20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Işçiler oturma Viskoz grevine 9 1 gününü tamamladı başladı Iş Kanunu yok V Şükran KETENCİ •31 Sayılı î$ Kanunurmn Anayasa Mahkemesl tarafından iptal •dümesiBden bu yana 8 aydan fazla ve kanunun yürUrlükten kalkmasından bu yana da 2 aydan faela bir zaman geçti. Pakat iptal edllen kanunun yerine yenisinin getirilmesi için henüz ciddi hiçbir teşebbüse geçılmiş defcil. Bir diğer ifade Ue halan iş hukukundaki ihtilaflan duzenleyecek bir kanun yok. Her ne kadar Kanunun yürür lükten kalktıgı günlerde, 6 ay boş durmanın savunmasını rapmak rorunda kalan Çalıjma Bakanı Seyfl öztürk ve ban ij hukuku prolesörleri iptal edilen kanun yerine 3008 sayılı eaki iş kanummun otomatikman yürtirlüğe girece£ni soylemişlerse de, bu açıklama ve yorumlar tatbikatta olumlu uir sonuç vermemiş«r. Sttmarbank Gemlik Viskoz fabrikasında 92 gün önce 555 lşçinin b*»lmttıfı grev halen deyam etmektedir. Petrolîş Sendikasının yürüttügü gre»ie Ugili olırak taraflar arasmda uzun süre görüşmeler yapümamı$tı. Ancak Sttaerbankın tejebbüse geçmesi ile Türkİş Beviyeslnde geçtığimtz haftalarda başhyan görüşmeler henüz bir sonuç vermemiştir. Sendika yetkllileri. Devlet Bakara Hasan Dinç•r'ia aracılığı lle görüşmelerin «Hin yeniden başladığını açıklamışlar «TeksU Sendikası Ue Sümerbank arasınd» yapılan »nlaşmadan son. ra, birim görüşmelerimiziıı de ohımla bir sonuç Tereceğine inanıyoruı» demişlerdır. Taraflar arasındaki görüşmeler hâlâ sonuç vernıedı İS VEiSCi HAREKETLERİ Berecie sendika ihtilâfı devam ediyor BEYOOLU ANKARA (S4 16 8«) Kuçük ŞamJt M. Lester Rİ AS (47 63 S Harbiye) Buyük Maeera C. Cardinale RİS ASLI (4* T» 1 • Beşiktas) 1 Ham Meyva N. Sesigtoel. 2 ATLAS 144 08 35 Beyo*la> MeziVahfi İntikam G. Hndsea BARBAKUS: lOrtakoy 47M7»ı Vmut Y. Gnney R. Dl"NYA (4» >3 «1 Beyetro) Sen Beaimsin A. Deloa R. fr. Cuma 21 00 de ballc »• öîrencilere teszllaL TTYATBOSU <«»• ki Alkaıu Ttyarroro «44 14 *3) YKDf KOCAL1 HÜRMtZ Sa. iı: Persemb. 18.15: 21 15: Car«arnba 21 15 de. MENEKŞELKR KIRINDA Carsamba: Pazar 1815; Cumartesi 21.15 TEYZBLER KAR1ST1 Cuma: Pazar J1J5; Cumartesl 18.15. AZAK T1YATROSU MozaMeı Hep(«ler (22 62 46) BOŞANMA TARİFESt CalHlı; kantoln; 3 perde komedi. Her «eee 21J0Çar$amba: Cnmartesi: Paıar 18 1! matiıte. AZAK KABARR rtTATKOSU Bir Çtıval Para T. Tlğit Grtmdig grevi Kimyalş ve Madenlş Sendlkalannın ortaklaşa yürüttükleri Petrbc ve Grunding'e ait iki ajrrı fabrikadaki grevler olaysız bir jekilde devam etmektedir. Üç fabrik*da çalışan 600 işçinln katıldıgı grev. uzun süren müzakereler sırasmda, ücretler konusunda çıkan ihtllâf üzerine başlatılmıstı. 1200'e yakın işçinin çalıştığı Bereç pıl ve akümülâtör fabrikasında, iki sendika arasında uzun bir sureden beri devam eden ihtilâf yüzünden aynı hafta içindeki ikinci oturma grevi dün başlamıştır. Fabrika lsçüeri iki Kimyalş temsilcisi ve bir üye İşçinin işten çıkanlması üzerine dün sabah saat 7.20 den itibaren oturma grevine başlamışlardır. Fabri kada dün Petrolİş Uyesi bir işçi daha işten çıkarılmıştır. Direnişe geçen işçiler. işverenm Kendilerino KimyaIş'ten istifa için baskı yaptığını ileri sürmüş ler, işverenin kasıtlı olarak Sendika temsilcilerini işten çıkardığnu söyleyerek, Sendikanm ışveren tarafından tanınmasını ıstemişlerdir. Petrolîş Sendikası işçılerin KünyaIş yöneticileri tarafından tahriK edildiğini söylerken, Kimyatş yöneücileri Bereç fabrikasında halen 850 ye yakın üyeleri olduğunu, fakat işveren ve karşı sendikanm kendilerirü tanımamakta israr ettiklerini büdirmişlerdir. Kimyalş'ten verflen bügide, son 12 ay için Bereç'te çalışan 700 kadar işçinin diğer Sen dikadan istifa ederek kendüBrine Uye olduğu halde ve söz konusu İş yerinde ekseriyef kendilerinde iken işverenin temsilcilerini tanımadığı belirtiUnlştir. EMEK (44 84 39 Beyoflu) Teh like Yakıada P. FnudüiB Rİ FİTAŞ (4S #1 66 Beyoflu) Batının Dort Devi L. Mann RİS tN'Cİ (48 45 »5) Tatlı Melezim T. Şoray K. IŞIN (4C 22 54 Mecldlyekoy) 1 Her Zaman Kalbimdeain T. Şeray R 2 Fadbne F. Akın R. KENT (Şisli • 47 77 «2) Motoatkletli Kız A. Delon Rİ KERVAN (Sisli 48 04 83) Yasamak Kolay Değil A. Işık R. KEREM (4« 7» Sl •eslktas) 1 Son Baskın G. Hüton RTS.. 2 EUeda Anneeitim M. Marttno RT KONAK 148 2S 06) Bekâret Kemeri M. Vitti RİS , L\LE (44 35 »S Bejojlo) Tatlı Meleiim T. Soray RLF.VENT (« Lerenl s« ı» 99» Bebekler Vadisi S. Tate Rİ! LÜKS (Beyojhl 44 03 80) Yaşamak Kolay Dcfta A. I;ık R. MISTIK (4b 1» 1« • Beslktası I Buvuk Macera C. Cardinale RT. 2 Şnphenin Gölgesinde G. Kennedy T OZLEM c4» »7 » Mertdl^ekBy) 1 Tatlı Melefcim T. Şoray R. 2 Puskülla Belâ F. Kl'V* i M 37 Beyotla. | Mukeli Şeytan t Atasoy. Z Sevfili Babam C Arkın SARAY (44 16 56) Altın Yüzlu Süperman R. Antony Rİ, SİTE (47 «9 47) Tehlike Yakında P. Franklin RİS SİNEMATEK (49 87 43) 14.0», 19.00 Kader Bağlayınca S. Kramer, 16.30. 21.3» tnaan Avcıları R. Brooks (27 37 911 Snavi Snalptn «Ana Beni E»ersene»; Sab hariç her gece 21.30; çarşamba; cumartesi, pazar 181S81LVAR TtYATROSU (Pındıaaaı. de 21 48 92 • 21 76 «2) MÜ HÜR GÖZLCM Paıarteal 21.1» BELAL1 GELİN Müzikal ko. medi 3 perde. Perje»»* harie; difceı giınles 2115. Cnmarteil; Pazar 1815. OEVfc KUSU KABARE TİYATROSTJ (44 46 75) (KnlOp 12 ü»rhndel >Bu Şehrt Sıanbnl Ul. • Pazartesi haric her «ün U^C. Carsamba. CumarteH Pazar 18J0 da matine. Çarsamöa matined* halk ve talebeye tenzılat OORMEN riYATKOSU (44 t i M) im BAJJON DÜNYA Çarsaro. ba; Cumartesl: Pazaı 15 00: 21.15 Penembe 18.1$: 2115; Cuma 2M» de. ASK GÎBt Pazarted: Salı 18.15: 21.15; Cuma 1500 • 18.15: Cumartetll Pazaı 18.15 de DOSTLAR rtlATKOSD RBcflk Sahnede (49 56 52) Aslye Nasıl Karralu Pazar. Pazartesi. Salı hariç. her gun 18 15 ve 2115 de. NEKRASOF Pazat ",8 15 ve 21.15 te ROSENBKRGLEK ÖLME>IFXİ Salı 18 15. 2115 de GÖNÜV ÜLKO • UAZAHfKH ÖZCAN TtYATROSU 48 63 32 t'mll Tiyarrosunda YANL1Ş HF.SAP Komedi 3 perde, pazartesi, salı, earjamba 2130, cuma, rumartesi, pazar 18.30. Esentepe Boliımü (Z. Kııyu 46 4* 10)) KtRKÇÜ DÜKKAN1 Komedi 3 perde, cuma, cumartesl, pazar 21.30da. GtLRtZ Sl'Rt'Rt ENGfS CEZEAR »e OrUklan TJMİT TtTATROSD 'Borfliı Salnnd* • (46 60 64) MORFİN Salı. Perfembe: Cuma 2130 Carsamba 15.30. 2130 Cumartesi; Pazar 18.30 ve 2130 da. tSTANBUL rlYATKOSTJ |4« 22 36 (Ethamra) Sadık Sendü'ln Cılgın Yenre Müjikli o y u n • Pazariest haıic her (ece 21.15. Carsamba. Certest. Pazaı |5.M da KENT OYL'NCL'LAKI (46 38 89 • 47 36 34) HOCAM1N OLGUNLUK ÇAĞ1 Salı, Persembe, Comartest, Pazar 21.15: Cumartesi. Paıar 18.15 ÜÇ KIZ KARDEŞ Carsamba. Cuma 1815, 21 15 ÇİCL': Çarşamba 15.00. KELE BEKLER GtBt Cumartesi. Pazar 15 00 48 gün PetrolIs Sendikasının Bayer Tarnn îlaçlan fabrikasında 4fl gün önce baflattığı grev halen devam etmektedir. Taraflar arasında geçtiğimiz hafta içiade görüşmeler yapılmışsa da bir anlaşmaya vanlarnamıştır. Sendıka yetkilüeri göruşmelerin devam ettiğmi açıklamiflardır. Ayni Sendikanm Kent akümülâtörleri fabrikasında yürüttüğü grev ise 23. gününü doldurmusrur. TEKSıF Grevi yayıfıyor Teksif Sendikası ile Teksif Işveren Sendikası arasında devam eden göruşmelerin mazlık ile sonuçlanması sonunda ZZ iş yeri için alınan prev karannın ilk bölümü önceki gün Istanbul'daki ^ ayn fabrikada başlamıştır. Bngün 6 iş yerinde daha ve Cuma günü de 8 i? yerinde başjatılacalc olan grrevlerle, yreve kattlma 21 iş yerinde gerçekleştirilmiş olacaktır. Söz konusu iş yerleri için işverenler de lokavt karan almışlardır. İslon Sentetik iplik fabrikasında ise anlaşma olduğundan grevden vaz geçllmlştir. Fotografta önceki gün başhyan grevde efclenen bir grvv işçi görülmektedir. (Foto: İbrahim KÖSEOĞLU) Aynı lş yerinde geçtiğimiz hafta içinde ise, öğle yemeği sırasında bir işveren temsılcisinin Petroltş lehine konuşma yapması ve iki Sendika taraftarları arasmda çatışma çıkması üzerine başla mıştı. Fakat daha sonra Kimyaİş yöneticileri ile İşveren arasında yapılan görüşme anlaşma ile sonuçlanmış ve oturma grevi sona ermisti ŞAN (48 (T 52) Kara Göılfin 20 Ocak Zilkade Z2 T. Şoray R. VENt'S (44 «7 12 • Takttm) Kara Gozlum T. Şoray R. CNAL <Ka«mpa$a 44 «3 06) I Irtırab Şarkısı M. Soydam. 2 Öliim Çemberi Y. KökYENİ AR (49 64 72 Beyoiln) Kara Gözlüm T. Şoray R. TEN1 ATLAS (Knrrulı» 48 65 «21 Kara Gozliim T. Şoray R. TT.NI MK.LKK (44 «J #> HeToilnl Motoıikletii Kız A. DelonRT YTLDIZ iBegiktas 41 «3 42) 1 Kara Gözlüm T. Şoray • R. 2 Bafdat Hırsııı K. Tlbet R ZAPER (Kuımpafa 44 »3 M) | Altın Tabanealı Adam M. Soydan. 2 Gönttl Meyhanett • B. Doruk V. E. 1 1 7.18112.25İHJ5I17.10I18.48' 5 38 2101 7.16i 9.46112.001 138112.29 Jli'* Görüşme başlamadı Lâstlktş Sendikasının Dogan lAstik fabrikasında. işverenin toplu «özlesme masasma oturma yı kabul etmemesi üserine başlattığı grev henüz bir sonuca vardınlamamıştır. Grevin 42. gününde taraflar arasında henüz olumlu hiç bir görüşme yapümamıştır. îş mahkemeleri, 1? hukulcu hakkında bir kanun olmadığı gerekçesi ile, bu komıdaki dâvmlan karara baglamıyarak ertelemektedirler. Ömetin tstanbul 4. îş Mahkemesinin verdigi bir kararda, «931 Sayılı Kanun İptal edilmiş olmakla İş Hukuku hakkında çıkacak kanuna intizaren duruşmanın 2 3 1971 saat 10.30'a " bırakılmasına karar verildî» denilmektedir. İş mahkemelerinln baktığı dâ•aların «ogo'ı t ş Kanunu ile ügili davalardır ve halen deniı 1$ kolu dışında çalışan bütün işçiler, ihbar, kıdem tazminatlan, fazla çalışma. hafta tatili, genel tatil, yıllık ücretli izin gibi konularda. işverenlerle ihtılifa düşmeleri halinde dAva açma olanagını kaybetmişlerdir. Işvensnlere rahatlıkla işçi haklannı gaspetme olanağını veren bugünkü dummdan kaç işçinin zarar gördüğünü tespıt etmek mümkün değil. Fakat herhalde genel piyasa durgunlufcunun etkisi ile de çok fazla iççinin çıkanldıgı şu günlerde, zarar gören ışçi sayısını küçümsememek pek elde olmasa gerek. Özellikle pazarlık gücü fazla olmayan sendikalara bağlı işçıler ve toplu sözlejmesi olmayan, ya da küçük iş yerlerinde çalısan işçiler, tş Kanunu olmamasından büyük blçüde sarar görmektedirler. ŞeMrde ŞİŞLİ SİTE DÜGÜN SALONÜ SİHTELİ KEMANLAR ŞANTÖZ BUGUÜf BU GECE AILEGAZINOSUİ | pcıztntesi hariç her aksanı ISTANBUL ALKMDAR (22 36 83) Ölttm Emri M. Soydan AYDIN (21 52 58 Çapa) Bebekler Vadi.i S. Hayvort RTS BULVAR (Aksaray 21 35 78) Tath Meleüm T. Soray R. GL'NUES (21 11 *» Senzadebaaı Macera.. C. GÜL (21 71 M Sebsadebacı) Kara Gözlüm T. Şorav R. GÜNES (21 «1 40 • Aksaray) 1 Altın Yıizlu Süperman R. Antany R. 2 Ölüler Sayılmu A. Stefan RT HAKAN 'K. Gnmrflk . 23 42 33) Kara Gözlam T. Şoray R. ÎPF.K: (22 25 13 Çembertitas) Molosikletli Kız A. DelonRT tSTANBUL (2i a «7 K.M.Pasaı Lıdy Hamilton'an Sıeak Geeelerl M. Mereler RTS KCLÜP: (Şeozadebası 22 72 77) 1 Yasamak Kolay De«il A. Ijık R. 2 Belesci Mar.d M. Soydan HARMARA: (22 38 66 Beyazıt) Meıico 70 Dttaya Knpan RT OZLF.M (K M r«f» u n Mt SAFAK: (22 25 13 Çemberlitas) Altın Yiizlü Süperman R, Antony RTT •İNKMA SIIK (23 r» 12 • roakapıı 1 Sartana Aifetmeı J. Garko RT. 2 Altın Tüzlö S ü perman R. Antony RT TAÇ (22 72 77 Fatih) Yasamak Kolay DeJJl A. l«ık SEHZADE (22 68 64) Tath Meleğim T. Şoray R. Kara Gbzrfim T. ŞoraT R. SIK (22 35 42) Kara Gozlttm T. Ş o r a y R. 1 TINAZTRPr (Bakırko* MSSISı Kara Göılüm T. Şoray R. tNVERDt: (Bahçelievler 715478) Bebekler Vadlri S. Tate RTÎ YILDIZ (Akaaray 21 11 41) Büyiık Macera C. Cardlnala • BTS Anlaşma olmadı G A S K O N Y A ttlolik Sl«ıını«ı Urıısı NfR «KJA* B E Y OĞL D îlk Aile Tavernası KADIKÖY tL (K 51 51) DOLAP Teksif Sendikasının Öğretmen Çoraplan, ö z Sümbül ve Şisli Yun fabrikalanndaki grevi 70 gunü doldurrmışrur. Taraflar arasında henüas blr anlaşma olmamıştır. AYLA AKIN Harika Şantöz ZEKİ CfîiN İHS BVCEHEIİ Polisiye komedi Pazartesi harlç, her gün 2130 Cumartesi. pazar 18.00 de. JALE ÖZ YSE'nin *1şİ Aksatma Boykotu,, hükümete günde 300 bin liraya mal oluyor DtYARBAKIR, (THA) Üç aydanberi işçi aylıklannm ödenmediğini öne sürerek YSEÎŞ ile ÎLYSE Sendikasının bölge çapında baslattıklan «tşi aksatma boykotu» nun günde htikümete 300 bin liraya mil olduğu açıklanmıştır Diyarbakır, ürfa, Siırt, Bitlis, ve Mardin Yol, Su ve Elektrik Teçkü&tlartnda çahşan işçilerin üç gündenberi baslattıklan iş ba şında işi aksatma boykotu sırasmda. köy yollan, köy içrae sulan ile sondaj çalıçmalan durdurulmuştur Aylık ve diger sosyai naklannın Bakanlıkç* verilmediğl taJcdirde YSE işçilerinin yurd çapında direnişe geçecekleri. YSEİŞ Sendikası Başkanı Kadir Nftrın tarafından bildirilmiştir. Müthiş Komikler KOZALAKLAR VE Halk Türlcüleri Yıldıa Adres: Sıte Sinemafi Kat. 1 Tel: 46 33 58 NAZM «IIUI KEIEBEKlfl YIMKll 30 tlHONSUMASYON 1 } ». SEMADENİZ PIPATYA BOGA GüRESi ork.ATLANTiS.G mmm NUR İSMET NEDİI» S E V G İ S Ü N Haldun Özdenizmen İHSAN • AŞKIN Ork. OZANLAR Fiks menü 30 TL. Salı bayan MUAZZEZ SEVİL • SL'LUKDLE EKtBt % GASKONLAR Ork. ve KADIKÖY OPERA TAŞDELr.NLER TİYATROŞL! (36 1)8 21) Avr**Mlliyfl'uı Vtfrakiy)<f%ırmıPazartesi hariç her gün 21 15. Çarşamba, Cumartesi, Pazar 18.15 de. .. rs ÇALI KUŞLARI Fiks Menü: Yiyiniz ıçıniz, Işletme Vergisi dahil sadece 50 TL. ödeyiniz. Eşlerinizle gelmeniz rica olunur Tel: 44 51 43 45 45 95 Beyoglu • GASKONVA KÜÇÜK KOMEDt TtTATROSt) Mehmet Özekit (21 5 81) Koca C M. Paşa . ZURNADA 2115, Çarsamba. Cumarteal. Pa> zar 15.00 matine. MtNt SEKS PANDOMtM TİYATROSU ,'Ntsantajı Eytam Cad. 21 Ruje Nnar salonnnda . 47 3S M Gije 1421) 2 bdlüm. H o. yun. Her gün 17.00 de. Pazartesi 17.40 ve 21.15 de. MUAMMER KARAL'A (44 S4 02) Millt rırtına MUzikal komt. di . 3 perde Pazartesi hanç her gece 21.30. Cumartesi. Pazat 18 06 de. Persemb» haıka. Talebeya ner ftra tenzllâl NİSA SEREZL' TOLGA AŞKINEH TrYATKOSU (Sisli 47 |S S6) ÇARK Carsamba: |5.0() ıo(renci) Persembe 18.31). (Halk): 2130: Cnmartesl: Pazar 15.00 »e 21.34. ŞAHANE OUL Cuma 15.00 (halk v« ötrend) ve 2i 30, NEJAl UIUUI «e AJtK.ADASLARl (21 7| 86) Sehıadebajı By yük Tiyatro Bazılan Musakka SeTet SaJı baric. beı aksasa 21.3« • C ccat Pazaı 1815 n 2130 ORA1.OĞLU rfTArROSU (48 «0 80) ANNEME KOCA ARIYORUM Persembe harlç her aksam 2i.ıs de. Caraamba. Cumartesi. Pazar ^5.15 te. Pazartesi 2115 ve Çarşamba 15.30 da hali v» talcbe tenzilâtlı. OCAK SAMNESİ lAren» Tiyal. roıunda . 4» g4 19) ÇİL HO ROZ Pazartesi harlç her gece 2115: Carsamba: Cumartasi p«zar 18.15 de matine. DEVRJ s ü LEYMAN 71 7 Ocaktan iıibaren: Pazartesi hanç, ner sece 2115. Çarjamba. Cumartesi. Paıar «.15 21 15 de. VfTf URAJÎ TTTATROSO: rYapı Endüstrl Merkezi Rarbiye • 46 50 77) ". HIZUR ÇIKMAZ1 Salı, Perjembe; Cuma 21.15, Çarjamba Cumartesi; Pazar 15J0. 21.15'de. Uf MAVMUN KAUAJtE IİVA1ROSU rakjlm Sıraselvtler . o tel Keban a|tı («9 »0 10) Azn Nesin'ln SEN ADA.MI UELI EDERSİN • Mflzlkal komedi Pa»rteal harlç ber aksam 21.30. Cnmarteai. pazaı lgJ02U( perKmbe tenziIatİL UMA«TfSıO€CII.»i3ll HJtK AUNM OMtUMU «A.KU»« U M U M i l ] a | | «MTMie H BAKİ TAMER OLMAZ Pazartesi hariç her gün PEŞKEV a TUI ıo»umı uau B U lara. Pazar umuma 14'te matine Suadiye ATLANTİK Sinem u ı karşısı Rez. 55 43 ?• Gaskonyalı TO M A TARtHl SULLKtLE KKtBl BEYAZIT NİS DÜĞÜN SALONU SANTÖZ AYLA AKIN JALE ÖZ SİHİRLİ KEMANLAR Müthiş Komikler KOZALAKLAR Folklor: KONYA EKIBI VE T Halk Türküleri YUdızı Harika Şantöz SUZİDf KASACI DARVA9.SCVTAP ÇCTINKAU TtEMaH CROEM euNUL COLEK HtLE ANNA MARİA BtRSEN BENGt) $ELALE FERAY SERPİL SEREN NAMİ EREN Nt)KET . OENİZ TAN NKJAT TARLAN ORR. «• GÛLDAN C ten Pazaı daruh matln* Rezervas?on 47 94 43 Yemek. meza, Içki dahll 50 T i . NILUFERKOCYlGiT N A Z L I Adres: Beyazıt NtS Salomı Te: 27 11 19 MUVEDDET GUNBAY ALTAN GÜNBAY ÜZTURKSEREN6fl. UKSRE n n oecı rkts »tnu « T I n n oecı rkts »tnu « . Yeni ts Kanunu hazırlanıncaya kadar. iptal edilenin yerine eski kanunun uygulanacağı açıklanmıştı. Tatbıkat ise bunun mümkün olmadığını gösterdi. Pratikte eski kanun uygulanabilmiş olsa bile, bugüne kadar yeni kanunun çıkraış olması gerekirken, en yetkili löşiler olan HâMmlerin karar vermeden bekledikleri hUkümütçe bilindiği halde bu güne kadar hiçbir teşebbüse eeçilmemiştir. Işçüerin Anayasal hakları çiğnenmektedir ve bu hakların iadesi için hükümete yeni bir kanun tasarısını Meclise sunmak dıjında agır bir görev düşmemektedir. Olumlu blr teşebbüse geçilmeden hilâ beklenilmesini iyi nijet olarak vorumlamak ne derece dogrudur... 6AIATA KULESİ TANJU OKAN EBSEN AYLÎN AYSCN ERCAN HASAN MUTLLCAN Yemek müziğinde VİO TEKİN rAN'KILAR ORK. Takdım eden AC*R BALTAŞ ŞANTOR ÇETIN VE Gıriş 5 TL. Çarşamba 2.5 TL. C. TesiPazar Matine 15 TL YEMEKStZ KONS. a. TL. Kuiemız her türlü topıantılar için emrinızdedi' REZ: 44 09 26 44 09 84 J3EHİYE AKSOY MHRAYSUNAr VSIU OSTUNPOYRMSETOrk rmt tmtmı MAKS1M ve GAMZE ÖZ ORHANBORAN 10SAMBASA00RES PARACUAYOS NEBAHAT CEHRE ONDER S0M6R ^SEVDAA/DMT \SALiMDUJVDA8] ARILAR GUUSüMKAMU. SAADETSUN KOHA VA \SELDAASKIM\ \SERPİLÖRÜMCBR K0NSUMASYCN20TI. ı| 46 05 TS GOLDFİNGER OIRACAN CAZINOSUii \ SUKRAH AY ANTE.YLER ÖZDEMİR OZDEN AYTEN PEKALP ORK. HASAN HUR K A D I K Ö Y AS (36 00 50 KadıkSy) Vmn KatHim Günlerl M. SerraBo ARZU (33 13 88) Sabata L. Van Cleef RİS ATLANTİK (55 43 79) Kara Serif .( Brown RİS ERCAN (37 22 »0 Kadıköy) TatU Meleğim T. Şoray • R. S l ' R n r y » • KP t» m nt Kaa.hoT Tatlı Meleiim T. Şoray R. ERGtN (Ütküdat • 33 II 2S) ı Yaşamak Kolay Deril A. lşık R 2 Kaderimain M. Sovdan KENT (36 »6 12) Bana Sevdifrini SSyle t. Lemmon RİS OCAK (36 37 71 Kadıkdy) Ö»retmenin Kaderl E. Riva R. Fr. OPERA (K.dıkoy M • 21» » Yajamak Kolay Dejll A. l 5 ık OZfîN (36 M 94 KadtkBy) Tatlı Meleîim T. Şoray . R. REKS (36 «1 12 Kadıkoy) Bana Sevditinl Sgyle 1. Lemmon RİS Ecel Köprüsfl G. Sefal Rİ« Sl^AR (33 (|6 68 Üükildar) Ganrrterler Kannnu K. Ktnr RT. SİNEMA 63 (55 10 84) Mexico 70 Diiııya Kupası RT ÜSKÜDAR (33 24 75) Sır Klipn L. Tumer RT Pamır P1NAR AYTEN ŞEN Fiks menü 30 T..L. tçkl. servls hariç. Rezervasyon: 46 31 46 Rt Donai İş suçluyor.. Donat İş Sendikası tarafindan yapdan bir açıklamada, Adapazarı Zlral Donatım Fabrikasmda î yıl öncesine kadar gfindfiz ve gece vardiyası halinde çalı?ılırken, siparişler karsılanamaz halde iken bugün sadeoe S u a t çalısıldıği belirtilerek, «Kasrtlı davramş ve kötü Isletmtcilik, özel sektör lehine fabrikayı tezgihlanm değerlendiremez bir hale sokmuştur. Fabrikada 15N isçinin çalıstmhnası mümkünken, halen sadece 850 isçi çahstınlmak ta ve tezgihlar boş tutulmaktadır» denilmektedir. Bildiride, Türkiye'nin zirai donatım malzemesine faılası ile ihtiyacı olduju. fakat kötü rönetim ya da kasıtlı olarak ham maddenin zamanında sipariş ediltnedi| i ve bu bahane ile fttıl kapa • tite ile çalısüdıfcı belirtilraektedit. İBEYAZ KELEBEKLERj T A R A B T A TRİANON'da TAVERNA YEPYENt BÎH DEKORLA UECE KULÜBO TAVERHâ ALÂADDİN ÖZTÜRK SERENGIL NİLÜFER KOÇYİGİT * EFGAN EFEKAN * . CÜIBİN ERAV • SEVTAPÇETİNKALt > FUNDA POSTACI BEDRI AYSELI t ŞENSOY Petrolİş, uç ~ yabaneı şirkelle müzakerelere devam edivor Petrollş Sendikası ile üç yabancı petrol şirketi Sheü. Mobil ve BP arasmda. grev Sarannm alınmasindan sonra veniden baflayan müzakereler devam etmektedir. Petroltç Sendikası 1 kolu s^ $ viyesinde yapılan görüşmelerden bir sonuç ahnmazsa, önümüzdeki günlerde kesin olarak greve gidileceginl açıklarken. Uç yabaneı şirket yetkılılen. »öz konu*u Sendika ile halen yürurlttkte olan I? yen sevivesınde sötleşmelen oldugunu •«çıklamıs lar, is kolu seviyesinde vapılan görüşmelerde ucreı taiebmde buIunmanın kanunsua olduğunu Uen surmüşlerdii. Özel Sazları ERKÖSE KARDEŞLER ALİ ERKÖSE SELÂHATTIN ERKÖSE BARBAROS ERKÖSE ESRA ERTEN Çalıkuşlan " Sevım Celebi Berk Zerengıl • Sulukule ekibi ve JORJ STÎLL Ork. Her Pazar 13'rie vemekli matine 15 ceşıt roeze et veya balık ve işkembe çorbası 25 TL. REZ: 62 40 Ul 136 TAŞLIK Özdemir Erdoğan SERPİL GENCE GÖKBEN ve DURUL GENCE 10 Kunsomasyon 30 TL Cumartesı Pazat 16.(10 1900 matine 15 IX Rezervaıyon: 47 73 40 48 01 35 NOT: Kulübumüz PazaT günleri 15 00 den itibaren DISKOTEK olarak açılctır. * •k * * BÜLENT ORAL YURDANUR AYStN StMEB NİL • GÜN Ory PERIHA.N METE ATES Ork ÖZVER ECZANELER • BAKIRKÖY: Zuhuratbaba Aytaç (Yesllyurt), Yeni K. Çekme^ ceı. Nur (Safrakoy), Em=K (Osmanlye). Omür (Kanarya), Topdemir ıG. Gortn), Okan (B. Evler) Zuhal (Şir Ev ) Merkez ,(Esenler) • BEŞtKTAŞ: TangUn Ç,nar (Or Köy). Cem (Bebek). Yeni ıLevent) • BEYOĞLU: Günes. Tansan Gunseli • EMİNÖNt: Sefkat, P a r k, Beyazıt Halk. • EYÜP: Yaprak. Derman (Sağ Ramı. Sebat (AI. Koy) • FATlH: Gundoğdu, Ata Yeni Guraba. Hasekı. Merih (Cer Pasa). Dogsn (Balat) » GAZtOSMANPASA: gükran. Hurrıyet (Kuçuk Koy) • KADIKÖY: Pars. Can. K ı . zıltoprak Kopruiu. Günes • KARAKÖYr Yeni • KASIMPASA: yeni Tunn. ^eni ıHalıcıoğluı • SARIYTR Büvükdere fstüîve Sağlık • SİŞLİ Sişli. Alruj Yeni Sisli Defne Sağlık. Inan (Mec Köy), Entfr. (Gülteue) Okçular 3enav fOk. Mey.) • CSKÜDAR: Imrahor. Ünsal Ilkin ıB. Bcyl) AJper (Alemdaâ. ' • ZETTİNBt'RNU: Hayat. OrKRİTM*8 ve ESRA TEL: ERTEN Ç«ry»mb« Patar m»tfn * BERKANT • Fiks menü içki dahil 3 5 TL. £3 69 6Ü TIYATROLAR TtYATROLARl HARBtYE 46 0« 28) ZENCİLER Paıartesi harie her g ü n 21.00: Pazar 15.30: Carsamba öfrenei: Cuma halk tunu). fENİ KOMEOf (44 M 09) Ba ne tesadüf Oyaa 2 perde Salı haric her «fln 2\ .00 Parjır 15 M< da tenzllttlı FATtH (22 01 71» BALABAN AÖA Pazarte.1 harlç her gün 21.««, Pazar 15.30. Salı oğrenciye. Carsamba halka tenzilâtlı AL ŞAPKAL1 KIZ Çocuk oyunu. Carsamba 14 30. Paıar I].o0 de CSKUDAR (33 n 17) •tVA.NOV» Coma harie ber rtn 21.00'dt Pazar |5.1«'d» Pasarteai «frenei Perfembe halk tenzOIUı. Bnfae Ran Çocok oranıt Canamha 143» Pnar | l . W d e KADIKÖT (36 3J 21) KADIM.AR Oyun 2 perde Pazartetl. Sa' hariç her fürj 21.00, Pazar 15.00 t? yc JtDenTzAtı RESTORAN GAZtN») KAFKAS CLUP IVMPASK *KYIM AKOfa MEBMET, mtö * OKAN YUMAZSAN MAVİ ITlLOfZLAR ÜNSAISEVİNC HİDAYETELİGÜL bU /1/Poarieıl S4 hWt kv«M« M l.ALt BELKIS SALİM DÜNDAR Oryl. SEMRA TİMUÇİN FATtH ÇIGAY SLHEYL OENİZCİ Ork. BEHİÇ ALTtNDAĞ S «olist AYTEN ALPMAN TakHim EStN ULLTR Tel: 63 46 70 63 43 70 TAUİTI Mal.). Mevki (Sağ. Mal.), Yeni SEVDA AYDAN ENGİN DENİZ K O H O VA TORUS rtRHAl ORK ve 1 Cu mhuriyet Rej al EEÜ91 13». 2*7. 1313<IO TANJU OKAN • DARVAS • BIRNUR • ÜMTT GÜVEN % ADELLA .ISP. SANTÖZ) ENDER ARIMAN SAAOET GÜNEŞ Fiks menü 50 TL. ıçki dahıl Hususî yemekler ve toplantılar alınır Rez: 47 38 15 • 62 40 01 / 30 DORUK Ha mit An K>lt»n 24 4yu kölç« 17S. 180. 150. 152.1.1* 135 U .tn 19.85 ORK Pazaı 14.00'de matın* rtezervasyon: 374364 372084 ^.aam. ONATKUT MKİOOYARLAR 0RK.AS6USI gEBAHATCEHBE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle