20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
f ÜNİV£RSfT£ ADAYLARINA ANKARA BUYUK DERSANE nin (mektupla ogretım) ÜNİVERSITEYP HAZIRUK FEN KURSLARINA abone olarak veya IJNIVERSITEYE HA2IRLIK KITABrn. alarak dıledığınız fAKlİUEYE GİRMEYİ GARANTİLEYİNİ2 • ffot Kıırs» abonttterettrıTıOO tink Kitap bedelt sadee* ı 7 8 Iira4ir umhuriyet Kurucusu: r U N U S NADÎ 47 vıl savıfififtç Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet tstanbul Posta Kutusutst&nbul No 246 OOÖO Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 42 06 22 42. 97 22 42 98 22 42 99 , , ........ 7 OcaK Perşeiîlbe 1 9 7 1 ÜSLÜ ROMANC1 AŞAR'ın SERLERİ (2) (3) (4) r 0 TL MEMO A I TL'Tt'l NEFİS BASKlLAl Genel Dagrtım TEKtN I A Î I Ankara Cad. No. 51 • 1 s t t W u l (llâncıhk: 1512/200) İ BÜYÜK OERSANE. «Mürteci bir iktidara bu tedbirler teslim edilemez» Sunafın, «Bugün Türkiytfde Mao'cu gençler var» sözlerine İnönü, «Ülkü Ocakları da var» cevabını verdi Sunay, Ülkü Ocakları mensuplarının vatansever gençler olduğunu, komünizmle mücadele ettiklerini soyledi Bozbeyli: "Müessir bir icraya ihtiyaç vardır,, Cumhurbaşkanı Sunay dün de DP Başkanı B o z b e y l i görüşme ve Rektörlerle y a p 11 SUMY'A: DEMIREL'I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile CHP Genel Başkanı İsmet Inönü arasuıda önceki ffun vapılan göruşme sırasında, Sunay'ın buhrana karşı aunacak tedbirler konusunda İnönü'den iktidara yardımcı olmasını istediği sırada, CHP Genel Başkanının: «Siz, bu tutumunuzla Demirel'i koruvorsunnz» diye karşılık verdiği ve Cumhurbaşkanının da «Bunu reddediyorum» dediği öğrenilmiştir. KORUYORSUHÜL. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dun «abah Demokratık Partı Genel Başkanı Ferruh Bozbevlı, gece de unıversıte rektorlenjle gorusmuştur. Bozbejh uç saat suren goruşmeden sonra, «Buhranın çoznmlenmesı için müessir bir icraya ihtiyaç var» demıştır Sunaj'ın unnersıte rektorlenjle japtığı goruşrae de 4 saatten fazla surmuştur Direnişler yayıhyor.. KARŞI DEEİL HAKSIZUGAKARSI , DİHBÜYDRBl praftr Bozbeyli'nin sözleri Başladı Bitti asta demokrasimiri teda1 vı amacıyl* Sayın Cum htırbaşkanınuı düzenle1 dıja koasolUsyonlardan olumlu bir sonuç beklenemijeceğim geçen gun burada açık seçik belırtmistik. Göruşumuzde aldanmadığunız ar.laşılıyor. Sa>ın Sunav ilk görüşmesini Ana Muhalefet Partisi Lideri ile vapmış ve Sayın tnönü Çankay* koşkünden pek sinirli bir halde avnlmıştır. C H P . Genel Başkanı her ne kadar gazetecilrre knnsultas\ona dair hıç bir şev sovlememiş ise de kulağı delik basın mensuplan sonradan durumu epejce aydınlatmayı başarmıslardır. Bize çelince, kulağıımza çarpanları aklımız erdıçince değerlendirerek durumu açıklatnaya çalışalım: Bilindiği gibi Sayın Sunav yurdumuzdaki huzursuzluğun giderilmesi için bir takım kısıtlayıcı tedbirlerin alınması gereğine inanmış. kimi kanunlarda vapılacak değişikliklerle üniversitelerin, iş alanlannm ve sokağın huzura kavu^turulabileceği nmuduna kapılmıstır. YapnHtkts oldu?u konsdltasvonlar, bu konnda oıuhalefetin, özellikle C.H.P. nin desteğini hiikümete saflamak amacını gütmektedir. C H P . Savın Genet Başkanı da bflki vnrt buzurn açısından kimi özRürlük kısıcı tedbirleri vararlı bulmaktadır. Tse var ki Safın İnönü iş başındaki hükümeti olaylann baş sorumlusu bilmekte, fericiliğe tâviz vennekle suçlamakta. bu hüküraete çüven durmadı|i için de onun eline yeDi baskı silâhları verilmesini dofrn bulmamaktadır. Kaba taslak çizgileri ile SnnaT İnönü göröşmesi bu hava içinde hlç bir sonuca bağlanamaksızın Epçmi? olacaktır. Simdi, artık biz de bundan sonraki konsültasyoniann ne gereçi var, diye kuştnılanmakta kendimizi haklı görmekteviz. Sayın Cumhurbaşkanı dün D.P. Genel Başkanı Bozbeyli ile görüştü. buçün G.P. Genel Başkanı Savın Fevzioğlu ile daha sonra da iini\ersite rektdr ve yetkilileri ile Röriısecek. Bu sayın kişiler Devlet Başkanına ne gibi tavsi>elerde bulunabilirler? Getirilmesi düşünüJen tedbirleri uygun bulmuşlar ya da bulmamışlar, ne çıkar? Ana Muhalefet Partisi kesin olarak hıikumete cephe aldığı sfirece baskı kanunlannı Meclisten geçirmek guç olacak, hattâ bu kaounlar çıkarılıp yürurluğe koosa bile vurt huzurunu sağlamaya olanak bulunamnacaktır. Eğer Savın Sunay C.H.P. nin desteği sağlanırsa durumun kurtulabüeceği umudunu taşıjorsa bizce yanılmaktadır. Ortulu bir koalisyondan başka hıç bir anlam taşımıyacak olan bovle bir destek jurdu huzura kavuştormadıktan başka, ayrıca muhalefeti de iktidarın işbirlik(isi rolüne duşurecektir. O halde neden sorunların çorümu doğrudan doğruya Parlamer.toya bırakılmaz da hasta demokrasive dışarıdan tedaıi yo]ları aranmaja kalkışıhr? Soylerae\e dilimiz ıarmıvor ama, hugunku haliyle vıpratıcı hastalığın Parlamentomuzu da sardığı anlaşıldı da galiba ondan, tiıyeceğiz. Oneeki gun yapüan toplantıdan sızan habeılere gore, Sunay, înonu ye hukümeün Meclıslere sevk etmek içın hazırladığı bazı kanun tasarıları hakkmda bilgı vermış ve kendısının ıktıdaıa yardımcı olmasını istemişür Ancak tnonü •Murteci bir iktidara bu tedbirler teslim edilemez» karşılığını vermıştır Bu arada Inonu'nun Yaşar Tunagur'u imâ ederek «Fe>lezofları bıle var» jeklmde konuştuğu oğrenılmıştır. Bu konuşma devam ederken Sunay da «Bugün Törkiyede Mao'cu (ârkasi Sa. 7, Sfi. 1 de) Ferruh Bozbeyli dun saat 10 57' de berabennde DP mıUetvekıllerı Samet Guldoğan ile Vedat Onsal oldugu halde Koşke gelmıştır Bu mıUetvekıllerı daha sonra gerı donmuşler, Bozbevh de Koşke gırmıştır 3 saat 5 dakika suren goruşmeden sonra Bozbeyli gazetecılere «Savın Cumhurbaşkanımız memleketimızin içinde bulundugu ı t çeşitli sebeplere istinad eden buhran hakkında göruşlerimızi i f bo konu>la ilçili teklıflerıml sordular Ben de gorüşlerimi arz cttim» demıştır (Arfcası Sa. 7. Sü I de) M. E. Bakanı özerkliğin üniversite içinden zedelendiğini öne sürdü Millı Birlik Grubu Temaslar konusunda bildiri yayınladı «Göriişmelerin hukumetın omrunu uzatma nitdiğinde olması talihsizliklir» ANKARA (CumhuriyetBürosu) Cumhurbaşkanı tarafından partı lıderlerıvle yurutulen çahşmalar hakkında dun bir bıldırı \a\ınlavan Mılli Bırlık Grubu, Devlet Başkanının çabalarını olumlu karsılamakta ve «Ancak vapılan temas ve çalısmaların, bngünkü olavların baslıca »oruralnsu bulnnan hükıimetin ömrnnü uzatma çabası niteli|inde gornnmesine iliskin belirtıleri, tesebbüsön talıhsiz bır ıanı savarız» demektedır Parlamenter demokrasının ya(Arka.« «*a. 7. Sfi. 7 de) SUC1UYUZ» Şişli Hastanesinin giriş kapısında «HEPİMİZ Yalnız âcil hastalara bakıldı şaşkınlık fçinde bekliyen lıa!k <Fotoğraf. Selâhattın GİZ) AVKARA (Cumbunvet Biirosn) TBMM Butçe Karma Komuyonunda konuşan Mılli Egıtım Bakanı Orhan Oğuz, unıversıte olaylanna deginerek «Bu olayIar sadece polisiye tedbirlerle giderilemez» demış ve «Biz unı\ersite ozerkli(me karsı değılız. Bogün özerklık, dısardan defil içerden zedelenmiştir» şeklınde konuşmuştur. Butçe Komisyonunda 2 gündur devam eden Ünıversıte v e Mılli Eğıtım Bakanlığı butçelerının muzakerelennde soz alan (Arkasn Sa. 7, Sb. 4 de) Doktorlar ve dığer sağhk hızmetlilerının Per»onel Kanununu protesto etmek amacıvla duzenledıklen 2 gunluk «Ihtar Boykotn» dun Istanbul v e Ankara da başlamıştır HASEKİ aiSTANESİNİN KAPISINA ASILAN DÖVIZ Çağlayangil, inönü'ye dış politika konulannda bilgi verdi ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) CHP Genel Başkanı İsmet Inonu ile Dısıslerı Bakanı fhsan Sabrı Çağlavangıl dun TBMM' de dıs pohtlka konusunda 2 saat 10 dakıka tfevam eden bir gorusme japmıslardır Çağlaj'angıl'ın Pazar gunü Anadolu Kulubunde yaptığı talep uzerıne gorusme dun Mec(Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) Ikı şehırde 5 bıne yakm sağhk personehnm atıldığı dırenıste, «acil hasta» lar «acil vakaları değerlendinne knruUarı» nır karan ile tedavı «dılmışlerdır Ankara Doğumevı Başhekım Zı\a Durmuş, dun 5 hastayı a melıyat ettığı içın Tabıp Oda^ı na şıkâyet edılmıştır. Tabıp Odası yetkjlıJen Zıya Durmıı? hakkında zabıt tutmuslardır Bunun dı^ında yıne Ankara'dd apandısıtı patlajan bır hasta, kuruı karan ile amehjat edtılmıs(Arkası Sa. 7. Sfi. 2 de) İki gün içinde yakıf bulunmazsa Şehir Hatları vapurlan duracak Deruzcılık Bankası, Şehır Hatları Işletmesı yann akşama kadar jakat bulunmazsa. seferlerını durdurmak zorunda kalacak, butun gemılennı ıskelelere bağlavacaktır IPRAS rafınensının hesaplarını tasvıye ederek borçlannı odemeyen Petrol Ofısme akaryakıt vermejT durdurınası, Istanbul'da (Arkası Sa. J, Sfi. 8 de) Şehnn her tamfı çopluğe dondu (Fotoğral: İ. Koseoğlu) Tcknik Personelin deslekleniyor Haseki Hastaııesinde, şikayetleri dinlevc Acil Vaka Kurulu çalışma sırasınd\NKAR.%, (Cumbnriyet Bürosu) Teknık personelin oncekl gua laslattığı «Işleri yavaşlatma» aırenışı devara ederken dun bır bıldın yayınlayan Orta Doğu Teknık Unıversıtesı Muhendıslık ve Mımarlık Fakültesı oğretım uyelerı, asıstanları ve teknısyenlerı. boykot yapan meslek (4rkası Sa. 7, Sü. 8 de) Atabey'in istifası isteııdi Olumlu yankilar t R K t Y E d e sivasî iktidara \akın çevrelerin ınsangucu açısından fikirleri çeşitli vesilelerle açıklanmıştır. Bir yetkili kişimiz de «her ilde bir Imam Hatip Okulu açacakiarını» ıktidar adına ilân etmistir Bu yolda bir bayli başarı ka zanıldığını \e mesafe alındığını göriıjoruz. Anadolu'da bazı raihraklardan teşvik edilen sal lıalk tabakalannın Iraam • Ha tıp Okulu veva cami yaptırma kampanyasına ıçtenlikle veva sürüklenerek kdtıldıklarını bılijoruz. Bdylece bu danvanın değılse de ahretin kaygılarını ta?ıyanların toplumumuzda öoce OI.AYLAU1N ARDINDAKİ GERÇEK ANKARA, (TH4) Genelkurmay Başkanhğından bıldınldığıne göre, Hava Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Muhsm Batur, dıfer NATO ulkeleri Hava Kuvvetlerı Komutanlanyla beraoer ıncelemelerde bulunmak Uzere dün Amenkava gıtrnıştır Amerıkan Hava Kuvvetlerı KoIstanbul Beledıyesi Temızlık \e Fen nşlerınde çalısan sekız bın mutanının dâvetı uzerıne ve ısçı Aralık ayına aıt maaşları ile ıkramıj eleruu alamadıklarmı ılerı grupça japılan bu gezı 19 Ocak sarerek dun sabah 8'den ıtıbaren direnişe geçmış.lerdır. Dıreruş, iş gunu sona erecentır Belediyenin 8 bin işçisi direnişe geçli MUHSİN BATUR, AMERİKA'Yft GİTTİ T lığe kavuştuklarını müşabede etmek mümkün oluyor. Ne var ki bu dünyanın işlerıni eekip çevirecek, toplum hizmetlerînin dfizenii yurünıesını »aglayacak ve Turkiye'nin ka! kınmasınj perçekleştirecek elc manlann eksikliği ve yetersizh ğı de ortadadır. 1967 yılında u1 kemizin muhendis talebi 25 00' ıken 16^00 mühendise sahıptıl Avnı biçimde çeşitli meslekleı de bıiyük açıklar vardır: Tek nis>en talebi 43.00(rdir, nm 35.900. Tarım elemanları talehı 13.000'dir, arzı 9.860. Saglık per soneli (doktor hariçj talebi 26.40» dür, a r n 19.900. Bu açık lann doldurulması içın, Kdlkınmaja uyumlu ve destekleyici bir eğitimle birlikte, yetişmiş elemanları elden kaçırmamak, çalısma koşvllannı da kendilerinden tam randımanı alacak biçimde duzenlemek gerekir Sağhk hizmetlerinde çalışan prrsonelin dıreni' eylemi, bu a ıdan bize birçok gereekleri davurmustnr. Ytni çıkan Personel Kanunuyla sağhk personelındcn bazılannın adeta cezalandırıldıfı. 1500 lıra alan bir (Arkan Sa. 7, Sü. 7 de) NADtR NADİ *•• çılerın kendıleruıe verilen işe çık mamalaıı şekhnde başlamıştır Temızlık ışçılennın çahşmayışı «ehırde hemen kendıni gostermış bılhassa ana caddelerdekı çop 31gınlan, çok kotu bır şekılde >ayıl mıştır. Temızlık \e Fen ışçılerınuı dırenış kararını, GenelIş Sendıkası al mıştır. Sendıka temsılcılerı, Temızlik, Fen ve Bahçeler Müdurlu De\ let Guzel Sanatıar Akadeğünde çalışan sekız bın işçmın, za mısınde çeşitli atol\elerde çalımanında maaşlarını alamadıklarısan modellerın, tahsısat joklunı, kışlık elbıselenn yazın, yazlık ğu %uzunden ıslerıne «on veııelbiselerın ise kışuı verildiğinı ılelınce 15 model dun çıplak gosrı surmüşler, Belediyeyı toplu 15 terı japmıstır sozleşmesıne uyTnamakla itham etYedı erkek ve sekız kadın momışlerdır del, Deilet Guzel Sanatlar AkaBeledıye Başkanı Dr Fahri Ademısı Başkanının odası onunde tabey, ışçılerın maaşlarmın zama sojunarak. tahsısatlarının kesılnında bloke edıldıgını, buyuk bır (Arkası &*. 1, !>ü. 4 de) i Arkası Sa, 1, Sü. 7 de) İşlerine son verilen modeller, çıplak gösteri yaptılar Çankayada alınan sonuç Kemal AYDAR ANKARA Çankaja göruşmelerjnın sonucu, Cumhurbaşkanı'aın hderlerle" yapmakt» oldugu kanuşmalar bıtmeden bellı olmus »ajılır Bu nıçm boyledır' Bır defa Savın Sunay'ın böjle çok vdnlu bir danı5mav, plânlavışıran^anlamı ve çe.çevesı meydana çıkmıştır Anlaşddığma gore .•DeUet Şaşkanı, memlekette cereyan edsn üzucu ohylar'nedenı ile '*• *, (Arkası Sa 7, Su. y: de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle