12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Ocak 1971 :CUMHUItîYET: Zeyyad: "İsrail'in ciddi bir görüşme niyeti yok,, NEW YORK (A.A., THA) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Thant'ın Ortadoğu özel temsilcisi Gunnar Jarring, önceki gün yeniden başlayan görüşmelerin îlk gününde sırasiyle îsrail temsilcisi Josef Tekoah, Birleşik Arap Cumhuriyeti temsilcisi Mu1 hammet El Zeyyad ve Ürdün temsilcisi Muhammet El Farra ile görüşmüştür. öte yandan Mısır'ın Birleşmiş Milletler Elçisi ve aynı zamanda banş görüşmelerine katılacak olan temsilcisi Muhammet Hasan El Zeyyad, İsrail'in ciddi bir görüşmeye niyeti olmadığını söylemiştir. Zeyyad, Jarring'le görüştükten sonra basın mensuplanna yaptığı açıklamada «görüşmeye başladığım zamanki kadar mnutlg degi]im> demiştir Zeyyad, açıklamasma devamla «Gerekıiz gidis gelişlerle Bay Jarring'in vaktini harcamak istemiyorum. Aynı zamanda da, Gunnar Jarring'in görevini sabote edenin de bizler olmasını istemiyornm» demiştir. Zeyyad sözlerini şöyle bitirmiştir: «En güç sornn, çözfim yolnna gidilebilmesi için jerçek iyi niyete ulaşmaktır.» «Rogers Plânı», ikisi de 22 Kasım 1967 tarihli Güvenlik Konseyi kararının çerçevesine giren iki önemli hüküm taşımaktadır: 1 Birleşik Arap Cumhuriyeti, tirdün ve İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını tanımaları ve İsrail'in 1967 savaşı sırasmda işgal ettiği Arap topraklanndan çekilmesi, 2 «Bir anlaşmaya uygun ortamı yaratmak amacıyla», altı günlük savaşa son vermek üzere Güvenlik Konseyi karanna uygun şekilde vanlmış olan bir ateş kesin yeniden yürürlüğe konması. Sovyet işçileıi Moskova'da ABD Btiyükelçiliğine iki protesto mektobn verdi MOSKOVA, <a.a.) Moskova'daki iki fabrikayı temsil eden 6 işçiden kurulu bir heyet dün öğleden sonra. Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğine «Amerikadaki Sovyet vatandaslarına yapılan muameleleri» protesto eden iki mektup buakmışlardır. Mektubu Büyükelçinin kendisine vermek isteyen işçilerı, Büyükelçiliğin bir memuru kabul etmiştir. Bilindiği gibi, Sovyetlerin Washington Büyükelçisi Aleksandr Dobrinin de Amerikan yetkililerine, Sovyetler Birliğinin topraklarındaki Amerikan vatandaşlannm güvenliklerini bundan böyle garanti edemiyeceğini bildiren bir nota vermiştir. Aynı notada. Amerikadaki Sovyet aleyhtan gösteriIere ve New York'taki birçok Sovyet Bürosunun talan edilmesine Amerikan Dışişleri Bakanlığınm dikkati çekilmekteydi. ABD'ne afyon ve morfin girmesinin yasaklanması istendi WASHİNGTON (T.H.A.) Birleşik Amerika Temsilcfler Meclisi suç komitesi, eroin iptilâsına bir son vermek için ülkeye aîyon ve morfinin girmesinin yasaklanznasını teklif etmiştir. Komite, afyon ya da morfin yerine sentetik ağn dindiricilerin kullanılabileceğini bildirmiştir. Komite, böyle bir yasak uygulanmaya başlandıktan sonra uyusturucu maddelerin kanunsuz olarak ülkeye sokulmalarının da ha sıkı kontrol altına alınabileceğini bildirmiştir. Eroin, bilindiği gibi afyondan yapılmaktadır. Morfin de haşhaş tohumlanndan imal eâilmektedir. Komite, bunun yanı sıra haşhaş yetişürilen tarlalan tesbit edebilmek için bir uydu yoluyla inceleme ve gözlem yapılmasını istemiştir. «Spiegel» dergisinin mnhabiri casusluktan 6 yıla mahkum oldc BELGRAD ( a x ) «Spiejel» dergisinin Yugoslavya muhabiri Hans Peter Rullmann, öncekl gün casusluk suçundan 6 yıl a> gır hapse mahkum olmuştur. Rullmannla birlikte, ayni suçtan sanık olarak askerî mahkeme önüne çıkarılan Arnavutluk uyruklu gazeteci Hilmi Tad ÜB Yugoslav uyruklu teknik ressam Jovan Trjulja ise 55 ax yıl agır hapse çarptırılmışlardır. Sanıkhutdan her üçü de 1970 Martında tutuklanmıslardı ve dâvalan bundan uç ay evvel baslamıştı. Sanıkların duruşmalan gizli oturumlar halinde yapümşıür. Mahkeme karannda, Rullmana aracüığr ile Yugoslav ordusunun savaş düzeni v e seferberlik plânIan hakkındakl çok gizli belgelerin kimlikleri tesbit edilemiyen iki yabancıya aktanlnuş olduğu kaydedilmektedir. Rogers Plânı Çocuk her yerde çocnktur. Bu iki G. Vietnamlı küçük de, gazozu görünce savaşı, sefaletlerini unutmu;, iştahla JçUlerini yudumluyorlar. Mantığ111 böyl esme pes vallahü. üNEY Vietnam'da bugün en fazla konuşulan ne savaştır ne de Vietkong'un yeni saldınya hazırlandığı yollu söylentüer. Çünkü A n » rikalılar artık kukla rejimin hüküra sürdüğü Saygon'da bile rabat edemiyorlar. Onlan, GSney Vietnamlı öğrencileri saran «Tan kee go home» akımı, herseyden lazla ilgilendiriyor. Geçen Arahk ayının sonlan ve bu ayın başları. Güney Vietnam çehirferini, kanlı öfrenci gösterilerinin sahneye konduğu alanlar halinde görmüştür. 29 Aralıkta, 100'ii aşkın Güney Vietnamlı öğrenci bir Amerikan askerî ©. tobüsiine yangın bombaları ile saldırmıştır. Bunu izleyen günlerde ise. Amerikaülann gittiği Saygon kahveleri bombalanmış, Amerikalüara ait otomobiller tahrip edilmîştir. Küçük şehirlerde de aynı şekildeki olaylara rastlanmakta, Nixon'ın resimleri yakılmaktadır. Biitiin bu görünüşü değerlendiren orta akıllı bir insanın valacaği sonuç ne olabilir? Tabancı istilâ kuvvetine karşı kıılarda ve orraanlarda başlayan «ntiemperyalist mücadele, şehirlere de yayılmıştır. Gençler, bu mücadelenin öncülüğunü yapmaktadırlar. Ama iş böyle değil aslında. Daha doğrusu, orta akıllı insanların asla anlayamayacağı bir değerlendirme yapan Amerikalılara (öre, öğrenci gösterilerinin nedenleri ve sonuçları çok değişik. Resmî görüşü yansıtmakla tanınan «News and World Rpport. dergisi, son gelişünlere şöyle eğiüyor: • Bu antiAmerikan gösteriler, Giıney Vietnamlıların kendilerine güvenmeye başladığınt acığa koymaktadır. Araerika'nın yıllar siiren yardunı, nihayet Güney Vi. • etnam gençliğinde bir canlanma yaratroıştır. Artık Amerika bu Eençliğe dayanabilir. • Sonra, bu öğrenciler halk. tan fazla destek görmemektedirler. Cstelik, gençler sadece askerlere saldırmakta, genel bir antiAmerikan eyleme geçmemektedirler. • Ve son olarak, bu pençleri kızü tahrikçUerin kjşkırttığı da unntubnamalıdır. lşte böyle. Amerikalılan döven Güney Vietnamlı gençlerin, aslın. da Amerikahların istedigi şeyi yapnuş oldukları görülüyor. Bu basarıyı gerçeklestiren Johnson mudur, yoksa Nbcon mu tam kestiremiyoruz. Ama kiınse, gidip tcbrik etmek gerekir. Hatti daha çok memnun olması için, bir Saygonlu genç tarafından kcndisine dayak bUe attırümaüuır. "B52 5 5 ler yine bombardımana başladılar S A Y G O N, (»A.) «B5λ bombardıman uçaklarımn, Laos sınırı üzerinde bulunan askerden annmı? bölgenin güneyini yeniden bombalamağa başladığı, Saygon'daki Amerikan Komutanlıfınca açıklannnştır. Amerikan <uçan kale> lermin bombaladığı «dü«man hedefleri» Güney Vietnam'm Quang Tri eyaleti sınırları içindedir. Tayland'daki Utapaho üssünden gelen «B52» filoları 1968 Martında Amerikahların «düsman baskısi» altında terketmek zorunda kaldıklan bir topçu üssünün 28 Km. kuzeybatısmda bulunmaktadır. Bombardımanlarla llgıli bilgiyi basına veren sözcü, uçakların hedeflerinin Kuzeylilerin sszma yollan ile depoların bulunduğu bölge olduğunu söylemiş, «B52» lerin geçtiğimiz Pazar günü d'e aynı bölgeyi bombalamış olduğunu hatırlatmıştır. G Uluslararası Musevi Topluluğu İsraire 15 Amman'da çatışma: milyar verecek 3 ölii, 9 yaralı var AMMAS, (a.a.) Dün öğleden sonra Amman'm bazı mahallelerinde silâh sesleri duyulmuştur. Arap Askerî Yüksek Komitesi, olayların cereyan ettiği kesimlerde giriştiği ilk soru?turma sonucu. bir polis ile iki sivilin öldu'rüldüğünü, dokuz sivilin dej yaralandığinı bildirmiştir. | Olayların mahiyeti henüz anlaşılamamıştır. KtTJÜS (a.a.) «Uluslararası Musevi Topluluğu» 1971 yılında Israile 1 milyar dolar (yaklaşık olarak 15 milyar TL.) verecektir. Şiradiye kadar verilen en büyülc miktar olan bu paranın 600 milyon doları bağışlardan, 400 milyon dolan da uzun vadeli kredilerden meydana gelecektir. Bu karan, 16 Ocakta New York'ta toplanacak «Seferberlik konferansı» nı hazırlamak üzere Kudüse gelen «Birleşik Amerikadaki İsrail fonu örgütö» nün Başkanı Sam Rothenberg önceki gün açıklamıştır. ı = ffHİSTİH: 1«47 / B. Milletler'c* Yıhudi boloe«> Filistin sorunu (DIŞ HABERLER SERVİSİ) «Time» dergisinde Filistinle ilgili çıkan yazıyı okurlarımıza sunuyoruz: Halen Filistin diye adlandırılan tarihî bölgp, baslangıçta Batıda Akdenize, güneyde de Sina çölüne kadar uzanıyerdu. Bölge, kuzeyde Lübnar.ın bir kısrrunı içine alıyor, doğuda ise Şeria nehrinin öbür tarafına uzanıyordu. Mflâttan sonra 70 yılında. Kudüste ikinci Haleb'in yıkılmasından sonra, Filistinde Yahudi hâkimiyeti sona erraiştir. İncil'e göre, Filistin, tbrahimin torunlarına vaad edilmiştir. Öyleyse, bu topraklarda Arapların da hakkı vardır; çünkü Ibrahimin ilk ojçlu İsmailüı annesi, Mısırlı bir kadın olan Hagar'dır. Böylece İsmail de Arapların babasıdır. Araplar Filistini MUâttan sonra 634 yılında ele treçirmişlerdir; bu yıldan sonra da biı süre fatih, sor.ralan da Osmanlı İmparatorluğucun tebaaları olarak sürekli Filistinde kahnışlardır. 1917 de Kndüsü ele geçiren ingilizler, Şeria nehrinin doğusundaki bölgede Ürdiinü yaratmışlardır. İngilizler trdünü 1 inci Dünya Savaşında Türklere karsı kendilerine yardım eden Hasimi hanedanına mükâfat olarak vermişlerdir. 1947 de B. M., Filistini Arap ve Tahudi devletlerine ayırmıştır. 1948 ve 1967 savaşiannda ise tsrail, Filistinin Arap bölgesini, Batı Şeria"yı ve Kudüs'ün tamamını ele geçirmiştir. Mehmet BARLAS DÜNYANIN EN KÖTÜ GİYİNEN KADINI SOPHİA LOREN HOtXYW0OD, (a.a.) Ünlü moda desinatörü Blackweü, dünyanm en kötü giyinen kadınları listesinde, baş yere. Italya filim oyuncusu Sophia Loren'i yerleştirmiştir. Blackwell, Sophia Loren'in giydiği elbiselerin. 1950 yıllannda çevrilmiş kalitesiz bir filimdeki kostümleri andırdıgını iddia etmiştir. 1970 yıhnın, kadın modast bakımından «en buhranlı ve kötü bir devre» o'.duğunu ileri süren Blackwell, Sophia Loren'den sonra şu kimseleri kötü giyinen kadınlar listesine almıştır : Filim oyuncusu Angie Dickinson, New York sosyetesinden Gloria Vanderbilt Cooper, filim cyuncusu Shelley Winters, ünlü yazar Jacqueline Susann. filim oyuncusu Jane Fonda. filim ovuncusu Faye Dunaway ve so«yeteden Carrie Snodgress. Goldie Hawn ve Marlo Thomas. Blackwell. bir nebze olsun iyl giyinebilen kadınlar olarak da sunları cö<termiştir : Prenses Grace, Nancy Greagen (Ronal Reagar.'ın eşi), filim oyuncusu Lauren Baccall, Juiie Eisenhower ve Merle Oberon. | \ TEŞEKKÜP Aile büyüğümüz. Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesinde olağanüstü bir ameliyat yapan ve ügisini bir saniye bile eksik etmeyen değerli Op Dr. İ Hilmi ACAR'A HÜSREV POLAT'A ameliyat sonrasmda tıbbın bütün lanan asistan doktorlar ve olanaklaruıı kıol Akdeniz'deki Rus filosu 70'den 43 gemiye indi NAPOLt (T.H.A.) Bir NATO sözcüsünün dün belintigine göre, Akdenizdeki Sovyet filosu en yüksek seviyesi olan 70 savaş gemisinden 43 e indirilmiştir. Sovyetlerin Akdeniz filosumı yakından izlemekle görevli NATO deniz, hava kuvvetleri grubu, son olarak Akdenizde 30 Sovyet satıh gemisi ve 1113 denizaltı tesbit ettigini açıklamıştır. SAFFET ARIKAN HİKMET KOÇOĞLU'NA hastalığı bojunca büyük ügi ve yardımlannı esirgemiyen hastane Başkehimi Doç. Dr, NİHAT YÖRÜKOGLU Nümune Hastahanesi ve Röntgen Mütehassısı Dr. YEF AT Muazzez hanımm eşi. Nurhan Öztürk ve Halim Kocaçelebi'nin babaları, Suna Kocaçelebi ve Özdemir Öztürkün kayınpederi. Sena Kocaçelebi ve Ali Öztürk'ün Dedeleri. Bigalı Kocaçelebi Turizm Sahiplerinden. HAYRETTİN LÜLECİ ve ailesi ile Dr. Zulfilcâr Berkem, Dr. Hilmi Saatçılar, Dr. Lütfiye Demirer, Dr. Remzi Tanyeri, Op. Dr. Galip Altıntepe, Anestezi Mütehassısı Dr. Turan Candan, Röntgen Mütehassısı Dr. Melih Sözer, hemştre Beyhan Kuru, Nurten Tuncel, Nida Oğultarhan. Birsen Yuva. Aysel Kulaç ile 2 nci Dahiliye ve 1 inci Hariciye servisi personeline, Hakkm rahmetine kavuşmasmdan sonra cenaze törenine katılan. çiçek, telgraf ve mektup gönderen; telefonla veya bizzat evimize gelerek acımızı paylaşan. adliye, basın ve TRT mensuplan ile akraba; dost ve arkadaşlanrmza teşekkürlerimizi sunarız. Eşi Naciye, Çocuklan Özgen, Özden Kardeşl Mustafa Asım Âcar {•••••••••••••••••I Hindisian seçimleri I Marl'la TENÎ DELHİ (T.H.A.) Hindktanda parlâmento seçimlert, cn müzdeki 1 Mart günü yapüacaktır. Seçim tarihl 26 Şubattan 1 Marta, siyasî partilerin bir kaç gün fazla seçjm kampanyası yapabilmeleri için alınmıştır. Mehmet Nail KOCAÇELEBİ vefat etmiştir.Cenazesi 7. 1. 971. Perşembe ğünü Fatih Caminde kılmacak öğle namazını mütakip Edirnekapı Şehitliğindeki ebedi istirahatgahına tevdi edilecektir. Tanrıdan mağfiret dileriz. AİLESİ (Cumhuriyet: 206) TURKÎYE paranızın... istikbalinizin emniyetidir Seni Ajans: 077/191 ISBANKASJ 53 adet Apartman Dairesi 52 adet 100.000 lira 83 adet 33.000 lira 5 adet 25.000 iira 110 adet 10.000 lira 320 adet 5.000 lira 333 adet 3.000 lira 1500 adet 1.000 lira ayrıca 22 543 talihliye çeşitli para ikramiyeleri. Tasarruflarınızı Iş fiankasında toplaznıya devam ediniz... Yeni yılın yeni nimetlerinden siz de faydalanmız. Cumhuriyet 202
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle