12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Ekim 1971: CUMHURİYET: :SAYFA ÜC HİNT SINİR KENTLERİNDE PASİF KORUNMA TEDBlRLERl ALINIYOR • Yeni Delhi, göçmenlere vergilere zam yaptı. yardım için, Gelişmekte olan iilkelere şartsız yardım yapılması istendi PARÎS, (a.a.) Ikîıadî l^bırlığı ve Kalkınma Te«kılâtı na (O.E.C.D.) bağlı Kalkınma Yardımı Komisyonu (D.A.C.), dün>arın 7engin ulkelerıne çağrıda bulunarak, kalkmmakta o!aı ulkelere daha geniş ve sartsız yardım japılmasını istemiştir. 17 ulkenın ikti«at u?manlarından meydana gelen Komisyon. ıki gun suren topjantıdan sonra yaptığı açıklamada, gcçen yıl ıçınde gelişmekte olan Clkelere verılen 6'mılyar 800 milyon dolarhk yardımın takrıben üçte bırınm, bu ulkelerdeki belirli projelere tahsıslı olduğu kaydedılmıs ve yardım veren ülkelerden yardımları icin bu şekilde şartlar koşmamaları ıstenmıstır. on Başkanı Edwir>, önumüzdekı yjl ıçınde gelişmekte olan ulkelere yapılacak olan yardımın daha da artmasının beklendiğini ifade etmiştir. Edwır, önümuzdeki yıl içinde çoğu Afrika u'kelerı olmak üzere 25 ulkeye yapılmakta olan yardımın arttınlmasına çalışacagını sozlerıne eklemiştır. Ticaret savaşı mı? Japon hukumerımn, Amerıkanın yıllardan beri yaptığı ve son iki aydan beri şıddetlendirdıği baskılara boyun eğerek, bu ülkeye Japon sanayicilerinın yaptıkları tekstil ürünleri ıhracatmı kotalara bağlamayı ve kısıtlamayı kabul etmesi, kapıtalist dunyada hâkim ekonominın hangısi olduğunu bır kez daha kesin hatları ile gözler önüne sermiş bulunuyor. Japonyada; Başkan Nixon'ın Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret kararını açıklaması iIe başlayan, daha sonra Amerikanın ödemeler dengesi açığuu kapamak amacıyla alınan tedbirlerle artan huzursuzluic, Eisakn Sato liükümetımn almak zorunda kaldığı bu kararla daha da derinleşmiştir. başlatabıleceğı bır ticaret sava kelermin ızlemıyecekleri konuşına karşı hazırlıklı bulucuima sunda hiç bır garantı de yoktur. sını istemektedirler. Bretton Woods konferansı BaTENt DELHİ (AA) Batı Bengal eyalet valisi, Hindistan Doğu Pakistan Einırındaki gerginlik nedemyle, bütün eyalette paAmerikalı yetkılılerın ülkenin tılı ülkeler için yeni bir çığır Eif korunma tedbirleri alınması için emir vermiştir. Eyaletin çeödemeier dengesindekı açığı ka açmış ve tarihte belki de ilk deçıtli kesimlerinde tank engelleri kazılırken, belli başlı şehirlerde pamak amacıyla bazı tedbırlere fa olarak o konferansta, iktısadl cfe geceleri karartma yapılmaktadır. işbirliğinin gıtmelenni olağan karşılamama alanda uluslararası Buna benzer pasif korunma ya ımkân yoktur. Buna karşılılc onemi kabul edılmisti. Amerika tedbirlerinin, Hindistan Batı son konuşmalanmn da açıkça ile ticaret ortaklannm, aralarmPakistan sınırındaki Keşmir, ortaya koyduğu gibı, Amerikan daki işbirliğıni bırakıp, Ikinci Pencap ve Racastan eyaletlerinMalıye Bakanı John Connally ül Dünya Savasından önceki donekıyasıya mücadelelerine de de ahndığı bildirilmektedir. kesinin iktisadî gücünü bir çe nıin şıt sılâh gıbi kullanma eğilirmn donmeleri, bu ülkelerin çıkarına Pakistan uçaklan de görünmekte ve Amerikanın olmıyacaktır. Pakistan Hava Kuvvetlerine müttefiklerine kendi şartlarını WASHI\GTO.V ( ı j . ) «H'asBELGRAD, (THA aal Belgrad Televizyonuna ozel bir mülâmensup 4 uçağın, Hindistan Gerginlik noktalan kabul ettirebilmek için, bu silâbington Star» gazetesınin haber kat veren Amerikan Dısısleri Bakanı Wıllıam Rogers. Yugoslav DevDoğu Pakistan sınır boyundaki Batı dunyasmın gelışmış zenhı sonuna kadar kullanma isteverdiğine göre, Dışişleri Bakanı let Başkanı Josef Broz Tıto'nun. Orta Doğuda «Geçici bir anlaşma koPakistan köyleri üzerine maki. ğınde olduğunu hissettırmekte gın ülkeleri arasında bır ticaret William Rogers, Şili'de yatınmı nusunda çok önemli rol o.vnaj abileccğini» soj'lemiştir. neli tüfek ateşi açtığı ve sivjl savaşının ilk belirtılerinın gödjr. olan Amerikalı iş adamlan ile Rogers, Amerikan Hukümetinın, halktan birçok kimsenin yaralan rünmeye başladığı şu günlerde, yaptığı görüşmede, Şıli hükumegeçıci bir anlaşmanm yapüabile 7i\arct edecek olan Yugoslavya masına sebep olduğu Hindistan Bu tutum Amerıkaya uzun vâ Orta Doğu ile Hindistan yarımtinin Amerikan bakır şirketlericeği ınancında olduğunu soyle De\let Bafkanı Tito'yu sevgi ve «PTİ» Ajansı tarafından büdiril dede buyuk çıkarlar sağlayıcı ni adasmda da savaş tenlikesi artne tazminat ödememesi halinde miş. «Başkan Tito'nuıı, Amerika' sajgı ile karsılamasım istemiştir. miştir. Ajans, Pakistan Hava Dünyanın en guçlü ekonomıle telıkte değildir. Ekonomileri da mış bulunuyor. Mısır Devlet BaşAmerikanın Şıliye yapmakta ol ya yapacagı ziyaret, buyük önem Kuvvetlerinin, aynlıkçı Pakisrınden bırine sahip bulunan ve ha guçsuz olan dığer Batılı ül kanı Enver Sedat'tan sonra, Baç duğu yardımı keseceğiru soyle taşımaktattır» demı^tır. tan birliklerine karşı mücadele Sayın Şoförler! ekonomisi ıhracata dayanan Ja keler bır süre sonra, istemeseler kan Yardımcısı Hüseyin Şafi de, miştir. Prof. Dr. etmekte olan Pakistan askerle. Tanjug Yugoslav resmi haber ponya şımdı ister ıstemez başka bıle Amerikanın aldığı tedbirle işgal altındaki Arap topraklan İki şehır arasındaki mesaleyl rini desteklemek için mudahaajansı, Tito ile eşının, 28 Ekim Yılmaz ALTUĞ alternatifler arıyacak ve büyük re karşı tedbirler alarak karşılık sorununun bu yıl sonuna kadar Dışişleri Bakanhğınm bir söz 2 Kasım tarihleri arasında, Ame normal süratte ve tesbit edilen lede bulunduklanm ifade e t saatte katedinız. ihtimalle Batı Avrupa pazarına vereceklerdir. Nitekim Danimar olan dönem içinde banş veya sacüsü, gazetenin haberı ile ilgili rikaya resmı bir gezi yapacaklarıNiıon HaDe tniştir. j aşkan N'iıon Çin HaHt sızmaya çalışacaktır. Batı Avru ka şimdiden bu yola girmiş ve vaş yoluyla mutlaka bir çözum Şehirlerden uzakta suraül glt« soruya verdiği cevapta, Rogers' m açıklamıstır. Cumhuriyetini tanımak ve tanımak ve Vergileri arttirdl meyımz. Aksı halde buralarda da palı yetkililer ve özellikle tngi ithalâtı yüzde 10 oranında paha yoluna bağlanacağını açıklamış in iş adamlan ile görüştuğünü Öte yandan Amerika Birleşik | ziyaret etmek üzere ilk görevli olan Trafik Ekipleri sızi hzler şimdiden bu konuda uyar lılandıran vergiyi yüriirlüğe sok ve Mısırın bu amaçla 800 bin ki' doğrulamış ancak goruşme ile Devletleri Başkanı Riehard Nixon, adımını attıktan üç ay cezalandınr. malar yapmakta ve Japonyanın muştur. Bunu dığer Avrupa ül şılik bir ordu hazırladığını bilziyaret etmek üzere ilk J J J ^ Hükümeti, Doğu Paki. ilgili herhangı bir açıklama yap Amerikan halkından önümuzdeki sonra Mayıs 1972'de Moskova'yı dırmiştir. îsrailin işgal altında tan'dan Hmdıstan'a geçen mulmamıştır. Türkiye Trafik Deraeği hafta içinde Amerikayı resmen resmen ziyaret edeceğini açıkla» ki Arap topraklan konusunda tatecilere yardım için vergilere mış bulunmaktadır. Bu suretle kındığı uzlaşmaz tutum, özellikzamdan sağlanacak gelirle, mülzam yapıldığınl açıklamıstır. Bıı >ixon tarinte Pekin ve Moskova'yı le Mısırın ılımlı yonetıcilerini tecilere yardım maksadıyle ayziyaret etmiş ilk ABD Başkanı ünrılan paraya 93 milyon dolar kendi kamu oylarının ağır basvanım da kazanmış olacaktır. ilâve yapılmıştır. kısı altma almış bulunmaktadır. Nixon'un Pekini ziyareti DanışSon zamlarla meydana gelen Mısırlı yetkililer, Sovyetler Birmanı Kissinger'in Pekin'den döartıslar arasında tren ve uçak lıği yönetıcilerinin ıtıdal tavsinüsünde açıklanacaktır. Kissinbilet ücretlerine yapılan ilâveyelerine rağmen bu baskıya d t ger, 20 Ekim'de Pekin'de Chou • ler, posta ücretlerine getirilen renmemektedırler. En Lai ile bu konuda 5 gün süzamlar ve bazı yayınlara konan recek görüşmelerine başlamıştır. Bu arada Mısırlı yönetici vergiler gorulmektedır. Nixon C. Başkanı Yardımcısı olalerin bir taktik hatâsı işlemekte rak Moskova'ya Temmuz 1959da olduklarını belirtmek de yerinde gitmiş, ve orada Kruçeflc nıilletler o'.acaktır. Mısırlı yöneticiler 1967 arası bir sergideki Amerikan pavHaziran savaşından önceki günyonunda meşhur mutfak tartışmalerde, şimdi yaptıklan konuşmasını yaparak kapitalizmiıı sosyalizlara benzer konuşmalar yaparak me üstünlüğünü ileri sürmüştü. İsraillilere çok iyi kullanacaklaNixon 1967 Martmda turist olarak n bir koz vermişlerdi. Şimdi gegittiğinde kendisini Sovyet liderne ayni hatâyı tekrarlamakta ve leri kabul etmemişlerdi. Ni\un ATINA, (a.a.) Amerika Baş zaten savaşa hazır durumda o1968'den beri ABD . SSCB ilişkikan Yardımcısı Spiro Agnew, t. Işİnize vaktinde gelin. lan Israili, dünya kamuoyu öBötün buniarı gerçekfeftirmede MURAT 124'ün Teknik özetlikleri lerinin sürtüsmeden müzakereve dün Yunanıstandan aynlrnıştır. nünde haklı çıkaracak bir tutum {Unutmayın, çağımızda vakit nakittîr.) göçlö, futumiu, kuilantşlt bir Muraf 124 doğru oluştuğunu son basm konYunanıstan'm yarı resmî «AtiTüm çelik monoblok gövde içine girmektedirler. Orta Doğufcransmda açıklamıstır. Moskova na Ajansı» Genel Müdürü Hri» en büyük yardımcıntz otacakhr. da sö'z sahibi olan büyük devlet65 Betfgirlik, harİka bir moior 2. Çalışma günü boyunca enerjik, sabırfı ve 29 Eylül'de Dışişleri Bakanı Grotoforos Bitsidis, TV'de yaptığı lerin kendi aralannda anlaşarak Çift boğazlı karbüraiâr göler yüzlü olun. (Daha evden çıkar çıkrnaz, myko'nun Beyaz Sarajı ziyareti haftaük konuşmasında. Yunanis Murat'tn ftyaftnt düşünün. tsrail ile Arap ülkelerini baslu sırasında Nixon'a resmen Moskotan'ı ziyaret eden ABD Başkan dolmuşol'obös peşinde sinirlerinizi yjpratıp, Saatte 140 km. 'den fazla surat Taksitfİ satış kolaylıklarfnı hesaba kattn. altma aimaları bir savaş ihtimava'ya davet etmiştir. Şimdiye kaYardımcısı Spiro Agnew ile Yuişinize asık suratla boşlamaytn.) 4 tekerlekte disk fren lini ortadan kaldırabilir. Ancak Morofla yılda 15.000 km. yaptıgmızda dar Sovyet ülkesine ayak basmış nanistan Basbakanı Yorgo Paşimdilik, bu devletlerin boyle Arka tekerlekler için ozet fren regülaiörü tek ABD Başkanı Roossevelt olmuş padopulos arasında yapılan göortalama güniük masrafın (benzin, yağ, 3. Gerektiği zaman geç saatlere kadar çaiışın. bir anlayısa vardıklannı gösteo da 1945'dc Yalta'ya Stalin'le ruşmelerde, Turk Yunan ılişkiServofren tertibatı ren isaretlere rastlanmamakta(Afcşamlarf, eve kolayca, muttuiukla dönmenin bakım, revizyonlar dahil) sadece 11 iira buluşmaya gitmişti. Buna karsılerı ve Kıbrıs sorununun ön Her tekerlekte bağımsız süspansiyon dır. olduğunu göz önünde tufun. Iık Kruşçev 1959'da ABD'Ierinde plânda ele alındığını soylemiştir. bir yoiunu bulun.) Camp David'de Başkan EisenhoSpiro Agnew'ün Yunanistan'ı Lâks döfemeli, 5 büyük kifilik yer Hindistan ile Pakistan ise, «ıTasarruflarınızı wer ile görüşmüş, Kosigin de Al4. Hareket kabiliyefinizi arfırm. ziygretinın, Yunan bukumeti ı ç n nırda bazı mevzil çatışmalaıa Her yöndf kesintisiz görüf ataot tı çün savaşımn arifesinde Hazisıyfesî bır baçarı otarak mutalâa Murof 124'e yaftrın. {İş yolcuJuklarmdan kaçınnjayın. gırişerek ssraş tehlı'iesinin saOzel tertibath cam silecekleri ran 196Tde New Jersej'de Glass. edftnesı gerektığinı soyleyön nıldığından da yakm «Idugunu Hotta istekli çıkm.) ooro'da Başkan Johnson'la görüşBitsidis, Agnew'un bu zıyareti fCalorifer ve... ortaya koymuş bulunuyorlar. tmüştü. Eisenhower Kruşçev'in ile Yunan Amerikan ilişkileri ki ülke arasındaki uzlaşmazlıkta Güçtö geri far. 5. Hofto sonları şehirden kaçın. Çolukçocuk Türlciya Genel Disfrîböförukarşı davetini kabul etmiş fakat uzerindeki her tiirlü ştiphenin Hindistanı suçlamak hiç değilse açık havaya açıhn. Dinlenin. Eğlenin. Moskova TJ2 casus uçağı olayı ortadan kalktığım, Amenkan şu anda insafsızlık olacaktır. üzerine daveti iptal etmişti. IsiYunan ittifakının sağlamUğının Gücünözü toparlaym. { Pazartesi sabahı işe Hint ekonomisi, Doğu Pakistanson şimdiye kadar iyi hazırlanmaispatlandığım dne surmüştür. dan kaçan göçmenler yüzünden "tom gaz" başiayabilmek için.} mış bir zirve toplantısının telıçöküntü tehlikesi ile karşı karAskerî yardım likelerinden bahsediyordu. Fakat Gayreftepe İstonbui şıyadır. Goçmenlerın tekrar Bıtsıdıs'in iddiasma göre, AgÇin'i ziyaret etmek üzere olması yurtlarına dönebilmelerl için, new, Başbakan Papadopulos'a, \e Helsinki'de nükleer silâhların feni uygulanmaya baflanan halen Doğu Pakistanda terörle Başkan Nıxon'un yakın bır geletahdidi konferansmda bazı ilerletaksü fartlanm egemenlik kurmaya çalışan Batı cekte Yunanistan'a yapılmakta meler kaydedilmesi fikriııin tlePakistan ordusunun geri çekilyurdun dort bir yanındaki olan askeri jardımın arttınlmağişmesine sebep olmuştur. Diğer mesi şarttır. sına karar vereceğine inandığuıı Tofaf bayilerînden öğrenîruz. taraftan Sovyet uzmanları Nison* soylemiştir. un Pekin'deki görüşmelerinde Vietnam anlaşmazlığınm çözümTutuldamalar lenmesini başaramıyacağı kanıOte \ andan. ıyı haber alaa1 sındadırlar. Kuzey Vietnam, bu işin kendi iştiraki olmadan çd bır kaynaktan öğrenildiğıne gore. Bırlesık Amerika Cumhurzümlenmesine razı değildir \e baskanı Yardımcısı Spiro Aganlaşılan Hanoi'den dönen Podne\v'un geçen Cumartesı gunü çorni'je bnna açıklamış bulunAtına'>a gelısinden once \uku maktadır. bulan ıki patlama ile ilgili olarak son dort gun ıçınde 15 kışı SSCB ile Çin'in arasının açık tutuklanmıştır. olması, Washington'u her iki dunCAPE TOWN (Güney Afrika) \a çücü ile diyalog kurabilen tek (aj«.) İki yıl once hapishanebaşkent haline sokmuştu. Şimdi de olen Müslüman lideri İmam Nison Moskova ziyaretini de açık Abdullah Harun'un ölüm sebeladığına göre Pekin'de daha iji binin araştırılmasım sağlamak imüzakere imkânma sahiptir. Iki çm 65 günden beri oruç tutan Komünist ülkenin karşüıklı biriAnglıkan papaz Bernard Wrenk• LIMIMBA . II Eski birlerini itham etmeleri herhalKonço Basbakanı Patrice Lumore'un protesto orucuna öncede devam edecektir. Temmuz'da mumba'nın kardeşi ve <Buyuk ki gunden beri dığer papazlar ve Çin ziyareti ilân edilince MoskoGoller Demiryolu Sırketı»nin ruhban okulu öğrencileri de kava basım Mao'cnlarla Amerikalı yönetim kurula başkanı Lui tılmıştır. emperyalistlerin kurtulus savaşi Lnmumba. iyi haber alan bir \eren ulusların mücadelesini yıkVVrenkmore, Imam Harun'un kaynağın verdifi bilgije görc, mak için birleştiklerini iddia ehapishanede işkence ile öldürülelmas kaçakçılıfı yapmaktan diyordu. Şimdi herhalde Pekiıı duğünü ılerı surmekte ve ölüm tutuklanmıştır. Lni Lumumba'basım kapitalistlerle «yeni çarlasebebinin arastırılmasın: sağlanın üzerinde 300 krat tntarında n i » işbirliğinden bahsedecektir. mak ıçın her çareye başvurmakta kıvmetli tasla yakalandığı ileri ABD Çin yakınlaşmasl milletdır. sürülmektedir. lerarası gerginliğin azalmasında Geçen ay Başbakan John Vorsbu iki devleti ön plâna çıkannca • BEŞİZ DOĞÜRDU Çoter ile göruşmeye teşebbüs eden bu sefer detantın şampiyonu olacuk sahıbı olabilmek için bir suWrenkmore, bunu başaramaymrak gözükmek isteyen Sovyet liredenberi tedavi gormekte olan ca orucuna devam etmeye karar derleri muhtelif memleketleri peHadassa Bermann adlı 23 yaşınvermiştı. şipeşine ziyarete başladılar. Aydaki bır İsrailli kadın dün, IsraDoktorlar, 65 günden beri orıca Kosigin 15 Ekim'de MoskoU'de ilk defa olarak besiz dünruç tutmakta olan papazın havada SSCB'ni ziyaret eden sekiz yaya getirmıştir. Beşizlerın üçü yatından endişe ettiklerini itade Amerikan valisi ile bir saatten kız, ikisi erkektır. etmekte iseler de Wrenkmore, afazla görüşmüş bunu adeti lıilâ• 138 KRAT Dünvanın 2. macına ulaşıncaya kadar orucu fına gazetecHer huzurunda japen büyük zümrütü olduğu söyterketmiyeceğmı açıklamıstır. mıştır. Kosigin ABD • SSCB dost lenen, 138 krat a|ırlığındaki dev luğunun gayesinin biiyük küçük bir zümrüt bulunmuştur. Halen bütün ulusların refabı olduğunu dünvanın bilinen en büyük züm \oksa ortak iradelerini herkese rütü Güney Amerika'da bulndikte ettirmek olmadığını söylenan 156 kratlık zümrüttür. miştir. Aynı gün Pravda gazetesi Annemin rahatsızlığı dolayı• DÜNYA GIDA BANKASI de aynlıklarına rağmen ber iki sivle yjtırdığım Sosyal Sigor BM Gıda ve Tarım Teşkılâtı ülkenin evrensel barış için mütalar Kurumu İstanbul Hasta(FAO), dünyanın îelâkete uğraessir gayretler sarfedebileceklerihar:esınde cok yakın ılgılerıni yan bölgelerıne acele oîarak gıgorduğumuz hazık, nazık ve ni yazmıştır. da yardımı yapılmasını sağlahaza efendı SlUIetlerarası gerginliği azaltmak uzere bir «Dünya Gıda Ban Baştabıb sa>ın Dr. mak, süâhlar yerine insanları kokası» kurulmasını kararlaştırmış nuşturmak için yapılan her çabaSAİM AKSAX tır. jı saygı ve sevgi ile karşılamak BEVEFENDI gerekir, bu bakımdan ABD • Çin ZAYI Denızli Nüfus Memurılc a\nı doıecede muşfık ve \e ABD SSCB yakınlaşmasmdan luğundan almış olduğum huviyet calıskan, hastaların ablası cuzdanımı kaybettım, hükümsuzmemnunluk duyulmalıdır. başhemHre Fıkrıye Kaptan ha. dur. CEVAT UZMAN ıiınıefendıye, tedavisıyİe yaki OLÂYLffiC] Nixon'un başansı Şüi tazminat vermezse ABD yardımı kesecek Rogers'e göre Tito Orta Doğuda arabulucu olabilir B Agnew, Papadopulos ile Kıbrıs sorununu görnştii Basanya ulasmanın 5kucüksartı OtoTicaret A$. TOFAS G. Afrika'da hapishanede ölen Müslüman için papazlar oruçta Kısaca TEŞEKKUR İ HOTEL BoĞAZtÇİ ne yrdir yerdir. 29 EKİM TATİLINİZİ rahat, konfor, sükun içinde ve AÎLE (| N1ZLE BİRLIKTE dilediğıniz gibi geçirebileceğiniz yegâ f En az uç gün kalmak çariıjle J 2 KİŞİ YARIM PANSİYON 166. T.L. • + Kahvaltı + Öğle veya Akşam yemeği + Servis ve Işletme Vergisi) Yemekler tabldot olmayıp misaiirleree listeden seçUir. Rezervasvon için 150. TL. kaparo bedeh almır. HOTEL BOĞAZIÇt (Adliye durağı) YENİKÖY Rezervasyon: 33 09 75 62 40 01/38 Telgraf: HOTELBOĞAZ. (Oda nen ılgılenen, doktorluğunu ve hanımefendüiğini unutamıyacağım fızık mutehassısı sayın Dr. Resa Aksoy Hanımefendjye, asıstan Dr. Bdge Debbağ hanımefendıje. hemşire saym Ayşe Eflâtun. Necmıye Tarkan, Ayten Darahta, başhemsire yardımcılan Yelkovan, Bedıa Yanızer ile hastabakıcı Şenfe Akgun, Kezban Gultekın'e ve bjtun hastahane personehne âJenj teşekkuru bır borç bılir, Sosyal Sigortalar Kurumujıu, boyle vazifesinas ve muşfik personel bulundurduğu ıçın candan tebnk ederim. Hepsi de sağ olsunlar, var olsunlar, hepsine saygılar. Mnrat AU ATMACA Cumh'Tiyet 8719 I Manjans: 2623/8726 Cumhuriyet 373]
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle