13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Saym Öğrenci Vdileri! Okoldaki yarrıuuıznn e ı bflyttk yardunan ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dİr. • • • FosikOlü çıktı. (Ba *n*lldop«B, 15 FMHCOM* tamanlınaoictH:) (Jıkırtn: GUVEN BASIM V» YAYINEVİ lıtınbul Cumhuri 47. yıl, sayı: 16703 AR» BUYUK DERSANE'nın (mektupla öğretim) HAZIRLIK KURSLARINA "ne olarak v*ya EYE MAZIRLIK KITABI'n. arak ^ M E Kurucusu: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adreai: Cumhurnet istsnbui Posta Kutusu: tstsnbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 « Türk İş, iktidarı ve işverenleri uyardı Dekan Talas "öğrenciler mahvedildi,, dedi Işçi hareketi sert bir halegelecek ANKARA, (Cumhuriyet Büıosu) Turk . lj dun ysyınİAdığı blr bildiride Iktidar yetkiHlerinin ve bazı işverenlerin bütun uyarmalanna rağmen işçi sorunlarına eğilmedıklerini, haklanm vermediklerini Sne sürmüs, «Bütiın bu şartlar altında Türk işçi hareketi, önümüzdeki gunlerde haklı olarak sert ve hırçınlaşan bir tutmn içine girerek, haklanm korumak zorunda kalacaktır» denaıştir. Polis SBF Yurdunn zantetti ANKARA. (CUMHURİYET BÜROSU) Ankara'da dün, polisle Siyasal 3ilgüer ve Hukuk Fakülteleri öğrencileri arasında, âdeta sokak savaşını andıran bir çatışma çıkmıştır. SBF yurdunu aramak istemiyle fakülte yönetiminden izinsiz binaya giren polisler öğrencileri püskiırte püskürte binayı zaptetmişlerdir. Özel Yüksek Okul öğrenci temsilcileri görüşlerini açıkladı Davamııa uygun çöziim ibulunmazsa büyük patlama beklenmelidir îs'anbul'daki özel Yüksek Okıllann Talebe Cemıyetleri Başkanlan dun, duzenlediklen ortak basın toplantısında, Anavasa Mahkemesmın ozel yüksek okullar konusundakı son karan ıle iİK'lı goruşlennl açıklamışlardır Basın sozctısü Süleyman Çüru<su!u, Anayasa Mahkemesı kararınm alraış şeklını eleştırmış, 1 Anavasa Mahkemesmın gerekçelı kararının açıklanmasını bekledıklerını gerçek ejlemlerıne bundan sonra geçeceklerını belırterek, «Bovlesine bir sorumluluçun altından kalkabileceklerini sananlar, davamıza uvçun bir çözüm >oluna bo\un eğemezler ise. en bmuk patlamavı özel yüksek okul oğrencilerinin şahıslannda goreceklerdir» demıştır. Özel yüksek okullann, devletın oğretım ımkânsızlıklanndan doğduğtmu belırten Cemıyetın basın sozcusu, «Türkive'nin ihtivaçlarına uvgun olarak özel yüksek okullann kısa zamanda çığ (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) Kamu kesırrnnde bazı genel mudurluk ve bakanhklann işçılerın ucretlerım zamanında odemedıklerı one surulen bıldınde, bundan boyle ucret verılmeyen ışyerlennde ışlenn durdurulacacağı behrtılmekte, «Turk İş, bu konuda teşkjlâtına kesın talımatını vermıştır. Artık, ucretlerı zamanmda odenmeven ışyerlennde, ışçı, ucretlerı odenınceye kadar çalışrruyacaktır» denılmektedır. Sokak savaşını andıran çatışma iki saat sürdü 500 öğrenci gözaltında 2 2 k i ş i n i n yaralandığı olaylar sırasında Dekan, Sunay'dan yardım istedi Grevler genişleyecek TurkIş bıldırisınde, cfevam etmekte olan tekstıl ış kolundaki grevın sonuna kadar destekleneceğı behrtıldıkten sonra, yabancı petrol şırketlenndekı toplu ış sozlesmesı goruşmelerının olumsuz sonuçlandığı, bu sebeple bu ışverlerınde greve (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Olaylar sırasında 2 polıs ve 6 oğrencı kurşunla, 14 kıji de çeşıtlı şekıllerde yaralanmıştır. Sı>asal Bılgıler Fakultesı Dekanı Profesor Cahıt Talas, «Taleb* insafsızca dovTİldu, yurt feci $ekılde tahrip edildi, Vali beye telefon ettım anlayı; gostereeek yer de bizi suçlama>a kalktı, Emnlyet Muduru de a>nı hi» içinde davrandı> demıştır. Olayın daha da endışe verıci bir durum alması karşısında, Dekan, Cıunhurbaşkanı Sunay'a da telefon etmış, ancak Genel Sekreteri ıle göruşerek, «Öğrencilerin mahvedildi^inl, konunun Devlet Başkanına iletilmesinU istemıştır. SBF yurdunun basılması sonunda bınada sılâh bulunamamif, 500 kadar oğrencı de gozaltına alınmıştır. (Arkası Sa. ?, SiL 4 de) Ege ekici tütün piyasası bugün açılıyor Prof SoYsal'ın evme dinamit atıldı ANKARA, (Camhuriyet Burosa) Ana>asa Profesorü Mümtaz Soysal'ın evme onceki gun sabaha karşı dinamit atılmış ve dairenm gırişi paramparça olmu?tur. Bu arada Soysal'ın daıresinin bulunduğu Kennedy caddesındeki apartmanm dığer ban dairelerının de kapıları patlamanm şiddetiyle parçalanmış ve aparrmanm butun camlan kırılmıştır. onceki gun sabaha karşı saat 02'de Anayasa Profesorü Müm taz Soysal'ın evınin gınş kapısı onune yerleştırılen dınamıtın patlamasıyla daırenin gınş kapısı, avakkabı dolabı paramparça olmuş ve daırenin butun camla(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) SBF yurdundaki çstısmada toplnm polisleri direnen öfrfncileri bol bol coplamıslardır.. Olaylar sırasında 500'e \akin genç gözaltına alındı (Telefoto. THA) tZMtR. (Cumhuriyet Ege Bürosu) 197071 Ege ekici tutun piyasası bu sabah 79 alım bölgesınde bırden açılacaktır. Pıyasavı ızlemek uzere tzmır'e gelen Gurnrük ve Tekel Bakanı Ahmet Ihsan Bırincioğlu, almlarm 34 gunde bıtirileceğıni bıldirmiş, «Üretionin tütunu değer fiatla almacaktır» demıştır. Dun sabahtan itıbaren Izmir'de •foplanmava başhyan eksperler, ge ce yarısına doğru alım bolgelerme hareket etmışlerdır Tekel Genel Mudurü Recaı Dıblan, alımların aksatılmadan yapılacağını soylemiştır Tütun üreticisi endışe ve heyecan içınde Tekelin tutunune vereceği baş fıatı beklemektedir. Tekel yetkılılerinın alım finansmanlarının kesmlıkle halledıldiğinl ÎZMİR, (TH\) Narkotik bıldırmelenne rağmen uretici, «Te Buro elemanlan, Ege'de son yıl kelin elinde yetcrli depo bulunlann en buyuk afyon kaçakçüı madığı icin yine tütünümuzü tüeğını ortaya çıkarmış, kaçakçı şe car alacak» şeklınde konuşmakta, geçen yıllardakı durumun tekraı bekesı ıle yapılan yarım saatlık sılâhlı çatışmadan sonra, Usak'm ortava çıkmasından korkmaktadır Eşme ilçesıne bağlı Ulurca koj Tutünün en büvuk sonmunu yıinde şebekenın elebaşısı ıle bir kapsayan karaborsacı tüccann her likte dış pıyasalarda değen. ya yıl olduğu gıbi bu yıl da rekolte rım mılyona yaklaşan 80 kılo afnin buvuk bir kısmını transfer et ı (Arkası S». 7, Sü 8 de) tiği bıldirılmektedir ERBAKAN YİNE GENEL BÂŞKAN SEÇİLDİ 80 kilo afyon ele geçirildi MNP din için Anayasa degışıklıgı istiyor ANTCARA, (Curnhurijet Burosu) MNPnın ılk buvuk kongresı dun Selım Sırrı Tarcan Spor Salonunda yapılmış, burada konuşan Genel Başkan \e Kon %a Mıllenekılı Necmettın Erbakan, ıktıdara geldıklennde dın ve ahlâk kurallarma uygun bir polıtıka ızlejeceklerını, Ana>asa"da da bu jonde degışıklık > apacaklarmı sojleniıStır Banka arabasında çıkan yangında 375 bin lira yandı SULUOVA (T.H.A.) Ama<s\a\ a para goturen Zıraat Bankası Samsun Şubesine aıt 55 AS 349 plâkalı pıkapta sıgara ızmsrıtmden çıkan yangın »onunda 375 bın lıra tutannda para j anmıştır. Zıraat Bankası Samsun Şube. sınden aynı Bankanın Suluova ve Amasya Şubelerme gonderılen 4 mılvon lırahk banknot para\ı taşıyan Ali Kuru yonetımındekı pıkapta Samsun'dan 40 kılometre uzaklıkta Çakallı mev kıınde vangm çıkmıştır. Bir süre sonra yangının farkına varan pıkap şoforu, Ban. kanın uç memuru derhal kum torbası ıle yangını sondurmuslerrfır Suluova ve Amasva Ban ka Mudurierıvle ıkı mufettıjten kurulu dort kışılık bir heyet yaptığı ınceleme sonunda, pa. ranın 375 bın lıralık kıstr.ının yandığını tesbıt etmıştir. llgılı. ler soruşturmanın devam ettığını, yargınm buyuk ıhtımall» sıgara lzrr.arıtınden çıktığını soylem slerdır. Denize uçan arabada bir diş doktoru öldü . . . Gunev Doğu Hsja'da bağımsızlık sa\aşı \eren halklann en onemlı kurtuluş YOK OLDU cephesi olan Vietkong 4 gün once, âni bir baskın saparak \menkan fiidümlü Kamboç yönetiminin tüm hava kuv\etlerini yok etmiş, bu arada Kamboç'da iıslenmiş ABD sareş nçaüannı havaya uçurmuştur. (Kamboç'taki son durumla ilgili haberimiz 3 sahifededir). Düşündüıücü bir genelge BakBolıtında 18 O1971'de butun ralilik• lere gönderüen bir genelge fle, Sgrenci Te işçi olaylarınd», polislerin MtT mensuplanna kolaybk göstermesi istenmektedir. Genelgerun yanlıç »ebebi ilpi çeldcidir. öğrenci olaylannda duruma mfidahale eden polisle, olaya kuifsn MtT mensuplan arasmda çatışma çıkmaktadır. B»n MtT menraplan hüviyet gösterdikleri halde hırpalan OIAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Ulerden gelen delegelerle ka labalık b^r partılı top'ulugunun jzledığı korgreye gelırken «Iman h Erbakan», «Erbakan Başbakan» sloganlarıyla Karsılanan Necmettm Erbakan konusmasına «Selânıünalevküm» dıve basla nıış, bazı çevrelerde partılerının yanlış tanıtılmaya çalısıldığmı sovlemıştır CHP Genel Baskanı Ismet Inonu nun ırtıca ıle ılgılı sozlermı cevaplandıran Erbakan «Evet, Yahudi Durkheim'in kitap larını kaldırıp okullara Imam ı Gazalinm kitaplarını kovacağızdemış, înonu'nun adı geçınce salondakıler «kahrolsun deccal» diye bağırrmşlardır Daha sonra yapılan seçımlerde Erkaban yıne Genel Baskan olmuştur l cak mışlar ve engellenmişlerdir. Bu durum şikâyetlere yol açmif ve bir genelge üe duruma müdahale edilmistir. Valiliklere gönderilen genelge polislere okutulduktan sonra imıalatılmakta; iki teşkilât arasında çıkan anlasmazlığın onüne geçilmek istenmektedir. Bu durum öteden beri bazı çevrelerce Ueri sürulen şüpheleri knvvetlendirmektedır Parlamentoya kadar çetirilen ?oru$lere bakılırsa, ofrenci ve Lsçi hareketlerine katüao bazı tahrıkçi unsurlar, Iktidar ca yönetUmektedir. Gizli teşkilâttan bazı kimselerin, öğrencı ve işçi örgütlerine girerek olaylann patlaması için birer muharrik olmaları veya hareketleri amaçlarından saptırmak için çaba göstermeleri, ıktidar çeTrelerince istenmekte ve sonradan bir silâh olarak kullanılmakladır. Gene bu ••• (Arkası Sa. 7, Sü. S de) BİR DIŞ DOKTORUNUN ÖLİTMCTLE SONUÇLANAN KAZADAN SONRA, OTOMOBIL DENIZDEN ÇIKARILIRKEN. Gine'de 58 kişi idama mahkum oldu MONROVtA, (».a.) Monro vıa'da dınlenen Conakry radyosu, Gine'de tutuklu bulunan 58 kışı nin ıdama mahkum edüdıklerı nl bıldırmiştır. Butun bu şahıslar, Gıne'ye Porteklz'in desteğıyle yapılan ücret1 askerlerin çıkarmasıyla ilgıli 1 olarak hüküm gıymJslerdir. Çimento zammı iflası haber veren işarettir,, ANKARA. (Cuınhurbet Bürosu) İnşaat Mıihendısleri Odası Başkanvekili Uğur Kökden dün bir bıldiri yayınlayarak, çimentoya yapılan zammın Turkivede uvgulanmakta olan iktisadi siyasetin iflâsını haber veren bir işaret olduğunu belirtmiş ve inşaat mühendislerinin bu karann karşısında olduğunu ifade etmiştir. TurkiyedeH çimento üretımi(Arkaaı Sa. 1, Sü. 6 da) Zeytınburnu sahıl yolunda oncekı gece dort trafık kazası olmuş ve bu arada genç bır doktorun kullandığı araba denıze uçmuştur Fazla surat, alkol ve dıkkatsızlık nedenıjle meydana geldığı bıldırılen kazada, Dış Doktoru Unal Kutsal olmuş, kız arkadaşı Nursel ıse kurtulmuştur Olav, saat 03 sıralarmda, sah jolundakı Askeri Ağır Bakım tâmırhanesı onunde cerevan etmıştir Anadol marka bej renklı araba nm denıze uçtuğunu goren askerler ıçmdekılerı kurtarmaya çalışmışlarsa da, arabanın bulunduğu verm derın olması nedemyle bunda başan elde edememışlerdır. An cak, olay jerme gelen bir hucumbotu ve dığer teknelerın yarüımjy le 34 KN 017 plakalı Anadol. üs tarafı tamamen parçalanmış bir halde denizden çıkarılabilmiştır Sahıle çekilen arabanm içınde bulunan 39 yaşında Dr Ünal Kutsa^ ıle Nursel adh genç kız derhal dı şarı çıkarılarak hastahaneye götu rulmuştur. Dr. Ünal, yolda öbnüş, Xursel ıse yapılan tıbbî müdahale ıle kurtarılmıştır Olay yerınde inceleme yapan polıs, kaza ıçm «tçki, surat ve felâket, kncaklaşmış sanki! demıştır Gecenm çok geç bır saaünde, facıayla bıten araba safasının Bebektekı bır gazınoda başlıyar ıçkıh eğlence sonunda mevdana geldığı ılerı surulmuştur. S.rkecıdekı bır Dış Polıkhnığının or<4rkası Sa. 7, Sü. 8 de) Gezmiş Ankoro dışındo oronıyor 4ıVK.\RA, (Cumhuriyet Burosa) Ankara polısı, Turkıye İş BanKası Emek Şubesıru soyduklan ıddıa edılen Denız Gezmiş ve ar•îadaşlannı onceki geceden ıtioaren ılk kez şehrın dışında da ıramaya başlamıştır. Bdylece, oygunu yaptıklan soylenenlerın ^ehırden dışan çıkmadığını ıfade eden yetkllılerın, bu inançlarmda kıışkuya duştukleri ve aranaları şöhır dişına çıkardıklan ortaya çıkmıştır. Öncekı gece Ankara Errm:yet Ikmci Şube Müdurü Mustafa Er(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Eğitim işçileri de direniş kararı aldı Turkıve Egıtım işçileri SendlKası dun, duzonledığı bır fommdı, dırenış kararı almıştır. TOS Istanbul Subesı salonun(Arkası üa. 7, Sü. i de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle