18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BAYFA ALH SCUMHUKTKET 26 Ekim 1971 Kahramanları, tarihi ve tolkloru ile şöhret j >^ «*j/\«*•* 40 YIL ONCB 26 Ekim 1932 tarihli yapmış büyük ılımız Hafta tatili meselesi ÜN «Hafta tatili» nin Cu. ma'dan Pazar'a geçirilmesindeki lüzum ve zarureti anlattık. Avrupa ile münasebetlenmiz noktasmdan hafta tatilinın bizde Cuma oluşu büyük bir aksaklığın sebebidır. Bu meseleyi halletmek içm dtin sadece tatil gününun Pazara alınmasının kâfi geleceğini söyledik. Bugün daha kestirme bir teklif ile buhran geçinceye kadar olsun hafta tatilinin bütün bütün kaldırılmasını söylemek isteriz. Eğer haftanm bir günü mutlaka tatil yapmak lâ7imsa, onu az zararlı bir şekilde temm edecek günij bulmakta tamamen serbestiz. Ticarf Başyazanmız Yunus Nadi beyin bugiinkü başyazısından sşağıdaki satırları alıyornz : D Erzurum D Turizm sorunları Doğu kesimlnln en büyük merkezlerinden biri de Dadaşlar diyan Erzurumdur. Fotoğraita; savaş tarihimlzi meııkıbelcrle dolduran bu şehirden bir manzara görüluyor. Orhan M. SEZGİN ve mali ışlerımızden dolayı Avrupa ile de uygun bir vaziyette bulunmak ıçin o gun olsa olsa Pazar olabüırdı. Dun evvelâ bunu teklif ettık. Sımdi ise iktisad! buhranın devam ettiği müddetçe bızım için fazla lüks sayılabilecek tatillere müsait olmadığına bakarak haf, ta tatili kanununun muvakkaten ortadan kaldırılmasını teklif ediyoruz. İsteyen çalışsın, isteyen dinlensin. Buhran ortadan kalkıncaya kadar bız haftada bir gün çalışmak mecburiyetini bertaraf etmış bulunalım diyoruz. Bu iki tekliften birinl ihtiyar etmekle ancak makul yola dönmuş oluruz kanısmdayız. Gençlik turizmi N DOKUZUNCU yüzyılın ikinci yansmda özellikle Birlnd Dünya Savaşından sonra gittikçe önem kazanan bğrencl va gençlık turızml, sağladığı doviz mıktan ve geceleme sayısı ile genel turizm jçinde önemlı bir konu haline gelmiştır. Memleketimizde öğrenci ve gençlik turizmi hareketlerl 1936 dan 1953 yılına kadar sadece okullararası öğrenci ve izci mübadele esaslanna göre yapümıştır. 1954 den 1965 e kadar ise, Türkıye Millî Gençlik Teşkilâtı gibi öğrenci ve gençlik kuruluşlannın bünyelennde mevcut merkez veya şube turizm müdürliiklerince dar anlamda yapüagelmiştir. 1965 yümdan önceki gençlik turizmi hareketlerine devletin maddl bir yardımı olmamışbr. 1965 den sonra ise, gençhk turizmi hareketleri düzenli, geniş anlamda ve rabıtalı bir şekilde devletin desteği, organizasyonu ve malî yardımmı sağlama amacına yönelmiş ve yeni bir anlam kazanmıştır. Avrupada gençlik hostelleri, oberjler, kamplar, v.s. gibi çok sayıda öğrenci ve gençlik turizmi konaklama ve eğlence tesisleri bulunmasma rağmen, bu teslsler henüz memleketimizde yoktur. İlgilj derneklerimiz, konaklama ve dinlenme ıhtiyaçlannı, genel turizm tesisleriyle, özel yatılıpansiyonlu okul ve kolejlerin öğrenci yurtlarmdan tatil aylannda yararlanmak suretlyle karşılamaya çalışmaktadırlar. Uçüncü Beş Yılhk Kalkınma Plânı icra programında, öğrenci ve gençlik tunzminin bir program içinde düzenli olarak uygulanması görevi Turizm ve Tanıtma Bakanlığına verilmiştir. 1970 yılında 34 ilimizde 80 yatüıpansiyonlu öğrenci yurdundaM 7.800 yatakta 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında toplam 11.789 kişi 35.909 geceleme yapmıştır. öfrencigençlık turizmine gereken önem verildiğl takdlrde turizmimiz büyük bir gelişme sağlıyacaktır. O OGU Anadolunun kültür ve ticaret merkezi Erzurum'da ilk çağlarda Hurrüer, Urartular ve Asurlular ya§amıg, bilâhare bölgeye Kimerler ve Iskitler akınlar yapmıştır. Bir süro Iran, Roma ve Bizans hâküniyetinde yaşıyan Erzurum, 1948 yılında Tuğrul Bey tarafından zapt olunmuştur. Sonralan Sal> tuk oğulları, Ühanlüar, Ertana Oğullan ve Akkoyunlularm eline geçen Erzurum, 1514 tarihinde Yavuz Sultan Selim tarafından alınmıştır. Millî Mücadele tarihimizde de büyuk bir yeri ve önemi olan bu kahramanlar şehrinde, Atatürk 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresini yapmıştır. L• Tek Yatak 20, 25, 25, 40, Çift Yatak 40,60, 45, «5, ÖZELLİG1 KalOriferli, banyolu, temiz ve düzenh. Kaloriferli, asansörlü, temiz ve konforlu. OTELLEE • • TEMELLÎ PALAS (Tel: 1257 1258) OTEL POLAT BULMAC2, 123456789 DİĞERLERİ: Ornek Otel (Tel: 1203 1206), Kılıç PaUs (Tel: 2745), Otel Gex TARİHÎ ESERLERİ tFTE Minareli Medrese: Bir başka adı da Hatuniye Medresesi olan Çifte Minareler, 1253 yılında Alâaddin Keykubat I.'in kızı Hund Hatun tarafından yaptunlmıştır. • YAKUTİYE MEDRESESİ : 1303 yılında İLhanlılar tarafından inşa ettirilmiştir. • KÜMBETLER: Erzurum'da birbirinden güzel birçok kümbet vardır. Bunlardan başlıcalan şunlardır: Gümüşlü Kümbet, Karanlık Kümbet, Üç Kümbetler. • ERZURUM KALESt: 415 yı C lmda Bizans Imparatoru Antonius tarafından yapürümıştır. • TABYALAR: Erlık ve mertlık destanları ile tarihte ün yapmış olan Erzurum halkının ihtiyaıı, genci, kadmı, çocuğu ile duşmanlara karşı dögüştüğü yerlerdır. Azizije Tabyası bunlardan biridır. • ILICA VE KAPLICALARI: Erzurum şifalı su ve kaplıcalan Ue de meşhur bir ilimizdir. Şeh r , (r. Kar kalitesi yüksek önemlı bir kayak merkezi Palandofeeıı OGU Anadolu'nun tesis ve konaklama yönünden en önemli kayak bölgelerinden biri olan Palandoken Dağı, Erzurum'un guneyinde 3125 metre yukseklığınde orijmal gorunuşü olan bir dağdır. Kayak sahası, Erzurum'a 5 kilometre mesafede Hınıs Boğazı mevkıindedir. Kayak bölgesinin alt sının 2200 metre, ust sınırı ise, 3100 metreye kadar yiıkselmektedır. Pist uzunluklan ve meyıl dereceleri uluslararası yanşlar ıçın son derece müsait olanaklara sahiptir. Kayak mevsıml normal koşullarda 1 Kasım 1 Hazıran olup, toplam mevsim süresi 7 aydır. Karasal ikümle llişküi olarak kar kalitesi çok yüksektir. Kar kalınlığı ortaiama olarak 75 100 santim veya daha fazladır. Kayak sahası bıtki örtüsünden yoksun u'.nn Palandoken Dağı'nın değışik bir manzara görunümü vardır re 15 kilometre mesafede bulunan Hıca koyundeki kaplıcası, sujnmdaki karbonlu hidrojen bu lunan nadir kaphcalardandır. Banyo tedavisi, romatizma ve cilt hastalıklarma iyi gelir. Erzurum'a 40 kilometre mesafedeki Pasinler 'Hasankale) kap lıcası ile Deli Çermik ve Akdağ kaplıcalan da görulmeye değer yerlerdir. « NEREDE NE YENİR? Hayvaneılık merkezi olan Erzurum'un döner kebabı, tereyağı, sütü, peyniri, pastırması, kavurması meşhurdur. Şehirde bir kişinin 10 15 liraya karnını doyurabileceği, temiz ve ekonomik pek çok lokanta vardır. • NE İÇİIİR? Erzurum'un suyu çok güzeldir. Özellikle Akpınar ve Dabakhane'nin suları çok ünlüdür. Erzurumlularm bir özelliği de çok çay içmeleridir. Çaya fazla meraklı olan Erzurumlular çok güzel çay demlerler. Dil altına konulan ufak bir kesme şekeri parçasım emmek suretiyle içilen «Kırtlama» usulü çayları ise çok meşhurdur. NASIL GİDİLİR? Kayak sporu yapnıak içm Palaudokcıı ciaglaruıı t ı r m a n a n bir grup • UÇAKLA: Istanbul'dan her gün saat 7.00'de, Ankara'dan sa D GUNUN IIOIIL IMI KITAPLARI UYKUDA SEVİLEN KIZLAR SÖZLUK DİZİSİ vnvınEui r at 8J5'de kalkan uçaklar 9^5'de Erzurum'a gelirler. Istanbul Erzvtrum gidiş 345. TL, gidış dönüş 656. liradır Ankara Er zurum gidiş 285. TL, gıdış donüş ücreti ise 504. liradır. • TREN'LE: îstanbul'dan her gün saat 12.30'da posta, 22.00'de Doğu Ekspresi kalkar. îstanbul'dan hareket eden bu trenlerle her gün öğleden önce Ankaradan Erzuruma hareket etmek mümkündür. Birinci mevki Istanbul . Erzurum tren ücreti 100 120 11ra civanndadır. t> OTOBÜSLE: Erzurum'a otobüsle gitmek için başlıca iki yol vardır. Bunlardan birincisi, îstanbul Ankara Sivas Erzin can ve Erzurum hattıdır. Bu güzergâhın özellikle Zara Refahij'e ve Erzincan Tercan aran asfalt olmayıp yol stabilize, çakıl re kınnataştır. İkinci hat, tstanbul Ankara SâmAun • Trabzon *e Erzurum'dur. Yo» son derece muntazam ve değişik manzaralıdır. Istanbul Erzurum 1276, Ankara Erzurum arası ise 924 kılometredir. % İKLİMİ: Erzurum'un sert ve kuru fakat, çok sağlam ve temiz bir havası vardır. Yazlan genellikle serin, kışları karhdır. Kasım ayında yağmaya başlayan kar normal olarak Mart aymm ortalanna doğru yerden kalkar. Yılın 83 günunde havalar açık, 200 gününde parçall bulutlu, 80 gününde ise, kapalı ve kar yağışlı geçer. olma, bozulma. 8 San TERSİ karakter. tabiat arüaraına (Eski dil). 9 Gıdalnrın değerlendiıılmesi derecesi Dumanın seçtıği yerde bıraktıgı kir. SUKABIDAN ASAĞIYA: 1 Madcn ocağından çıkarılan madcn bılesüni veya bitfcılerda yeni yeni suren dal, yahut yap rak Bir insanın veya taşıtların kaldınldığı, tasıdığı ağırhk. 2 Tanrıya karşı yapılan bir takım Baygılı harcketlcr Kimyada sodyum. 3 Gece denizlerde kürek. lerın hareketıyle raeydana gelen ıçıltılar. 4 TERSİ İran'ın esklsl Perslerın buyuk hükumdan Gemilerde tavfa yamağı vey» SOLDAN SAĞA: meyhaneci çırağı. 3 Derl tabak1 Iddialı davranılan, etrafa lamak işi Kıymetll madenler. azametli gorunen bir teşebbusun den mamul esvada değer derecekomık şekilde sona ermcsı. 2 si. 6 Yeryuziı, kara parçası. 7 Bir yazıdan çıkarılan bir veva Muhitımizi, bırkaç curalelık soz, basHk Esçevremizi kap kiden Arap âlemının Bızans'a, A. sayan psıkonadolu'ya, kendine gore batıda kalojık şartlar lan ulkelere verdıği isıra idi. 3 Kimyada Tatana isim TEKSİ birıaın emnıkel. 8 ri altındaki mânasına. 4 EskJ Gemilerde pe okullardan Beyaz. S Kötulevane Bir me TEBSt guney Amerika'da nota. 9 Do yırtıcı bir hayvan. 6 Dürulup Iavısiyle anjoıvarlanmış derı veya kâğıt . Dünkfl bntmacanın latma HaKimyada rutenyum. 7 Heder halledilraij jekll fıf £il. radyo ISTANBUL 05.55 AÇ4İ15 V 06.0» .Güaaydm ..„,•..» ... 07.00 Köye haberler 07.05 Turküler 07.30 Haberler 07.45 Bu sabahın melodileri 08.00 Istanbulda bugün 08.10 Solo şarkılar 08.30 Piyano sololan 08.45 Ü. Beşgül'den turküler 09.00 Ev için 09.20 Büyükatamandan çarkılar 09.40 Arkası yarın 10.00 Haberler 10.30 Okul radyosu 11.30 Şarkılar 12.00 Âra haberler 12.10 Türküler 12.25 Darvaş ve arkadaşlan 12.40 G. Güvenliden şarkılar 13.00 Haberler 13.15 M. Birtandan şarküar 13.30 Reklâmlar 14.15 O. Şenerden şarkılar 14.30 N. Koyutürk orkestraa 14.45 Türküler 15.00 Haberler 15.05 Okul radyosu 16.05 Çocuk bahçesi 16.20 Hafıf müzik 16.35 Türküler 16.50 Haberler 16.55 İftar programı 17.14 lfbff.vakü, ,„ ; : r f t , . 17.15 Ezan ve dua Yurttan sesler 17.50 Reklâmlar 19.00 Haberler 19.30 Hafif müzik 19.40 Cumhuriyete doğru 19.55 Bir varmıg 20.25 Türküler 20.45 Değil mi efendim? 21.00 24 saatin olaylan 21.10 Cumhuriyetin getirdiklerl 21.30 Turküler 22.00 Reklâmlar 22.45 Haberler 23.00 Melodiden melodiye 2355 Haberler 24.00 Kapanıs Sorun ı söyleyelim İSTANBÜL tL 16 55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.30 23.00 24 00 0030 01.00 22.55 ı: NÜRAN GÜNİZÎ OsmanlıcaiurkçeSOZUJK MNihatözönün Kayak sahası hizmete açık olan Palandoken Dağı'nda, 40 yatak kapasıteli bir konaklama tesısi ile, 3207 metre uzunluğunda TeleSiege sıstemi mevcut bulunmaktadır. 40 yılda tamamladıöı abjde eser.35000 KelHrıe veanlam,15 000 deyim 870sayfa30bra O z T Û r k C e S O Z L U K AIİPÜ& küllüoğlu'nunTürkdilinin çağdaş kullanımı açısından hazırla. S O Z L U G U Ünlü dil bilgini F Devellioğlunun dılımızdebır eşi daha bulunmayan eseri.5J)asım,276sayfa12£ lıra dığıyazgecilmez bir kılavuzJ86savfa15lira^"ğj.J^ A T O O Palandoken dağlarmda tki kayakçı. Biri çekirdekten yetişmiş. Büyüklerle yanşmaya hazır... KAYAK FEDERASYONUNUN ERZURUM'LA İLGİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI K o n u 1 Yardımcı Kayak Öğretmenı Kursu 2 Yardımcı antrenör kur. 3 Kayak Ogretmeni tekâmul kursu 4 Millî Takım Kampı 5 Doğu Birincilikleri 6 Bölgesel Temel Kurs. 7 Gençler ve Yıldızlar Tekâmül kampı Tarih 114 Kasmı 1971 114 Kasım 1971 1620 Kasım 1971 Düşünceler Kullanılmış araba alırken ve arabanızı kullanırken 1 2 3 t e c r ü b e ve araba bakımı :J; :? ARI KİTABEVİ'RK. 1339»Sirheci,lst. eraizitümbo. 0 ileKapsayap UG ana kaynak 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 14. madded gereğince, turizm müessesesi bel gesi almak isteyen tesislerin kurucu, sahip veya kiracıları, tesisın bulunduğu veya kurulacağl jeri, tesisin nevini, işletme tarzmı, personel sayısmı iş ve mal durumlarmı gösteren bir dilekçe ile tesisin bulunduğu yerin va lüiğine müracaat ederler. Bu dilekçeye tesise ait projelerin birer örneği bağlanır ve tesisin keşil bedeli veya kıymeti gösterüir. Valilik, gerekli incelemeleri yap tırdıktan sonra, en geç bir ay içinde dilekçe ve ekleriyle kendi mütalâasım Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderir. Bakanlık yapılan işlemlere uygun olarak turizm belgesini verir. • ADNAN GÜLEB Açılış ve program DıskoteğımLzdca Kuçuk koııser Gençlere muzık Senfonık muzik Hafif Batı müziği Plâklar arasında Aksam konserı Karışık şarkılar Konser salonlarından G«ce ve müzik Sonat saati Hafif Batı müziği Prograra ve kapanıj Kapanı; Plâklar arasmda Ara haberler Okul radyosu Çocuk bahçesi N. Akol'dan türküler tftar progranu Şarkılar Köy odası Reklâmlar Haberler Y. Ayhandaa türküîer Bir varmış Cumhuriyete doğru Türküler H. Buluştan türküler 24 saatin olaylan Cumhuriyetin getirdiklerl M. Sağyaşardan şarkılar TBMM saati Her hafta bir yorumcu Gece müziği Haberler Kapanış 05.55 06.05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 12.00 12.05 12.20 Alp disiplinl Yabancı uz> manlar yönetiminde 22 KasllAr. 1971 Alp disiplinl Kuzey dısip ?• 1316 Ocak 1972 lini. a Bırind grup I 16Ara. 19718 Ocak 1972 Kuzes dısip '\ Mayıs 1972 lıni İ NOBEL TIP ARMAĞANI KAZANAN OLMEZ ESER HABERLER | RESMİ Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği 22. Genel Kurul toplantısı, 19 Ekim Salı günü Ankara'da yapılmıştır. 10 Turizm Bakanı ve 88 genel müdür seviyesindeki 98 temsilcinin katıldığı 4 günlük toplantıda, uluslararası turizm sorunları ile kuruluş merkezinin îstanbul'a nakll konulan gorüşülmüstür. • ÖNüMt'ZDEKÎ kış döneminde Avusturya, Almanya, Isviçre, Fransa \e italyadaD gelecek kayakçı ve dağcı turistlerden ayn olarak, Japonya ve Amerika'dan da kayakçı ve dağcı tnristlerin ülkemize gelmek • İSTANBÜL Hılton Otell Roof Barında «Cloud 9» adım taşıyan yenı bir dıskotek açılmıstır. Gece saat 22'den sabah saat 3'e kadar açık olan dlskoteğe özellikle gençler rağbet gostermektedır. • TURİZM ve OtelciUk Eğitimı konnsnnda yapılan ilmî bir araştırmaya göre, ber yıi artan konaklama t e . sislerimizin kalifiye personel ihtiyarını karsılamak üzere yılda ortalama 5.000 personel yetiştirmek zorunda bnlandnğumuz ve «Mek. tnpla öğretim» usnlönün de bir zaruret oldnğn ifr.de edilmistir. Bu kıtap. İNSAN konusu ı!e ılgilenen her doktorun. oğrelrren ve öğrencının. ış adamının. idarecınin. subayın. bankacının ve bütun aydınlann yararianacakları temel kıtaptır. Kıtabın değerini Bertrant Russel şöy!e tanımlamaktadır: "Butün insanların gerçek dostu olan bu büyük eser. btr değıl, birçok defa okunacak değerdedır'. n ANTEN YAYINEVİ P.K. 1264 İSTANBUU Tel : 27 55 93 İNSAN BU MECHUL BASIN VE REKLÂMCILIK KONXLARINDA TEK KİTAP basın rehberi ADRES: Yusuf Tavus PJC 24 Yenişehir Ankara 7. Baskısı çıkmıştır. BLÎ kıtap cocukların ruhuntı karartan ve yozlastıran bınlerce zararlı yayının etkısinden onlan kurtaracak ve "IYIYEGUZELEDOĞRUYA" yoneltecek sıhirli bir guce sahiptir Kıtapcılarda araymız. Katalok isteyinız. " * J ANTEN YAYINEVİ • P.K. 1264 İSTANBÜL Tel . 27 55 93 COCUK KALBİ m Diınyanın en faydalı çocuk kitabi olarak secılen I iîı Aralık ayında açılması kararIaştırılan cModern Otel Yönetimi Semineri» hakkındaki ayrmtılı bilgiyi ve kayıt sarüannı, Prodüktivite Derneği. Yemişçi Hasan Sokak Küçük Is Hanı Kat 2, Karaköy . Istanbul, adresınden öğrenebilirsiniz. Açılış ve program 14.40 Gunaydın 15.00 Köye haberler 15.05 Türküler 16.05 Haberler 16 20 Sabah müziği 16.50 Ankarada bugün 17.10 Her telden 17.00 Türk hafif müziği 17.50 Ev için 19.00 B. Akartürk'ten türküler 19.35 Arkası yarm 19.50 Ara haberler 19 55 Şarkılar 20.10 Ökul radyosu 20.45 Ara haberler 21.00 Kıbrısta bir hafta 2U0 Reklâm spotları 21.45 Türküler 22.05 12.40 Z. Taşkentten şarkılar 23.00 13.00 Haberler 23.45 14.00 Öğle konseri 23.55 1420 F. Kozinoğludan şarkılar 24 00 ANKAR A BJıllıl Sözlük | ANİMASSON (Animation): Lugat anlamı canlılık; şevk neşe ve faaliyet demektir. Güneş, deniz, kum ve tarih gibi turistik zenginliklerin yanısıra turistleri en fazla etkileyen konulardan biri de folklor, müzik ve eğlencedir. Turizmde bir ülkenin sahip bulunduğu folklor, müzik ve eğlence gibi ozelliklere animasyon adı verilir. I GASTRONOMİ (Gastronomy): Yemek pişirme bilgisi, iyi yemek merakı. I GURMET (Gourmet): Ağjnnm tadını bilen, şarap ve yemeğin iyisini seçen kimse. I PATEN: Buz üzerinde kaymaya yarayan özel ayakkabı. I rtJR (Touri: Gczinti, pezinti yspmak. yspmak. DİLEDİĞİ FAKÖUEYE GIREMEYEN VE BEKLEMELİ ÖĞRENCİURE BİR ÖĞRETİM YILISÜRELİ [ÜNİVERSÎTEYE HÂZIRLIK FEN SINIFI ÖĞRETİM DEVRELERİ: 5 KASIM 197T1 HAZİRAN 1972 6 ARALIK 1971 1 HAZİRAN 1972 geniş bilgi için B R O Ş U R isteyiniz. Beyazıt, Mifhatpaşa Cad. İtt.. Tel: 27 5132 DERSANES1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle