16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Tereska Torres, kendısının de ıçinde bulunduğu bır Fransız kı^lasıiıda. ıçlıdışlı olarak bır arada jaşayan genç kızlann hıkâyesını anlatıyor Yenı çıktı 10 lıra. Habora Kitabevi P.K. 6 Beyazıtfct. Reklâmcıhk 163/603 KADINLAR BARAKASI Cumnuri Kurucusu: YUNÜS NADİ RAKIM ÇALAPALA'nın EN CÜZEL ESERLERİ KÖTE GtDEN GELtN AŞK tNSANl GIZELLEŞTİRİR '* IŞIKLI PENCEBE 7.5 TL. 7,5 Tfc, 7,5 TL. ATLAt A KİTABEVİ (flâncılık 1581'592) u A* 47. yıl, sayı: 16698 Telgraf ve mektup adresi: cumhurıvet istanbul Posta Kutusu: îstantnıl No 24C Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Dortler, tekliflerinin Tunç tarafmdan dejenere edildiğini belirtiyor Aranan öğrencilerden Uçar: "Banka soymadık.. felhiye ve Gördes'le TOrk iş, bütün partHeri bölücülük yapmakla suçladı ANKARA, (Cıunhuriyet Bıirosu) Turklş'ın Kızücahamam'da yapılan ve 5 gun devam eden yonetım kurulu toplantısmdan sonra, dun bır bıldın yayınlanmış, bugun ku şartlar altında partılerustu po1 tıkadan vazgeçılmesının sakıncalı olacağı, ancak venıden gozden geçırılebıleccğı açıklanmıştır Ote yandan, dun kendısıyle konu^tuğumuz GenelIş Sendıkası Başkanı ve 4 lerden Abdullah Başturk, 'TurkIş'in kendısini yenile. mesi ıçın getirdiğimız oneriler, Halil TUBÇ ve şurekâsı tarafmdan dejenere edılmek istenıyor» demıştır Başturk, bır basın toplantısı duzenleyerek yonetun kurulu raporunu eleştıreceklerını de soy lemışür Baskınlar dün de sürdürüldü Hikmet ÇETÎNKAYA v\ Arslan'm babası konuştu: "Oğlıım soyguncu olamaz,, Bildiri yayımlayan İrfan Uçar, ODTÜ'de Jandarmanın elinden tekrar kaçtı. Olca Altınay adlı genç bir kadın da aranıyor Yargıcın tekrar serbest bıraktığı Sibel Ay ve Sema Karaerkek için CUMHURİYET (Ege Burosu) IZMtR Mufla'nın Fethıve ilcesınde bır Nurculnk, Manısa'nın Gordes ılçesınde ıse Sulevmancılık okula basılmıstır. Fethıve'de Sadık Avdın'ın evmde âvın vaparken ele geçırılen 19 kısıden 15*1 tuInklanmıs, Gordes'ın Çiçeklı kovunde ıse okul vöneticısı ıle eorevlısı, gözaltına alınmıstır. MİT de soruşturma açtı IZMIR Gozleri dolu, doluydu Uzerınde eskı bır palto vardı . «Ben» dedı, «Yusuf Arslan'ın babasıyım ..» Yavaşça ıskemleye oturdu. El(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Fethiye'de Sekız yıldan ben faalıyet gosteren «Nurculuk Okulu»na, Fethıvenın çevre kovlermden geldıklerı anlasılan 6 80 vaş arasındakı Nurculann sarık ve takke gıvdıklerı tesbıt edılmıştır Bırçok oğrenci'i bulunan okul bır ıhbar sonucu baMİmi"; ve Sadık Aydın ao*lı esnafın e\ ınde 8 bıne \akin gerıcı ya\ım bulunmustur Bu arada okula, gunduzlen kız çocuklarının gece de erkeklerın devam ettıgı anlasılmıştır Kajmakam Cahıt Gundu7 oğrencılerın daha çok Kas ve Fenike ılçelennden gelenler olduğunu soylemıstır \dh\eve verılen 19 Vurcudan Mumın Tergöz, Mehmet Çamurcu ve Nur Cemal Tnncel, ce7aı ehlnetlerı bulunmadığmoTan bırı de vash olduğundan >=alıverılmi'!tır Fethıve Sulh Ceza Mahkemesınce tutuklananlar sunlaıdır Sadık Avdm (701. Ömer Ay dın (37), Necati Aydın (38) Muzaffer Ajdın (16). Mehmet Avdm (41), Lutfı Arcan (32) Mehmet Kuçukcepel (27). Mustafa Sarı (17), Sabrı Yergoz (33>, Suleyman Salman (71), Is maıl Haklu Ülkerı (17). Cemıl Hırçm (14), Mehmet Çolak (16) Bajıam Kumlu (16), Emın Izol (33). Ataturk Turkıvesının en uvgar llçelerıtvcîen bırı olarak tanman Fethıve'de olav, halkın sert tepkısıvle kar^ılanmı^ti1Özelhkle gençler hurculuğu \e dın «omuruculuğunu. Fethıye'' e dısardan gelen bazı gezgıncı esnafın vaDtığım ve bunun Fetîııve ıçm bır «Yüz karası» ol du»unu belırtmıslerdır Öncekı vılkı tutun pıvasasının açıldıgı gunlerde de Fethıve've (Arkası Sa. 7 Sü. 8 de) Fethiye'deki Nurculuk Okulu ile ilgili 15 kişi tutuklandı 2din okulu basıldı ANKARA, (Cumhunyet Burosu) KAHVECİYE KIZDILAR YÜKSEK ÖGRENİM Türkİş'in büdirisi Mevcut parlUerm sert bır dılle eleşürıldıgı ve bu gorunuşlerıvle (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Denız Gezmış ve arkadaşları. Emek teki banka sovgununun faillerı oldukları ıddıasıvla, butun Ankara da polıs ekıplerınce aranırlarken, oncekı gun tutuklanan Sevım Onursal ın tlbank Yapı Kooperatiflerındekı evınde geçen olaja adı karışan ODTÜ oğrencısı İrfan Uçar dun unıversıtede, Rektor Erdal Inonu ile goruşme olanagı bulduktan sonra Rektorlukten çıkarken kendısini tanı>an bir jandarma onbaşısınını elinden tekrar kacmıştır Denız Gezmiş ve arkadaslarına •Yataklık. ettıklerı ıddıa edılen Dısişlerı Bakanhgı sekreterlerınden Sıbel Av iie Sema Karaerkek, Bakanlık emrıne alınmış, haklarında MlT tarafmdan da «Sıvasal egılımlennın saptanması» ıçın soruşturma açılmıştır Kıbns Yunan Daıresınde çalışan Sıbel A\ ve Dogu Daıresındc gorevlı Sema Karaerkek dun venıden gozajtına alınnıış ancak Savcılıgın tutuklama ısteğı mahkemece vıne reddedılmıştır. Olayla vakın ılgısı olduğu one surulen Olca Altmay adlı kadının aranmasına da devam edılmektedır Bu arada, Ankara Emnıvet Mudıırluğu Setım Onursal'ın evındekı olava Alı Ozdemır admda bırının de kanştıgını açıklamış ve Ozdemır'ın (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) EL Ö6RENCİ YURDU öznten: HiikümaKn ^etireceği teMtrler i^iversite daylannın kökünü kazıyacak» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP Meclıs Grubu Başkanv ekılle nnden Orhan Dengız başkanlığın da dun toplanarak Iznur mıllet vekılı Alı Naılı Erdem'ın gençlık olavlarıyle ılgılı genel göruşme orergesını göruşmeye devam etmıstır Onerge hakkında konuşan Mar dın mılletv eiılı Abdullah Özmen «Hukümetin gctıreceği tedbirler unıversıte olavlannın kokunü kazıvacaktır» derruştır Gorüşmelerden once Konya Mıl'etvekılı Baha Muderrısoğlu, gundem dışı bır konuşma yapa(Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Dekan istifa ed/nce ögrencıler boykot yaptı • Ankara Zıraat Dekanı ıle Yonetim Kurulunun ıstıfalarını gerı alması ıstenıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Elâzıglı gençler yurdu ettiler Ergin Konuksever «Bu ışgal başka işgal Elâziğdakı nıasanın başından Is tanbuldakı jurdu vonetenle re, kahvecı Osman Karaoğlu na karşı ışgal». Sıyasî hıç bır nıtelığı olmıyan ılk ogrencı ışgalı şımdı Fenkoydekı Elâ zığ oğrencı yurdunda devam edıyor. El&nğ Vahsl Zekenya Çelik bıleklı, Elâzığ Beledıye Başkanı Şukru Kaçar, yıne Elâzığda sı nemacılık yapan Ismet Turiıan ın, hemşehnlılc hatırlarını luçe sayan tutumlan (') okumak ıçın tstanbula gelıp Elâzığ öğrencı yurduna verleşen turn öğrencı lenn artık sabrını taşmnca ev leme geçen öğrencıler yurdu ış gal edıvermışler. Yıne hemşehrıierl olan ve şim dı Yurdun Müdurlüğunü yapan Istanbulun eskl Vılâvet Jandarma Kumandan] emekli Albay Zıya Lıilecınln kendılerlne kar şı olan tutumu da bardağı taşı. ran son damla olrnuş Kapının önünde toplanıp lşga le başlıyan öğrencıler hep bır ağızdan şimdı Zıya Lulecıve ba ğırıyorlar «Ta bu deveyi gudersin, ya bu divardan çidersın» dıye araa Zıya Lülecınin de elın de bır şey vokmuş sovledıgıne gore, O da derdınJ şosle anla tıyor bır yandan. «Arslan kardeşlerım hepinız haklısınız. sıze aıt olan lokalı Osman Karaoğlu herkese açık kahvehane halıne eetirdl. Bilârdo salonumuza da onüne gelen giriyor. Biliyorum biIİTOrum a n » bea ne yapayım Adama çık dedik. Mutevellı heyeti de bu kararı aldı ama . Bır den olnuyor işte tek çare mutevellı heyetinin tstanbula gelmesı. Bana niye kızıyorsunuz? ÖLDURLLEN POLİS ZEKAt KAZANCIOĞLÜ Kulüp sahibi 4 kişi gözaltında Emmyet Mudurlugu 7 Subetle gorevlı polıs Zekai Kazanctoğltı nıı oldurduklerı ıddıasıvla Kartal Cevızlı Gençlık Kulubu sahıpler nden Celâl Alp, Ibrahim Alp. Cemıl Toruk ve Osman Uzunvac»r dun Cınavet Masası tarafmdan gözaltına almmıştır Ikı hafta oncesıne kadar Cevızlı Karakolunda gorevlı bulunan 14 yıllık polıs memuru Kazancıoglu ve arkadaşları, adı geçen kulubu kumar oynandığı ıcn basmışlardı îddıava gore, bır kısım Elâzığlıların ışlettıklerı kıılubun kapatılması uzerıne po' «lere olduruleceklerı jolunda haberler gondenlmıştı , Maltepe Cıftlık Caddesi Menekse Sokağmdakı evının bahçesınH» oldurulen polısle ılgılı olarak goz altına alınan Celâl Alp Cemıl Yoruk ve Osman Uzunyaşar, suçu kabul etmemıslerdır Cınavet Masasından bır vetkıh, «MesİpVdasımızı oldurenın Ibrahim Aln olduğunu sannoruz. Soruşturma bu vonden genişletıliyor» demıstır Kazancıoğlu bugun toprağa verılecektır torenle Halkın tepkisi Gezmis'in, 3gün önce Ankara'da yakalandığı Turkne Mıllî Gençıık Tes^ılatı Genel Başkanı BO7kurt Nun cğlu Is Banka«ı Emek Şube^ı sovgunu lle ılgılı olarak dun •vaptığı ba«ın toplantısmda «Denız Gezmıs'ın 3 gun once Ankara'da vakalandıfını» ılerı ^uı°rek «Sovgun konusunda koparılan fırtına. devrımcı eençlıgı sındırmek amacını gutmektedir» demıstır Sovgun tanhınde Ankara da bulunan \e l^tanbul a \enı donen Nuhoglu «Ankara Emnivet Mudurluğu mensupları ıle çok vakın ılıskısı olan bır dostunun Denız Gezmıs'ın vakalandığını kendisıne açıkladığını» so\!emış \e arzu edıldıgı an bu kısının adını da verebıleceğını bıldır one sunıluyoı •• •• ••••• I Zıraat Fakultesı Dekanı Prof Arıf Akman ve Fakulte Yonetım Kurulu gorevlerınden ıstıfa etmışlerdır. Hıç bır gerekçe açıklanmayan ıstıfalarla ılgılı olarak dun bu forum duzenleven Zıraat Fakultesı oğrencılerı, Dekan ve \onetım Kurulunun jenıden goreve donmelerını sağlamak amacıvla bır buçuk gunluk bır boykot kararı almışlardır. Zıraat Fakultesı Genel Kurulu persembe gunu toplanarak durumu gozden geçırecektır ti Zetinyağı Skandalı,, dâvasını yargılay bozdu GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Cjmhurıvet Senatosu nun dımkj tonlantısmda, Tabu Senator Fahrı Ozdılek ve arkadaşlarmın • Asajış ve Anarşıst Ejlemler» konusunda genel goruşrae açılmasına üışkın onergeanın gundeme alırunası, 40'a karşı 44 oyla reddedılrruştır AP lıler, onergenın reddı yolunda oy kullanmışlardır HACI DEMİRELİN OKULUNA DÜN GECE DİKAMİT ATILD! AVKARA (Cnmhunjet Burosu) Özel Yuksek Okulların Ana•\a*a\a a\kırı oldugu \olundakı Ana%asa Mahkeme«ı kararından «onra bu soruna bır çozum •volu bulunması ıçın dıreni'e geçen Ankara dakı bazı vuks<"k okullarda dun gece olajlar çıkmıs bu arada Hacı Alı Demırel e aıt özel Yukselıs Okulu'nun dıs kapı=ma bılınmejen kısıler tarafmdan dınamıt atılmıstır llk olav Zafer Muhendıslık ve Miraarhk özel Yuksek Okulu'nda mejdana gelmı<; bo\kota ba«lamak ı«te\en ogrercıler okul muduru Prof Adnan Şaplakoglu tarafındar çağrılan (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) • E \ P^HALI YURT. öçrencılerın avda 75 lıra odedıklerı ve «Istanbul un en pahalı vurdu, bu vurttur» dedıklen Elazı^ öfrencı lurdunda sımdi, sıvası nıtelığı olmavan ılk ışgal, bütun sıddetıvle suruvor. (Fotoğraf Selçuk AYBATAR) Savcı, zamanında itiraz etmediği icin beraat edenler tekrar yargılanamayacak tZMİR. (Cumhuriyet Ege Burosu) Gomel ve Zıkna fırmaları \et~ kılılerıııın beraatıvle sonuçlaran «karısık zevtınyafı» skandalı dsvası Yargıtajca esast^n bozulmu«tur Yargıtav Uçuncu Ceza Daıresının alcfığı bozma kararın.n gerekçesı «Dava sırasında bazı konulann tesbitinııı gerektığı» şeklındedır Ancak, 1936 vılında çıkmıs, ıçtıhatla ve ceza kurulu kararlarına goıe, sanıklar ıkıncı kez jargılanma\acaklardır Zıra Savcıhk, 7amanında beraat kararına tem>ız solu\la ltlraz etmedıgı ıçın Gomel l e Zıkna sorumiuları hakkında Sulh Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelennın verdıgı oeraat kararı muktesep hak olmustur Sorgu Yargıcı Altuna karardan memnunluk dujduğunu fakat mucadelenın bıtmedığını so\le\erek «Sanıkları beraat ettıren yargıçlarla, karan zamanında temvız etmeven savcılar hakkında ne çibi ıslem vapılacak" Beklıvorum» demıstır mıstır 1100 teknik eleman Kanada'ya gitmek istiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Gıresun Senatoru thsan Topaloglu Cumhurıjet Senatosu'nun dunku toplantısında gundem dısı vaptıgı konuşmada U0O teknık elemamn Kanada>a gitmek uzere Kanada Muhaceret Burosuna başvurduğunu so\lemıstır Topaloglu nun bıldırdığıne gore Lubnan dakı Kanada Muhaceret Burosu Sefı halen Iatanbul Hılton da kalmakta ve kavıt ışlerıne devam etmektedır CHPh Senator bu açıklamasını, Personel Kanununu eleştırırken >apmıştu" Ihsan Topaloglu, Personel Kanunu ıle teknik personelm çok guç duruma dusurulduğunu behrterek haksızlığın gıderumesını ıstemıstır Kırşehir Valisi iie Müsteşar Muavini görevlerinden alındı ANK4RA (Cumhurîvet Bürosu) Mulkı Idare Amırlerı Dernegı Başkanı Kırşehır Valısı Ertugrul Suer ıle Içıslen Bakanlığı Mus teşar Muavını Ethem Recep Bov san ın porevlennden almdığma ve merkez emnnde gorevlendı nldıklerıne daır Bakanlar Kuru lu kararı Resmî Gazetede yavınlanmıştır Bılmdığı gıbi ikJ vonetıcı, mitlkl idare âmirlennın dırenısı ıle ılgılı toplantılanna katılmışlardı. Kırşehir Valilığme Aydın Vall Muavini Mustafa Bezırgân atan mıştır. (Arkası Sa. 7, Su 4 de) Bir asistan, eli silâblı gençlerin saldırısına uğradı Vatan Muhendıslık ve Mımarlık Ozel Yuksek Okulunda Dev Genç e mensup uyeler tarafmdan duzenlenmek ıstenen forum Edırnekapı Yurdunda barındıkları bıl dırılen Ulku Ocaklanna mensup sUâhlı kışıler tarafmdan engellenmış, bır asistan sılâhla tehdıt edılerek dovulmuştur 810 kadar süâhlı gencın baskınma ugra>an oğretım gorevlısı Yuk Muh Esat Yarar «Anavasa Mahkemesınm ozel okullarla ilgılı kararı uzerınde forum vapan genç lerle kantmde konuşuyorduk. Bırden sılahlı oğrenciler başıma dayandı. Kendılerım polıs olarak tanıttılar. asistan olduğumu sovJevince de vumruklamaja başladılar. Ellerinden guç kurtuldum» demıştır. Başbakandan, trafik suçları için af istendi ANKARA. (Cumhurıvet Burosu) Turkı>e Şoforler ve Otomobılcüer Federasyonu dun Başbakan Demırel e bır muhtıra vererek, orman affından once tra f ık suçlarınm affı yonunde çalısmalar japılmasım ıstemıstır. Muhtırada «Biz, şofor meslektaşlanmızın Işlemiş oldukları trafık snçlannın affı mevzuunda en az orman snçlarının faillerı kadar affa mustahak olduklarına ınanmaktayız» denılmektedır Yıne muhtırada, orman suçlarmm her ne sebeple olursa olsun kastı, trafık suçlarınııı ıse tedbırsızlık ve dıkkatsizhk sonucıında ortava çıktığı behrtılmıjtır. HÎLTOVDA DÜZENLEDtGt BASIN TOPLANTISINDA ORTAK PAZAR1 SAMFNAN DÎSlŞLERt BAKANI ÇAGLAT \NGtL.. "AET, bir canavar değildir,, Dışışlerı Bakanı Ihsan Sabrı Çağlavangıl dun Hılton Otelı'nde i du7enletflğı bır basın toplantısında Ortak Pazar konu^unda bılgı vermıştır Çağlajangıl bu arada, «Ortak Pazar'ın bir katolilc bırlığı ve içine yirenı Tutan bir canavar olmadığını» bchrtmı.s, «Tıirkiye'nin takatınin flstunde kulfete gırdıfı» şeklmdekı goruşlen (Arkaaı Sa. 7, Sıi, 5 de) NİMET AĞAOĞLU AP'DEN İSTİFA ETTİ ANKAR*, (THA) AP Muş Mılletvekılı Nımet Ağaoğlu, dun akşam AP den ıstıfa etmışür Agaoğlu, şımdüık bır açıklama vapmayacağmı, hıçbır partıje geçmek ıstemedığını, bağımsız ka. lacagmı soylemı^tır. VAY, VAY, VAY.. ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI!..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle