19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA DORT ıCDMHURIYETı megl Tsulenr plllvt, »oğan ve > y Tanla birlikte « adet bazlama. (Bazlama bir c u ı köy ekmeğlnin adıdır). öğle yemeğınde ış yerinde olan baba, «oğan ve domateı yemlstir.» Ocak 1971 Yediklerimizin yiizde 1V\ boş besinler ENERJİ NEREDE? TÜRKİYE Şikran KETENCİ şık yagla plsmis 2 kilo patates.» Şantıyede çtlısan işçüere öğle yemeğı i? yerinde verıldiğınden, oğleyın taskebabı yıyen işçılerin beslenme durumu aılelerıne gore oldukça iyidıt. Fakat yapılan araştırmalar, yine de İşçiierde beslenme bozukluğunun evdeki yetersız beslenmeye bag h olarak devam ettığini gostermektedir. ubuk Fidanlığında; Burada çalışan işçılere oğleyın yemek verılmemektedlr. Bu nedenle beslenmelerı çok bozuk tur. Aylarca hlç et yememls pek çok işçl mevcuttur. îsçilerın buyuk çoğunluğu Yazır koyunden. öğlen yemeklerini yan larına getırıyor veya orada satın ahyorlar. 6 kisilik bir işçl aılesi. «Evde sabah çay ve ekmek, öğlen soğanla ekmek yenilmış. tş yerinde olan Işçi İ89 domates ve soğan almış. Akşam yemeği bır kaşık vita üe yapıİan bulgur çorbası.» 8 kisilik bır işçı ailesl. «Sabah bulgur pilâvı ve 6 adet bazla. ma. Öğlen bulgur pilâvı, aoğan ve 6 adet bazlama. Akşam ye B Baş yemek bulgur çorbası B lr ülkenın emek gücumi ifade eden isçüer ve ulkeoın geleeeğı sayılsn çocuklar beslenroe konusunda en fazla ılgi gosterilmesı gereken ve yetersu beslenmeden en £ok zarar goren gruplardır. Yolîş Federasyonu taratından yaptmhm, «Yol î?çilerinin Beslenme Durumu» başlıkh tespıt araştınnası, en lazla ener.ıi kaybınl gerektıren iş kollanndan birinde çalışan işçılerin beslenme durumunu gösterraeâ bakunından ilgınçtır. Kurtbogazı saniıyesınden; yol makınelerı operatoru olırak çahsan bır ısçinin 7 kişüık aüesi ıle birükts beslenme durumlan. «Sabıh kahvaltın 3 somun ekmek, 3 er bardak çay. Oğlo yemeginde ytnm kilo kabakla. 250 gr. et, iki somun. Aksam vemeğinrfe mercimek çorbası, ysnra kilo kuru fasulye î ekek^ Vasıfsız işçi ve 6 kisilik ailesl. cSabah tarhana çorbası. öğlen çorek ve ayran. Akşam 2 ka ralenme uımanlarına gBre çahşmayan bir insanın 18002000 çahşan bir insanın ise 3 O O 0 kaloriye ihtiyacı var0 O5 O dır. Ağır iş gören bir lnsanın alması gereken proteın miktarı ise İM gT. Aynca bır insanın al*ğı protein miktarının en az Vt SS40'ının hayvansal proteın olmssı gerekiyor. Araştırmada gorülen işçi aileleri yemek lıstelerinden sonra, çalışan işçilerin enerjilerini nereden aldıkları sorusunu sormak zorunlu Yoksa Türlrfyede bütün işlerin yavas gitmesinin nedeni bu gerçeğın altmda raı yatıyor?» TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİ ürkiyede ekonomık dururaun" feregi olarak »ne gelirlerl «rasmda gfirülen büyuk farkhlıklar, avnen beslenine durumunda da kendisini gos termektedir. Mutlu bir Minhk Turkıye ortalamasının ürerinde, ea ileri ülkeler seviyesinde beslenirken. diğer bflvük bir çoğunluk sadece bos beMnlerle karın doldurmaktadır. Ancak yine de ortalamalar Turkiye'nin dünya içindeki yerini göstermeai bakınıından yararlıdır. Birletmış MUletler Gıda vt Tanm Teskilitı (FAO) nun dünya filkelerinden topladıgı istatistikler. durumumuzu açık bir «ekild* ortaya koymaktadır. Türkiyede nüfus basına günde 87 gr. olan proteının ancak 16 prımı havvansal proteindir. Oysa ABD'de toplam proteın 91. hayvansal protein 65 gr Fransada toplam proteın 98, hayvansal protein 52 gr. Ingılterede toplam protein 90, havvanıal protein 52 gT. Yunanistanda toplam protein 94, havvansal protein 32 gr. Nraılde toplam 85, hayvansal protein 43 gr. (1969 yılı istatistiklerine göre) Türkiyede fert başına düşen kalori tniktarı 2510 ve bu kalorinin içinde hububattan e1de edılenlerın oranı »« 71.5'dir. Ame/ rikacfa ise toplam gunluk kslori miktarı 3110, bos besin «ayılan hububatların bu kalori içindeki payı «i 40'dır. Ve tabii yenen tahıl miktanmn fazla, et. süt, yumurta ve benteri maddelerin az olması oramnda da Turkiye'nin milll geliri dijterlerinden daha düsük tür. ABD'de fert başına milH g«Ur 3520 dolar. Türkıvede 280 dolar. Yunanistanda 860 d'olar. Itraılde 1160 dolar. T Hastaneye yatan çocuklann % 26'sıncta kronlk beslenme bozııkluğu grörülmüştür. Hastalann % •• inde kemik yaşı ııeriHgi, % *4.7 sinde uznn süren ishal tfkâyetleri rardır. : Resim beslenme bozukluğıı, yoksulluk ve hastalıklar üçlüsünü bir arada rösterıyor. C konu vercsim: AYHAN BAŞOGuÜ endülüste isyan 110 Ellerini kollannı yan» lndirip biraz dnrdn üiagvc. Derin solnk alıp verdi: «Benimlen maytap feçmeyi bırak Çavn?! Geldim sana terbiyeli terbiveli derdimi arzeyiedim. Hazır elinde vtdj telli, yetmiş videli cahaılar. Bakıver benim vititime. Baaka bir şe* demivorum ki!» Çavns. çenedinin Ostüne do*rn1du pevkede: «Kaç parslık bir tırpandı bn?» dive tordn. «Parasına benim aklım ermez. Kocant tîlnrnsnn tırpantydı. Ondan kaldı dive meraklanıyomm. Kocam flngns Seferberlik esgeriydi. MadMyasını çaldılar. Tırpanını çok severdi. Onn da çaldılar. tkiae bir dflslerime giriyor «inri: Tırpanımı btnul, tırpanımı bull!' Cyk«lanm döneklrrim kavbolnyor.. » «Sana veni bir tirpan alsak olmazraı?Bak bnrda Mtndu aia var, versin sana bir tırpan, onnn verine savıver!» «Vakit «lyan ettiğine defmez vavn Çavns!» dive patladı Mnsdn. «Tırpan Titigi 'elân yok, vallaha hepsi maytap!» «Senin yititfn hiıe mavtap îelmlvoT ımik> Kabak Mnsdn'.» dive batırdı Vlnsns. «On üo yasında bir kıt lcin kalkıp eiltin, kflrem kürem eandarma cetirdin. kövün içini cabaziarlan donattın. bizr heç mavtap gelmivor: Dakmadan danısmadan dalıp rirdin evlerîmize. mavtap relmiyor! T i Seferberlik esgeri Clnçnran tırpanını konuşuyornm, maytap telivor! HökOmrtin candannaüi hep sana raı çalısacak? Acık da bizim için çslıssın! O tfiyüboznk Kel Aıiı blr daha bnralara felirse aizına yüzüne mayı» 5ivanm! Aisın bizden ovları sandık sandık, nndan sonra da bep bn Si<e.öbe£e yaransın. Hep enun yitiklerinl aratsin. Çavnn^ hevv Çavns, onnn vitiii vitik de, bizim vig^imiz vitik detü mi? Sisıtöbfk Mnsdn on tiç yasındaki kızı alıp da nr yapacak?» * •Kullanacaak!..» diye bafrrdı Kör Celâl. «Ben de tırpanımı knllanacam!» dedi UİBgns. Mnsdn otvrnvordu, kalktı avaia: «Teter! susnunn!..» dive baîırdı. Belinden simit vfIsonn cıkardı: «Ulan Kızılibik. sen Rit znrnanı çal! Sen de eit tırpanını evinde ara nlan deli kan! Sıcarım ikinlzin de a|nna haa!» «Koca kovlâler! Tanıksınız deSil mi?» dive hatrıdı l'lnrns. «Çavnsnn önünde bana silâh çeklyor da Çavng olacak cavnşun kılı kıpırdamıyor! Tanıksınız defil ml. bana delt diyorl Benim a|*ıma nçıv«r, çavns frlne blr şey demiyor!» Çavns kalktı. Mnsdtmnn elinden simit vel•onn aldı. Kendisini de otflrttn yerine: «Böyütmeytn bir nfacık konnşmayı yavn!» dedi. «Deli dedi. demesin!» Ağzıma stçtı. nçmann!..» «Canım Clnrnsî BSsbSyfik bir a|a karsındaki! Sıçsa noolnr?» «Afaysa Evcinin ağası, Gökçimenin değil, siçamaz!» Musdu gene fırladı: «Sıçanm nlan!» dedi. riagns cin çarpnışa döndö: «öylevse ben de senin ajzın» sıçanm Kabak Mnsdn, var mı deyeceîin? Hadi gel, öldür beni! Ver Çavns dabancasınt. ver de bosaltsın alnıma! Gözünün önünde ölfimfl vere sersin de. Ben de bak! Gelmis bnrda afavı konasturnyorsnn, bizi de susrarnyorsBn! Gelmis onnn yititini snvorson. bizlm vitiklere eelincf kıpirda ınıyorsiın!» Ba sefer $erff Çavn? kısdı: «Fa*la dmgırdama be kanî tki tane ataeam simdi snratına. sonra bütün gazatalar, 'Candarma kadın dövdü!' deye yaıacaklar...» «At! Heç korkraa vazaraazlar! Bis kimi» ki bizi vazsın eazatalar? Camn çekiyorsa iki detil. d5rt dene at! Tıllardır kBylerde insan dBvmeye dovmadınsa «a dene, yirmi dene at! Sen bana atarsan. bizim köyün ıısağı da gider senin Elâzıftdaki anana atar!» Uf pnf etti Serif Ç»vw: «Pekl Ulugns. tamam ülnpıs! Pes üm«Bs! îıkıldım. sen galipsin Clngus! Kes AUahı Mnhammedi seversen Ulngus. bıktım aHık mnfns!..» «Titigimi aramassan kesmem!» dedi üln«Tavn cahil cahfl konnşma! Bit «imdi du ağanın yiti^ine geldik. Baska vHife bakamavız. Senin vitiftinl arayabilmemi* için Kizılcaya ?ldip dilekce vermen lâzım. Verdln mi?» «Ba Şiseöbek verdi mi?» «Benimlen kendini bir dntma!» diye bağırdı Masda. «Neden dntmavacakmısım? Ben dekns a» en gftnlfiğüm de. sen on ay otnz tünlük mftsân? Temeklerini İki kastklan ını yiyorsiın? Senl ana dofcurdo da biz daş vanklanndan mı çıkhk? Benimlen kendini bir dutma'vmış î Blı dnvmayaeaksam konusma benimlen! Ben Çarnsa soyrayornm. Bn Şişgöbek dilekçe vetdi mi Çavnş?» «Onnn i«l mdstacel! Kı* kaçırma, bali fevkal&de!..» «Benim isim de mflstacel. » «Ben kamandandan valniz bn vitifte bakmavasemir al«>m. Senin vititme bakna emrini almadim ..» «Elinde eahazlar var. aç da sornver! Bir emir de benim için versin!..» «Veremez!» diye bafırdı Mnsdn. «Benim icin verdi emme. ben nerelerden nerelerden »reçtim. bir bilsen! Conson pasanm volladıtı tünellerden geçtim. Aynanın Içinden. bomnnn Içinden trçtim. Kors görmus konvntanm ftnflne vardım da ondan sonra emir verdirebildim. Sen avatını snrdan mrava kıpırdatma. 6ç adımlık vola vornlma, komutan senin İçin emir versin. oh ne eyi! Ne evi! Tavn kardasım Serif Çavns?!» «Ruvur afa!» «Biz baraya bn kanvlan eenk etmeve mi Keldik, voksam Dftnlvu aramava mı? Amaeımıt o ranydn, ba mnydn? Bileliro de ona gore davranalım » «Dürüya aramava geldik ağa!» Ulnens eirdl gene araya : «EŞer zerrece kalbin tnerhametln vansa, ffer birazcık hayırlı bir kasıkta yattirsan. benim tırpanı da arayacaksın. bazır elinde cahazlarla ;elmis«in!» Linlin fülflTOrdn kıs kı». Serif Çavas kalktı: «Km aravaeam artık!» dedi. «Kaçıranı. saklayam yakalayıp eline koluna kelepçe vnmp Kmicadaki Oegerlendirma Bürosana vollavacatım!» Kör Celâl. sası eöıflno Serif Çavnsa dikti: «Deferlendirme Bürosnna (ideeek adam Kabak Mnsdnvla Saklr Hafızdir! Onlar da elivin altındadır. al rötörflver hemen! It Omarla eski mnhtar Cımalı da arkalarına tak. vallah!..» ÇOCUKLAR VE HASTALIKIAR' U DtŞI BOND ÜÇTAM >otr TİFFANY JONES lkenin gelecpgi sayılan ç<v cuklara gelınce Istanbul Tıp Fakültesi 8|retım üyeleri Olcav Neyzi Cihad T. Gürsoy'un hastahaneye yatan 1300 çocuk arasmda yaptıklan Wr arastırmaya gore, hastahaneve yatan çoeuklann *'o26'sında kronık be<îlenme bozuklukları gönılmüstür. Hastalann f i 4 4 7 sinde uzun ^üren i«hal «lkSvetleri. *'o 70'ınde kemık yası geriliği vardır. Hastalann tartılarmın ortalaması ilk y»s için normalin "455 8*i kadar, ikinci yas için normalin ° o 63 8'ı kadar. Hasta çocuklann »0 47'Mne ilk ek gıda olarak unlular, • 35'ıne » ' tulu süt ve ancak *,'• 16'sına süt verilmis. Ve doğal olarak, beslenme bozuk!ugundan hasta olan çocuklann »i>55'intn ailesi tek odalı odada. *'o 10'unun iki ftdaii odad». ''0 7'sinin S odalı odada, • 2ö'in5n 4 odalı odada « ' ya«amaktadır. PTot SabiVıa ve T'ugrul d pür tarafından vapılan tzmir Torbalı kövündeki bir araştırmava f6r« ise bir vasın» k«dar olan çocuklara venlen ek mamalann •'• 79.7'si «utsüz. protein'iı v» «ırf karbonhidrattan İbarettır • •••••ıııısııııııaııasıaıııııısiBiıaııııııııııııifiııııiMiıı 123 «Bana bak kaldınm dilber!.. Dişini sıkıp birkaç giln daha bekleyemedln. sandıktaki pa ralardan harcadın değıl nn?..» Bağınyordu.. Sesi bir canavannkj gıbi korkunçtu V« boğuk. Sheila, benkinin suratmdakl dehşet ifadesinl farkeder etmez gerl geri çekildi... üfak tefek ve ak saçlı blr rahjp rolündekı Maisky, birdenbire haydtıt hüviyetine bürütunuş, tatn mârileti öldürmekten. paramparça etmekten tbaret vahşî hayvanlar misali yırtıra, kah redıci tavnra takmnuşU. cHayır ..» dive genç kadm inledi. «Yalan söylüyorsun kaltak... Harcadın diyorum «a* na...» «Ben de harcamadım diyorum ışte...» Maısky, yasından umulmavaJames cak bir çeviklikle yerinden fırlamış. solugu yatak odasıncfa almıstı... Tom hâla uzanmıs Hadley CHASE vaziyetteydi karyolanın üstü» ne. Turkçesl «Kalkm .. Kalkm...» dive Maisky sinirll sinirli bagırdı. «Kannız olacak fahişe landıkŞehbaJ AYGETS taki paradan almıs ve harca» mış... Ne satjn almıs olabilır STII blr kararla slfonyere sal* acaba?...» dırdı... Kapağını açtı... GÖ7İeMaisky çıldırmıs giblydl.. Yeri teker teker çekerek yere rinde duramıyor. ellerini kolatmağa bas'adı... Bir yandan lannı savuraraktan odanın 1 da homurdanıyor, mevcut küçinde dolasıyordu. «Haydi halkm ve her ta» fürlerm tümünü sırahyord'u Gözlerden birlnln yere yurafı dlkkatle arayın... Bir sey» varlanması sırasmda Shella'va ler satın almıs olacak kaltak. ait külot ve sütvenlerle birlikts mi bu yahu?... Yapıhr raı te otomatik tabanca ve altın bSvle sey?... Hay Allah kahsaat meydana çıktı. retsin...» + Tom âa dehsete kapılmıstı birdenbire. Yataktan fırladı. Beigler karton bardaklara «Böyle blr budalalık yap» kahve doldurmuştu Bunlardan mıvacak kadar kurnazdır o... birini Terrell'e usattı. digerıni Emln mlsînlz?...» kendi önüne çektl Maisky, gözlerinl dSrt açmts «Blr dakika beni dınler "»vre'ine hakınıvordu Sonra VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ I GARTH ürkiyede doâan her bin çocuktan 165'ı ölüme ınahkumdur Bclenrnenın daha kötü sartlarda oldugu kövlerde, eecekondularda bu oran çok da ha vuk^ektir ÖrneSin Ramide 1075 doğumdan 443'ü Slmüştür. («•«39.4) ülkeler, mflll geliTİerine bakılmadan, yetersiz beslenmenin ke^ln bir delilı olan çocuk ölümleri istati^tiklerine g5re de «'nıflsra avnlsMlirler Coc«k ölıimü oranı '•'» 030'un altında oIsn ülkelpr Amertka. tneıltere. Fr»a. Hnnd» C'ko«1ovakya, İsveç. Ölüm oranı • 03050 a« ' ra«:ınd» olanlar Sovvetler BirliSi Riılsan^taTi. ttnlvn t^panya. ölüm oranı •• 05070 arasm/ ri» olanlar Pnlonv» Rnmsnva Cocuk ölümleri oranı • 070'in « ' üstünde olanlar: Türkjye °'« 0165 YARIN : AYLÂK MUSA BESLENME BOZTJKLI3Gü VE HASTALIKLARNot: Arastırmalar ve istati». tikler. «Beslenme hastalanmn çocuk organizmalanna teslrlerı», «Besın »impozyumu», «Türkiyede beslenme «orunu» adlı kıtaplardan alınmıstır. { KİRALIK KATLAR I1 I Rarbty»'d« Cumhurlyet desinde. Hiîton Otell karfisın i ırsıstnda. lcftje basında 187 Dumara \ jmaralı Slpah) apartmanınıs S kaJ tı, bir arada veya tek tek >d . ek . f ralıktır. 7 nel kata mflracaat f Tclefon: U 47 M ' Cumhuriyet 196 «Blr değü kaç dtkika Utersen .. Soyle bakalım .> «Şu kan koca Whıteside'lar parayı herhangi bır sekılde e!e geçırmlş ve üstüne oturmak hevesme kapılmışlar mı6*ır dersmiz?...» Terrell düşünceli Uvırlarla kahvesini yudumladı... Bitirdi.. Sonra da piposunu doldurmağa basladı: «Sanmara...» «Niçinî» «Tom böyle bir şey yapacak tiplerden değil de onun için... Olaylan elle turulur durumdaki delülenn ısığmda incelersek rfediğin seyin ne kadar imkânsız olduğu derhal meydana çıkacaktır... Babasını çok eski yıllardan beri tamnra... Tertemiz, müstesna bır insandı.. > «Babası temiz olabiür... Bundan oğluna ne? Onun da temiz olması şart raı yani sef?.» «Netice Itibanyle haklısm tabiî Joe... Babası öyle olabilır •ma oglu belki de böyledır... Ama yine de bu çeşıt islere yatkın bir tip olmadıgı muhakkak.. Sonra döjön blr kere... îki buçuk milyon dolar... Ne yapaeak bütfln bu paravı... Al senin o!»un desen biie kabullereceHntfen emln değilim ben kendl hesabıma...» «Fakat kansı evet değil ml sefi...» Terrell eeneslnt kasıyaraktan yenl düsüneelere dalmıştı... Nihavet başını kaldırıp yardımcısına bakh: «Hayır... O da olamaz.. Beceremez böylesine büyük bir işi .. Benee Maisky*nin Ikinci bir arabası daha vardı .. Para •anıiıSını Buicktpn »teki arabava aktardı. tonra bir vere eizledi. daha sonrs da sehrt terketti Üç dört av tam siperıîe vatacak Günün btrinde de pnr» sandıgım almak için tekrar gelecek...» (Arkaa tar)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle