13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
lamento'da 7 gün Koridor BAKIRKÖY şubemiz I Ş U B A T I97Ipazartesi Hatırlatma bizden.. FİKRET OTYAM Ne demiş, eski Siva» Müftüsü ve da AP Sı v&s Mılletvekıli Muhterem Enver Akora Efendi Hazretleri? Ne demiş? Şunu deralş: «Sanl, çabş. Vatanın için dalma milliyetlnl, dinini kaybedenj VUR Gırtlağma SARIL ve BOGMALISIN...» Fetvası boyle Müftü Efendi Hasretlerfnin.. Yainız bu arada bır noktayı lnsanlyet namına hatırlatmakta yarar var: Vururken fazla can yakılmaması ve de boğarken milli servet kravatlann kirletilmemesi rtca olunur!.. GUNDEM DIŞI... Mlllet Meclısinde vs Oturaklılar Meclislnde yoklamalar bıttıkten sonra. önemli ve acele konularda sayın üyeler daha önce Başkanlara bas vurarak gündem dışı konuşma yaparlar. Bazen îçtüzüğün buyruklanna uygun olur bu gündem dışı konuşmalar.. Gundem dışı konusmaların yararlan çoktur, bır kere erken saatte olduğu İçin gazetelere vetişir, ikıncısi radyolar yerir.. Gündem dışı konuşmalar bazen hamas!, b*. zen hissi, bazen traıık, bazen. trajl komlk, bazen komik, bazen de edebi olur. Şlmdılen de şiirı oluyor'. Eh bu arada, yakındır; bir sayın Uye, sayın Eaşkandan, «Gündera dışı bir şarla okumık içln» İ7in ısterse şaşmamah! Bu şarkının adı da eğer Okuvan CHP lı ıse. «Ellere uzaktan bak, bana vakın srel», eğer AP'li ise «Kendim ettim, ken dinı bulrium» o labılir. BP'lı ıse «Gelin canlar bir olalım, münkire kılıç çalalım>, G P ü ıse, «Aka ak, karaya kara, kakara kikiri..» hızlı bir parça; Necmeddın Erbakan' cı ise «Nur çocuklan, Xur çocukları, gözler ileri, başlar aşajı» olabılir.. 3günde645 dört köşe dakikalık çalışmanın 109 dakikası yoklama ile geçti ı • l l l l i l l t» • • w 9 DO6RUD4N DEHOKRASİVE Wif.RU MECLlSLERtMlZİN çalışma düzenini zaman Blçfllerine rnran ve bnndan iljinç lonnclar çıkaran bir Incelemeye bn »ayfaöa ayrıca yer vermis bnlunnvornı. BnnTin ntesinde s8ylenecek baska hnsnslar da vardır. ÖRVEGtN. «parlamento Olke sornnlarına sahip c'karsa haıı rneselelert cöıöme kavnstormak mümkön olnr* ribilerden bir lnaneı iürdflrilp pitmektcriz. tnanıyor ve (tüveniyonn ama Parlametıto'nan ırerçekten. iornnlara sahip çıkjp çık. madıtının ds saglam btr BlcOsiinü bnlamıyornı. ALIN. flniveraitelerie flrill olarak hanrlanan son ikl tasanvı. Bnnlar acıklanmiftır. Göriisülecek yer neresidir? Parla. mento'dnr. Oy§a bn tasanlar heniiı «dışarda» tartısılmak. tadır. öfrttim öyelert. 5frenciî*r, Bnlversite ySnetim knrnlian eteklerlne ateg detmis cibi hop olnrup hop kalkı. yorlar, tasanlar Oıerindeki jörüslerini açıklıvorlar.. Aynı konnda açık otnrnmlar. tarttsmalaT hatta proteıto toplan. tılan tertipleniyor, iöylsnmrdik söz k»lmıyor Kannn rapıcı lıe daha tasanlan bile gSrmedi. IgÇtN'tN iornnn, rmeklinin fornnn. verri mflkellefinln ıorn. nn, tacirin. memurun sornnn hep bövle.. Bn «orunlar 5nce «dısarda» hir fırtına ftirivor. en tonnnda Meelislerde ele alınıyor. îanl. somnlara öncp merdanlarda ç5ıflm bulma rabası »Imıs vürflmCü. RÖTLE olnnca da, bizdekinf. Parlamenter Demokrasi yerlne, deraokımsinln llkel sekli olan «dogrndan dojroya demok. rasrf» detnek Kerekiyor. BU SUBEMIZ İÇİN ÖZELÇEKILIŞ tarihinden itibaren İstasyon caddesindeki yeni binasmda hizmetinize devam edecektir lira OSMANU BANKASI (Rcklâmcılık 187 723) TJ TESEKKUR ELEŞTİRMELER DOLAYISIYLE GİRDİĞI HER SİNEMADA EN AZ IKI HAFTA OYNAYAN K. ÖĞRETMENİN KADERİ «Korkunç Iftira» fllmımizin bu derece ıyı ış yapmasında payı nlan butun gazetecı ve fılm eleştırıcılenne şukranlarımızı borç bilırlz. îthalâtçı : K U R T F 1 L M îşletmecı. F E N F 1 L M (Cumhurıyet. 720) YİME YER (llâncılık İYİSİ NELER DEĞİŞMEDİ Kİ... Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunav, Mıllet Meclisi'ne ve Cum hunyet Senatosu'na yeni Başkanlar seçıldi de, bu vesileyle Par'.amentoya geldller geçenierde tebnk için .. O gun parlamentoda olapan üsHl Küvenlik tedbirieri almmıştı. Gerçi, gerek Millet Meclısınde. gerekse Oturaklılar Meclısınde ara sıra el ve ayak ve ağız şakalan yapılıyor ama, bunlar kendi aralannda oluyor, dışardan srelenlere şimdilik pek ellesen yok Buna ragmen olaganüstü tedbırler almmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı, Millet Meolısı'nın Sayın Başkanı Sabıt Osman . Avcı'nın odasına girince şasırdı, etrafma baktı, baktı, neden sonra «Burası Senatn Başkanmın odası dejril mi?» dedi Avcı, Senato'nun karşı blnaya tasındığını, Senato Başkanının odasınm da bu nedenle karşı binada olduğunu lisanı munasiple sbyledi.. Sayın Cumhurbaşkanı haklıydı, odalar değışmiştl, sanırun bırkaç yıl önce.. Sayın Sunay, Senatodan Cumhurbaşkaru olarak çıkıp gittıkten sonra Parlamentoda çok, ama çok değışıklikler oldu. Ama bir şey değışmedi, gereK Mıllet Meclisinde, gerekse Cumhuriyet Senatosunda, belki bır pun gorüşmeleri izler falan dıye Sayın Cumhurbaşkanının locası aynen muhafaza edılıyor. Belkl sayın Başkanlar söylemeyi unutmuş'.^rdır, bu ara hatırlatıverehm dedık. . I İ H . J . H H l t t l ^ ı ıh<)t «kltkl »II »Srrt t . j l ı l l . ı »• bu fSrtTl Jtrl« ÇS * & T A 9 & » Ç • • ^ ™ * • • Mrut ı 1530 DoJ'Jü.1) tfı Bir aayın okurumuz, «Parlamenterler orada ne yer, ne içerler? Bnndan da bahaediniz» diyor. Parlamento deyfmiyle «Arn cevap» eyleyelim: Sayın parlantenterler, parlamentoda önce birbirlerini yerler. Bu ara muntazıraan, çay, ıhlamur, kahve, gazoz; lokantada votka, bira, şarap içerler tabü hepsi değü Parlamentoda bir lokanta rardır, sayn üreler için. önceki gün duvara asüan bir ılândan ögrenildi ki, yemekler artık «Halis tereyafı> ile yapılıyor.. Temek çeşitlerini sıralamak uzun sürer, listenin bir bölUmiinü sunuyoruz, çesit ve riyatlanyla birlikte. Gerçi lokantada içki vardır ama, «tşletme \crfisi» yoktur.. «Işletme Vergisi» dışardaki sade vatandaşlar içindir'.. IZCAKALAR K">>ın.|iirtı>İ!i • İotf Işletme Vergisi Mecl/s'e giremedi TURHAN ILGAZ K A R O L UKIS OÖŞEMELERİ Tünel Cad. 40/2 Tel: 44 72 96 4.000.000. TL. lik İNŞAAT İKMALİ $ İHALESİ Yapılacaktır. (/) Tel : 63 42 76 ÜNTAPIA.S. . . (Cumhumet 737) Ç) TBMM'nln açıldıgı 1 Kasım 1970'den bu yana, Millet Mecilsi'nde 40, Cumhurıyet Senatosu'nda da 28 birleşim geçtı. Başka türlü söylersek, 1 Kasım 1970 pazar gununden, 22 Ocak 1971 cuma günune dek, Şeker Bayramı ve Yılbaşı tatillert ile, cumartesl • pazar gunlen bir yana, Mlllet Meclısı 40, Cumhuriyet Senatosu da 28 kez toplan dı. îmdi, Anayasa'nın 83. maddesi, TBMM'nln «en çok beş ay» tatll yapabileceğinl önerdiğine gore, Parlamento normal olarak Ma V yıs sonunda tatıle gırecek demektır. Ocak ayını saymazsak, dort ay E hk bır çalışma döneml daha vardır Meclislerın önünde. Böylece XBMM, jçlnde olduğumuz yasama yuının iiçte birinden cofcunu harcami; Oluyor, Millet Meclislnde 40 ve Cumhuriyet Sen^Su'nfla 28 birleşim île .. 1767/726) 25 Ocak Zilkade 27 Tefefon Reâberî Meslekler B'olümu 5 38 1 1 7 16112 2 011 26 15 0' 17 7 111 ! 18 18 5? 9 45 12 10 1 15 \;1] (llâncılık: 173T727) ÇALIŞAMAMAKTAN YAKINILIYORDU YA... 197071 yasama yılının üçte birinden çoğunu kapsayan bu birleşım'er boyunca, TBMM'nin, Turkiye'dekl çözüm bekleyen sorunların .ıe ölçüde üstesinden geldığinl uzun uzun anlatmak gereksiz. Kas:m ayının hemen ttimünün Meclıslere Başkan seçmekle geçtiğini, yasama gdrevine ilişkın çahşmalardan olarak topu topu uç tane yasamn (kı onlar da eskı şekiller üzerindeki oynamalardan öte değıl. Gumnik Kanununa bır madde eklenmesı, Ziraat Odalan ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinm değiştirilmesi, Su ürünleri Kanununda C. Senatosunca yapılan degişıkliklerin Millet Mecüsinde görüşülmesı> çıkarıldığmı, bol sayıda gensoru ve birkaç Meclis soruşturması ile Meclis araştırmasının da denetleme gorevinden olarak reddedildjğini hatırlayacaksınız. Parlamentonun bu durumundan en başta Parlamenterlerimiî yakımyorlardı ya. Çalışamamaktan otüril eleştıriler, onun «Mehabet» ınden <>Selametı»nden. gensoru furya?ı«ndan sozedı'en gundem dışı konuşmalarla Parlamento kürsülerınden dıle getır.lıyordu ya. Denrz Ktivvetleri Komutanlsgı Seyir ve Hldroçrafi Dalre Başkanlıffından D1ld1rilmlst?r DENtZCtLERE VK H1VACII.ARA i SAYU.I RİLDİKİ 26 ilâ 28 Ocak 1971 tanhlerlnae oyuu ue n uu saaııen ara. sında aşağıdakl noktaların b'.rlesnfi saha ıçınde sevretme df»mirleme, ailanma ve bu sahanın 2MN metreve Kadar oian yuıs •ekllgi, can ve mal emnıveri bak'mmdan tphhkPlıdır. AKDENtZ IMEKSİN İI.E KARATAS ARASI A 77 S A R 4 S I 1 l n d nokta: E 5874 No ru Karatas tenennden 187 derece ve 2 5 mll mesafede enleml 36 derece 3 dakıka Ku U zey, boylamı 35 derece 20 dakika Oogu. J n d nokta: Enlemı 36 derece 26 dakıka Kuzev Boylamı 35 derece lb dakıka Dogu. 3 üncü nobta: Enleml 36 derece 36 dakıka Kuzev Boylamı .54 derece 55 dekıka nogu. 4Uncunokta: Eı.lemı 36 derece 37 dakika Kuzev Bovlamı 3 ı derere O dakıke t)oSu = J DENfZCtLLRE VE HAVACIL1RA Ö.NKMLK l (Basın 10271/730) BAKIN GÜNLER NASIL GEÇER... Bakm şimdi TBMM'de Turkiye nin sorunlarınm çozümlenmesine ajTilmış zamanda neler oluyor. Kendi yakınmaları Parlamenterleri ne olçude uyarabıliyor Ölçümuz tek bır hafta. Mıllet Meclisi'nin üç Cumhuriyet Senatosu'nun ikı ve TBMM'nin bırleşık olarak bır kez toplandığı, şu geçtiğimız hafta. Bu bır hafta boyunca, saat be saat Meclislerin kaçta açıldığını, yoklamanın ne kadar, gündem dışı konuşmalann ne kadar surdügunu, tesbit ettık. Sonuç şöyle: K.ıvıpı l>KU'k • 7AAHHUTNAME! M.P. Genel Başkanı Ostnan Bölükbacı, tütten en çok agsı yanan ve bn nedenle yofurdu Ufleyerek yiyen bir insandır. Seçim Sncesi, adaylardan birer taahhfitname iıter; M.P. adayı olarak milletvekili leçlldiktpn sonra hangi «ebeple olursa ol. tnn, partiden Istifa edene millftvekillifindtn de Istifa edece. ğine dair.. Ve bo taahhütname cfimlesinin son kısmı «öyle olnr ; « Istifa etmeyl ahlükî bir görev saydı|ımı ve bn gSrevi ytrine getirmek için jeref ve namns sözü verditimi beyan fderim.» M.P. Konya MüleJvekili lsmet Kapısıı, G.P. iJe jüçbirligini isteyenlerdendı ve Bölükbası bundan vazçeçınce, Kapıgız, G.P.'ye gtqti. Içte bunnn üzerine. Bölükbaîi gazetelere ynka. ndaki taahhütnaraeyi gfinderdi. • iîvıııfüt.ızgaru Maliye Bakanlığından Gellrler Kontrolörü Alınacaktır. Bakanhğımız Gelırler Genel MUdUrlUÇtl emrirde çalıstınlmak üzere sınavla lüzumu kadar Gelırler Kontrolörü alınacaktır 1. Smavlara kafılabilmek ıçın a) Hukuk tknsat Syasal Bü?1!er Orta Dogu Teknlk 0versitesi tdart llımler Pakıiltelerl tktisad! ve Tıcari riımle' Akademilerl. özel tktısat ve Tıcaret YUksek Okullan veya AkademflertviB esıtilgi Mılll Efiıtlm Bakanhîınca onanmıs vabanci fakülte veya okullardan mezun olmak, b) Askerllk hızmetln) vapmı? olmak veya ımtihan tarthinde askerlıkten tecılll bulunmaic. c) tmtıhan tarıfıınde 35 vasını doldurmamış olmak şarttır 2 Sınava kaülmak tstıven'erın 'Gelirler Genel \îüdürlü*U Personel Şubesi Ankara) adresıne pn Rec 12/2/1971 cuma akşamına kadar şahsen veva vazıli müracaatla llizumlu belftelerl tevdi etmeleri ve sınava eınş bemeleıini almaları 3 Sınavlar vazılı ve sözlü olmak üzere İkı Kısımdıı yazilı suıavlar 15/2/1971 Darartesl solnü Ankarada yapılacaktır. Sınav konu'an aşafida göstertlmistir. A) MALtYE: a> Bütçe, b) Vergller, c) tstıkrazlar, B) tKTÎSAT: C) HUKUK: a) tdare Hukultu. b) Medenl Hukuk. c) Tıcaret Hukuku O) Istatistik Hakkında Genel Bilpler; E) Matematik: P) Ticaret Muhasebest. 4 Bu • eörevlere tâyın edileceklerln 213 sayıli Vergi Dsul Kanununun 134 üncü maddeslne göre inceleme ve teftlş yetlcsi olup Itendilenne 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 lincü maddesi mucibince devamlı olaraü 45 Ura yevmiye Bdenecektir. 5 Sınavlara glriş Ue ilgill diger şartlan Gelirler Genel MüdürluÇtl Personel Şubesinden ögrenmek mumkündür İlân olunur. (Basın: 10528 A.5333/731) «SAATLERİN DANSI» Mil'.et Meclısı. 18 21 ve 22 Ocak günleri toplandı. Toplam olarak altıyıiz kırkbeş dakıka çalıştığı bu Uç gıin ıçınde, 109 dakıkasım yoklama yapmağa. 64 dakikasını gündem dışı konuşmalara ayırdı. Gündemdekı Meclis araştırması önergelennden bangısınin daha once göruşuleceğı tartıçmaları Mlllet Meclısı'mn 40 dakıkasmı aldı DP Grubunun oluşmasıyla ortaya çıkan Başkan Dıvanının yeni den duzenlenmesı üzerınde 131 dakıka tartışıldı. Bu üç gün içinde Mıllet Meclısl ancak 221 dakıkasının yasama eorevıne, 80 dakıkasmı da denetleme gorevir syırabıldı. Cumhurıyet Senatosu ıse 19 ve 21 Ocak günıeri ıçınde altıyüz ellıbeş dakika gdrev başînda olmahydı. Senato'nun saat 14'de toplanması Karar altma alınmışken. çoğunluk olmadığından her ikı günde de saat 15 00'de toplanıldığı ıçın 115 dakıka bu şekılde harcandı. 14 dakıka yoklama, 153 dakika da gündem dışı konuşma ve tartışmalarla geçtı. Bu hafta Senato, küfürlü. tekmeli, tokatlı bir kav ?a3'a sahne oldu ve 88 dakıkasmı bu nedenle verılen araiarda vıtırdı, 145 dakıka da bu kavga üzennde konuşuldu C. Senatosu ancak 140 dakıkasını vasama gorevıne ayırabildı TBMM bırleşık toplantısma gelınce. 236 dakıka sürdü çalışması Bunun 36 dakikası yoklama tle geçtı. Başkanlık Dıvanının yenıden duzenlenmesı üzerınde 13 dakika konuşuldu, 180 dakika da deneiemeye ayrıldı. Ozetleyıp bitirelırn Mecllsler, toptan 1421 dakika çahştı bu haîta ve bunun ancak 361 dakikası yasama 200 dakikası denetleme gorevıne ayrılabıidi. KAYIPLAR CHP îstanbul Mılletvekıli Orhan Eyuboğlu, AP Muğla Mıl. letvekıh Adnan Akarca, GP Gazıantep Mılletvekıli Husevin încıoğltı ve hangl partide olduğu da bıhnmeyen Antalya Mılletvekıli Ömer Eken'ın arkadaşları uzuntu içındeler. Zira E yuboğHl, Akarca, Incioğlu ve Eken'den haftalardır ses seda yok, sanki ver varılmış bunlar içıne dusmus Üç avhk m a a ' . tan maa=a %u7İerm goren nrkadaşlan bu mılletvekıllermi hiç o'.maz'îa Parlameitoda a%da bır kez eorebılmek ıçın maaşların avdan aya brtenmesınl onereceklerır.i! . ıhnuda \ . tcri'.vanJı " Kom isyonda Meclis Comııoykusu PÂRLAMENTO'NUN OI9I çok sira beklendifinl söylemijti. Buna ait haber Cumhuriyet'te yayınlaııınca Anadol yoneticilerinden, Yustıf Ziya Yılmaz'a bir telpaf geldi, «Anadol'unuz hazır. nereye teslim ediloceginin acele bildirilmesi» yollu. Yılmaz. «Vatandas ne yapacak, onun için ara hayı almayacağım» dlyor kuHste. durmadan. • Arandığı zaman sadece Parlamentodaki tıitünciide bıılunan SAMSUN sigarası, artık orada da bulunmaz oldu!. Secmenlerln dahl kilolarca sarıp saruıalavıp aldığı Samsun. üç günden bcri bircr adet veriliyor! Yani SAMSUN icmek icin senatör yahut milIft^rkili nlmak bilc yetmijor!. Akşamları köşc bucakta. filpler içinde vatılan Sam>îun'a altı vedi lira verdiniz mi TB.MM Butçe Karma Komlsyonunda goruşmeler 31 gun turdu Bu 31 gunun sadece ı l g n ç bır saatını ozetle buraya alalım. 21 Ocak 1970, saat 18,30. Başkan Erol Akçal Konu : reddedılen TBMM Camisi yapımı hakkında tekrırl muzakere . Husrü özkan (CHP) T.B. M.M. Binasından 500 metre 5 t e . de zaten bir cami var .. Hakkı Gökçe (CHP) 2 milyon lırahk bu cami projesınin yerıne tanesı 50 bin lıradan 40 koye bırer ılkokul yapılabilir Ha«an Tosyalı (GP) 600 parlamenter, 1500 memnr ve binlerce seçmenlmiz için Meclise cami >apılması şarttır .. Aslan Topçubaşı ( A P ) Tekkelerin kapatılması konusn Ba. kanlar Kurulnnda görnsüliirken, Milli VMtim Bakanı H. S. T a n . rıövrr buna karsı çıkmı?. Ata(iirk'ün ginirlendiiini gören Baş bakan tnönü, Tanrıöver'e (Ata* yı sımrlendırme) gibilerden bir çimdiU atmış. Ata bn hareketı çormüs ve Tanrıöver'e (15 yıl sabret. ondan sonra dın konu. sunda her ıstedığını vapHriinl demis. Bundan dolavı Meclisr cami vapılması AtatfirkçülüSr avkırı defildir. Mtıammer Erten 'CHP) Kövlü kentlı teberrü ile cami \aparken. bizım de\let kesesinden kendimize cami vapmamız dneru olmaz. Gerçekten. Mecli. se cami >apılmasını Istiyorsanız. kendi cebimizden kendi aramız. da para toplavalım ve bnnnnla vanalım camivi. Var mısınız b n . na? CHP'hler (koro halmde) Var mısır.ız para toplamaya? Haa' . Var mısınız? SONUÇ : l l ' e karşı 15 ovl» cami vapılması kabul edılîft CHP'hlerden 'A S Aganoglu camının vapılması loh'rde oy kullanma«ına karşılık AP'llİPr. ri«n Bsskan Erol Akçal, YiSit Koker ve Cavıt Okyayuz alejhte oy verdıler... • Millet Meclisinin AP'li Idare Âmiri Nafiz Kurt. 1H30 doğumludur. Üç ço cuk bahası. tüccar ve Bafra AP İlce Başkanı iken Samsun Millet\ekili olarak Parlamentova gircn Nafiz Yavuz Kurt. Meclis tdare Âmiri olarak başarılı işler japıyor. Genç, dinamik. takipçi ve yorulmayan bir millrt\rkili. Anadolu Klubünde Inönii briç oynavacaktı, dördıınrü nlarak Nafiz Yavuz Kurt'u ta nıttilar fnönü'ye. İnönü baktı «Bcn bn\\p <;evimli \avru kurt sormedim dedi «Yavrn kurt. ile •>»$!! kurt» saatlerce briç ojTiadılar. A CHP ^dnaman Milletve kili Yusuf Zı\a Yılmaz. Sanavi RakanliEi butçesindc Anadol ntnmohillerinin fiıalının >ııksekliğinden yakınıp. Sandalyaların dâğılışı 23 Ocak 1971 Cumartesı günü saat 17.00'ye kadar, mentoda sandalyelerm dağılışı şbyle idl : MiUet Meclisi A P C.H.P D P GP M P. ..„ M N.P B P Tİ.P YT.P M.H.P Bağımsız Boç 226 142 37 14 4 3 2 2 1 1 14 4 M B G. C.K.G 450 Cumhuriyet 90 34 6 10 1 1 1 5 2 18 15 183 parlaSenatosn SAÎIUK VASITA 2 ADET 1966 CHEVROLET SEDAN (BÎSCATNE) 4 KAPILI. Resmf icapal' zarf mukayese usulü İle satılacaktır. Vasıta Ocak 27 28 ve 29 1971 tarihlerinde sabah 09 00 12 00 tle öğleder. sonra 14.00 16 00 saatleri arasmda Amerikan Büyük Elçilllji arkasındaki depo önünde gorü'ebillr. Teklıfe ait form ve teklif şartnamesı Elçilik bınası zemın kat, No. 19'dan temln edilebilir. Teklıfler Ocak 29/1971 öğleden sonra saat ifidO'va kadar verılmis olmalıdır. (Basın: A. 5250 • 10417/729)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle