13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SA1FA İKİ: sCUMHURİYETs 24 Ekim 1971 sinde, >ükselmesinde ve dünyadaki \eniliklertlen Iıaberdar olmasında en büyük temel faktörleri teşkil etmektedir. Son yapılan ani para dejerini düşürme işlemlerine bağlı olarak kitapların fiatlan 80 de 53 olarak yüksek oranda arttırılmak üzere vcya arttırılnııs bulunmaktadır. Hükümet bu duruma bir <;are bulmadığı takdirde kültiir yoksunluğu. bas gösterebilir. Bundan başka son japılan para ayarlamaları hiçbir şekilde ilâç fiatiarına intikal ettirilmemelidir. Hemen hemen az geiişnıiş ülkelerde yani ekonomik yöoden yeterli derecedc bağımsızlık kazanamayan milletlerdc okumayı ve öğrenerek gelişıneyi sağlamak amacnla kitap. nıecmua ve buna benzer neşrijatlar çok ucuz satılmakta veya ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. A\ni zamanda bövle memleketlere OMS (Diiına Sağlık Teşkilâdı tarafmdan yardım yapılmakta ve bu örrülıin aracüığı He ilâç fiatiarında halkın geçim durumu ve seviyesi de gözönünde bulundurulmaktadır. ıs memleketlerden gelen kitaplar ve diDpencere olup yayınlarbir uvgarlığagelişmeğer benzeri açılan bir daima ulusun AVRÜPA DOLARI KİTAPLAR ve İLAÇIAR • Prof. Dr. Esat KILIÇHAN • İst. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi artmaktadır. Bu meyanda yabancı dil öğrenenler, yabancı kitap ve dergilerden fazlasıyla istifade etmekte ve dolayısiyle de tnesieki kitaplar fazla sayıda alıcı bulmaktadır. •> urada ilâçlar için de kJtaplar gibi ve •** onlar kadar ve belki de daha fazla söylenecek ve yazılacak şeyler \ardir. Yurdumuzda verli yabancı bütün ilâç fabrikaları ham madde endüstrilerini heniiz bilinmeyen bir nedenle taıu olarak geli?tirmemişlerdir. l>i niyetlerle, ilâçlar tizerinde halkın yani kullananın Iphine olmak üzere irerekli indirimler yapıldığuıı şükranla anar ve arzederiz. Fakat bundan böyle de. bu saıaşta ba?annın devamını saçlamak icin iptidai madde •zlıği veya yoklujjundan ötürii yapılacak ithalâtlarda fiat arttırılmamasmj ve eski kur' Iara göre tedarik edilmesini ilgililere şart koşmalıdır. Birinci plânda olarak. prim ve yardım fonlan ilâç problemini zor bir hale düşürroemek için iyiee ayarlanmalıdır. Ancak bu savede şatffık sonınlarının temel taşı olan ilâçların tedariki kolaylaşmış olur. • J ara değerlerinin ayarlanması: <9 Agus• tos 1969) da Fransızlar franklannı 80 de 10 oranında düsürdüler. Bundan daha evvel İngilizler sterlin üzerinde bir ayarlama yaparak. deferini 80 de 8 oranında azalttılar. Yine bu tarihlerde Almanlar ise mark üzerinde ajarlamada işi pozitif alarak 80 de 10 oranında arttırma yapmış oldular. Bütün bu ayarlamaların yüzdesi 10 ilâ 133 arasında değişmektedir. Bize gelince 80 de 53 oranında liramızın değerini azaltarak dolara göre ayarladık. Fakat hakikatte bir Türk lirası • 40 miktarın• da değerinden kaybederek 60 kuru? yerine geçerli olmaktadır. (Bütün bu sayılar hatırda kalsın diye kesirsiz ve virgülsüz olarak hesap edilmiştir). Parayı bir anda •'. 40 oranında düşürme, oldukça tazla bir indirimi teşkil eder. da ise 30.000 milyon dolardır. Son tahminlere göre bu miktar 42.000 milyon dolar olarak düşünülmektedir. Bu miktardaki dolar sayısı tngiltere'nin bütün para kaynakJanndan daha geniştir. M» azı hallerde Avrupa dolan pazan kısa * * süreli sermaye hareketleri ile dünyadaki düzenlenmemiş geniş para pazarlannın uluslararası yönden gcnis bir kanalını teşkil etmektedir. Avrupa dolannın en fazla bulunduğu, depolandığı yer Batı Avrupa'dır ve çoğunluğu fngiltere teşkil etmektedir. Avrupa dolan kurunda zaman zaman dalsalanmalar görülür. Bazan bu durum bir Cün içinde bile değişebilir. Büyük defişikliklere ise 5 yılda bir rastlanılmaktadır. Avrupa kurlanna göre bu dolarlardan genis çapta kredi temin etmek mümkündür. tşte bizde de yakın zamana kadar resmi kur dısında bankalarda olsun. cept'n cebe olsun çeşitli fiatlara alınıp satılan Avrupa dolan artık kesinlikle tek elden resmen 15 lira civannda olarak bir kura tabi tutulmustur. YENİ BiR İNŞAAT MAUZEMESİ ince sıva kaba sıva uzerıne tatbik edilir VAPI MALZEMELERı E N D U S T R I S I LTD STİ SIVA macunlu KEMERALTI CAOOESı KARAOGLAN SOKAK NO 16 KARAKOY TEL « 5 O 9 6O Bizdeki dıırıım erçi memleketimizde yerii eserler vabancı divarlarda neşredilen gazete. mec mua \e kitaplara oranla ucuza satılmakta ise de. tlısardan getirilenler pahalı olup hele şiındi natları astronomik sayılara ulaşan teknik ve meslekî kitaplar haüııe getirilmislerdir. Herhanıri bir uzmanlık dalı için teorik ve pratik bilgilerin forraasyonuna yani getişimine fazlasiyle ibtiyaç oldnğu herkesçe bilinen bir jrerçektir. Her ne olursa olsun kitapsız hiçbir alanda kaJkınma olmaz ve olmasına da imkân voktur. Diğer kültiir araçları yanında en önemli ve hiriııci sırayı kitaplar ve benzeri yayınlar alırlar. Pratiğin ana kaynafını teorik bilgiler hazırladtğına göre. herkesin devamlı surette okuması şarttir. Bu sırada kitaplara her an fazla«nla ihti\ac vardır. Ünlü düsfinür Ovidius «kitap rohnn gıdasıdır» demiş \e biz de buna «kitaplar her şeydir» di\e bir söz ilâ\e ediyoruz. Bili nen birsey varsa o da yurdumuzda artık analfabetik yani okııma, yazma bilmeven kimselerin vavaş yavaş azaldığı gerçeğidir. Son vıllarda okuyanlann sayısı gittikçe Alınacak tedbirler Reklâmcılık: 1963/8724 G Avrupa doları merika riışında bulunan ve her an 1?teyen dolarların bir pazarl ve piyasası mevcuttur. Böyle dolar pazarları Avrupa dışında bile olsa, buradaki dolarlara «Eurodollar» yani «Avrupa dolan» ismi verilmektedir. Birçok yerlerde bu çeşit dolar alış verişi esrarengiz şpkilde idare edilmektedir. Işte bundan ötürü buna «cepten cebe Kiren dolar» da denilmektedir. A areler ne olursa olsun krediler. vatırımlar, yardımlar, borçlar ve ticaret anlaşmalan yeni kurlara göre ayarlanarak işlem görebilir. C DflRÜŞŞflFSKfl CClHtTETİlfDCN Fakat bütün bunlara karşılık olarak. vukarıda bahis konusu ettiğimiz kitaplar ve ilâçlar ayn fonlardan ithal edilerek ödeme sıkıntı^ı bulunan halka. bu lüzumju maddelerin artım fiatlan intikal ettirilmemelidir Artan yabancı yayınların fiatlan karsisında herkes sasırmıs durumdadır. Buna karşılık olumlu bir çare aranıp bulunamazsa bir kültür anarsisi başgösterebilir. Hiç olmazsa. hükümet bu işler için kültürel anlaşmalardan istifade ederek kitap fiatlannı • 10 arttınmlı olarak doları 10 li' • radan sayarak ithal edebilmeli ve ilâç iptidai (ham) yani esas ana maddeleri için yardım elini uzatmalı ve bunlann alımında indirimli vani eski kurları kabul ettirebilmelidir. Dünya Sağlık Teşkilâtımn da aracılıği ile ilâç piyasasını eski dolar fiatına göre tanzim ettirerek birçok yönlerden faydalı işler basardıtını Türk halkına ispatlamıs olmaüdır» FAHİRE ORHAN TOROS Hakkın rahmetlne kavuşmuştur. Azi2 naaşı 25 Ekim 1971 Pazartesi günü (yann) öğle namazını müteakıp Şısli Camıınden ahnarak Zincirlıkuyu Mezarlığındakı ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Rahmetllnln, akraba ve dostlarına ve Darüşşafaka camiasına ba$sağlığı dileriz. Tanrı rahraet eylesin. (Cumhuriyet 8727) a • • • « »«••««•••••••ı •«• Cemıvetimızın çok kıvmetli mütebemlerinden Honımefendi Bu dolarlar Amerika'nın deniz aşırı mem leketlerindeki bankalarmda saklandığı ve muamele gördüğii gibi Amsterdam'da, Londra' da ve Tokyo'daki bankalarda da bulunmakta ve buralarda saklanmakta, icabı halinde Amerika içindeki dolar dengesini sağlamak amacıyla Amerikaya bile transfer edilmektedir. Bu dolarlsnn da '• 80'i işleyen bir kur halindedir. 1958 yilmdan bu yana Avrupa kurunda eeçen miktar 1966 sonunda 15^00 milyon do lar, 1967 de 19.60» milyon dolar, 1968 sonun •••••••••'4 4 J| % ^ ^ ™ KAZfLET AFACA.N İle tSMAtL KÜÇtKKAYA Ni;anlandılar. 23.101971 trUnbul TEŞEKKÜR Rastaiıgımı vaktinde teşhis edıp, büyük blr harakatte T«ptığı amellyat neücesinde beni sağlıga yeniden kavujturan, faziletll lnsan, kıymetU hekim ve büyük üstad sayın Prof. Op. Dr. So'jenilzin direnişi.. Dünyanın neresindc susturulmus bir çığlık, boğulmu; bir dııîiiııce \arsa. ona kulak çevirmck. onların sesi olmak. aydınların hir görevidir. Ayrıca aydın dürüstliığünün de bir gereğidlr. Yıllardır, düşıincelerindeıı öturu kendisiniıı \e eserlerinin başına gelmeyen ktılmayan Soljenitzın hakkında tutumumuz aydııı ayıbına önıck gosterilecek niteliktedir. Ülkesinde eserlerinin yay mlanmasına iziıı verilmcyen yazarın snn eseri. batıya kacırılnıı^, astronomik bir karşılıkla yayın lıakkı birçok milletlerin «a>ine\leri tarafmdan satııı alınmıştır. Tolstoy'ıın =Harp ve Sulh> eseri ile kaışılaştıranlar, Soljenitzin'in «Ağustos 1914' adıııı (aşıyan bu escrini. birrok >6nlerdcn daha güçlü bulnıaktadırlaı. (.crccktc tamamlıyabilirse, cünkü birkaç rilt olaeak, insanlığa armağan ettifci bir aıııt olacaktır bu eserler. Bugüıı Rusyada ınevcut rejimin «ıtırtsurüne. ideoloii. düşttıu*. iktidar Ukeline kar$ı dhrenen nydinfarın. moral lidcrliğine yücelen yazarm son eseri ÜKUinde. bugrüıı Uaia durmayncaâi7. Asıl iistüııde durınak Istcdiğimiz, dürust bir aydııım. bu aynı "'«inde Moskova'da yapılan müzik koneresinde onun hakkında .taptığı konuşmadır. fNKSCOnıııı düzenledijn ve 30dan fazla ulkenin katıldığı. millcderarası mıızik kongresinde. bu konere Moskova'da yapılmıştır, Hır koııuyna >npaıı 'Milletlerarasi Miizik Konseyi Başkanı Ünlu \ijoloııist Yehudi Menuhin şunlnrı soylemiştir: •Tahakküm etmck için, egemen olmak ıcin; bir gruhun. bir sistemin. ya da bir sembolün diğerlerine üstün olduğunu ilân edenlcr, boş bir gururu ve isteği kapsayan. dar. sekter nedenlere dayanmaktadırlar. Dünyan ı i buna yerı yoktur.» Menuhin şöylc devam etmiştir: Şostakoviç, Soljenitzin. Yevtuçenko ve daha bırçokları gibi genişlikleri. derinlikleri \e kudretleri. anlatımdaki müzik ve şiir. bu geniş topraklarda gelisen kadıntann ve erkeklerın yüceliğinin, hayal eücünün bir işaretidir.» Bu konuşmasında. >er yer meslektaşı ve Soljenitzin'in dostu ünlü cellist Rostropoviç'ten de söz eden. Menuhin'in bu koııuşmasından. Tass Ajaıısı bir tek satır söz etmemiştir. Marksist I.cninist hegemonyası altında olan bizim ajdmlarımızdan başka, dünyada bu insanların kaderi ile ilgilenmeycn namuslu avdııı yoktur. Moskova'da da konuşunca böylc konnşuyorlar, başka jerde dc. Geçen Mİ kazandığı Nobel ödülünü alnıaya gidemiyen yazara, Nobel vakfı, ödülünü Moskova'da Isveç Büyükelçiliğinde vermek istemiştir. Buyukelçi Jarring. buna razı olmamıştır. Yükselen eleştiriler karşısında. Isveç Başbakanı Olaf Palnıe, The New York Times'de bir >azı yazarak dıinjn kamuoyu öniinde kendisini sa'unmak zorunda kalmıştır. Ancak. dünyanııı her ülkesinden ve özellikle kendi ülkesinden yükselen eleştirileri yatıştıraınadığı için. Moskova'daki Buyıikclı iliklorinde Nobel ödülünün verilmesinc razı olnıuştur. Ne \ar ki: bu ödülüıı törensiz ve geleneksel olarak ödülü alanın yapması gereken konuşmasız. daha doğrusu vereceği ders verilmeden, dinleyicisiz. kapalı kapılar ardında sunulmasını şart koşmııştur. Bu da sozde bağımsız dış politika güden. Vietnam savaşından kaçan Anıeriknn erlerine ülkesinin kapüaruıı iıısanlık dujKularıyla actığıni Iddia eden sosyalist Başbakan! Soljenitzin'in verdiği cevap şudur: «Nobel nişanını herhangı bir tarihte Moskova'da almava hazırım Su sartla ki tören kanıuva sçık olmalıdır ve benım Nobel dersini veımeme Böyükelçihk engel olmamalıdır Basb,ıkan Palme'nin ce\a'oı çok şaşırtıcıdır. Nobel ödülü. gerctkte çalınmıs bir mal mıdır ki. kapalı kapılar arkasuıda ve şahitsız verüs'n? Neden. Palme önceden dersimin polıtık bir konuşma olacagına ınanmıs görünüyor? Onun pür bir edebiyat deısı olmasına ne der?. Türkiye'nin entellektüel ha\at!nı Marksist sloganlarla monopolloştiren \e bu tutumlarıyla s;erçekte duşüııce lıavatımızı öldüreo aydmlarunız, bu yücelikte bir kisiliğe sahip ayduıın kaderi ile elhette ilgilenemezler. Ama. en değersiz bir komunist partisi militanı yazara. dünyanııı herlıansı bir yerinde bir şey yapılsa idi. bizim sözde aydınlarımız. yrri göğiı inletirierdi. l BAYINDIRLIK BAKAHU6I Yapı ve imar işleri Reisliğinden PROjE YARIŞMASI Hatay'da lna edüecek o'an Hatav Hükümet Konagına ait mimari projelerın hazırlanması lsı, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve tmar Islert Reislığı tarafmdan «Müher.dtshk ve Mımarlık Proie Yaıısma«ı Yönetmeliği» kurallan lçınde serbest, ulusal ve tek kademelı olarak vansmaya çıkanlmıstır. Yarı«manın amacı. bu konuda gıinütnüzün mlmarlık, mühendi'ilık ve sanat an!avı?ına, yurdumuzun teknoloiık şartlarına uygun. ı)k te^ıs ve ı«letme tnaJıvetlerr vönünden en ekonomik çözümleri bulmak ve güzel sanntları teşvik etmektir Bu varısmava. Türk Mühendis ve Mımar Odalan Birliği üvejerı kstılabilir. Y A R 1S MA J Ü R l S İ : a) DANTSMAN J Ç ^ ^ İ Y. Maktne Möhendisi f.T.O. BOCVADtN CEVDET Y. Miraar D.G.S.A. BOYSAN AYDIN Içişlerı Bak. lller tdaresi HEPER VAHİT RÜŞTÜ Gn Md. M». Y. Inşaat Mühendi'i l.T.O. Milli Emlâk Gn. Md. Mv. SAVAŞ KEMAL Hatay Valisl URAZ M. LÜTFÎ b) ASLt JÜRİ CYELERt : ERDÖLEN SÎYAVUŞ GÜNDES UĞUR KAYAMAN SEVKÎ StREL SAZl TAMKAN HURStT c) YEDEK J f Rl OYELERİ DÜLGEROĞLU StNA GÖKMEN DEMlR HASOL HAYZORAN d)RAPORTÖRLER : KAYNAK GÜNAYDIN ÖZDEN GÜLCİN ö D 0 L, L E R : 1. Ödül net : 25.000, TL. 2. Ödül net : 20.000. TL. 3 ödül net Î 15.000, TL. 5 adet mansivon. her bırı net : 7.500. TL.'ıfır. Yarı>=macılar 13 Kasım 1971 Perşembe gününe kadar tesısln yapıldığı yerı görmek mecburiyetındedirler Proje teslim tarıhı 18 Ocak 1972 saat 18 00'dır. Yarı«ma jartnamesını ve eklerini almak İçin sahsen veya po«ta ile, Iş Bankası Ankara Akay Subesl 77 No.'lu cBayındırlık Bakanlığı. Yapı ve îmar lîleri Reisliği Yayın ve Sosyal Yardımlaşma Sandıâı» hesabına dogrudan doŞruva veya baska bir Iş Banka^ı Subesi volu İle 50, TL. yatırıldığını pösteren ve yan?manın adını ihtiva eden banka makbuzu ile Bayınılfırlık Bakanlığı Yapı ve tmar İşleri Reısliğine müracaat edilmelidir. Not : Jüri V.e ilgili paragraf cı!tarılmi5tır. (Basın: 22239 A. 14797/8710) Inşaat Y. Mühendisi E.N.P C. Y. Mühendis Mimar Î.T.O. Y. Mühendis Mimar t.T.O. Y. Mımar D.GS.A. Y. Mımar D G.S.A tnşaat Y. Mühendisl O.D.T.O Y. Mühendis Mimar t.T.O Y. Mühendis Mımar t.T.Ü Y. Mühendis Mımar Y. Mlmar 1.T0 O.D.T.Ü E1EIUN ARANIYOR Lcvent'te bulunan fabrıkamız için aşağıda yazılı ihtiyacunız vardır: elemanlara i "RflSTGELE p P SİYAMİ ERSEK'e ve çok değerll yardıraeılan Op. Dr. Mehmet Abuc'a, Op. Dr. Sümer Tarcan'a, narkozitor Dr. Ercument Kopman'a, Op. Dr. llhan Gökyay'a. Op. Dr. Ali Kaptanoğlu'na, Op. Dr. Hayrl Özyıldırım'a. nazütane ve dostane vardım ellerini uzatan Dr. Fela Ersek'e, sekreter sayın Servet Okumus'a, hastalığımın baslangıcındanberi candan iigilenni sördugum Dr. Seyhan Celikogiu'na. amelivat öncesi ve sonrası c5sterdikleri titiz ve müafilc bakım ve flgtleri ile kendjlerine sonsuz sükraniarımı borclu olduğumu, Avrupada eslne ender rartlanan ve Türkf. vemizin mfdan lftiharı olan tstanbul OöfOs Cerrahi*! Merkez Haslancsf, hemsire ve sağlık personeline. hastalıjfıro es. nasında eerek telefon ve Re rekse blzzat sıcak ilgilerlni benden esirgemiven akraba. dost VP arkadaslanma burada candan tesekkürlerimi lunarırn. Kemal Enver ÜNVER Cumhuriyet 8729 cuııılıurıvet S723 1. MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ veya MAKL\A MÜHENDİSİ Azami 35 yaşında. Almanca lisanına bihakkın vakıf bir llakina Yüksek Mühendisi veya Makına Muhendısi 2. TİCARET SERVİSİ ÎÇİN ELEMAN tthalât ve ihracat islerinden anlayan. Almanca Ingilizce veya Almanca Fransızca lısanlanna bihakkın \akıf. azami 30 yaşında bir eleman 3. SATINALMA MEMURü Azami 30 ya?ında. üse mezunu veya lise sondan ayrdma, kefU gösterebilecek bir eleman ı AskerlikJe ilişkisl olmayan alâkalıların P. K. S72 ISTANBUL adresine «Levent» rümuzu ile müracaatlan rica olunur. Yeni Ajans: 3349/8704 mETROGOLDUJVfHnfiVER lUPtMVE DISIRtBITÖPU Dis Tabib! Reklâmcılık: 1954/8705 •^•••••••••••••»•••ı Veteriner Hekim Aranmaktadır Yeni kurulmakta olan bir işyeri içm İstanbul'da istihdam edilmek üzere 3040 yaşlan arasında; askerlikle ilişkisı olmaj'an; İngilizceye bihakkın vakıf; p u yasada ziraat ve veteriner ilâclannın ticaretı ve pazarlanması hakkında bilgi sahibi bir VETERİNERHEKİM aranmaktadır. Taliplilerin kendi eJ yazıJan iJe yazacaklan; r e simli biografilerini (istanbul Reklâm; Doğançay Han. Cağaloğluİstanbul) adresine «Veteriner» rümuzu ile göndermeleri rica olunur. t t * * t KAPALI ZARF USULÜYLE MENKUL MAL SATIŞI istanbul Defterdarlığından: 35.000. lira muhammen bedelli 2625. lira teminatiı Beyoğlu Taksim Sıraselviler İlk Yardım Hastahanesi inkişaf sahasmda bulunan 462 ada; 36 ve 46 parsel; 112: 114: 116; 138 ve 138/A kapı No. lu binalann kaimen enkazı. 5159747 27.000. lira muhammen bedelli 2025. lira teminatiı Şişli İstihkâm Okulu KomutanLğında bulunan 6 kalem matbaa malzemesi. 5536538 Yukarda yazılı menkül mallar 5/11/1971 Cuma günü saat 15 de Millî Emlâk Müdürlüğundeki Komisyonda dosyalanndakl şartnameleri gereğince ayn ayn kapalı zarf usulüyle satılacaktır. İsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarım ihale günü en geç saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri fazla bilgi için adı geçen Müdürlüğe müracaatlan. (Basın: 22267/8716) t t istanbul Reklâm: 1003/8707 Ulaşhrma Bakanlığından Müfettiş Yardımcısı Almacaktır Bakanlığımız Teftlş Kurulunda açık bulunan MüTettlş Yardımalığı kadrolarma yapüacak yazüı ve sdzJü yanşma sınavı ile eleman almacakür. Yazüı smav 6 Aralılt 1971 günü saat 9^0 da Ankara ve Istanbulda yapılacaktır. Smava gırebilmelt İçin aranan şartlar şunlardır: 1 Hukuk, îktısat, Siyasal Bügıler, Orta Doğu Tefcnlk Ün1versitesl Idarl llimler Fakültelerinden, tktısadl ve Tıcari llimler Akademilerinden (veya eşıtleri yabancı fakülte veya yüksek okullardan) bırinl bitirmış olmak, 2 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesindekl nlteliklerl haiz olmak. 3 Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başmda 30 yaçını doldurmamıs bulunmak. 4 Yaptınlacak tahklkat sonunda sldl ve seclye balsırrundan Müfettişlık mesleğinc shnmasına enge) bir hall trulunmadığ) anlaşilmak. 5 Sağlık durumunun rurdun ner yennde görev ve yolculuk yapmaya elverişll olduğunun tam teşekkiillü bir hastahanenin sağlık kurulu raporu île tevsık olunmak, (yazıü lrntihanda başan safîıyanlardan tstenecektır.) gerekir. Seçme sınavına girmek isteyenierin: 1 Tahsfl belgesl. 2 Nüfus hüviyet cüzdanınm aslı veya tasdiHi örneği, 3 Askerlik belgesl, (tecllli olanlar alınmaz) 4 Hâl tercümesi, 5 4 adet vesikalık fotoğraf, tle birlikte, hangl yabancı dilden ve nerede smava glreceglnl belirten dilekçeyi en geç 20 Kasım 1971 günü mesal saati sonuna kadar Ankarada rjla$tırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, îstanbulda İse. Marmara Böîgesı Liman ve Denızlşlerl MUdürlüğü bmasmdakl Bakanlık Miifettlşliğine tevdl etmelerl çarttır. (Postada vâki gecikrneler kabul edılmez.) Sınav konularını İhtiva eden broşürün yukanda Isml geçen makamlardan şahsen veya yazı ile lstenılmesı mümkündür. Yazılı sınavda başan gösterenlerin sözlü sınavlannın Ankarada hangı tarihte yapılacağı tlgililerin adreslerine Uldirll» ceiJtir <Basın: A. 1424221542/8709) İ.E.T.T. Untum Müdürlüğünden Karaköy'de: Tünel'de inşa edilmekte olan Iş Han:mn aşağıda gösterilen kısımlarmm kaba inşaatı bitmış ve kiraya verilecek duruma gelmiştir. İç dekor ve vıtrinler kiracı tarafmdan yapılacaktır. Fazla kira ve fazla peşın ödeme tercih sebebi olacaktır. Plânlar Metrohan da Arazi Emlâk Müdürlüğünde görülebilir. Tekliflenn 5/11/1971 tarihine kadar Umum Müdürlüğe yapüması rica olunur. Kiraya verilecek kısım Bodrum 70.00 M2 Zemin kat 191.60 M2 1 inci kat 270.34 M2 2 nci kat 270 34 M2 (Basm: 22540/8718) Pendik'fe Satılık Arazi Mcrhum Huse; ın ükur'dan intikal eden: a) Pendık .Dolavoba Zeytinağılı mevkıınde kâm ve Ta. punun 21 pafta. 474 parselınde kayıtlı 4256,25 M2 yuzolçümlü arta saat 14.00'te. b) Pendık. Dolavobı Koyaltı mevkilnde kâin ve Tapunun 24 pafta. 658 parselınde kayıtlı 8100 M2 yüzölçümlü arsa saat 15 00'te 8 Kasını 1971 Pazartesı günü Pendik, 19 Mayıs Caddesı No • 37B'de Evım Emlâk Bürosunda açık pazarlıkla «atılacaktır. Pazarlığa ıstırak ıcin (onarbın) lıra nakit teminat lâzımdır. Tafsılât Telefon: 48 08 73 47 03 59 (Cumhurıyet 8728) Büyük Bir İlâç Sirketi Satış Müdürü Aramakfodır Taliplerden istenılen asgarî yetenekler: 1. İlâç satışı idaresinde iki yu; 2. Propagandist olarak da bir yıl çalışmış olması; ve 3. Almanca; Pransızca; İngilizce veya İtalyanca dülerinden birisinl çok iyi bilmesi lazıtndır. Mahrem tutulacak olan müracaatınızı; «Genel Müdür» rümuzu ile «Merkez Postahanesi; Posta Kutusu 1002; Sırkeci» adresine mektupla yaparak; vasıflannızı; yaşınızı ve istediginiz ücreti lütfen bildiriniz. Cumhuriyet 8720 NİMBÜS Tekel Genel Müdürlüğünden: 1 Bira labrikalanmızm ihtiyacı için mevcut şartnamesine ve nümunesine göre 50.000.000 adet madenî şişe kapsülü 5/11/1971 Cuma günü saat 10 da Unkapam'ndakj Merkez Satınalma Komisyonunda iç piyasadan pazarlıkla satm almacaktır. 2 Şartnamesi ve kapsul nümunesi her gün Komisyonumuzda görülebfleceği gibi bedelsız olarak temin de edilebilir. 3 Bu ise ait gecici teminat 168.750. liradır. thalede asgarî 10.000.000 adetlik kısmî kapsü] teklif leri kabul olunur. Buna ait teminat malın tamamı iein tesbit edilen teminata nisbet edilerek hesaplanır. 4 İsteklüerin geçici teminat makbuzlan; sair lözumlu vesikalan ile birlikte belirli gün ve saatte Komisyonumuza müracaatlan ilân olunur. .(Basın: 22317/8714)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle