12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: : CUMHTJBtTET: 7 Ocak 1971 KALEt ALT1N A LT 1 N K A LEM EULSİ* kOHANLAK AYIN KITABIN1 S UNA R 8 VAHÜk YAYİNURî \ %RL1K YlLUGl 1971 = Onbır jıldır okurların buyuk ~ rağbeti ıle karşılasan Varlık = Yıllığı'nın 1971 sayısı 640 sayfa = olarak çıktı. Yılın polıtıka, = edebiyat ve sanat olaylannın ıncelenmesi, Yılın olaylan, ki ^ tapları, duşünceleri ve Atatürk E çuluğe karşı sağdan soldan ge len saldınlar konusunda son = derece ılgı çekıcı bır soruştur E manın cevapları, Yılın şurlen E ve hıkâyelen. 15 lıra. = H A N G t S O L ? E Solun haşan kaleml Atıllâ E İ5han m buyuk gurultulere yol = açacak nıtelıktekı yergı kıtabı = Dunyada ve bızde solculuğun E başından bu yana uğradığı ıha ş netleri, sapmalan kanıtlarıyle E ve ateşlı bır dılle anlatan bu E eserı herkes okumalıdır. Varıık = Yayınevı, 8 üra. B1DEM DALINA ASIL1 = BEBEKLER E Kınmlı buyuk jazar Cengız E Dağcı bu son romanında Kı = nm'ın bır koyünde geçen bır 2; çocukluğun ıçlı olduğu kadar Ş dusundurucu oykusunü anlatı = yor bıze. Artık yok olmuş bır E cennetten anılar denebüecek o Ş lan, tamamıyle değışık bır üs lupla yazılmış bu eserın, öteki E romanlan kadar sevıleceğınden E şuphe yoktur. Varlık Yaymlan. = On lıra. E SAADET YOLü E Çağımızın en buyuk fılozofla = nndan bın olan Bertrand Rus E sell'ın hayatta başanya ve mut E luluğa enşme yollarını büyük z bır açıklık ve kesınlıkle anla E tan bu çok yararh eserl Var E lık Yaymlan arasında yenıden = basıldı. Fiyatı 8 lıradır. E MUTLU OLMAK SANAT1 E Buyuk Fransız düsünür ve = edebıyatçısı Alain'in mutlulu E ğun sırlarını açıklayan bu gu E zel ve yararlı kıtabı yenlden E gozden geçırüerek bugünün te mız dıliyle bır kere daha bası z larak Varlık Yaymlan arasın = da çıktı. Mutlu olmanın hıç = akla gelmeyen pek basıt bır ta E kım kuraUarım bır edebl eser E guzellığıyle anlatan bu kitabın = fiyatı 5 lıradır. E 4 0 YIL ONCE 7 Ocak 1932 tarihli Cumhuriyet I KIASIK ROMANIAR DEMZ tŞÇlLERt Vıctor Hugonun dıllmlze tifc defa çevnlen bu romanı, yazarın «NotreDame* de Pans» (Dın), «Sefıller» (ToplunV>, «Denız tşçüen» (Tabıat) Uçlemesının son kıtabıdır îlk ıki romanı okurnus olanlar kıtaplıfclannda şımdıve kadar eksık kalan bir bütunu tamamlamış olacafclardır. 20 L. Bu serlde çıkan romanlar 0 EUGEVİE GRANDET (Ballae) III Baskı W •« UGÜLTTJLÜ TEPELER (Emıly Bronte) III Baskı 125 L. • THERESE RAQCTN (Zola) II. Baskı 12 5 L. « B A B A L A R VE OGULLAR (Turgenvev) 12.5 I* • KIRMIZ1 ZAMBAK (Anatole France) 12,5 L. 0 OLtVER TWtST (Dıckens) 12,5 L. 0 DOĞAN YAYINEVİ 0 0 • 0 % • • 0 • • • • • • • • • (Zoîa) II Ba«kı 12 5 I* DAVtD COPPERrtELD (Dıckens) II Baskı 15 L. JANE ETRE (Charlotte Bronte) II Baskı 15 L. S\PHO (Daudet) 12 5 L. WERTHER (Goethe) 12,5 L. TILSIMLI DERÎ (Balzac) 12,5 L. YÜZBASINTN KTZl (Puşkıni 12,5 U TOPRAK YEŞEKıNCE (Knut Hamsun) 12,5 L. SEFÎLLER (Vıctor Hugo) 2 eılt, cıldı 20 L. ASİ K\LBLER (Thomas Hardv) 12,5 L. PARMA MANASTIR1 (Stendhall 12 5 L. KIZ KARDEStM CARRtE (T. Dreıser) 15 U NOTRE DAME DE PARtS (Victor Hugo) 20 L. ANTÎKAC1 DÜKKANl (Dıckens) 20 L. MADAME BOVARY (Flaubert) İS L. DtRtLfS (Tolstov) 15 L. V ADİDEKİ ZAMBAK < Balzac» 15 U AG\ES GRE* (A Bronte) 123 L. BÎR ASK HÎKAYESI ÇOCUK KUSKUM jfSfc Armağan Cocuk Klâsikleri = EEE = = SEVDtREN KtTAPLAR • KORKUStZ KAPTANLAR 10 L. • GULLİVERİN GEZtLERt 73L. • KAÇ1RILAN ÇOCUK 10 L, • BtR ÇOCCGÛN HtKAYESt 10 L. ROBtNSON CRUSOE 10 L. POLLİANN* 10 L. ESRARENGtZ ADA 10 L. BtR EŞEGtN HÂTIRALAR1 10 L. DEFtNE ADAS1 10 L. HEtDİ 10 L, KAPTAN GRANTTN COCUKLARl 10 L. DÜNYADAN AY'A 10 L. TOM SAWYER 10 L, KİMSESIZ ÇOCUK 10 L. TOM AMCA'MN KULUBESİ 10 U • KUÇUK K\Dr\LAB 10 L. NEŞRİYAT A.Ş Genel Dağıtım BATEŞ ÇtJC'UKLARA OKUMVY1 = YANKI YAYINLARI İNSHNLARIN DUNYAS1 Saınt Exupe'ry NIŞAN Hans Erirh Nossack BÜYUK YARGIÇ Kema! Derrurel KALE Samt Eruperv HA¥AT* GtRIŞ Panaıt lstratı K\RA ANIT Erıch Mana Remarque S4VAS VÇV%V Samt Exupery HAPtSHANE MEKTÜPLARI Rosa Lusemburg BIR TAŞRALIMN ÖTKÜSÜ Anton Çeho« EYLÜL YORGUNTJ Guner Ener BEYAZ GECELER Dostojevskı UYG\RLIK VE INSANLIK Albert Schweıtzer MAtfHATTIN'IN M TAVRISI Bachmann YASADIKTAN SONRA Tatısm Yucej GECE 13ÇUŞO Saınt Esupery MINKA ABL* Panaıt tstratı DLNY\MN BtR ÖGLE = = • ~= = = = Sarojan • CALIGULA Albert Camus • THEO"YA MEKTUPLAR Van Gogh GENEL DAGlTlM: Bevoğlu. Alvon Sofeak 17/2 M £LİF KİTABEVİ SHAKESPE4RE 1 TL. 11.75 SHAKESPEARE II TL 26 Yazan Prof Mma ÜRGAN Bu cıltlerde Shakespeare'm zamanı, hayatı, eserlen ve tayat ro goruşu hakkında genis bılgı bulacaksmız VÂRÎDÂT Şeyh Bedıeridın. Çevırıyı ve Şeyh Bedreddın m hayatı ve eseriert hakkında genış ıncelemeyı \apan Crınıil Yener Kıtap venı çıktı n . 150 ISTEME ADRESI Elıl KJtab evı. Beyazıt tSTAKBUL Dıkkat: Her yere, her titap Odemelı eonderılır Eskl ve ye nı butun vavınlan bızden ıste, yebıhriınız 'Yırmı lıralıktan • aşağı oripmrlı ıstpnılrremesı rıca olunıiT ı \MERtKAN BELGELERtY Ç" I E AMERtKAN EMPERYALtZMİNtN DOGUSU. Türk , TÜRKİYE'DE ka\a Maov. 2 ncı Baskı 7 50 SAGCI DÜSÜNÜSÜN KRtKÖYLÜLÜĞÜN TtK TARİHt. Adara Şenel 12.50 MADDÎ TEMELLERİ • TEKELCİ KAPtTALlZM Panl A. Baran Panl M. 0 Dr. MVZAFFER SENCER Sweezv, 20, 10 lıra. • DOGUD* DEĞtStM VE < 0 F4ŞIZM \ E DEVRÎMCİ YAPISAL SORUNLAR ( HALK CEPHESİ: tsmaıl Besikçi, 12 50 Çetın Özek 20 Ltra TÜRKÎYE'DE K\PtTALtZEMPERYALİZM, TEKELCİ Ali HİKMET MİN GELtSMESt VE tSÇ> KAPITAL VE T t R K l Y E : SINIFI. Knrthan Fisek, 6 ARLIK Yayınevı, omkı pldan ben sureklı olarak yayınlaSedat Ozkol 7 3 Lıra dığı Yıinklarla, bır oncekı yılır» kulülr ve sanat olaylan • ÇİNÎN SÖMÜRGELEŞMEMARKSİST EKONOMt EL açısmdaa toplu bır deterlendırmesını yapar «Varlık YıllıSt VE AMERİKA'MN ASKITABI: ğı, 1971» de Yaşar Nabı ^ayI^'ın «1970'e toplu bir bakış» başYA POLtTtKASI Mandel 20 Lıra ıığı altında geçen yılın iç ve dış polıtıka gelışmelennı yorum3. King Fairbank, 15, ŞEHİR GERÎLLASI: layan yazısmdan sonra, «1970 de Sanat Hsyatı, «Topln Soruş10 CAN PAZARI Manghella, 7 ^ üra, (Topl»tnrmamız», «Tiirkiye'dc Yılın Olaylan», «Yılın Dnşünceleri», tıldı) «19"0'in Kitapları». «Şürler. ve «Hikâyeler» bolumlenm kapVAY, KURBAN HAVANA DURÜŞMASI: sıyor. HAYVANLAR VB Enzensberger 12 5 Lira tîSSANLAR Yaçar Nabi Nayır, yazısında 1970 yüının gelecek lçın umırt TÜRKIYETiE KAPİTALtSTFıkret Otvam, 15, vencı bır yıl olduğunun soylenemıyeceğını belırttıkten sonra LEŞME \ E SIN1P « tlNtVERStTE SORTJNLARI gsçen yılda guçluklerımızm bıraz daha arttığına değınerek «iç KAVGALARI: Prof. Seha L. Meray, 5, eergınlık havasının daha da aeırlaştığını», «toplumsal sorunlaŞnurov Rozaliyev, 10 Ura 0 LLLSLARARASI İKTİSAT runızın tehlikeli geçitlere surulduğunu» ve «siyasal yapunızdaYÜNANİSTAN DOSYASI: Charles P. Kmdleberger ki rahatsızlığın rejimin geleceği bafcunmdan kaygıîar yarataÇukalas 10 lira Turkçesı Doç. Dr. Necdet cak ajamalara vardıgını» soyluyor ve «şimdi ne olacak?» soruASYA TtPt ÜRETtM TARZI Serın. Cılt 1 : 20, suna şu yanıtı verıyor: 15 lira • ULUSLARARASI İKTÎSAT «Öyle sanıyoruz ki, n»sıl 1961 seçimleri Demokrat Partiyi FtLtSTtîTDE HALK SAVAŞ1 Charles P. Kindleberger yıkacak idiyse, 1973 seçimleri Adalet Partisinin bdyük bozguVE ORTADOGü: Turkçesı • Doç. Dr. Needet ; nu ile sonuçlanacaktır.» Havatme 10 Lira Serin. Cılt 2 : 35, «1910'de Sanat Hayatı» bolumunde ise şu yazılar yeı alıDOĞCTDA ÜLtlSAL yor: «1970'de Siirimiz» (Sabahattın Teoman), «1978'de Roman 4 GENEL DAĞITIMINI KURTULUŞ HAREKETLERt YAPTIĞIMIZ KtTAPLAR : ' \e Hikâyemiz» (Rauf Mutluay), «1970'de Deneme Elestirme Lenın 15 Lıra • İKTİSADİ PLÂNLAMA \ tnueleıne» 1 (Adnan Bınyazari, «1918'de Dil Çalışmalan» (E27 MAYIS VE YÖN HAREPRENSİPLERİ. 1 5 < mın ÖEdemır », «1970'de Plâstik Sanatlar» (Nurullah Berk), «1970'de Tiyatrorr.uz (Selmı Andak), «1970'de Müzik Olaylan» KETtNİN SINIFSAL ELEŞProf Dr tsmail Turk (Faruk Yener), «1970'de Tfitk Sinemast» (Çetın A. Ozkırun) ve TtRtSt: Kıvılcımlı 123 Lıra • M \LtYE POLtTtKASI «1970'de Edebiyat Olaylan» (Doğan Hızlan). DEVRtM AÇISINDAN KÖY AM\ÇLAR ARAÇLAR VE ENSTITÜLERt VE TONGTJÇ «Varlık Ydüğı 1971'ın özelhklerinden birl de «Topln SoÇAGDAŞ BÜTÇE TEORİEngm Tongunç 20 Lıra rusturma»s:dır. Bu soruşhırmanın konusu Ataturkçulukle ılLERİ. lkıncı baskı 25, Kilıdır. Yayınevı «son zamanlarda Atatttrk'e ve Atatürk devKE>LVLtST DEVRtM Prof. Dr. îsmaıl Turk rimlerine safdan ve soldan saldınlar çok artmış ve sertleşmistDEOLOJlSt: • SOSYOLOJt. Cılt: 12 40, tır. Hattâ Ataturkçulüfü temelden yıkma>a çalışanlar da göErrun Turk Elıçin 15 lira George A. Lundberg Clarülmekte bu arada. Zaten yeteri kadar bolünmuş olan haltaSOSYAL DEVRIMLER, rence C. Schrence • Otto N. tnız arasında yayılmaya çalısılan bn yıkıcı akım hakkında ne ULÜSAL SAVAŞLAR: Larsen. Çev.: Özer Ozandüşunürsünüz? Bu ortarnı yaratan nedenler nelerdir sizce?» Nehru 15 Iir» kaja Ülker Gurkan bıçımmde duzenledığı bu soruşturmayı duşunce ve sanat ftdamOSM*NLILARIN YAR1 0 ULUSLARARASI POLİTtiarımıza yoneltmış. Bunlar arasında ozellıkle Talıp Aydın'm, SÖMüRGE OLLŞÜ: K\. Cılt: 12, 4 0 Adnan Bınyazarın, Kemal Kandaş'ın, Ceyhun Atuf Kansunun, Hans J. Morgenthau Tevfık Çavdar 7.5 Llr» Samım Kocagoz'un, Emın özdenıırın, Cahıt Kulebımn ve Doç. Çev.: Ünsal Oskay Baskın GtZLt BELGFJLERLE Dr. Cavıt Ornan Tutengıl'ın yanıtları buyuk bır ılgıyle okunOran BARIŞ GÖNULLULERt: ması pereken yanıtlardır. Sozgelımı Talıp Apaydm • Atatürk • StYASAL DÜŞÜNCELER Müslım özbalkan 10 lira devrimlerinin bel kemiği hiç kuşkusuz layiklık ilkpsidır. Yam TARtHt. Cılt: 123, 45, PENTAGONİZM: dumaya bilimsel açıdan bakabilmek. Sorunların çozumune biIlk Orta Yakin Çağ Juan Bosch 5 Iira limsel TÖntemler araraak. Uygarlığın ortak ilkel«rini bennnseÇev.: Harun Rızatepe Alp GERt BIRAKTIRILMIŞ mek. Bu yol bırakılmasaydı Turkiye buçun herhalde çok daÖktem özer Ozankaya TtRKİTYE: ha ileri bir duzeye ulaşacaktı» dıye duşunmekte, Adnan Bınya• DEVRtM YAPAN ÜÇ ADAM zar «Ataturk'un batıcılıktan anladığı insanımızı uygar bir diiDr. Sedat özkol 5 Iira Lenın Troçkı Stalm 20, HİLAFET VE ÜMMETCtLtK zeve ulastırmak, onu dunvaya açmaktır. tçinde bulunduğu buÇev • Ürtîal Oskay SORUNll: nalırn bir toplumu dîn doçmalanoın içine sokmuş, onu bu • YÜRÜMEK (Roman) Mehmet Emln Bozarslan dunyaya jabancı talmıştır. Atatürk, halkımızı boyle bir ortamSevgı Sabuncu. 10, 12,5 Ura dan kurtarmıştır» demektedır. Soruşturmayı yanıtlayanların • TARIMDA D t Z E N DEGtçogunun layıklığı Atatürk devrımlennın temel ilkesı saydıklan, \ 0 OSMANLI TOPLÜM YAPIS1 StKLİĞl. Zîya Gökalp Mülayıklıkten odun venlmemesı gerektığını savunduklan dıkkati Muzaffer Sencer 10 Lıra lavım. 10. çekmektedır 0 ZAPATA: Mıllon 5 Lıra • tSLÂMDA SOL VE HAYAT «\arbk Yıllığı 1971» de ayrıca Sami Nabl özerdım'in dü0 DİNLE YANJCEE Hakkı Bedet îift > zcnledığı Turkıye'de Yılın Olayları ve 1970 yılında gazelelerde Wrıght Mılls İ0 Lıra • ÇOPUR İLE SULU (Hfkâyeî ,çıkan duşunce yazalarından yapılan seçmelerı kapsavan »YıUm 0 TÜRKtYEDE ÎLERÎCt Remzı Ünal fi.• Duşunceleri» bolumu yer alıyor. Ayrıca yıne S. N. Özerdım'in AKTMLAR: • DtN EGtTlMl VE •197 »'in Kitaplan» bolumu de geçen yıl ıçınde yayımlanan kıYıldız Sertel 15 Ura TOPLUMUMUZ taplann çogunun toplu bır lıstasını verıyor. 0 ÇtZGtLt DtıVYA: Prof Fehmı Yavuz, 8 ^ «Sürler» ve «Hikâyeler» bolumlerıyle daha da zengınleşen Ferruh Doğan 5 Iira • DEVRtM tÇtN GENÇLtK «Varlık Yıllifi 1971», yararlı bır derleme nıtelığındedır. 0 MILLİ KURTUHJŞ HAREKETLERt Mehmet Bıcan 10, CEPHESİ: • EKONOMİK StSTEMLER Douglas Bravo 5 Iira Prof Dr Cahıt Talas, 30 0 ANARŞİZM: • SOSYAL POLtTtKA GERÇEK DuclosCohn Bendıt 7J5 Lıra Prof. Dr. Cahıt Talas, 25, 0 ROMAN GİBİ • İSLETME tKTlSADI Sabıha Sprtel 15 Lıra «100 SORUDA» Cılt 1 : 30, 0 SİYAH İKTİDAR: DIZISINI SUNAR• tSLETME tKTlSADI Carmıchael 7,5 Iira Laxe Kdpıı, KromelUkS Kuşe • T l i l K TÎYATROSU TARİHt Cılt 2 : 30. 0 YAŞ4NTIM .tuverll, luks Amenkan plâstik Metin And. Geleneksel Turk Lutfullah Tenker Yevtuçenko 5 Iira sıltli aşk romanlan: Tıjatrosu Tanzıınat v e I s • İSTATİSTİK METODLAR1 0 NAZIM HİKMET'İN (20'şer lıradır.) tıbdat Tıyatrosu MeşrutıÇev : Doç Dr Saım Kendır POLEMIKLERt: O tKl EStR yet Tıyatrosu Cumhunyet 30 Kemal Sulker 73 Iira (Lajos Zlany> Tıyatrosu tek cıltte. 15 00 • DIS POLlTtKA. 10, 0 Turkıye gerçeklennl, genel 0 S4,B\HVTTtN ALİ Prof. Dr Mehmet Gonlubol • CEHENNEM KAYASI DOSYASI: (Elga Dunt) kultur konularmı en değer• BtLtMSEL ARASTTRMA • FIRTINA ÇIKINCA lı Turk bılgınlennın, Turk Kemal Sulker 7 3 Iira EL KtTABI. 5.yazarlarının kalemlennden 0 SAVAŞ ANILARI: (Katbe Lambert) Turkkava Ataöv ancak «100 SORLDA» dınsınChe Guevara 10 Lıra DOGAN Y A Y I N E V İ • ASRIN KADIN1 de okuyabılırsınız. «100 SO 0 LİDERLER DtYOR Kİ: (Mlhaıy Foldi) Cemal Gursel Caddesi 51/B RUDA» dizısinin parolası: 10 Iira • SARA DANE Tel : 19 27 72 Cebeci Ankara «En yetkili uzmandan en Genel Datıtım(Cathenne Gastin) ANT YAYINL.4R1 • DENtZ KURDU SuveniUr eser.» SER YAYINLARI P.K. 701 tSTANBÜL (Jaclc London) # «100 SORUDA» dızısınden Çi • K%DER ClZGtSt kanlar. • DIMITROV (Lew1s Cox> 0 ORTAK PAZ\R VE TURKİGençhk iızenne YE. Prot Gulten Kaîgan fYem çıktı) 7 TL. • ASKA TAPAN RADIN (Eunlce Gray) BASKAN 15,00 • t H T t R l S MELTEMLERt Seçme eserler cılt 1 0 TÜRKİYE SANAT1 TARİHt. YAYINLARI (Vina Delmar) Kıtatj I 8 TL. Prol. Kuban 15,00 Kıtat) II 8 TL. • PlRtSLt KADIN 0 XIX. YLZYIL TÜRK EDE(Guy fles Cars) Kıtap III 7 TL. BIYAT1 (Tanzimat «e ServeAn Rıza Haskan • KIRM1Z1 ÇİCEK LE DLAN tifunun). Rauf Mutluay 10,00 GUzel Sanatlar Matbaa» (Barones Orczy) Vietnam sosyalist derrtml 0 FELSEFE ELKİTAB1. SelâA Şjiin yavını olan 8 TL. • AŞK BCDUR hattm Hılâv 10 00 tDEAL K.tT%PUK LENIN (Guy des Cars) sensınln 9 kıtabı Kultnr ve kultür UıtılâU • tLK RANDEVD (Dartanyan> 0 EKİM İHTtLÂLt Kenan Somer 15.00 TOM AMCAN1N KHLÜBESt uzerıne g TL. (Aleranore Dumas) de çıktı DIMITROV 0 F\NSIZ tHTUALl • METRES Ideal Kıtaplık serisınden Faşizme karşı birleşik cephe Doç Sanca 8.00 (Milady) (Aiesandre Dumas) (142 Mad beraet ettı) 10 TL. • AYTAŞ1 çıkmıs olan diger kitapUr : 0 TCRKİYE'DE YABANCI MAO 0 OLfM isCrERl SERMAYE (Wıikle Couıns) Halk savaşında temel taktik • ASKA OAVET Prof BulutoğlU 10,00 0 KAYIP ALBAV ler 5 TL. 0 UOSTLDK CEMBKEİ (Anya Seton) 0 SOSYALİST DEVLET J. tBARROLA 0 SİSEDEKİ MEKAJ TARÎHÎ ESER Kurthan FışeH 8,00 0 KARAİB DKNtZt Marxıst açıdaa ekonomi, • YAHYA KAPTAN 0 TURKtYE'DE MEZHEPLER politik 6 TL. CAMISLARI (Şükrfl Orss) VE TARIKATLER TROTSKY • C^« INAN PLAlSLAK POLÎStYE ROMANLAR: Abdulbâki Golpmarlı 1250 0 4RT1K Ekim dersleri 6 TL. • KORKD VADtSi (142 Mad dâvâlı). ÖLnÜRMKYKCKRSIN 0 TAS4VVUF (Conan Doyie) B4SKIDA OLANLAR Abdulbâta Golpınarlı 10 00 0 EN UZUN U Ü V t N SIRRI • SERSERİ B\KtRB I.EMN Her av bır tcitap 0 TLRK HM.K EDEBtYATl (Erle Stanlev Gardner) Kıtle içinde partt çalışmalan Her mtap 9 Ura Pertev Naılı Boratav 10 00 M4O Genel DatrtıiD • BATK» heçme eserler Cılt 2 0 ANAYASAMN AVLVM1 9 Ş\tt ve MAT YONETIM YERt: Prof Mumtaz Soysal 7 50 Selânık caddesi Tokay Hwı (Alaln Pagel) DE YAYINEVİ 0 TURKtYE tKTISAT TARİHt Kaf 2, Yenışehır ANKARA • Y1LDIZ SAAT1 Prof Nıyazl Berkes Bınncl Anadolu dağitun: Ser Yayın(Erl« Starüe? Gardner) cılt 7 50; iloncı cılt 15.00 lan, Istanbul dağıtrmı: GeMemet Fuafın Seçtıklerl • KARIM! 0 GELİR D4GILHVT1 da, Eee daeituni: Datıc I TURK EDEBtYATl 1971 (Jeremy t o r ı o Korkut Boratav 10 00 1970 yılmda vayımlanmış en 0 TURKtYETStN DIŞ POLtTl• ÖLÜNON KIZI guzel şıirler kısa hikâyeler, K4 TARtHt (Erle St»nleT Gardner) eleştırl konuşma yazıları. Prof Edip Çellk 10.00 • KURNAZ KADtN Dokuz vıldır yavımlanmakta 0 TÜRK EDEBtYATl. (Erle Stanley Gardner) o'an bu antoloıılerl llende Rauf Mutluay tkinci baskı • ÖLÜRKEN YALNIZ ^ a yana kovunca edebıvatı•n OLACAKSIN 10.00 Ogıetmenıerın oeKledıgı mızın bır dönemirun genel (James Hadley Chase) kaynak kıtap çıktı 0 MtTOLOGYA. gorunümünO ömeklenvle ız• OKUL OYUNLAR1 10 TL. • BRtC MASAS1 CtNAYETl Behçet Necatıgll 7^0 levebıleceksmia özellıkle e(Agatha Cnstıe) Unıtelen, oynarken öğretıyor 0 TTRKtYE'DE TOPRAK debıyat bgretmenlerinın kı # OCAKBAŞl SOHBETI 10 TL. • ÖLÜMÜN YÜZC IHESELESİ taplıklannda mutlaka bulun Radyofonık egıtıcı temsıller. (Erle Stanlev Gardner) Doç Aksoy 1SO masi gereken bir antolojl. Odemell gonderüır • Sıparis adresl0 TT RKIYEDE GERtCt 15 Lıra Dağıtınr PJt. 350 ANKARA AKBA YAYINEVÎ AKIMLAR P K. 1198. tstanbul Ankars Cad 49 A «** Çetın Ozek 10,00 Dr IBRAHIM TÜREK Cajalojln *** 0 ATATÜRKTN rEMEL (Doğumdao Erçenliğe Ruhsal *** GÖRIÎŞLERİ ' Kültür sorurru üzerlne bir Gelısım ve bozukluklan) KONKORD*TO HÜKUKU Fethı N a d t k m d baskı 8,00 deneme. 12 lıra Arnerıkadak] bır Turk dofcVE TATBtKVT 0 EKONOMİ ELKtTABl Dağıtun: Istanbul O» GEDA torunun, anne ve babalara çoAv E. Buruloğlu Prot Sadun Aren tkıncl Ankara'da Aydın cuklarının ruhsaj butunlugü ve Y Reyna baskı 10 00 Odemeli: Dr Bozkurt Guegıtınu yonunden ögutlen Iflâstan evvel ve sonra fconvenç Hacettepe Önıversıtekordato içtıhatlar ve brnek 0 GERÇEK YAY1NEV1 Fiyatı 15.00 TL. si ANKARA P K. 655 tSTANBUl lerle bırhkte Odemelı adresı Atakov J '"J'9 KİTAPLAR ant H Türkiye İran ğunu temln lçin Irana gldfror. TevfıU Ruştu Beym bu seyahati îranda buyuk bır memnunluk uyandırmıştır. Harıcıye Vekılımizın Tahranda ıki devlet arasmdakl ıktısadl meselelerle' bırlıkte Tebrız Beyant yolunun Vandan geçmesı ve bundan başka Tahrana gıdecek bır jolun daha açıhnası uzerında gorusmeler yapacaktır. Bu arada İran hududunda süc sık vukua gelen Kurt hâdıseleri hakkında da muzakerelerde bulunacaktır. Varlık Yılhğı, 1971 ARİCİYE Vekllımız Tevfık Ruştu Bey, Iran ve Bağdada gıtmek uzere dun Ankaradan şehrımıze gelmıştır. tranın Turkıje Elçısı Sadık Han, Harıcıye Vekılımizın Tahrana seyahatı hakkında şu bılgıyl vermıştır «Senelerden beri ihtılâflı kalan hudut meselelen henüz ta mamıyle halledılmedıgınden dığer meselelerde ae şımdıye kadar büyuk inkışaf eserlerl gorulmemıştır. Hancıye Vekılı Tevfık Ruşttl Bey Işte bu ild devletın her sahadakı dostlu V buSmaca gert;elc olduğuna imkân tasavvur edememe. » «Cıft sayıda deierli antıka fayans» karsılıfı ıki soz. YTKAKroAN ASAĞIYA: 1 Tozu b«zı tathların üstuno serpi'en ve derununa katılan lezzetlı yemışm oz kısmı (karma so7). 2 «Kullandıiı aracı henuz çarhtan çıkmış durumdaD mânasına ıki soz. 3 Saf değıl de kanşık olan besin maddeleri boyle tasvır olu nur (bir soz \e bır takı), bır renk. 4 Buro şefi, «ıkincı» mânasıia bır eskl terım. 5 Mısırlıların vaktıyle mabut tanıdıklarından. ıduzuneden ıki eksık sayıda has talık tedavi maddesi» anlamına ıki soz 6 Herhangi bır kapıdan içerl dahil olma hareketî, verılen nasıbatlerm en tonunda sdylenon soz 7 Idare bdlumlerimızden, herhangi bır mevki ve memunvete eecmesı teklıf olunan. 8 Avrupadakl kuçuk ve ta rafsız bır ulkenln baskentt. Ondoku • zuncu Yuzyıl sonu bestecilenmlzden birimn adı * Ahsap veva karjır olaTale mevdana sretırünuj sey. Oflnkfl hnlm»c»n.o BİNBAŞIOĞLU YAYINEVİ Ankara'da E \ ?j SOLDAN SAĞA: j Nazar değmcsln Aralık ayı» rın son baftası boyle bır şekılde tasvlr edılebümecek havalarîa geçtı (bır soz ve bır edat). 2 «Fertlerı bılgın famılya» anlamına ıki soz. 3 Bazılarının hastahanelerde olduğu bazılarının ıse sokaklarda serbest dolastıkları marazl tıplerden, nota. 4 Keyıf vencl maddelerden bir cınsıni koklanıa tırjakıhgıne tutulmuş kısı (tıp tcrımi) 5 Denız taşıtlarmın hızları içın olçu esası kabul edjlmış olan, sılık değıl de açtk ve vazıh gorunur durumda. 6 lEn ho? ve ilâsı» karşılığı bir soz \e bır takı, Islamın dorduncii halı fesi. 7 Bır hartln okunusu, gızli kapaklı değıl de herkesm ıçmde (eskı terım) 8 Hadısemn Bınbaşıoğlu Yayınevt 0 Eğitün kitaplan 0 Çocuk kitaplan 0 Kultür ve edebiyat kitaplan Merkesl olarak bizmetınızdedir. Bınbaşıoğlu Yayınevl Maltepe ANKARA HABORA KİTABEVİ • SON SltRLERt... • SON ŞIİRLERt... • SON ŞttRLERl . Buyuk vatan şaınmiz NÂZIM HİKMETin çok kısa zamanda tukenen kıtabuun ıkınci baskısı vayınlandı .. • SON ŞttRLERl . • SON ŞtlRLERI . • SON ŞtlRLERI Türkıye'nın en büyük satri NÂZIM HIKMET'm 1959 dan ölumune kadar (1963e) yazdığı şurlenn tamamı.. • SON ŞtlRLERt .. • SON ŞtlRLERt . • SON ŞIİRLERI NÂZIM HtKMET'in hemen tukenen ve şımdl de ikıncı baskısı yapılan «SON ŞtlltLER1» nl kıtapçuıızdan »rayınız. (10 Ura) S SON ŞtlRLERI . • SON ŞİtRLERt . • SON ŞtlRLERt . «ttzmırın Içınde Amenkan Nefen», «Halk Ordulan» adlı eserlerıyle tamnan ŞÜKR\N KURPAKlJL'un belUeren hıkâyelen çıktı... • T4NIC.IN BIRt . O TVVIĞIN BtRt ŞÜKRAN KURD*KLX'un, konuiaruv yaşamma bağlı ol gulardan alan bu kıtabındaki hıkâyelen ılk defa bır kitapta toplandı • TANIGIN BtRl .. • T4NIGIN BtRl... Yenl çıktL. 5 Ura ROMANLAR HtKÂYELER: • A«K HÎKAYESİ Encn Segal'm buyük Ugı ayanlıran bu nefıs romanı i ı lııruze ruç kısaltılmadan çev nlrr.ıştır Turtavede ılk defa rlabcra Kitabevi tarafın rian ysyınlanan bu romam butun buyuk kıtapçılarda bula^ılırsmız (10 Ura) • INSANLIK ÜĞRUNA (Polevoy) 20 00 • tSYAN (Traven) Î2 50 • KVNAL (Stawınsky) 5.00 • ALLAHIN FUKAR.\S1 (Kazancakas) 15 00 • GIZLİLtK • (Sartre) G U Z E L İMPFJRtA XOJO ö ARARAT YAYINEVI ATAÇ KİTABEVİ Aleksi ZORB4 Buyük romanlar kahramanlan>la yaşar Don Kışot, Madam Bovary, Anna Karenın. Murta2a Fahım bey.. varlıklarıyla caglan etküeyen kışıler gıbıdırler Kazancakıs'ın Alek«i Zorba romanında yarattığı ZORBA da, çelışkıler, ahlâksızlıklar, adalet sızhkler ıçınde bocalavan bır dunyada guzelhğe, doğaya ölum suz şnre erısen kahramanlardan bındır Beyaz perdede gormek tanımak ıçm vetmez ZORBA'yı. Batı dıllerınde başucu kıtabı olan Aleksi Zorba'nın sayfalar boj'unca dunvamıza yepvenl değerler kattığı artık bılınıyor Çunkü ZORBA. bır uçtan Gor kı've, îstratı'ye uzanan seruven ha\asıyle, bır yonuvle eşsız ruh bılım gucüne dayanan kurulusuvle buyuktür ZORBA, çağdaş ınsanm karşısında kaldığı toplumsal sonınlan. baskılan yansıtan aalığıyla denndır ZORBA, Ahmet Angın"m anadılınden cevır'sıyle güzeldır. 3 Basım kitapçımzda 2% Sayfa 12 5 TL. ATAÇ KtTABEVt Ankar» Cad 45 ÎSTANBTTL ^r i ÛKBA ? /AYINEVİ Minnetoğlu Kitabevi SAYGILAR1YLA SUNAR : Konya Mılletveküı değerlı sraştıncı : SADİ KOÇAŞ'ın (î) TARtn BOYUNCA ERMEMLER VB SELÇUKLOH R D A N BI.Rİ TÜRK ERMENİ İLİSKİLERİ Mılletımu aleyhıne yülardan ben yapılan propagandava belgelerle verılen cevap. Bu eserın uçuncu basKisı TKUVA YAYINLARI'nda çıktı. Her Turk •ydınının. her lyi nıvetlı Ermenl vatandasınnzın mutlaka alıp okuması gerekll biı kıtaptır 20 TL. © BİRSEÇİM BOYLEGEÇTİ. 1969 SEÇİMLERİNİN tÇYÜZÜ Fiyatı 10 TL. 4 Bu kitaplan çevrenlzcJekl kıtapçılarda «rayınız, yoksa onlara sıpan? verınız. ödemelı ıstemelerde 2,5 TL. ılâve edıhr Toplu sıparışlerde kıtapçılara ındırim yapılır. MtNNETOGLO KtTABEVİ Ca£ala£lu Mevdanı • tstanbul İ | Resimli, Haritalı I OSMANLI! TARİHİ! 1 Imparatorlııgun kurı luşand=n i = Mkılışına kadar \enı \eıka | : lara gore vazılmi} en ınukcm \ | mel \e yeçane tanhıdır = I Al'ı kısttlık bır hevetın eserıdır | Altı luk, cıltte 3 800 savfa r \e renklı rcnkaı? 2 600 resım I \aıdır i | ; i 1 Mufassal I | | İ Fıatt 250 lıradır Her ay bırer | | cılt alınabılır | | lıkıt v« Guven Yayıncvlen i 1 Cagaloglu Yokusu I=tanbul : Un , , " (BUzac) W^0 • Y1ŞAM4R GÜZEL ŞEY BEKARDEŞÎM (Nâzım Hıkmet) 10.00 • tŞTE BtZtlH DÜNYA (Gold'ng> 1000 • CEZAEVt GÜNLER1 (Frlsjh) 1250 • Z\M\N MAKtNESl (Wells) 10 00 • BUYUK MUCADELE (Daskalof) *W 00 tNCELEMELER: • ARAP D E V R t M t N Î N YONTEMLERİ (Nâsır) 10 00 • KANL1 PAZARDAN EKİM tHTtLÂLtNE (Aleksandrov) 15 00 • HALK C U M H U R t Y E T t V E DOftRU (Dımıtrov> 10 00 • MARKStST AÇIDAN TURK ROMANI (Tatarh Mollof) 10 00 • YACMA EDtLEN TÜRKtYE OJemlrtas Cevhuni 10 00 *** • REAYA VE KÖYLÜ ALLAH ve INSAN (AvrJ Şanda) 8.00 tçtımaî Tasavvuf! • AMERtKADAKl SEFALET MAHMUl SADETTİN (Harrlngton) 10.00 BİLGİNER • BITMEMİŞ DEVRtM Irtan ehll ve enteiektüeller (Deutscher) 8.00 tarafından büyülj Ugı gören bu • HO AMCA esen kıtapçılarda aravınu Ku (Vıetnamlılar anlatıyort 8.00 se fcapak. temız baskı rtyatıHABORA KİTABEVİ 15 TL Odemeli lçin BlLT.tNER P.K. 6 Baedat Cad 156/U BFY47I1 ISIANBUt « EMEK ZOLA nın İŞÇÎ haklannı anlatan bu gun dahi açılamıyan Kitabl Nesnn ALTINOVA'nın yenl çevuısıyle çıktı 12.5 L. • AZAP YOLLAR1 A Tolstoy 3. Cılt 35 L. • DtRtLlŞ 2 Cılt , 20 L, • DELİKANLJ Dostoyevskl 2. Cılt 25 L. • ECtNNtLER 2 Cılt 20 L. • AMC4MIN RÜYASI 5 L. • MEKTUPLAR 5 U • MEYD4NDAKİ EV Kazekevıç 15 L. • MtLKlYET NEDİR? 10 L. • GÜEVARA'MN GLNLUGÜ 5 L. • GESTAPO Jacques Delarue 15 L. • UÇURUM INSANLARI Jack London 10 L. • TOPRAOlN TORTUSD Arthur Koestler 10 L. • KAHRAMAN ASKER J Hasek 2 Cılt 20 L. • OLLMSUZ ULKEYE DOGRU A Doblm 10 L. • MEKTUPLAR Gorkl 5 L. • SEÇMELER Jean Jaueres 6 L. • MARX'IN SANAT FELSEFESt M. LJfshftz 5 L. • GÖRUNMEYEN DİKTATÖR H. Marcuse 5 L. • NAZIMIN ÇİLESI Radv Fısh 15 L. • N\ZIMDAN SEÇMELER Nazımın bu gune kadar çıkmış en buyuk kıtabı 2 Cılt 25 L. • SARI rr Reşat Enis 10 L. • KARA TOPRAK 10 L. • İKt DEVRtN PERDE ARKASI S Nafu Tansu 15 00 • BUTÜN HtKÂYELER Yaşar Kemal 10 L. • TOPRAK ACIKLNCA Erol Toy, 2 Cılt 25 L. • ATEŞ Y1LLAR1 Kasan Izzettın Dinamo 15 L. • OCAKTAŞl t Sarubrahımoglu 15 L. • TURK HALK EDEBtYATl Prof. llhan BAŞGÖZ 10 L > • KARANLIGIN KUVVETt Talıp Apaydın 10 L. • YARBUKÜ 10 L. • ONLAR UYANIRKEN Çetın Altan S L. • İKİ SOVYET RCSYA Nadır Nadı 6 L. • GOÇ YOLLARI TIKADI llhan ENGIN 5 L. • 141142 Çetin Ozek 5 L. • İBILİYE MEKTUPLAR A Kemal Gozukara 5 00 • METAFIZİK SOSYOLOJt Hıkmet Kmlcımlı 75 L. • SÜRGUNLER Mehmet Başaran 1 3 L. • YANARTAŞ Mehmet Sevda 2 Cüt 22 5 L, • BtR ÇİFT ÖKÜZ Samım Kocagoz 10 L. • TATAR RAMAZAN Kerim Korcan 10 L. • MARSVT VATAN KURTUI.SUN Oktav Verel 10 L. • SESSİZ SAVAŞ O Nuri Koçturk 20 L. • B4RIŞ VE EMPERYALİZM 5 L. Ararat Yannevl P.K S19 Ist
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle