19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PARİS, (T.H.A.) ezayirde hükümet organı «El Müoahit» gazetesi, dün sütunlannda yer verdiği bir yazıda, Cezayirin ülkede herhangi bir petrol araştırması yapmayan şirketlerle görüşmeyi reddedeceğini bildirmiştir. Gazete Fransa'nın büyük petrol şirketlerinin yanmda yer almasını da General De Gaulletin bagunsızlık sıyasetinin «Cenaıe töreni» olarak nitelemiştir. Bu arada Fransa ve Cezayir arasındaki petrol görüşmeleri dün başlamıştır. Göriişmeler Fransa'mn Cezayir'deki milyarlarca franklık petrol yatmmının gelecegini tayin edecektir. Görüşmelere Cezayir Dısişleri Bakanı Abdülaziz Buteflika ve Fransa Endüstri ve Bilimsel Kalfcmma Bakanı François Xavier Ortoli katıimaktadır. Görüşemlerin gizli yapıldıgı bildirilmiştir. ngiliz Basbakanı Heath, bir töccardır... Bu durumda biz BEYRUT Irak, petrol ihraç de tüccar olacağız.» eden ülkelerin petrol fiyatına Yukandaki cümle, Zambia zam yapılması istegtnin kabul Cumhurbaşkanı Kaunda'ya aitör.. edilmemesi halinde sert tedbirBilindiği gibi, Singapur'da çalışler alınacağını söyleyerek büyük ınalarına dcvara eden İngiliz Uiuspetrol şirketlerini uyarmışbr. lar Topluluğu (Conunonwealth) Irak hükümetinin bu uyansı Zirve Konferansında, Güney AfriBağdat Radyosu ve hükümetıorka'ya Londra'nın silâh satma karaganı «El Tavra gazetesi taran yüzünden çıkan anlaşmazlık hâfından verilmiştir. lâ bir çöıüme bağlanmış dcğildir. Gazete, petrol şirketlerinin geİngiliz Başbakanı Heath, Güney ri kalmış ülkelere karşı cephe Afrika ile aralanndaki Simonstown aldıklannı ve Birieşik Amerika andlaşmasını hatırlatarak, Hind Okyanusunun savunulmasını İngilBaşk&nı Nixon tarafından da tere ve Güney Afrika'nm birlikte desteklendiklerini bildirmistir. TÜriitmek zorunda olduklarını söyIrak Petrol Bakanı Dr. Sadtm îemektedir. Heath, bu duramda, lnHamdi ise, dün petrol ihraç eden giltere'nin Güney Afrika'ya sllâh ülkeler ve petrol şirketleri ara, satmasmm da olağan sayuaeağnu sındaki görüşmelere katümak belirtmektedir. uzere Tahran'a gitmiçtir. Başlaınnda Kaundanın bulunduJu Commonwealth ülkeleri grubu ise. ırk ayınmcı Güney Afrika'yı silâhlandırmak ile Hind Okyanusunun savunulmasuıın ayrı şeyler olduğu görüşündedirler. Çünkü İngiltere'nin Güney Afrika'ya vereceği silâhlar, Hind Okyanusunda var olduğu ileri sürülen Sovyet tehCEZAYÎR, didini önleyecek nitelikte değildir. ibya îhtilâl Konseyi üyesi ve Bu çeşit silâhlar, ancak, ezilen si'Başkan Yarduncısı Binbaşı yah çoğunluğa karşı ırk ayırınıcı beAbdüsselâm CeUul'ün Ceaayaz rejim tarafmdan kullanılmaya yir'i resmî ziyareti sonunda Ceyarar. zayir'de yaymlanan ortak bikiiArabulucu olarak çaba gösteren ride, Cezayir ile Libya'mn, petKanada ve Hindistan'ın gösterdikrol'den üretilmis sıvı ve gaz haleri uzlaşma yollan da, Heath tara. linde yakıt ile başka petrol ürttn (ından reddedilmiştir. Bu urlastıleri nakledecek bir karma şirket rıcı yollar şöyledir: kurmaya karar verdikleri açıklan A Heath, hiç cftnazsa, satıs kara maktadır. rını bir yıl gecflctirmeli ve fcuralaBildiride aynca, iki ülkenin, cak bir komite dururau tetkik etP«trokimya ve petrol tasfiyesi melidir. konularmda ortak projeler hazır £ Sünonstorrn andlaşmasını ny. lanması imkânlannı inceleme ve gulanıak isteyen tngiltere, silâhlan ortak bir sigorta şirketi kurma Güney Afrika'ya vereceğine, kendi karan aldıklan belirtilmektedir. birliklerini göndererek buradaki Ortak bildiride, petrol üreten üsten yararlanmalıdır. ülkeler örgütüne (OPEC) de de£ Ya da, Sovyet tehlikesine karyı ğinilerek şöyle denilmektedir: endişelenen İngiltere'ye, bolgedeki «Cezayir ile Libya, üretici Ulkeba;ka ülkeler üs vermelidir. Maurilerin elde ettigi başanyı memtus, bu konuda, tngiltere'ye üs vernunlukla kaydetmiş ve bu ülkele meye hazırdır. rin meydana getirdiği birleşik Ne var ki Heath, bu teklifleri pacepheyi yabancı şirketler ile halı bulduğunu söylemiş ve Güney tekelci gruplann giriştiği her çeAfrika'ya her şeye rağmen silâh saşit bölücü manevraya karşı güç tarağını açıklamıştır. lendirmeit için ellerindfm geleni İşte Kaunda bu noktada, «Biz de I esirgememeye karar vermişlerIngiltere gibi tüccar oluruz» demekdir.» tedir. Bu cümlenln de İngiltere için anlamı büyüktür. Çiinkü sadece Nijerya ve Zambia, îngiltere ile mevcut ticarî ilişkilerine son verseler, bu Londra'ya yılda bir milyar sterlinlik bir darbe olacaktır. Ayrıca, Güney Afrika'ya silâh satılması halinde önemli bir kesimin, TtTürSVfLLE, (a.a. • THAJ Commonvrealth'den ayniacağı da stronot Vırgil Grissom'un muhakkaktır. dul eşi Betty Grissom, kocaHer şeye rağmen Heath silâh sasının 1967 yılında, yerdeki tunında neden bövlesine israr edibir deneme sırasında, diğer iki yor? Çünkii: astronot arkadaşı ile beraber öl O Londra'nın Güney Afrika ile mesinden sorumlu tuttugu yapacağı alışveriş kârlıdır ve bun«North American RockweU» şirdan sonra, bağların kopuk olduğu keti aleyhine 10 milyon dolarlık diğer ırk ayınmcı ülke Rodezya tazminat davası açmıştır. ile de ticarct için imkân doğacakUlusal Havacılık ve Uzay 1datır. resinin (NASA) müteahhit şir® tngiltere Ortak Pazar'ın esiketlerinden biri olan North Ağinde bulunduğu şu sırada, artık merican, Virgil Grissom'un ölCommonwealth"e fazla önem !ügü uzay aracının yapımında vermemektedir. Bir gruD iilkenin. ıhmalle suçlanmaktadır. Commontveîlth'i terketmesi ile başlayacak buhrana belki de mem nun olacaktır. Q Heath ve temsii ettiği zihniyet, Güney Afrika'nm ırk ayıruncılığığtna aldırmamaktadırlar. Zaten kendileri her çeşit ileri fikirlere karsıdırlar ve İngiltere'nin de siyah derililere müsamahakâr olmaması gerektiğine inanırlar. Bizce burada önemli sorun, Commonwealth'in dağılması ihtimali değildir. Bizce. «acaba Zambia ve diğer Afrika'lılar. gerçekten Heath gibi tüccar olabilecekler mi?» sorusu önemlidir. Buna da, «Hayır» cevabmı vermeliyiz. Çönkü dünyada hiç bir ülke. Muhafazakâr bir İngiliz eibi olamaz. Hele Afrika'nm genç ulus. larının Heath'e benzeyecekleri diişiuıülemez bile... Heath ancak. diğer Heath'lere benzer: Ya Londra'da bulunur. va da müzelerde... Cezayir Fransız pelrol görUşmeleri Paris'le başladı Irak, Batıyı uyardı C lugon dıs basında başlayacak PTT grevi Şaşırmomo hastolığı Art Buchvvald yüıünden, B İngHizler güvercin ite haberfeşecek LONDRA (T.HJK.) Ingilizler bugun başlıyacağı büdirilen posta grevine karşı bazı özel haberleşme araçlan kullanmaya karar vermişlerdır. Ingilterede posta hizmetlert sendikasının istediği yüzde 50 lik ücret artışınm kabul edilmemesi ve ancak yüzde 8 ora» nmda zam vapılabüeceginin bildirilmesi üzerine. sendika, 230 bin posta ışçisinın gece yarısmdan itibaren islerini bırakmalarını kararlaştırmıştır. îngilterenin tarîhinde llk defa vapılacak olan posta grevi, bütün ülkede telefon konuşmalanndan mektup dağıtırmna kadar posta hizmetlerini aksatacaktır. Posta gTevine hazırlık olmak tizere Bamstable'da bir firma, Îngilterenin çeşitli şehirlerinde bulunan fabrîkalanna gereken talimatlarm güvercinler tarafmdan tasınacak mikrofilimlerle gönderüeceğini bildirmiş, Liverpool'da ise bir dağıtım firması 30 bin kadar ev kadınını tanesi bir şilingden (yaklaşık olarak 175 kurus) mektup dağıtımında kullanılacağını açıklamıştır. özel pilot Robert Perry İse uçagı ile Avrupaya posta taşıyabileceğini açıklamıştır. tnı gitsek Heath'cığım, yoksa kulübe mi? (İngiliz karikaturu) Heath'e benzemek zordur srvede de anlaşma sağlanamadı I Heath, Commonvveath'ın dağılmasını göze almış SİNGAPÜR (a*. TMA.) ngiltere Başbakanı Edward Heath'e yakın bazı çevrelerin yaptıklan açıklamalara göre İngiltere hüktimeti, ırkçı Güney Afrika rejimine, uluslar topluluğundan bazı siyah Afrikalı üleklerin karşı çıkması pahasma silah satmakta devam edecektir. Aynl çevreler, Tanzanya, Zambia ve Uganda Devlet Başkanlaruun silah satışı konusunda sert bir tutuma sahip olduklannı da İleri sürmektedirler. Nitekim İngiliz Uluslar Topluluğu (Commomrealth) Başbakan lar konferansmın dün sabahki gizli oturumu, iki saatten fazla surdükten sonra, gergin bir hava içinde dagılmıştır. 31 Commonwealth liderinin. riopigrpnniftnm dahi yanlarına almaksmn katıldıkları bu gizli toplantıda, Ingilbsrenin Güney Afrikaya silAh satma karan tartışümıştır. Konferans çevrelerine göre, İngiltere Başbakanı Kdward Heath, toplantıda, hükümetinin bu karannı hukuki yönlerden izah etmeye çalışnuş, Güney Afrika ile ülkesi arasmda mevcut Simonstown anlaşma sının, imxı bağlayıcı hükümler taşıdığuu ileri sürmUat*. } % Diğer konuşmacılar ve dzellikle siyah Afrika delegeleri ise, Ingüterenin, bu kararla Commonwealth'i parçalayabileceğini söylemişlerdir. Sadece Başbakanlann katılaca ğı ikinci bir toplantının yapılması ihtimal dahılindedir. 31 Ocak'ta Ay yolculuğuna çıkacak olan Apollo14 müret İ Gwaytr He küya ortak peHKkası Ekvatör, A.B.D, bahk gemHertııi hrtvklaıhğı için ceza görecek QLİTO, (THA) kvator sahilleri açıklarında 'avlanan Amerikan ton balığı teknelerinin Ekvator sahil muhafaza botlan tarafmdan sürekli olarak tutuklanmalan iki ülkenin arasını açmaya başlamış ör.. Amerika, Pazartest günü Ekvator'a bir nota vererek bütün silâh satışını durdurdugunu ve «Bazı diğer ceza tedbirleri» düşünmekte oldugunu belirtmiştir. Geçen hafta içinde Ekvator sahll mtmafaza botlannm seltiz Arherikan b'aükçı teknesüıi tutukladıkları bildirilmektedir. Ekvator karasulan sınınnm 20 mile çıkanlmasıru istemekte, Amerika ise yalnızca 12 millik karasulan sınınnı tanımaktadır. Amerikan Dışisleri Bakanhğı sözcüsü, >aptığı açıklamada Pazartesi günü Amerikan Dısişleri Bakanı William Rogers'in Ekvator Elçisi Carlos Mantilla • Ortega'yı kabul ederek kendisine Amerikan hükümetinin Ekvatora karşı bazı ceza tedbirleri uygulamaya kararlı oldugunu büdirdiğini söylemiştir. l E ayan Tanner, ünlü psikiatrist (rnh doktoru) Pederman"un muayenehanesine girdi ve bir koltuga çöktü: Aralannda şöyle bir konuşma geçti: «Ne sılantınız var Bayan Tanner?» «Valla nasıl söyliyecefimi bilemiyorum Doktor Bey. Ama son zamanlarda artık beni hiç bir şey şaşırtmıyor. Şoke olamıyorum.» «Derdinizi biraz daha açıkla.nıı Ba^an Tannerj» «Doktor Beyciğim. Ben orta smıf bir aileden geliyorum. Gençlifimde gayet iyi bir kız okuluna gittim. Her pazar kiliseye giderdim. Sonra her bakımdan mükemmel bir insan olan kocamla evlendim. Kolayca şoke olduğumu samrdım. Pakat son zamanlarda bir duygusuzluk ve vurdumduymazlık içindeyim. Hiç bir şey şaşırtmıyor beni.» «Peki, Uk önce bir kac deneme yapaUm.» Dr. Federman böyle söyliyerek, muayenehanedeM perdeleri örttü ve projeksiyon makinesinin başına geçti. «Şimdi duvarda size bazı resimler göstereceiteı. tutfen reaksiyonlannızi bana bildirin Bayan Tanner.» Dr. Federman'ın, Bayan Tanner'e gösterdigi ilk resimda çıplak bir çift yatakta sevişiyorlardı. Dr. Federman sordu; «Ne görfiyorsunnz Bayan Tanner?» «Bir kadın ve bir erkek.» «Sadece o kadar mı?» «Bir de yatak görüyorum.» Dr. Federman defterine bazı notlar aldıktan sonra, makineyi yine çalıştırdı. Duvardaki ikinci resimde ülkede hayat pahalılıgının ° o 7 arttığını bildiren bir gazete manşeti vardı. / «Peki bu manset hakkında ne dâşünüyorsunnz Bayaa Tanner?» Bayan Tanner omuzlannı silkti: «Bu yeni bir haber degil ki!» Dr. Federman düğmeye bastı. Duvarda Vietnamda bombardımanlarla yerle bir edlimiş bir köy resmi belirdi. «Bu resim siri şoke ediyor mu Bayan Tanner?» «Yok canım, bunun gibi binlercesini gördüm şimdiye değin.» Dr. Federman tekrar düğmeye bastı. Bu kez duvarda Detroit'in bir resmi göründü. Şehir, bacalardan çıkan dumanlarla kapkara bir halde idl. «Bayan Tanner, bu dumanlar içindekj şehir Detroittir.» Dr. Federman bunlan söylerken, bir yandan da dikkatle Bayan Tanner'in reaksiyonlanm izliyordu. Şöyle cevap verdi Bayan Tanner istifini bozmadan: «Yok canım sahi mi söylüyorsunuz? Ben de Filadelfiya şehri sanmıştun.» Duvardaki diğer resim. müstehcen küfürleri kapsayan bir yazı idi. «Bo müstehcen kelimeler sizi şoke ediyor mu Bayan Tanner?» «Yok canım. Son okudugum aşk romanında bu kelimelenn hepsi vardı.» Dr. Federman'ın gösterdigi son resimde ise saçı sakalma kanşmış bir sürii hippi genç toplanmış esrar içiyorlardı. Bayan Tanner kımıldanır gibi oldu. «Ne oldu?» diye heyecanla sordu Dr. Federman. «Bir an oğlum George'u bu gençlerin arasında gördüğümü sandım, ama önemli degil» diye cevap verdi Bayan Tanner. Dr. Federman perdeleri açtı ve masasına oturdu. «Bayan Tanner siz tıpta şaşırmama hastalığı denen bir hastalığa tutulmuşsunuz. Sizi hiç bir şey şoke etmiyor.» «Peki Doktor Bey, bu hastalığa karşı ne tavsiye edersiniz bana?» «En az 3 ay. sinemaya gitmek, gazete okumak, radvo dinlemek ve telerizyon seyretmek yasak. Eğer bu söylediğimi yaparsamz belki bir kısım hassasiyetiniz geri gelir ve iyileşme yoluna girerainiz.» «Söyledıklerinize uymaya çalışacağim Doktor Bey; fakat ben iyileşecegimden pek ümitli değilim. Borcum ne kadar efendim.» «Vizite ücreti, «0 dolardır (750 lira)». «Ne 60 dolar mı? Fakat bu skandaL Dogrusu şoke oldum.» diye bağırdı Bayan Tanner. Dr. Federman hafifçe tebessüm etti: «Gördünüı mü Bayan Tanner? Şoke oldmnn. Denek hila iyi. leşcbilmeniz ihtimali var.» İnternational Herald Tribune Hew Yorklo grev yapmıyan yok M NEW YORK, (a.») ew York Eyaleti Yüksek Mah kemesi, beş günden beri süren polis grevini kanuna aykın bulmuştur. Bununla beraber, daha önceM bir mahkeme kararma da aldınş etmemiş olan 27.400 polisin, Yüksek Mahkemeye de meydan okuyacağı sanümaktadır. Polislerin grevine Pazartesi gü nü, özel işyerlerinde çalışan poüsler ile transit devriye polisleri de katılmıştır. New York Belediye Başkanı John Kindsay, ücretlerine zam istiyerek «ayaklanan» polislerin «suç işlediklerini» ileri sürmüş.l kendilerini «VaJrit çok geç olmadan görevlerinin başına dönmcye» dâvet etmiştir. New York"un derdi, sadece po lislerin greviyle son bulmamıştır. Kamyon işçileri Sendikasının bır kaç gündür yürüttügü grev nedeniyle, 8 milyonluk dev şehrin bir çok semtinde sebze ve meyve s^kıntısı çekümeye başlanmıştır. «Bell» telefon şirketinde çalışan 50.000 teknısyenin New York ve çevresinde giriştikleri grev nedeniyle de, telefon sistemleri A.B.B/Mİ ilâçların I4'ü hk lir işe yaramıyor tebatı sıkı bir hazırlık devresine girmiştir. Resimde, ApolIo14 mürettebatı, kumandan Alan Sbepard (ortada), Ay modülü pilotu Edgar Mitchell ve an a kabin pilotu Stuart Roosa kendilerini Ay a götürecck olan Saturn roketinin önünde poz verirlerken görıilüyorlar. (UPt) ö t a astronotii! eçi, 10 milyon dolarlık dâva açtı WASHİNGTON, (aA) irleşik Amerika Gıda ve llâç Dairesi, şimdiye kadar çeşitli tahlillerden geçirilen 16.000 çeşit ilâçtan en az »o 14'ünün hiç bir isa yaramadıgını tesbit etmiş tir. B Mağrip ve ince bir politika Hüseyin BAŞ nin tamiri ve tesisaü lmkânsız halo gelmiştir. New York n çevrestne elektrik cereyanı sağlıyan bir şirketin, havalenn son derece soguma sı üzerine, cereyanı *'o 5 oranında kesmesi, New Yorkiulann dertlerine tuzbiber ekmiştir. Belediye yetkllileri, binlerce po lisin grev halinde olmasına rag men, cürüm vak'alannda anor mâl bir artışa rastlanmadığını bildirmişlerdir. Gene de, devriye siz kalan bir çok semtlerde, dük kân sahiplerinin geceyi, dükkânlarmda nöbet tutarak geçirdıkleri görülmüstür.  Bir Senato Alt Komisyonunda ifade veren Gıda ve llâç Dairesi Başkanı Charles Edwards, Ulusal Bilimler Akademisinde, toplam 16.573 ilâcm teste tabi tutulduğunu, bunlardan "'o 14.7'sinin hiç bir işe yaramadığım, »b 34 9' , unun az etkili, »« 7.3'ünün olduk ça etkili ve ",> 19.1'inin de etkili oldugunu açıklamıştır. Ed\vard, llâç Imalât Sanayiini de suçlayarak, çok zaman verilen raporların gerçeklere uymadığınj, ilâçlarm, kontrolsüz bir şekilde piyasaya sürüldüğünü belirtmiştır. K milyon üstüııe milyon uzey Afrika ülkelerini iyi tanıyor muyuz? Bu ulkelerde olup bitenleri gerektiği biçimde biliyor muyuz? Sorujoı olumlu cevaplamak güç. Oysa mağrip ülkeleriyle tarihsel bağlarımız yabana atılır cinsten değil. Gerçekten de İkinci Dünya Savaşı bitiminden sonra hızlanan antikolonyalist mücadelede mağrip ülkeleri Türk Kurtuluş Savaşmı örnek almışlardır kendilerine. Ama bugünün baskın olayı Ortadoğuda olduğu gibi mağripte de sosyalist yöntemle oluşan halk hareketleridir. Cezayir savaşı ve onun uzantısında biçimlenen sosyalist gelişim, tıpkı Libya'da olduğu gibi, bugün Ortadogu ve Akdenizde beliren ileriye dönük büyük eğilimin habercisi sayılmak lâzımdır. Bu açıdan bakıldığında mağrip ülkelerindeki gelişmeler, Ortadoğunun tümünü kapsayan Arap halk hareketlerinm doğal çerçevesi içinde yer almaktadır. Mehmet BAKLAS MÜNtH, kşam, Prenses Sürevya'nın babasının oturduğu villâya pi ren üç silâhh haydut, 600.000 TL. değerinde mücevher alarak kaçmıştır. Haydutlar, Iran Şahmın eski kaympederinin oturduğu villânın kapısını çalarak bir telgraf getir diklerini söylemisler, hizmetçi ka pıyı açar açmaz içeri dolarak hiz metçi ile Prenses îsfandiyari'yi bağlamışlar ve Prens Halil Isfen diyari'yi silâhla tehdit ederek mücevher kutusunu boşalttıktan sonra ceketinin cebinde bulunan 3.000 markı (12.000 TL.) da alıp kaçmışlardır. Süreyya'nın babası soyaldu  TCZİRAAT BANKASI (Basın: 10325/59' olan mahkeme safahatından sonra suçu tesbit edilen General Ufkir'in gıyaben müebbet hapse mahküm edUmesiyle sonuçlanmıştı. Gizli polisinden Elysees Sarayına yakın şahsiyetlere kadar uzanan bir suç ortaklığı biçimsel bir hapis karan ve bir iki polis memurunun çeşitli cezalara çarptırılmasıyla elbette ki örtbas edilemezdi. Gerçekten de, de Gaulle bütün çabalarına rağmen üstüne titrediği «Fransa'nın büyüklüğü»nü bu küçüklerin küçüğü skandalın pençesinden kurtaramamıştır. Ve öyle göriinür ki Colombey'in küskün ve yalnız adamı son yolculuğuna çıkarken Fransanın serefinde hâlâ kanayan bu yaranın acısını da bir ukde olarak yanında götürmüştür. Gerçi Gaulüst politika, daha Generalin sağlığında yeni Makyavelizmin ölçülerine uymadığı için çoktan tarihe havale edilmişti. Fransa'nın büyüklüğü adına azgın değirmenlere saldıran soylu şövalBununla birlikte Ortadoğu'da Mısır, Suriye, yenin politikası, günün koşullanna uygun incelikta değildi. Ömeğüı General, Ortadoğu'da emperyalizSudan ve hattâ lrak'taki antiemperyalist savaş min köprübaşısı Israil'e karşı hiç değilse görüntü içinde oluşan dinamik gelişime karşılık mağrip ülolarak silâh ambargosu uyguluyordu. Ben Barka keleri, Cezayir ve Libya'nın dışında. ajrı yollar olayınm ise diyetini pahalı ödetmek istemişti, iç seçmiş görünmektedirler. ve dış aferistlere. Amerikanm Truva atı saydığı InTunus, devrimci soluğunu çoktan yitırmiş bir giltere'yi Ortak Pazann kapısında bekleten, NATO'eski usul lıderin vesayeti altında renksiz, her fıryu kovan, Doğuya açılmanın şampiyonluğunu yasatta Batı'ja yeşil ıştk yakma olanakları. ardında pan oydu. nefes tüketen köhne bir yönetimin baskısında bir Ama günümüzdeki yel değirmerJeri çelik çarkgarip yolun yolcusudur. Bu taşlaşnuş ve her yönüylarm devindiği güçlü mekanizmalardır. Tıpkı Cerle biçimsel yönetimin uygulayıcılannm Arap ulusvantes'in ölümsüz kahramanı gibi bu soylu askerin larmın son ve büyük mücadelesi yanmda yer alde gücü yetmemişti bu canavarları altetmeye. madıkları. tam tersine her fırsatta Batı'ya dönük Generalin kışlada forme olan kesin çizgili asker polıtikalar sürdürdükleri yakın geçmişin kolay unukafasına karşılık Pompidou büyük iş çevrelerinin tulması mümkün olmayan anıları arasındadır. ince dokulu ve hesaplı dünyasından geliyordu. 1968 Tunus'taki biçimsel demokrasiye karşılık Fas olaylannda Nekrasof imajını başanyla kullanmış monarsisi, adma lâyik otoriter ve totaliter bir yöhâkim smıfları selâmete çıkarmıştı. netimin sürdürücüsüdür Pompidolist Fransa başka bir Fransa'dır şimdL Fransa'nın büyüklüğü silâh satışlarmm grafiğiyle Kıral II. Hasan, babasının yerine tahta oturduölçülmektedir artık. Cherbourglulann şemsiyeleriğundan bir yıl sonra 1962'de ülkede parlamenter ni açtıklan yağmurlu bir günde Israiî'in yolunu monarşiyi ihdas etmiş, böylece rejimi liberalleşürtutan savaş gemileri ambargolu idiler. Ama nasılsa mek istemiştir. Ancak bu göstermelik çaba uzun ömürlü olmamış ve Kıral Hasan 1965'in 30 Martında palamarlannı koparıp açümışlardı denize. NATO ise raftan indirilmiş, Ortak Pazarm kapısı ardına kapatlak veren Kazablanka olayını kanlı bir biçimde dar açılmıştı Truva atına. bastırdıktan sonra olayı bahane ederek göstermelik parlamenter rejimi rafa kaldırmıştır. Bugünkü Ve bir süre sonra Fransa'nın Dışişleri Bakanı baskı rejiminin karanlık siması General Ufkir'nin Rabafta Fransız toprakları sayılmak gereken elçiyıldızı ise o günlerde parlamaya başlamıştır. Gelik binasında General Ufkiri kabul ediyordu. General, gösterilerin kanlı bir biçimde bastırılmasına neral Ufkir, Ben Barka'nın katüiydi ve Fransız elde makinalı tüfek bizzat katılmakla Kıralın büadaleti tarafmdan müebbet hapse mahkum edilmişyük güvenini kazanmıştır Ne var ki Fas monarşiti. Gıyabi tevkif kararı vardı hakkında. sinin bu karanlık adamı asıl ününü eski Meclis İnce politika diyeceksiniz kuşkusuz. İki ülke Başkanı ve muhalefet lideri Ben Barka'nın ortaarasındaki gerilim bir cinayet adma ilelebet sürdan kaldırılması olayında elde edecektir. Ben Bardürülemezdi diyeceksiniz. Amerikalılar Fas.a el atka Kıralın adaleti tarafmdan gıyaben ölüme mahmak üzereler. Cezayir ise kaybedilmiş bir toprakkum edilmişti. Sonunda bizzat General Ufkir'in baştır. İçli dışlı ilişküeri Fasia yeniden kurmak gerek rolü oynadığı Brecktien bir gangster polis işbirdiyeceksiniz. liği sonunda Ben Barka 1965 Ekiminde güpegündüz Ama Kıral Hasanın zindanlan ilericilerle doluParis'in orta yerinde kaçırılmış ve kim vurduya git dur. Ülke Ufkir'in faşist pençesindedir. Parlamişti. Yakın tarihin en yüzkızartıcı skandallarınmento prefabrikedir. Insanlar ulu orta kaçınlmakdan biri olan Ben Barka olayınm o günlerde dünta, yazarlar tutuklanmakta, sendikalara, öğrencilere ya'yı nasıl sarstığı hatırlardadır. İki ülke arasmda kan kustunılmaktadır. Ordu ve adalet, baskmın hiz diplomatik gerginliğe yol açan olay, birkaç yıl sümetinde rüşvet güçlü bir müessesedir. ren ve düzüneyle skandalın ortaya çıkmasına sebep Olabilir. Ama ince politika diye de bir gey vardır. MOSKOVA <a.a.) khrayna'nın Harkov kentindeki metro çausmalan sırasında, taşlaşmış büyük bir balık bulunarak Verel Doga müzesine verilmiştir. Bilginler, bulunan balığın bir deniz balığı oldugunu ve 30 milyon yıl önce yaşadığını saptamışlardır. Balık mükemmel bir sekilde bulunmuştur ve pullarmın parlaklığı dahi kayoolmamı«tır. Taze balık!. B TURKIYE ^ BAHKASI BAGLARBASI (İstanbul) 75.000 liralık Özel Çekilişi ile Sayın Halkımızın hizmetindedir TÜRKİYE İŞ BAKKASr paranızm... istikbalinizin emniyetidir Yeni Ajans: 188/595
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle