16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Korkunç komplonun içyüzü merikan Federal Polisinin (F.B.l.) değişmez şefi Edgar Hoover bir ganato alt komitesinde, Nison'ın danışmanı Kissinger'in kaçınlma«ını hedef alan bir komplonun açıfa çıkartıldığını açıklaymca epeyi giirültü koptu Hoover bu knmplodan başka, daha korkunç plânların da ela geçtiğini söylemiş ve 1971 yılında, George Washington'un doğum yıldönümüne rastlayan (riinde, A.B.D. başkentinin infilâklarla sarsüacağııu bildirmişti. Hoover'i dinlevenler bir vandan komploya adı kanşan isimleri beklerken, dijer taraftan da akıllannı karıstıran bir rastlantıya egiliyorlardı. Çünkii bu dehşetenriı komployu açıkladıjn sırada Hoorer, Amerikan konzresinden bin tane daha yeni F.B.t. memunı için ödenek istemişti. Acaba Hoover, sistemi tehdit eden tehlikeler yaratarak, konsreden daha kolay para çıkartacağını mı düdünmüştü. îsimler açıklanınca, HooveT'e lliçkin snpheler daha arttı... Çünkü komployu ha7irlavanlann kisilikleri. «Time» derçisinin deMşiyle «James Bond romanlannın kahramanlan» eibiydi. NİTon'm danışmanını kaçınp. Washin*ton' daki hiikümet binaiarmı havava ncuracakları sövlenen kimseler, hirkaç tane katolik rahip, rahibe, bir fÎ7İk urofesörü ve bir de Pakistanlıydı. Bıifün Amerikanın en Onlü MşHeri haline eelen bu «korkunç» »Hamlarrian ifcUi cok ilgi cekifi kimielerdir. Birinin adı Daniel, rt'frerinin ki ise Philipp olan Barrij*art kardesler. 1970 yılı başlarm da Vietnam savasına alevhtar olduklan icin tutuklanan iki rahiptirler. îkisinin de Ö7ellifi. sid dete karşı oluşlan ve bu yüzden, Vietnam'da savasmak için askere r^ğnlanlarla hirlikte protestoiarda bulunmaiandır. ŞimcH bunlar, Hoover'e göre, Amerikan lmnaratnrlueunıın temeline dinamit kovmak istemektedirler ve tehlike de ciddidir. F.ğer bu knnuda daha akillıra calışmalar yapılırsa. sanıyonız ki. SÖ7 konusu komplo ile Ankara' daki banka soveunu ara«ında bağ lantı da kurulabilecektir. Hoover'den bn şekilde bîr açıklamanın peldirini de duyarsak asla şaşırmamalıyız. İ l'ııııııı Penlı'te eleklrili sirKi'ii merkezi havava ıırıınılılıı 0 Muskie, Nixon'un Kamboç politikasını yerdi. Pnom Penh, (A.P. a.a.) Vietkong genllaları dün öğleden sonra Pnom Penh elektnk şırketı merkezmi havaya uçurmuşlardıı Şehrin her yanından duyulan muthış patlama sonunda binarun buyuk bir kısmı tahrip olmuştur. Pnom Penh Havaalamna yapılan ve tüm Kamboç hava kuvvetlerinin imhası i!e sonuçlanan bas kından sonra şehırde sabotaj hareketleri artmıştır. Patlama sonunda elektrik şirketınin vamndaki elektnk â'ev leri binası da büyük zarar görmüştür. tl£ haberlere gbre, enRazın arasmdan 6 yarah. askerler tarafınüan kurtarılmıştır. Sihanuk taroftarları Kamboç'un yarısını kontrol ediyorlar Türkiye Tekstil Sanayii işverenlensendikasının Türk kamu oyuna duyurusu Sendikamız ile Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında üyelerimizden 22 işyeri için yapıimakta olan toplu müzakereler olumsuzlukla sonuç» lanmış ve İşçi Sendikası bu işyerlerinde grev ilân ederek uygulamaya geçmiştir. Halen yaklaşık olarak 10.000 işçimiz grevde bulunmaktadır. 22 işyerimizde ba§lan«lan grevin sebepleri bizce anlaşılamamaktadır. Zira ; 1 Ayni Teksif sendikası ile aybaşında Adana'da bulunan işverenlerimiz namına akdettiğimiz Toplu iş Sözleşmesinde şu zam kabul edilmiştir: Birinci sene yevmiyeye 6 lira, ikinci sene keza 6 liradır. Sihanuk'un mesajı HONG KONG Devrik Kamboç Devlet Başkanı Norodom Sihanuk. taraftarlarınm ülkenin yandan fazlasının kontrolunu ele ee çirdiklerini ve Pnom Penh Hükümetinin askeri ve sij'asi vönden ümitsiz bir duruma düştuğünü ileri sürmüştür. Mart avında bir darbe sonucunda devrilen ve Pekın'de bir sur gun hukumeti kuran Prens Sihanuk, Kamboç halkına onaltıncı mesajında iilkedeki gerçek askerî durum. hakkında bilgi verdiğini belirtmrktedır. Amerikada Missouri'de yaşa>an Bay ve Bayan Ward Mc Daniel geçenlerde evliliklerinin 81 inci yıldönümünü kutlamışlardır. Bay Mc Daniel 102 yaşında, eşi ise 101 yaşındadır. Resimde mutlu çift görünüyor. Muskie yerdi SACRAMENTO (California) Amerıka Bırlnsik Devletlerl Demokrat muhalefet liderlerinden Maine Senatörü Edmund Muskie, öncekı eün California' nın Sacramento kentinde yaptığı bir konuşmaria, Amerika'nm, Kamboç'ta «elini dislilerin a r a . sına sokmakla» bu iilkedeki uvu<;ma7İıg!n içine eömülme tehlike«ivle karsı karçıya geldiğmi ilerı sürmü^tur. leonid Kogan'ın konserinde Nuseviler bomba ollılar 2 Yine aynı işçi sendikası bir kaç gün önce Sümerbank camiasına bağlı bütün fabrikalarda aktedilen sözleşmede kabul edilen iki senelik ortalama zam bütün primleri dahil olmak üzere 648 kuruştur. 3 İstanbul'daki işyerlerimiz için bu zamların üstüne çıktığımız ve ortalama ücretlere % 30 civarında bir zammı kabul ettiğimiz halde anlaşmaya ulaşamadığımızt ve bu yüzden grevleri önlemek imkânmı bulamadığımızı kamu oyuna uzülerek arzederiz Mehmet BARLAS 2300 yıl önce önemli bir kemik ameliyatı yapılmış NEW TORK, (a.a. AP) önceki akşam ünlü Sovyet kemancısı Leonid Kogan «Carnegıe Haîl. de konser verırken, «Sovyetler Birliğindeki Tahudiler lehine faaliyet gösterenler» tarafmdan bir kokarca bombası balkondan salona atılmıştır. Olaydan bnce konsenn baltalanacagı telefonla ıhbar edıldiği gibi, konserden sonra da bir Amerikan basın ajansına telefon eden örgut üyesi biri, «Amerikan dolarlannın, insanlara dinscl inançlan yüzünden eziyet eden bir ülkeye gitmesini istemiyoruz» demıştir. Aynı kimse, Sovyet Amerikan kültürel faalıyetleri konusunda da şunlan söylemiştir: «İki ülke arasmdaki bu çeşit köprülerin Sovyet Tahudilerinin cesetleri üstünde kurulmasını istemiyoruı.» (Fulmar: 185y739> Rusya, şiltâyf * %^9k , Sovyetier Birligl, Birle$lk Amerıka'da Rus temsilcılerıne Siyonistler tarafmdan yapılan sabotaj hareketlerini Birleşmiş Milletler© şlkâyet etfneji düşündü ğünu açıklamıştır. Pravda gazetesinde bu konuda çıkan çok sert bir yazıda şoyle denmektedir: «Birleşmiş Milletler örgütü Washington'daıi, yabanci temsil cilere karşı yapılan bu saldırı hareketlerini önlemesini istemelidir. Aksi takdirde. Amerikan hükümetinin bu tür saldırıları desteklediğini kabul etmelidir.» M O S K O V Â ' * 6te yafıdan MOSKOVA. (a.a.) Sovyet arkeologları bundan 2300 yıl bnce yasamış ve şasırttcı bir amelıyat geçirmis genç bir kadının iskeletini bulmuşlardır. YAPI ve KREDl BANKASI Kültür ve Sanat Hizmetlerinden: Sovj'et Haber Ajansı Tass'a göre, bulunan iskelet, kadınuı kesilen sol ayağına bir koçtan alınan kemiklerin aşılandığını göstermek tedir. Ajansa göre, iskelet orta Kazakistan'daki eski bir mezarlıkta yapılan kazılar sırasında bıüunmuştur. Iskeletin sahibinin ameliyattan fonra yıllarca yaşadığı bildirilmek tedir. 75. Sergi GÖÇMEi\ KUŞLAR (Tablolar: SALİH ACAR) YAPI ve KREDİ BANKASI Sanat Galerisi Galatasaray 13 Ocak 13 Şubat 1971 Pazardan başka her gün 919 arası açıktır. (Moran: 113/734) Yunanistan Arnavutlukla ticaretini geliştiriyor ATİNA, (a.a.) Yunanistan ile komşusu ArnaMitluk, iki ülke arasmdaki ticareü geliştirmek amacıyla Atına ve Tiran'da daıml ticari temsılcilıkler açılmasmı kabul etmişlerdir. İkınci Dünya Savaşı'ndan son ra bir mütareke ya da banş anlasması ünzalamamış olan bu iki ülke arasındaki ticaret göriişmeleri bir süre önce Ticaret Odası temsilcileri düzeyinde başlaıruştı. NİXON'UN BİRLİK NESAjl ELEŞTİRİLDİ SACRAMENTO. CALÎFORNİA, (a.a.) Cahfornia'da yapılan bir Demokrat Partı toplanüsında konuşan Güney Dakota Senatörü George McGovern. «Başkan Nison' un Vietnam'da izlediği yol. bu dovlet adamının hatamızm büviik lıieıınü kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu gostcriyor. demıştir. Aynı toplantıda söz alan Demokrat Partinin Başkan adayı Senatör Muskie gibi, McGovern de başkanm iktisat ve dış polıtika alanla rındaki tutumunu vermiştir. McGovern şöyle devam ermiştir: «Başkan Nixon'un Amerikan askerlerini Vietnam bataklığmdan cekmekte eeciktiği göriilmektedir. Bu bir ku\'\et belirtisi değil.» Ofe yandan. Başkan Nixon'un •Birlik Mesajını» eleştiren Demokrat senatör Lawrence O'brıen ise, Nixon'un çoğu kez cesurane ve kesın programlar açıkladığını sonra da bu programları uygulama dığını söylemiştir. TASÂRRÛF VERIIpGEK [N EMİN VE YIİKSEK GELIRIMKANI Âkbank Bossn Akcimento f'Potyester' Elyaf'\ V FabrıkasıJ . «• ! \ Fabnkası ( İMALAT LİSANSI Bü>ük bir Amerikan imalâtçısı, çabuk yapılan tek bir püskürtme amehjesıyle normal boyalara nazaran 20 kere daha kalın bir bo>a tabakası meydana getıren emsalsız desenli bir duvar kaplama maddesınm Türkiye'de ımalât lısansını ve satış hakkinı teklif etmektedir. Bu madde, boyama ve sıvama işlerinı bertaraf eder, rfuvar bozukluklarını örter, hava tesirlerine mukavımdır. ızolasyon tesırini haiz olup 10 sene garantılıdır. Halen 32 ulkede ımal edılmekte olup, ticari, askerî ve sınai binalarda, evlerde ve hukumet biralarında kullanılmaktadır. Taknben US $ 35 000,'lık bir yatırım gerekmektedır. Sadece tecrubelı kımselerın muracaatı rıca olunur. KENITEX CHEMICALS, 56 RUE MOILLEBEAU CH1200 GENEVA, SWITZERLAND (Basın: 31323/728) Kaza geçiren asfronotun durumu iyi FLORİDA, (a.a.) «APOLLO14» Av uçuşuna sekiz gün kala bir helikopter kazası geçiren astronot Eugene Cerr.an'ın tedaviye ihtiyacı olmadıgı için Cape Kennedy'ye döndüğıj bildinlmektedir. «APOLLO14» uçuşu yedek milrettebatmdan Cernan'ı muayene eden doktorlar, önceki gün tek basma kullandığı helikopter, Indian Nehrine düşerek kısmen yanan astronotun sadece kirpiklerinin ve kaslannm bir kısmınm yandıgını açıklamışlardır. Ceman kazadan birkaç dakika sonra nehirdeki bir kayık tarafından kurtanlmış ve Patrick hava kuvvetleri Ussüne getirilmiştir. HACI OMER HOLDM FAİZLÎ TAHVİLİHR'AÇEDİYOR 1 thraç edilecek tafıvil 'miktarı ZU Milyon lıralıkhr. 2 Tahviller Beşbin Uralık kupürler halinde olup, hamilinedir. gibi'bir çok dev kuruluşların en büyük hissedarı olan Sayın Doktor " ve Eczacılara. |WANDERj VEFAT Develi eşrafından meıhum Hacı Yusui bey ve merhume Adviye hanımın oğlu, Ali Kay man, Ayten Azaklı, Aysel Aydınalp ve Yusuf Nayman'ın babaları, Sefıka Nayman, Turan Azaklı, İbrahım Aydmalp ve Beîul Nayman'ın kayınpederleri, Füiz, Ayşen, t'lfet, Ruhsan, Orhan, Nafız, Ayse, Ayhan \e Burak'ın buyukbabaları HACI Tarpan^ 3 Tahviller yedi ydda itfa edilecektir. Itfa çekilişleri her ydm fCasım ayı ıçmde yapdacak ve sonuçlan basın yoluyla ilân , edilecektir 4 Itfa edilecek tahvillerin bedelleri ile tahakkuk edecek faizler, adlan ilân edilecek banka şubelerinde ödenecektir. 5 Tahviller " 7 ŞUBAT PAZARTESİ,, sabahından itibartn : TÜRKİYE İŞ BANKASI AKBANK TÜRK TİCARET BANKASI YAFI VE KREDl BANKASI OSMANLI BANKASI ve VAKIFLAR BANKASI Rekor ! Mahmut NAYMAN Tanrmm rahmetine kavuşmuştur. Cenazcsı 25 Ocak 1971 Pazartesi gunu öğle namazını müteakip Şışli Camunden kaldırüarak Ferıkoy kabrıstanına defnedılecektir. Mevlâ rahmet eyleye AİLESİ Cumhurıyet 745 KAYD? Ordu Aybastı nufusundan aldığım nufus kâğıdımı kaybettim. Hukümsuzdur. Mehmet Ali VAKL'Z Cumhuriyet Î4Q (Keklâmcıhk: 171/724) Anchoraçe. (Alaska), (a.a.) Alaska içlerindeki «Bettless» koMinde önceki gece hava sıcaklıgı sıfınn aHında 61 dereceye duşmuştür. Meteoroloji ıılusal bürosu, Alaska'da 85 yıldır ilk kez sıcaklığm bu kadar düştuğünü belirtmiştir. Bundan öncekl «rekor» 1S85 yıhnda yukan Alaska'da tespıt edılen eksi 60 derecedir. Alaska'da ısı 6 1 derece Bütün Şubelerinde satışa çıkanlacaktır. 6 bayın halkımızın menfaatine sunar, sıraya girmelerini tavsiye ederiz' Haa ömer Holding A.Ş. NOT Daha fazta bi!ğl'içınT27 13 19^noltTlelefona mâracaat^edilmesi^ (Yeni fieldâm: 443/721)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle