09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Ekim 1971: •. ?.!HURİYET T :SA1TA CEŞ KRI1LİÇE İSTflNBULDfl (FOTOĞRAFLAR: Selâhattin Giz, Tulay Divitçioflu. AU Alakuş, Ergin Kon«i§ever, Özgen Acar) PRENSES ANNE İn^ilterf Kraliresi II. Elizabfth'jn kiTi Annc, koyu mavi bir manto ve ajnı rfnktr Sİydi'i bir çapka ile t^tanbul'lu genç kızlann rlikkatir.i çpkli. Pren«esin. dünkü ziyaretleri sırasınrta /aır ın zarnan dnrçun ve hattâ biraı neşesiz ılması. çözden kaçmadı... DOLMABAHÇE'YE ÇIKLŞ İagütere Kraliçesi Elizabeth H. efi Ediıtbuı* Dükü Philip ve kızı Prenses Anıie ile biriikte dün saat Ilde Utanbul'a geldiler. Britannia yatının motoru. Vıjıya iyice Janaşamayınca Kraliçe. sporculuğunu karaya sıçrayarak gösterdi. Fotoğratta, Kraliçe ondc, eşi arkada, Dolmababçe rıhtımına çıkmaya hazırlanırkeu güriilüyor... YATI Boğazın ilk ışıkları arasında konuk Kraliyel ailesinin içinde bulundufu «Britaıınia» yatı, Marmaradan grlip Brykoz'a doğru yol ai dı. «Britannia», daha sonra da Dolmabahçe ör.lerinde demir attı... DOLMABAHÇE SARAYINDA Kraüyet Ailesi. Osmanlı imparalorlujEuııuıı en |{Ü7fl hinalarındaıı Dolmabahçe Sarayına jirerken oldukca heyecanlıydılar. Kralire. burada Saraylar Müdürü tarafındaıı karşılaudı. vefat rttifei odayi riyare(teıı MeOlîSİ Atatnrkvr, kapısından çıkarak ikametlerinr avrılan Şale'.vc çitti. Kraliceye. Dolmabalıçe'ye {irişinde ve çıkısında büriik bir kalabalık tarafındaıı sevgi Söütr rilerinde bolunnidn. ATATÜRK'ÜN ODAS1NDA Karşılama töreninden sonra Kraliçe, Uolmabahçe Sarayına gitti. Burada. Atatürk'ün vefat ettiği odavı zi. aretten sonra, özel defteri imzaladı. Kraliçe, halkın sevgi gösterieri arasında Şâle'ye gitti.. BOGAZ KÖPRÜSÜNTDE BORM Köprüsiinün Ortaköy ayağında incelcmelcrde I ulunan Edinburg Dükü. asansörlr tepfye kadar çıkmadaıı önce, deri ceket ve özel miğfer gi.vdi. Buıtdan öncc dc. "Bu kbprüniin parası nercden geliyor?» diyc sordu... Gayrimenkulün Açık Artırma ilânı isfanbul Dokuzuncu icra Memuriuğundan DOST» No: 971,137 Tatih Küçükmustafapaşa Paşa mahallesinin eski Çıkrıkçı çıkmazı, yeni Kanısıcak sokağında 2201 ada 12 parsel eski 1 yeni 36,38 taj 34 kapı nolu 86 M2. miktarh kagir ev olup 11 parsele 0.68 metrekare 2 parsele 1.09 M2. tecavüzlü olarak ve ipotekli borç sebebile açık artırma suretile satüacaktır. GajTimenkulün ntıar durumu: tmar Müdürlüğünün 7.6.971 tarih ve 3438 nolu imar krokisinde program dışı iskân sahasında, bitişik nizamda 12.50 metre bina yüksekliğinde ve 9 metre bina derinliğinde krokide taranan kısîmda inşaat yapılacağı bildirilmiş ve imar durumu boş arsa oiarak verilmijtir. Hali hazır durumu: Gayrimenkul Küçükmustafapaşa semtinde Karadeniz caddesinden girilen Kanısıcak sokağında 34 taj kapı nolu önü bahçeli kagtr evdir. Bahçesine sokak cephesi kagir duvarlı ve çift kanatlı demir kapılıdır. Binaya zemini beton bahçe avlusundan çift kanatlı camekârüı demir kapı ile zemin katma girilmektedir. Zemini çini döşeli L pjânlı koridor üzerinde karşılıklı 2 oda ve zemini çini sabit tezgâhlı evyeli mozaik musiuklu mutbah ve mozaik taşlı helâ vardır. 1 ci katta: Mozaik basamakiı merdivenle çıkılmaktadır. Demir parmaklıklı sahanJıkta biri sonradan bölmeli 3 oda ve mozaik taşlı, lavabolu helâ vardır. Oda.'ann zeminleri ahşap ve birisinin Çini döşelidir. Doğrama kısımları demir aksamı yaglı boyalı kapılan buzlu camlıdır. Elektrik ve su vardır. Bahçede kuyu ve asma mevcuttur. Çatı üstü kiremitle örtülüdür. Tapu kaydmda tesbit edildiği üzere mevcut binanm bir kısmı bitişiğindeki 2 ve 11 nolu parsellere teacvüzlüdür. 86 M2. srsanın 45 M2. bina inşa ediimiştir Muhammen kı>ineti: Bulunduğu mevki ve vaziyeti hazırası inşa tarzı ve imar durumu ve emsali alım satım rayici gözönünde bulundurularak gayrimenkulün tamamına 100.000 TL. luymet takdir olunmuştur. Müzayedeye iştirak etmek istiyenlerin muhammen kıymetin °.o 10 nisbetinde nakti teminat akçesi yatırmalan veya miilî bir banksnın teminat mektubunu :oraz etmeleri icap eder. Tellâliye resmi ihale damga pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. îlk açık artırması 30.11.971 Sah günü saat 10 dan İ l e fcadar İstanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9 cu İcra Memurluğunda yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görmesi için 21.10.971 gününden itibaren dairede açıktır. tlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin «b 73 ni bulmadığı takdirde ençok artıranın taahhüdü baki kalmak Uzere artırma 10 gün daha uzatilarak onuncu 10.12.971 Cuma günü saat 10 dan ll'e kadar İstanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9 cu İcra Memurluğunda yapılacak açık artırmada enço:: artırana ilıale edilecektir. îpotek salıibi alacaklılarîa diğer ilgililerin ve irtifak nakkı sahiplerinin haklarını faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayar.ağı belgelerle onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bsdelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Talep edildigi ve 200 Kr, posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Daha fazla bllgi almak istiyenlerin 971/137 sayılı dosya numarası ile memuriyetimize müracaatlan ilân olunur. 9 cu tcra Memuru (Basın: ö'iOi) 8717 İsfanbul Vilâyeti Doimi Encümeninden 1 Yalova Merkez İlkokullanna lüzumlu 75 ton sobalık kesilmiş odunun 18.750. lıra çevresinde alımı. İlk teminati: 1.407. liradır. 2 Bakırköy Şirinevler İlkokulu kalorifer tesisatı noksar.lanrun müteahhit namı hesabına 20.648.90 lira çevresinde yaptırılması. ilk teminati: 1.549. lirad:r. 3 İlimize bağlı 30 köyde inşası lüzumlu sunl tohumlama travaylannm 21.933. lira çevresinde yaptmlması. îlk teminati: 1.645. liradır. 4 Bakırköy Küçükçekmece iç icumsal mevkiindeki ilkokul inşaatında noksan işlerin müteahhit namı hesabına 23.870.25 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminat:: 1.791. liradır. 5 Amavutköy'de tes:s edilecek karakolunun 10 köye bağlant:sını teminen 5 kalem telefon malzemesinin 31.700. lira çevresinde abmj. İlk teminati: 2.380. liradır. 6 Çatalca Merkez İlkokullan ile İlköğretim Müdürlüğünün 1972 yıh ihtiyacı 1C0 ton sobalık kesilmiş odunun 41.600. lira çevresinde alımı. İlk teminati: 3.120. liradır. 7 Sarıyer Ziraat Teknisyenliği tohum temizleme deposu ve bahçe duvarları ışlerinin 55.026.36 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminat:: 4.004. liradır. 8 ilimiz ilkokullarmın ihtiyacı 1500 adet ögrenci banklannın 202.500. lira çevresinde yaptırılması. İlk teminati: 11.375. liradır. 9 Eyüp Sağmalcılar Murat mahallesinin 18 derslikli ilkokul inşaatmın 1.255.641.32 lira çevresinde yaptmlmas:. İlk teminatı. 51.420. liradır. 10 Kartal Çakaltepe'de 18 derslikli ilkokul inşaa tımn 1.262.907.62 lira çevresinde yaptınlmasj. İlk teminati: 51.638. liradır. 11 Kadıköy Merdivenköy mahalîesinde 12 derslikii Fikirtepe İlkokulunun 1.281.624.92 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminati: 52.198.75 liradır. Keşif bedelleri ile ilk teminatları yukarıda yazılı işlerden 24 üncü işler açık diğerleri kapali zarf suretiyle 9 Kasım 1971 Salı günü saat 15 de İstanbul Sultanahmet Yerebatan Caddesindeki Özel İdare Binasmda toplanan Daimî Eneümende ayn ayn ihale edilecektir. Şartnameleri İstanbul; Bayındırhk; Milll Eğitim Müdürlüklerinden aiınacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu 1971 yıh Ticaret Odası vesikası ve şartnamelerinde yazılı kayıtlara göre ihaleden 3 gün evveline kadar (tatil günleri hariç) Vilâyet makamma müracaatla ahnacak yeterlik belgelerine havi olarak hazjrlayacakları kapali zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Daimî Encümene vermeleri açık eksiltmeye gireceklerin de ayn: vesaikle o gün saat 15 de Daimî Encümende bulunmaları lâzımdır, (Basın: 22335/8713^ GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Bakırköy İcra Memurluğundan 969/30 Talimat Bir borcun temini istifası zımmında Bakırköy, Osmaniye mahaiiesinin eski Çobançeşmesi, yeni Sığırtmaç Fildamı, Çobançeşme yolunda kain 60 pafta, 154 ada, 6 parsel sayılı 3 hektar 4716 M2 miktarlı gayrimenkulün 44 80 hissesi dairemizde açık arttırma ile saularak paraya çevrilecektr. GATRtolENKtLÜN Cİ.NSf VE EVSAFI : Dosyada mevcut tapu kaydma göre bahçeli ev olarak tspuya mukayyet ise de binanm yıkılmış olduğu, 34716 M2 miktarmda bulunan saha içersinde kanal hafrij'atı yapı imış ve çimento büzleri konulmuş ve baca yerjerinin açılmış ve yol bordürlerinin konulmuş olduğu görülmüştür. Yine raezkur parsel içersinde alelâde tahtadan yapılmış ve depo olarak kullanılan bir baraka vardır. Sözü geçen parsel imar durumuna göre aynk nizam olarak 6.50 metre irtifaıncia inşaata müsaade edildiği ve ifrazınında plânı gibi mümkün olduğu bildirilmektedir. Mezkur parsel üzerinde bulunan ahşap barakanın arsası hariç kairaen değeri 1.4C0 liradır. 34716 M2. den ibaret bulunan sahanm imar durumu, sahanın vusatı ve krymete müessir hususlar nazara almarak beher metrekaresi 80, TL. den sstışa çıkarılan 44/80 hisse ıçin (Birmilyon beşyüzyirmiyedibin beşyüz dört) 1.527.504 TL.sı değer biçilmiştir. İMAR Dt'RUMU : Dosyada avrık nizam re irtifaında kün olduğu mevcut 9.6.1971 tarihli imar durumuna göre olarak mevzi imar plânındalci gibi 6,50 metinşaata müsaade edildiği ve ifrazınında mümbildirilmiştir. radyo İSTANBU L 05.55 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.50 09.30 10.00 10.05 10.20 10.30 11.00 12.00 12.05 12.30 13.00 13.30 15.00 15.05 15.30 16.00 16.20 16.30 16.35 16.55 17.16 17.17 1755 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 Açılış, p r o g r a m Köye haberler Türküler, oyun havaları Haberler, hava d u r u m u Oyun h a v a l a n İstanbul'da b u g ü n Solo şarkılar Çeşitli müzik T ü r k müriğı Çocuk saati Haberler Hafif batı müziği Misrofonda şiir Yurttan sesler Konser nakli Haberler Hafif batı müziği Solo şarkılar Haberler Reklâmlar Haberler Solistler geçidi Sizm için Şarkılar P. Ege Orkestrası A. Yavaşça'dan şarkılar Turicüler İftar programı İftar vakti Ezan ve dua Küme faslı Haberler, hava durumu Hafif müzik . Bir varmış Haftadan haftaya 24 saatin oiaylan 21.10 21.25 22.45 23.00 2.3.55 24.00 09.55 ıo.oo 10.30 ıı.3O 12.00 I2.3fi 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.30 22.00 22.30 22.50 23.35 00.35 01.00 Cumhuriyetin getirdiklsr. Spor dergisi Haberler Plâklar arasında önemli haberler Kapanış tSTANBDL t l Açılış ve program Diskoteğimizden lsteyin çalalım Minyatür müzik Almanca şarkılar Konçertolar Hafif batı müziği Sonat saati Udo Jurgens söylüyor Şan sololan Haftanın albümü Film müzikleri Pazar konseri Çay saati Küçük konser Gençlere müzik Senfonüt müzik Hafif batı müziği Müzik dünyasmda gezi Akşam konseri Melodi demeti Fransızca şarkılar Günümüzde caz Sanatçılarm garip dür.yas Gece konseri Gece ve müzik Hafif batı müziğl Program ve kapanış SATIS ŞARTLARI: Satış 29.11.1971 Pazartesi günü saat 10 dan ll'e kadar dairemizde açık arttırma ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin olunan kıymetin ».'• 75 ini ve rüçhanh alacakîılar varsa mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartı ile 9.12.1971 Perşembe günü saat 1011'de icra edit m?k üzere ikinci arttırmaya bırakıhr. Bu arttınnada rüçhanlı alacaklılsr alacagmı ve satış masraflannı geçmek şartı ile en ço karttırana ihaie olunur. Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin olunan kıymetin "'» 10 nisbetinde pey akçesi vermeler! lâzımdır. Satış peşin para iledir. Isteyene 2ü eüne kadar mehil verüebilir. Tellâliye alıcıya ait olup birikmiş vergiler satış bedelinden. tapu harç ve masrafı ile ihale pulu bedeli alıcıya aittir. tpotek sahitrt alacaklılar ile diğer ilgililerin lşbu gayrimenkul üezrindeki haklarını hususiyle faiz ve masraîa dair ileri sürecekleri iddialarını 15 gün içinde dairemize bildirmeleri, aksi halde paylaşmadan hariç kalacaklan (diğer Ügililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir). Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse 1İ.K. 133. maddesi gersğince ihaie feshoiunarak ahcı iki ihale arasındaki farktan ve geçecek gün^«rden »b 10 faizi ile birlikte mesul olacaktjr. Sartname ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için açık olup arttırmaya iştirak edeceklerin satış ilân ve sartnamesıni görmü? ve münderecatmı kabul etmis savılacakları satış yerini terkedenlerin ihaleden vazgeçmiş sayıJacaklan ve başkaca lüzumlu mafumat almak isteyenlerin dairemizin 969/20 T. sayılı dosyasına müracaatlan ilân olunur. (Basın: 671)9) 8715 A NKA R A 05.55 07.01) 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.40 09.10 09.3(1 1U.0U 10.35 11.15 12.00 12.05 12.3(ı 13.0ü 13.25 15.00 15.05 15.25 15.40 Açılış. program Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'ds bugün Şarkılar Halk raüziği istekleri Çocuk şiirleri Istekleriniz mikrofonda Ara haberler Vanşma programı Her hafta sizlerle Ara haberler D. Balkan'dan şariular Yurttan sesler Haberler Hafif müzik Ara haberler T. Toper'den şarkıîar Oyun havalan Bizden sesler Y. Kip'den şarkılar Ara haberler Iftar progranu Türküler Ocak başı Haberler, nava durumu Türküler 13.55 Cumhuriyete dojru 2u.10 HafU müzik 20.25 Şarkılar .'0.45 Dereden tepeden 21.00 24 saatin oiaylan 21.10 Cumhuriyetin getirdikieri 21JÎU Spor dergisi 2155 V. Gürsel'den şarkılar 22.10 Müzik dünyası 22 30 Türküler 22.45 Haberler 23.00 Gece konseri 23.45 Gece muziği 23 55 Onemli haberler 24.00 Kapanış 16.40 16.50 17.10 17.30 19.00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle