12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA IKİ : CURIHIIRITET: 7 Ocak 1971 stanbulun 3icak ve günesli günlerinden biri; 25 Temmuz 1968. Bu bir hocanın en talihsiz günüdür. Lniversite bahçesinde, Cniversite özerkiigi için savtşan, ne istedifini bilen genç insanlarm temsil ettikleri yepyeni bir nıhnn sembolü olan Atatflrk anıtı önünde konnsnyordn: «. . Hürriyet'in ilSnınm (tkinci Meşrotiyet'in) ve basından sansür kaldınlıgının 60. vıldöniimünü, kapitülâsyonlan kaldıran Lozan Andlasmasının 44. yıldönümünfl, tsçi RayrBinının da 4. yıldönümünü kntlarken, inıncı ve düsüncesi nğruna hayatından «lan, pınl pınl bir gelecek vadeden bir genci topraga veriyoru*... «Bu ne hazin bir tablodar. Bizden sonrakilere bırakaeagımıt ne acı mirastır ba...» «Pek taze hâtırası önünde topiandığımız Vedat Demircioğlu, oknmak, Sğrenmek ve düsünmek . Oknduklanyla yasantısı arasındaki çeliskileri karsılastırmaktan ve gözlemekten baska suçn olmayan bir ögrenciydi. Arkadasları, Vedat'ın öjtrenimine devam edebilmek için, ispartacıhk yaptıgını «Srlediler. îirmibes yaşlarında . Kavbettigimiz genç arkadasın sosval künyesi bn » «Vedat'ın ölümfi, Üniversite kavramı 5arerinde, bizi düşündürü.vor. Azgelismiş bir filkeyiz. Ağır sanayiimiz yok. Zırhlı, top, tank yapamivornz. Ama bir sey vapabNiriz: Azgelismiş olmayan kafalar ve rönüller yetistirebiliriz . Bn bakıradan en büyük ümidimiz de, güven kaynağımıs da, ne istediğini bilen gençliktir. Çünktt: Acgelismis bir memleketi azgelismis kafalar kurtaramaz.» «Üniversite, iste bn kadrovn vetistlrmekle ödevlidir. Devrimci bir kadro. tüm bir toplumu yozlastırmış Osmanlıcı bir rnhla eğitilemez.» «Hür, nfnklann son<:nzlngnna do&ru yılmadan kosacak. telecefci sevecek, çelecekten korkmayacak. her konuvo geni» bir •»gürlnk içinde. bilerek, anlayarak tartısacak, diinya ve ynrt sornnlan aramnda iliski knrabilecek çenc kafalardır ki, bn memleketi geri kalmıslıktan knrtarabilir ve sosval nyanısa y8n vertbilir.» «Sornmlular bilmelldirler kl, hangl akıma ve hangl fikre Mhip olnrs» olrnn, bir vfiksek Strenim rencinin fikri tutumnna kaba. hem de çok kaba knvvetle karsı kovmak, en hafif bir analizle, geri tepen bir silâhtır. Toplnmn vöcelteeek, kornvacak olan tek knvvet «Toplnm Pollsi» defildir. Gönüllerd* yatan Müdafaai Hukukçu »testir.» «Kardesi kardese vnrdurmak, Ic tavaf tabiosn yaratmak ve bunn lorla yaratmak... Tabancı bir filo Botaz «ntarında demir atmııken yaratmak.. Tekrarlamak Irterim: önce knllananı yaralavacak bir »Jlâhtır.» «Bn durumu, olaylann içinde bnlanmni bir kisl olarak, lornmlnlara hatırlatıyorum. Ve uvarıyoram.» «Taskınlıklar konukseverlije nymaz dlyor lar. Ba tartısılabiilr. Fakat bir Tflrk gencinln öldürtilmesi midir Tilrk konokteverllğinin eseri. Hayır. Bn tartışılamaz.» «Bir hoea olarak, anlatmak isteditim « : Geleneksel, Osmanlı kapalı çemberinl parçalayıcı, gerçek devrimci ve Atatürkcü, alışıla gelen şevlrrden apayrı, repveni bir raha ve tntnma Mhip olmsk. snç deftildir. Cezan da bir gencin, hayatından olması degtldlr. Ola t Bağımsız ölebümek Prof. Dr. Tank Zafer TUNAYAl maz. Uzağı gördü diye bir gencin gözleri kör edilemez.» «Emperyalizmle savaş, bir çflnlük me•ele değildir. Milletçe varolns meselesidir... EmperValiımle savaşıyor diye bir gence komünist denemez.. Kapitülâsyonlarla savaşmıs bir memlekette, Mehmet Akif'in yarım yüzyıl önce, Istiklâl Marşı'nda söyledigini bugün tekrarlamak snç olamaı. Lozan'ın 44. yıldönüraünde, bilmekte fayda var bunu...» Silâhlar ve mesajlar flznlüvorum. Lozan'ın 47. yıldönümflne girerken, 81«n gençlerin sayısı simdilik 17. 1971 yılının ilk çünlerinde, bn sayıyı tekrarlayanlar. acaba, iki yıl önce neredeydiler. Evet, silâb ıteri tepti. Hangi durumda, han?i do|rn, tntarlı ve olnmln düsiince adına, bizden sonraki knsaklan kınama hakkını kendimizde bnlnyomzî Atatürkçülük ve demokrasi adına mı?~ Bnçünkü rejim, Atatürkçülüjün do|al pelismesi sonncnnda nlaatıil olıımln bir aşama değildir. Halâ azgelismislik tancıian içinde, borçlanarak vasaraanın, dısardan pompalanan bir ekonomik çirpınma içinde yaşamanın, Atatürkçülükle, Kemalizmle ilfiıi yoktnr. * Bnçünkü rejimin demokrasiyle fljisine gelince . Bir parti çoitnnlnfnna dayanmanın küçfîk hesaplarını, «Millî irade» sayarak, anayasanın kurduçn, rejime nefes aldıneı mekanizmalan soysnzlastırarak, bir litifa müessesfsini bile isletemiyerck, türlü «niistimalleri perdeleverek demokrasi yapümai, Behçet Kemal Çağlar'ın dediği gibi, ba, «Batı mizanseni, sark knrnazlığı Dem«kra»i diye orta oynnu» olnr. Simdl, bfitün bnnlara AtatOrkçfllflk ve demokrasi demek. dojrnyn sövleyenleri, boznk düzeni bejenmevenleri atır şekilde snçlamak, Innanlarla alay etnektlr. Ve, intanları, Atatürkçülükten de, demokrasiden de nzaklastırma (abanndan baıka bir şey detUdir. Atatürk. sa&lıjhnda, devrimin somnt temstlcisiydl. O zamanın jençleri Için devrim O'ydn. Hayatta en rerçek yol s&rterlcinln «mflspet ilim» olduğnnn bir yaşama karalı yapan da O'dur. Sahte Atatürk yommcnlannın eirit attıkl»n Atatürk'süz bir ortamda. genç kafa, bujünkü acıkh hali mi Atatürkçülük sayacaktır? Bugünkü dnrnmn mn demokrasi 8vecektir? Hiç »üphe»i«, «müspet Ilim» açmndan bakacaktır. Genç kafalar bnjfln bir alternatif araytfi içlndedirler. Bn yola itildikleri içln, bir çıkış yoln aramaktadırlar. Atatürkçülütü raftan indiriyorlar. Kemaliım, bufun Ideolojlk kaendim B Simdi, bnnlan söyleyen hoca... lözlerimin dogrn çıkmanndan rakterini kazanıyor. Bir siir konnsn olmaktan çıkıyor. Kısaca, kendilerinden önceki knsaklann yapmadığını yapıyor jençler... Ve Atatflrkçfi geçinen öneekilerin, Atatürkçülü*ü anlatamadıklan, anlamadıklan da ortaya çıkıyor. Otnz yılı askın bir süredfr, yiiksek Ö^retim projramlarında sözde «okntulan» Devrint Tarihi derslerinin fu acıklı haline bakınız. Çoğu, Türk Devrimiyle ilgili otnz satır yazmamış kişilerin elinde bn konu ne hale gelmistir göreceksiniz. 1925'te Ankara Hukuku, Mnstafa Kemal'in eliyle açıiırken, «ihtilâller tarihi» dersi okntnlnyordn. Türk Devrimi'nin baska devrim hareketleriyle karsılaştırılmasıydı... Nerede o ders?., Bn kadar fikir çe*itlifi ve kargasalıjı, doial sayılmalıdır. Ama bn olay, Ünlversiteler Kannnn'na göre, Türk Devriminin genç kadrosnnn yetiftlrmekle Bdevli olanları «aşırtıyor ve ürkütüyor. Asıl sornmlnlar biziz. dar«a, bir bakıma, Oniversiteleri geride bıraktıfı söyienebilir. Ama, faturası ne olacaktır, ne kadar hürriyetsizliğe mal olacaktır, şimdiden kestirilemez. Fakat asıl reformn, lüniversitelerin «ozerk» ve yapısal nnsnrlan olan fakülteler. yapmakla görevlidirler. tki yıldır, ö|retim programları reformn da atkıdadır. En nfak bir sey bile yapılmamıstır. Söı verildigi halde... Bn noktada, Insan kendi kendine sornyor: Acaba, tüm müesseseler, süt limandır da, hastalık ve boznklnk ladece ünivenitelerde mi? Mecllt, Oniversiteyi lıl«h edecek. Fakat, Üniversiteler de, Meclis'ln, 1961 Anayasatı'nın isterleri içinde, kendisini derleyip toparlamaıını iıtemek hakkına tahiptlrler. Içtüıük hâlâ yapılmamıstır. Baskan seçimleri ortada. Sorn, gensorn tnüesseseleri isletilemiyor. Devam sağlanamıvor. Kavgalı, döğüsln otnrnmlar sfirüp gidiycr. GSrfllOytr kl, Türklve'de mesele. sadece, Üniversite meselesi defildir. Bir rejim (ve düzen) meselesidir. Yeni yıl mesajlarının ortaya kovdnkları g«rçek bndnr. Ama, çocnklar ölüyor. Çankaya ve Edirnekapı 1 Jön Türhler X ö n Türkler bile, bn kadar kurban ver*^ memislerdi. Otnz yıl, iki nesil boyu, Abdülhamid istibdadıyla çarpışan insanlar arasında bn kadar ölüm yoktnr. 1908'de da|a çıkan komitacılar. o latnanın gerillalan, bn kadar ölü vermediler. Sn haıin durnma bakınız. Dünyanın en çetin kosnllan İçinde. Batıdan da, Doradan da üzerlrrlne yajdırılan oklar arannda kurnlan Müdafaai Hnknkçn. ba^ıms» Tflrkive'yi. knrulnsundan yarım yüzyıl sonra, bir istibdat rejimivle karsılastırma noktasına geldik. Türkiye'de bneün sayısız fikir akımlan rarta. o kadar da düsünen kafa var demektir. Ba çesitlilikten flrkmemek eerek. En tehlikeli tayılnnına kadar, bnnlann türnü de vardı. Ta söylenmiyordn, ya da biz kulaklanmızı tıkıyordnk. Hem ne gariptlr. Dünyanın her yerinden felen her teye açıtı*. Modern fiyimi kınamıyornz. Hoparlörleri. Mini'vi Maksi'yi «tabii» «medenî* sariyoraz. Ama. her yerde, her an söylenen fikirleri «fîilî» bir gümrfikten treçlrmek Istivornz. Fikir karşısına fikirle çıkmak, dagınık dflşflneelere bir «Istem otanafı getlrmek eerek. Kötü. ekıik, yanlıs çevirilerin etkislnden genç kafalan knriarmak gerek. Tokaa eopla, polisle, boya fikan kamronlarta, bnnlar da yapümazsa, gençleri bölüp birbirine düsürerek . hiçbir devirde, hiçbir fikir dardnrnlamamıştır. Anarşiye karşı anarsi ki yıl önce, 'fniversitelerde baslayan hareketleri, baska ölkelerde oldntn gibi. bir reformla hafifletmek kablldi. Oyalama taktikleri içinde bn yapılmadı. Gençler bölündü. Birbiriyle çarpıstırıldı. 1%9'un ilk gOnlerinde kanlı çarpısmalar başladı. önce taş, nonra sopa, gonra tabanea .. SİUhlı eylemler bSyle geliıti. Aîızları knlaklarına varan birtakım kişiler «anarsiye karsı anarsi» politikasının nstaları olarak göründüler. Gençleri silâh tasımava lorlayanları, asıl sornmlnlan bulmak gerek. Ba adamlardır kl. flkre karsı flkirle karşı koyma cfirecini bozmuslardır. Genç Insanları mesrn müdafaa haline eetirenlerin kurdnklan tntagı yıkmadan onlara «silihlan bırak» diyecek yerde, genç kasağı temsil etti|l tarihsel yolda yOrümek, ama lleriye d«|rn yürümek gerekirdi. Bn dnnımn daha olasmadan önce, nvararak yaıanlar, bngün vicdan rahatlıgi içinde olsalar bile, memleket toprafını sulayan gene kanlan kartısında, fonsnz ıstırap içindedirler. Oelelim sv reform meselesine.. Kaç mltyonnncn kez tekrarlamalı: Reform, toplnmnn, derinliklerlne inen bir olaydır. Milli Efitim ılttemi A'dan Z'ye kadar, fonksnonel bir amaçla değistirilmedikçe tniversite sorunu çözülemez. Bn, kaç yıldıf, yapılmamıstır. Kaldı ki, yeni yıl mesajlarında da, bir agııdan belirtlldi|i gibi. efitim ve öfretim slsteml de, sosyal ve ekonomik bir tüm içinde ele alınabillr. Toplnm kalkınraası dısında ele alındıtı takdirde, soyut ve «havad»» kalmaya mabkuradnr. Dertler bitmez. Tenlden başlar. Ba konnlar da, hâll askıda. Meelislere getirilecek tasarıya getlnee... An» çiıglleri, (aıeteîerde okudngumsf ka t Sonııç tedavinin yanndır» derler. Bayın Cumhnrbaskanı, çogunun »orumlnlnkları ve yetenekleri belli kislleri çagırarak, konsültaıyon yapmakta .. Belkl de kan•erl tedavi için netle Ilâcı verilecektir. Ama. bnnun için «Lozan Kahramanı» olmak gerekmez. A J ^ ^ ÜNDEN UNE Sizi uçak tutar mı? Bir tarihte «Bir Dakika» lan ile lamanın iktidarmı çimdikleypn rahmetli Dogan Nadi. bu fıkralarımn birinde o tamanlar çok ağızlarda dolaaan bir Bektaşl hikâyesl anlatmıştı. önünde duran iki saraptan hançisinin daha iyi olduğunu sorana, o da bir tanesinin tadına baktıktan sonra hemen: öteki kadehteki daha iyi, demişti. ÇUnkü içtigimden daha kötüsu olamaz. Halbuki oldu.. Kötünün kötüsü ve beterin beteri olabilecegtni, demek insan hatınr.dan hiç çıkantıamaU^ İnsanların ruhen çabuk yorulduklan ve sabırsızlığa süröklendikleri bir vakıadır. Zaten en aı emek ile en fazla iş çıkarma kanunn insandaki bu ruhsal yapı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Sizi deniz veya hava tutar mı? Gttrünmlyen bir el midenizi, föfüs boşluğunuzu kanştırıp durur. ön ııralarda Oturanın sigara dumanı bile sizi ezici bir öçiirtüye sürilkler, hatti üç ııra «nde çapraz otnran hanımefendinin şisesi 230 liraya alınnuş parfftmü bile midenizi bulandmr mı? Hemeo en kestirme yoldan giderslniz. Allahım şu uçak hangi dağa çarpacaksa çarpsa da ben de bu işkenceden kurtulsam! Halbuki, insan ruhundaki sabırsntlık illetinden uzak otsanız, Allahım bana sabır ver.. Şu uçak bir yere inse şu havadaki dalffalanma bir geçse .. diye kendi kendinize metanet vermeniı gerekir. tşte bu ruhs«l hal yok mu? Toplumlart bütün tarih içinde bir uçtan öbür uca sanki kayık salıncagında imiş gibi oynattp durmuştur. Zaman gelmis; insan hürriyetler rejiminden bıkmıştır, çünkü Bzgürlükleri kendi hesaplarına insafsızca kullananlar karsısında toplumun mukavemetini gönnedikleri içln kendlleri de bu özgürlükleri alabildiğine suüstimal etme egilimine kapılmıslar, haksızlıklar haksızlıkları kovalamış, özfürlük adına işlenen cinayetler herkese illillah dedirtmistir. Çünkü Szgürlük düzenini kurması gerekenler de özgürlüklerini keyifierinin istediği gibi kullanınca ortada anarşi hâkim olmuçtur. Bu anarsik ortamda kuvvetli olan zayıfı sömürmüstür. Bunun doğal tepkisi ile de yer yer hürriyetten uıaklaşıp eşitçilik yoluna surüklenilmistfr. Oysa eşitçilik de hiç kolay değildir. Çünkü insan yine dofal olarak Ü7erinde bulunduğu çizgiden daima lleri dogru fırlamak ister. Bu insanı zaptetmek için. zor kullanmaya mecbur olursunuz. Onu çizgisinin üzerinde zorla tuttunuz mu o inaan âsl olur, bunnn üzerine isyanı bastırmak için siz de zalim olmak zorunluğunda kalırsınız, idare ettikleriniz İnsan olmaktan çıkar, robotfaşır, hevesini, neşesini, mutluluğunu kaybeder. Bu sefer zulümden bıkan toplum yeniden hürriyet afrunda mücadele arar. Dikkat ediniz, aşırı hürriyetin şarabını içtiğiniz zaman. bundan kötüsü yok diyorsunuz, eşitliğin şarabını içince «aman bu ne bfrbat!» diye bagınyorsunuz!. Onun için yukjında da ded.iğinüı gibi tarih, hürriyet ile dikta ve Jules Cesar'd*n Hitler'e kadar bir Mkım hastaların hazır bulunduklan, kılıçla düşünce arasında bir (idisgelis, d»h» doğrusu dramatik bir temsilden ibarettir. En iyisti özgürlük ile esitligi birbirleriyle uzlastırmaıun çaresine bakmak, «AUah kahretsin şu uçak bir daga çarpsa da şu mide bulantısından kurtulsam!» demeden hürriyet ve eşitlik ugrunda, yani Insanlıgı mutlu kılacak kardeşliği yaratma yolunda inatla, ısrarla sürekli olarak mücadele etmektir. Bu bilince sahip olamıyanlar yarım düşünmiyen gericiler. kültürsüz, tabansızlar, hulâsa bu müeadeleyi sürekli olarak usları ile yapamıyanlar ise, sürekli olarak dikta alttnda yasamaya mahkum olup hürriyet hisretiyle ölürler. yük milletimi: huzur ve sükununu kaçıran sokak hareketleri, gün geçtikçe vaha • metini artırmaktadır. Zamanla, vatan sat hma yayümakta olan bu meş'um davranışlar, âdeta demokratik rejimiınizi de tehllkeye sokmaktadır. Bu muhataralı, davranışlara elbettcki, dur denilecek ve buna kesinlikle son verilecek tir. fisasen. buna. topyekun müdahale etmenin de zamanı çoktan gelmi$ ve hatti geçmek Uzer«dir. Samit ve «essizligin, bu dramı ovnaj'anlftn cüretkâr kıldıgı da bedihidir. Bunun için, evl*dıvatan olan herkesin, kendisine düşeni tez elden yapması gereKmektedir. Memleketin güven ve emniyetini sağlamakla görevli bulunanla rın sorumlulugu; sadece, memleketi idare eden görevlilere dU*meraektedir. Zira, yetkililer İçin sorumluluğun tevlit ettifti. kanuni müeyyide daha ziyade etkiii olan vicdani sorumluluktur. Bu itibarla, yetkililerin evvel emirda (rörevlerini bihakkın yaptıklarının huzuru içinde olmaiarı gerekir. Kaldı ki, görevini olumlu s* kilde sonuçlandıramıyan bazı yetkililer bunun nedenlerl ile ve bundan doğan sorumluluklaruiı ba.şka bir görev mensuplanna mal etmek istenmektedlr. Faraza: Sokak hareketlerine llişkin suçlann zanlılan yakalanıp da hâkim huzuruna çıkarıhr ve bunlann sorgulan yapıldıktan sonra serbest bırakılırsa. bu zanlılan tutuklamıyan veya cezalandtrmayan hâkimin güya yetkisini bu zanlılar alevhinde kul lanmamış başka bir deylmle gorevini yapmamıs nazan ile bakılmaktadır. Hâkamlere, böyle bir nazaria bakış. hatâh bir görüş ve düşünüşun mahsulüdür. DOItOI Sorümiusu kimdir? B unun nedenleri: Ya. h&kıtnlerin kanunların Ustunde bir güce sahıp olduklannın yanUş olarak bilinmesı veva sorumluluk endiselerinden doğmaktadır. Gerçekten hikimier, kanun vlo danla ftmel eden, baska bir d» yimle hukuk ilmi ile adalet ajkım meczetmekle görevli kimselerdir. Ancak, gerek Anayasa mızda ve gerekse ceza mevzuatına göre, suçu işledığine daır aleyhinde kuvvetü emareler bulunanuyan kımse tutuk'.anamaz ve yine suçu islediğine daır kesın sübut delillen elde edilemiyen kimse de cezalandınlamaz Bu ftmir hükümler karsısında: eeza hfikimlerine sorumluluk atfetmek büyUk bır haksızlık olur, filhakika, hâkimlenn, kasıt dışı hükümlerinden dolavı sorumluluklan yoktur. Klmler h 7ırlayanlar? Kımler bu kordugume her gün bir yeni dügüm daha atanlar? Evet kimlerdlr bu kördüğümcüler? Sabahaddin AKDAĞ Herkes bir baska neden buluyor, bir başkasını suçluyor Vıllar boşuna akıp gidiyor... Asıl sorumlular, asıl suçlular ikıde bir Üniversite gençliğini düleri| Ikemizın 1970'teki durumu ne dolamışlar, onlarla veryansın ya da görüntüsü gerçekten ediyorlar! Sanki onlarmıs ülkiboyle bir kordügüm gibidir. yi bu hale getirenler.. Kım ne derse desin • Başbakan Bence asıl suçlular, çoğunluda dilediği kadar Cenabı Hak' gu, çıkarlarının peşinde koşan tan niyaz eylesin • durum bu politikacüar ve yine onların çıdur, tam bir kördügüm. karcı çevreleridir ÇıHarcı poli«tpin nçlan görünmüyor bile» tikacılar davranışlanyla, yaşandıyor v ? «Nasıl çözülecek bu <: tılanyla. parlâmentodaki tutum» kördügüm? l'ğraşıyoruz, ugraşı lan ve tembelliklenyle tcamu yorlar. uğraşacaklar. Boş, sonuç oyundaki itibarlanru ve değerlesuz . Kördügüm yeniden kördü rini yitirmlşler Oniversite gençgümleniyor! Her ugras, her gi liğini suçlıyanlar, «oturup dersrisim blraa daha kanstınyor çö lerine çahssınlarl» diye seslenenzümü. Acemi eller kanştıgı için ler hangl davranışlanyla o gençmi, bUe bile yeni düğümler attl liğe Omek oiabilmlşlerdir? O podığı İçin ml? Bir nedeni. bir çok litikacılar U, haftalarca, aylarca nedeni var elbet Gerçek şu, başkanlarını bile seçememi; ve kördügüm çözülemlyor. Bir tabos zaman geçirmlşlerdir. O pone oluyor bin tane » diye yakılitıkacılar kl. Anayasa karanru narak Gordıen'ln dügümüne ben beklemeden ve kamuoyunun tıak rettiğı bu kördügümü çozecek larındaki duygulannı hesaba Ktt bir tskender anyor (ıkra yazarr.adan zamlı maas alabilmi$lern. Ama, yok artık. gorünmUyor dir. Ve daha «O politikacıiar bir tskenderl ki...» diye turlüçesitll olumsuz bir pjın davranışlanndan söz Bir başka tıkra okumustum bir süre önce: AUtUrk'e sesle etmek mümkündür niyordu yazar çaresizlik içinde: SONUÇ «x*a aen gel, ra btrini gfindcr bize ..» diye. Ama, yok artık AordUgUmu çozacek olanlar tatürk thanetçller sardı her yada yine politikacılardır. Ama nımızı . AtatUrkçiller aava» vetaziletll politikacıiar; gençllriyor «bile hlle düiüm atanlarla» ge, ulusa İyi ömek olacak pove de onlars RÖZ yumanlarla.. litikacıiar özlemlnl duyuyoruz Içlnöe yasanılan onam eerçek bu tür polltikacılann... Kemâl ÜSTÜN ten dayanılmaz acılı olaylarla Kadıkfiy ÎST. dolu .. malan için gönül blrliği ve beraberliğl ile el ele vermeleri memleketini ve milletini sevenler ıçın şayanı temennidlr. Şimdi Ankara'da «ağır ve oturaklı» birtakım adamlar, büyük bir ciddiyet ve kemâM ihtiramla Çankaya'daki köske vanp «memleketin kurtarılması» için Cnmhnrbaskanıyla «fikir teatısi.ne girisiyorlar. Bnnlar. siyasi parti liderleridir. Siyasi parti lideri deyip eeçmeyin, herbiri siyasi entrika alanında «eytanın pabncnnn ters giydirecek terasete sahiptir. Kimbilir Çankaya'da agızlarından ne ballar dökülür? Üniversite gençliğini yola getirmek için kimbilir ne cazibeli teklinerle ne cinfikirlerle ortalıtı donatırlar? Çankava'da simdilik isler böyle... Ama bir de Edirnekapı var. Ve Edlmekapıda bir BJrenci ynrdu var. İsler Edirnekapı'dan bambaska görünüyor. Bmi« anlamak içln yart Sgrencilerlnden birisinln, sözeeliil tsmefin fikirlerini dlnliyelim. Edirnekapı'daki Bfrenci tsmefin îsmet Pasa ile bir ilgiıi oldata tanılmatın. Bn tsmet, genç ve devrimcl. Edirnekapı Tnrdnnnn d«rt yfl» kadar «frencislnden biri, Derslerine çalısır, fornmlara katılır. radyo dinler, gazete oknr, pınl pınl bir genç... Edirnekapı öfrenci Tnrdnnda kalan eençler arasında sol fikirler yaygın. Nitekim vnrtta vapılan seçimleri DevGenç ka•»nmıs. tsmet de oy*nna DevGene'in temsilcisine vermig. Elbette Yurlta kalan Btekl «frenciler arasında çesitll fikirler yaygın. En sagdan en «ola kadar velnaze içinde devrimci fikirlerin agır batmam da gelecetimiz henbın* sevlnllecek bir dttrnmdur. tsmet iste bn ortamda derslerine çalısıp eiderken, bir gün Xnrdn eli tabanealı otnzkırk kadar adam basmış. Komandolar vnrdn basti.. demisler. tsmet düsünmüş : Bn adamlara karsı çıkavım mı? diye. Bir dnrnm mnhakemesi vapmis : 1 Karsı çıkamam, çünkü onlar «llihll ben stlâhsınm. 2 tsmet Pasa'vı dinledim «öSrenei slUhlı olmaz» diyor. 3 Devletin kanonu ve pollsi var. nasıl olsa bnnlann ica bına bakar ve yaptıklannın hesabını torar. Ve tsmet. komandoların Tnrdu IstiU etmesiyle sokafa atıl mif. t«mctle birlikte Tnrdnn öfreneileri sokaga atılmrîlar. tstanbnl'da Vall var. Emniyet Müdflrfl varPolis varDevletin bütün temsilcilerl var.. Îsmet ve arkadasları bn makamlara bas'\~nrmnslar, dilekçeler yazmıslar. kannnnn nvenlanmasını istemisler. Kimse nmnrsamamıs. Çünkü komandolan talim ettiren, yediren, içiren, himaye eden, ySneten iktidar imis... Bn iktidara yakın bir merkezin gizli plinlartna göre J 1 Devrimci öğrenciler öldürülecek.' 2 Yurtlar basıltcak3 Zor kullamlacak 4 Terör yapılacak.. 5 Üniversite gençliğinin sol cephede Srgütlenmesi durdurultcak.. 6 Eger devrimci Bjrreneiler zorbalıga ve terSre karsı kendilerini silâhla tavunmaya kalkısırlarsa; tutueular v« natnussuzlar koalisyonu bir afiızdan : Üniversitede bir avuç aşırı (renç birbirine giriyor, kan döküyor, tedbir almak gerek. diye koro halinde şamataya başlıyacak. 7 O zaman da devletin restn! makamlan ellylt solculuk ünivenıiteden tanflye edilecek. Edirnekapı Ö£renci Tnrdnnda tımet bn plinı biliyor. Bana çeldi dedi ki : Afabey, mfiskül dnmmdayız. Simdl DevGenç silâhlanıp komandolarla çarpı««a. «asırı sol ve sat birbirine giriyor» diyeeekler; Isi olnrnna bıraksak, adamlar ynrda yayılmışlar, ynrtta kalma hakkına sahip bnlnnmryan Urafianm yerlestirlyorlar. Gerçek Bgrencllerin kltap, malzeme ve elblseleri ynrtta. Gerçek Bğrenciler sehre dafılmıs perisan dnrnmda... Ne yapalım? tsmet'e : Siz de silâhlanın, ynrda mitralyöt ateşine tatnn demedim tablf. Diyecegimi bn kSsede sSylflyornm : Siyasi parti liderierinin ne adamlar oldnğnnn da biliriz. Bir devletin kannnlan Edirnekapı Vnrdnna giremedikten tonra ÇankayVya tınnanam»*. Bngün Tilrkiye'de tedbir • medbir diye aldatmaeava girisilmistir. Devletin füçleri taldırgan komandoların «rdında yer aldıktan sonra, siyasi parti 'Ifderleri sahneye çıkıp «gençlife karşı tedbir isteriı» dive batırırlarsa, yerlerl • Çankaya Köikü degil, Karagöz perdesldir. TURKİYE TEKNİK Elemanlarına Duyuru Binleree MUhendis, Mimar, Jeolog, Jeofizikçi, Tekniker ve ] Teknısveni ile Türkiye Teknik Ordusunun baslatmış oldugu yurt çapındaki dırenij hareketi ülkemizin her yanında etKislni duyur ! maya başlamıstır. tstihkaklar imzalanmamakta. keslf ve proje '. hızmetleri yapılmamakta, şantiye kontrol hizmetleri yerine ge ] tirümemekte ve tüm teknik hlzmetler yavaşlatılmıs bulunmak' : tadır. i Direni$ esnasında birçok illerde teknik elemanlar forumlar j düzenleverek direnişe toptan katılma karan almıslardır. Bu fc j rumlarda sendikalaşma hareketl de gelismektedir. TEKSEN SendikasınB bütün illerden büyük miktarda katılmalar olmaktadır ı!k İki fünlük direniş suresinde direnişe katılma oranları aşafcıdaki Ribi olmuştur: • Ankara Karayollan 'i 80, Bayındırlık Bakanbgı V.S5. D«vlet Su t$leri «'.«0. • Ankara Nâzım Plân Bürosu •• 100, tmar ve tskân Bakan/ lıjb ' . 100, . • tller Rankası •• M, Tapı Imar S. BSIge •• 90, DSt S. BB1/ / ee •. 90. • Türldye Elektrik Kunımu •/. 90. ISE Genel Müdürlügfl •. 90. Kara Vt 100. Erzurnm «i 90, Manlsa % 90, Naıilll S 70, Aydm «'.100. Ağrı V. 100, Erzincan V, 100. Soma •• 75, / Samsun •« 90, / Antalya • «0, Adana '• 90. Bun*ur a'ı 100. / • Kütahya «İ30. Muğla V. 100, Divriği •• 100, Kınkkale / '/. 80. Van V. 100. Malatva •/, ıoo. Keban «4 100. Tunceli V. 100. Elfaıg % 100. Isparta ".100. tzmir (KarayoUan hariç; •/. 100, Eskisehlr •/. «0. • tstanbul (T.C.K.. *SE. Tekel Gn. Md. hariç; ortalaması • 80. • ' 14 KÜnlUk direniş ftiresinde lntibaklann kanun esaslanna uvEiın oiarak yapılacağı ve yan Ödemelerin ödenmesıne derhal baslanacağı konusunda tlgililerce kesın teminat verilmediğı tak dirde 18 ve 19 Ocak tarihlerinde kesın boykot yapılacaktır ÎASASIN BtLtM VE TEKNİG! (ÎLKEMİZİN ÎARARI NA L*GITLAÎABİLMEK tÇtN DtRENlŞTE BULl'NAN XÜRKİYE TEKNİK ORDL'SU Direnişimizin dördüncü gününde her zamankinden güçlüyüz. Kordugum Ü Mustafa Özdiler OmblUy* MflMıafMM Randevu Uıınutı rtaa oluout. UUeÜ Uesthoau Csdd«« No. 12 Zira, mevzuatımıza göre, kanunsuz ceza olmaz kuralı da mev cuttur bu âmir olan kural muvacehesinde olaganüstu aian bugünkü düzensizliSln mevcut ve mtlesses genel ceza mevzuatı tle âUzeltileceği, kanısında da de*ı liz. Bu düzensizligin özel kanunlar la cevaplandınlmasını zarurl bulmaktayız. Bunun içln de, so kaga dökülenlerin talepleri rsform nitelıfındeki çıkanlacak kanunlarla muhasebesı yapılaraK halli cihetine gidilmesi kanısın dayız. Bu yönden evvel ernırde Ra nun koyucularına hizmet duşmektedir. Ancak, memleket yaranna çıkanlacak böyle bir kanunun 6ncülüğü de oarlamenterlere aıttir. K T E K S E N T E K M R PERSONEL SKNDİKAS1 O E N E L M E R K E Z İ (Cumtiurlyet: 203) SONUÇ Deniz Kuvvetleri Komutanhğı seyir •• Hldroğrati Daire Başkanlığındaa büdırilmişUr. DENtZCİLEKE VE HAVACILARA 1 SAY1LI BİLDtRt 13 V8 14 Ocak 1971 tanhlerınde 08.00 Ue 16.00 saatlen arasında aşağıdalö noktalann bırleştiğl saha içinde seyretme, demırleme, avlanma ve bu sahanın 12.500 metreye Kadar olan yüksekllği can ve mal emniyeti balnmmdan tehllkelidir. KARADENtZ ŞtLE VE KEFKEN AÇIKLAR1 K 8 ve K 9 SAHAS1 1 nci nokta: E. 5832 No. lu Şile fenerinden 003 dereca ve 22 mil mesafede enleml 41 derece 33 dakika Kuzey boylamı 29 derece 38 dakika Oogu. 2 nci nokta: Enleml 41 derece 55 dakika Kuzey boylamı 29 derece 38 dakika Dogu 3 ncü nokta: Enlemı 41 derece 55 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 58 dakika Dogu 4 ncu nokta: Enleml 41 derece 33 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 58 dakika Dogu DENlZdLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYLRULUR Cituad Safaut n m « • B u konuda lktıdar ve muhalefette bulunan parlamenterlenn memieketımızı bn an önce huzur ve sükune kavuştur İstanbul Ticaret Odasından 19701971 devresi Dogu Almanya anlaşmasjna ekli «A» lıstesinin 252631477779102 U2 135144156185201 sıra numaralı kotalannda bakiye mevcut olup talepte bulunmak istej'en mensuplanmızın Ithalât Servisimize müracaatlan rica olunur (Basın: 10077/197) NİMBÜS (Basm: 26006/193) 1 Belediyemtee baglı E.S.O.t. alman şase Ozerlne açık elcsütme ihalesi Ue danper yaptınlacaktır. 2 Muhammen bedeli 20 000 TL. olup teminat 1500 TL. ihale 11 Ocak 1971 Pazartesı günü Beledıyede Encümen huzurunda yapılacaktır. 3 Şartname İşletme Müdürlüğü ile Başkâtiplikten görülebilir. (Basm: 10005/ U Turhal Belodiyesinden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle