09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet UYMAYI IASASIMA TAAHHÜT EDER • i»niDi: cumnunyet MatDaaeııut r« uazetecııtc «dına NAZtMB NADİ 1 Sorumlu Yan îşlerl Mudürü : OKTAY KURTBÖKB • Baıan re Yayan : CUMHURÎYET MATBAACILIK V GAZETECtLtK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl Sk. No. 3941 Ycnlgehlr Tel: 130930 128544 ÎZMİR: Ferdpaja B u l n n Aijarothj Isbaaı No. Tel. 112S0 »470» G Ü N I T ÎLLKRİ T«l: « 5 » M34 Knrukoprt »4 lokak Ma. «d > ADAMA • Ajrlık S Aylık 1 Aylık BcncUk t ı n td 150 «4 •0 13 rnrt D t » 2M 144 13 14 AdJ i OoeO «arta (Saotunl) İ K t Dd tayr« (SanUml» 4. S. • ncı t»yt» (Sanüralı Kljan. Nlkib. tvlenm« üofujn Ölüm. Mavlld. Tesekkttt (9 Cm > Ölüm, Uarlld. Tesekkür W ItacO (B Cro) •0 'S 100 100 8» » tM * » » » • SAY1SJ 50 KURUŞ hnreketi (Baştarafı 1 lnei «ayfada) gıdileceği »çıklanmakta, |oyle demlmektedir : «Turkive'nın veraltı lervetlerinı kendı çıkarlarına nygun olarak gomuren yabancı petrol sırkrtlerl, Turk işçisının emefinı de sömürmek pesinde koşmaktadırlar. Tabancı petrol şirketlerı, işçi haklarını vermek konusunda gerekli anlayışs eri. «inceye kadar, Türk İşçi bare. ketinin mücadelesi devam edecektır.» Bıldıride, Zlraat Bankajı'na bağlı tarım kredi kooperatıflermde çalışan ışçılere de haklanmn verilmedığı one surulerek buralarda çalısan 6 bm ışçının greye gıdeceğı açıklanmaktadır Eğitim (BaşUrafı 1 inci da japılan forumda konuşan Eğıtımlş Sendıkası Genel Bajkanı Bayram Tulü, kanunî haklannın verılmediğınl ön« sürmuş, «Salt isçı olan okol personeli, mevzaatta memur »tatüsüne soknlmaktadır. ö t e yandan baskı aldnda sendıkalaşmaları onlenmektedır. Bn ncdenlerle haklarımız 20 Snbat 1971 tarihine dek verılmezse direnişe geçeceğız» demi'tır. Tulu, ayrıca Mıllı Eğıtım Bakanlığına gonderdığı muhtırada, dıreniş karannın tum uveler tarafından benımsendığıni de bıldırmistır. «Haklar almıncava kadar dlrenis biçimlerinl saptama forurnn» adı verılen toplantıda konuşmacılar 8 laatlık mesaınin u^gulanmadığını1 re=ml tatıl gun lerınde fazla mesaı^ız çalıştırıldıklannı ıleri surmuşler, «Ilâç bedellerımız, elbıse bedellerimız "tahsı>sat • ok" ger«kçesİTİe v e . * rilmnor» demıçlerdır Polis SBF Yurdunu zaptetti 1 inci »aylada) Olayın nedeni.. Kanlı polıs oğrencı çatışmasına dun Nığde öğrenci Yurdunda yapılmak ıstenen bır seçım lebep olmuçtur Yurt yonetımi içın yapılan »eçıriller sırasında bır grup, yurdu basarsk seçımi onlemek ıstemis ve iki taraf arasında kısa »uren bır çatışma olmuştur. Çatışmadan sonra devrimci grup dağılmıstır. Ancak olay polise aksettiğınden, SBF ve Hukuk'ta arama yapılmak istenmıştır öğrencıler izmsız \apılmak ı«tendıği one surulen aramaya karşı çıkarak poli'i SBF ve Hukuk yurtlanna sokmarnjştır. Bunun uzenne bğrencılerle polıs arasında sılâhlı bır çatışma çıkmıs ve bırJen genıslemı?tir Bır anda karşıhklı «ılah atı«ları%la \urtlarin bulundusu Cebecı semti sa\ aş alanına donmuş sokaktan geçenler, kurşun \e aMlan taşlardan korunmak içın b.nalara ve sokak araıanna kaçısmıstır Çatışmanın buvumesı uzerıne polıs takviye kuvvet aımış, SBF vurdu kordon altına alınmı^tır Polısfn kapıları zorla^arak \urda g Tne«ı uzenne bu kez de çatışma bına ıçınde olmus zaman zarıan dlnamıt ve molotof kokteyllerının atıldığı da te«blt edılmıstır. Daha sonra karakollardakı polliler df dahıl olmak uzere toplum pohsı saflar halınde ogrercılerı 6 katlı olan vurt bınasının en ust katma kadar çatı^arak kovalamıçtır öğrenci polıs çatısması bmanın 6 katında sona ermış ve polıs 500 kadar genci nezarete almıştır Polıs çatıçma sırasında ofrencıisrı «ındırebllmpk ıçın ozel tufeklerle atılan goz vaşartıcı bomba ve gaz bombası da kullanmiîtır. Toplu işten çıkarmalar Son zamanlarda genışleven ve ozellıkle montaj sanavıınd'e ra«lanan toplu işten çıkarmalarla ılgılı olarak Turkîş bıldirısınde «toplu ısten çıkarmalann altında, işverenlerin, kSrlarından fe. dakârlık vapmamak ve çıkarlarının kornnmaıt Için hukdmete şantaj yapmak arzusu vatmaktadır» denılmekte, Turkîs'in buna goz >umma\acağı belırtılmektedir. Çatışma başlıyor ne için arama yapmak istediklerini sordum. Niğde ynrdnnda bir toplantı oldnfunn, burada bır patlama ve sılâhlı durum mevcnt oldugunu, oradaki silâhlı olavdan sonra 5 1 0 kisinin bizim tarafa kaçtıklannı sövledıler. Aram» yapılacaksa birlikte yspmamız gerektığıni, polise ve öğrencılere sükuntt getirilmesini gövledim. Fakat bu konusmalar olurken polis vurda tırmisti. Ve talebelerle bir çatışma baslamıstı. Vali beye telefon ettim, Vali bev anlavış gosterecek yerde bizi suçl»mava kalktı. Emnıvet Mudurü de avnı hıs içinde bizi suçlamava kalktı. Talcbe çok ınsafsızca dSvüIdii. Turt fecî sekılde tahrip edilmıstir. Tonetım Kurulu toplanacak ve olavı ıneelnecektir.» cılerı bır taraftan doverken, bir taraftan da ust katlarda ddvulen oğrencılenn haykınşlarını kastederek, «Gelsin de kınklarmıs (i' > ^ en dııyuyor musunuı?. demışler ve yine kız oğrencılenn ıddıasına gore, çırkın bazı el hareketlerı yap mışlar, galız kufurler larfetmiîlerdır. Üç Bakan, İşlelme Yergisindeki aksaklıkların diizeltileceğini açıkladı KONT4, (THA) Konva Ti caret ve Sanavı Odasınm fmansman kanunlan Ile ılgıü toplantı smda konuşan Deviet Bakanı Hüsamettın Atabeylı, Çalışma Bakanı Seyfl özturK ve Tarım Bakaıu llhaml Ertem gencllıkle ısletme vergısmın uzemde dar muşlar, bu ttanunda gorulen ak saklıklaruı duzeltıleceğını, bazı satışlann da vergı dışı bırakılabıleceğıni soj emısîerdır. Özel Yüksek (Bastarafı l tnct aarfada) pıbi çoçalmasının vararlı vr sakmcaiı taraflarımn bulunduğunu» belırterek ozetle şunları t so .lemış"ı«Özel vuksek okullann gerçek temsılcılerı olan bızler, hıç bir zaman ne Szel okul kuruculannin cıkarlarına, ne de ideolojılc ard amaçlara kendımızi malzeme olarak kullandırtmaraca|ız. Bufun, kraldan fazla kralcı geçinen bazı papağanlar özel rüksek o. kullar ıle hıc bır Hişkileri olmadıçı halde bızler adma kahraman olmak seıdasma kapılmı?lardır. Hiç bir van kuruluşa ba5'ı olmavan ozel vuksek okul ögrencilerinin eercek temsılcileri olarak, Inavasa Mahkemesine, »amanın Meclis Anavasa Komi<«vonlanna ve özel vuksek okul ofrencilerinın karşısınd» olanlara sormak istenz' Bir tasan kanunlaşmadan 5nce. Anavasava avkırı olup olmarlıeı parlamentonun vetkıli orsanlarında incelendıgi halde, nasıl olınor da kanunlfiştıktan sonra bu kanun Anavasa'va avkm diisuvor. Anavasa Mahkeme^ine acılan davamn nıçın bn zamana kadar netıcrve baelanmadjjhm sormak en tabıi hakkımızdır. Bir sırasî kuruhışıın bu kanuno meclislerden çıkardıktan sonra, bu(rön kar?ısında gibi gorönmesi nasıl izab edılebilır"» Silâh bulunamadı Olaydan sonra gerek yurtta ve gerekse oğrencılenn uzerlerınde arama yapan polısın hıçbır sılâh bulamadıgı açiManmıstır Aramada bır mıktar molotof koktevli ve çok sayıda mermi kovanı bulunmuş olmasına rağmen sı]âha rastlanmamıştır Gece saat 22 40 da gazetecile r.n bır sorusunu cevaplandıran içışlerı Bakaru Ha'dun Mente«!eoğlu, yurdun aranması ıçın savcılıgın isteğı ürerine 10 Sulh Ceza Mahkemesınm arama kararını \erdığinl one surmüştür. Ancak Menteşeoğla daha önce radyoya v3Dtığı açıklamada bovle bır karar bulunduğunu soylememış, polis yetkıl len de yurdu arama ya geldıkle.mde fakülte yöneticiJerine bövle bi' karardan bahsetmemışlerdır Bakamn iddiası 40 YIL ÖNCE Cumhuriyet etrafını sarmıştır Dün avnca Süleymanıye Camıınde meşhur hafızlanmızdan Kemal Bpy de Turkçe Kur'an okumuştur. Yarın lçinde bir çok hafızlar Ayasofya Camıınde Kur'anı Türkçe okumaya hazırlanmaktadırlar. Bu camilerde ofcunan Kur'anlar, merhum Seyylt Beyzade Cemil Saıt Bey tarafından tercüme edılen Kur'anlardır. Talas, Sunay'ı aradı Olavlar bıraz yatıjıp polıs, oğrencılerı toplamava başlavınca, Dekan Prof C?hıt Talas telefonla Cumhurbaskanı Sunay'ı arayarak goruşmek ıstemış ve telefona çıkan Genel Sekreter Cıhat Alpan'a •Sayın Sunay'a iletin. Burada ojrencıler mahvedıliyor, Bir tedbır duşunsunler. demiştır. Alpan da cevap olarak sovleneni Cumharbaskanına ıleteceaıni ve gereklı ve^lerle temasa geçıleceğını scvlemıstır. 25 Ocak 1932 tarihll Ptofesöı (Ba^rtarafı 1 tncl ıSTfada) n kmlırjiştır Bu arada elt katlardakl bazı dairelerln de kapı lan parçalanmıştır Dinamıtın, paspasın altma yerleştırildıgı ve patlama sonunda betonun da omlduğu Borülmüştür. Ilgıhler Spysal'm patlama sırasında evın de bulunmamasının buyuk bır talıh oldugunu belirtmış ve «Dinamitin dozaji insan öldürfbilecek drrecededır* demışlerdir. Soysal saat 02 30 sıralarında eve donmuj v a bu arada kom * şulan ıle polisin eve gelerek ln celemelerde bulundugunu görmuştür. Saat 6 30 da ise Savcı gelerek Sovsal'ın bilgisine mü racaat etml? ve olaya el ko? muşrur Olav üzerlne kendis^yle gdrüş tuğumaz Prof. Mumtaz Soysal, bu şekıldeki patlamalann artık olajjan olarak gonildugunü ifade ederek, «Ancak, bundan bövle bu patlamalann cana kastedecek hale gtlmest ve bunun da giderek olağan bir a$am» »ayılm u ı uzucu olacaktır» demiştır Sovsal olayın sıvasî fıkirlerın den dolayı kendısinin karşı oldufu bazı çevreleTe düzenlen miş oîabıleceğıni sozlerine eklemıştır Şah, Batılı petrol şirkelierine sert ihlarda bulundu TAHRAN, ( l.A ) Nıavaran Sarayında bır ba«m toplantısı japan Iran Sahı, Batılı petrol sırketlerıne ıhtarria bulunarak, bunların «Petrol t>eticısi Cikeler 6rgutu> nun (OPEC) ı^teklerını kabul etmeaıklerı takdırrfe, Venezuella'nın \ PT' orneğe uyulacağmı bıldırn r Şah, Venezjella'nın Batılı pet rol şirketlerının petrol uretıcısı ulkelere odedığı vergın.n oo60'a çıkanlmasını ve petrolun afıse fıvatlarını teebıt hakkınn bu ulkelere verılmcîinı ı^tedıg rl hatırlatmjşrır. Nıtekım Venezuella geçpn ay, kenal ulkesınde çalışan Ba'ıh Detnl sırketlerınir> odedıgı vergoı °o52aen •ıSfl'j yuks»ltmıştı 4FIZ TAŞAR tarafından cuma günu Yerebatan Camnnde Turkçe Kur'an okunması büyuk bır ilgl uyandırmı? ve oteki caraılerde de değerll hafızlar tarafmdan aynl şeyi yapılmasma başlanmıştır. Hafiz Burhan'ın dun Beyoğlundakı Kemeralt: Camıınde oğleden sonra Turkçe Kur'an okuduğunu duyan halk, bırden Camıe dolmuş ve Hafız Burhan'ın • H Türkçe Kuran Bakana göre Olaydan sonra bır demeç veren Içışlerı Bakanı Haldun Menteşeoğlu pobsın suçlu offrencılerı vakalamak ıçın vurda gırebıleceğını ve sılâh kullanabıleceçını sovlemıs, ogrencılen anarşıstlıkle suçlamıştır Olavm başlangıcını an'atan Men teşeoğlu, Nıfde Yurdundan avrılan 2025 kadar oğrencmm SBF vurduna gıttıklerını pohsın de bunları yakalamak ıçm yurt çevresınde tertıbat aldığını so>lemış ve şoyle konusmustur «Bu sırada sılâhlı öğrencıler, polise *ilâh, dınanııt ve mnlotof koktevli atmava ba;lamı;1ardır. Kanunların verdıji \etkivi kullanarak polis yurda girdi Oğrenriler de bir anarşıst gıhi polıslere «aldırdılar. Polıs gorevini vapmı;. suçluları vakalamıstır. Çıkarılan olay. kanunlara av kırı ve anarsik. tir Netire avrıra kamu oyuna açıklanacaktır > CHP'liIer Olaydan sonra 7 kışılık bır CHP par'amerl*erler heyeti SBF yurduna gıderek durumu yerınde tetkık etmışlerdır Gene! Baskan Ismet Inon'jnun isteğı uzerıne japılan bu ncelemeve gıden Reş't Ulker, Seref Bakşık Orhan Bırgıt, Hasan Çetinkava, Kenan Mumtaz Akısık Ömer Buirukçu Yılmaz Alpas^n dan kurulu CHP li parlamenterler heyeti polıs tarafindan ıçerıie alınmak <stenmemış ancak kısa bır muzakereden sonra parlamenterler vurda gırebılmışlerdır Yedı kısf lık hevet durumu verinde tespıt efikten sonra vurttan avnlmışlar dır 80 kilo afyon 1 inci sayfada) yon e'e geçırmıştır. 12 Narkotık Buro elenanı tarafmdan vapılan baskında çetevi ycineten Haydar Diker ele geçırilmış dığer sanıklar ise kaçmayı başarmışlardır. M. TROÇKÎ'NtN Almanrada oturmak isteğinin verine jjetırılmesi içın Moskovsda hazırlıklar yapılmıştır. ALM4N Baş\ekıli Brümng Hıtler'ın geçenlerdeki konuşmasına şu cevabı vermıştır «Istedığiniz hükümet gelse de yine benım yolumu izhyecektır». Bunları soyledığl gıbı Mareşal Hındenburg'u yenlden Cuınhurbaşkanlıgına seçtirmek teklıfınl dert ettırmeic için HıUer'ln lierl surdügü delıileri kabul etmiştlr. Gazeteciler de Olavların geliştıği sırada vurt bınasına gırebılen Akşam Gaze. tesınden Altan öymen ve Clus Gazetesı foto muhabırı kırılan camlarla yuzlennden yaralanmıstır. Bu arada Anadolu Ajansı foto muhabirı llhan Kuyucu, polisten davak yedığını belırtmi1;tir Kuyucu, «Takalanan ogrencileri ilnç etmek Uzere saldıran halkın resimlerini çekmek isterken flzrrinde bnlnndn|a bir araçtan polisler tarsfından »tıldifinı ve dovüldüfunü» tovle. mıştır. 2 saat kadar suren çatıçma »onunda vurt binasınjn 6. katına sıkıştırılan öğrencıler toplanarak araçlarla Emnıyete goturulmuştur. Olaylar sırasında SBF vurdu bır harabeve donmus butun camlan kırılmıştır. Daha sonra yurdun bosaltılmasında gorev alan toplum polısi ve halkın herhangi bır olav a kansmaması içın olay verınin dışında gorev yapan ]anö"arma bırlıkleri dç Cebecı semtınden ve vurdun çevre«inden ayrılmıçlardır Bütçe Çarsamba günü Senato'da görüsülecek AN'KARA (Cumhuriyet Bürosu; 1971 vılı bu'ço tasansırun gorüşulmesıne onümuzdeki Çar şamba gılnünden ıtıbaren CumhurivTt Senatosunda başlanacak tır B:lmdıği gıbi butçe daha on ce TBMM Karma Butçe ve Plan Komisyonunda goruşulmuş \e bazı degışıklıkle bu komısyondan geçmiştır. Çarsamba günü Cumhurı>et Senatosunda gorüşülmesine başlanacak olan butçe daha sonra Mıllet Meclısine gelecek ve buradaki müzakereler den sonra Genel Kurulun ona>ına sunulacaktır. Denize uçan (Bastarafı 1 inci taklanndan olduğu bıldınlen Dr. Ünal Kutsal'ın, oncekı gece 25 vaş la'ında Nurseh vanına alarak Boğaz a gıttığı ve saat 01'de buradan ayrıldığı ıfade edılmıstır. Sahıl vo lunda, kaza ıle ılgılı tahkıkata, Zevtınbumu Savcılıgınca e! konul rru'jtur. Polıs soruşturması ıse, devam etmektedır Son darbedir Dev Genç ile 11 devrimci kunJuş ortak bır bıld^rı yaymlavarak polısı olavları ve ıktıdarı kınamışlardır Bıldıride, sıyasal ık tıdann ışçı kbvlu memurlarla tum yurtseverlerm seslennı kısmak ıçın en vahşi tedbırlere başvurdugu belırtılmekte ozetle şovle denılmektedır «ET tarihin çarklannı geri çevirmek isteven bir aruç fır*atçı, size soruvoruı: Atatürk düşnuuıı nurcu okul lan kuran. bankalardan u^uKuz milv onlarca krrdi alan. ikıli anlaşmalarla vtır dumuzu Amerikava gatanlar mı vurtvverlerdir" Bu son baskın ıktıdann ve vanındakilerin kendı mezarlarinı kazmak için sallıdıkları %an darbe olacaktır » jılığı ıkı sozlu bır emır, bu da başka bır emırdır. 8 «Suyu bulanık görunen insan elivle açılrnıj boğaz» lara boyle bır 1 sım venlebılır (iki soz). 9 Sahip, fedakâr vatanseverlerin kazandıklarından, bir soru takısı. TCKARIDAN AŞAĞIY*: 1 «Meselenın temel noktası« anlamına ıkı soz 2 «Kendlsine sonradan takılmı? olan ad gayet esaslı» mânasına iki soz. 3 Bir şeyi alıp onun yerıne başka bir şeyi koyma ve SOLDAN \akıştırma işleri (çoğul). * 1 «Bilım bakımından yapı Geçmlş zaman parçası. zaman lan vazıfe» anlamma ikı soz. 2 zaman askerl polıgonlarda ya Lâtıle etmevı çok sevenler pılan ekzersizlerden 5 lntikam alma isteme hırsı, bir har(çoğul). 3 üyarma hareketl (eskl terım). bır karars var fın okunuşu, büyük ve sert tamak için yapüan toplantılardan şın dörtte ıkisi. 4 «Harıç(eski terım) 4 Rahatsız \e j5 6789 t â kevıfsız durumda (Dnan Ede" bır soz ve bır bı>atı tenmı). 5 Dogum uztakı 7 «Balmanı, çevrıhp okununca Müsta ıle kol ucunu lumanlann dın kıtabındakl ukesıp ayıran» zun \e>a kisa parçalara verlanlamına ıkı len ad meydana çıkar. 6 Bir soz 8 Mev. vurttaşın kendı doğum bö'gecut domuz su«ıne gıdıp zı>aret etmesıne bovcuğu 9 Kom le denılır tersi «bir şevm nısfı rrreikı ettnlrti ş u bır ıllke, deolan parçasıdır 7 «Içınden balledilmls tefcl] nız kenarı koşgeien ıstırap sesinl çıkar'n karbolmaeanın kü. 123456789 OlaylannflrdiDdaki (Baştarafi 1 bıci layfadal çcvrflprin iddialanna göre, siyasî iktidar, işçi ve oJSrenci eTlemlerinin saptınlmasından dogscak ortamı, Anayasa'ya aykın ban tedbirleri kanunlaştırmak ve u\fulara»k için yararlı savmaktadır. Içişleri Bakanlıfından 18 Ocak 1971'de valiliklere yollanan genelge bu iddialan kavvetlendirir nitelıktrdir. Ancak, olayları karışan MtT mensuplarıyla, olaylan bastırma\a Riden polisler arasında başlavan çatışmanın iki teşfcilât arasında olumsuz bir gerilıme sebep olacağı düşunulemrmiş. hesap pdilemcmi?tir. Herhalde Turkıjede bir karçaşa ortamı \aratmak is , te^en çevreler vardır. iktidar çevTelerinm de bu isteklerin vanında gurüour davramşlardan tıtizlıkle kaçınması, kargaşa ortamının \atışması içın şarttır. Kargaşavı varatmak yolundakı talıriklprdc Hukuraetın en kucuk bir tesinnın bulunması dahi duşnnulrmemrlıdır Bu bakımdan valilıklere (»onderılen 18 Ocak tanhli genelgenın nedtnleri uzerınde önemle durmak gereldyor. ••• Kimlik tesbiti Çatışmadan sonra polısın toplayıp goturduğu 500'e vakm oğrencmın kunlık tespıtlerı yapümış. 2 savcı yardımcısı gece geç saatlere kadar bu 15le uğraşmıjtır Kaç kışının san'k olarak tespıt edıldığı konusunda bır acıklama yapılmamıştır. TESEKKÜR Geçlrm!» oMuğum trafiTc kâ« zasında kırılan koluma gerek1! müdahalevl yaparak bcnl «ıhhate kavusturan Denlz H»«tahsnesl Ortopedl v» Trıvmotolojl mOtehassısı, e ı d ı ln»n, dejerll operator Dr. Başkanın açıklaması Son durum Dekan ne diyor? Olavların çıkması uzenne ogrencıler tarafmdan J"akulte\e çağrılan Dekarv Prof Cahıt Tala = , «Maalesef polıs çok vahım bır olav» sebebıvet vermıştır» demıs sozlerine şunları eklemıstır «öfrencıler telefon ettıler polısın fakultevi sarmakta oldugnnn aovlediler. Bnnun uıerıne fakulteve çeldım ve polıs fakulte\ı ve vurda sarmıstı. Tclkılılerle temas aradım. Bu arama yapılacaksa bizimlr gorüsulerek ve bızim bllgimız dahılinde yapılmaM gerektigını sdviedım ^e Çatışma olavını takıben toplanan SBF Yonetım Kurulu durumu goruşurken, sağcı oldukları bıldınlen 50 kadar ogrencı SBF >ı kordon altma almışlardır Bunun uzerıne Savcıhga telefon eden Cahıt Talas. bu grubun fakulte çevresınden uzaklaştırümasını, aksı halde venı olavlar çıkabıleceğını bıldırmıştır. Ogre'ım uvelennın ıfadesme gore, Dekanın bu muracaatına ragmen faVulte çevresınde hıçbır guvenlık tedbırı alınmamıştır Yonetım Kurulunda Profesorler Kurulunun toplanmasına karar vermıştır Kurul toplantısını bugun saar 9 30 da yapacaktır. Olavdan sonra goruştugumuz SBF yurdunda kalan kız ogrenc lerden bazıla'i polisin kendılennı ınsaf»ızca rio\duğunu ve terbıve dışı bazı davranıjlarda bulunduklannı ıfade etmışleıdır Bunların anlattıklarına gore bazı top lum pohsı memurları, kız oğren Kızlar anlatıyor radyo I S TA I fiî 55 Otf 00 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 10 08 30 08 45 09 00 0120 09 40 Açıhş ve proRTam Gunajdın Koye haberler Turkuler ve o. h a v a l a n Haberler, hava durumu Mıchele üçlüsü tstanbul da bugun Beraber şarkı'ar Keman s o l o l a n N C a m h d a ğ d a n turkuler Ev ıçın F Tuncelı den sarkılar Arkası j a r ı n «Kadın Dunjası» ( 7 ) 10 oo Haberler 10 0î Kuçuk konser 10 30 Okul radjosu 1130 Şarkılar ve saz eserleri 12 00 Haberler 12 10 Bağlama takımı 12 25 Hafıf mJziK orkestrası 12 40 A Şensov dan şarknar 13 00 Haberler, Resmı Gazete 13 15 Dans mu3igı 14 00 G A>aın orkestrası 1415 T Y Çelık ten şarkılar 14 30 Şan s o l o l a n 14 45 M C e i h a n h d a n turkuler 1 î 00 H a b e r > r 15 05 Okul radyosu 16 05 Sohstler geçıdl 16 300 Batı aunyasından muzık 17 00 Haberler 17 05 Kov odası 17 25 Karma faslı (Raştarah I tnci w f a d a ) nin iç pazar talebıni aştıgını ve geçen yıl yarım mıtyon ton çimento ihraç edıldığini ve devlet kesımındeki çimento fabrikalannın zarar etmediklerinin bilındığini bflirtfn tnsaat Mfihendısleri ' Odası Başkanvekilı Lsur Kokden ' ozetle şunları ifade etmiştir: «Bovlrce, ozel «ektSr, hem ihracatın vüzde 95 ini gerçekles ' tırerek devalüasvondan yararlanırken, hem de bu zam ile ıç pazarlardan daha çok kazanç devsirectktır. Insaat Muhendısleri Odası, halkıraızın zararına olarak bilınçli ve ısrarla vürutulen bir ekonomi sıvasetinin iflâsım ha. ber veren bn ve benzerı sonqc. lann daima karsısında olmuştur ve karsısında olacaktır^ Çimento öte yandan, TBMM Karma Bütçe Komısyonu Başkanı Erol Yılmaz Akçal, butçeye komısyon çalışmalan sonunda 140 mılyon hra ilâve edıldığini bıldirmlş 33 gün suren 2"2 saatlik çalı? malarda muhalefetın 142 saat konuştuğunu açıklamıştır. ZEKÂYt YÜKSELEN'e Assb S Vazıcıoglu'na. «rvis hemslre»! Mesnıre Yılmaı v« A>dın KaranfU ila îlyaı Top'a tesekkür ederim. Tâ Astef Adnan Glnty ERGÜLn Cumhurlytt 738 Gezmiş (Baştarafı 1 tncl nrfada) doğan yönetımındeki beş ekıp Samsun istıkametınde Ankara'. dan uzaklaşmıştır. Gıden kafıle içinde Ikınci Şube Bırıncı Kısımdan iki komıser ile ozeî olarak kurulan «yüdırun ekiplerinin» tamammın bulundugt: öğre nılmiştır. Emniyet yetkılılen bu konuda herhangi bir bılgı vermemışlerdır. Dığer taraftan, şehlr içinde çeşıtlı e^ıpler tarafından yapılan aramalar da sonuç vermemıştir Bır emniyet yetkılısi «Aramalann çeşitl! safhalan vardır. Henüx bir netice alınmamıştır» de mlştir. ACI BİR KAYIP Manisa Bejdere Teknlk Zlraat Okulu kurucusu ve «ski muduru, Istanbul sabık Teknık Zıraat Muduru ve Tarım Bakanlığı Tettıs Heveti Reıslıgmden emeklı Ferıde Ayk'jt un kıyTneth eşı v« mustesna insan Yuksek Zıraat Mühendisi HÜSEYÎN AYKÜT 24 119"1 gunO vefat etmlstlr Cenazesi 25 1 1971 Pazartesl (Bugun) ikjndı namazını mııteakıp Kadıkov Osmanaia camıinden kaldırılarak Karacaahmet alle kabristanma defnedll«cektır. EŞt 17 50 19 00 19 30 1140 19 55 20 00 20 20 20 40 2100 21 10 21 40 22 23 23 23 24 45 00 45 55 00 Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafıf muzık E Uyanıkoglu'dan ?ar. Bir varmış, Dir yokmuş Bu topragın sesı Geçen haf ta Bır senfonik şıir 24 saatın olayları Klâsık Türk musıkısi Parlamento da geçen hafta Haberler Konçerto saati Gece müzığı Gunün onemli haberleri Kapanış inşaat sahipBerîne, inşaat müteahhitlerine. önemli duyuru DERHAL TESÜM EDİLMEKTEDİR G J00 Akaryakıt ve kömur kazam RCSK Komur kazam BII SK Komur kazam tSTANBÜL tL 16 55 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 15 21 00 21 45 22 00 22 30 23 00 23 30 00 30 01 00 Açılış ve program Dıskoteğımızden Küçuk konser Gençlere muzık benfonık muzık Hafıf Batı müzıği Aksam konserı Pop dunyasından Çeşıtlemeler Ulkelerın muzıgı Operet sahnelerınden Sonat saatı Caz muzıgı Gece ve muzik Hafıf Batı muzıgı Program ve kapanış GP200 Akaryakıt ka:,t,u bP >W Akdiyakıt kazanı YEFAT Şazlment Bajsal'ın es! Prof Bahattın Bay«al oğretmen Nezihe Bavsal, Dr, Nazmiye Taptık, Yuzbası Dr Metın Baysal ın Babaları Denız Albayı Dr Faruk Taptık Erıgın B»ysal Ne'lıhan Ba^salın savm peden, Yılmaz Soimaz, Kemal, A>şe Censoz ve Mete nin sevgilı dedeıeri, tstıklâl Sa\»sı Gazılerinden Etrekli Yuzbajı SEYFETTİN BAYSAL Hakkın rahmetıne kavusmuı tur Kederli ailesıne bajsağlıgı dileriz. All Dortkoje Cumhunyet 744 D V t V R V TtRKÎYE H\RB SANATİ VE TARDIMCI İSKOLLAR1 IŞÇlLERt SENDİK4SINDAN Işkoüan yonetmelığının 36 ncı sırasındafca>ıtîı Turkıye'deki Mılli Savunma Bakanlığı ile Jar.darma Genel Kumandanlı|ı ışverlerıncfe çalışan butun ışçıler »dına ışkolu sevıjesırde II ncl donem toplu ış sozleşme11 yapılacağından durum 275 saylı Toplu Iş S ?le«mesı, Grev ve Lokavt Yasasının 12 nci maddesl marınca ılgılılere «aygı ıle duyurulur. ÎÖNETÎM KURULU (Basın; 10527 A118/732) TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.S. Sılâhtar, îstanbul Tel.: 23 42 60 Genel Salıcılanmız: KOÇTAŞ TICARET A. Ş. Fermenecıler 90, Karakoy, îsfanbul Tel.: 49 17 62 MERKEZ TICARET A. Ş. Ulus Me\danı r Koc Han, Ankara Te].: 11 10 55 PORSLK TICARET A. Ş. Koprubaşı 2, Eskı^ehır Tel.: 16 02 (V«ni Ajan»: 220/718)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle