16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i Gegiç Milli Takım antrenörlüğüne getirilirse Eskişehir'de tek aday: KAUR, YUGOSLAV HOCAYA ANTRENÖRLUK TEKLÎFİNDE BULUNDUĞUNU RESMEN AÇ1KLADI Kırmızı Şimşeklerin 24 ocak'ta yapacaklan tek pürüz: PARA EsEsierin yeni silâhı: KIUÇ... utbol Fcderasyonu tarafından Ankara'ya çaçınlan ve kendisiyle göriişülen Abdullah Gegiç, Eskişehir'e dönmüş, fakat Futbol Federasyonu, görüşme hakkında hiçbir açıklama yapmamıstır. Futbol Federasyonu yetkilileri, Gegiç ile prensipte anlaştıklarını, ancak bazi konuların benüz görnşülmediğini ve antrenörlük konusunda çörevlendirilen Saim Kaur'un da görüşünün alınacağını ifade etmişlerdir. KAUR, GEGİÇT TEKLİF YAPTlGlNl AÇIKLADI Saim Kaur, Abdullah Gegiç'e Millî Takım antrenörlüğü için teklif yaptığını açıklamış ve şöyle demiştir: «Gegiç ile bundan 10 gün kadar önce bir görüşme yaptım. ANKARA Beden Terbiyesi Bu görüşmede Gegiç, Millî TaGenel Mudurluğu bütçesi dün h m ı çalıştınnak istediğini sövakşam 112 mılyon 891 bin 515 lıra Hdi. Milli Takımın antrenörü olarak Karma Butçe Komisyoancak Şura'dan sonra açıklananunda kabul edılmıştir. Bu bütcaktır.» çeye ek olarak istenen 17 milyon PARA KONTJSU lırahk ek ödenek ise reddedilFutbol Federasyonu, Gegiç'in mıştir. üzerinde ısrarla durmakta, anGençlik ve Spor Bakanlığı ile cak Gegiç'in talep edecefı paB T. Genel Müdürlüğü bütçe 'ranın yüksekliğinden endışe etmuzakereleri dun sert tartışmamektedır. Zira Futbol Federaslarla başlamış ve konuşmacılar ö yonu, astronomik rakamlar ıszellikle «Boş Zamanları Değerteyen bir antrenörün teklifinın lendirme Genel Müdürlüğü» uzebugünkü ortamda karşılanamarinde durarak 1970 yılında •Geyacağım belirtmektedir. nel Müdürlük. enflâsyonunun FUTBOLDA başgosterdiğinı söylemişlerdir. 5 T1LLIK PLAN Yabancı antrenor, sporcu getiFutbol Federasyonu, 5 yıllık rılmesi, musteşar. genel bir plân içinde mevcut bölge ve federasyon başkanlarının 3 takımlannın bütün futbolculabüyuk şehrı gezerek incelemelernnın hemen hemen tamamının de bulunmalarını kmayan konuş kendi içinden yetişmiş futbolmacılar, 1971 Akdenız Oyunlarıculardan kurulmasım arzulanın fıyaskoyla sonuçlanacağını idmakta ve bu plânı da tatbik dia etmişlerdir.. mevkiine koymakta kararlıdır. Bu nedenle genç takım konusuaa egilmekte ısrer edilecek(Arkası 7 inci sayfada) arosındo Federasyon Gegiç aaa»aM«aaaaaBaBamaBaaaaBaaBaaaaHBBaaaaaaaaaaBBaaa«MB* * Cumhuriyel En güıel Apat En güzel Âpet yarışması PTIltfWÎTRİVFT tıf olayları gozonunde bnlnndu. rarak okarlarının katılabilecefi büyük bir yarışma d ü . zenlemiştir. Bn yarışmaya katılmak isteyen okurlarımız, kendi bnlnndnkları bölge veya çevrelerinde izledikleri sportif olayları resimliyecek veya kaleme alacaklardır. Oknrlarımızın [Cumhuriyet Gazetesi SPOR Servısı . Yanşma Cağaloğlu/lstanbul] adresine gönderecekleri e«erler, alt yarjıcılar knrulu tarafından değerlendirilecek \e befenilen eserler gazttemizin spor sayfasında yayınla. nacak ve yayınlanacak her esere telif ücreti ödenecehtir. • on y«H»rda eittikçe eelisen spor YARIŞMA KOŞULLARI Yanşmaya gazetemızin mensuplan ile profesyonel gazetecilerin dışında bütün okurlarımız katılabileceklerdir. b) Fotoğraf yarışmasına girecek okurlarımız, çekmı? oldukları spor fotoğraflannı fılimleri ile bırlıkte göndereceklerdir. c) Röportaj yarışmasına girecek okurlanmızın eserleri bir daktilo tayfasını aşmıyacaktır. d) Yanşmanın süresı 30 Haziran 1971 tarıhlnde bıtecektir. Bu tarihten sonra postaya verilmiş olan eserler, yansma dışı kalacaklardır. e) Yanşmaya iştirak ıçln okurlarımız, aşağıdaki fişı dolduracaklar v e eserlenyle birlıkte gondereceklerdır. Fişsiz eserler kabul edılmıyecektır. Yanşmaya katılanlar, takma ad kullanmıyacaklardır. dilediklerı kadar eserl» f) Okurlanmız yanşmaya katılabileceklerdir. a) F kongıeden sonra her şey belli olacak Haşmet İNÖNTEPE [ESKİŞEHİRDEN BILDİRİYOR] Gegiç'in Millî Takım antrenörü olduğu takdirde mukavelesinin fesh edılmesini, Gundüz Kıiıç'ın antrenörlüğe getirilmesini talep etmişlerdir. Beden Terbiyesi bütçesi kabul edildi HER ŞEY 24 OCAK'TA BELLİ OLACAK Y UGOSLAV antrenör Abdullah Gegiç'in Millî Takım antrenörlüğü için, Futbol Federasyonu yöneticileri ile temasa geçmesi üzerine Eskişehirspor divan heyeti üyeleri, Galatasaray'ın eski antrenörlerinden Gündüz Kılıç'a antrenörluk teklifinde bulunmuşlar, Kılıç da yapılan teklife «EVET» demiştir. Cumhuriyet Gazetesinin duzenledigi En güzel Spor fotografı En guzsl Spor roporUjı ' yarışmasına katılmak istiyorunt Yönetim Kurulu üyeleri ise bu durum karşısmda antrenör konusunu 24 Ocak'ta yapılacak kongreye getirecekle rini söylemişlerdir. NELER DEDİLER? CELÂL SÖLPÜK, (Knlüp Başkanı) : Pazar günü y a pılacak kongrede yeni seçilecek Yönetim Kuruluna yerli bır antrenörle anlaşması için görev vereceğiz. Bu antrenor Gündüz Kılıç olursa sevinirim. ŞÜKRÜ KLNTASAL (Kurucn ve eski başkanlardan) : Gegiç'm kat'i olarak Eskişehirspor'dan ayrılacağı anlaşıldı. 56 ay önceden antrenör tedarik etmek zaruridir. Yeni antrenörümüz Gündüz Kılıç olabilir. AZİZ BOLEL (Divan üyesi) : Gündüz Kılıç'ın gelmesi Eskişehirspor için faydalı olur. İSMAİL ÖZDEMİR (Divan üvesi) : Gegiç her sezon bu zamanlarda aynı seyi yapıyor. Gegiç'in olayı yeni değıldır. Şahsen Gündüz Kılıç'ın antregör olmasmı arzu edev rim. Bay Bayaa Jdresi. .Yası. KILIÇ, SÖZ VERDt Abdullah Gegiç'in Milli Takım antrenSrlüiüne talip olması üzerine, 19711972 sezonunu gozönüne alan divan heyeti üyeleri, Günrfuz Kılıç'la görüşerek, Eskişehirspor'un teklıflerini bildirmislerdir. Eskişehirspor'un cazip teklıfi karşısında Gunduz Kılıç, Kırmızısiyahlı takımı çalıstıracağına söz vermiş, «Gegiç aynlırsa seve, seve E s k i ş e . hirspor'u çalıştırırım» demiştir. Cumhuriyet 'Irv PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI Antrenör Gündüz Kılıçla prensip anlaşmasma varan eleri, daha sonra, Yönetim Kuruluna başvurarak, fcıc**ı uaua BV »•••••••••••••MBHİHHİiriiiaHİBBHaaii Türkiye Voieyköl Panoraması Erhan GÜRER eplâsmanlı Türkiye Voleybol Liginin bitimine bir hafat kala Galatasaray, maratonu şampıyonlukla kaparken, ikincilık. için mücadele eden Goztepe ve IETT arasındaki çarpışma iyice kızıştı. Cumartesı günü DSt Spor'u 31 mağlup eden Göztepe, ikincılik için emin adımlarla ilerlerken, Pazar günu İstanbul'da PTT önünde rahat galibiyet alan İETT de bütün ümidıni İtfaiye ile yapacağı tehir maçına bağladı. Haftanın talami: KOLEJ. İKİNCtLHC G. TEPE İLE İETT ARASINDft Haftanın hakemi: Ismail Hakkı Eseman. Haftanın oyuncusu: Yavuz (Galatasaray). Haftanın ilk altısı: Yavuz, Nizamettm (G. Saray), Yaşar, Uğur (Kolej), Mustafa, Şukrü (Gozetpe). P l AN DURUMÜ Takımlar O. G. M. A. V. P. Galatasaray 13 12 1 38 14 25 Goztepe 13 9 4 34 21 22 IETT 12 7 5 29 24 19 12 7 5 25 21 19 Itfaıye 13 6 7 27 27 19 M. Gücu 13 5 8 26 30 18 Kolej 13 4 9 21 32 17 DSI. Spor 13 1 12 9 38 11 PTT Basketbolde ilk yarının bilançosu «Spor. Yazarları Basketbol Küpasi» için dört takım da iddiaiı Yine kritik maçlar öncesındeyız. « *Vt hafta bir uzucu olayını yazmanın gelenek halini aldığı Istar.bul 1. mator Kumesi, yine kritik maçlar oncesınde bulunmaktadır. da oynamaları gereken karsıSon iki haftadaki kavgalan lasma, Maltepe Sahasma alıgözönune alan Halıç Kulubu. nmca ne pahasına olursa olAnadoluhisarı ile Vefa Stadınsun bu maça çıkmamağa karar vermişlerdır. Hahç yöneticileri A GRUBU Anadoluhisar ile ilk devrede Kağıthane 15 10 4 1 16 4 24 zaten Maltepe Sahasında o y Acıbadem 15 6 2 19 6 20 nadıklarını ve bu haftaki maK. Çekmece 16 6 3 23 14 20 çı kendi bölgelerındeki bır saYıldız 15 7 2 18 14 19 hada oynamalarının en tao;î Şafakspor 16 4 7 16 21 14 hakları olcfuğunu belirtmışler Kadırga 16 5 7 17 20 13 ve Tertip Komitesinin bu kdŞehremini 15 5 6 13 18 13 rarını yetkisi bulunmadığı halYDeğirmeni 15 7 5 16 22 13 de değıştiren İstanbul BdlgesiPendık 15 7 11 18 12 ni siddetle kınamışlardır. 2 13 12 30 4 Boğazıçi 16 B GRUBU Çapa 15 8 6 1 24 6 22 Demirspor 8 6 1 16 4 22 Sirkeci 6 3 12 10 18 Altınay 4 5 18 16 18 Maltepe 5 4 12 8 17 Nişantaşı 5 5 12 8 17 Tepebaşı 5 5 18 21 15 İETT 7 5 14 18 13 Güzelhisar 2 10 14 25 10 Çelıkspor 2 13 2 26 2 C GRUBU Mecıdıyeköy 16 11 3 2 28 12 25 2 22 10 22 Topkapı 15 1 16 7 21 Kanlıca 14 Can ciğer 3 15 7 17 Sagmalcılar 14 4 17 18 15 Okmeydanı 15 kuzu sarması 9 14 21 11 Fethıye 16 Amatör maçlarda kanl8 14 20 10 Muradiye 14 olaylar devam ederken baz7 9 20 10 K. Pazar 15 amatör maçlarda da takım 8 8 19 10 Şehzadebaşı 15 larm canciğer kuzu sarması 9 16 21 9 Altınyıldız 15 E GRUBU Paşabahçe 16 11 3 2 29 7 25 Taçspor 15 8 4 3 29 14 20 Ortaköy 16 6 3 24 15 20 Dikilitaş 15 8 2 13 9 18 Camialtı 14 8 2 15 8 16 Haydarspor 15 7 4 12 11 15 Sultantepe 16 8 6 5 19 12 Bağlarbaşı 16 7 7 10 24 11 Bozkurt 15 8 9 19 10 K. M. Paşa 16 5 10 10 30 7 sanki bir aile imişcesine dav ranışları fazlasıyla dikkan çekiyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta . sahasında... maçında hakemın verdiği gol karan yan hakem ofsayt dıyince ıptal edilmıştı. Golü iptal edı len takımın itirazı veya mü nakaşalar gayet normaldir değü m i . ? Ne gezer. Golun ıptal edilmesinden adeta memnunluk duymuşcasına davranışlar.. «Bravo hakem bey, helâl olsun..» Ne du rüst kişiler var değil mi şu çevremizde.. D I I EN FAZLA SAYIYI İTÜ, EN AZ | I SAYIYI İSE I MODA YAPTI ZEKt BARIŞ ERDAL NURt ÖNDER ı ÜRKİYE Deplâsmanlı Basketbol Liginin ilk perdesi geçtığımız hafta yapılan karşılaşmalar ile kapanırken, basketbolseverlerin seyrettiği 66 karsılaşmada 2640 dakıkaya sığan heyecan potalarda 9701 sayı kaydetti. İlk devrenin en fazla SEyısı ts tanbulda v e 35 maçta 5055 sayı kaydedilirken, Ankarada 20 maçta 2887 sayı, Izmırde ise 11 maçta 1759 sayı yapıldı. Ligin en farklı skorları (9537) İTÜ Mo daspor maçı ile, (11362), Muhafızgücü M o . daspor' maçında olurken, en az farklı skorlar ise (7776) İTÜ Fenerbahçe ve (7372) Ankaragücü Altay maçlannda elde edildi, EN BAŞARILI TAKIMLAR: İlk devrenin en başarılı takımı ÎTÜ oldu. Bordobeyazlılar yaptıkları 11 karşılaşmadan namağlup olarak çıkarken topladıkları 33 puanla da daha ilk devre şampiyonluğu garantilediler. İTÜ'den baska basarıh t a . gu garantilediler. İTÜ'den baska başarıh t a . I kımlar olarak Kolej, Fenerbahçe ve Altınor I Hasan ÇAKALKURT du göz tfoldurdular. EN ÇOK SAY1 TAPANLAR: Ligde 11 maçta en çok sayı yapan takım İTÜ oldu. Lider attığı 900 sayıya rağmen, sadece 722 sayı yedi. Fenerbahçe, 11 maçta 882 sayı, Altınordu 874 sayı v e Galatasaray 860 sayı yaptılar. nmhuriyet, oknrlarının hizmetîne sunmak üzere yeni bır servis açmıştır. Bu servis gerek yurt içinde gerekse yurt dışmda bulunan okurlanmızm spor konusundaki her türlü şikâyetlcrini, dileklerini ve lsteklerini dile getirecek, gerekirse ilgilileri uyaracaktır. Okurlanmızın gönderecekleri şikâyet, dilek ve istekleri Cumhuriyet Gazetesi Spor Servisi Halkevi sokak. 3941 Cağaloğlu İstanbul adresine postalamalannı rica ederiz. C EN AZ SATI SAPANLAR: Ligi 12. olarak bitiren Modaspor oynadığı 11 maçta 683 sayı yaparak en az sayı kaydeden ekip oldu. Ikirıci sırayı Ankaragücü 742 sayı ile i'jal ederken, en az sayı kaydeden 3. ekip 763 sayı ile Beşiktaş idi. EN AZ SAYI YİYENLER: Lider İTÜ 722 sayı ile ligin en az sayı yiyen ekibi olurken, Kolej v e Fenerbahçe 733'er sayı i l e ikincl v e üçüncü sırayı işgal etti. EN ÇOK SAY1 YtYENLER: Lıgde 11. sırayı işgal eden DSÎ. Spor 908 sayı ile ligin en çok sayı yiyen takımı oldu. DSt. Spor'dan sonra Modaspor 882 sayı ile, 2., Altay P74 sayı ile 3 sırayı işgal etti. İLK DEVRENtN BEŞt: Ligm ilk devresinde haftanın karmasıjja en fazla seçilen oyunculardan kurulu beşi şöyledir: (tTü). Gücü), Zeki (İTÜ). Onder (Ank. Gücii), Erdal (Kolej), Nuri (ÎTÜ), Barış (M. Gücü). Spor ve Sergı Sarayında Cumartesi ve Pazar günlerı yapılacak olan «Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Spor Kulübüdortlu basketbol turnuvasına katılacak olan takımlar çalışmalarma başlamışlardır. 115 santım boyundaki dev kupa için karşı karşıya gelecek olan dort buyük takımın antrenörü de kupaya göz diküklerini belirterek iddiaiı konuşmuşlardır. Oner Saylan (İTÜl Lig şarapiyonluğunu garantiledik. Basketbolde ilk kez ortaya konan bu dev kupayı müzemizde görnıek için mücadele edeceğiz.« Mehmet Baturalp (Fenerbahçe) ise: Gcnç kadromuzla ilk geceki maçta Galatasaray'ı yonip finale kalmaya çalışacağız.» Cavit Altunay (Galatasaray): Ligde şanssızlık nedeniyle istediğimizi elde edemedik. Bana ka lırsa Fenerhahçe'yi yenip, finali İTÜ ile oynanz.» Aydan Sıyavuş (Beşiktaş): •İlk macta tTÜ'ye düşmejniz büyük şassızlık. İTÜ'yü mağlup edersek kupa>a giden yolu açarız..» Porgram şöyledir: Cumartesi 18.30: İTÜ Beşiktaş 20 00 F. Bahçe G. Saray Pazar: 18.30 Üçüncülük maçı (Mağluplar. 20 00: Final «Galipler» H ) Haliç, A. Hisar maçına çıkmayacak Kamacı Pazartesi İtalyan Carusso ile dövüşecek I I I Avrupa sampıyonu Rene Roque ile karşılasacak olan profesyonel boksorümüz Cemal Kamacı 25 Ocak Pazartesi gunu Spor ve Sergı Sarayında İtalyan Francesco Carusso ile karşılasacaktır. Carusso 67 kiloda 4. olarak gosterılmektedir. KISA KISA KISA.a ^^<t<rillIIIIIIUlIMIIlIIIli!l11llt)IlllIllIIMIIirilIIinilirTIfIIIIIIIIIIIIUIIIIIMIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIllIIlllllllllIllIIIIlIllliIIIIIIIllllIIIir IIIIlllllIlllllIIIIIIIIIİIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllllMUUIIlIllliriflIIIIlflllIIII ],/y m Şohretli boksör Halit Ergunul'un 5 Şubatta yapılacak olan jubılesinde, Seyîı Tatar, Celâl Sandal, Hakkı Sözen v e Hasan Şekerer gıbi milli boksörlerden kurulu Federasyon karması Yugoslav Radniçkı ile karşılasacaktır. • Basketbol Millî Takımımızı tesbıt etmek için Ankara'da yapılan karsılaşmalarda şu sonuçlar alınmı«tır: Ankara Karması Ümit Takımı: 91 89 (İlk devre: 4834) İstanbul Karması Izmır Karması: 85 70 (îlk devre: 44 37) • Amenkalı iki uzmanın «Behavior Today»de yayımlanan bir makalesınde, spor karsılaşmalarından önce a'k y a pıldığı takdirde bunun sporcunun performansını arttırdığı ileri surulmektedır. • 10 bm metre Turkıye rekortmenlerinden Beşıktaşh Remzı Sezgin vefat etmiştır. Merhumun cenazesi bugün ogle namaxından sonra Rumelihisar Camiinden kaldırüacakur. Nerelerde ne yaptılar Takımlar Toprakofis Şckerspor Altınordu Sivasspor Tarsus İ. Y. G. Birliği Hatayspor Sakaryaspor Adanaspor Bandırmaspor Orduspor N'azillispor Manisaspor l'şakspor Kütahyaspor Kon>aspor Kendi Rakip Maçları Sahasında Sahada Goller O G B M G B M G B M A t î e , PDT. 16 2 İS 8 16 6 16 3 İS İS 16 16 16 10 16 7 16 8 16 3 16 5 10 2 7 6 5 1 2 4 2 1 3 1 1 3 3 1 4 3 m 6 4 2 2 4 1 2 11 13 11 15 15 15 14 11 26 9 17 11 15 13 17 20 18 8 16 11 22 7 21 11 14 9 8 22 24 18 11 7 10 20 12 17 15 20 13 17 23 17 21 10 15 13 18 18 Takımlar Aydınspor Kocaelispor Balıkesirspor Zonguldak Hacettepe Denizlispor İzmirspor Trabzonspor Kayserispor Güneşspor Antalyaspor Afyonspor Beykoz Giresunspor Adana D. Spor Yeşildirek Kendi Raklp Maçlan Sahasında Sahada O G B M G B M G BM 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 5 3 3 4 2 5 5 3 55 46 38 2 12 5 4 6 6 5 8 6 5 6 3 3 6 2 4 3 2 1 3 GoUer AUYe. Pu». 14 12 15 12 12 19 25 18 12" 16 12 16 12 7 14 8 19 16 10 11 12 13 20 13 22 30 3 9 49 18 15 19 15 14 20 21 17 16 13 14 13 6 22 16 HERKES NE DİYOR? Takımlar Toprakofis Aydınspor Şekerspor Kocaelispor Altınordu Balıkesir Sivasspor . Zonguldak Tarsus İd. Y. H. Tepe G. Birliği . Denizli Hatayspor . İzmirspor Sakaryaspor Trahzon Adanaspor . Kayseri Bandırma . Güneşspor Orduspor . Antalyaspor Nazillispor Afyonspor Manisaspor Beykoz 4 10 10 10 10 8 6 10 8 4 9 8 7 10 10 10 9 3 10 1 (0 100 65 100 45 55 5« 45 160 100 100 75 95 50 100 90 Tah. CTah. 102 1 02 1 1 11 102 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Kardeşler Dedik ya bazı amatbr mac lar kardeş kardeş oynamyoı Geçtiğimiz hafta bir soyun ma odasında ıkı takım bıı den soyunmuş. Stad müstah demlerinden birıs: «s:ze dn bir oda açayım orada soyu nun» demiş ama idareci svı cevabı vermiş.. «Bize bir oda yeter. Kardeş kardeş so. yumıp kardeş kardeş konu şup. kardeş kardeş ovnıyacağız» sukur bu gunlen gosterene.. 16 4 5 7 15 5 8 2 13 7 4 o 1 2 6 1 5 2 1 4 2 15 7 8 1 16 5 6 5 13 0 0 13 7 2 6 1 15 5 1 1 5 4 9 . • 4 Uşakspor • Giresunspor 3 Kütahya Ad. D. Spor 10 Konyaspor Yeşildirek 9
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle