12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriYet rti\i"> KASAblNA UYMAVt TAAHHUT EDEB • Sahıbı: Cumhunyet llatbaacılık ve Gazetecilık T.A.Ş. adına NAZtME NADİ • faorumlu Yazı îçleri Mydürü : OKTAI KURTBÖKE • Basan •• Yayan : CUMHURÎYET MATBAACILJK T« GAZETECİLtK TJL.Ş. Cağaloğlu Halkevl Sk. No. 3941 * • K BÜROLAR: ANKABA AtatMt BUITSH T « B « Y/anJ««hir T«l: 120920 • 139S44 Apt ABONE ve tLÂN Senellk 6 Aylık S Aylık 1 Ayhk Adl Tmrt tO *•*» Dif» 150 388 80 144 44 73 15 24 tZMlR: revzlpasa Bulvan Afjaroğlu tsham No. Tel: 81230 34709 GÜNEY İLLERI Kuruk8j>rü M sokak No. 40 . ADANA Tel: 4530 3934 Baıük (Maktu) i Onefl «ayfa (Santlml) 2. »• I ııcJ «ayla (SanUmll 4. 5. « neı aayfa <Santiml) Nljan. Niklh. Evlenme. Dogum Ölüm. Mevlid. Tesekfcüı (5 Cm.) Ölüm. Mevlld. Tesekkur 23 üncO (S Cm) 150 300 Ura 89 • 80 • 73 • 100 » 100 » » SAYIS1 50 KURUS toönü Sunay (Baştarafi l Nahıfedr' gençler \ ar» demıştır Inonu 'Ül ku Ocakları da var. karşılığmı verince Cumhurbaşkanı Sunay: •Bunlar \atanse\or genclerdır mil liyetci genclerdir. komunizme karşı mücadcle etmektedlrler» seklinde konuşmuştur Konu yıne, ıktıdara yardımcı clunmasına gelınce Inonu'nun «Siz Demlreli kornvorsunuz» şekîinde konuştuğu ve Sunayın da: «Bunu roddediyorum» dedığı oğrenıjmıştir. YALNIZ ÂCİL (Bastarafı 1 ınci sahıfede) Dırenı«e katılma oranının >uzde 100 olduğu Turk Tabıpler Bırlığı \ etkılıleri tarafmdan açıklanmı^tır Oğu (Bartarafı 1 incl eabifede) TBMM üyelerinın eleştiri ve sorulannı cevaplandıran bakan Orhan OJuz sozlenne «Btttfin gunaUan bana vfikletmekte fayd» yoktur» diyerek başlamış ve 1968 yıhnda olayların nasıl çıktıgını, öğrencilerın o zamankı isteklerinin bugun nasıl ?ekıl değistirdigini belirttıkten sonra özetle sunlan sovlemiştır: «öfrenei olavlarına baska hadiselere bakıidıfı gibl bakılraamah ve nygulama metotlarını banlara nyrnlamamalıdır. Bu meselelerin sadece polisiye tedblrlerle giderilemiyecetine tnanıyomz. Bn tedbirlerin yanında elbette siddet hareketlerine kartı ahnacak tedbirler de var> dır. Tüksek S|retimi bir bütfln olarak ele alıyoroz. Bugfln yflksek öfrenim gören 1*0 bin 8f< renci vardır. Tansı ünlversite, yansı yfiksek aknllarda oknmaktadır. Sadece sunn vera bn kisivi snçlamak do|rn deflldir. Repimiz suçluvuzj Oğuz, «Devlet yttksek ftğrenlm kurumları kanun ta»ansı»nın hazırlandığını açıklamış, bunun halen Başbakanlıkta bulunan üniversıte reform kanunundan da «ileri» bır kanun olduğunu söylernış ve şovle devam etmlstlr: «Çünkü Anavaia bizi ba koırada bağlamıyor. Bunun icİD daha İleri bir kanun tasansı getirebildik. Tasan asistan ve öçrenCilerin yönetime iştiraklerini öngöriîyor. Tasan Meclisin Mîllî Eğitim KomlsTOnnndadır.» Bakan daha sonra Universite refonn kanun tasarısı çalışmalaıı hakkında şu bılgıyi vermiştir: «Universite reform kanun tasansını hükfimet olarak en iyi bir sekilde hanrlamayı esas aldık. Ünlvertlte rektörleri ile bu konuda ırerekli 1sbirli|inl vaptık. öıerklik konusunda çok haa«aa davrandık. Hazırlanan cevttl! tasarılar bize reldi. Bunlann birleştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Birleştirilen tasanlan geriCönderdik. Universite senatoları yakın zamana kadar tetkik ettiler fakat aonuçta biri Orta Dotu Teknik Üniversitesinden. ikinci«1 Hacettepe Üniver^iteainden ve üçüncüsü çeşitli verlerden olmak iizere tasanlar ortava çıktı. Bu durumda Millî Eptlm Bakam olarak ne vaparsmız? Tekrar senatolara geri (fbndermek avnı sonucu verecekti. Bunnn flterine tasan haline getirmeve çalıştık. Yakmda bn tasan Meclislere g» lecektlr.» Bakan tasanda yer alan ban ilkeler hakkında, su bilgileri vermlştir: 1 Tam gün çalısma esas ahnmıştir, 2 öğrenct ve asîstanlar ftn«. rersite ortanlannın aeçlmine k>tıtacakiardır. 3 öirencllerln yBnetime katıl malan Devlet YUkıek öğrenim Kurumları Kanun tasantmda yer aldıgı halde Anayasanm sınirlayıcı hukmünden dolayı universite U sarısında tam olarak y « alamamıs tır. Aneak, Anayasa çerçeveslnde ban orranlara katılabileceklerdir. 4 Denetlm nnsurn getlrllmiştir. 5 Tasannm öıerklik ile ll(rlll ekMkllkterlnl gidermek tçln hiıkümet her zaman icln hazır ve gonül ludur. Blz özerklige karsı detfiiz. öterkllk dıjardsn değil Içerden zedelenmistir. Ö«rttme ve ofrenme özrilrlU|ü lçerden kıntlan mıştir. Esklden özerklik dısa kar. >ı tahkim ediltnlsti. Burfin ise ünt \ersite hocalıfı guç duruma gelmlştir. tnlversite ozerklifine halel gelmesinl istemiyoruz.» Bakan, bundan sonra yuksek öğ renim kuruluşlannın ünıversitelerin bunyesi içerisinde yer almasını hukumetin istedığıni belirtmıs ve bu arada Îstanbul Üniversıtesinde 35 bln öğrenci ile bır eğitim yapma olanağı bulunmadığmı söylemis ve Yuksek Öğrenim Kurulus larının büyuk şehirler dı^ına kaydırümasının zorunlu olduğunu Ueri sürmustür. Meslekı ve teknik okullara bu yıl 21 bın Sğrencınin alındığını açıklnyan Bakan, Mılli Eğitim Bakanlığı Merkez Teskılâtının yeniden düzenlenmeye ihtıyacı olduğu nu ve merkezin yetkilerinin taşraya aktarılması gerektığini belirtmij ve: «Okullardan polltikaeılar ellerini cekmelidlrler» demistır. İstanbul'da Bozbeyli (Bastaratı 1 Incl sayfada) Gazetecüerın, gdrüşme konusunda bazı bılgıler vermesiıu ıstemesi üzerine: «Slze başka aeıklama yapmaya mezun değlltm» dıyen Bozbeyliye bunun ustune ga zetecüer: «Beyefendi dısanya çıkuıca size konuşmavın raı denlyor, yoksa siı mi koausmuyorsunuz?. dıyc sormuşlar, o da: «lsin lcabı bunu gerektirijor» cevabını vermiştır. Bozbeyli «Beyefendi bn sefer gö ruşmeain dışında genel anlamda bir soru soruyoruz. Erken seçim hakkında ne duşünuvorstınuz?» geklmdeki soruya şu cevabı vermıştır: «Erken seçim meselesi bir partinin difcer bir parti ıçln gosterisl veja bir partinin kendl içinde tasflye nuksadını güttfiğü takdJr de hiçbir değer tasıınaz. Erken seçim ancak buçunku durumdan daha veni ve umitli bir netice vadettiği takdirde yapılırj» Erken seçım konusunun Cum hurbaşkaru ıle vapılan goruşme de ele alınıp alınmadığı yolundaki soruyu gene «Bir açıkUma yapmaya mezun defilim. Ranu bana tefcrarlatmayın» şetaflnde cevaplayan Bozbeyli Ile gazeteci ler arasında daha sonra su konusmalar geçmlştir Soru Cumhurbaşkanı gflruş melerle ilgili bir açıklama yapacak mı? Cevap Kendileri billrler. Soru Gelecek için bir koaBsvon sSz konusu mndur? Cevap Geleceçin meselesi felecek cuhur ettiği lamao koBuşulnr. Soru thtimat »ar mı? Cevap Biraz evvelki cevabımda bu sualin cevabı var. Soru Bugunkü öğrenci çatışSialarmdan meydana gelen buhranın çözümlenmesi İçin yeni bir talam kannnlann çıkartılması Jart mıdır? Cevap Mevcut kannnlann ıyı yürtiyüp yürümediği konu«undaki muşahadelerinirl bilmeniz kâfldir. Soru önemli olan srrlnki? Cevap Hepiniz biliyorsunuz bazı kanonlar mevcuttur. Fakat buna rağmen bn kanunlar yfiruDiemcktedır. Soru Neden yürümüyor? Cevap Müessır bir icraya ihtivaç vardır. Bozbeyiı daha sonra Cumhur Daşkanının yaptıgı görüşmelerin olunüu bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı yolundaki bir soruya da «Demokratik memleketlerde bırçok sonuç böyle görüşmeler le elde edilir» demış ve Koşk tarafından kendısme tahsıs edılen 0051 plâkalı hızmet otosuyla ga «etecilerın yanından avnlmıstır Saglık personelınin îstanbul' daki 10 büyuk hastanede dün baslattıkları «Ihtar Boykolu» >apılan açıklamaya gor* yüzde yuz gerçekleşmiştır. Boykotun yapüdığı Haydarpa?a Numune, Îstanbul Goğus Cerrahısl Merkezı. Zeynep Kâmil, Şlşlı Çocuk, Beyoğlu Beledıye. tlk Yardım, Hasekı, Yedıkule Goğus Hastalıkları ve Bakırkov Akıl Hastanesınde, mutehassts doktor ve asistanlardan meydana gelen «adl vakalan değerlendirme knmllan» kurulmuş, gelen hastalardan acil olanlar bu kurulların karan ile tedavıye sevkedılmiştir. Doktorlar bu kurulların gosterdiğı hastaların dışında hiçbir hastayı kabul etmemışler, çalışma odalarında boş beklemışlerdır oynanmasını protesto amacıyla : japılan 2 gunluk ıhtar boyko j tunda, daha once Sağlık Hızmetleri Güçbirhği Merker Eylem Komitesınce alınan karar gerefince bütün çocuklar, yaşhlar, acıl doğum vakalan, bütün yaralanmalar, trafık kazalan, acilıyet belırten hastahklar ve durumlar acıl hastalıklar kabul edılmekte ve tedavi edilmektedır Turk Tabıpler Birliğı Başkanı Dr. Erdal Atabek, dırenişe katılan 10 hızmet hastanesıni ziyaret ettıkten sonra vaptığı açıklamada, «Haklı davamızdaki direnisimiıin basarı iie devam ettiğini tesbit etmıs bulnnuyomz. Sommlnlar bnndan ders almazlarsa, Türkiye çapında ikinci bir direnife geçecetiı» demıştır. Hakları verilntezse 14 bin vekil imamhalip yüriiyüş yapacak ANKARA Sayıları 14 bıni bulan vekil imam hatıpler, Per sonel Kanununda kendüeriyle ilgılı hükümlerın değistirümeınesı halınde yüruyuş yapacaklarını bıldirmişlerdir. Kademe ve derece yukselmesinin kendilerine de tanınmasını ıstemek uzere Ankara">a gelen 54 ılden 500 kadar dın adamı. Başbakanlık onunde toplanarak Başbakan Demırel'le goruşmek ıstemışlerdır Durum uzerıne din işlerıyle gorevlı Devlet Bakanı Husamettin Atabe\lı, başkanlığında vekil imam hatıplerın durumuyla İlgili bir toplantı yapılmı», sorunları görüşulmuştür. Jltabey'in (Bastsrafı L Sahıfede) kısmmın oncekı gun, gerı kalarun ise dun odenmek uzere muteraedlere verıldığını, ancak yılbaşı tâtilınin araya girmesı>le gecıkmenın olduğunu belırtmiştır. Dr. Atabey. bu konuda şunlan söylemıştir: • lşcllerlmlzln maaslan zamanında odenmektedtr, Sdenecektir. Toplu tş sbzleşmeiıne gbre maaşlar her ayın 5'ine kadar ödenmesl gerekmektedir. Bugüne kadar tatbikatta bu hososa dikkat edilmisür.. rarlarla 1}Çİ . işveren sendiki ilişkilerinl bozan Bclcdıjc Başka» nı Fahri Atabey'dir. Sendikal duzenin on vnla yaklaşan uygulama» sma kenduii hâlâ adapte edemlyen l;başına gellr gelmez belediye nin çeşitli müd ürlüklerinde gorev. II yetenek sahibi yöneticileri işle> rinden alan, so^ral harısı sendikal birliği Bizans oynnları ile bozma>a vozlaştırmava calisan Fahri A» tabey'in bu kerre işçinin ekmeğin» el atma«ı «ffedilir soç değildir. Hak edilraiş ikramlve. ttcret far. kı. avhk üeret ve konıyucu fTİyi"* eşvalarını vermeden. işeiden aç karnına calışma isteven Atabey'in tutumu. Anavasamızda açıkça yer alan ançarvadır. Ve 2.5 milyonluk bir beldenin Beledire Başkanı bu davranışlan ile halkın gozunun Içine baka baka Anavasa suçu 15le mektedir. Anavasanın ak sutu gibi helâl olan. her kuruşunda alın teri bulunan parasmı alamadığn için dlrenen işcileri. hizmeti aksavan hal ka jurnale de velteneceğinden asla şuphe etmedilimiz Atahev'h» blr derebev calımı ile halka Uiane. tine <dur> denmelidir Bu gorüşle. Atabev'in Beledive Başkanhğı koltueunda oturdujrn her dakikayı 2.5 milvonluk bir belde icin kayıp savıyoruz. Yine bu eoruşle. Sendikamıza iıye işciler ba sabahtan itiharen baslattıkları direniste. haklann a. Immasma kadar devamda karar» lıdıriar » Koğuşturma öte yandan, Beledıye Başkanhğı. maaşlannı aldıkları halde direnife feçen isçilen tesbit etmıştir. Bu işçıler hakkında koğuşturma açılacaktır Temizlik tşçilerınin direnişi nedeniyle bilhassa tstıklâl Caddesi de çöpten geçılmez hale gelmistir. lş verleri, Szel kamyonlar la çöplerini kaldırmışlardır Genellş Sçndikası, hastahane ve askeri birlıklenn çSplerinin alına cağmı açıklamıstır Ankara'da ANTCARA, (Cumhuriyet Bfirosn) Doktorlar ve diğer sağlık hızmetlilerinin Personel Kanununu protesto ıçın duzenledıkleri 2 günlük boykotun uygulanmasına dlin Ankara'da da başlanmıştır. Sağlık Bakanlığına bağh hastahane diğer saglık tesıslerinde uygulanan boykota 3000'e yakin doktor, hemsıre, sağlık memuru ve ebe katılmıştır. Boykotçu doktor ve personel, Belediye, Tıp ve Hacettepe Oniversıtesı hastahanelennı nbbetçı olarak bırakmış, boykotta bulunan hastahanelere gelen vatan daşlan buralara kendi taşıtlany la goturmuşlerdır. Ankara'dakı 10 hastahane ve Sağlık Kuruluşunda uyguianan boykota katılma oranının yuzde 100 olduğu, Turk Tabıpler Bırlığuün bir yetkılai tarafından açıklanmıştır Avnı yetkılı boykot ıçın. «Halka karsı defil, hak sulığa karsu demıştır. Boykot nedeniyle dün hastahanelerde 5 doğum ve bır apandisit amehyatı yapılmıştır. Apan disıti patlayan bir vatandas, durumunun âcil olduğu bir kurul tarafından tesbit edıldikten sonra Yuksek Ihtisas Hastahanesinde amelıyat edilmıştir. öte yandan, Ankara Doğum evı'nde Başhekım Zıya Durmuş, dun sabah 5 amelıyat yapmıştır. Ancak Başhekım Durmuş'un bu tutumu baıı doktorlar arasında hoşnutsuzluk yaratmış ve Ankara Tabıp Odasına şıkâyet edılmıştir. Tabip Odası vetkllileri Ziya Durmuş Hakkında «zabıt» tutmuslardır. Rektörler konuşuyor Komisyonun öğleden sonraki oturumunda universite rektörleri konuşmuşlardır. Ilk sözü alan îstanbul Üniversitesl Rektörü Prof Nazım Terzıoğlu, 1970 yılı başından berl öğrencılerin kendl sorunlannı bir yana bırakıp siyasi bır safhaya girildiğini, bu durumda universite yöneticilerınin yapabilecekleri bırsey olmadığını, öğrencilerın isteklerini mümklln olduğu kadar yerine getırdıklerını belirttıkten sonra şovle konuşmuştur: «E\leme hevesli oğrenciler dışarıdan bilfiil yardım görmekte, bazı militanlar e>lemlerini kuvvetİMidlrmfktedlrler. Dışandan yardım konusu sivasidir. Bu konuda bir flkir bevan etmeyeceğim. Erlemler butun üni»emiteleri etkilemektedir Ankara'daki bir olav yanm saat sonra tstanbul Universiteslni etkilemektedir. Bu silâhlı olaylar basladıktan sonra huzur kalmamıştır. Eğitim. araştırma giivenliği büyük çapta zedelenmistir. ö ğ r » tim üyeliği zor hale jplmiştir. Sivasi safhadak) olarlarla bizi« yetkimlz jrflcümüz ve hattâ cesaretimizin dısır.a çıkılmıştır. Parti farki gözetilmekslzin bn soruna çare bulunulmasını rica edivorum » Îstanbul Teknik Üniversltesı Rektoru Prof Gahp Sağıroğlu ise yurdun kalkınmasının 5 • 10 vıl içinde gerçekleştinlmesinln zorunluğuna değuımış ve şoyle devam etmlştir: •Universite öğretim b^elerl kaba kuvvet ve tavırla sınıfa sokulmamaktadırlar. Bunun \erdiği dzüntuyu takdirlnize bırakıyorum.» Ankara Unlverritesl Rektöru Prof. Tahsia üzguç i » söyl* konu?mMstur' • = • > «Ayrı gorüşlere sahip bjhrencilerln. zora başvurmalan, hukuk disına çıkmaları ıceçerlt değlldlr. Fiklr mucadclelerinln bir kan, kln kavgası haline gelmesi en bfiyıik üzuntü kaynağıdır. Kaba ku\\ctin her çesldi, her ülkede istibdadı getlrmlştir. Her türlü flkir akımı hojgoru içinde geli«fbilir.. Turkiye'deki olayları öteki 01keler ıle kıyaslayan Prof. özguç, daha sonra oğrencıler arasındaki akımlar hakkında su açıklamalar da bulunmuftur: •Bir kısmı Muslüman KUrt Dev leti kurmak lster. Bir baskası KUrt Halklan Devleti kurmak ister. Bu bır unhersite meselesi değil. bır memleket meselesıdir. Bu unlversitenln üstiinde, çok dışında bir konudur. Bunu disiplın maddeleriyle çozumlemek mıimkun olmasa gerek.» Orguc şovle devam etmıştir•Turkiye tarihtaıin hiçbir savfannda boyle kıncı olaylarla kanı karsıva kalınmamıstır. Ataturk'ten sonra cemi>ete yön verecek blr ku\\ete sahip olamadık. Bir sahıpslzlik İçinde dışandan gelen çeşitli akımlar gençllfimizl buldu Ataturk ilkelerinl iyice benim<etemedljhmiz bu jcençlik kendini aşırı akımlar içinde buldu. Bunda hepimiz »orumlu>uz Herşe^e rafmen bir care bulunabileceğinden umitli>im» Ege Unıversıtesı Rektoru Prof Mustafa Uluoz ise mevcut nızamın tam bır ahenge ulasamadıgını belırttıkten sonra «Cozumü sadece nr.lverslte İçinde beklemek doğru deçildir» demış ve özerklik kavramı Uzerinde durmuştur. Mülkî idare âmirleri öte yandan mulkl ıdare âmirleri 10 Ocak Pazar gunu olağanüstü toplantıva çağınlmışbr. Meslek teşekkullerinın ortak karan ve Türk Idarecıler Derneğinin çağnsı uzerıne 10 Ocak Pazar günü Kızılay Genel Merkezı konferans salonunda yapılacak toplantıda. yenı Personel Kanunu uvgulaması uzerinde durulacak, bu kanunla mağdur duruma duşurulduğu one surulen idarecılenn gınşeceklert eylem şekilleri tespıt edilecektır. Veterıner hekimleri olaganfistfi genel kurulu dun Ankarada toplan mı? ve gündemde y«r alan, «Personel Kanununun veterıner hekımle re getırdıği veya getirmedığı» konusu tartışılmıştır. Âcil vak'alar Hastane kapılarma ve acıl vakaları değerlendırme kurullarının onune, «Halka karşı dejgil, haksızlığa karşı direniyornz» •\ezili afl<=ler asılmiş, gelen hastalarla konuvularak 2 gün sonra muracaat etmeleri istenmiştır. Personel Kanunundaki haksizhklar ve doktor havsıyetı ıle GEMELİŞ Başkanı flnkara Notlan (Bastarafı 1 ıncl nahıfpde) partı hderlerınden, meseleye çare olabılecek «g6rüş ve teklıfler» ıstemekle beraber, daha önemli sı, hükumetçe getirilmek istenen bazı tedtırlere Farlâmento ıçinde destek olmalannı arzu etmış tır. Bu yondekı isteklerin ne ka dar iyı nıyete dayalı olursa olsun, aslında, bu liderler taralmdan ters gıdişin ve umutsuzlukların başlıca sorumlusu olarak ilân ve tescıl edilmis bulunan sıyasal iktıdara bir pajanda sağlamak anlamına geleceğınden kımsenın kuskusu kalmamıştır. Nıtekim, Cumhurbaşkanının bu yondekı teşebbusu, daha ılk günunde, karşısmdakılerden olumlu bir cevap gormemıştır CHP Genel Başkanı sayın înonunun, basında kısmen yer alan bu gorüjme ile ilgılı haberlerden yansıyan tutumu, bu tepkının belırgın örneğı olmuîtur. Aslında, dun de belırttığımız gıbi, CHP'nın bu yolda, olmayacak bir duaya âmın dembeceğı Çankaya goruşmesınden once de açık seçık ortaya kon muş bir davranış idı. Gerek Sayın Bozbeyh'nin gerekje Savın Feyzıoglu'nun, Devlet Bankanı'hın aynı yondekı isteklerîne cevaplarınm CHP'ninkınden farklı olması beklenemez. Yakm geçmışte her ıkı partinin ve lıderlerınin ulkemizi kasıp kavuran sosyal ve ekonomık olaylar ve bunlara bağlı olarak ortasına duftuğumuz bunalım dolayısıjle yaptıkları açık bejanlar, tek sorumlu olarak bugunkü iktıdarı gorduklerı nok tasında birleşmıştır. Alalım Demokratik Parti'ylBu jenı partinin siyasi hayatımızda yer ahşının, doğusunun temelınde, en kısa deyımı ı!«, «Demirel'e ve yönetımıne karşı olmak» gıbi bir hareket noktası yatar. Tabıî bu, DP'nın doğuşunda sadece bu goruşun yeri vardır demek değıldîr. AP'nıa ıflâs etmıs sıyasal, ekonomık ve so*j al felsefesının, yonetımdeki kusurlarınm ve AP lıderimn davranıslarının, bu arada bazı ıhtıyaçların yeni partiyı hayata çıkardığı sdylenebilır. Hatta bu partinin (Sajın Bozbevlı'nın dıhnden) «particılik, iktıdar so(rasına yakın olmak demek değıldır» gıbi «i\asal alana ahlâkl bazı olumlu b'.çüler rfahı getırmış bulunduğu da ilâve edılebılır. Fakat her şeve rağmen Demokratık Partı, Demırel'ın kar«ısındadır ve ona destek olmayı kabulîenecek bir anlayış ıçınde olamaz denılebilır. Sayın Feyzıoglu'nun durumur.a gelmce, Çankaya gorusmeleruıde, tedbırlere destek olma taleplerı <arşısında tutumunun, genel hatlan ıübanyle diğer lıderlerden ıarklı olması beKlenemez. GP bderi de, son oır kaç ay ıçınde vayınladığı demeçlerde, parti oiarak meselelerin derınıiğ ne kendi açısından mmeye ı^lısmış, mpmleketln uğradıgı talıhsızhğı. nedenlerı ile ortaya kojmaj'a uğraşmış, bunun sonu c'j olarak cDemırel yonetımının değışmesuu» zorunlu görmüvtur. Sayın Feyzıoglu'nun bu konudakı ttsirı gon<şiınü belgeleyer son demeç ve bıldırılerinden bir tane sıni hemen burada tekrarlamakta favia vardır GP Genel Baska nı 11 Ekım 1970 tarıhınde Afjon tl Kongresine gonderdiği mesajda şoyle demektedir' •Bugiinkü AP iktidannın basında bulunanların zaaflan. hem iktidarı sarsmakta, hem metnle kete zarar \ermektedir. Gerek çeşitli volsuzluklar, millet aleyhine işleyen rurfunlar. gerek yıkıcı faali\etler karşısında KÖS terilen s;e\şekliiin asıl sebebini iktidar başındakilerin zaaflarında aramak lâzımdır Ortaya çı kan gerçekler karsısında, buSiinkü \ P vöneticilerinin ikti darda de\am etmeleri dü^ünil lemez TBMM elbette kendine düşeni vanacaktır Turkiye. daha başanlı ve daha nivenılir bir idareye muhtaçtır >e bövlr bir ıdare>e kavusacaktır..» Iktıdar karşısındakı tutumlan açık şekılde bellı olan muhale fet partılerını, Demırel ı koru mak korkusu veren tesebbuslerın ıçınde ve yanında gormek bu koşullar arasında tasavvur edılebılir mı' Bu bakımdan Cankaya göru* melerının sonucu bellı olmu« tur diyebiliyoruz. Şimdi asıl konu Rörtışmelen tamamladıktan sonra Devln Başkam'nm nasıl bır da\rani5 ıçıne Rireceğı ve ne yapacajı to runudur. Öğretmenler Mıllt Eğitiın Bakanı Orhan O|uz Imzasıyla dıin Turklyedekl butun valıliMere birer genelge gonderilerek oğretmenlerin ek ders odeneklerinın ödeneceği bildınlmiştir. Genelgede ek Sdenekler için 56 mılyon lira istendiği ve bu ödcneklerın duyuna kalmayacağı da belırtılmistir ANKARA (Cumhurivet BUrosu) Turkiye Genel Hizmetler Sendika sı Genel Başkanı Abdullah Başturk, dun îstanbul Belediyesine bağlı ışyerlerınde çalışan işçılerin haklarını alamadıklan için direni. şe gectiklerini açıklamış ve Beledıve Başkanı Fahri Atabey'i suçlayarak istıfa etmesini istemiştir îstanbul Beledıyesinde görevli 10 bin Genells üyesi İKİnfat hlien yürürlükte bulunan toplu »fizleşmede ver alan ikramiye, iıcret fark ları gibi haklarının verilmediğıni, işçilerin ücretlerini de alamadıklarmı öne suren Baştürk, butun bunlardan Atabey'in suçlu olduJhınu iddia etmiş ve devaml» fua lan sSvlemiştir: •Ba durumun baslıca sonımlusiı Iscisi acken. \iskili koktevller ve. ren. işveri di'iplin komitelerinde is^eren uvelerine haslcı yaparak, komiteyi çalı|tırmayan. keyiti ka BELEDİYELERE SİYASÎRENKLERİNE GÖRE YAT1RIM YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ ANKARA. | u . ) Î08İ CHP Mılletvekılı Turhan özguner, 1970 yıh içinde beledıveiere yar dım fonundan 388 beledıyeye yardım yapıldıgını, bu belediyelerden 222'sinde AP'll, 72'sinda CHPU ve 28'inde öteki partilera mensup üyelerin coSunlukta olduğunu ileri sürerek. îçişleri Bakanma bu konuda bir soru önergesi vöneltmiştir. özftüner dün Millet Mecli;ı Başkanlıgma verdiği vazıh soru önpreesınde Türkıvede kaç beledive bulundugunu. bunlann hansri oartilerden vana olduğunu. vamlan vardımm belediyelerin Dartiler arasında bölünüşündeki orans UVUD uvmadıfını sormakta ve sovle demektedir «Belediyelere. (sivasl renk ve etiketlerine eöre) vardım vapıldıeı dofrn rnndur? Dogrnysa. mahalli seçimier Sncesinden kamaoynna rsnvvan. (beledive seçimini AP kazanmazsa hiç bir vardım rapılmayacaktır.) tcW'dinin uygulaması da yapılmaktadır?» Olaylarm Irdındaki (Bastarafı 1 Inel tahlfede) hemıirfnin 90* lira, hatta «00 lira aylıfa kadar düsüruldütUnU kamnoyn öğrenmi? dnmmdadır. Zaten yetersizlik ve boşluk İçinde bulunan saflık hizmetlerinin. bn dnrnmda, fiderek daha kStttlesmesini beklemek %trekir. Çefitll penonelln dlrenls ey< lemlerine geçerken konnyn sadece Qcret açısından ele almam ı l ı n da olnmlndnr. Buna öıellıkle dikkat edılmekte, üerrtin de dısında. meslegin ve hizmrt icaplannın tüm elarak ele ahnmast basarılmaktadır. Bn dnrüst re ırvancı bir y<rtdur. Herhalde çesitli eruplann haklarını i^temrk ve bn yolda örfutlenmek olanaklarını bulmalarınm yararlan ortaya çıkmaktadır. Hiç almazM politikacılann yarattıiı ^is perdesı vırtılarak, TOrkive'nin sayın din vörevlilerinden daha çok teknik personele ihtivacı oldujnnn dnynrmak miimkün olmaktadır. •••*• Boykot yapılan yerler Turk Tabıpler Bırlıği yetkılilerı tarafından verilen bılgıye göre, bugun de devam edecek sağlık personelınin dıremşe geçtık leri hastahaneler şunlardır: An kara Hastahanesı, Numune Hastahanesi, Yuksek îhtısas Hastahanesı, Doğumeri, Telsızler Doğumevi, Samı UltB Çocuk Hastahanesi Ataturk Sanatoryumtt, Etımesgut Kanser Hastahanesi, Renabılıtasyon Merkezı. Doktorlar ve Sağlık Personeıi, | Personel Kanunuvla ortaya çıkan zararları önlenmedığı takdirde ılerıkı bır tarıhte butun Turkıye çapında eyleme geçecelt ve butun hastahane ve sağlık teslslerinde boykota gıdeceklerdir. Bu konuda bir yetkili, «tnsallah iltililer buna blzi mecbur etmezler» demıştır. EGEVİT YURDA DÖNDÜ Dinlenmek tızere yurt dışında bulunan CHP Genel SekreteTi Bülent Ecevıt dün uçakla Istanbul'a gelmiş ve «Dinlenmiş ve gilçlfnmts olarak tnemleketitne ve görevime dttnmenin menuranireti içindeyhn» demiştfr. Ecevıt, hava şartlan ve uçaklarda yer bulamamasından ötüru yurda dönuşunun bırkaç gün gecıktığim belırtmiş sunları soy lemiştır: «TUrkiye'nin sorunlanna blraz uzaktan baktığımda demokra^inln ve halkın fücünü gOrerek htitün bu «orunların kolaylıkla çSzümlenebilece|ine daha çok inandım.» Bütün Türkiye'dc Teknik (BasUratı 1 incl sayfada) taşlarmı destekledlklerini açıklamışlardır. AjTica Karayollan Devlet Memurlan Sendikası da dun yaym ladıgı bir blldıride, kanıyollannda çalışan tekmk personelın de boş oturma eylemme katıldığını açıklamıstır Orman Muhendıslen Odas'nın boykota katılmayışı ise, Ankara da ve tasrada görev yapan Or man MUhendıslen arasında renış tepkllere yol açmış ve eylem komitesıne başvuran pekçok orman muhendısl, Oda \'önetım Kurulunun görüştırıe katılmadıklarım bildirmlşlerdır TOS Genel Merkezı de dün yap tığı bır açıklamada, tekmk personel bo>kotunun desteıdendığı nı bıldırmekte ve ıktıdann b'ierek bunlara basla yapıığı cne sürülmektedir Rektörler Çankaya'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, saat 19'da da Çankaya Köşkünde unıversıte rektbrleri ve akademl başkanlannı kabul etmıştır. Son olajlar karşısındakı gonjşlerın belırtılmesı saat 23 35 e kadar surmüştür Sunay, rektör ve başkanlann goruşlerıru dınleyip kendl dusuncelerını bıldırdikten sonra kendılennı yemege alakoymuş ve unıversıte yonetıcilerı gecenın çok geç saatlerıne kadar Çankaya Koşkunde kalmışlardır. Muayenehanesi olan doktorlara yaradı Turk sağlık hizmetleri güçbirJigi eylem komitesinin dtln sabahtan itıbaren devlet hastahanelennde baslattığı «ihtar dirrnişi», Ankarada serbest çalışan hekımler ıle muayenehanesi bulunan doktorlara varamıştır Dev let Hastahanelennde polıklınık muayenelennı yaptıramayan hastalardan bırçoğu, ozel muayenehanelere gıderek muayene olmuş lardır. Bu yuzden, bazı muayenehanelerde hasta'ar muavene ol rrak ıç'n sıra bekİTnislerdir r AıI Cumhuriyet Reşat H«mlt Aıiz Napoljron Görüşmelerin (Baştarafı 1 ınci sahıfede) 1M.50 2M. Işleıine son verilen (Bastarafı 1 Incl sarfada) meMni protesto etmıs ve ıktıdarın tutumunu \ermışlertfır Akademı oğrencılerı tarafından da desteklenen modeller «Ne sigorUmız, ne de is garantimiı var. Artık bıcak kemi^e davandı. Yıllardan beri horlanan bızler de uvandık» demıslerdır. Çıptak modeller avrıca bir bıldıri yayımlayarak, devrımci oğrencılerin yanında olduklarını belirttıkten sonra sunlan soylemıslerdır: «Biz yıllardır \ücudumnzu teshir ederek çoluk çocufumuza ekmek parası pesinde kosan, toplumun en zor meslcfi olan, çıpUk modellık yapan işsileririz. Çojumuz virmı ııldan fazla bn mcslefe emek verdik. Mükâfat olarak tahsisat yoklntnndan islmlze son verilerek açlıtın ve sefaletin bataklıfına itildik.» 129. 7%%. 24 ij«r külf* 150. İM^130^ 1ÎS.lt.M M.«5 tl». 1M Acı bir kayıp Makbule Hacı Tahır'in eçı, Tevfık. Mustafa, Adnan Tuncay ve Fatma Takunyacı nın babaları Gumulcıne esrafından Çağlayangil (Baştarafı 1 ineı lahlfede) lis'te CHP Grup Başkanhğı oda»ında saat UJO'da japılmi";t r. Bu goruşmeden sonra Çağlayangil «Sajın tsmet lnönü'ye dıs politika meseleleri hakkında bilgi verdim» demış ve bu biıs;ılerm NATO, Ortadoğu ve'Kıbr.s konularını kapsadığını aç.kîamıştır. Çağlayangıî, Butçe KoJnısjorund'a vaptığı konuşma çerçevesınde lrsonu'ye bılgt verdığını %e ıç polltıka sorunlarına deSmılmedığını sovlemistır. CHP Genel Başkanı Inonu ise, bu goruşmeden sonra Grup Baskanvekılı Necdet Cğur'la gorusmus ve gazetecilere ozetle şunları sojlemıştır : <Harici\e Vekilı ilp dıs politika rneselelerı ttzerinde bir çdrfisme yaptım. Daba zivade kendileri bilci verdı. Verdiklen bılItiden nıemnunnm. Bunlar muhtelif meselelere taalluk etraektedir. Zaman zaman zaten açıklamalar \apmışlardı. Simdi bütünü hakkında hiılasa olarak bıl?ı verdı, kendısınt tesekkıır cttim. Dıs politika dısında hemen hemen hiçbir şcy konustnadık.* tnonu, gorüsmenın NATO. Avrupa Konseyı, Kıbrıs ve Ortadoğu'dakı durum glbı konuları kapsadığını soylemı? bir soruya verd'ğı cevapta «Kıbrıs ve Ortadoju konnsanda bana bazı vesıkalar serdl. Runların bir kısmı vayınlanmış bıldırilerdır» demrtır CHP Genel Ba?kanı verilen bil gılere gore herhangı bir göruş değışıkliğı yapıp vapmadığm soran gazetecilere «Bunların bir kısnıı tetkik edilecektir. Sımdi tıerhanei bir »örüs bahis konu su dejildir» ;eklınd<? konuşmuştur ZAYt T.C Emeklı Sandıgı 15721140 sıcil sa>nsı ile almakta oldugum Ocak 1971 maaş çekimı ve dzel belgemı kajbef'im hU kumsuzdur Alev OFAL (CumÎTjnyet 203) Imtihanlarına Hazırlami Kurslan l * m ı [3O Ocak 15 Şubat c * ao y bır p r o b Bu « k b t kurftlarda ÜNİVERSİTÖ 6 $ub«t HMirantonu 15 Mart Mayıı >onu 1 Ntsan Mtyıatonu 10 N ttan 13 HM>r«n 3 Mayıs May S sonu 2O M»yt» 5 H M i n n rtaznnrtannrıonu ıa H«>tmn 9 T«mmw* MEHMET HACI TAHİR TUNCAY 6 11971 Çarşamba gü»u vefat etmıştır Merhumun cenazesı, 7 11971 1 Bugun) Fatih Camıınden ıkındı namazını muteakıp kaldırılarak ebedı ıstırahatgâhına te\dı edilecektır. NOT Çelenk gonderılmemesı rica olunur T I N C 4 Y AİLESİ Cumhuriyet. 210 A H M UT i G Ö K S E N 21 Hiiırın Imtıhân gunu irsanesi : I Seks ve komünizm Erzurum Ataturk üniversıtesı Rektoru Kemal Bıyıkoğlu, «Hiverarstyi blr tarafa iterek üst kademelerl veren blldirtler ya.Miılamak özerklik defll. yenlçerilıktir» demıştır Bıyıkoğlu şoyle konuşmuşrur«Faraza. hocanın matematlk dcr sinde sosvalizmden bahictmesi ozerklik değildir. Bir doktrin hocası komünizmi derste anlatabilir, ama propasandası lapılamaz. İ nlversıtede bir seks fılmi gostermek le komunizm propasandası \apan bir filmin goMcrilmesi arasında fark yoktur. Ozerkll^i. polisin universiteye iziniiz giremh eceği şekünde >orumla>an anlaMşm karşı«ındayım." Bn ıkoğlu oğrenciler arasma katılan a]anlarm bunları anarsı>e suruklediğinı bırkaç anarşıst hocanın da bu hareketleri korukledığıni one surmuştür. Bıyıkoğlu, konuşmasından sonra, muhalefe1e mensup uyeler tarafından ha>lı sıkıştırılmış ve genel açıklama dışmda Sorulara muhatap olan tek Rektor. olmu^tur Pıof Bıvık oğlu'na çeşıtlı konularda 16 soru sorulmuştur VEFAT Beşıktaş'ta kasap Mehmet Külahioğlu'nun annesi Vahide KÜLAHİOĞLU vefat etmıştır Cenazesı. 7 11971 Perşembe gunu Besıktaş Smanpaşa Camısınden ıkındı namazını muteakıp kaldırılarak Rumelıhısarı aile kabristanına defnedllecekür Mevlâ rahmet eyleye KUL\HİOĞLU AtLELERt Cumhunvet: 205 USTA SİNGERCİ ve MAKASTARLAR ARANMAKTADIR 1. Motorlu dıkış makınaiarında çalışmış. dıkış bılen, tecrubelı kadın ve erkek sıngercıler, 2. Konfeksıyon kesım masasında çalışmış usta makastarlar aranmaktadır Talıplerın Fabrıkamız Personel Şeflığıne muracaatlarını rıca ederız. Bir Vefat Uıun yıllar e>kl Muharipler Cemlyetinin muhtellf kademelerınde hızmetleriyle tanınmıs olan Albay şama jansını tâyın edecek, temelden çozumü gerekecek ciddi bir sorunla karsıiaşıldığı behrtilen bıldırıde «Sornmlularca kamuoyuna açıklanan tedbirlerden anlasıldıfına göre teshis batalıdır» denıldıkten sonra ozetle şu goru'e yer venlmektedır . «Gençlik bunalımını toplumdaki buzursuzlugun yegftne kaynafı olarak nitelendirmek kanaatimizce yanliftır. Çttnku kan lı boğuşmalara dönüşerek toplumu bugunku huzursuz ortama getirmiş olan ve gittikçe de >oğunlaşacağı açıkça anlasüan olayların gerçek nedeni, izlenen yanlış politikada ve bununla zor la ajakta tutulmağa çalışılan adaletslz, dengesiz ve insan hak larına aykın ç a | dışı sosyal ve ekonomik rapıdadır..» Bildıri şdyle de\am etmektedır. «Bu ınançladır kı, ıktıdarın gız li tertipleriyle başlatılmıs olan ve siddetlenerek bugune kadar ulasan kanlı gençlik olaylan ve ışlemez hale getirilen universite ogrenim hayatı nedenı ıle dikkatlerı ancak uzerıne çekebilen takat aslında uzun zamandanberi temelde gelişmekte olao bunalımiar için tedbır arama gayretlerinı ve bu gayretlerın basında Devlet Başkanınıo bulunmasını olumlu karşılarız, ancak vapılan temas ve çalısmaların busunku olavların başlıca sorumlusu bulunan bukumetın omrunu uzatnu «.abası aıteliğinde goriinmı;sine ilişkın belirtüeri. teşebbu •ttn UUI18İ7 bir yanı sayarız.^ Cumhurbaşkanının son tesebbusUnun öütün siyasi partı ve siyasi gruplara yaygınlaştırılmamasını eksıklık olarak nıteleyeo Alılli BırliK Grubu bildırtsinoe ayrıca şoyle denmektedlr; «Iktıdarııt çeşıtlı vesıielerle kumuoyuna açıkladığı Anayaaayı temelınden zedeu >.ek eğılimde gordüğumuz polisive tedbirlerin kanunlasması halinde, hlç bir sonuç abnamayacak ve rejim donıilmez çıkmazlara surıikleneceli ı tır. tnutulmamalıdır kı asayişj sağlama>a yönelmlş mevcut kanunlar veteri ölçfide hükiimlerle do natılmıştır. Mesele bunların dev let haysıvetıne yarasır bır cıddı yet ve tarafsızlık içinde etkili bir otorite ile kullanümasındadır Orneğın, sılâhlanma ve silâhlı hareket olayları finiversite içinde değil, dışındadır ve bunların hükümetin mutlâk kontroiu altmda bulunduğu açıktır. HâJ boyle ıken bu kaynaklan kurutma ve rine universite özerkliğine vöne len polisiye tedbir istekleri, doğru teşhise dayanmadığı için du rumu daha da ağırlaştıracak ve Anayasaya ajkın duşecektir.» Aksaklıklara yol açtı istanbul'da mımar muhendıs ve teknisyenlerl üç gun one»» bı>ş lattıklan 14 gun sürell Işbaşında boş oturma direr.ışı, devam etmektedır. Verilen bilgıye gdre tlK lkı gün bazı işyerlerinde senisler arasında gorülen tereddütler or tadan kalkmış ve dırenışe katılma oranı artmıştır Boğaz koprü su ve çevrö yolları projesını vuruten Karayollan 17 ncı Bolge Miıdurluğundekı butun servısler dırenışe başlamışlardır Mımar Muhendıs ve Teknisyen lerın dırenlşi yuzünden, resmî dairelerde, Belediye ve karavollannda bazı işlerde, Onemlı aksamalar olmuştur însaat sahıpleri ruhsat alamadıklanndan şıkâ yet etmekte, Beledıyenın vol ve kanalizasj'On vapım ışlerın^e çalışan teknik personel İse ıstıhkaklan ımzalamadığından ışler durmaktadır Teknik Personelın 14 glln devam edecekleri lşyerinde DOS oturma dırenısınden sonra İ ve R 19 Ocak günlen kesın boykot >apılacagı bıldmlmektedır Şehir Hatlan (Bastarafı 1 İncl Sahıfede) büyük bır yakıt sıkıntısına yol açmış, Petrol Ofislnden valnt almak zorunda olan kamu sektorlen ve ozellıkle Şehır Hatlan îşletmesi tamamen yakıtsız kalmıştır. llgılıler Ofis yakıt sağlajamazsa en fazla bır günlük stoklarının kaldığını bildırerek, «Seferlerimizi durdurmak zorunda kalacafu. Şehir Hatlan durursa tstanbul'da Ar.adolu ile Rumeli vakası arasında her gün ıp'dip geleıı bir milvon 500 bin kişi çok guç dunımda kalacaktır. A>rıca araba vapurbrı ve hal'e gidiş geîişler de duracaktır» demıştır KAYIP TÇin'de Landıng kartımla Sosyal Sigortalar kartım ve gerekli belgeler bulunan çantamı Yeşılkov Hava Termınalınde kaybettım Ru'ap'Tin Meydan MUdurlugvme teslimı onemla rıca olunur Huh.1 H\ZAV tCunıiıuııyet. 207) KENAN ERGEZER Allahın rahmetin* kavusmus tur 7 Ocak 1971 Perjemb» gür.u (bugun) Haeı Bayram camıınd* kıhnacak öğle nama zını mOteakıp Cebccl Çehkhgınde tODrağa verılecektır Tflrkly» Muhanpler Dernc|i Genel Baıkanlıiı Erdal İnönü ODTÜ Rektoru Erdal Inonü de universite ıçmde bır jandarma karakolu bulunması volundakı duşuncesının değışmedığıni belırtmı; ve "Oirencilerin. bılhdSsa universite dışında giristıkleri hareketlere yonetlcilerin de katılmasını istemelerınln karşısındavım demıştır tnonu 1971 but çesının ihtıyacı karsılamaktan uzak olduğunu da bıldırmıştır. DRME SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Fabnka) Levent iManajans 005<> 201) ZAYt Merkez llkokulundan aldığım pasomu kaybettlm hu kumsuzdur. Adnan LTSAL (Cıanhurıjet 209)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle