18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yavrvnuzun Evda Okul öd«vi Yaparfcan v* BDtün öğrvnim Hayatında En Çok Yararlanacayi E»r, RENKLh ANSİKLOPEDİSİ'dİr. Cilt Halindt Çıkmıştır. ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satılır. Topttn Satıt Yerltri: lıtMibuld» OCAK umhuriye 46. yıl, sayı: 16964 Telefonlan ÜM»VERSİTTE ADAYLARİ Aı\ *RA BÜYÜK DERSANEninŞ f f ; l : .VER? "W HAZIRLİK ısr rthTltı L. Cî^ s, j : ıoo TL. Yayıml«y*n: CÜVENBASİM v« YAYINEVİ . lıttnbul Kurucusu: YUNUS NADÎ Telgraf re mektnp adresi: cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: İstenbul No. 248 23 4 2 90 22 4 2 96 2 3 4 3 8 7 2 3 4 2 98 2 2 4 2 8 0 Kifaplarını : ak .ıledic FAKÜtTEYE GİRMEYİ 4RAr~ .(.fY.NİZ A CtlTlî; 73 TL. 26 Ekim Salı 1971 BÜlt7K DERS \E CEBEÇİve YENİSEHİR.ANKARA On Tedbirfer Reform Tosorısına "Tarım,, kelimesi ekiendi • BAŞBAKAN YARDIMCILARI, HÜKÜMETE YÖNELTÎLEN MARKSİST, LENİNİST VE MİLİTARÎST İDDİALARINI REDDETTÎLER. ANKARA, (Cunüıuriyet Bürosu) KKALİÇE ELİZABETH II. ÜÇAĞA BÎNMEDEN ÖNCE Millet Meclisi Geçicl Komisyonunda ön tedbirler tasansının maddeleri uzerindeki görüşmele re dün sabah başlanmış ve İ K 1 ls olarak komisyon, tasannın «Toprak Reformu ö n Tedbirler Tasartsı» şeklindekt adlnı «Toprak ve Tanm Reformu ö n Tedbirler Tasansı» şeklindo değistir miştir. Başbakan Idarl Işler Yardımcısı Sadi Koçaş, eski Tanm Bakanlarından DP'll Bahri Dağdaş' ın iddialanna cevap vermek üÖzgen ACAR Prens Almanya'ya, zere komisyonda yaptığı konuşmada, hükümetin Marksist, Leninist eğilimlerden uzak olduğuPrenses de nu söylemiş, «Bu hükümette, Sekiz fflndnr ynrdamozda konnk bnlanan îngttttrt Kraliçesi demokratik rejimden yana olma b t h II L d ' k Ifn ' '++J yan tek bir fcdşi yoktur» detnis Elizabeth II. Londra'ya, kocası Edinburg Dükii Philip Almanya'ya, Unnn Prenses Anne de Hont . Kong's gitmek üıere, dün Istanbnl'dan r i O n g f\Ong a giTTI tir. »ynlmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sö. 7 de) Almanya'daki tnfili» birliklr. rint denetleyecek olan Edin. burç Diikü Philip'den Venedik. te syntacak olan Kraliçe Elicabetb'in uçajjı, kesif sis nede. niyle Venedik Havaalanı yeri. ne, Zfirih Havaalanına inmiştir. KraUçe ve Prens Philipi Yefilköy Havaalanınd» nfurlavan Prenses Anne ise, öfle yemeğini lsianbnl'da yedikten «onra, özel bir «;akl» Hong Kong'a gitmiştir. Meclis Başkanı Avcı, Başbakan Erim ile 2 saat 20 dakika görüştü Kraliçe 2. Elizabeth yurdumuzdan ayrıldı (Fotograf: Ergln KONUKSEVEB) Başbakan Nihat Erim, dün Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı ile TBMM'deki başkanhk odasında 2 saat 20 dakika süren bir göriişme yapmıştır. Bu göruşme sırasmda Avcı'nın, AP'nin bazı tekli/ierini Erim'e ulaştırdığını, bu tekiifler arasında, özellikle ban bakanların değiştirilmek isteğinin bulunduğu sanılmaktadır. Son siyasl bunalımla ilgili görüşmeden çıkarken Erim; Avcı'nın kendisine bazı öneriJerde bulunduğunu belirterek, «sür'atie düşunerek istikametiroi tâyin etmeye çalışacağım» demiştir. Avcı ise, Meclis Başkanı sıfatile ve Cumhurbaşkanının dileği üzerine son buhrana karıştığını ifade ettikten sonra, görüşme çağnsının kendisinden geldiğini bildirmiş, buhranın demokratik usuller jçinde çö«ümleneceğini söylemiştir. Başbakan Erim, saat 14'te, TBMM'de Başkan Avcının odasına gelmiş; 16^0'de görüşmeden çıkarken, bütün neşeU görüntişüne rağmen yorgun ve düşünceli durduğu dikkati çekmiştir. İP. bmı ffekliHer ileri ANKABA, (Cumhuriyet Bürosn) sımıyor «HA2METMEYE ÇALIŞACAĞIM» Başbakan Erim, Meclis Başkanı Avcı ile yaptığı görüşme hakkında, şunları söylemiştir: «Sayın Meclis Başkanı ile, içinde bulunduğumıız hükümet bnbranı üzerinde etraflı bir förüşme yaptık. Meclis Başkanı, her zaman olduğu fibi, parlârnenter demokratik rejimde Meclis Baş(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de; Sıkıyönelim, SEKA grevini durdurdu • Paşabahçe'de ise 2.220 işçi, dün greve başladı İZMİT I. Ordu ve Sıkryönetim Komutanlığı, Selüloziş Sendikasınm SEKA işyerlerinde bugün başlatacağı grevi durdurmuştur. Sıkıyönetim Komutaru Orgeneral Faik Türün dün îzmit'e gelerek 15. Kolordu Komutanlığmda, Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı ve Donanma Komutanı Oramiral Kemal Kayacan, Vali ile SEKA Genel Müdürü ve Selülozîş Sendikası yöneticileriyle bir toplantı yapmıştır. Toplantıda Türün, SEKA'nm birinci yıl saatte 100 kuruş, ikinci yıl 50 kuruş ücret zammını kabul edip etmediklerini sendikacılardan sormaş, edilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine de gTevl durdurduğunu açıklamıştır. Kariye Müzesinde.. KonukJar, dün sabah gaat 10 da Izmir mtıhribtoin 21 parça top atışı ile Britannia yatmdan eynlmışlar ve Dolmabahçede karaya çıkmışlardır. Buradan doğruca Kariye Müzesine giden konuklar, temell 5 inci yüzyıla dayah ve daha sonra çeşitll kezler onanlmış ve yeniden dekore e(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de; Sunay, Erim'i dün2 kez kabul etti B «Durum, saat be saat değişiyor, diyen Başbakan, asgarî şartını tekrarladı: «AP ve CHP desteği» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dün sabah Istanbul'dan An kara'ya dönen Başbakan Nihat Erim, Camhnrbaşkanı Cevdet Sunay tarafmdan 3 kez kabul edilmiştir. Erim, ilk görüşmeden önce köşke girerken konnştuğn gazetecilere, «Cumhurbaşkanına Is tanbul'daki izlenimlerim hak kında bilgi vereceğim» de. miş; çıkışında ise cHükümeti bırakmamak için asgari şartın, AP ve CHP'nin desteklemesi> olduğunu söylemiştir. İkinci görüşmeden çıkarken ise Başbakan, «Durum, saat be saat değişiyor» demişiir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ERİM; SüNAY İLE GÖRÜŞM£K tZERE ÇANKAYA KÖŞKÜNE GİDERKEN (Teleioto: THA) SON YILLARIN EN PARLAK ZİYARETİ SON A ERDİ Ümit GÜRTUNA Geldi gelecek, Ankarada, tzmirde derken İngiltere Kraliçesi Elizabeth II. dün öğleye doğru İstanbulda son defa kendine özgü bir şekilde «merhaba asker» dedi ve yurdumuzdan ayrıldj. Geriye dönük sekiz güne baktığımız zaman Kraliçenin ziyaretinin son yülann en parlak geçenl olduğunu hemen görebiliyoruz. Özellikle tstanbulda Kraliyet ailesine vapüan sevgl gösterisi gerçekten Ilginçti. Kuş bakışı seyredildiğinde; her halde Kraliçenin geçeceği caddeleri saran binlerce insanın birblrinl (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) TOS Dâvasına başlandı ANKARA, (IA.) Türkiye'da bir komünist rejim kormak çabasıyla hareket ettikleri iddia olunan TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt ve 142 arkadaşinın duruşmasına Sıkıyönetim 2 Numaralı Mahkemesinde dün başlamıştır. Sanıklardan onunun 5 yıldan 24 yıla kadar agtr hapisleri istenmiştir. Piyade Albay Celâl Altın Başkanuğjnda duruşma hâkimi Yarbay Ismet Onur ve üye hâkim Binbaşı Doğan Tolon'dan kuruiu Sıkıyönetim 2 Numaralı Mahkemesinde iddia makaminı Yarbay Kerameftin Çelebi ile Yarbay Mustafa Denizli ve Vüzbaşl Baki Tuğ işgal etmislerdir. TÖS 1ü sanıklann duruşmasına saat 13.30 da başlanmış, salonda hazır bulunan 101 tutuklu saruk ile 40 tutuksuz samktan mahkemeye karşı itimatlan olup olmadıklan sorulmuştur. Sa mkların hepsi mahkemeye iti(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Bildiri Baykurt ve 142 arkadaşı mahkemeye itimatlarını belirttiler Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Türün imzasıyla bu konuda (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) YENİ YAZI DİZİMİZ YİRMİ ALTI YIL ÖNCE DÜNYA RADYOLARINDAN DUYULAN SES Engellemede yeni bir rekor • DP, partilere yardım teklifinin 2. maddesi için 653 değişiklik önergesi birden verdi.. ANKARA, (Curohuriyet Bürosn) Millet Meclisinde görüşülen, siyasi partilere yapüacak hazine yar dımıyla ilgili kanun teklifi, 2. tnad deyle ilgili olarak verilen &53 değişiklik önergesinin incelenebilmesi için, Komisyon tarafmdan geri alınmıştır. Gündem dışı bir konuşmadan sonra, gündeme geçildiğinde, siyasî partilere yapüacak hazine yardımı hakkındaki kanun teklifinin 2. maddesi uzerindeki görüşmelerin yeterliğiyle ilgili önerge açık oya sunulmuj ve kabul edil miştir. Ancak, maddeyle ilgili olarak teklife karşı olan DP Grubunca hazırlanmı; 653 değişiklik önergesi olduğu görülmüştür. Komisyon ÜÖZCÜSÜ CHPli Orhan Okay, bu | önergelerin ışıfmda maddeyi yeniden gözden geçirmek üzere tek | lifi ^eri istediklerini bildirmiştir. Bu istek kabul edilmiş ve gündemin diğer maddesine geçilmijtir. HONG KONG'A GİDECEĞt İÇİN ANNEStYLE BERABER tNGİI, TERE'YE DÖNMİYEN PRENSES ANNE; ANNESİNE VE BABASINA EL SALLARKEN... (Fotoğraf: THA) BERLİN DÜŞTÜ A OSMANLI SARAYININ MASRAF LİSTESİ KRALİÇEYE GÖNDERİLECEK Türkiye'deki sekiz günlük gezileri sırasında Ingiliz Kraliyet ailesi, bazı şeyleri çokOTvmişler,bazı konulara büyük ilgi duymuşlar, bazı olaylardan da üzülmüşlerdir. Bu gezi boyunca izlediğimiz Kra liyct ailesinin sevdikleri, ya da se\Tnediklerinden bazı noktalar: # Kraliçe, Atatürk'ün gözlerini sevdi ve kendisini çok vakışıkb boldu. • Hitit Müzesi, Efes ve Sultanahmet Camisini kendileri için çok değisik uygarlıklann yapıtlan ola rak benimsediler. (Arkası Sa. 7, SS. 1 de; ÇAYAN DÂVASINDA SAVCI, ESAS HAKKINDAKİ MüTALÂASINI 1 KASLM'DA OKUTACAK Alptekin Davasında yeni tamklar dinlendi OLAYLARIN ARDINDAKİ A. BİLGİ GERÇEK Erim'in araladığı kapı ka bir deyişle dondnralma? banalım dünkü temaslaria yeni bir büviyet kazanmış olmaktadır. Cumburbaşkanı Sunay ile Başbakan Erim a. rasında döD 33 dakika süren görüşmeden sonra Başbaka. nın açıkladığı bazı husnslar, muhtemel gelişmelere afak <la olsa bir ısık tntmus gayı. labilir. Başbakanın sozleri a. rasında beliren ve önemli ol. raası gerekeo noktalar şunlardır: Son hafta içinde özelükle siyasî cevrelerde Başbakanın. bir süre önce istifasını Cumhurbaşkanına sondnğu belir. tilmiş, battâ çeşitli taribler bile verilmiştir. Sayın Erim, dünkü açıklamaları yanında istifa etmediğir; belirtmiştir Bo nokta açıklıfa kavoşmns olmakla beraber, bnnalımın göstereceği gelişmelere göre Başbakanın bundan sonra is. *•• (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) H Cinnef gefiren genç, eşini ve 2 aylık kızını bıçakla ükümet bunalımı ile ilgi. li siyasî temaslar dün, ülfci kemizin misafiri fn^ltere Kraliçesinin Seşilköy'den n. ğnrlandığı saatlerde Ankara' da Snnay . Erim fförüşmesiyle başlamış olmaktadır. Aslında bu şörüşmelcr, bilindi. Şi çibî misafirimiıin ziyare. tinin sonuna ertelenmiş bnKaragümrükte bir öğrenci, eşi ile iki aylık kızını bıçakla delik deInnnyordn. fik ederek öldürmüştür. Katil genç, olaydan sonra kaçmış, polisin büAskıya alınmış ya da ba?tün »ramalarına rağmen bulunamanuştır. Kara*rünırük Dervişali Mahallesi Sema Sokak Günej Apartımanı 1 l d i d oturaa Nurettia (Arkut Sa. 7. Sü. i dej 1 Numarah SLkıyönetim Afahkemesinde, Salman Kaya'nın da bulunduğu Cihan Alptekin ve 15 arkadaşınm yargılanmasına dün devam edilmiştir. Bu arada; Rumeiihisar'daki evlerinden silâhların çalınma. sıyla ilgili olarak Zeynep Ben. hur, Rebap Subaşı, Selaıa Targaç ile Edip Turhan Targaç ad, lı tamklar dinlenmiştir. Tanıklardan Selma Targaç, «Saat 23 sıralarında, siyah göz. lüklii, orta bovju, kıvırcık saçlı, yüzünü atkı ite çizlemiş biri, evde tabancayı başıma dayadı ve beni içeri çekti. Sonra elle. rimiayaklanr.ıı bağladı ve ağ. zıma tıkaç koyda. Oğiamaa (Arkası Sa. 7, Sü. b d») Bugürt 4. sayfamızda
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle