetanıştır. kı olduğu kadan alacak daha sonra da ihtiyacı oldugu kadan alacak derdi» demektedir. Bundan ötürüdür ki Brandt 1930 da honüz on yedi yaşında iken Sosval Demokrat Partinin üvesi olmuştu. */ 9 Kanaatlarını en sıkıntılı çünlerde MADRtD, (THA) îspanya' dahi değiştirmemis, özüne ve sönın butun artıstlerı, ressamları, züne sâdık kalmış olan Brandt'a oğretmenlerı ve sanatseverlerı, djplomatlar Almanvanm en ivi Pablo Pıcasso'nun 90'ıncl jıldoDışişleri Bakanı demişlerdir. Binumu ıçın hazırlıklar yapmaklindiğl üzere Brandt 1 Aralık 1966 tadırlar. Barselona'nın en buyılk Hıristiyan Sosyal Demokrat bügazetesi olan La Vangaurdıa, rük koalisyonunda Bashakan Yarbassajfasını bastan başa Pıcasdımcısı ve Dışişleri Bakanı idi. so'nun renkli bir resmı ile susArtist Marlene Dietrich «Yıllarlemıştır. ctır Almanyada sarılacatım bir sembo! aradım, sımdı Wıl!y Brandt'da bu sembolu buldum» demiştir. Toronto'da Kosigin'i öldürmek isteyenlerin silâh deposu bulundu BtRLESMİS MÎLLETLER, (New Tork) Çin Halk Cum hurıyetinin Birleşmiş Mılletlerdeki Mılliyetçi Çin'ın yerini almasını ve Çın'm BM'de tek tem silci ile temsıl edılmesi konulundaki Arnavutluk karar ta«arısı; ABD, Formoza ve Arnavutluk temsilcılennin japtıklan konusmalardan sonra Genel Kurulda bu sabah ojlanacaktır. Arnavutluk karar tasarısındao önce Genel Kurul meselenin 2/3 çoğunluk gerektiren onemli bir sorun olduğu şeklindeki Amerikan karar tasarısını oylayacaktır. Genel Kurul bu oylamada Amenkan karar tasarısını kabul ederse, Arnavutluk karar tasarısı 2/3 çoğunluğu sağlamadığı takdırde Çin Halk Cumhuriyeti bu yıl da Birleşmiş Milletlere giremiyecektir. TORONTO, (>JU THA) Sovyet Rusya Başbakanı Kosigin, önceki gün Toronto'ya gelmiştir. Öte yandan, bir ihbar üzerine harekete geçen Toronto polısi, yaptığı 18 baskın sonucu, bir askerî bırlığe yetecek miktarda otomatık tufek, tabanca, maki nalı tüfek, bıçak, mermi, süngu ve bomba ele geçirmıştır. Bu arada üd genci de tutuklayan polıs örgütünün sozcüsü mufettıs Roy Soplet, sılahların bır çete taraimdan Sovyet Başbakanı Kosigin'i öldürmek içın kullan.lacağının saptandığını açıklamıştır. Alekst Hakedilen büyük şeret LEFKOŞE, (aa) Kıbrıs'ta yayımlanan iki rumca gazete, st lâhlı bır Rum orgutunün Başpiskopos Makarios'u devırmek ıçın gizhden gızhye faaliyet gosterdığıni, gergınliğın Rumlar arasmda 15 savasa yol acabilecek şekılde arttığuu yazmaktadırlar. F japonya'da tren kazasında 20 ölü, 200 yaralı var TSU, (a a) İki ekspres \olcu trenı dun Tsu jakınlarında, bır tunel içinde çarpısmıştır. Burun buruna meydana gelen kazada çok sayıda olu ve yaralı bulunduğu bıldırilmektedir. Bir habere gore, en az 20 kişi ölmuş ve 200 kişi de varalı olarak has» taneye kaldırılmıştır. «Kinki Demır Yollan îşletmesi», trenlerde 600 kadar yolcu bulunduğunu, çarpışma ile beraber iki trenin de raydan çıktığını ve birçok vagonun devrildığini biidirmiştir. Mahmut Fevzi ıçın olum cezası istendi K. İrlanda'nın kaderl K uzev İrlandada (Ulster) Ka tolikler ile Protestanlar arasındaki çatışma, Irlanda Cumhuriyet Ordusunun ted hiş ejlemleri ve sayıları 13 bini bulan Ir.giliz askerlerinin de sert karşılıklan ile, giderek kızışmakta, bir iç savaş niteliğine altır.da 1922 yılında bağımsızlığıLondra bir şart koşmuştu: Irlandanın ortalama beşte birini kapsavan Kuzejin 6 kontluğu, Ingiliz toprağı olarak kalacak, adaııın gcri kalan kısmına da bağımsızlık verilecckti. Irlandalılar teklifi kabul ettiler ve Ingiliz birlikleri, Ulster dışuıda, Irlandanın diğer kcsiınlerindetı çekildi. Ne var ki, Londra bukiimeti bu çözüm şekli ile ileride doğacak biiyuk sosyal patlamaJann tohumunu atıyor, çağımızın önde gelen haksızlıklarından birini başlatıyordu. Bugun 1^ miiyon nüfusu olan Kuzer Irlanda (Ulster) halkınm 1 milyonu Protestan, yarım milyonu da Katoliktir ve iktisadî ve sosyal tüm koşullar Protestan çoğunluğun Katolik azmlığı czmesini saflayacak sekilde biçimlenmiştir. Asbnda Katoliklerle Protestanlar arasındaki nefretin k > <keni 1690 yılına kadar uzanır. O tarihte Protestan olan «Wıllıam of Orange», Katolik 2 nci Jack'l ağır bir yenilgiye uğratıyor, Katoliklerin Protestanlar tarafından istisman başlıyordu. Bu istismar 1922 yılmdan bu yana Protestanlann iktisadî ve sosyal tüm imtiyazlan ele geçirmeleri ile doruğuna erişmiştir. 52 koltukla Ulster Parlamentosunda (Stormont), Protestan milletvekillerinin sayısı şimdiye değin 30 un altına düşmemiş, çoğunluk sürekli Protestanlarda kalnuştır. Nüfusu yarun milyonu bulaa Belfast'tan sonra, 52 bin nüfusla ülkenin ikinci büyıik kenti olan Londonderry'de çoğunlnk Katoliklerde olmasına rağmen tüm iktisadî ve sosyal imtiyazlar Protestanlarda toplannuştır. Ulster'deki Protestanlar bu bölgelere yerleşmiş tngiliz ve tskoçyalı göçmenlerin torunlan olan melez İrlandalılardır. Zengin sanavici ve çiftçilerden meydana gelen bu sınıf uzun vıllar Ingiltereden kuvvet alarak egemenliğini sürdünnüstür. Protestanlann partisi olan «Bırlikçi Partı» ise bu asnn başmda Ingiltere ile birleşmek için yoğun bir kampanya açarak, trlandaya bağımsızlık verilmesinin karşısına çıkmıştır. Protestanlann bn tutumlaruun nedeni politik olmaktan çok ekonomikti. Böyle bir bağımsızlığın, Londradan güç alan iktisadî ve sosyal üstünlükJerine son vermesinden kuşkulanıyorlardı. Ote yandan K. İrlandada halen nygulanmakta olan çağ dışı seçim sistemi de Protestanlann egemenliklerinin parantisi olarak belirmekte, iki toplum arasındakl çatışmanm suufsal niteliğini bütün bıitüne ortaya çıkarmaitadır. Nitekim bölgesel seçünlerde sadece toprak sabipleri ve sanayiciler, yani Protestanlar oy kullanma hakkına sahiptirler. Zengin bir Protestan servetine göre birden fazla oy sahibi sayılabilmekte, buna karsılık tnülk sahibi olmıyan Katolikler seçimlere katılamamaktadır. Londra hükümeti bu durumda askerlerini geri çektiği takdirdc, iki toplum arasındaki catısmalann daha da büyüyeceğini one snrmefctedir. Oysa çatışmalar zatea büyümektedir ve bunu önlemenin yolu ülkeye statükonun devamını sağlavan Ingiliz birlikleri göndermek değil. fakat iki toplum arasındaki burük iktisadî ve sosyal adaletsizliği ortadan kaldıracak reformlann gerçekleştirilmesidir. dir. Senatör Edvvard Kennedy, K. İrlandada fngilizlerin .sert tutumunu Amerikalıların Vietnamdaki davranışma benzetmiş ve Ingiliz birliklerinin Ulkeden çekümelerini dilemiştir. Halen çağınuzın utanç vericl dramlarından biriııe sabne olan Kuzey Irlanda (Ulster). 1^ mii. yon nüfuslu, Ingilterenin özerk eyaleti olan ufak bir ülkedir. Savunma ve dış politika kocularında Londraya bağb olan bn memlekette Parlamento (Storznont), sosyal hizmetier, adalet ve güvenlik gibi aJanlarda yasa çıkarm» yetkisinc ve genis bir ERGUN BALCI manevra özgürlüfüne sahiptir. 12 nci asırdan beri Ingiliz Imparatorluğunun eğemenliğinde, onun sömürgesi halinde >aşantısını surdüren Irlanda, Londrava KAHIRE, (a a) Yargılanmasına bugun Kahire'de başlanan Mısır eski Savaş Bakanı General Muhammed Fevzi için Başsavcı ölum cezası ıstemiştır. Geçen Mayıs aymda Başkan Sedat'a karsı girişıjen komplonun diğer sanıkia rıyla birlikte ihanetle suçlanan General Fevzi bu suçu kabul etBuzağı hediye edildi memiştir. Başsavcı duruşmanın gızli olarak yapılmasmı istemışEDMONTON (Kanada) Katir. nada'yı zıyaret etmekte olan Sov Öte yandan, dun Kahıre yet Rusya Başbakanı Aleksi Ko Radvosunun bıldirdığme gdre, sıgin'e, Edmonton Beledıye Baş Başkan En\er Es Sedat'a karkanı Ivor Dent, yalnız Kanada' şı komplo duzenledıklerı iddıasıyla yargılanan 90 sanık hakda yetışen <Muskox> cinsinden kında kararlar 9 Aralık'ta açıkbir buzağı hediye etmiştir. lanacaktır. Laırd, NATO ülkelerinden bazılarını suçladı pariste M giyineceksiniz Vakko, bu yıl, Cacharel, Daniel Hechter, Chloe, Mc. Douglas, Fouks, Bernard Perris gıbı moda dunyasının unlu yaratıcılarıyla anlaştı. Bu mevsim sızı. moda dunyasının bu ustaları gıydırecek Vakko'da. Parıs'teki müşterileri gibi. Aynı renklerden. Aynı çızgilerden. Aynı kumaşlardan: Kadın. erkek. genç kız ve çocuk gıyıminde 'Vakko'da yepyeni renkler. değişik çizgiler bekliyorsizleri. 'aris'te giyinmek için.Paris'e gıtmVıin gereği yok. "" VâkRSiStanbul'da , j/âkkoda VaAA* Kumaş ve hazır gıyımde gunün m o d a s ı ^ \ Pablo Picasso 90 yasında Brand iki kcre Başbakanlık isfpmiş fakat 1961 de Adenauer ve 1965 te de Ludvviş Erhart başkanlığmdaki Hıristiyan Demokrat* lar seçimi kazanmıslardı. Dışişleri Bakanı seçildikten «on. ra Brandt «Tarih mefhumu olanlar benım gıbi ınenşei olan bır adamın Alman Dışişleri Bakanı olmasını hafıfe alamazlar» demişti. Brandt iki yıldır iktidardadır, henüz vadettiği iç pkonomik ve sosval reformlann büyük çoğunlujrunu gercekleştirememistir. Nobel banş ödülünün vereceği venl hızla ülkesini daha iyiye eötüreceğinden şüphe edihnemelidir. Kısaca.. | « KO.VSTA.NTIN'I.V OGLÜ Koma'da oturan Tunan Kralı Konstantin'in iki jaşındaki oğ lu, Atina Prensi Nikola, şeker niyetine ynttufu haplardan zehirlenme belirtileri gösterince hastaneye kaldırılmıştır. • YEMEN Yemen Bakanlar Kurulunun (evvelkı gün) yayınlanan ve Beyhan eyaletı sınınnda, El Balak bolgesinde 1719 Ekım gunlen cereyan eden çarpışmalann aynnülarını veren bildırisıne göre, yüz kadar «duşman» oldünılmüş, çoğu yaralanmış ve bu arada 10 «ucretli asker» esir edılmıştir. Arap Birliği üyeleri israü'e karşı birleştiler KAHİRE, (TR\) Arap Eırlığinın 17 uyesı, Israıl'e karşı askerî ve siyasî alanda, birlesmış halde harekete geçmek ıçm, Dışış lerı Bakanları tarafından hazırlanmış olan bir plânı onaylamışlardır. Plâru en son onaylayan üye ülkeler, Cezayır ile Oman olmuştur. YAPI ve KREDİ BANKASI Kültür ve Sanat Hizmetleri Serisinden Küçük parlâmentolar Öte yandan, Mısır hükümeti, evvellu gun, ulkenın 24 vılâyetının her bırinde «Küçük parlamentolar» kuraıuştur. Başkan Enver Sedat bu yeni adımı hakkında, «Llkemizin politik hayatında yeni bir sayfa çevirdik» demı^tır. 8 4 . Sergi KESELER TC OYALAR (Nadide Uluant Koleksiyonu'ndan) Kuzey irlanda'da bir kişi daha öldü BELFAST, (aa.) Belfast poüsının bır sozcusu, evvellu gece «Celebrity» adlı bır gece kulubunün yakınında ıkı suç ortağı ile bomba yerlestırmek isteyen bir adamm ölduruldüğünü doğrulamıştır. bozcu, suç ortaklanndan bırinın bir kadın olduğunu, kadmm yaralandığmı, erkek olan öbürunun de vakalandığını açıklamıştır. Polıs sozcüsune gore, bu üç kışı, sıvıl polıslenn ıhtar ateşlerıne rağmen teslım olmaya yanaşmadıklarım belırtmıştır. Olay, Kuzey İrlanda'da 48 saat ıçmde meydana gelen bu çesıt olaylann üçüncüsüdur. Hafta tatüi sırasında Kuzey Irlanda'da altı kişi ölmüştür. YAPI ve KREDİ BANKASI Sanat Galerisi • Galatasaray 630 Ekim 1971 Pazardan başka her gün 9 1 9 arası açıkiır. Moran: 2944/ 8765 i Manajans: 2647/8762
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle