12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• • • • »•• • • » • • • • • •• • • • • • •• » • • » » • • • • • • • » • • • • » • • • •» » • ^ " • • • • • • » • • • • • • » •• • ••• • + • • • • •• • • • • BEYOĞLU ANKARA (64 16 86) Yaşamak Korlcusu B. Welch Hl AS (47 63 15 Harbiyr) Jamet Bond Kraliçenln Rizmetinde G. Laıanby. G. Ring RİS , ASLI (46 70 91 Beşiktaş) 1 ÎPEK: (22 25 13 Çemberütaf' Kolorado L. Van Cleef RTS Çılglnlar Plâjı A. Francll 2 Alkopon Öldüriiyor G. RT, Segal RTS tSTA.VBUL (21 23 «7 • R.M.P«î«) ATLAS (44 08 35 Beyoğlu) tyiler Canavarın Oğlu RTS Kötuler B. Mitchnm RİS KXLÜP: ($ehzadcb«9i 22 TJ 77) EARB4ROS: (Ortako» «7O47SI 1 Kara Peçe F. Girik R. Aile Şervfl J. Gabln . RT 2 Ölüm Emri M. Soydan Dt.VYA (49 93 61 Beyoju) ÇılMARMARA: (22 38 60 Beyazıt) gınlar Plâjı A. Francis Rt Telüike Yakında P. Franklin EIVIEK 144 &4 39 Beyoğlu) TehRİ ÖZLEM (K M Pa5» . a 51 !«• like Vakında P. Frankün Rİ işportacı Kız F. Akın R. FİTAŞ (49 01 66 Btyoğlu) JaSAFAK: (22 25 13 Çemherlitaş) mes Bond Kraüçenin HiztnetlnGenerallerin Gcresl Ö. Şerif de G. Lazanbj, G. Bing RT RİS SÎNEMA SUR <23 67 l* • Topknpl) İNCİ (48 45 »5) Ynvası» Kujlar 1 Sfn Benimsin A, Delon RT. 2 Tanrı. Şe>tan, Silâh F. Akın R. G. Roland RT IŞIN |46 22 54 Mecldiyektty) 1 TAÇ (22 72 77 Fatib) Kara PeKara Peçe T. Toksöl R. çe F. Girik R. 2 t k i Ask Arasmdı F. ŞEHZADE (22 6 64) 1 YoraX Karanfil. sız Knşlar F. Akın R. 2 KEN'T (Şişli 47 17 62) GeneralleÇalınımş Hayat A. Işık. rin Gecesi Ö. Şerif Rİ SIK (22 33 42) tçportacı K ı ı T. KERVA.V (SİJİİ 48 »4 23) Kara Akın R. Peçe F. Girik T. Toksoı TINAZTEPE: fBakırköy ;1651!O R. Bekâret Kemeri M. Vitti • RT KEREM (46 10 91 Besikta;) 1 ÜNVERDl: (Bahçellevler 715478) Sen Benimsin A. Delon RTS Fıstık Gibl Maşallah S. AIı2 Kolorado L. Vaa Cleef Sik R. RTS KONAK (48 26 06) Bekiret Keme(Aksaray 21 U 40) 007 rî M. Vitrl RİS , James Bond RTS. . L\LE (44 35 95 Beyoğlu) YUT»sız Kuslar F. Akın R. K A DI KÖ Y LEVENT (4 Levenl M I > X9) . N Denizaltı Xl J. Cann Rİ AS (36 00 50 Kadıkdr) LİKS (Beyoğlu 44 03 S0) Kara Alay J. Blange RİS Peçe F. Girik T. Toksüz B ARZU (33 13 S8) Casuslar MücaMISTIK (46 15 14 Beşiklasl Jadelesi RTS mes Bond Kraliçenın Hizmctinde G. Lazanbv, G. Ring RTS ATLANTİK 155 İ3 70) İşportacı ÖZLEM 14ü f, a MecldiTeköyı Kıx F. Akın, K. Tibet R. 1 Ymasıı Ku;lar F. Akın ERCAN (37 22 00 Kadıköy) YuK. 2 tmzam Kanla Taıılır vasız Kuşlar F. Akın R. Y. Güney SÜRbYVA CKf 136 K l S KadıKoy) Bl VA .«J M s ; Krjotla) ı Yu\asız Kuşlar F. Akın R. Akrep Tuzağı D. Karahan EHGİN (L'skudar • 33 18 26) I 2 Ölıım Emri M. Soydan Kara Peçe F. Girik R. 2 SARAY (44 1$ 56) Altın Ylizlu SflTehliketo O.vıın M. Soydan perman R. Antonr Rİ, HAKAN (36 45 83 Kadıkoy) Vur, SjTE (47 69 47) Cılgınl» Plâjı Öp. Okşa Y. Kdksa!., A. Francis Rİ KENT (36 96 12) Bebekler Vadlsl SİNF.MATEK 14.00, 19.00 Insan S. Tate Rİ Avcıları R. Brooks 16.30,, OCAK (36 37 71 Kadıköy) Be21 30 Masum Suçln 3. Ford heklcr Vadisi S. Tatc RIS ŞAN (4Ü 67 S2) lşportacı Kı» OPERA (KadlköJ MO S 21) F. Akın R. Yaşamak Kolay Drfll A. f;ık C'NU (ha<ımpaşıı 44 93 06) I Kanlı A<k . Hun. 2 Ya ÖZEN (36 99 94 Kadıköy) Yuvasız Kuşlar F. Akın R. şamak Kolay Değil A. Işık REKS (36 01 12 Kadıköy) Ce YF.Vt AR <4a 64 ]•> HeyoğlıO henneme Bir Kişi Daha G. İşportacı Kız F. Akın R. Hııntrr Rİ T»N| ATLAh «Korllüaj «S 65 «1» SINAK (33 06 68 • Oskfidar) İsportaeı Kız F. Akın R. 002 Teksastan Sevfilerle F. FFM IMKLKK (44 K S9 Kerofrlnl Gfncrallerin Gecesi Ö. Serif Franchi RT Rt SİNEMA 63 (55 10 84) Vefasjr KaYILDTZ (Besiktaj • 47 63 4ît dın M. Ronet Bİ İ'portacı Kız F. Akın R. StREYYA (36 06 82 Kadıköy) Z U I K [Kü<ım|)i;> «4 i i 06) 1 Sen Benimsin A. Delon Rİ Bağdat Hırsızı K. Tihet R. ÜSKtDAR (33 24 75) Masum Duş2 Kara Gozlum T. Şoray man H. Knıger RT. R. KÜME MAÇLAR1NDA ;: «£» GRLBLISDA DA BELLİ OLDU Saha: Maltepe Taçsoor'u 31 yenen P. Bahçe şampiyon GÖt?EYMl?> HakemJer: Salih Durusoy (7), Muhıin Altuncuoğlu (7), Coşkun Uygun (7) Avni DıUigilLn iştirakıvle Kırmıx\ Fenerler Muzikal oyon. Çarşamba, Cumartesi. Pazar ıg.lS Pazartesi harıç her gün 2115, de. CSKÜDAR (3Î 03 97» «ÎVANOV. Crnna hariç ber gfin Zl.OU'de. Pazaj 15J0d» Pazartesl rirenei. Persembe halk lenzılâllı B< pac Han Çocug oynnu Carsamba (430. Pazar (JOO'de. KAD1KÖT (36 31 21) KADINLAB Oyun 2 perde Pazartesl. Salı harıc her eun 21.DO. Pazar 15.00 Cuma 2100 d e h a I ! c v e SSrencilere tenzilât. AYKER H^KAY TİYATKOSU fBs» kl Alka?ar riyatrosD <44 34 93) YEDİ KOCAL1 HÜRMÜZ Sa. lı; Persembe 18 15. 21 15; Car«amba 2115 de. MENEKSELER FIRINDA Car$amoa; Pazar 1815: Cumartesi 21 15 TEY2ELER KARISTL Cuma; Pazar 21 .]5; Cumartesl 18 15 AZAK TİYATROSU Mnıaffeı Hcpsijlcr (22 62 46) BOSANMA TARİFESİ Çalgıh: kantolu; 3 perde komedl. Her gece 2J.30. Çarşanba: Cmnartesi: Pazar 1S1S matiııe. BULVAR TtYATBOSU (rındıl««. de 21 48 92 2) 76 82) MÜHUR GÖZLÜM Paıartesl 21.]5 BFIİH GELİS Muzikal ko. medi 3 perde. Persembe hariç; dieer funleı 2116. Cumartesl; Pazar 18.15. DEVt KLyU KABARf. TtVATROSU (44 46 75) (Kulüp ] î ü»tunde) .Bu Şehli Stanhul i.i. • Pazartesl hanç her eün 21.30. Çarçamba. Cumartesl Pazar 1B.30 da matıne Carjarnba matined» halk ve taiebeye tenziiat. DORMEN TIVATKOSU (44 97 S6) UYV BAİON DÜNYA Carsam. ba; Cumartesi: Pazar 15 00: 2115 Persembe ts J5: 2115: Cuma 211S de. ASK GÎBI Pazartesı; Salı 13.15; 2115: Cuma 15 00 • 18.15: Cumartesl: Pazar 18.15 de DOSTLAR TtYATROSO Kllçü* Sahnede (49 56 52) Asiye Nasıl Kurtulur Pazar, Pazartesi, Salı harıç, her gün 18.15 ve 2115 de. NEKRASOF Pazar 12 15 Te 21.15 te ROSENBERGLER ÖLMEAIELİ Salı 18.15, 21.15 da Pasabahçe: Fıkri (7) . AIi (7), Ergin C6) (Mercan 6) Hasan (7), Burhan (6), Nuri (7) Hamit (8), Huseyin (5), Hayrettin (8), Hüseyin (7), Savaş (8) (Zafer 5) Taçspor: Cemal (3) (Hasan 6) Aslan (3), Sabahattin (6) Uğur (5), Hami (7). Kubilay (7) Ahmet (6), Fahrettin (7), Ahmet II (5), Irfan (6), Adnan (7) Pasabahçe, oyununu üç golle süslerken, şampiyonluğunu da ilân ctti. Takipçisi Ortaköy'ün ra kibine yenilmesiyle Pasabahçe puan farkmı açtı ve «E» Grubun da tek olduğunu ispatladı. KADIKÖY İL (36 51 51) DOLAP Polislye iornedi Pazartesl hariç, her gun 21.30. Cumartesl. Pazar 18.00 de. KÜÇÜK KOMEDİ TtTATROSU Mehmet Özekit (21 56 81) Koca M. Pasa ZURNADA PESRET OL.MAZ Pazartesi hariç her gun 2115. Çarşamba Cumar««l P«zar 15.00 matine. MİNt SEKS PANDOMİM TÎYATROSU ,'Nişantajı Eytam Cad. 21 Ruje Nuar salonunda 47 38 »0 Gise 1421) 2 bülüm. U 0 yun. Her giin 17.00 de. Pazartesi 17.00 \ e 21.15 de. Ht'AMMER KARACA (44 5« 0Z> »II1IJ t'ırtına MUzikal komt* al • 3 perde • Pazartesi harif her gece 21.30 Cumartesl. Pazar 18 00 de. Perşembe hallta. Taltbeye Ber trun tenzilât. KİSA SEREZL» TOLGA AŞK1NER TİYATKOSU (Sisli 47 1» 85) ÇARK Çarşamba: 15.00 (5Jrenci) Persemhe 18.31). (Halk): 21.30: Cumartesi: Pazu t5.0t ve 21.30. ŞAHANE OUL Cum» 15.00 (halk ve 6£renci) ve 21.30. NEJAI UYOUK »e AKKADAŞLARl (27 71 86) Şehzadebası BU • yiik Tlyatro Bazılan Maukka Scveı Salı harlc. ber tuVsaai 21 30 • C tesl Pazaj 18.1S T» Î130 ORALOGLU rt*ATROSt) (48 40 8«) ANNEME KOCA ARIYOHUM Persembe hariç her aksam 211S de. Çarşamba, Cumanesi. Paz«r 15.15 te. Pazartesi 21 15 ve Çarşamba 15.30 da halk ve taleba tenzilâtlı. OCAK SAHN^St (Arenj T1T*İ« rosunda • 49 84 19) ÇİL HO • ROZ Pazartesl hariç heı gec« 21.15: Çarjamba: Cumartssl. Pazar 18 15 de matine. DEVRÎ SÜLEYMAN 7 1 1 Ocaktan ilibaren: Pazartesl harıç, ner eec» 2115. Çarşamba. Cumartesi. Pazar 18.15 2115 de. ÜLVİ URAZ TIYATROSD: fYapı Endtıstri Merkezi Harbire • 46 5» 77) HI/ZUR ÇIKMAZI Salı, Persembe: Cuma 21.15, Çarşamba Cumartesi; Pazar 15.30, 21.15'ıle. 0 c MAVMUN KAUAHK r(VAlROSU • Takjtro Sıraselviler • Otel Keban altı (49 90 10) A d s Nesin'in SEN ADAMI UEL} BDERSt.N MUzikaJ kotnedi . Parartes) barie her »ksaıo 2].30. Cumartesi. Darar I8JO2JJ0 per* Kmbe tenrilâllı CİBALİ, YİNE ŞAMPİYONLUK TURUNU ATAMADI: 0 2 SAHA: Sümerspor. HAKEMLER: Necmettin Çakan (7), Şakir Ate» (7), ŞerU ÇSçekler (7). KALESPOR: Tezcan (7) • Halil (7), Sedat (7), Ethem (7), Halil (6), Fahrettin (7), Refik (6), N'arif (7), Ergun (8), Hay. rullah (7), Fikret (7). CİBALİ: Sabri (5), Bülent (6), Behçet (6), Ertujjrul (6), Fuat (6), Orhan (7). Murat (6) Kemal (5), yalkuı (5), Selçuk (6), Metin (6). GOLLER: Dk. 2 ve H Ergun, TAYFUN coştu: 50 Stad: Şeref Hakemler: Hjsamettin Esin (7), Ali Çolak (7ı, Erol Korkmazoğlu (7) Tophane Tayfun: Sabit (7) . Aydın (7), Cem (6) îbrahım (5), Avni (5), Mehmet (7) Yasar (7), Ercument (6), Cihat (8), Yavuz (7), Kemal (8) Taylâspor: tsmail (5) Mehmet (6), Erdoğan (5) Ismet (51, Kâmil (6), Ismet <5) Muammer (6\ Aşkın (5), Halil (6), Ismet (6), Behçet (6) MESLT ÖZKURT • • Çapa, Maltepe de engelini astı: 20 NÖBETCİ ECZANELER Grubunun şampiyonlukta iddiah takım. larından Tophane Tayfur., Yaylâspor karşısında coşunca farklı sonuç ortaya çıktı: 50. Goîleri 24. da B. Hakem Komitesine 2 yeni tâyin yapıldı kikada Cihat 36,57 ve 60. da. Bolge Hakem Komitesir.den kikalarda Keist:fa eden Kâzun Arkal ile Abduilah Akçaoğlunun yerlerine m a l v e 7 4 ' d a " Gürhan Hersek ve Burhan Se kikada Mehzer getirılmıslerdir. 1 . t. , met attılar. »Iecidiveköy, torlandı. Kanlıca mücadelesıııde ba\li (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) SAHA: Pasabahçe HAKEMLER: Yaşar Nurten (5), Erdoğan Binay (7), Nurhan Olcay (7). Ç.4PA: Atakan (7) Cfur (6), Ibrahitn (6) • Yasar (6), Suvai (7), Saim (6ı . Zekeriya (B). Abduilah (6), Ahmet (8). Nazmi (7). Cemal (6). MALTEPE: Cemil (6) Ender (6), Adnan (6) Yekta (6). Tuncay (fi), Tahir (7) Muharrem (7), Slhat (6), Kudret (6), En^in (7), Hüse>in (6). GOLLER: Dk. 8 Ahmet, Dk. 29 Suavi. BÜLE.NT SÜMER Fenerbahçe'de gol yağmuru M.Köy Kanlıcayı 20 mağlup etti Hakemler: îhsan Gc\ gel (7), Orhan Seyfi (7), Sabri Yalçın (6)" Mecidiyeköy : Ali (7) . Guvenç (7), Abduilah (7) K. Necdet (fi), Yavuz (7), Suat (7) Mesut (6), Esat (7), Turgut (6), Necdet (7), Haydar (6) Kanlıca : Necdet (7) Recep (fi). S e Hm (.7) O«man (7), Psman II (6), Cihan • • ISTANBUL ALEMDAR (22 36 83) Ölünceye Kadar A. Işık K. AYDIN (21 5Î 5S Çapa) Sır Küpii L. Turaer RTS Bl'LVAR (Aksaray 21 35 78) Yu\asız Kıijlar F. Akın R. CIMH5 •.'! ,) X, I Sflıiaoeha.ıl TIYATROLAR tSTANBIJl BKLHntVf^îi SKHtB TİYATROLARI HARBİYB 46 06 28) ZENCİLER Pazartesl hariç her giin 21.00; Pazar 15.3» Çarşamba öîrenci; Cuma haLk ITunu). YENİ KOMEDİ («4 04 09) Bo ne (esadül Oyıın 2 pcrde Salı hariç her Kun 21.00. Pazar I5.3U da tcnzilâllı. FATİH (22 01 71) BALABAN AĞ1 Pazartesi hariç her gıin 2100, Pazar 15.30, Salı oğrencne. (,'^rşamba halka tenzilâtJı. AL ŞAPKAL1 KIZ Çocuk oyunu. Carşamba 14J0 t Pazar 11.00 de KADIKÖY OPERA TAŞDfLrNLER TİYATROSU (36 U8 21) K. ÇEKMECE: 5 BOĞAZİÇİ: 3 Stad: Fenerbr.hçe Hakemler: Lutfı llelıker (3), Yücel 0 1 cay (6), Yılmaz Sanoğlu (6) " K. Çekmece: Ercument (6) Büient (41, Levent I («) (Sabahattin 6) Rahmi (6ı. Faık (6), Cemalettin (7) Hamdi (7), (Hjsamettin 5), Zeki (6), Huseyin (6), Levent II (7), Ah (7) Bo£aziçi: Ufuk (6) Harisi (6), Panayot (fi) B. Erdoğan (6), Mehmet (6), özcan (6) Sedat (7), Necdet (5). Naıman (6), Tımuçın (6), K. Erdoğan (4) (Yalçın 5) TARIK TÜRKAY Demirspor sampivonluk yolunda takıldı: 00 ST\D: Şeref HAKEMLER: İlhan önercsn (7). Sabri Yalçın (5), O. Seyfi Özen (7). DEMİRSPOR: Vedat (7) . Ali (7), Cihat (6) . Veysel (6), N e c det (6), Sezer (7) Hulusi (7), Feridun (6). Turgut (7), C.ünay (7). Resul (7). SİRKECİ: Ramazan (7) • Ismail (7), Ekrem (6) . Adnan (71, Yavuz (7). Hüse\in (6) Ahmet (6), Mehmet (6). Tahir (7). Necdet (8), Selçuk (7). Golsuz beraberük, Demirspor'u Şampiyonluk yarışında bir puan geri itti. g^r (6) Ismaıl (6), ferfrer'(6), :Mustafa (5). Haluk (7), Azrai (6) • James Bond Kraliçenın Hizmctinde G. Lazanby, G. Ring RTS GIL (21 71 M . »etızadelıxaıl işportacı Kız P. Akın RT GLNEŞ (21 «1 40 Aksaray» ı Çöl Savaşları R. Hudson RTS. 2 Cana\arın Oğlu RTS HAKAN fK. Gfinuük • » 42 » ) İşportacı Kız F. Akın R. GÖVÜt LaKÜ G U A J i r u l ÖZ• BAKIRKÖY: Bılginer; îstasCAN Tn'ATROSU: 4S 63 32 yon (YeşKoyl; Gungoren (Kü.Çek) İJmjt Tiyatrosunda VANLIS Ssğhk (Satraköy); Osmaniye; ABESAP Komedi 3 perde. paıartalay (Kanaryai. Güngören: Haz tesi, salı, çarşamba 2131. cuma, nedar (Bah.Ev); Başaran (Şır.Evl; cumartesi, pazar 18.30 Esentepe Esenler. Bnlıımu (Z. Kuvu 46 40 10)) A BESİKTAŞ: Acarer: Ortaköy: KtRKÇÜ Dt'KKA.VI Kımittl) Cem 'Bebek): Gül (Levert). 3 perde, cuma. cumartesi. pazar • BEYOĞLTJYeni Agacami: 21.30'da. Nurtac: Yenışehlr. • EMTNÖNt': Anadolu; Hasan Gt'LRIZ SURUBf I£^(;1N CEZNafız: Nişancı: Yıldız. ZAK ve Ortaklan feîHİT Tt• EYÜP: Çükran; Balkan (Sa4YATROSD 'BdTfllr Snlıınrtımal ) Tuna (Sağmal.) Üm;t (Ra(46 60 61) MORFIN Salı, Permı): Sebat (Aliboykbyü). (embe; Cuma 21.30 Çarşamba m FATIH: Fuat Bayer; Sr.im: 15.30. 21.30 Cumartesi; Pazar Naiıık Kemal; Odabasu Pınar; 18.30 ve 21.30 da. Unkapam. tSTANBL'L rlVATKOSU 144 22 M) • GAZİOSPANŞA: Emler: Ku(Elhamra) Sadık Şendil'ln Çılçııkkoy. rın Yense • Müzıkli oyun • • KADTKÖY: Arıın: Pelin: DiuPazartesl öariç. her »ece 21.JS. taş Çat.nlçestne; And; İhsaniye. C'arsarcba. Certcti. Pazar 15.M • KARAKÖY: Perşcmbepaıarı de • KASIMPAŞA Halk. • SARIYER: Buyukdere; EmirKENT OYUNCLLARI (4S 3» 89 Cân. 47 36 34) HOCAMIN OLGUNLLK ÇAĞI Salı, Pcrsemhe, Cıımartesi. Pa?ar 2115; Cumartesl. Pazar 18.15 ÜÇ KIZ KARDFS Çarşamba, Cuma 18 15. 21.15 ÇİÇL: Çarsamöa 15 00. KtLEBF.KLER GIBİ Cumartesi, Pazar 1500 • 5İŞLİ: Ömiir: Tcpcüstü; Gurelbahçe; Mithatnasa; Yeni (Mec Köyl: Engin (Çultepe); Kaptanpa şa 'O My1* Örnıîî^Çağİ^SSrı). • USKÜDARNııvit: Özgen; Kuzsuncuk; Nur (Alemdağ) • ZEYTİNBURNU: Telsizler. Grubunun şampıyonlukta iddıalı ekiplerinden Mecidiyeköy, Kanlıca rak karşısmda çıkardığı güzel bir cyunla galıbiyeti haketti ve 2 puan daha alayolunda ilerlemesıne devam etti. Kanlıca karşısında dıyekoy'e lıbiyeti yan ve dakikada MecigasağiaSuat • Şehirde BUGlıUfiüGECE BEHİYE AKSOY 10S AMBASADORES TAŞLIK • 25. Dakıkada Bülent ile Ali 1 irbırlen ile yumruklaştıklarınd m dışarı atıldılar. Kalecilerin gole, taraftarlar.n da seyretme zevkine doyduk ı.Tı karşılaşma lıgde bır rekor r!du Goller: Dk. 15 Ali, Dk. 40 Hü«e.vın. Dk. 46 Levent II, Dk. 55 '•iseyin, Dk. 60 Levent, Dk. 70 Timuçin, Dk. 86 Sedat, Dk. 87 Mehmet. AMATÖRLERDE hafcanın görünüşü 4 grupta çekişme devam ediyor Erhan GÜRER Gruplar ıçındrki çekişmcdf>n kendini sıyiran bır takım daha şampiyonluğa ulaştı: Pasabahçe. «E« 'Grubunda bu dereceyi alan Paşhbahçe'ye Okmeydam yenümekle yardımcı oldu. Gerı kalan dığer dört grupta ıse çekişme son safhasına geldi. Şampiyonluğa oynayan Kâğıthane, Çapa, Mecıdiyeköy ve Anadoluhısar'ın hevecanh 90 dakikaîarı d.ıha bitmedi. Hepsinin tek kalması, matematik hesaplara bağlandı. «E> Grubunun Şampiyonu belli olurken küme düşecek takımı da ortaya çıktı: K. M. Paşa. Çelikspor. Cankurtaran ve K. M. Paşa'dan scr.ra diğer üç takırjıın geleceği ise şampiyonluk mücadelesi kadar çekişme içinde. golleri 40. 71. dakıkaattılar. SEVİMDERAN AlLEGAZINOSU | poınrtesi hcıric hcıckstmı (tASIINYALI ÇAĞLAYANj V L I da Necdet pen»ltıtfan Hakem, Kanlıcah Osman II fi oyundan a t hukmen galip Bağlarbaşı Bozkurt 0 C K.M.Paşa Sultantepe 11 Ak^aray Cankurtaran 0C Haydarspor Ortaköy 1 C A. Yıldız Sağmalcıfar 35 Hürriyet Defterdar 0 C Şehremıni Kadırga 31 Altınay ÎETT 11 Acıbadem Şafakspor 21 Pendik Y.değirmeni 31 K. Pazar Muradıye 1 1 Tepebaşı Çelikspor 3f Tekel K.Ayasofya 1 1 Dikibtaş Camıaltı 10 Özenspor A. Mızrak 11 G. Hisar Nişantaşı 1 1 Topkapı Ş.başı 02 Okmeydam Fethiye 0 ^ 2 Sakarya Sümerspor 21 A. Hisar Haliç'e Kâğıfhane galip: 32 Saha: Paçabahçe Hakemler: İbrahım Meıtoz (T), Erdnğan Bınay (7), Nurhan Olcav (7) Kâğıthane: Ferhat M1 Rah mı ı6). O m a n (fi) Yusuf (7), Ahmet (6) (En?m 6), Saffet <fi) Ferruh (7), Turan (6), Mustafa (6), Cengiz (7), N e zıh (7) î ı l d ı z : Serriar (7) Turhan (fi), Osman (6) Reha (5). Ramazan (6), Atillâ (6) Erdoesn (7), Bülent (7) (Cahit 6), Muammer (6). Zekâi (7) (Sedat 6), Oktay (6) Goller: Dk. 20 ErdnSan. Dk. 33 Bülent (penaltıdan). Dk. 37 Cengiz, Dk. 43 v e 55 Mustafa. • 4 4 PARAGUAYÛS rJEBAHAT CEHR£ BHYAZ KELEBEKLER 7 JIUMYSÜNAY USIU GflKBü» USTÜNPOYRAZSETOrk. ORHAN BORAN ve BEYftZ KELEBEKLER TlMIHll İ0ft«ONSUMA5TON 31 ıl. cwKwnsıoıcrını3" rum ALINI» ( u t w ı HANIWMfc.llkZAItUMUMAI3««Tt M t f l N İ IOM «1 Or\JkH< «A*Ul t D l EDLSEREN GUN NAZÂN ECE ORK.ATLAKTİS fi ra BERKANT EFGANEFEKAN «KRMURRN DKKOR* • NUR PERI • M • VASFİ UCAROĞiy U I TUNAT SUtH* S£MR A TİMUCİN İ İ n • MUHITTİN PAYOAS" " H CEVAT SEDEFve .Evifp tnrıınıtıı JUnNİTO*^ Z ŞEREF TALAŞÇI ŞELALE F E H V m<ttlneı«r A L a „ KOHAVA I "GULISTAN OKAN T | | FİRHMII fcanımlot, "Îİ «rfcNEJOT TO l i a *..J.I«UTOf T RHURHRNDflHCIOClll.y Fiks «enfl İçkİ dahll M.TL. Persembe jt Pa^ar matloe E g »»zın . . . . ,* • '* « V >(>.€« «iiı (crl uuk S O İİ7.M.H ıllgnuMUM ılr«Ht,,ı , „ » , ^,, İTÜ Fenerbahçe • (Baştaralı Spor Sayfasında) uılu bır oyunla gird: ve kısa z?manda faıkı kapadı. 5. dakikada ribaut hakimiyetinı kaybeden ÎTÜ, Alp'i oyuna alarak 3736 olan durumu yavaş yavaş lehine çevirmeye başladı. 12. dakıkadan son ra oyunu tamamen kopartan İTÜ, Sarı Lâcivertlilerin üstün mücadele gücüne rağmen farkı 10'a kadar çıkard:lar ve karşılaşma da 76 62 sona erdi. Maçtan sonra taraftarlarınm omuzlarında şeref turu atan ITÜ'ler mevsimın ;lk kupasma sahip oldular. AN Pamır P1NAR ÖZDEMtR OZDEN AYTEN PEKALP ORK. HASAN HIJB O O ŞÜKRAN AY ANTENLER AYTEN ŞEN GAZINDSUt. GOLDFİNGER SEVDA \SALiMDUNDAR] ARILAR GüLSüMKAMU^ . SAADETSUN KOHAVA \SEDAASKIM\ r ~ TAVERNA BÜLENT ORAL rURDANUR * * * * AYSİN SİMEB NİL GUN Ory PtKlHA.N ATE3 ÖZVER METt Ork GÜZİOE KASACI EROlBüYüHBUBC ' NiLÜFERKOCVlfiiT MÜVEDDET ĞIİNBAY ALTANGÜNBAY C C FİKS KtN'J 60 TU OARVA5SEVTAP ÇET1NKALC ,GÜLAY ^ \SERPİLÖRUMCEB K0NSUMASYGN2OTI. l. 43 C5 72 ve ESRA ERTEN • Fiks mentl 30 1 J . tckl »erviı hariç. Rerervasyon 46 31 46 Fiks menü ıçki dahil S 5 TL. Cuma güml bayanlara matine 5 T.L. 1KL: 63 6» 63 OZTÜBK SEBENGIL 8t PİZAR HAllH Hazreti Hamza güreşleri Başpehlivanhk güreşinde A. Muslafa yenişemedi MTTB Salonunda 2 gun devam eden ve dün sonuçlanan Hazreti Hamza yağlı gureşleri zevklı geçmistır. Karaali Çelik harıç, bütün Türkıye başpehlıvanlannın ıstirakiyle ve eazgır Mestan ıdarefinde yppılmıştır. Baş şüreslcrde : 1 Sabrı Acar Arap Mustafa berabere 2 Aydın Demir ile Nazmi Uzurı kur'a ile ikinci Bas altı : 1 Manısalı Yaman înanç 2 Seramık Mehmet Korkmaz Biiyiık orta : 1 Sınrtırgilı Mehrne*. Gaçaroğlu 2 OrcTulu Mehmet Tepe Küçiik orta : 1 Rafet Onuk 2 Mustafa Korkmaz Deste : 1 Hendekh Özer Yüce .' Eahattın Genç Rıealı îrfan Sahınin koyduğu kıspeti Mehn,u Gaçaroğlu aldı. ASAF AYÇIL Lüleburgaz: 4 • B, Spor: 0 STAD: Lüleburgaz fŞehir) HAKEMLER: Ahmet' Ulugun (S), Melih Hevcan <7ı, Türker Çakm ( 7 ) . LÜLEBURGAZ: Soner (7) Ümit '8ı. Fikret (8) Necati <~\ Sabahattin (7), Hasan (7) Ziya MI 'Mehmet Can 7), Birol (8), Müjdat ( 8 ' . Aydın (7), Celâlettin (7) (B. İbrahim 7"'. BEYOĞLl'SPOR: Erol (3) Ha^an f5), Yorgo (5) Neşat <3ı, Taki (5), Hüseym (4) Pandelü (5) (Ercument 6', Pasuli (5 ı, Miri3 <5ı, Turhan (5), Necrai (7). GOLLER: Birol (Dk. 6), Mujdat (Dk. 21), 2iya tDk. 26), Hpsan (Dk. 43). DİGER SONUÇLAR GAIATA KU1ESİ EnSEN AYLİN AYSUNERCAN . HABAN MLJTLUCANİ YANKILAR ORK. v TAKDİM EDEN ACAH BALTA» 5ANTÖR ÇETİN iKtNCt TLRKİYE LİGİ Sekerspor: 2 Kooaelispor: 0 Altınordu: 0 Bahkesirspor: 0 Kutahyaspcr: 3 Ad. D. Spor: Uşakspor: 3 G:resunspor: 1 Sivasspor: 1 • Zonguldak: 0 Tarsus İd. Y.: Hacettepe: 0 G. Birliği: 3 Denizlispor: 0 Hatayspor: 2 İzmirspor: 1 Sakaryaspor: 1 Trabzonspor: Adanaspor: 0 • Kayserispor: 0 Bandırmaspor: 2 Güneşspor: Orduspor: 2 Antalyaspor: 0 Nazıllispor: 0 Afyonspor: 0 fÇCNCÜ TÜRKİİ'E LİGt: TIBABTATRIINON GAZİNOSU ALAADDİN öze) SazJan • ERKÖSE KARDBŞLER • ALt ERKÖSE • SKI. \ H.İTTIN ERKÖSE • BAK KAFKASCLU M G A S KONY A B EYOG L O tik Aıle Tavernası IMIAZZEZ SEVİL TANJU OKAN ENDER ARIMAN • • • MIMı SI.M SL'LUKfLE EKİBİ GASKOVLAR Ork. ve BAROS ERKÖSE v.cnmzE nz G ESRA ERDEN Çal:kuşlan • Sevim Çelebl Berk Zerengi] * Sulukule ekibi ve JORJ STİLL Ork Her Pazar 13'de yemcklı matine 15 ceşit meze et veya balık ve işkembe çorbası 25 TL. REZ: 62 40 «] . 156 reSl.PAZAR MATİNE ft.TL TEMU5İZ KOMS 30 Tl. H* TOrtt TtpUnt I ' I rn 5 . . nt« : s rı • • DARVAŞ • BIRNUR • C'MfT GUVEN • ADELLA (İSP SANTÖZı ORK. DORCK O N l T K t T KAFKAS FOLKLOR EKİBİ Fazaı 141'0'de rna.ıne Rezenasyoa: 37436e 3J2084 ÇAL1 KUŞLARI Fiks Mcnu Yıyınız ıçıniz, işletme V?rgıs; riahıi sadece 5D T CKiei'inız Es!erinızle L ı;prnıemz rıca olur.ur lel: 44 57 İİ 45 45 95 Bej ogiu GASKÜN" YA TAKSİM : 0 EGESPOR : 0 S t a d : Tıre Hakemler: Turcay Alpay bıigıli ( 7 ) , C e n g i z Yılcalı ( 7 ) ( 7 ) . Rıza ö z . Galafasaray furunu attı Turkıye Volevbol Liginin saTnpiyonu G a latasaray. duı: nvnariıgı son maçmda PTT'yi 30 y e n m ş ve turutıu atmıs'ır. Gıınün t k m ci kar^ılasmasınria ıse îtfaıye DSİ Spor'u 31 mağlup etrııstır. Eçespor: Cemal (7) (Yssar 7 ) Mehmet ( 7 ) , D o ğ a n <6ı E m e r (1). R a t ı p (71, B . O r . l.an ( 7 ) Z a f e r (fi) L u ' f ı ( 7 ) , E r o l ı 7 ) , H u s nu '8>. H u s e y ı n <8) T a k s i m : A l e k s a n ( 7 ) A r i f C8). G a r b i s (8) I s t e p a n ( 8 ı . B a r o n ( 7 1 , D n ğ a n ( 7 ) K. Dnğan (7), Hajı (7), Agop (7), Dınçer (7), Strak (6) Gol: Yok Sitespor: 2 • Amasyaspor: 2 Cevhanspor: 1 Erzurumspor: 0 Sebat G.: l . Elâzıçspor: 0 Mardinspor: 1 • Petrolofis: 0 Kırıkkale: 2 Kırşehir: 0 Kastamonıı: Ö . Gaziar.tep: 0 Yeni^ehir: 1 Karabiik: 7 Rizespor: 5 • Ereçlispor: 1 l'rfaspor: 2 • Bahçeli G.: 0 Tokatsonr: 1 • Divarbakır: 0 Nevsehir: 3 • Erzincanspor: 1 lskeııderun: 3 Yenimahalle: 1 Düzcespor: 1 İz. D. Spor: 0 llküspor: 3 • Süleymanhe 0 Canakkale: 5 Be>lcrbevi: 0 Tekirdaçspnr • Adalet (Tehir) Mu^la'ya Haskö> hiikmen galip (3 0). tfTtiK MJUITA SIHİ /J/P.;ırtt ı i'.t ı,, ı.Kl.S İIERMİNUHD1N : ı BuzukiCiCO Nl tfry.SiBELSiM e 'MUZAfFE8Güh'ĞÖRtrk SAI.IM IJI'NUAR Orjl. SES1RA TtAILÇİN F A T İ H SCHEYL UE.VİZCİ Ork. BEHİÇ ALTLNDAĞ 5 solist A\"TEN ALPMAN rakdirn ESİN ÜLUER Saat 22 den sonra kopsomasyon 25 TL. Her Persemhe fiks menu 65 T.L. Servis ve isletme vergisı dahü. Rez. 634670 634370 •ÖZTÜRK*S£VDÂ* SERENOIL FERDAO «NiLÜrERKOOYlOIT^ •EF6ANEFİKAM* SENSES ÜMİT ŞENER OKTAY AKSOY GfNKA EMEL BENDE^Lİ „ »ETE 0 R M H (W. n O UU 4 R GÜLER GÜRSOY z •REZTEL: 461983» NURA m ÜLKO DARCAN ÜNLÜER V LtiTL. İHtRTÜRLU TOn.A«T<LAA l H W [rİ/UCARLA KASUL £DH.» fth İ a BM* EEÜİ e SEVTAP ÇET'NKALE SERAP AKIN^BEDRİ AYSEÜ ZEYNEP NUR i A K N U K AAZAK PE*'H SUOA SANE8 Ork Rıza Si'ahlıpoda Ork R I T M 6 8 •BERKÂNT* • •• • • »•• • • • • • » • • • • • » » • • • » • • • » • • » • • » • • » • • • • • • • » • • •» » • • • • • •• • • • • •• » • • • • • • • • • » • • » • • » » • • • • • • Çaraamba Tizj.r r ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle