19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ytvrunuzun Evd* Okul Ödevi Y»p»rken ve Bütün Öğrcnim Hayahnda En Çok Yınrlanacığı E*er, RENKLh ANSİKLOPEDİSİdir. Cilt Halindt Çıfcmıjt/r. Taksitle de Satılır. Toptan Satı* Yerleri: Istınbul'dı BabıSh'de OCAK KİTAP DA&ITIM ŞTİ. n »ATtŞ Ysyımiaysr G^VEN BASIM ve YAYINEVI Istanbul OKUL umhuriye 48. yıi, sayı: 16962 Kurucusu: YUNUS NADİ Telgraf ve mektu? adresi: CurnHuriyet istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 24 Ekim Pazar 1971 r . \e kelime gruplan ttEYIMLER LÜĞÜ Butun Turkçe kitap•ınin severek okumasal kltapîarım )u sozluk, Türkiı'a ılgılı kelime ıçme yjnaktadır. Ortaokuliar İçin ,.. ar?dıgv her S p m ve „ . ., kasıhâın» tmlabilecekleri tek sozluütür KO *»fa 10 T.L. Genel dagıtım Sezrıy Kıtabcvi VİZE istanbul Dağıtım; Jiemal Karatekin r Kraliyet Ailesi İstanbul'da Kraliçe Elizabeth, Bogaz'ın güzelliklerhn seyretti Umit GÜRTUNA Sunay iie Tağmaç, Ankara Garnizon ve Sıkıyonetim karargâhını ziyaret etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün sabah, beraberinde Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memdnh Tağmaç olduğn halde, Ankara Garnizon ve Ankara Sıkıyönetlm Komutanlığı karargâhlarım uyaret ederek, komutanlar ve yüksek rütbeli subaylarla görüşmüştür. Sunay, sabahleyin saat 9.50'de beraberinde Tağmaç olduğu halde ilk olarak Ankara Garnizon Komutanlığı karargâhuıa gıtmiş ve burada Garnizon Komutanı Korgeneral Abdurrahman Ergeç ve yuksek rutbeli subaylar tarafmdan karşılanmıştır. Sunay Garnizon Komutanlığı Karargâhmda saat 10.20'ye kadar kalarak subaylarla görüşmüştür. Sunay daha sonra saat 10.30'da Ankara Sıkıyonetim Komutanlığı Karargâhına gitmiş, burada da 2. Ordu ve Sıkıyonetim Komutanı Orgeneral Semıh Sancar ile yüksek rütbeli subaylar tarafından karşılanmıştır Sunay ve Tağ maç burada da saat 12.20'ye ka dar kalarak komutan ve subay larla göruşmüş ve daha sonra Çankaya'ya dönmüştür. Cumhurbaşkanı, Meclîs Başkanı ile 2 saat görüştü Sabahın erken saatlerinde üç dırekli bır gemi, Çanakkaleden sonra İstanbul Boğazım da sessızce geçti. Çeşıtli bayraklarla bezenmiş ve gönderinde Kraliçenin arması bulunan «Britannia» Beykoza kadar uzandı, geniş bir dönüş yaptıktan sonra yavaş yavaş Kraliçenin karaya çıkacağı Dolmabahçe nhtımına doğru ilerlemeye basladı. Gene sessizdi bu gidiş. Yatta bağıraralc ya da hoparlörlerle komut vermek yasakü çün(Artaun Sa. 7. Sü 4 de) VOLLARA VE PENCEKELERE DİZİLEN İSTANBULLULAK, JvKALİÇE'Yt SELÂMLJYOR.(Fotoğraf: Ali ALAKUŞ; Erim'in çekileceği söylentisi yoğunlaştı BUNAUMI BU HAFTA ÇÖZME YENİDEN GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP nın hukumetteki Bakanlarını çekmesi üzerine başlayan ve lngıltere Kraliçesinin yapacağı resmi ziyaret nedemyle sonuçlandırılması bır süre ertclenen «buhranm ortadan kaldırmak amacıyla Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan temaslara bnumüzdeki hafta başında yenıden başlanacaktır. Bu arada Sunay, dün akşam Mıllet Meclısi Başkanı Avcı'yı kabul ederek, kendisıyle bır on temas yapmıştır. Sunay Avcı göruşmesi, 2 saat surmuştur. •A Görüşmelere ara verildiğl sürö içinde, Ankara'daki siyasî çevrelerde, buhranm nasıl sonuçlanacağı hakkında pek çeşitli görüşler dne sürulmuştür. Bunlar arasında en kesınlıkle ortaya atılanı ve Başbakan Erim'ın de Kraliçe ıle birlıkte gelen Ingiliz gazetecilerine verdiği demeçle de doğrulanır nıtelıkte görüleni, hükümetin lstıfa etmesidlr. Bcşkent kulislennde, bu istlfanın tarihi bile söylenmekte, hUkümetin önümüzdeki Pazartesi veya Çarşamba günii görevini bırakacağı belırtilmektedir. (.Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kraliçe, coşkımlukla karşılandı ÖZGEN ACAR Sonbahann en güzel günlennâen birini yaşayan Istanbul'da halk, İngütere Kraliçesi Elizabeth Il'yi şimdiye kadar hiç bir devlet başkanına karşı yapümamış coşkun sevgi gösterileri arasında karşılamış, heyecan, Kraliyet ailesinin geçtiği her caddeye ve sokağa dalga dalga yayıhnıştır. Üzerinde Guneşin batmadığı söylenen Buyuk Bntanya İmpajatorluğunun Kraliçesi Elızabeth II, esı Edinburg Dukü Prens Phılıp ve kızı Prenses Anne. İstanbul Boğazına gun doğarken «HMS, Britannia» yatı ile gelmişlerdir. Saat 7.30'da Sara>burnu ile Kızkulesı arasından Boğaza suzuie suzüle gıren «Britannia» yatına, Deniz Kuvvetlerınm «îztnır» muhrıbi ile dort avcı botu ve İngılız Donanmasmdan «Hermıons» muhribi eşlik ediyordu. , Meclis notları Edinburg I Dükü, Boğaz koprusu ınşaatını • dolaştı Edmburg Dükü Philip, Boğaz • iöprüsü inşaatını gezdikten sonl ra Türk • İngiliz iş adamları ile 1 birlikte yedıği öğle yemeğinde I yaptığı bir konuşmada «Atatürk,| daha fazla toprak erozyonunun meydana gelmesini geniş çaptal önleyen yoğun bir onnancılık programı uyguladı. Bundan sonl ra atılacak adım, parklar ve ba| nnaklar knrtnak suretiyle vahşi hayatı koruyup uremesini teçvikl etmek olmabdır» demiştir. I Saat 12.05 te Boğaz köprüsü" inşaatımn Ortakoy ayağına açıkl bir araba ile gelen Dük., bura| oa Türk, İngüiz ve Alman yetki(Arkası Sa. 7, Sü. 2 d e ) | . Kraliyet Ailesinin İstanbul'a gelişi ve ziyaretleri ile ilgili diğer fotoğraflar 5'inci; Kraliçe'nin onuruna düzenlenen konkvırhipiklerle ilgili fotoğraflar da SPOR sayfamızda. Orgeneral Gürler'in denetlemeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gurler; Dıyarbakır'dan sonra dun Urfa ve Gaziantep'tekı bırlıkleri drnetlemis, komutanlarla goruş. mm, ak;am da Adana'ya geçmiştır. Gurler'ın denetlemeleri. bır suıe daha devam edecekür. Söylenliler ve de olavior.. Fikret OTYAM ANKARA Yoğun bir hafta geçırdik.. Bu ışlerden hlç mi hiç hoşlanmasanız dahi, ınsan öylesıne dağıtıyor kı kendinı, ıster iste. mez, dedikodu siyaset su bu çarkının içıne kaptınp gldiyorsunuz 1 Şu şunu demiş, bu da bunu diyesiymış kı «Memleket içinde bnlnnduğu vaziyet muvacehesinde, milletin selâmeti, halkın tnüreffeh ve mükellef » Şımdı goren de sanır kı, ışler tıkınnda, isleri kotaranlaı şu ya da bu.. Hayır, hiç birisi değil, isleri soğuk hava depolan, yanı buzdolaplan ıdare ediyor.. Işlerimız buzdolabında.. Fisı taktın mi, taktım.. Şu ışı buzdolabma koydun mu, koydum.. Aman fişı çekme.. Peki efendım.. Fiş kimin elınd'e? Beyfendı durum vazıyetlen nasıl? Eh, iyidır, buzdolabının kapağını açtık.. Sanki içeri konan memleketin kaden değıl, tarama, Rus sala. tası, haşlanmış tavuk, dılli sa. lam !.. OiZLi ÜRGÜTÜN KAÇIRMA PLANI TES8/T EDİLDİ ANKARA, (THA) Bingöl Erüumlu'nun yonetimınde kurulan ve Izmır Sıkıyonetim Komutanlığınca butün üyelerı yakalanan gızlı orgütün, adam kaçuma plânları tesbit edilmiştır. İçışlerı Bakanı Hamdi ömeroğlu, bu durumu;, Başbakan Ni hat Erım'ın Turızm Kongresine katılan yabancı delegeler onuruna verdiği resepsiyonda CHP Genel Baskanı İsmet Indnü'ye açıklam;<;tır Sovyet gemileri ve sirenler ı Boğazdakı yüzlerce geminin siren sesleri, îstanbullulara, konuklannın geldiğini bildirirken, a\m anda Sovyet Donanmasmdan bir arama tarama gemisi ile bır denizaltı da aksı yonden Akdeniz'e doğru yol almaktaydl. Iki Sovyet gemisi de Kraliyet aılesini surekli olarak sırenleriyle selâmladılar. (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) Kraliyet Ailesi, Ayazağa Atlı Yanşmalar Grupu partnı nında düzenlenen konkurhipikleri izlerken. (Fotoğraf: Ergin NERUDA ı\ c n u U M B u yü No " Sıkı durunuz.. Gunahı, kıvıranlann başma : bütün anahtar Alpaslan Turkeş' in eliydeymiş.. Her yanı adamlarıyla donatmış.. Öyle bır çalısıj'ormuş ki, yakında gorülür sonucu.. O çahşadursun, Sayın Başbakan Erim, 11 Ekim'de istifa etmiş Istııası naylona sarılıp buzdolabma konmuş.. Sırası gelince buzdolabının kapağı açıhp istifaname çıkarılacakmış.. Erim'e yeniden kurma i^i verilecekmiş.. Erım de kurarken, bazılarının zembereğini boşaltacakmıs.. Bu araoTa Sadi Koças, Mao'nun ulkesine ilk Türk Büyükelçısı olarakmı?.. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ödülü, bilindiği gibi, Şilili ozan vo diplomat Pablo Neruda'ya verilmiştir. F'otoğrafta Neruda, ödülü kazandığını öğrendikten sonra basın mensuplanna demeç verirken görülüyor. hel Edebijat KONUKSEVER) OLAYLARIN ARDINDAKt İnönü soruyor Bıldınldığıne gore Inonu, İçişlerı Bakanı Ömeroğlu ile konuşurken, Izmir'de yakalanan gizh orgut mensuplannın amaçlarını sormuş, İçışlerı Bakanı da kendısine, tzmır Sıkıyonetim Komutanlığından gelen bılgileri anlatmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Sokaktan atılan kurşun, evdeki kadını öldürdii Okmeydanı Dereboju Ercan sokakta oturan ıki çocuk annesi Aysen Usta, dun sabaha karşı dışardan atılan kurşunlarla başından vurularak oldurülmuştür. Aslen Cideli olan ve Okmeydanında kocası ve iki çocuğu ile birlıkte oturan Aysen Dsta'yı kimm öldürdugü, polıs taraîından araştırümaktadır. GERÇEK Uyanmok gerek keste bir rahatlık, bir ge\şeklik.. Oysa 12 Martta başlanan jeni dönemin amacı böylesine talihsiz bir noktayı düşünmck bile istememiştir. Bugün esprilere konu olan Türk siyasal hayatının durumu 13 Mart bareketinin ruhuna ters düşen bir gelişmedir. Bu nedenle uykudan zam» nında uyanmak gerekmektedir. Clkenin, olağanüstü bir dönemden geçmekte olduğnnu bir kere daba batırlamakta jarar %ardır. Bütün siyasal sorumluluk sahipleri, bir 12 Mart öncesi durum ve bir 12 Mart olayı cereyan etmemiş gibî kendüeriıü düı bir yolda (arzetmektedirler. Gerçek olan, 12 Marttan beri yeni he defler gösterildiği ve herkesin bu hedefler üzerinde yürümesinin bir zorunluluk olarak belirdiğidir. Ülkenin gâvenliğinin sağlaoması ve demokratik rejim içinde ülkenin sorunlanna süratle çare bulunması bu dönemin belirli amacıdır. tnsanlanmız, kunımlanmız, partilerimiz. siyasîlerimiz ve gayri siyasilerimiz bu dönemde, fedakârlığın ve (eragatin en büyüğünü göstermek süretiyle bu amaç üzerinde bir••• (Arkası Sa. 1> Sü. i de) Gelibolu'nun I • Ingiltere Kraliçesi EUzabeüıl II, Gelıbolu gezısi Ue ilgiü olal rak Fransa Cumhurbaşkanına,. Avusturalya ve Yeni Zelandal Genel Valıleri ile İngiltere'dekil «Gelibolu DerneğU Başkanuıa bi ( rer mesaj gondermiştır. Mesaj, ı şöyledir: • «Bugünü, Gelibolu'nun barış, çü kıvüarında, tepelerinde ve anıtlarında geçirdim. Şerefli ve azimli hasımların çatışmasında' hayatlannı \itiren pek çok kah. ramanın 1915'teki çok değişikl görünümü hafızanıda dayamlmaz' bir şekilde tazelendi. Bugün, 56 yıl önce kahramanca kendilerini feda edenleri, beTaberimde Türk hükümetinin. yetkilileri, eşim ve kızım oldn1 SU baldef anmakla gururlandım^»l "Banşçıl ' kıyılan,,ndan I mesaj., I Alart müdahaiesİDden aitı ay sonra siyasal hayatın ve ona bağlı olarak ekonomik gelişmenio ve sosyal problemlerin dinamik bir gelişme yerine dondurulmuş bir zemin üzerinde btratalması çok baıin bir sonuçtur. Sanki ülkemiz bir badireden geçmemiş, çalkantılar ve huzursuzluk sebebi olaylar bu topraklar üzerinde cereyan etmemiş gibi aradan altt ay geçmeden vardığunız sonuç, ortalığı saran dondurulmuş siyasal durum fizerindeki esprilerden ibaret kalmıştır. Sanki hedet buymuş gibi ber K BUGÜN DE BAZI YOLLAR, BİR SÜRE TRftFiGE KAPALI İstanbul Sıkıyonetim Komutanlığı, halkın İngiliz Kraliçesini geçeoeğı yollarda rahatlıkla görebilmesıni sağlamak içın trafiği, aşağıda gosterilen sürelerde kapatacaktır: 10.05 10.20: Dolmabahçe • Kabataş Fındıklı Tophane • Karaköy Perşembe Fazarı . Azapkapı Şişhace Tiinel Galatasaray • İngiliz Başkonsolosluğu, 11.55 12.15: İngiliz Başkonsolosluğu Hamalbaşı Aynalıçeşme Tepebaşı Tozkoparan • Şişhane Azapkapı • Perşembe Pazarı Karaköy, Köpni Eminonu Sırkeci Cagaloğlu Yerebatan Sarayı Ayasofya. 16.30 16.55: Sultanahmet Alanı Türbe Çemberlitaş Hürrijet Alanı • Lâleli • Veıneciler Belediye Sarajı Saraçhane Geçidi Unkapam Azapkapı Şişhane • Tiinel Galatasaray • Taksim • Gümüşsuyu, Dolmabahçe. MUHSİN ERTUĞRUL'A, "DEVLET KÜLTÜR ARMAĞAN1,, VERİLDİ Başbakan Nıhat Erim; ünlü tıyatro sanatçısı ve yönetmenj Muhsin Ertuğrul'a, dun Arkeo» lojı Muzesınd'e düzenlenen ses. siz bır torenle, «Devlet Kültür Armağanı» vermiştir. Torende ilk konusmayı yapaa Kultur Bakanı Talât Halman, Turkiye Cumhuriyetı tarıhinde ilk kez bır sanatçıya «Devlet Kültür Annağanı» verildiğini belirterek, «Muhsin Ertuğrnl, (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Deniz Nakliyatı grevi ertelendi ANKARA Bakanlar Kurulu, Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Mudurluğunun bazı gemi ve idare bınalarında devam eden grevi, bır ay ertelemıştır. Demzeılik Bankası Deniz Nakliyatı T A Ş. Genel Mudurlugu ile Istanbul Deruz UlaşIş Sendı kası arasında 2 Şubat 1971'de başlayan toplu iş sdzleşmesi gorüşmeleri olumlu sonuca bağlanamamış; sendık ., 4 Ağus'jos 1971 tarihınde aldığı grev kaıarını. 20 Ekim'den itıbaren İstanbul, Kocaeli, Sakar>a \e Adana ile Hatay illeri dışında uygulamaya başUmıştı. Bakanlar Kurulu, durumu inceleyerek gi'evi, bır ay sureyle geri bırakmıştır. Erteleme kararı, bugunkü Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra, yururluğe gırecektu". BAŞBAKAN NİHAT ERLM, MUHSİN ERTUĞRUL'A, «DEVLET KULTCR ARMAĞANI» ROZETİNI TAKARKEN.. (Fotoğraf: THA)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle