16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
: w \J ı « n \J 1*1 x d i ! UVİtk Xİ7Iİ. IKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA Hiç şokosı olmayan adom: Slalin H •er: tTLER, Oçlü Pakta girmeğe hazır olduklarını fakat bunun içln bıraz muhlet n ca ettıklenni sovleyen Bulgar Elçisi Draganoff'un sozünu bırdenblre ve sert bır eda lle ke Billyortun. biliyoruın, «lıe orada konnsnlan seyleri »ynen göyleyebilirim. Fakat bn nrad» biz de Molotof'la bir bask» konusma yaptık, bn konnşmanıtı zabıt snretlerini siıe vereyim, okovun o zaraan değigik tntnmlann sebeplerini ve niyetlerinin içytizünfi daha kolay anlarsınız, bn konosma sizinle yapılan konusmalard»n bir hayli farklı Ben bn fark. ların mevcndiyetinl Molotof'nn yüzüne de sövleyeeeiim . Size Moskova'da; Almanlarla Içblrligi yapmayın, gereklrse bt* ılıln batımsızhgınıiı teminat altında tntarıı, size çaranti ve. relim, deraedi mi? Bize ise bn dnmmn şövle aksettirdi; «Si. zin vani Almanva'nın, Romanva'va garanti vermesi üzerine acaba biz de Bnlgaristan'a ona benzer bir garanti \erebilir miviz?» Bannn âzerine Malo. tof'a şunu «ordnm: «Bnlçarlar bSyle bir garanti istediler mi?» Molotof bu suale cevap vtrrat. dl, ben de bn sıkıntılı dnrnran geçirmek için: « B n dedim sordnğnnnz bn sornnnn eevabı. m verebilmek için meseleyı evvelâ müttefiklerimle görüşmeliyim» Aslında Mnssolini1nin, Balkanlardaki çıkarlan, Aimanya'nın cıkarlanndan da. ha farklıdır. Mnssolini Balkan. lar flzerinde bir nevi vesayet kurraak IsterSonra Hitler büyükelçi Draganoffun gozlermin ıçıne bakarak ve kendi duşüncesml teyid etmek v« onu karsınndakine kabul ettırmek istercesine «unları ilâve eder: Eğer sız benım size tek. lif ettiğım zaman uçlu ittıfaka gırmış olsaydımz, Ruslar sİ7e bovle bır teklifte bulunrnak cesaretıni gosteremiyeceklerdi. Giınn gunune B ÜTÜKELÇt zor durumda kalmıştı, demek kı, bır kere Alman haber alma «ervı«leri Molotof'la geçen her komışmavı, Moskova'cfa olan her şe>ı gunu gunune ojrenmışlerdı, Almanya, Rusya'nın, Bulgarıstan uzerınde ıddialan olduğunu Hıtler'in ağzıyla açıklıyordu Draganoff artık kendısını fa7İa tutamadı: Rnslar. dedi, öteden beri bep ikili oynarlar, ikl yüzlü bir politikalan vardır. Gerçek niyetlerinl anlam&k lordnr, bnnnnla beraber Molotof bize Balkanlarda knvvetH bir Bnlgaristan'ın mevcndiyetini arzn ettiğini, bannn için de BulgaTİstan'a maddi yardımlarda bultınacağı gibi silâh da verece|ini söylemistir. Biz üstelik şnna da inandık; Rnsv», Bnlgaristan'ın, Türkive, Yonanistan ve Yugoslavva üzerindeki rail1! ve iarihî isteklerini tahakknk ettirmekte. Bizim millt amaçlanmıza ka\ nsmanuıda bize yardımcı olacaktır... Ve Draganoff ılâve etti: Savın Führer asıl konnrao. za dönelim, bteim karar verdlgimiz gibi uçlu pakta rirmemtz, hem Rnsva'da, bem de Türkiye'de dolavısiyle müttefıkler cephesinde tereddütler varatacaktır. Bn arada Bnlçaristan'ı hedef alan ve 9 Şnbat 1934 de imzalanmış olan Bal. kan Paktının da vüriirlukte ol. Bltler'e före Stalln asla şakaya telmeyen bir insaodı dafunn hatırlatmak iıterlm. Siı de bilirsinia ki «ayın Ffih. rer bu pakt Bnlparistan'ın, Türkiye, Ynnanlitan, Ynfoslavva ve Romanv» flıerindekl hakh irtekleTİnl fnstnnnak maksadivle baıırlanmi' ve imzalanmiftır. Bn dnrum karsınnda bizinı «izlnle ittifaka (rlr. memlı aneak gavnnm» olanaklanmm knvvetlendirmekle mümkfindür. Karadenizde kıvılanmızı koramak icin mayın I*teriz, Iflznmn kadar sllfthla blrf teçhi» etmezsenlz pakta firmenin tepkllerine nasıl kar. st koTarız1' Hic tereddöt etmeden «SvlevehiHrlm W, Bnltarirtan'm OclO P»kta tirmesl. Tnro«lawa'vi da Tnnanlstan'ı da Türkiye'yl de rahatsıı eder. lkinci dunya savaşmın iki kafadan: Benlto Mussolini ve Hitler yevlm, Stalln e|er seıerse W, Hitler biraz düşünür, sonra verlere gidebllmelidirler. Mo. blzden kendisine ümit yoktur, kesın kararını vermış bır ınsalotof, Manntrenz andlasmasıkarsısındakilerle hemen anUfi» nın halıyle: nın Rosya lehine dflzeltilmesi verir. Biz der, Rngya'nın eraeliçln benden yardım istedi. Sizi YARIN kendl yanına çekmek arznra lerini dotnya do^rn çevirmelida bn »ebepten ileri geliyor. yiz!. Stalln hiç sakaya %t\HİTLER'E GÖRE Amacı bo|azlar üzerine ikinel mez, zeki, knmaz, pratik bir BARIŞ VE SAVAŞ elden kendisininkine paralel insandır. Hemen dnrnma g5re yenl bir tazyik daha knrmakvaziyet alır, bakın ılze löyletır. ımnmıınmmmııınmnmı mMmmnııımınıımımıınınmuımıını konu veresim: AYHAN BAŞOGLU endülüste îsyon FAKIR BAYKURT 128 Yoksnl Gökçimen kövfl. K I kadar damı H vardı. A^nlanmn cotn çitti. Giıbreliklerde tavnklar e«inirdi. Minare«iz bir camlsi vardl. Tlkılıp eitmekte olan bir okoin. solnk k ' ' e m i t ' « rivle. tatillerde direfcıne cekilen vamalı «fll" havrafıvla buzüniii bir yüz gibi görunürdti. Bir de demircisi vardı D DİŞİ BOND *•£/" DlkCkCu.T * J A, A FCWL/ >UT7UUB fÜAUVETE GEÇMİŞTIB u TİFFANY JONES GARTH AYLÂK MUSA Gflkçimende topraktan sonra bir frellr var. «a o da bazan gokfis çözlü kızlanna ödenen b»«. RAG\NOFFfnn isi bSvlelıklardı. Ama baslıklar da dügün sırasında harce vokuşa vıırma«;ı Hıtleri canır giderdl çoğnn. Kalmazdı elde avnçta. kızdınr; Hitler, birden bu. Borca gider, harca flderdi. Az topraklı adamın yukelçinin «5zünü keserek«i|i tükenmezdi ki! Derken Ankarada kapıcıxxxn. Pekl der, va Ynroslavva lıklar, odacıhklar Apartmanlardan birine ka. flçlü pakta *irer«.e o zaman ne pa(i atabildin mi, on dairelı bir apartmanda T 1RPA N yaparsınız? eline 300 lira teçerdi avda Kimden kötiıvdü'' Draaanoff sasınr, şasırdıgı . demircl IşMgine çıkıp geldi Ylrmi dalreli bfr apartmana düsersen arlık için de bu soruya doğrutfan 500'e srelirdl. Her av tırak paravdı. Bodrum dogruva cevap vermek iste«Hadi cözünn sevdijim Acara' Çabnk dnt katlann varı vanı «Kapıcı daİTesi»vdi. Kıra vermez, duvmazlıktan gelir ve mezdin. Çolnk çocnk. kan. bannırdın ivi kötü. o tözel ellenni' na\nllar znrnalar dellendi, nerbirar evvel üçlü pakta gırmek Bodrnmlar eüne« görmezdi ama, kövlü kısmı dev«e (relin alıcılar eelecekler. cabnk ol! Çabnk istediMeri halde İ neden geM cünesi ne vapacaktı? Elektrik sra da aradan çıol. kızın «andıîını doldnrnp kitlevecekler »in. ciktirmek arzu«unda olduklan kardı. Karıvı da bos otnrtmazdın. Cama«ıra, ci! O kadar rmek fekip aradım. bin zorlııkl» hakkındaki düsüncelerinln ge a cam «ilmeve, hafta temizliftine, bnlasıia sokarbnldnm. o kadar emeklerim nmatlanra bo?» nıı rekçelerinl anlatmaga devam dın apartmandaki dairelere. «gat»Iara. Bos dnrgitsin" Hadi cabnk » eder. maktan bosa çalısmak evldîr dememi^ mivdl Den'ircl Acara pa«lı tım'nı d»»mu« dfiıeltatalar* Bos dnranı sevtan da sevmezdi mis. takmıstı meneeneve. r7erinde «Made In Sonra savm Fflhrer, biı T'SA» vanlı ege«îivle habire cfirtuvordn: «Acahlçbir askerî hazırlık vapma. Alıvordn bnnlann topraklannı Kabak Mn«la etme tTlnw«' Bövle finemli bir tırnana. ne dık, halbnkl Türkler seferberdn. Hatır icin! «Siıln malınız «İTİn, benimki Takadar emek verirsen o kadar deîerli olnr. Çok lik ilân ettiier ve seferberlikten henim. avn tavnlık mı var?» devip alıvoremek verivomm ülneo"i' Hcc ü«enmivornm. lerini tamamiadılar. tüfek oda. O almasa kim alacaktı? O almasa na«ıl eiB3\Ie i«lere usenmevereksin T*1n?ns. Üsenenln mnrda mnırd» beklivorlar. fisdebilirlerdi Ankarava odacı kapıcı olmava? ofln ki7i olmazımıs' <5en eit baika I»l r»r«« telik TraUvada savad tedbiri Hem kim bilir, bir seçimde bir sans çıkar, bir onlara hak. Ba=ıma dikeHp de bana «c»U ettirolarak sıkıvbnetim bile ilân gecekendncnk da vapabilirlerdi. tki e^lık bir tne. HFTTII d* acala i = <îevtan kamır. nü^ın<e ettiler. Bit Bniearlartn kanaaver çevirlp yarısına iki zSt, yansına bîrkaç, iene «evtanın karısa'a'H i« mi bn"» BBvle hem tln* röre Türkive hiçbir seafaç, Iki iiç vıl sonra bakarem iki eöz daha .. konmuvor. hem de «ilrtflvnrdn Arada bir eıbeple tnriliz pnlitikasından avBelki çocnklannı da oknla verebilirlerdi. Çokann "Ö7fıne tntnvnr efTNine dol^rnsnna ba« nlmıvacaktır. Bnlgaristan ficlü cnklar belki kafaiı cıkarlar. oknrlar. Okarlar, kıvor, hir nmiı tıman<'i *m* iUI vanma verıMpakta rirince aramızdaki ni«hem kendilerini. hem ana babalannı kurtarır?i vi^le bir knmova. hlr hnnrere henzetivordtı hî rflven de kaimavacak. Hallardı belki! Belki bövle bovle sıvrılırlardı Irevnkarmndan 'H ellvle kavravıp î htjlri Vnn Papen vasıta«ivle zillikten! Llnlln kızıvordn bn kafava Ulngnş Tiırkivr'vi blc deHlse tarafsız. kızıvordn iin f ö r m e t lıfa dofrn v3neltmek i«tlvorsnHem Evcinin, hem Gökçimenin ark» vanlaha<=ka Ulerine bak hadi'.» nn7. b<x Rnlgarlar iîclü pakta n dajdı. Çalılık, fnndalık ta«ilık! Fkin olmazdı. di^ordu. pirin de Almanva'nın vanmda önlerinde ekenekler nzanırdı Kahak Mnsdn «Tok ha«ka Mm' tslertl»»! hnsladim her l«iml acıktan varivet alır^ak, Türk. bazan Ynkan Kırlıva cıktı&ında vük«eklerden tamam ottim' Rîr bn kaldı' Rn da bittl ml taleri artık «arafVızlıkta tntmabakardı kövüne. Evci iki bacagını avırmıs bır mam. Alıııp eidecem, nlastıracam verine. Hadi nin tnflmkfin olmavaea&ını «iz > • çibi dnrardn tepelerın ara«ında. Sojutçabnk » de kabnl edersinlz zannederira. «Dersin dcr«iln rabnk' Fmmr heç dOsBnmezlerle kavaklarla o dere. bacaklarının arasından sin <n adamın zevninl daSıtıvor muvnm? llan, : akar ciderdi. Yanı basındaki GBkçimen kövü avrat kı«mı bn kadar 7evin«İ7 ml olnr? Neve de. etefini büzmüs bir hatnn kişive benzerdi. bnnca znlme zıllete vıllardır «ıı«:np *abredlvorKövfin alt basından çıkıp çımenleri veserten «nnnz da. hir sn Isin bitimine kadar sabredeRU. GSkçimenin «öfsü eibl sarkardı. Mnsdnnnn mivor^nnnz''» Gokcimen baglanna kadar soknlan topraklan TTG4R elcisirin ileri *ör«Bes taee^ «onr» tamam mı \cara?» da Gökçimeni belinden sarmıs bir kol eibl g8Hu^u bu dırprme nedpnle«Tamam tamam!» dedi Acara. rünürdü. Yük«.eklerden bakınca bByle bır resim nnt canı sıkılan Hı'ler, «Valla mı?» belirirdl Mnsdnnon pek nutad ol• ••Nlıllııııımıııi"" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 """ 1 """ fArk««i var, mavan Sir ha<metleHavır!. havır! . havırî.. Benim mi, diye bagırdı. 16 &<"\i ne olnr«a olsun, biz ne Dunyayı verseler lstemem ovanaMak vapalım. siz hanrf nun para«ını Zenem değıliz Duruın acıklj olmava dönüşüpakta eirerseniz eirinlz Tiirkigerci. Martin cerbezelı bir inyordu Kadının (fözleri yaşlamvenin kıl'nı kıpırdatacak hali tan degil kerdt'sıni satmasını yordu. Dudaklan endışe voktnr Türkivr'nin harekete beceremivor ondan daha a* cek şekilde titremeye re»mr«l kr«inlikle mnhtemel zeki arkada?lan b1n tOrlü dotu fl'fildir. SİT ne dlvor^ınnz? lap çevinvorlar «rkasından .. Ne çektiğlml ben bilirtm. Tfirkler pek«ıs bnivorlar kl Hep bövle htemediSim evliükRoger'yi okuttum Îyi bir egitlm haslannı kaidırdıkları zaman ler tni varacsgım vasamak için. vereyim isttyordum ona Babat«tanhnl tnz hoz olnr. Tıpkı Roeer've haber vermeri sma benzemez o tçlidır, duyBlrmfnıham ve Coventrv'de pıludur On vedi yastna eeliniçin gönderdiniz mi kocanızıT vaotı*ımt7 ribi.. Sonra Türkce, bir bankada mesle&i ögrenSararmadı ÎTnkîn<!izd1 s«ler »eferberlik vapmıslar ama, sln dive bir ls bulmuştu ona. rarması Yüzü degismez bir askerî bakımdan da hazır mı. Bümem nerede Couche\e rastkül reneindevdi hep Ama badırlar? lamıj o sıralard» çocnk.. kıslannda bir dalgalanra» ol\ aznıı: HıtİPT biraz se«ıni vumuşatır: V» alışmış babasından padu. GEORGES Size meselenin ba«ka bir ra istemege 8y!e degil ml? Nereden biliyorsunuzT tarafını daha <söv!evevitn. Rns. Düşünün ki Couchet bana SİMENON Ve birden hakarete ugrsmı» kar?t ne istemissem her zaman lann, Tnrkive'de eSzleri olâa. gibi: (Jovircn: daima reddetmıstîr Bana gefnnn hilivorsnnnz!. Fakat Tür tTmanm M hlç de&ilss lince her şev hep çok pahalı kivenin müttefikleri tnçiltere Fikret OBEY kim'e taVin »tmivor blzl Söv. olurdu Kendl elbiselenmi bizve Fransa ile bir catısmava levin . Tîera'ptin nrtık sort perzat kendim dıkerdim tic vıl gi<1u<!nıp»^''k icin dofrcdan dojInce çok oynak çlzgıll, renkyerdım bir sapkayı. rie«i ohır bu. Bakın o zaman mva Tiirklveve «aldırmak \s Oysa Roşer'nin ner iste siz, zayıf bır yuzdu Ve bu ın daha vü>«ek maVamlart bajtemivorlar. boîazlan «iz Bnl. ce oynak çızgüer, gızli bır acıvurm«ktan çekinmem. digini vnüiyordu öyle de*ıl miî rariar vasıtasi\le *f>hdid altın Bozdu çocuğu. Roscer val dan başka hıçbır şey ıfade et» SsVin olun Madam BPvle f<» tntmavı simdilik tercib ememi«ti hayatta n« va$wnals için bıraktı blzdhir «ev «övlprnedim «tize Bir divorlar Ve Ostelik kendl 5z «ilesin ra«tlsitı oisrsV Var^ılastık bu Hâlâ arada sırada eelır bana. HitW nefes ahr Sonra Draden bazı portTelen eetırlyoTdu Ama aynı zamanda triueTdl K r Ösahsh MS<!vR Martin 11e .. hatınna bu vüz Vaktıvle bir tneye babasmı da Ama Varttrı ıfpvam edlvnrdn teyzesi vardı Mariam Marfın' Bakıniz. der, simdi «ize Vosges »lanında uzun sükBtfl blden daha si*mandı ama o da sövlpverpklerim cok mabrem. reden ben mi oturuyorsunuzT keza durmadan halind'en vakıdir. dü«fincem odnr ki, Mannt Aşagı vukarı «ekız yıldan Smtında plsman olacaBım mr dururdu TevzeM evlerıne renT andla<ma«,ı Rnslann eöberi . Apartmanı buldu§umux burava eeldi^me. DCrüst olpeidiŞi 7nman Maieret o zarn«flne ve onların cıkanna nvtaman Couchet'nin serum işiymaV «'tivor^un. tesekkür edeman çocuktu bihrdi k1 oturur tnn olarak deSistiriImelidir, le ugraştığim bıle bılmıvorduk. oturmaz hemen menriılmi çıMartin evi degistirmek istedi. Karadeni»: «ahildeki milletlerin kara^sk çantasından Yanı bır bu eksıktı Şayet bibfr iç denizl olmalı, TOrklveve Emin olun M son«u7 mfl Ah zavalh Hpımance div« nnın gıtme«l gereklivse, Coudc bn denlze bicbîr vabancı eeteşekkirim <;İ7e bu ziyaretinizba«lardı Ne havat varabbitn. chet'nin ^itmesi gerekirdi öyla mi sokmatnak eBrevi verilmeden StürO .. Bak vine Pierre ne vaptı e o degil mi' Nasıl bilmiyorum Hdır. Tabiî Karadenize. kıyısı Bfr «evlerin iyi eitmediginl renpin o!mu«tu Couchet, ara latanm <ana olan memleketler bogazlardan hi<îsert1vordıı Bu kalm bovunbasıvla fceldıgıni görüyordum. Ve onun da •fl7unrtp tıpkı ay•erbençe geçerek istediUerl lu, genf« omuzlu, sanki lçinde Soför kullanıvordu arabayı Ar m ovnak ma'ike. avnı fazla InhiW " k ibi tık soförö vardı. Kansını da n>lerle kendisine b«ce dud'aklar zaman zaman gördöm. kan VnrnTıan adam, ürkfltulçinden bir dpliilk eö!?p«i geyordu onu. çen avnı efizler vardı Evmde mi? Tİ7 h)r «e«ı!eT Birden Madam Martin man Neye benzediğini anlamak imtihanlarına Hazırlama tıki b«Bmı kaçırdı fikİTİerinin. Hcr «eve raBmen, oiy» İçin «okakta bekleyip eBrdüm Kurslarj KELER Bocalsmava basladı sBvlendi. kapıcı kadm rerins kendısinı Bır ?ey sövlemivebenfın konusmam daha lvl olyim daha ivl Takınmaya çalıs Durumu snlıvor^unuz $im1 M*rt r^ay a sortu du Nacıi olsa sonunda SSrenetıgı pozlarla astragan mantodl.. Tabif Couchet venlden ev1 Mart Msyıa aoru 5 y Pottt • • d < cektirİ7 luna raSmen fivle pek de far lernnistl Ama bu e^Mden ks1 N. ten M«v s »o ytytpl I 3^ « May ••om la Hr sev degiMİ n«ı oldu*ıımu Hpşictlrmez. ba$ Cnuchet'nin ilk kann oV I A H M U T '» M.v.. 5 H«n.r lanpirtnV! Miîin cilelerine orMaigrpt elivle alnını ojfuşduSııi'iru mu? H H ı z r»n 5 nav gu turdu Ksfa'inın lçinde bir de tflV han AİHıır^ rani hav»*'nm ötek'ni e«rdflnfl« mflî en silcıntıiı vıllanna ötekl Sişme? eSruntii olmava başla HenÜ7 eBrmedlm. Beyazı bir »ai hphpkten başka bir sey mı»ti kadin Bir çevrekten be Oh. BirtaVım «ahte f5zMıthatpaş dBil ri âıiTnadan »vnı vüze bakıeBil vaslan dökecek» Nasıl ol»« Cad Ist yordu ve simdl oni bu vflz, Mlra« Ostflnd'e iddialanCouchet'nin kazandıSi mfiU gSzlerind'en hiç «ilinmiyeceknız var tnı? yon'arla artık işi Is onun nfs Bîbi eeliyordu. (Cumhuriyet 736) (Arkan var) Saskınlık Hali yokmuş B . . ^ ^ ^ . ~ ^ . ^ ^ . « f c . . . ^ . * . 1 , . »^». Oynayaır ilgeîet ÜNİVERSİTE a y
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle