19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Ekim 1971 : CUMHÜRÎYET SATFA BEŞ 16 blnicinin attan düştüğü OHmpiyat Parkunında Yuzbaşı Nail Gonenli yağışh bir havada atmı son engele kadar başanyla sürmüş çok yaklaştığı altın madalyadan yere çakılı kazıklsrdan meydana gelen engeli atıyla birlikte gögüsleyerek uzsklaşrmştı. Ingütere Kralıçesi Elizabeth 15 yıl sonra bir «Gonenli» yi da. ha îstanbul'da onuruna düzen. lenen koniurhipiklerd<» aeyrettı ve alkışlayarak kendisinl kut. ladı. Binicilik sporumuza adım u . nutulmavacak şekilde yazdıran ve at üzerlnde son nefesini veren Albay Nail Gönenli'nin kızı Hayal, babası gıbi yıllar sonra Kraliçenın karsısında konkurhipjklere katılarak yarıştı. 1956 Olimpiyatlannın unutulmaz bmicilerimirden Bınba?ı Nail Gonenli, konkurhipıklerın cesaret ve yürek isteyen «Kon. kurkomple», cArazi parkuru» nun son engeîine, atı «Domıno» ıle takıldıgı zaman yer yerinden ovnamış, bütıln binicileri filme alan Kraliçe Elizabeth, hayretten büyuyen gozlenyle elinö*en makinasım bırakarak sampıyon binicimizi izlemeye koyulmustu. 1956 Olımpiyatlannda 16 bınıcınin düstüğu «Konkur Komple» parkurunda şampiyon bınıcımız ba'tan son engele kadar başanyla atını surmtiî, fakat altın madalyaya son engele takılarak ulaşamamıstı. Yıllar sonra Yugoslavya'da yapılan bir yanşma sırasında at uzerinde geçirdıği kalp krızi sonunda 1956 yılının ünlü binıcısi Yüzbaşı Nail Gönenli, albay rutbesinde iken aramızdan ayrılmıstı. Kendisiyle o yıllarda vaptığım bir konuşma gırasında, bu konucîa bana söyledîği şoyle olmustu: «Hiç bir seye yanmam. baştaıı sona kadar önde götürdugiiın bu varışta en sondaki en koUy e n . gele takılarak olimpiyat sampi. yon« olamadığıms yananm.» Şımdi yıiJar sonra babasının hayallerini gerçekleştiren kuçuk bir şampiyon bınıci kızımız var: Hayal Gonenli. Babası gibi kendısini atlara adamıs, babası gıbı yüreklı genç blr kız. Yıllar once babasının yaptığj gıbi, Kraliçenın karsısmda at suren. Kraliçe, 15 yılsonra bir 'Gönenli, daha seyretti Yazı ve fotoğraflar: Ergin KONUKSEVER enge! atlayan ve yine babası gıbi Krahçe tarafından tebrik e . dilen genç v e yeni bir sampıyon. 1956 \ılında kırık kalçasıyla 1 parkuru bıtırdıkten sonra ha ;taneye kaldırılan Nail Gonenli' yi Kralıce Elızabeth o zaman cesaretmden dola\ı duyduğu hayranlığı kerdısını tebrik e d s . rek bıldırmı^tı Babasının yolunda olan Hayal Gonenli de yıllar sonra Kraliçenın karşısında yanstı ve ıkınci olduğu musabakanın sonunda Krauçe tarafından elı sıkılarak Kutlandı. Bu, kadenm atlara bağlamı» şampiyon bır babanm gozleriyl* goremedıği fakat ruhunu yattığl verde mutlu eden en buvuk zaferı ve şampıvonluğuydu Nail Oönenli'nin o zaman Avrupa'nın en ünlü dergilerinde cDomtno» birlikte geçirdlği feci kaza kapak fotofcrafı olarak yer almıs. ve altına şu rumleler yazılmiştı. «Bir süvarinin dratnı... Son engelde bir at binicisini eziyor. En büyuk kaza Gönenli'nin başına gelendi.» Atıyla blrükte son engelde yuvarlanan Gönenli yerdc acı Içinde kıvranırkcn bütün binlclleri elindeki makina Ile filme alan Kraliçe Elizsbeth heyecandan ne yapacağmı şaşırmış: filmi çekmeyi de unutarak olayı heyecanIa lzlemeye koyulmuştur. Şiddetli yağmur altında yanşmayı Izleyen Kraliçe daha sonra kırık kalça kemiğinc raçmen ata binerek parkuru tatnamlayan şampiyon binicimizi cesaretinden öturü helikopterle kaldınldığı hastahanede tebrik etmişti. Hayal Gönenli: yanşmadan sonra dereceye giren difcer sporcularla birlikte Kraliçcyle tanıştı. Edlnburg Dükü Prens Philipten ikincilik kurdelâsuiı aldı. BEYOGLU AVKAR4 (S4 16 M) Yedi Kiralık Mlahjor G. Kennedjr . RIS ATI.AS (44 08 35 . Beyoğlu) Ce/anı Çckeeekain K. D o n z l u H Fonda • KİS AS (47 63 15 . Harbiye) Isyaa M Brando RjS B\RB\ROS Faklr \jıkların Ro. manı C. Arkın, N. Alpan R. DLNVA (49 33 61 . Beyoğlu) t». iün M Brando KtS EMEK (44 84 39 . Beyoğlu) Cına>etı Gordum D. Hcmmiagı . RIS FITVŞ (49 01 66 . Beyoila) V»h s t Kahraman R. Harris D. Andersson . RIS KFNT (Btvojlu) . CJnajetl Gor. dıım O. I k m n i n n Rİ KONAK (44 28 06 Harbhe) Cezanı ÇekKeksin K. Douglas . 11. Fonda RİS I \LF. (44 33 93 . Bvjojlu) Sevmrk ve Olmck Zamanı T. Şora> M. Sojdan . R. LEVENT (64 06 99) Kodin Ölmeıcn ^rkadashk A. Virgıl . R. Fr. . S. MISTIK (4B 15 14 Be;ıkla$) 1 Sabata Vadılcrın Hakimı A. Stef/an KTS. 2 Fezada Ka>. holanlar . D. Jansson . RTS O7LEM (18 47 31 Mccıdıjekov) 1 Ha>at Sevınce Gıızel M. Serezlı R. 2 Yalmz Dcji. lı/ F. Hakan. E. PüskulluR. RL\ \ (44 54 57 . BeyoJlD) 1 Kursunia S«lâmlarım Y. Koksal. F. Cansel • R. 2 Sana Tapnonım F. Bakan. . Z. Dceırmencioglu • R. S\RAV (44 16 56 . BeToğlm Çılzın Doktor S. J u n e s K. WİI. lıams • RT SITF (47 69 47 Şiîli) Vah?l Kah. raman R. Harris • D. Anders«<n . RIS YhM \R |49 64 Î2 BeTojrlu) FaKır \^ıkların Romanı C. Ar TİYATROLAR HARBİYK (481720) DÎKEVLt TLOL (Ojun 3 pcrdc) Pazarte. •1 hanc her guo 21.U». Pazar 15 30, Çürsamba öfreDCi. Cumı h«lk tenzilâtlı. YF.NÎ KOMEDt (44 M «9) tLK GOZ AĞBISI (Kom. 6 tablo) Salı hanç hergun 21°U. Pazar 15 30, Persembe oğrenci. Pazartni halk' tenzilâtlı. FATIH 123 »1 71) BU NE *TESADt'F (Kom. 3 pcrde) Pmzarte»i hariç taergflo 2100, P ı ı a * 15.P0 Salı oğrcDcL C«rsamba halk tcn/ilâtlı tSKÜDAR: (33 W 97) KOCA S t NAN (Ornn 3 pcrde) Cnma ha. rıç hergun 21Ü«, P a z u 15.3(1. Pa cartcsl dğrencl. Persembc halk tenzilâtlı KVDIKÖY (36 31 21) ORMAN (Oj u n 3 Perde) Pazartesi, Salı ha. riç hcrgün 21.0$, Pazar 13.30, Cu. ma oğrenci \e halk tenzllâtlı ALTAN ERBULAK METİN SEREZLt ÇEVRE TtYATROSt. (K. M. Paşa Çoruh «Ineması Tanı (23 27 79) YUZSUZ Zuhtu ( K o medl 3 pcrde) Pazartcu harıç hcr gece 21.15. Çarşamba Cumar. lciı Pazar ]4J0 Mal. Çarjamba (Halk) Cumartesi Patar hariç, her guıı oğrenci indlrimli. A\FER FEKAY TtYATBOSU (K0çıık Sahne 49 56 52) Çlfte B«lajı (Kom. 3 perde) Salı Pcr. şeuıbe Cumı 21.15 . Çarşamba 11.15 . 21.15 (Halk ve ogrenci) Cumartesi 18.15 . 21.15 Pazar 1S.15 21.15 BLLVAR TIYATROSU KENAN BUKE (21 48 92) Top. Kiralık Mctres (Muı Kom. 3 perde) Çarşamba hanç her gece 21.15 Cumartesi . Pazar 18.15 Perjembe halk gunü DORMEN TjYATROSU »44 97 36) GIGI (Kom. Z bolum) Pazartest Salı hariç, her gece 21.15. Çarş. Cumartesi Pazar 15.00' Perjmlb 15 DOSTLAR TİYATROSU (Dormen earteıi bariç her geca ÎJ.1S dt. Çarşamba • Cumartesi . Pazar 15' de . Çarsamda halk rtlnu K\>vn; TtYATROSU (Mkazar Tly. Be\. 4t 74 93) KAHVALTI (Kom. Gümrükte satılan 27 hurda otoya 208 ahcı çıktı Oktay Kurtböke tahliye edildi •Ho? Geldin Tanzimat Karası» başlıklı fıkradan oturu TCK.'nun 159. Maddesine muhalefet etmekten sanık Yazar Ilhan Seiçui ıle Yazıışleri Mudüru Oktay Kurtboke'nın, dun Istanbul 1. Ağırceza Mahkemesinde baslıjan duru^maları sonunda. tahlıyeJerıne karar \erılraıştır. Safmalcnlar Cezaevınae tutuklu bulunan Kurtböke, karardan sonra tahliye edilmıçtir; Maltepe Askerî Cezaevlnde bulunan tlhan SelçuS ıse, başka bır dâvâdan da tutuklama kararı bulunduğu ıçın, serbest bıratalmarniştır. Ikı sanık gazetecının duruşmalanna, Ağırceza Mahkemesinde tutult«uz olarak devara edilecektır. Çeşitli raarka otomobillere, fazla tâlip olmasu fjyatları arttırmıs, ar.cak jine ; ı^jBKrt Yile3o bın lıraya satlltgîJjEJkî** otomobil alan 27 kisinîn, gümrüğe odedikle rı paradan çok tâmircilere ödeme yapacaklan belirtilmiştir. Arttırmaya katüıp, fiyatların yükselme si üzerine yan hurda otolan almaktan vaz geçen 181 talipliden bazılan, Blr kısım otolar İçln. buradaki fiyatının en az beş altı misli tâmir parası odetnek gerekecek, 5060 bin liraya mal olaa bo otolan, satarken kâr yerine zarar edilir. Bu yüzden katildıjnmu artırmayı bıraktık. YokM fiyatlar daha da artardu demişlerdir. Hurda otomobillerin satışa çıkartılması, en çok oto tâmircilermin ışıne i aramıştır. KAYtP Mezunıyet oeİEemi kaybeltım Hükılmsüzdur. ORHAN TEKTAS Cumnurlvet 8766 BLRS.4, (THA) Mud'an^a Riınıruk deposunda bulunan 27 2155. Çarşamba 18.15 oğrenci, Persembe 2115 halk, Cumarteıi, Ihurda otomobılı almak ıçın 208 ahcı arttırmaya girerek âdeta yaParar 18.15 matiıte. I rı«miTİardır • MVCAP OFLUOĞLU LCC SABNF.S) Ni^antası (48 M> «0X Tiıatro Gibı (Komedl 3 Perde) Cumartesi; Pazar 17 00 de ma. tine. Biletler gise ve Sander Kf. tabevi Osmanbey'den temin edillr. XU« L"YGUR TİYATROSU (Seh. zadebaşı . 27 71 86) HEY AMİGO VER SALATA Cnmartesi, Pazar matlne 18.15: Pararte. 8i hariç, her gece 213* MSA «EREZLf TOI.G». ASK1. NER TİYATROSD (Sişli fcmit Tıyt. t r t salon 47 18 86). Havıar mı, Mercimek mi (Kom. 3 bolum). (Yalnıa 4 lıafta içln). Pazartesl hariç, her geee 2130 Cumartesi, Pazar 18.30, Salı 21,30 Halk, Çarşamba 15.30 oğrencL TASDELENLEK TİYATROSU: (47 23 12) Y. Endhstri Merk. Har b:>e . Fidanaki (Mu. o v t u 3 per.) Pazartest hariç her geco . 2130, Çarşamba • Cumartesi • Pazar . 1S.0O Matıne. • USKÜDAB SUNAR TtYATRO. SU (33 06 18) Kıvırcık P a şa Mıirikal komedi 3 perde. Pazartest hariç, her gece 21,15 te Pazar lâ.OO'de m a tine. Cnma halk funu tenzllâtlıdır. 2 bölüm). Salı hariç her jiin Pazartesi hariç ber gece 21.15 Turki.re'de Uk defa blr «porcm.kız«aı? Jbabasinda^ı.soan^ Eralieenin önimde yartşma SLBJŞ boylece sahip oluyordn. O da babası gibiengellerln arasıhrdan dort nala fırtıga "ımJ bltirdlfci "»arknrta *£»an kijflfcHa îk«fi oldu. ' ~~ ' hatas« "•••••••••••••I TOPRAĞIN VERİMLİ HALE SOKULMASI İÇİN 93 MİLYAR LİRA GERBKIYOR ANKARA, (Anadolu Ajansı) Sulama developmanı, drenaj ve razi ıslahı ıle toprak muhafazatıgı tesbit edllmiştir. Bu yatırımların gerçekleşmesı halınde ise elsı ıçın 93 mllyar 500 mılyon lira tutannda yatırırn yapmak gerekde edilecek yıllılt gell arrtısı 24 mılyar lıra olarak belirtilmiştir. Anadolu Ajansı muhabırının bu konuda ılgnılerden aldığı bılgıye gore, sulama developmanı ıçln 3U milyar 500 müyon lira, drenaj ve arazi islihına 16 milyar lira ve toprak muhafaza tedbirlennın gerçekleşmesı amacıyla da 47 mıl yar lıra olmak üzere toplam 93 milyar 500 müyon lira tutannrîa bır yatırıma ihtiyaç bulunduğu hesaplanmıştır. Söz konusu yatırunın gerçekleşmesi, gelinn bU5Uk ölciıde artmasını etkillyecek ESKtSEHlR, fa a) Sıkıyöneve yılda toplam 24 milyar fıralılî 1ım Komutanlığı dun 28 numaralı bır gelir artışı sağlanacaktır. Bubir bildiri yayınlamıştır. nun 11 mılyan toprak muhafaza I sı, 7 milyan sulama developma1 Bildiri şöyledir: nı ve 6 milyan da drenaj ve ara' •Anayasamııın İS. \e 57. Siyasî zı islâhından elde edılmış olacakPartiler Kananunun 94. maddeleri tır. sarahatına rağmen bazı partllerin Ramazan ayı münasebetlyle sohKaynaklar bet toplantılan nâtnı altında ev veya kah\clcrdc halka açık topllgılıler, tanmda yapılacak ölantılar düzenledikleri yapılan mü nemli bır işm, binm saha ve ınracaatlardan anlajılmaktadır. Bu san guctlnden azami fayda ve veceşit toplantılarla \atandaşların temir. din dıı>gıılnnnın ve dinî rimın sağlanması olduğunu bılinançlannın istlsmar edilmek Isdirmışlerdır. Ekstansif tanmdan, tendiği anlaşılmaktadır. entansıf tarıma geçerek ıstıhsalı Partilerin partl binalannda kave istihdam hacmmı arttırmai nunlara uygun siyasî toplantı r e için tarımsal kaynaklann gelıstifaaliyetleri serbesttir. Ancak her ne surctte olursa olsun dinin sirilmesı uzerinde önemle durul yasete âlet oluıımasına, dinî toren muş, toprak ve suyun tanmsal lerin siyasî faali>etlere vesile yakaynaklann baçında gelüığı batır pılmastna müsaade edilmcyeceğilatılarak şu hususlara yer verılnin bilinmeslııi rica ederiz trfan ÖZAYDINLI miştın Hava Korgeneral 1. Hava «Türkije'de toprak «e su kay. Kurvet ve Sıkıyönetim nakiannın en^anteri yeterlı olınaKotnntanı makla beraber, me\cut biiplere nazaran 5 milyon hektarlık sulamaya eherisli arazinin balen 1.5 milyon hektarı sulanabilmektedir. Çorak ve drenaja ihtiyaç gosterrn arazi miktarı ise 'i milyon 300 bin bektardır. Vaklaşık olarak 25 mi)}on hektar olan işlenen arazinin b" miljon hektarı ırta, 4 mil\on hektarı şiddetlı ve X ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) milyon hektan da çok şiddetl) Enerji ve Tabıı Kaynaklarla 11erazyona maruz bulunmaktadır. gıli 12 reform kanun •asansınm Vapılan hesaplara gore, sulama gönişülmesıne, dün Yüksek Plftndevelopmanı, drenaj \e arazi is j lama Kurulunda başlanmıştır. lâhı re toprak mulıataza tedbir ; Başbakan Yardımcısı Atıllâ Kalerinin gerektirdiği yatınmlann raosmanoğlu'mm başkanhğında malî portesi 93 milyar 500 mil toplanan kurul, eskı Enerji ve yon liradır. Bu yatınmlann sağTabıı Kaynaklar Bakanj İö*an lıyacağı yıllık geiir artışı ıse 2 1 Topaloğlu zamanmda hazırlanmış milyar liradır. Halen bir kısmı petrol ve madenlerle ılgılı reDe\let tarafından yapılmakta u form tasarılarım görüşmuştur. lan bu yatınmlann çiftçilere nml Kurulun tabii üyelerinden başcdilmesi. meydana gelecek tesiska çeşltli yetkihlerınde katıldığı lcrin bakun ve işletilmesinin f<ntoplantı, saat 16'da başlamış, geç dalananlar tarafından sağlaıunası çiftçilerin birükler halinde tcş, saatlere kadar surmüştür. Kukilâtlanmasım zaruri kılmakta rul, çalışmaiarına, önümüzdeki dır. Bu amaçla ToprakSu (Too günlerde devam edilecek ve kasu) birliklerinin kurıılması üııbul edilen tasarılar, Bakanlar goriilmuştürj Kuruluna sunulacaktır. Bu\uk Turk du^unuru Zıva Gokalp \ e mılli ?aırlmi7 Behçct Kemal Çağlar, dun duzenlenen torenlerle anılmıslardır. Turk Buyükierını Anma. Turk Gu7elliklerinı Tanıtma Dernegi »arafından saat 10'da Sultan Mahmut türbesınde du/enlenen torende 47 yıl once vefat eden Gokalp'ın eserlerıni ve kışıliginı be'.ırten konu^malar yapılmi'tır. Saat M'de de Çağlar 2 rilum Mİonumu nedenıvle Boğazlçı Lı«e«ı v e Dost Okulunda \apilan torenle anılmjstır. Çag.'ar'ın Zırcırlıkuyu mezarhğındaki kab rı de zıvaret edilmıstır. NÖBETÇİ ECZANELER • BAKIRKÖY: Yeni, Merkez lYeş Koyi, Evrın (Kuç. Çek ). Şıfa (Safrakoy), Emek (Osmanıye), Omür (Kanarya 1 . Topdemır (Güngoren), Okan (Bah. Evler), Zuhal I Şırincvler), Merkez (Esenler) • BESIKTAŞ: Beşlktas, Gül (Or. takoy), Parlak (Amavutkoy). Ankara (Levent> • BEYOĞLU: Yüksekkaldırıra, Zambak, Fındıklı • EMİNÖNfc: Yeni Sirkeci. Gedıkpasa Sağlık, Turkelı ıKumkapı), BırliK tLâlelı) A EYtT: Guven, Sağmalcılar, Hayat (SaimaJ.), Uniit (Ramı), Le\ent (Sılâlıtar) • FATİH: Murat, Fetıh, Yıldı rım (Fındıkzade). Bıigm. Gonca ıKo. Mu Va \ FazUet (Balat) • GAZİOSMANPASA: Karlıtepe, Altan (Kuç. Koy) 0 KADIKOY: Muhurdar, Dort>.ol. Murat, Bılen (Mazhar Bey); Ayşe Çavus (Suadiye), Kalamıs • KAHAKÖY: Fugen • KASIMPAŞA: Karadeniz • S\RIYER: Merkez (Istııryei, Sarıyer Jstikamet Nunpek. Fusun, A l a . çam, Gıuencvler (Mec. Koy). Ersan (Gultepe). Yenı Itimat (Ok mey ı. Cağla\an • t'SKUOAK: Sellmiye. Necatı Ba.\kara. Zafer. Ziya Hekımlıan. Aloer lÜtnranKe) Telsızler kın N. Alpan R. İ F N I MFLEK (44 42 S9 . Bevoğiu) Vcdı Kardcsc Yedl Gelın C. PaHdl. H. Kcll KfS ISTANBUL A"S DI.N (21 51 5» . Ç»p») Alillâ S Loren A. tjuınn . RTS GCNDES (37 71 86 Sehzadebajı) Zorlu Firar J. Bell RTS GtL (27 71 86 . Şehıadebaşı) 1 Ankara Ekspresl E. Hnn . F. \kın. R. 2 S*vmtk vc Olmck 7amanı T. Şoray M. Soy. rtan HAKAN (23 42 IX Karaeumnık) Sc\mek \ e Otmek Zamam .T. Şorav, M. Sojdan . R. IPEK (22 25 l" • Çemberlitas) Ye. dl Kardcf Yfdi Gelın C. Pav,c\], H. Ken. RTS MARMARA (22 38 «0 Bevazıt) Olume Doiru M. Keyn . RT SINF.MA SLR (23 67 ] 2 . Topkapt) î e d ı Kardeşc Yedı Gelln C. Panell. H. Kell . RTS ÇVFAK (22 25 13 Çcmtrnrlitas) Vahsı Kahraman R. Harris RTS ŞAFAK (23 25 13 . Çemberlitas) Yedı Kardcşe î c d ı Gelin C. Pawell . H. Kel! . RTS TIN4ZTEPE (TI 65 IX) Yedi Kardesc Yeclı Gelin C Pa»e!l H. Kcll . RTS Tijatrosu 45 61 86) Aslan A»kcr Şıayk . Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar: 18.15 Pazartesi, Salı. 18.15, 21.15. Cuma oğrcnci matinesi. ELHAMRA tSTANBUL TİYATRO. SU (44 22 36 • Beyoğlu) Hızlı Mustafa Pansiyonda Pazartesi hariç ber gece 21.15 de GON'UL LLKU . GAZ4NFER ÖZCAN Tııatrosu (Lsentepe, Z. Ku>u 46 40 10) Koca Lsek (Kom. 3 perde 2 tablo) Her cece 21.30. Cumartesi . Pazar 1800 de matıne. Perjembe oyan yok GLLRIZ SURURt . Engın Cezzaı (Cınıt Toatrosu 46 60 64) KPazar, Pazartesi hariç, her gece 21.30 da. Çarşamba (Talebe) 15.00 Pazar 15.00 . 18.30 Mat. GBUP OYIWCL*LARI (Karaca Tiyatroda . 44 54 02) MLTETTIS IGOROI) Salı hariç, her gun 18.15, Pazartesi 21.15, Carsamba, Pazar 15.00 İ S T \ \ B I ' L TIYATROSU ALT1 O. MîLLî PiYANGO'nun En büyük bayram çekilişi Eskişehir Sıkıyönelim Komulanı bazı partileri uyardı 30 Ekinıde Bu çekiliş için alacağınız bir biletle şans kapınızı aralık tutmahsınız. r Çın, ıyı bir pazar olabilir,, İZMİR. (Cumhuriyet Eje Büro*uj Kızı] Çın'den donen fıevetm Izmırlı uyelerı. Sınası Ertan. Hasan Gmen ve Haydar Anal, dun ortakla'a bır bıldırt vayımlamışlar, «Tum eelişmiş ulkelerin ileilendigi bu ülke bizim icın ivi bir pazar olabilir» demişlerdir. Bıldırı ozetle söyiedlr. «Tarımsal üriinlcrde benzerlik olması dolavı<;i>le baslanpçta bu sahada onemii ölciıde bir çelişme olacaçını tahmın etmemekte wz. Sınai tnallarda ıse, ileri teknoloji tasıflı \atinm mallan hulunmadıği, henuz gelıştirdiklerı ve kendi vatırımlarında dahi «eniN capta kullanmadıklan elektrnnık kurnandah takım tezRİhlarını ıhrac edempdiklerınden, eenetlikle sınai ham maddplerde ?imdilik belirh bir olçude alış vprısin olacafını "Tnt < ' •>. • Uış ticaret vapılarımıza çöre, haslangıvta fazla nimser olmamakla beraber. pkonomilcrı felıştikçe ve bufriin çoh düşük standartta yaşayan halkın Uıtit.içf8n arttıkça. eelecek ıçın, bö tün gellşmiş ülkelerın ilcilendiği bu memleket biziro İçin de i;i bir pazar nlahilir. vetEvetE\et (Kom. 2 perde) KADIKÖY AS ("A 00 50 KadıkdO S«M«ek >e Olnıek Zamanı T ioraj . M. So>dau R. ATL4u\TİK (5S 43 70) Ha»a« Sctıtıcc Guıe! M. Serezli . R CEP SÜREYYA (36 06 82 Kadı. koy) Scvmek \ e Olmek Zamanı T. Şora,v, M. Sojdan R. ERCAN (37 22 00 . Kadıköy) s a . bata Vadılcr Hakimı A. Stef. fon RTS H4KAN (36 45 8 1 Kadlkdy) Za. < gor L. Çakır . R. KATlIKOY (37 15 97) Seni Seımı. >eceğim C. Deneuve, F. Nero . R. Fr. hEÎTT (36 96 12 KızlHoprak) Tom Anıcarnn Kultıbesı RT REKS (36 01 12 Kadıke») Tom ^mcamıı Kulubesi RT 5INEMA 63 (55 10 83) Çuka Sn. fakta Hucum R. Tavlor . RTS SUNAR Haiat Bagları R. Schnc»der RTÎ 5UREYY4 (JB 06 82 • Kadıkoj) Komiıır Tibbs ' Poitier . RIS LSKtDAR Zorro'nıın tsarfti G. Ardisson . RTS yLNLARl: ULVİ t'RAZ liö 64 63) Hababam Sınıfı Baskında Çarşamba, Persembc: Cumartesi; Pazar 18.15; Curaa 15.00 18.15: Pazartesi 18.15 Salı oyıın }ok Yüzbinlerin dolup faştığı bu çekilişin: 21 .lj. KFNTER TİYATROSU (47 36 31 > Pembe Kadın Pazartesi lıarıc her gccc 2 M 5 , Çarşamba 15 00 KIÇCK KOMEDİ • MEHMFT OZEKtT TİYATROSÜ (21 56 81 Koca Mustafa Pa$a) Damat Ka\nana Maçı (Komedı 3 perde) Pa Ekim Ramazan 6 o J E 1 c s a S 621 11.68 14.53 17,14 18.43 4.45 1.1(6 6.4^! OJte l2flO 131 11 25 14.(M> 16.30 19 0» 3130 SİNEMATEKTE B V GC N Son Darbe S. Kubrıck . 1356 Suç Altında i. Losey 1960 Son Darbe S. Ku brtek • 19S6 Suç Altında . Losey 1960 J 1 milyon T I bin lira 1 En küçük ikramiyesi: Toplam ikramiyesi: Enerji ve Tabiî rji Kaynaklarla ilgili 12 reform tasarısı ele alındı 100 LİRADIR Şansınız açık olsun (Basın: 22284/8753) { 4/8758) Oleyîs Genel Saşkanlığına Mukbil Zırtıloğiu seçiidi (a.a.) Otel, Lokanfa ve Eğlence i'erien Işçıleri Sendıkası «Olejls» Sendıkası Genel Başkanlığına yenıden Mukbı! Zırtıloğiu seçilmiitır. ÖZOÜRLÜK GÖKLERDEDİR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle