09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Ocak 1971 îtJtJOuiUIU zET! ıSAYFA BE3 Gecekonduların ıslâhı için 4 milyon mark yardım yapıldı STRA8BOURG, (»A.) Avrupa Konseyi Iskân Fonu Türk Hükümetinin talebi iizerine Ank»r« v e tstanbul'daki gecekondu bölgelerinin ıslahı için 4 milyon marktık bır kredl vermiatir. Kredi ozel şartlarla verilmiş olup yılda •» 6 dvannda faiz alı/ nacaktır. Kredi lutarı Berliner Handers Gesellıchaft Bankasına yatırılmıjtır. Kredi yurt içinden Ankara v e îstanbul'a çok sayıtfa gelmekte olan Turk işçilerine tahsis edilecek lojmanlann insasına raal! yardım, mevcut geeekonduların ıslahı v e gecekondu bölfeierınin su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı teaislerinin malzeme ihtiyacında kullanılacaktır. BELEDtYEDE SUBAYLARA BRtFİNG öte yandan dun Istanbul Belediyesinde duzenlenen bir brittngde, Yıldız Harp Akademısine devam eden subaylara, Türkiye'nin en buyuk kentinin sorunları konusunda bilgi verilmiatir. Açıj konujmasını yapan Belediye Baskanı Fahri Atabey, imkânsızlıklar içinde çalışraaktan yakınmı? su, yol, elektrik ve konut yetersizlıginın gıcFerilmesının bugünkü maddi yeteneklerle karşılanamıyacagını soylemlçtir. Olay çıkaran polîse meslektaşları kelepçe taktı İSTAN'BUL HABER SERVİSİ Yemkapı'dakı «Yakamoı» gazınosunda olay çıkardığı ıddıa edilen Izmit polis kadrosunda gorevlı Zekı Yardımcı, ekıpler tarafından guçlukle yakalanmış ve bileklerine kelepçe takılmak suretiyle Emniyet Müdürlüğüne goturulebilmıştır. Verılen bilgıye gore. gazinoda ıçkiyi fazla kaçıran polis memuru önce gazıno yoneticilerine çatmış daha sonra taşkınllklarına engel olmak isteyen muşterilere saldırmıştir. Bu arada silâh da çektiğı ıfade olunan polısin yakalanması ıçın, Enmiyetten yardım istenmiştir. OJay yerine gönderilen ekıplere, «Ben polisim, siz bana bir şey vapamazsınız. Beni yakalayamazsınız» diye çıkışmış ve taskın hareketlerine devam etmiştir. Bu durum Uzerine ekipte görevll px> iısler meslekdaşlannın bileklerine kelepçe takmak ve bu şekilde Emniyet Müdürlügune götürmek zorunda kalmışlardır. tlk kee taşkınlık vapan, gazinoda rezalet çıkaran bir polise meslekdaşlannın keleoçe takmaları konusunda bir yetklll, «Aşırı hareketteri eörülen kiro olorsa olsun bileklerine kelepçeyi vurunu. Vaptıeımtz gdrev kannn karşısında esit olan kjşilere ay> n m ysptlmamasınj öngörilr» demiştir. Sanık polia memuru. dün sabah kendine geldikteo sonra, vaptığuıa çok (lzülmUs »e arkadaslanndan özür dilemiştir. Ancak memuı naktands tdari ve adll yönden sorusturma açılmış* tır. radyo İ S T A N B U L 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08 10 08.30 08 45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 22.10 12.25 12 40 13.00 13.15 14 00 14 15 14 30 14 45 15.00 15.05 16.05 1620 16 45 17.00 Açıhş, program Günaydın Köye haberier Ttirküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Hafif batı müziği Istanbul'da bugün Beraber, solo şarkılar Gitar sololan M Akpün'den türküler Ev için S Ersöz'den şarkılar Arkası yann Haberler Küçük konser Okul radyosu Şarkıiar. oyun havalan Haberler Beraber, solo türküler Hafif müıik orkestrası Şarkılar Haberler Resml Gazete Şarkılar P Akel orkestrası A. Sensoy'dan şarkılar Hafif şarkılar N Bavram'dan türküler Haberler Okul radyosu Türküler Oda müzigi Şarkılar Haberler 17 05 17 25 17 50 19.0(i 19 30 19.40 19 55 20 00 21.00 21 10 21 45 22 45 23 00 23 45 23.55 24 00 16.55 17 00 17.30 1» 00 18 30 19 0n 19.30 20 15 21.00 21.45 22 00 22 15 23 00 23.10 00.30 01.on 15.05 16 05 1650 16.40 17.00 17.08 17.30 17 üO 19.00 1935 19 50 19 55 20.15 20.25 20.45 21.00 21.10 21 30 22.00 22 05 22.45 23 00 23.45 23 55 24.00 Köy odası Karma faslı Reklâm programlan Haberler, fıava duruma Hafif mürfk P. Kövenç'den çarkılar Bir vanrnş Radyo tiyatrosu 24 saatin olaylan Melodiden melodiye P TUrkân'dan türküler Haberler Bale sahneierinden Gece müziği (fcemli haberler Kspanış Aetlış ve program Dfskotefimizden Küçük konser Gençlere müzHc Senfonik müzik HBfif batı müzigi Aksam konsen Hafif batı müziği Isviçre müziği Fransa'dan şarkılar Hafif müzik TUrk yorumculan Caz müzi|i Gece ve müzik Hafif batı müzigl Program ve kapanıs yurdunu aradı İSTANBUL HABER SERVİSİ Polis iki öğrenci tSTAVBUl tL A N K A R A rtî.55 Açılu projrram 06.05 Günaydın 07 nn Köye haberler 07.05 Türküler, oyun havalan 07.30 Haberler hava durumu 07.45 Sabah müziği 08 00 Ankara'da bugün 08 10 Her telden ' 08 40 Hafif müzik 09.00 Ev için 0P20 Y Çınar'tfan türküler 09.40 Arkası y a n n Ara haberler 10.00 10.05 Şarkılar 10.30 Okul radyosu Konser saati 1130 12 00 Ara haberler 12.05 S. üygun'dan türküler 12.30 Şartalar 13 00 Haberler. Resml Gazete 13.15 Hafif müzik 14.00 Ögle konserl 14.15 N. Güyer'den şartalar 14.35 PlSklar arasmda 15.00 Ara haberler Okul radyosu üvertürler N EroVdan türküler Albümlerden seçrneler Ara haberler tncesas Köy odası Reklim proiframlan Haberler. hava durumn Hafif müzik Bır varmış M Sağyaşar'dan şarkılar Din ve ahlâk Türküler Küçük konser 24 saatin olaylan Günümüz edebiyatmd»n Klâsik Türk Müziği Haflf müzik TBMM Saaü Haberler Barok mUzîk Geee mürigi ö n e m l i haberler Kapanış Site ve Edirnekapı Öğrenci Yurtlarınd» polis dün araroa yapmı?, 14 dinamit, 2 molotof kokteyli. 10 aapa, 10 demır çubuk v« bır cop ele geçirmiftir. Emniyet Mu'düru Muzaffer Çaglar baskanhtında Birinci ve tkinci Şube Polıslerinin yaptığı arama sırasında toplum polialeri güvenlik tedbirleri almıslardır. öte yandan arama ıle ılgılı açıklama yapan Kmniyet Müdüru Çaglar, islemin yalmz silah araması nlmadığını soylemis, «Site ve Editnekapı Ögrenci Yurtlannda bazı oğrendler kartı aruptan «lan arkadaslarmı yurda »okmamaktaydılar. Bu tornnu çöıdük. Öğreneileria yurtlarma rahatça girmelerini sağladık demittir. Bu arada her iki yurt içinde bir süre için güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. Açılması istendi Üniveraite Asistanlan Sendikast da dün bir bildiri yayımlıyarak, Ilaradeniz Teknik Ünıversıtesi ve Yurdunun en kısa zamanda açılmasını istemiştir. Bıldiride, Trabzondaki ban şahısların devrimci öğrencileri aindirmek için olaylar çıkardığı öne süriilerek, Trabzon halkının bunlara karşı çıkması istenmektedir. 7 Ocak Zilkade 9 V. 1 7.24U23ÛI 14.43 16.5?ıl8.34l 5 40 • SITE OGRENCt SIKI GUVENLtK YURDUNDA YAPILAN TfDBÜILERİ AL>nŞ, ARAMA SIRASINDA Yl/RD BlNASI DISINDA POLtS ÇEVREYE K. t M S E V İ YAKLAŞTIRMAMIŞT1R. E 1 2 291 7.25) 9 4812.001 1.38'12 45 n Türkiye Halk Bankası A.S. Genel Müdürlüğünden Işıklı Roklin Lovbası Yaptınlaeaktır 1 Bor. Senirkent, Zonguldak. Edirne, Nifrde ve Otresun «,ube hizmet binalanmıZın cephelerine monte edilecek olan içten aydınlatmalı. plexig.u*. lasiaa , mamul «TİJRKİYE HALK BANKAST» ibareli ışıklı rekJâm levhalannm imftli is,i. ka' " palı zırf usalu ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işlere ait ihale dosyalan Ankara'da Genel Müdürlüfcümüz İnşaat ve Emlâk Müdürlüğünde tetkik edüebüir. 3 Adı geçen SJubelerimize ait ıçıklı reklâmlar ayn ayn ihale edüecefcinden. teklif mektuplannın da ayn ayn zarflarla verilmesi gerfkmektedir. 4 Soz konusu işlerin her biri için 1.000. lira geçici teminat alınacaktır. 5 Geçici teminat mektuplan veya Bankamız veznesine nakit yatınlmışsa makbuzlan. kapalı teklif zarflanna konulacaktır. 6 Eksütme 13'1/1971 tarihinde saat 16.00 da Oe> nel Müdürlük binamızda toplanacak Satın Alma Komisyonumuzda yapüacağından, kapalı zarf teklif mektuplannın aym gun saat 15.00 e iadar makbuz mukabilinde mezkur Komisyona verilmesi gerekir. 7 İsteklilerin. ihale gününden en az üç jfun öncesine kadar, Ankara'da İnşaat ve Emlâk Müdürlüğümüze muracaatla yeterlik belgesi almalan lâzımdır. 8 Postada vaki gecikmeler nazan dikkate alınmıyacaktır 9 Bankamız, 2490 sayılı Artırma. Eksiltme ve îhale Kanununa tâbi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya îqi diledigine vermekte serbesttir. (Basm: A. 1667826895/193) • • • • • • » • •» •••• • » » • • » »• ••» < • • • • • •• • »• » » » • ••• • ••» • » »• •••••••••' »»»•••»• renci) PerscmlM IMft (Halk); 21.30; Camarted; Paıaz 15.0» 15.00 (halk T* Strenel) «• 21.30. NEJA1 UYUUH n AJUIADASLARl (21 71 M) «ebsadclMaı BUrttk Tlfatro. Ban lan Muakka S t v u Salı barlc ber akaaaa 21.39 • C tL Paıat 18.15 T» 21J0 ORALOGLU rtYATROStl (48 «• t») ANNEME KOCA ARIYORUM hanç her aksam 21 15 Ç p V ^ j , Cılmarfsl. Paz 15.15 u . Pazarteıi 2145* vc ^ şamba **»**• <Ja halk v . t tenzılith OCAK SABNCat «Aran> Ttyt* rossnda • 49 84 19) CtL H O ROZ Pazartdl harie her gec* 2115: Carcaraba: CumartMl. Pazar 18 15 de matine. DEVRI SÜLEYMAN 7 1 7 Ocaktan Hlbaren: Pazartesi hariç, ner gece 21 15, Çarfamba Cumartesl. Pazar 18.15 21 15 de. ULVt URAZ TÎYATROSU: (Yapı Endüatri Merkezi Harbire • 48 50 77) Carşamba 15.30: S1JS; Per;embe 21.15: Cuma 2115; Cumartesl 1530: 21.15 Halduo Taner'in HUZUR CDCMAZ1 Oyun 3 perde. Komedi Pazat 13.30: 2115: Pazartesl 18 15: 21.15; Salı 2115. Azlz Nesin'ın HADt ÖLDIRSENE CANİKOM adlı oyunu devam ediyor. Cç MAYMUN KABARB ItTAT. ROSU Takairo SıraaclrUet • Otel Keban altı (49 99 10) «Vzü Nesin'in 8EN ADAJVfl UELt BDERStN Mnzikal komedl Patartesl haric OM aksam 2130 Cnmartesi. pazar ISJ02).S0 oerlembo tenzilâtlı CSKÜDAR SUNAR TtTATRO (33 06 18) IVANOV Cuma hariç her jksam ^1UO. Pazar 15 30: Perşemb» halk «unO, Pazartesi ogrenciler» tenztiâL ve 21J«. S A H A N K DUL • Cuma •••••»••••••»••»•••»•• Gayrimenkul Satışı: İstanbul ıo ncu fcra Memurluğundan Dosra No.: 1970/471 Mecidiyeköründe. Şişli • BUyUkdere caddesinde Kasap sokağmda kâin 36 pafta. 1230 ada, ST parsel sayılı 1392.30 M2 sahalı arsanın tamamı şüyuun izalesi için satılarak paraya çevrilecektir. tMAR DURÜMÜ: Bu yerin 1954 yılında tasdilcü, 1/5000 ölçekii, Beyogiu nâzım plânına tibl olarak program dıjında ve fnkişaf sahasında bulundugu ve plânın gelişme alanında kaJ«n bu parse'in yola çıkışı bulundugu takdirde inşaat sahalan toplamı 250 M2 yj geçmemek üzere en çok 6.50 metro yükseklikte, en fazla 20.00 metre derlnlikte, ön ve arka bahçelerle yan bahçesi 10.00 ar metre bırakılmak suretiyle ve '/• 5 bina emsali ile aynk nizamdr inşaata müsaft olduğu 2/4/1970 gtin ve 198S No, lu tmar dummundan anlaçilmıştır. TETKtKAT: Bu yerin halen boş bir arsa durumunda oldugu ve içinde 4 adet incir, 4 adet dut ve 2 adet erik afcaeı bulunduğu görülmüştür. Bu yer Şişli • Büyükdere caddasinde Nımet Abla camii ile An bisklii Pabrtkası arkasında ve Kasap sokagı üzerincie olup, bır tarafı yazlık Meltem sineması duvan ile çevrelenmekte ve diger yanı arsa halindPdır. Arsa semini düadür. KlYMLTt: Btlirkişı tarafmdan gayrimenkul tamajzuna 1^50.000. lira kıymet takdir edilmiştir. llk açık arttırması 15/2/1971 pazartesi günü saat l l i » den 12.00 ye kadar tstanbul Sultanahmette Adliye Sarayında 10 uncu tcra Memurlufunda yapılacaktır. Arttırma şartnarnesi herkesin pörebilmesi için 1/2/1971 Uırihınden ltibaren Dairede «çıktır. tlk açık arttırmada teklif edilen bedel. muhammen Inyroetin Vt 75 ini bulmadıgı takdirde en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on sün daha uzatılarak onuncu 25/2/1971 perşembe günü ayni saatlerde ve ayni yerde yapüacak lkinci arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir. Ipotek saiıibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faiz ve masrafa dair olan tddıalannı dayanağı belgelerle 15 gün içmde fcra Dairesine bildirmeleri icabeder Aksi halde haklan tapu slcflli i!e sabit olmadıkça satış bedelinin payiaşmasmdan hanç kalırlar. Talep edildiSi ve vüz kuruşluk posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir ömefı gönderilebilir. Arttırmava lçtirak etmek istivenlerin muhammen kıymetin • 10 u nlsbe' » tinde pev akçesi veva milll bir bankamn teminat mektubunun tevdii mecburidir FMIS bilıti edinmek istiyenlerin 1970/471 dosya No. su ıle Memurivetimlze müraeaatlan ilân olunur. • • • • ITSKÜDAR (33 13 97) .tVANOV. Cuma hanç tt«r jün 21.00'de. Pazat lUO'da. Pazarteıl dtrcncl. p*rj*mb* halk lenaiUtlı. B»frt H«n Coenk oynno. Caraamfca 14J«. paaaı UWd«. KADIKOY (M 31 21) KADINTAR Oyun 2 perde • Pazartesi, Salı hariç her fun 21 00. Pazar 15.00 GÜL m ! | I I . Sehzadebafi) Cuma 2100 d« halk va oğrtncıSttrrtk H. KoçriHt R. lere tenzılat. (21 «1 40 . Akaarar) 1 ANKABA (M 1« M) ÇıpUk M*AYrtR MUIAT TİYATROSU {*in v . u t ı o a a Bir Rrkek d*l 1. Maıon Rİ. Alkaur Tiy»tro»D «44 U 93} Var. 2 Ötüat Randcvara $ « O C A U HÜRMÜZ AS (47 63 15 Harbiye) BuySk D. M«<)uecB RT..., V 18,15: 21,15; Maecra C. Cardiaale .»Js RAKAM <KoGa»r*k • CS 42 SS) 211S de. M K N E K S ASL1 (4C 7* Sl Befiktef) Abrâ. FIRINDA Çartamba; Pazat Snrtük H. Koçyigit . R, kadabra'nuı temtilleri 18.15; CumarMtJ J1.15. TKYZEATLAS (44 08 35 • Bcyoğlu) H«TirKK (21 a u . l'«n>>»rUt*t) LER KARIŞT1. Cuma: Pazat dnt Avcııı L « Van CW«fRtS Yaşamak Korkon R. Welch 21.13: Cumarted 1815. tSTANBUL (21 23 *> • K.M.PM») BARBAROS: (OrtakBy . tTMMl AZAK TİYATROSU Muutter Ktng Kon( R. Rcason Rt Adsıı Cenfâver C. Arkın • Hepguler (22 £2 4t) BOSANMA RS. KULUP (Şelındel>M> A > ") > TARtFESt Calgilf. kantol»; 3 perde komedl. Her (ece 21.30. 1 S«vgili Mnhafinm • Y. DCNTA (M 93 «1 BeToffhı) Sıf Ç*ı>amba; Camartesi; Paaar UU Gttney R. 2 Akrep Tuzagı Küptt L. Turnn . Rt maliıı*. S. Turan. EMEK (44 84 39 BtroJİB) DadlAZAK RARARK IİYATROSU nııt Sırrı B. D«vi« » t MARMARA «22 J» <0 • B*7Ult> (?ÎT7 97> Suavi Sualptn «Ana FİTA8 («9 t l «6 Bejrogln) Klnf Asnn Yarıjı RT. K0B( B. ReiMn Rİ Beni Everseoc»; Salı bariç ÖZLEM (K M. Pa*s H RN) ber gece 21.30; çarsamba; cuİNCt ( U 45 *S> Krabaa Rvma'M Sürtttk H. KcçTÜit R. E. Hun . R. mmrtesi, pazar 18.1S, 8AFAK (22 Ci 13 C»»nberltt»») Kin» Kon{ R. Rcawıı Rt BULVAK rtVATROSt (Flndlku. IŞIN (4C 22 54 • Meeidiyek6?) 1 de 21 48 92 • 21 76 82) Mt) • Avare A|ik E. Bürukbnrç • BtNRMA SUB (23 f7 U • r«pkapı> R. 2 Kolca oiayıai T. «•HÜR GÖZLÜM PatartMİ 21.] 5 1 Çılgm Hovarda M. Masray R. BELÂL1 GELtN Mürikal ko. troiani RT. 2 tntikam Fırmedi 3 perde. Peraeınb* hariç; KENT (ŞİSU 47 77 « ) Taşunak tınuı R. HıiBder RT. dii«r rdnler 21.16. Cnmarteti: Korkusn R. Wekh . RS. TAC (22 72 77 Fatih) SavjrUI Pazar 18.15. KERVAN (9ifIJ 44 04 33) Sev«Uİ Mohafııııa Y. Ciıntj R. DEVt KCSlı KABARK rtYATROMahafızım y . Gitney • R. SU (44 4« 75) (Katüp 12 üıŞEHZADE 122 68 S4) Kezbao RoKERKM (4( 7t »1 . Befiktaı) ründe) .Bu Şehri SUnbul Ui. mada E. Hun RS. 1 Iktidarın Bedeli G. G«m ŞIK (22 35 42) Sürtuk H. Ka«Pazarten tııriç her (ün M.30. m» RT& Z Kaata Gceeler Carsamb*. Cumartesl Pazar )8.30 . R. A. Vernon . RTS da matine Çarjamba matliMde ıBokırkoy • 71651lı halk *• talebey* tenziJat. KONAK (48 U M) Strk Kitpii Zerna H. KoçTiğit R. L. Tumer RjS , OORMKN riVATKOHU 144 91 M) CVVERUİ: (BatKreltevleı . (15471) UYY BALON DÜNYA Çarsam. LÂLE (44 3.5 «5 BoogJu) K « ba; Cumartesi; Pazar 15^0: 3115 Snrtnk H. Kotyiğit • R. b«n Roma'da H. Koçyisit RS Perjetnb» 18İS: 21.15: Cuma LUKS (Bc.voğlu 44 »3 8«) S«v VLDIZ (Aksaray 21 11 37) Hay2115 de. AŞK GÎBÎ Pazardut Avcııı L. Van Cleef Kili Mnbafızım Y. Gtiney . R. tesi: Salı 1815; 21.15; Cuma RTS tEVKNT! «4. Ltvtttt M O* » < . 15.00 IS.15; Cumarteci: Pazaı Aile ŞereH j . Gâbiıı R. Fr. 18.15 d* WSTTK (46 11 | 4 . Keslktai) , OOSTLAR TtYATKOSU KOçük Hardut Avcın L. V»n CleefSahncde (49 M 52) Aıiy* Nmıl RT. 2 Casnslar Mücadeltıi AS (3C tO 50 KadıMr) CanarariB Kurtulur Pazar, Pazartest, SaC. Jones . RT Ojrlu A. Kupo RS h hariç. her gun 18 15 ve 2115 ÖZLEM «48 41 13 MertdlTekfiy) ARZl) (33 13 88) Kar» Şerif J. de. NEKRASOF Pazar 1Ş.15 1 Cehennemde $cnlik V«r Brntm • RTS ve 21.15 te BOSENBERGLER ÖLY. Köksal. 2 Kecbaa KonıATLAMİK ( U 41 7«) MEMELİ Salı 18.15, 21.15 de d« H. Kocrirtl. Sıirtök H. Koçyijit . K. CA2AJ*roi ÖZERCAN (17 22 0* > KadıkSy) K « GÖNÜl ÜLKO «ÜTA (44 54 51 Beyftjtla) I CAN TT1ATROSU: 48 «3 Î2 ban Roma'da H. Kocyi»it Kirahk Kıatitler H. ATjan. Üntjt Tiyatrosunda YANLIŞ RS 2 Kadıa Aıla Uaatmas E. HESAP Komedl 3 perde. 18 30 Hun Jt SURt'YTA CrP (M M U Kadıkftrt ve 2130, Cuma. Cumartesl, PaSARAY (44 1« M) Asrıa t a n , ı Kezban Roma'da H. Koçzar 18.30. Esentepe Bölümü (Z Bonrvillc . R. Fr. >iğit R S . Kuyu 4« 40 101 KÜRKÇÜ DÜKERGtN (Üfktıdar • 33 18 2«) 1 KÂN1 Komedi 3 perde. CuSÎTT f47 n 47) Taşamak KorknSerırili Muhafınm V. Glııı*» • »u R. Wel<h . RİS ma. Cumartesi. Pazar 21.30 da SİNE.MATEK (4» İ7 43) Bir Yaz R. 2 T.hlik.U Oyna M. GÜLRtZ ttUKDRt KNGtN CtZSoydan. Gnnliıfu Chronjque D'un EZAK Te Ottaklan feMfT Tt1 » H \1 Kl*ıltn»r*k| te Jean lUuch Franta 1»«1 KI;N1 fATROSl) 'RoTttk «Ulond» ÖİTttmcnin Kaderl E. Rira Regis. Debray fillmde oynajan (45 tO 64) HİNT KUMASI RİS ö(reacidix. (Komedi Salı 2130. MORFİN OCAK (9$ 37 71 • Kadıkoy) ÖfCarşamba 15.30 21.30 PerşetnSAN (48 «7 92) Sürtttk R. Roçretmcnin Kaderi E. Riva be. Cuma 2130. Cumartesl, Pa.vifit R. RİS. VENtS (44 «7 92 Takrtm) Sur OPCRA (Kadık*} M • 21) zar 18 30 21.30 » Sevgili Mnhafınm Y. Güııc; tSTANBUL rtVATROSU (44 22 2«> tflk H. Koçyljit . R. (Elnamra) Sadık Sendllin CılR. ÜNAL (Kasımpata 44 »3 M) | fio Venge Müııkli « r n n • ÖZEN (36 »9 94 Kadıkoy) Akrcp Kara Darum t. Gunar R. Pazarteat hartc neı (ec« 21.15 Tuzajl S. Turan Carsamha. Cert»«). Pazat İ Killijıjr Sanjın Tehlike REKS (3« 01 12 KadıköT) G.iM. Şol«y. ıcl. Çirkin ve Aptal . F KENT OYLNCULARI (4* S» (9 TENİ AR (4» M ı» HcrotİB) Franchi. 47 M 34) Hocamtn OlfUnhık ÇaSnrtük H. KotTİfit R. SÜRFYY4 (î» M C KadıkATI ğı Her gun 2115 te. CumarKolorado L H Von CleefRİ 7KN1 A T L J U (Knrmiaj • «8 «S «2| tesi. Pazar 18.00 de. SUNAR (33 0* (* tikiidar) KoKADIKOY İL (36 51 51) DOLAP Surtük H. Koçyijit . u. lorado Le« Van Clttt RTS Poüsiye komedi • pazartesi hariç. TES\ MELEK (44 4^ «9 Bevethıl SI.VEMA «3 (55 1» $4) Klveda I>o<her gün 21J0. Cumartesl. Pazar tum A. Delon Rt. ra$amai Korfcacu R. Welch 18.00 de t'SKÜDAR (33 24 75) frtidarın RTS. KÜÇÜK KOMEDt TİTATROSU Btddl G. Gcmma RTS tAVVZ ( K n ı m p ı n 49 3t ri) Mehmet Özekit (21 56 81) Koca 1 Adsır Cengâver C. ArM. Pasa ZURNADA PESREV kın RS. 2 Kıder Böyle tsOLMAZ Pazartesi hariç her gün tedi. 2115. Carşamba. Cumartesi. Pa YILDIZ (Befiktaş . 47 (3 42) zar 15 00 matine. fSTANBUl BKLOirviSt «I3tt« 1 Sürtflk H. Ko^yljit . R. TfTATROLARJ' MtNÎ SEKS PA>fDOMtM TİYAT2 Tırkan K. Tibtt R. RARStTC 14a M « > BALAMAIt ROSli (Nisanlası EyUra Cad. AÖA • Oyaa 1 p*rd« Puarteı) 21 Ruje N'uar salonunda . 47 36 ZAFKR ( K t m a f m M 13 w ı ı haric bcrmBn tUl» ftımı ıS.^O'd» 90 Gise 1421) 2 bölüm. H oSclâhattin EyyüM C. Arkm Carfamt» BSrtnel Cumt halk R 2 Kadın ScverM T. $0ynn. Her giin 17.00 de. PazarMiızUlth Bir Vannıı Bir Vok ray R. tesi 17.M v e 21.15 de. nns Çocuk üyunu Carsama* MUZtKAL AXD rtYATROSC 14.30. Paıar U00 d*. (48 84 39) tSTANBUL EFENALEMDAR (22 36 S3) Kara Doram YENt KOMEDt (44 M 0») Bn nc OİSJ Her fece 21.15 Çarsamt. GüBMy R. truduf Oyun 2 perde Salı ba Cnmartnl: Paaar |S.90'dc hariç her fun 21.0«. Pazar |SK) MIAMMEB KARACA (44 M 1)2) ATDIN (21 52 58 . Çapa) Güzel da tenailtth. Milll Fırtına Mtlatkal koma Cirkin vc Aptal F. Franchl • FATtH (22 t ] 71) .r.oca Stnan» di • 3 perde Pszartesi hari« RT. PaMrtrd btrtç her gan 2I.IM. oa ner ccce 31.30 Cumartesl Pazar BILVAR (AkaaraT 21 U >«• rar 15.30; talı *İTM)Cİ: carjamb* 18.00 de. Persembe halka TaJtKezban Rama'da C Hun • RS halk tenıflatlt: pertttıb* «tr*ncl nev* ner van Mnzllat GINDKS (27 71 K« gehıadebacıı pazartesi balk: «Al Şapkalı Kız< \ [ S 4 SERGZL* TOLGA ASK1Annemtn Yatagında Bir Erkek Çocuk OTunn. Carıanba 1* JQ. NER Tl>ATHOSU (Slsil 47 18 gS) Pasar 11.0*. Var. î Roma'da İsyan. ÇARK . Çarsamba; 15.00 (*J Şehirde BUGIİHI BV GECE 5UAOirE BEYOĞLU 4YDI N SAHLON Aılt CA2ıN0SU G ÇEIIM . • A'flfŞ • MfHTEREM NÜR A SEMA DENtZ A PAPATYA A tSPANYOL BOĞA Gl'REŞt REVLSÜ A ORK. ATLANTIS 6 Yemekü 50 TL., Konsumasyon 25 TL. Çarsamba hanımlara, Pazar umuma 13'de matine 10 TL. Rez. 55 14 46 Suadiye Ayse Çavuş oto durağı BEBEK BELEOİYE GÜZİDE 0ARVA9SEVTAP ÇeTINKAU BEYAZ KELEBEKLER ÛZTURKSEfitfffiH. na aıct rmt «M«U « . n, çtntnmt* r r r " •*TMK MUVEODET GUNBAY ALIAN GUNBAY " " " * • MTİI TUUTA SUHEYL DENtZCt ORK. SollSt: AYTEN ALPMAM SALtM DCNDAR MEHMET TANERİ Orv SEMRA Tl.VILÇİN VE L\LE BİXKtS BEHIÇ ALTINDAĞ 5 Takdim: Esın Uluer Konsomasyon 22 den sonra 25 T L. Her Perjembe fiks ınenü 65 T L. servls ve işl. vergisi dahil Bez. 63 43 70 83 46 70 ^H \BEHIYE AKSOY MURAT SOYDAN NEBAHAT ÇEHRC BCTAZ E U n U A OOKBEK ». TAPRAS ÜBTÜTt POTRAI Ork. tOa mtsnü: (Har MV dahll) 100 llradır. Parvamba Paıar matln* **h 44*1*4 . 44(S«9 ym İM • K AD I K Ö Y NÖBETÇİ ECZANELER • BAK1RKÖY: Zuhuratbaba, Istasyon (Yeş. Köy), Küçükçek mece.. Şifa (Safraköy). Osmaniye, Atalay IKanarj'a). Güngörcn; Haznedar. Başaran (Şır. Ev.); Esenier. kafkas clııp MEDİHA ŞEN A ENDER ARtMAN • KOHOVA A ADELLA (ÎSP. SA.VTĞZ) • REŞtKTAŞ: Acarer. GU1 (Or. A BİRNUR Ko.v): Bebek. Akatlar (Etiler) A KAFKAS FOLK KKÎBt 0 BEYOĞLU: Yeni Atacamil, Nurtaç. YenHehir. • EMtNONÜ: Anadolu, Hasan Nafız. Nişancı. Yıldız. C. te«i 15.00 18.00 Gençlik A EYUP: Eytipsultan Şifa (SaJseansı Pazar 14 00 18 00 aıle malcılar). Umıt (Ranu), Sılâhtar. seansı. Üyelerimıze duyurulur. • FATİH Ömfir. Yeni Fatih. Rez. Tel: 37 43 66 37 20 84 Namık Kemai. Odabası, Hulusi Duyar ıCer. Pa); Fener <Ku. Mu Pa ). Ö2TÜRK SERENGİL NİLÜFER KOCYİGİT * EFGAN EFEKAN * . CUlBİN ERAY • SEVTAP ÇETİNKALE • FUNDA POSTACi • BEORI AYSELI OrkBİTM»» DORUK ONATKUT Ork. * * * BERKANT • Ç»r«»mb« Pazar nıatfnt •• »• « GAZİOSMANTASA: Pazariçi. Goçmen (Ku. Koy) A K\DIKÖ¥: Merkür, Yeni Moda, Mısırlıoğlu, Caddebostan, Saynur. Meral A KARAKÖY: Yeni Karakoy. A KASIMPAŞA: Sedef. A SARJTER: Alâatün. Rumelıhısar A ŞİSH: Atakan. Giiven: Yeni Violet; Sevim, Umıt (Mee. Köy); Nursun (Gultepe); Yeni Itimat (Ok. Mey ). Ça|:layan (Ok. Mey.) A ÜSKÜDAR: Yeni; Gumuş; Kuzguncuk:" Nur (Alemdaâ) A ZEYnNBURNV: Hayat. KL.OB X ZEKİ ÇETİN KOHOVA TÜNAY SÜER NEŞE EREN Gaskonyab TO M A SOSYETE MEYHANESİ BIRSEN BENGÜ ŞELÂLE FERAY SERPİL SEREN NAMİ EREN NÜKET OENIZTAIN NEJAT TARLAN ORK. n GÜLDAN C lesi Pazar danslı matine 47 94 43 Fiks menu içki dahil 50 TL. • ANNA MARİA MİNE ŞEN demlrcller saı gnıbu MLZAFrER GÜNGÖR ORK. ve NUR PERÎ Her çarsamba bayanlar matinesl GtRtŞ 15 TL. Telf.: «7 08 43 Bomonrf TİYATROLAR KERVANSARAY LOS 3 AMİ60S ÖMÜR GÖKSEL D E L L A C H 1 E S A T O N C I N 8 1 S T B R S E N D E R E R İ M B İ R S E N A I D A A I L A C A N SJLTO SbflOAZİNOSUBB CIRAGAN ,*\ İSTANBUL ZİYATAŞKENT •VASFJUCAROÛLU NAY YURMNUR NUMYSAN $ÜKRIN AY ÖZDEMtR OZDEN A\TEN PEKALP ORK. HASAN HUR VE C3rfV2irviCJSU V I • Pamır P1NAR ANTENLER • tTALYAN ORK I PREZÎOSÎ Her zeet ttonsümmtyoo 45 TM. Her Paıar 1619 arası matineMatinede konsumasyon 20 TX» Arnca •erviı Oeret) alınmaa. Rezervasron: 47 16 303) AYTEN ŞEN Fılcs mpnu 50 TX tçki srrvis hariç Rezervasyon 46 31 46 (Basın: 32 199)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle