12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
unj.1. a. ÜNKÜ yazırmzda, üçüoct dünya diye tammlanan ülie lerta bır kesimı uzerindı kertubış ve kuruluş teorileri ya p*D Fanon'u vermi?tik. Kara de rili koloni hsOklannıa kolonya listlero karşı ay&Sdanmasmı aos yalıst açıdan ele alırken, insar psflcolojlsini de katayordu Fa non.. GUnOmüzün dunyasınm Insanı T&non'da, ve meseîa Guev&ra'da zaman zaman duygulandıran şiirsel ifadelere de rastlar. Biı küresel çellşkiyi anlatırken, ba karstmz, Fanon sizi bir slnerm salonıın» götürmüs ve beyazlarİE birlikte Tarzan fllmini »eyreder bir rencinin ruh yapısını lncelı yor. Beyaz derili Tarzanın ıyı rencilerie btrlürte fcötö zencilerı cezalandırmasını, bu filmı seyreden kara derilinin göztlnden İzfcrainiz Fanon'da... Ve anlarsımz kl, Paristeki «lnetn» salozturtda tek başraa oturan bu kara derili, karaahktaJd boyazlar kalababgmın arasında kendısuu daıma Tarzan tarafından e«zalan dınlan kottl zencılerden Wri gibi hisseder . Ya da, Batı Hind adalanndan kara derili bir denizcinin, Le Havre'a gellr getmez gemisinden lnlp genelevdeki beyaz derili otr fahlşeye koşusunu atuatır: «EDerbniıı arasındaki ten. lankl birazdan benim olacak beyaz medeniyetin sembolüydü .» HenOz bftğımsızlıgı eld* edip, sosyahzmin teorisine yeni baş SOLJENtTSİN hyan Afrikanın sesl böyle çıkar Genç bir SenegaUİ &air konuşur: «Beyaz adam babamı Sldürdü Babam maenırdu Beyaz adam ananuı csldırdı Anam çok güzeldi ..» (1). Cezayir kurtulus sav&sı sırasında, FranBiz parasütçülen tarafından Araplara yapılan iskenceleri gdrür Panon... Bu işkencelenn her açıklaruşında Parıs ve Londrada kopan gilrultuye bakıp »a$ar .. YargiMnı d» esırj«meı: CASTRO Avrnps enteOektüeli, çok iyi bildikteri kolonvaUzmin ferçek yüzane red cevabı veriyor. Kurtuluş ümidıni sosyalizmde goren ınsanlann dunyasıdır bu .. Renkli, zengin, ve Batıdan alınmı$ kültürü Doğu şartlanna adapte etmeye cal'Şan düşuncelerdır.. Ba$ka bir danya B ÎR DE, sosyahst devrimi yap nu# ülkelerin günümuz dunyasındakı sozculerini dinleyelim: Meselft Moskovanın ıki ünlüsünti Brejnev ve Suslov*u™ Fanoa'da, Guevara'da rasüadığısız dujgusallığı btmlarda bulatnaznmz. Kelimeler sadece gerçekleşmiş tasanlan ve geleceje donuk plâolan anlatmak için kullarulır. Soryetler Bırliği için en önemli sün, Ekım devnminin yıldtoümü olan 6 Kanmuır. Partinin ideologu D. A. Suslov'un, 1970, 6 Kasımmds Kremliode yaptıgı bayram konuşmasına balcalıın. <2). tdeolog Suslov, artık «Sovyet vaşama tarzı» diye bir toplumsal gerçegin beUrdigıni »öyledik^en sonrs. bunu meydana geüren gruplan sıralir: t$efler, kSyUler ve »ydmlar .. Burjuv» dijre Wr sınıl yoktur bu taanif içıude DeTrimSn 53 Unctl yüdönümünde, Sovyet toplumundaki bir eınıf eksümiştir. Derfcen katı r?kaınlarla verir» işçileri için haftada 39,4 »a. len kalkınma tablosu gelır: attir. öğretmenler ve doktorlar •Bnçfln Sovyetler Blrliglnin en pibi meslek sahipleri için daha düstriTBİ firetiınl, 1913 e oranla da fasaltılmı«tır. Halbuki 1969 91 misll «imış bulomrror. Şimyılında, tarıoı dıçı kesimlerdeki di her dOrt gftnde bir, Çarlık haftahk çalışma •aatleri, InçilRnsyasının vıüıkfiretimineeşK terede 463, Japonyada 43,9, Batı üretim yapüıyor. Sovyet ihtilâH Alraanyada da 44 saatti.. * rapıldığı sırada Rnsyanın dünya Panon'da lstikbal diye gösteriflretiml içtndeU payı yüzde 4 len, Suslov'da bır durumun iiaken, şimdi yüzde 20 ye çıkmışdesidir. Devam eder ttr.» «1917 öncesine oranla yuksek «1970 yılı •lektrik enerjist ütahsilli re Ojtisa» vaptnı? orta retimimia 740 mllyar kllovat «atahsilli savısı yflzde yetmi? «rtattir ve bu, Ingiltere, Fransa, mıştir. 1910 yilmda Sovyetler ttalya ve Batı Almanya gıbi geBirliğinde 940 bin bilimsel ifçi lişıniş dört üflcenin toplam üvardı ve bnnlar dünyadaki tüm retimine eşittir » bilimsel isçOerin dortte birini «HafUIık çabşma nctinl ea meydaaa jetiriyordu.» fazla kualtaa filke Sovyetier BirÜğidir. Bu. tfim endüstri ve bü ÜMÜZÜH DÜNYDSI Eski ile yeni arasında yaştan başka bir fark var! Panon"un t«orüennin resml ld». ologlara göre değersız oldufu bir dünyadır da... YARIN POLİTİK SORUNLAR Brejnev konuşuyor (1) Anthologie de la NoureB» poesie n*sre et malfache . David Diop Pressea tînlversitairea de Frmnee. (2) Mo»cow Nrws No. 4» * Ek (7 Kanm 1970 tarihll «Pravda» daa «lındıfci not edUmiştir.) (3) Moskow Weekly . » Niwn (4) Gerffla fnnlüğü (ömfe • ve btiyük bir geriddir. Onun Ant Yavmlan • S. 23. çağımızm en büyfik yazan olaUtaplsnm artık basmıyoro». (5) Darknes» at Noon • Arttaır rak kabul ederdim. Ve asl» Mark Ç&nkü eençlik fizerinde kötü et«iatlerin O'na yaptıkları saldmKoestler • Modern Ubrary • kileri olnyor. Ams bfiynk Mr yı kabol edetnezdim > S. 229. yazardır». (6). (6) Conversations with Stalin • Stalın bunu da sade biçimde Günumüzün dtinyaa, SoljenitcevaplandırdıMüovan Diila» • Penfuln zin'in idUplannın yasaklandığı, «Do«toevsky bflyfik bir vazar books • S. 122. »«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••laaallallaıa ••••••••••••••••••••••••••a SUSLOV STALtN ıno. MallCOÇOğİU | konu veresim: AYHAN BAŞOGLU | j eiidÜIÜ$te DİŞİ BOND A<EYİZ . VC/IUİE, BlZE UABEJ2 ARTİ Sekretert BrejnBV de, Suslov gıbi konuşur... Kendi tilkesi için en fazla duyj^ılu olunması gereken günlerden birisidir meselâ. Lenin'm yüzuncü doğum yıldonümü olan 21 Nisan 1970 de yapüğ» konu»madan bolümler alalun: (3). Lenini anlatırken, araya çoğunlukla yapılan işleri ekler ve 1917 Martında yer alacak 24 üncü parti kongresme yeni 5 yıllık planın da sunulacağıra söyler. Iç pohtikada oldugu gibi dıs politikada da romantizmin ve raaceraperestliğin hıç yeri yoktur. öyle Guevara'nın yaptığı gıbi «yeni Vietnamlar» gibi çagnlarda bulunmaz. «Her ülke ken dine örçü yoldan sosyalizme fider» dedikten sonra Sovyet dış polıtıkasının ilkelenni sıralar: • Sovyetler Birliği. sosyaUst filkelerdeid halklann barıa içinde ya$amaları ve dünya soCTaHzminin piçlendirilmesi için ba ülkelerle mevcut sıkı işbirliğini teUştirmeye devam edecektir. • Antiemperyalist poiitıka güden ülkeler ve bagımsızlık savaşı verenler Sovyetler Birllginın şahsında gerçek ve guvemlır bir mlittefik bulacaklardır. 9Bnrjuva ülkelerindeki ferçekçi çevreler, «coexistence» ilkelerini tanıyanlar, karsıIıkU ve yararlı işbirliğine hazır bir ortak olan Sovyetler Birlifint töreoeklerdir. ' ' Bugunun Sovyet yönetıcileri boyle konuşur ışte . tktidarda olmanın yarattığı farktır bu Daha da ılerısi, selefi Kruçef'in yaptığı gıbi ayakkabılarını çıkartıp Bırleşmiş Mılletlerde masaya vurması bile beklenmeı Brejnev'den. P FAKIR BAYKÜRÎ 123 al kırmızı kınalar jaktıklannda. yatajını yorganını dürüp bafladıklannda, çevizini «erdiklerinde, Iç yengenle seni basbaşa bıraktıklannda, iç yengen aana olmaz olan gerdegi anlatır. ken, sandıgını hanTİarken, Topak Soynlean» gotüreeegin halvayı kararlarken, kByün kızlan kendi aralarında halay horan çevirirken, Şen ola dfigün şen ola, »en olaî deye el çırpıp oynarken heeeç yüzünü asmazsın, ngona ngnna. aglamazsın, aglamalannı isinl görüp bitirdikten •onraya saklarsın, bn dfinyada aglanaeak dert çok, bepsine aflamaya kalksan ftmrttn yetmez, köylük yerin kızlan sırt bilmezler baş bilmez. ler çocnk deye, dnr bilmezler otnr bilmezler böyük deye, on üçüne bassr basmaz gelin olorlar emme mehellerine varamazlar kızdır deye, yoksuldur deye. kSylflk yerin kızlan ne okn. m» bilirler ne sayı, ne blr oglanla konnsmayı, ne çevreye çıkıp dSrt köv blr seher dolasmayı. Kızıleaya yalnız evlenecekleri zaman toktar mâyenesin* inerler, onn ds hBkOjnet jıikfthıylan ahriarsa; koca Smürlerini gömerler kSyle. rm neıerlklerine dejil m\ kîzim? Çekilecek çfle midir bnnlar, dag das götürmez bn çileleri. biz nasıl göturelim defi) mi kızım? Bu dediklerimi hep anladm, hep belltdin. \arip öteki kızima da. kaderslı Dürüme de anlatacak* sın, belleteceksin değil mi kızım? Koyun, Gökçimenin gbrgttsuz kanlan kızlan Vellkulun evinl doldurmadan, kıymatlı seetleri saniyelerl dyan etmeden, orurur bunları çabuk çabnk, birem birem, benim aana aniatıp bellertiğlm gibi fıs hs an. latırsm belletirsin. sonra da Durumün yanından heç »yrılmaısın, «Biz onunlan ahretlik oldok, biı onunla t« su kadarlıktan arkadastık, biz onunlan ot yolduk, biz onunlan baglardan evlere yaprak getirdik, biz onunlan kavrak oynadık, biz onunlan (tunde yedi kere doğujtuk. yedl kere banstık, bb onunlan kan yalajtık, biz onunlan aynlırsak onun da canı nkılır, benim de canun sıkılır. sonra o da ağlar, ben de ağlanm. bana Zakeyi çagınn, heç kimseyl istemiyorum, hep Zakeyi isti.vorum, bia onunlan bir daha kimbilir ne zaman gonifeceğiz, aha ben çekip gidi>orum, Serenler serenler, jüksek serenler, btz gider olduk mamur kaUuı veren* ler, ahret hakkını da helâl edin edin yarenler der. sin, Dürümden heç ayrılmazsm, Zakeyimden heç avnlraazsın. onunla oturursun, onunla yatarsm, ona anlatırsm, onu dinlersin, sonra bir kosarsm, sin sin Ulugus ninene gellrsin. Uluguş ninene anlatırsm, Ulugus nineni dinlersin, sonra gine kosarsın, sin sin Dürumün yanına gidersin. Topak Soyulcanuı olmaz olası dügünü bitenece, meMk gibi bn gorevi heç aksatmaısın, gorev dedlklerl şeyi hep Dilki Serif bilecek dejil ya. o billrse bb de bUiriz. o yaparsa btz de yaparu. görev onun TİFFANY JONES GARTH AYLAK MUSA însan onn Isletirse ne akıOar bnlnr, ne akıllar; ne fenler bnlur ne fenler! tnsan, kafasının ışıldakh katnsunn isletirse, insan demirden tır. panlar yaparsa, inaan dasmanlannın cabazla. nndan yılraaz da kendi kafasını cahaz eylerse heç de çaresiz kalmaz, çogalır insanın elinde çareler, bir inssn bir eare bnlnrsa, o insan o çareyi sınarsa, öteki çaresizler o çarenin sman. dığmı gorurse, hemi de o çarenin İs gördugünü görurıe, hemi de çarerizlerin kendi ellerindeki çarelere inançlan artarsa beç davanır mı o duşman? Davansa bile kaç gün dayanır deritn sana. Sen de bnnlan göturür gözelime anlatırsın degil mi kızım? Değil mi marahm, degil mi dorunum? Belletirsin degil mi snnam? Liniin deden ribi knldan kSnekten, dilkiden davsandan, Dilki Şeriften, ît Omar'dan, heçblr şeyden, heçbir kimseden korkmazsın degilraidat. lım? Korksan bile korktngunn belli «tmezsin, korknnan eeele bir favdası voktnr değil mi in. eirim, üıümüm, ayvam? Korknyn kalbinden çeker atarsın, korknyn iki elinin arasına alır da boğuverirsin. sonrs da dfinyada korkn deye bir »ey yogumnı gibi çıkar ortaya dikelirsin. kata. nın ısıldak kutnsnnn iıletirsin, benim bn dediklerimi kendi aklınla kurarsın. vordamlarsın, vaktini nrasını sektirmeden, birem birem yaparsın değil mi Dürüm? Bnnlan yapacagını da heç kimseciklere hiyallatraazsın degil mi kızım? Dannamn her verde eli koln, her verde gözfl kulafı, Hafızı. tt Oman. Camalı vardır. kania. rın içinde kanlan. kızlann tçinde kızlan düfün evine dos gelir«e, doglınn arasında dnsraan da çelir. karnmdakini kalbindekl dngmamna ASTROVARt hosaplan da belli etmezsin, dnsmanlar, allavan, basını yere yapmaz: dikip dttıünen kızdan, esen Slüzgerden hile se«Yarı kfirenin ba kısım (L&zer defil mi kızım? Korknp titreyeceçine, bir tin Amerika> derln bir ihtilSlcl is yapacakmıs gibi basını dikin de düsünecegi. de^işira geçirmelidir. Aksi halde, ne, gamı kasaveti atarsın Q«<ünden. sen heç o bu asnn başmda çabucak en eski DBrfi defcilmisin gibi güler ovnarsın. sevi. düatrileşen, ferek sosyal, gereknirsln, knrnlaeakları, yordamlanacaklari ıana se ekonomik kuvvetinin zirveJ Ulngns ninen knrar yordamlar. Zakev bacın da lere götürduğü bir dev ulke ile gelir birem birem anlatır. anlatır da belletir. kıtanın diğer milletleri arasmdaaklını erdirir. kalbin] inandınr. o dösünüvor ki uçurum büyüvecektir. Bu dendeve «en kendini bıratırnn, dnsmanların kanseslılik ve uçurum, sadece arada lan kızlan gelince gülersin. çıkar düjün san. kı ekonomik, ilmî ve teknik (ark dıgının üstöne otnmnron. seni (Srenler, 'Ama. iüzünden degil, fakat bundan 20 nın ne sirin kıız, ne ıcker kııı!..' derler, bir lâf nl sonra emperyalizmin Lâtin ettik lanırlar, aldamrlar nefril mi kızım? Hep Amerika ülkelerine gittikçe arbiz aldanacak dejriliz ya. blrez de onlar aldantan bir hızla yapacagı baskı yu sınjar, aldanmak voksnllann alnının silinme? zunden bupünkünden daha korya*ısı mıdır. ginclvece aldandıkianmız yetiver. kunç hal alacaktır.» (4). mi kızım? Bannı bozmaya. Çünkü Brejnev ve Suslov artık ayrı bır dünyanm tnsanlan olmuglardır Ne Castro'ya, ne Guevara'ya ne de Fanon'a benHimilllllllllMIIIIIII | IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIU zerler Brejnev ve Suslov. 5 0 yıldır ayn bır dünya gorüşilne sahıp olan ülkenın ınsanlandır. 11 Castro, Guevara ve Fanon gıbılerı ıse, «kökü mazide olan âti» Çımdi ellennı ne yapacağım lerdır Brejnev ile Suslov genç bılemıyor, bakıslan ise dtrma. dunyanm yaslılarıdır Ama medağınık odanm kSçelerinde bir sela 36 yaşmda olen Panon ıhilham araTTnı» gibi dolajıyor. tıyar dünyanın gencıdır Ne kadu. dar buyuk ve deŞışık bir dunya Mösyö Martin hlt soruya ıçın hayal kurarsa knrsun, kenizin verir misiniz? Ne zaman. dısını eskı dunjanın alışıünış dan beri tanıvrsunuz Roget ? dusunce tarzmdan kurtaramaz. Couchet'vi \frikanın sosyalıst devrim teonArtık blr dehşet degıldir Marsini, Fransanın vtızlerce yılhk tm'in duyduğu. Tam bir «falku'türunden aldıklan ile vapar. iama ve şaşkıniıktı. Tıpkı Koestler'ın «Gün Ortasın Ben mi? da Karanlık» romamndakı eskı Evet siz* devrimci Rııbasov g:bıdıı Fanon Ta.. Ta evlendijimden ve benzerlen Batının mizahma, GEORGES beri.. burjuva adetlenne ınceligine saSanki herkes ken<filig1nden hıp, âdabı muaseret kurallannı SİMENON bilıyormuş böyle olduğunu gıbılen eskı kuşak devTimcısmin. ıı: bi söylüyordu. sosyalist devletten baska bir dü Fikrct OBEY Anlamadım. zen gormıyen geneın karşısındaki durumuna benzer bu . Roger benim Ovey oğlumQaıı Kelctıgım rfışardan Blrt dur. . Kanmm oğlu. «tnsanoijlu vervüıünde iltt defa olduğunu umuyordu. Ve de Raymond Couchet". «'Rrüldüeü zaman. her halde may öyle degildi is. Dram tama. nin oğluî mnnların arasında bir kahkaha men evm ıçindeydı MaigTet Elbette . Madem ki.. tufanı kopmoştu tnsan vere vabunun nedenini löylemekten Yavas yavas bir güven gelioısık dururken srlişmiş mavâcızdi, ama bundan emindi. vordu Vendine mtmlar daldan dala larif hareNeydl dram? Hiçbir sey bil Kanm Couchefnin illt ketlerle atlıyorlardı tnsan mıyordu. karı^ıydı Bir oğlan olmustu kaba, zalim ve hayvansal asaletSatfece uzaydaki çesitll nok. ondan, Roger.. Bosamnca evten yoksun bir mahlukto geliştalan birbirine bağlıyan gö. lendim kendisiyle. mi$ mavmunlann gözünde; tarünmez iplerin Vosges alanmGökteki bulutlan birden BÜrihin barbarlığa donüfmesivdi dan Pigalle caddesindeki bu oürüp dağıtan bir kasırga et. Kendilerini burtarabilmii $amotele: Martinierin apartma. kisi yaptı bu söıler Vosge» ıoanzeler, bir insana ait gSriin nından Doktor Riviere seromlanınıtaki ev degisti. olayların tüye hâlâ hurunlarım havaya kal larmın büroauna: Nlne'ln oda. karakterı degisti Bazı noktadırarak bakarlar* (5). sından eterle kendinden geç. lar daha aydınlandı, batılan 1 mU çiftin odasm* eittıgini hi». ise tam tersine daha kan ;»! «ediyordu daha endise veriei bir durum aldı. En sasmıcı olanı belki de Daha o geee, kapıçı kadın Mösyfi Martin'i bu labirentin TALÎNle Milovan Cilas"ın avludan eörönen bütfin penceıcıne bilinçti? bır topaç gihı karçüıklı sohbetlertnl de an atılmış görmektı Eller] hep relere bakarak: dınr durum Cilas Stalinie eldivenliydi Yalnıı 0 parde. Tahmmînize göre içerden KRnusmaktadır süsü blle, düzenli. saygıdeger bırl mi, diye sormuBtu. « tldnd sorum Oostoevskv bir havat proeramınm ta kenVe tonra bakıti eümle trapi. ttzerlnevdi Gençli^imden beri rtisl eîSHrîi Vf kavnîi hakıc. "ım takılmi.'ti Katilin bursDoatoevsky'yi blr çok bakımdan Ve Gastro C (Arkan var) lan bir seylerin üstünde dur« mak İçin aranıyor ama baıara«nıyordu. Roger»ye haber Termek ıcin geldim, diye kekeledi. Evet Malgre» g6zlerin!n ta içina sakin sakin. derin derin bakıyordu. Sankl Martin'in sıkıntırf«n erlyip küçülmesinı bekli. yordu. Kanm bunu bizim haber vermemizln daha iyi olacajın; s6yledi de... Anlıyorum. Roger çok sey... Maigret: Ha»«astır, dıyt tamamladt. Sinirli bir çocuk. Üçüncü bardak «uyunu lçmekt« olan delikanlı Malgrefy« şöyle kinll blr göz attı Yirnü beş yaslarında olmalıydı. Ama, çızgileri simdıden yorulmuş, göz kapaklan burusmustu. Buna rafimen vakısıklıydı hâlâ Bazı kadınlann tutulac«> 6ı bir ptizellikteydl Mat bİT eildi vardı Yorgun ve biraz da bıkkın bavası, büsbütün de yitirmemiçti romantızmlni Söyleyin bakalım Roger Couchet. sık görüyor muydu» nuz babanuuT Bazan. NeredeT Maigret dimdik bakıvonhı gence Büroda.. Yshut îoJcantada.. Son ke» nerede gördünüs Itendisini' Bllmetn. Blrçok hafta o W du. Ve para tstemlstinlz keıy dislnden? Her zaman oldugu gibl. Yanl onun sırtından geçt niyordunuz? (Arkatı var) Oynayan' Dosloevskv S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle