16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN UYMAY1 AHLAK YASASINA TAAHHÜT EDER. • Sambı : Cumnurıyet Matbaacılüs ve Gazetecılık T. A. Ş. adına NAZİME NADİ • Sorumlu Yazı tşleri Müdürü: SAMt KABAÖREN • Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAAC1LIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 n H * * A U I A L M D . AXKARA Afatürk Bulvarı Yener 129544 n . Yenisehir Tel 120920 Apt ABONtt ve 1LAJN 1 Aylık 3 Aylık 6 Ayhk Zıut U> 22,50 67.50 135.270 A.dt Post» Vttrt Dısı 45. 135270. 540. İZMİR: Fevzipaşa Bulvarı Afşaroglu Isham Tel: 31230 2470» GÜNEY ÎLLERİ; Kuruköprü 34 » k a k No. «0 ADANA Tel: 4550 3934 V 2. ve 1 ncl sayta tSantirol) 80 3 üncü savta (Samimi) 85 4. 5. 6 ncı sayfa (SantimO '5 Nişan. Nikâh. Evlenme. Doğum 100 Olüm. Mevlid, Tesekkür 23 üncü (5 Sm.l 150 Ölilm. Mevlid. Ttsekkür (5 Cm.l 100 SAVİS1 75 KURUŞ Kraliyet Ailesi (Başttrafı 1 inci sayfada) Boğazın akıntılanna karşı raliyet yatı Karadeniz'e doğru ineşın ilk tatlı ışıkları arasın. ı ilerlemiş ve daha sonra Bey. ız'dan dönerek saat 10.40'ta jlmabahçe açıklannda demir mıştır. Bu sırada Dolmabahçe ırayının çevresinde toplanmış nlerce îstanbullu, sabırsızlık • heyecan içinde Türk ve InUz bayraklariyle. yol boyunca ıklemekteydiler. Dolmabahçe'de karaya çıkan ınuklan, Istanbul Valisi Vefa )yraz, 1. Ordu ve Sıkıyönetim omutanı Orgeneral Faik Tün, Belediye Başkanı Dr. Fahri Labey, komutanlar ve protoıla dahil kişiler karşılamışlar. r. Güneşin keskin ışıkları a . smdan ve kıyıya tam yanaçaamış motordan, karaya atlıya. k çıkan Kraliçeye, Bayan Poyz kırmızt güllerden yapılmış r buket sunmuştur. kında sohbet ettikleri. Kraliçenin d"e bu sohbete katıldığı gö. rülrr.Uştür. Öğrenildiğine göre; ! Prenses Anne yarışmaeıların yap tıkları hataları anne ve babasına anlatmıştır. Dışışlen Bakanı Osman Olcay, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Akyol, Vali Poyraz, Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Türün ve Belediye Başkanı Atabey'in de izledikleri yarışmalarüan sonra Kraliçe, Prens ve Prenses, başarı kazanan binicîlere kupalannı vermişlerdir. Daha sonra Kraliçeye, bir şilt hediye edilmiştir. tstanbul protokoluna dahil şilerin eşlerinin dikkatle süz. ikleri Kraliçe, parlak pembe r manto giymişti. Elbisesi de îtnbe ipek üzerine lâcivert ve n desenler ile süslüydü. Pem. ; kadife şapka Kraliçenin k ı . ıfetinin önemli bir parçasıydı. akasmdakı yuvarlak pırlanta roşun yanısıra ayakkabl ile ıntası dikkati çekiyordu. Lâcivert bir takım elbise gi. ?n Prenses Anne'nin giyiminî modayı izleyen karşılayıcılar asında en çok yakasındaki el lemeler göze çarpıyordu. Protokolun moda gözlc lemi Askeri törenin hemen ardınan Kraliyet ailesi, beraberiende'Dışişleri Bakanı Osman lcay oldugu halde yürüyerek »olmabahçe Sarayına, yüzlerce jtoğrafçı arasından geçerek irmiş ve burada Atatürk'ün efat ettığı odayı ziyaret ettik»n sonra cMuayede Salonu» d*a dinlenmlştir. Kraliyet aile ıne, saray hakkmda Prof. Sen. er Tonguç tarafından bilgi v e . Umiştir. Konuklar daha sonra iarayın Meclisi Mebusan kapıından çıkmışlardır. Yolların trafiğe kesilmesma ağmen, binlerce Istanbuliu, Lraliyet aüesinin geçtiği yollaı tamamen tıkamıştı. Şale Kös:üne giden konuklar burada ıir süre kalmış ve saat 12'de ki gruba aynlmışlardır. Edinlurg Dükli, Boğaz Köprüsü inaatına, biraz sonra da Kraliçe 'e kızı, Nişantaşındaki îngiliz )kuluna gitmişler ve ilgililer. len bilgi almışlardır. Kraliçe, )ir lâboıatuvar ile bir sınıfı ;ezdikten conra Şıie'ye donnüstür. Kraliçe Elizabeth, saat 15.10'da Vyazağa konkuruna giderek, omruna düzenlenen yansmayı rlemiştir. tş acTamlanyla Emir*ân'da öğle yemeği yedikten sonra Ayazağa'ya gelen Prens Philip ile kızları Anne de yarışmayı Kraliçe ile birlikte seyretmişlerdir. Kraliçe Elizabeth'i görmek Isteyen buyük kalabalığın dol. durduğu Ayazağa konkuruna gene pembe pardesü ve şapka giyerek gelen Kraliçenin yanında lâcivert pardesü ve lâcivert jokey şapkası ile Prenses Arne, daha sade kalmıştır. Konkurhipikler sırasında k o . nuklar hayli heyecanlanmışlar. dır. Philip ile Prenses Anne'nin zaman zaman yanşmacılar hak. Dolmabahçe Sarayında Gece, Başbakan Erim tarafından dan onurlarına Şale Köşkünde verilen yeraeğe katılmıstır. Başbakan Erim, yemekte verdiğı bir söylevde Ortak Pazar'ın eşiğinde olan Türkiye ile İngiltere'nin ekonomik iüşkilerinden SÖÎ etmiş ve daha sonra Türkiye'deki demokxasi sorunu hakkmda sunlan söylemistir: «Bugün görevimiz demokratik nsullerden aynlmadan sorunlarımıza köklü hal şekilleri bulmaktır. AmaçUrdan biri ötekine feda edildigi takdirde, her Uusinden de uzakJaşılnıış olur. Parlamenter demokrasinin beşifi kabul olunan bir ülkenin hükümdarının huzunında iftiharla söyleycbilirim ki, karşılaşılan CÜçlükler ne olursa olsun, Türkiye baflı bulunduğu özfürlükleri korumaya her zaman muktedir olraustur. Bu sebepten kuv^'etle inanıyoraz ki, Türk milleti tarihi mücadelesinin bu döneminden de muzaffer olarak çıkacaktır.» Erim'ı cevaplayan Kraliçe ise, Türkiye'den pek çok tatlı hatıralarla ayrılacağını belirttikten sonra, «Beraberimde, Türkiye'nin nzun tarihinden slınan ve refahın; ancak insanlar ve tophımlar arasında barışçı bir isbirlifi ve basiretli bir idareyle elde edilebileceğine dair aşikâr dersi de götüreceğira» demişür. Kraliçe, daha sonra Boğaz Köprüsü ve Gelibolu Savaşlarıyle ilgili görüşlerini açıklamış, konuksever Türk halkına teşekkür etmlştir. Yemek ANKARA, (THA) «Şafak» adlı bir bildiri dağıtmak sure.tiyle hücre laaliyetinde bulunmak, komünizm propagandası yapmak, hükümetin ve ordunun manevi şahsiyetinl tahkir etmek suçundan gözaltma alınan 7 kişi dün Sıkıyönetim Komutanlıgı 3 Numaralı Askerî Mahkemesi tarafından tutuklanmışlardır. Tutuklananiar şunlarcur: DTCP Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Musa Tannkulu, Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencisi Halis Holozlu, Tarsus. Usesi öğrencisi Caner Öztaş, özel Yükseliş Koleji öğrencisi Erhan Sürek, DTCF öğrencisi Kâmil Erdem, Mahmut Cantekin ve OJ5. T.Ü. öğrencisi Nergis Savran. "ŞflFAK,, HÜCRESİNDEN 7 TÜTUKLftNDI KRALİÇE (BasUrafı 1 inci sayfada) kü. Kraliçenin rahatsız olmaması için komutlar gayet yavaş sesle ve kulaktan kulağa veriliyordu. Yat, Dolmabahçeye yaklaşırken Kraliçe, beraberincle eşi Prens Philip, kızı Anne ve Dışişleri Bakanı Osman Olcay olduğu halde, pırıl pınl bir sonbahar sabahında Boğazın doğal güzelliklerini seyretti. Gemide Dışişleri Bakanından başka bir Türk daha bulunuyordu: Prens Philip'in mihmandan Tilmamiral Nejat Tümer. Tümamiral Tümer, Büyük Savaştan bu yana tngiltere Hükümdannın yabnda kalan ilk Türk denizcisi oluyordu böylece. maçı vardı. Kraliçe Türkiyede bu maçı seyretmek ıstemiş ve duyduğumuza göre. hattâ daha dün sabah, «Maça gitmek istiyorum» demiş. Ancak protokolcular ve bazı Türk yöneticilerinin ısran üzerine Kraliçe sonunda konkurhipiklere gitmek zorunda kaldı. Kmlcin.li defnedildi Son anarşik olaylara karıştığı iddiası ile güvenlik kuvvetlerince arandığı sırada, Halit Aksungur kimliği altında yurt dışına kaçan Dr. Hikmet Kıvılcımlı'mn cenazesi, dün öğle namazından sonra Topkapı mezarlığında defnedilmiştir. Cenaze namazı kılınıncaya kadar, bazı gençler ve Dr. Kıvılcunlı'nın eşi, cenazenin iki başında nöbet tutmuşlardır. Belirtildiğine göre, ölümünden önce kendi çizdiği krokide gösterdiği yere gömülmesini isteyen Kıvılcımlı, annesi ve teyzesinin mezarlarının bulunduğu yerin yanına defnedilmiştir. Mezara almmadan önce, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın tabutunun kapağı açılınca, baş kısmının üstünde alnın ucundan, Kıvılcımlının yüzü görülmüştür. Giyimli ve kravatlı olarak tabuta konulmuş bulunan Kıvılcımlı'nın, eşi ve yakınları, yüzüne bir süre bakmış. daha sonra tabutun kapağı kapatılmıştır. Cenaze, bu şekilds gömülmüştür. (a a) Erim'in çekileceği (BaştaraM 1 ıncı sartada) Yeni hükümet Hükümetin istitasına oağlı olarak, yeni bır hükümet kurulması konusunda da çeşitlı söylentüer vardır. Buhrandan sonra Çankaya'da başlayan görüşmelerin srtelendiği süre içinde. Ankara'daki siyasî çevrelerde. Millet Mectisi Başkanı Sabit Osman Avcı'mn, CHP Genel Başkanı tsmet înönü'nün, adlan Başbakan adayı olarak öne sürülroüştür Buhranı ortadan kaldırmalt için bulunacak çarelerden birı olarak siyasî çevrelerde konuşulan bir diğer çözüm yolu da, Nihat Erim'in Başbakanlığmda bütünüyle parlamentoya dayalı yeni bir hükümet kurulmasıdır. Bu yeni hükümet konusunda da öne sürilenler çeşitlidir. Bu hükümetin bir AP • CHP koalisyonunu oluşturacağı ifade edildiği gibi, parlamentodaki dört büyük partinin güçleri oranmda katılmalarıyia ortaya çıkacağı da söyienmektedir. Bütün bu söylentiler arasında gerçek durumun ne olacağı onümüzdekı hafta belli olacaktır. Pazartesi veya Salı RÜnüncien başlayarak, Cumhurbaşkanı Sunay, Başbakan, komutanlar ve partı liderlerıyie yeniden toplantılar yapacak ve buhrana bır <;ozüm bulunmasına çalışılacaktır. Sunay • Avcı görüşmesi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. dün akşam Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcryı Çankaya Köşküne dâvet ederek, kendisiyle 2 saat süren bir görüşme yapmıştır. 18'den 20'ye feadar süren görüşmede Cumhurbaşkanı Sunayin, son buhranla ilgili olarak, AP Genel Başkanı Demirel'in tutumunu değiştirmesi yolunda bazı telkinlerde bulunmak üzere Başkan Avcı'nın yardımcı olmasım istediği samlmaktadiT. Siyas! çerrelerce, dün akşamki görüşmenin, beklenen ikinci dönem Çankaya şjörüşmelerine hazırlık niteliği taşıdığı. bu toplantılarda olumlu sonuca vanlabilmesi için Demirel'i bazı noktalarda «Yumuşatarak tkna» görevinin Avcı"ya bizzat Sunay tarafından verilmek istendiği belirtil miştir. Görüşme nakkında bir açıkla ma yapılmamıştır. Prens Philip'in forsu Sonunda Prens Philip kendi başına bir yere gidebildi ve de kendi «forsunu» kullandı. Boğaz köprüsü üzerine inşaatl yapan firma ve Karayollarının yöneticilerinden dün Ortaköydeki şantiyede bilgi alan Prens, daha sonra köprünün ayaklanndan birinin içine girdi. İçeri girenler, az sonra çıkarlarken foto muhabirleri, Philip'in fotoğrafını çekmek için boşuna beklediler. İçeride kimse kalmayınca durum anlaşıldı. Prens Philip başına bir miğfer geçirmiş, üstüne de meşin bir ceket giymişti. Bu yüzden de tanınamamıştı. Prens, daha sonra inşaat asansörü ile yüz metreye yaklaşmış olan «ayak» ın tepesine çıktı ve buradan Boğazı seyretti. Cikış bir dakika 5ö saniye sürdü. Sevgi gösterileri Saat 11.00 de Kraliçe, Dolmabahçe nhtımında karaya çıktığı zaman sessizliğin yerinl Kraliçeyi görmeye gelenlerin sevgi gösterisi almıştı. Trafiğe kapanan yolları yaya geçenler, Dolmabahçe rıhtımının çevresini sarmış ve konukları alkışlıyorlardı. îstanbullulann yüzyılımızda ilk kez gördükleri «hükümdar» özelliği olan tek Kraliçeydi Elizabeth II. Dış görüntünün ötesinde neler oluyordu? Kraliçenin gezisini görüntü olarak izleyenler bunun ötesinde olanları bilemiyorlardı tabit... Ömefüı, bu gezi dolayısiyle Dışişleri Bakanlığımn protokol görevlileri ile emniyet mensuplan arasmda geçenler oldukça ilginç. Gizli örgtitün (Baştarafı 1 inci sarfıda) Bingöi Erdumlu ve arkada?larınm, önce Izroir'de bir kaçırmayu daha sonra da Bas.bakan Yardımcıları Sadı Koçaş ve Atillâ Karaosmanoğlu ile Adalet Bakanı lsmail Arar'dan birini kaçırmayı plânladıkları öğrenilmistir Bildirildiğine göre, Bingöi Erdumlu ve îzmir'deki arkadaşları, adı geçen ildeki kaçırmayı nasıl yapacaklarını ve kaçıracaklan kişiyi hangi yollardan götürüp gizliyeceklerini tespit etmişlerdir. Bunlara dair bütün belgeler, sıkıyönetim komutanhğınm eline geçmiş, ayrıca sorguya çekilen sanıklar da durumu doğrulamışlardır. Erdumlu örgütünün Îzmir'deki kaçırma olayından sonra Manisa yöresindeki dağlara çekilip, daha sonra, önceden tespit ettikleri mağaraya saklanacakları; ele geçirilen belgelerden ve sanıklann ifadelerinden anlaşılmıştır. Bu olaydan sonra, emniyet kuvvetlerinin bütün dikkati Ege bölgesine çevrileceğinden sanıklar, Ankara'dakl kaçırma plânını daha rahat gerçeldeştirmeyi düşünmüşlerdlr. Erdumlu ve arkadaşlannın t u plânları gerçekleştirdikten sonra hükümetle sadece Mahir Çayan ve arkadaşlarını değil Deniz Gezmiş ve arkadaşlanyla Cihan Alptekin ve arkadaşlannın da serbest bırakılması, bütün örgüt mensuplanm sonradan tesbit edilecek bir yabancı ülkeye gönderilmeleri üzerine ellerindeki rehlnleri hükümete teslün etmeleri yolunda pazariığa girmeyi tasarîadıklan anlaşılmıştır. «Hangi lordluk?» Bir özel ajansın Kraliçenin Başbakan Nihat Erim'e Lordluk ünvanı verdiği yolundaki ha'oeri İngilizler arasında garip karşılanmıştı. Haber yanlıştı ve KraHce, devlet adamlanna venlmesi âdetten olan bir derece ile «şereflendirmişti» Erim'i. Haberı yazanlar Erim arnk kontenjan senatörü 5^ Cumhuriyet Se natosu ile Lordlar Kamarasını birbirine benzetmiş olacaklar her halde... Kamu kesiminde ikramiyeler, 29 Ekim'den önce verilecek ANKARA, (THA) Kamu kesiminde çalışan işçilere yıllık iki maaş tutanndaki ikramiyenin üçüncü taksitinin 29 Ekime kadar verileceği Çalışma Bakanı Vekilı Atillâ Sav tarafından açıklanmıştır. Kiralık Daire Aranıyor Isvıçreli bir aile, Kaloriferli. Boğaza nazır. üst Kat, 4 yatak j odalı, 24 saat soğuk ve sıcak suyu mevcut Ortaköy Yenlköy ' arasında bir apartıman dairesini acele olarak aramaktadır. Müracaat telelon: 46 61 3S ^ ' ' k* «»• ' * Kraliçe'nin cevabı Gece, yemekten sonra Kraliçe ve Dük, yata dönerlerken, Prenses Anne «tstanbul tatili» yaşamak üzere Îngiliz Konsolosluğuna gitmiştir. ingiUzlerin «Donan ma Günü» dolayısiyle, Britannia yatının personeli ile Ankara'dan dün sabah trenle özel olarak Istanbul'a gelen bekâr tngiüz kızları ve bazı Türk gençleri geç saatlere kadar günün en son raoda danslanru yapmışlardır. Prensesin İstanbul tatili Pazarlık Sunay, Ankara'dan Kraliçe'vl uğurladıktan sonra Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesinde çalışan genç bir diplomat, alanda 4 polis tarafından çevrilerek merkeze RÖtürüldü. Müfit özdeş adlı bu gencin bütün kabahati, Eroniyetçe «Anarşik olaylara karışmak» suçuyla aranan amca oğluyla aynı adı ve soyadı taşımasıydı. Her ikisine de büyükbabalarınm adı olan Ahmet Müfit özdeş vert;. mişti. Polislerin yakaladıklan Müfit ise, 3 günden beri Kraliçeyle dolaşan Müfit'ti ve durum Bakanlıktan sorulduktan sonra anlaşılarak, genç protokolcu ser best bırakıldı. Protokolcularla polisler arasında dün sabah da sert bir tartısma oldu. Bu tartışmanın nedeni de Emniyet Müdürünün arabasının korteje ahnıp alınmaması idi. Neyse Kraliçe karaya çıktı da her iki taraf işlerinin başına koştu, böylece tartışma büyümeden kesildi. Protokolcular Polisler İstanbul Reklâm: 1009/8708» «Maça gideceğim» Kraliçe karaya çıkmadan önce Dolm&bahçe stadyomuna uzun uzun baktı. Öğleden sonra burada bir İngiliz antrenör tarafından çalıştırılan Galatasarayın AlTINCf Kraliçe Ayazağa'da... Meclis notlan (Baştarafı 1. sayfada) Bakmışlar işler kötüye gidiyor, CHP Genel Başkanına Başbakanlık teklif edilmiş.. AP de diyesiymiş ki, «Bu işi aııcak İsmet Paşa halledor.. Askeri kışlasına sokar, ortak bir hükümet kurarız.. Biraz reforın çıkartırız sanki firından cknıek çıkarırmış gibi sonra usturuplu bir seçlm kanunu, yallah seçime, Demirel gürp iktidara!» Ama bu arada Demirel'i de halledeceklermiş. Plân buymuş. îsmet Paşa olmaz demiş. Bu sefer, Ekrem Alican'a haber salınmış. Ekrem Alican, ne sağcı, ne solcu. Eski futbolculardan. Tesadüfe bakın, Alican şu günlerde bajkentte!. 12 Mart «Zılgıt.ını yiyip Sinei haneye döndüğü sanüan AP Genel Başkanı, geçen zaman içinde Çankaya Köşküne sözlü yemekli dâvet edilir olmuş, sesini gün gün yüksek perdelere çıkartomşken, gördüğü lüzum üzerine 25 Ekim'de genel baskanlıktan istifa edecekmiş! 1 Kasım'da AP grup yönetkn kurulları yeniden tesbit edilecek, bu ekip devrilecek, «Yeminli^ler iktidan ele geçirecek ve onlar da kırk elli kişilik bir «temizlik» yapacaklarmış. TÖS dâvasıyla ilgili iddianamede söylentilere göre, CHP dönemi ve Genel Başkan İnönü için ağır suçlamalar varmış..jnış!. Bir kısım CHPIi, iddianamenin hazırlamşında emeği geçtiği sanüan Hukuk Fakültesinden Türkeş'çi bir doçentin kinaliğini araştırıyormuş.. Dr. Kemal Satır ekibi tam harekete geçmiş, beri yandan da E«»vitçi'ler. İçten ice «kıyasıya» bir savaş başlamış. Bugün yann bir «bomba» patlayacakmış. Mış.. mış..la yazdıkça insartın östüne fenalık geliyor.. Ama bun lar söylentilerin, dedikoduların, yakıştırmalann bir kısmı. Hangisi doğru, hangisi akla yatkın. hangisi belgelenebilir, içinden çık manın da imkânı yok!. Ortam bu, hava bu Kaloriferler de yanmaya başladı şu sıralar, Ankaranın havası dumanlandı. Şimdî, inkâr edilmcz bir gerçeği yazalım: Demirel ve AP (Baştarafı 1. sayfada) lilerden bilgi almış, köprünün maketi ve plâru üzerinde incelemelerde bulunduktan sonra, asansörle ayağın tepesine çıkrraştır. Dük, bu arada «Peki, bütün bu köprünün parası nereden geliyor?» diye sormuş ve Türk bütçesi ile Avrupa Bankasınca karşılandığı söylenmiştir. Dük yol boyunca kendisine gösterilen sıcak ilgiyi selâmlıyarak Türk İngiliz iş adamlarının Emirgânda verdikleri yemeğe gitmiş ve burada yaptığı konuşmada «Ekonomik Artış Doktrini» hakiındaki görüşlerini açıklamış ve fahri başkanı bulunduğu Dünya Vahşi Doğayı Koruma Derneğinin ilkelerine ilişkin olarak Türkiyeyi bu açıdan ilginç bulduğunu söylemiş ve devamla şöyle konuşmuştur: «Atatürk daha fazla toprak erozyonunun meydana gelmesini geniş çapta önleyen yoğun bir ormancılık programı uyguladı. Bundan sonra atılacak adım, parklar ve barınaklar kurmak suretiyle vahşi hayatı koruyup üremesini teşvik etmek olmalıdır. 1970 yümda Ankarada toplanan «Türkiye Doğayı Koruma Der neği» konferansında knnuşan zamanın Başbakanı Bay Demirel şunları söylemişti: «Bilim ışığı altında doğanm korunma?ı ile ilgili sorunların, dikkatli bir şekilde incelenmesi ve bu sorunların çözümlenmesi için gerekli tedbirleri araştınp plârüaştırmak, bütün medenî ülkeler için oldugu gibi Türkiye için de son derece büytlk bir önem taşımaktadır.n Bu sonınla ilgilenen hepimiz için, Türk Hükümetinin durum hakkmda bu kadar derin bir görüse sahip olduğunu öğrenmiş olmak. cesaret verici bir nitelik taşımaktadır. Mümkün olan en BZ gecikme ile gerekli tedbirlerin alınacağını temennl ederim. Zaman çitgide azalıyor.» Edinburg Oükü (Baştarad 1. sayfada) tiyatromuzun dünya ölçfisünde başarıya ulasmasına 63 yılı aşkın bir sanat hayatı boynnca öncülük ve önderlik etmiştir. Hepimiz, büyük Atatürk'ün de. di|i çibi, mebus olabiliriz, ve. kil olabiliriz. hattâ belki sanat. kâr da olabiliriz, fakat Mnhsin Ertufrul olamayız» demiştir. Daha sonra Başbakan Nihat Erim, Muhsin Ertuğrul'a, üzerinde adı yazılı şilt ve Tozeti v e . rerek. kendisini kutlamıştır. Muhsin Ertuğrul'un teşekkür etmesinden sonra bir konuşma yapan Başbakan Erim, «Ertnğ. rul Muhsin 1925'den bu yana Darülbedayı (Şehir Tiyatrosu) adı ile kurduğu tiyatroda ilk, orta ve lise ögrencilerine t i . vatro zevki tattırmıştı. Bizleri, bedava içeri alırdı. 50 yıllık Türk tiyatrosunda onun damga. sı vardır» demiştir. Motasin Ertagrnl Bulmoconın çöıümü SOLDAN SAĞA: X Fuzull; Arasak; Lalo. 2 Lc. Za; Adavet; Sonat. 3 Erganl; Habanera. 4 Marmaris; Silim; Gir. 5 lakez; Lacenı; Si. 6 Nm; Sebat; Senip. 7 Gaf; Geniz; Rika. 8 Taziç; Biıet; At. 9 Vazlie; Tred; Milano. 10 Ahize; Ahar; Bet; Tam. U La. la; Aroh, Faraday. 12 Exet, Kavata: Snaş. 13 Rit; Fikct; Loire, 14 Liman: Glinka: Be. 15 Brik: İlâm: Fas. 16 Trapez; Aza: Arabfsk. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Flcming; Vaiery. 2 Ücra: Mata Hari; Br. 3 Gri; FaziIef. Ra. 4 Uzamak; Zizat; Lip. 5 Lanak: Cife; Pike. 6 İres: Ce; Akim. 7 jzeg; Arakab. g Ad: Beethovcn. 9 Rah; Han: Rahat; îz. 10 Avas; Tiber; Gla. 11 SebU: Zid; Fa; La. 12 Atalas; Ba; Lima. 13 Nice; Emerson. 14 Seraen: Titanik. 15 Lor; Mir; Dara. 16 Anag; Pi: Ataşe; Fe. 17 La: İs. Kanay: Bas. 18 Otari; Atom; Fresk. SAYFAOAKI ıKtenin basan» Türk Malı AEG Lavalıoc bu yıl yurdumuzdan en fazla ihrac edilen çamasır makinesidir. Çamaşırı çabuk, temizve yıpratmadan yıkayan: yıkadığı çamaşırı otomatık olarak duruladıktan sonra, gene otomatik olarak, gerçekten kurutup ütüye hazır eden; dort motorlu, kazanı paslanmaz çelikten • * AEG Lavaluxun bu başarısı. yalnız ve yalnız kalitesınin başarısıdır. Olaylarm ardındaki '.Baştarafı 1 inci sayfada) lcşmek zorundadırlar. Orsa, herkes kendi çıkarının peşine düşme eğilimi göstermektedir. Reform fikrinin değilse bile reformların karşılaştığı hazin işlem meydandadır. Siyasal kuruluşlar, ülkeyi hükümetsiz bırakabilecek sorumfiuz davra nışlardan beri duramamaktadırlar. Bütün bunlar Türk devlet hayatım yeniden kurma ve güven altına alma çabalarına sekte \urmakta belki de tahmine sığmaz gelismelere zemin hazırlamaktadır. Vatandaşın yarına gürenle bakması bu koşullar içinde zedelenmektedir. Bunalımiar. ulus ve ülke hayatım ilglendi.disi zaman çareleri dinamik ve akılcı olmalıdır. Bugün için bundan yoksun görünüyoruz. Toparlanmak ve uyanmak için ne bekleniyor, bunu anlamak cidden güç. ••* Cuuıhurijet Reşat Hamit Aziz Napol.von 24 â>ar külcf lALTIN 146 329. 203 161. 155.^ 22.13 146.5* 33fl. 2»5. 1S3. 160.^ 2215 24 Ekim Kamazan 4 AEG Manajans: 2617/8725 V. 6.19 11.58 14.55 17.17 18,48 6.25 9.36 12.00 4.43 E. 12.51 1.31 11.13 İnönü ve CHP SASAHLAR1 TRAŞ OLAAAK COK VAKTİMİ PHJUSHAVE BLEKTRIKÜ 7X4Ş MAKİNASINI İ$E &EÇ KALDIN/, ENMUKEM/AEU PWLISHA\ BAUAT.SÛPATÜ, T*AŞ SAĞL İKSU.SASUN.B BU&JN /Ş£ TAM VAKTİNDE Dinamik çağın adamı için Günümüz erkeginin hızvehareket dolu ya$antısı 3 lü Philishave ile başlar.3lü Philishave, rahat, süratî, tertemız ° 31ÜPHIUSHAVE PHIUPS'IN ELEKTRİKÜ TRAŞ MAKINASI (FÜi&yv okututr)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle