20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHL4K YASASINA UYMAY1 TAAHHUT EDER Sarubı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecıhk T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı îsleri Müdürü : 8AMİ KARAÖREN Basan ve Yayan : CLMHURÎTET MATBAACILIK ve GAZETECÎLÎK T.A.$. Cağaloğlu Halkevl Sk. No. 3941 ANKARA Mamttı Buhrtn T«M* Api ^ Y«üjehir Tel: 1J0M0 13»*** tZMÎR: renipas» Bulnn Afsaroglu tlbanı No. Tci: 11230 M O TS GÜNEY ÎLLERİ KunıkAptO M askak He. tt feU^tfM 1834 4 BÜROLAR: ABONEve tLÂN SanelUl 8 Aylık S Ajlık 1 Aylı* I«t 1S0 M 44 Znrt Dı«ı 2O 144 13 •«•Uk (Maktuı 1 n 1 od «ayra (Santtml) 4. S. < oeı ayt* (Santtml) Nlfaa. Nikah, Brtenm*. Dogum ötüra. Me»u«L Te«ekku> IS Cra.t ölüm. MerUd, Tetckkür *» üneO (t Cm> m 80 7» |«0 100 15» Un V ' » SAY1S1 50 KURDS 1» u Baskınlar (Bastarafı 1 inci sayfactz) fotoğTaflarını Emniyet orgiıtüne dağıtmtftır. Uçar, ODTÜ'ye geliyor Sevım Onursal'ın evınde, polıs ve ıcra memurunun bağlaaması olayına karıstığı ıddıasıyla aranan ODTU oğrencısı Irfan Uçar, dun öğleden sonra ünıversiteye gelmış ve Rektor Erdal înonu ile goruşmüştür. Uçar, lnönu'\e ne banka soyjrunu ve ne de bununla ilgılı djğcr olaylarla hıçbır ılı;kısı olmadlğını bıldirmış ve derslere devam edip edemıyeceğinı sormuştur Bunun üzerine Rektor Inönü, durumu sorusturma gereğını duymuş ve Ankara Valısinden Uçar hakkında bılgi istemıştır. Vali, Rektore verdiği eevapta, Uçar hakkında 16 Ocak 1971 tanhıni taSiyan «Gasp \e hürriyeti tahditiddiasıyla bır gıyabi tevkıf müzek keresi olduğunu bıldirmıştir. Irfan Uçar, Erdal Inönü'nun yarıından ayrıldıktan sonra, Rektorlükten çıkarken bir uzatmalı jandarma onbaşısı ıle karşüaîmıştır. Uçar'ı tanıyan onbaşı, öğrencıye, ihbar aldıklarını, hakkında tevkıf kararı olduğunu ve kendısini yakalayacağını büdirmış, elındeki sten tabancayı doğnıltarak, Uçar'a kendisıyle gelmesını soylemıştır Ancak bu sırada, desr bıtımıyle unıversiteden çıkmaya hazırlanan oğrencıler, olayı gormuşler ve Irfan Uçar ıle jandarma onbasısmın etrafını sararak, onbaşı aleyhınde gosterı yapmaya, «Özerk Üniversite!» dıye bağırrnaya bajlamışlardır. luğüne götürülmuş, buradan "1a Adliyeve ^evkedılmişlerdir Sav cılık. Sıbel Av \e Sema Karaerkek hakkında, «önceki ifadelerivle basına söyledikleri arasında çeliski olduğu» gerekçesıjle tutuklama kararı istem'ş, ancak mahkeme, bu ı«temı >ıne reddederek, sanıkları serbest bırakmıstır. Milti Piyongo dün çekildi Mılli Pıyango'nun 19 Ocak 1971 çekıhşınde ikramıye kazananlan n tam lıstesı, şoyledır 334564 numara 1.000.00» Lira 139757 numara 300.000 l i r a 093748 numara 108.000 Lira 231401 numara 100.000 Lira 276966 numara 100.000 Lira 40.000 LIR4. KAZANANHR 006096 010515 106540 120344 146130 163379 221450 239600 279388 347447 20.000 LİRA KAZANANLAR 013347 023393 114727 138640 177109 206692 215279 216980 228299 241327 262224 292509 292793 307956 328305 329567 330776 351143 387146 388021 10.000 LİRA KAZAN4NXAR 000597 007581 015928 020862 040312 048944 060999 061131 074098 079708 082522 086319 086913 109717 118282 130023 143371 150542 153225 155435 156983 165112 166597 169408 171248 188154 191241 199342 207991 2III68 213472 223685 243646 254653 260876 263990 269207 272107 278418 288893 306531 310474 314852 317568 336281 337673 353934 3560<î8 375000 383836 Özmen: Hükümetin (Baştarafı 1 ıncl sayfada) rak llâç fiyatlanndakı artışlara değinmiş, devalüasyon kararından sonra ılâç fıyatlarının arttığım, bazı ıddıalara gore, ılâçların cıddî bır kontrolden geçırılmedîğını bıldırerek, «Halkımııuı satın alma gücüne nazaran ilâçlar çok pahalıdır, yabancı finnalar lfizumsuz vitamin, iştah verici ilâçlarla piyasayı doldurmaktadırlar. Halkın kııllandıçı bn ilâçlarla tedavi zorlaşmakta, sıhhat bozulmakta, fuzuli yere para ödenmektedir» demıştir. Sağlık Bakanı Vedat Âli özkan, Mudernsoğluna cevap vermek uzere söz almış, il&cın gerçek değerı üzerinden vatandasa satılmasını sağladıklannı iddia ederek, pıy&sada fahiş fivatla ilâç satılmadığını one sürmüştür. yapmıs ve 1970 Eylülünde çıkarılan bır kararname ile gazete ilân isleri yerü esaslara bağlanmışken, btiyük gazetelere tanınan haklann bir kısım tasra gazetelerinden esirgendiğmi ileri sürmuştür. Aygtuı'ün bu konuşmasma eevap veren Devlet Bakanı Turhan Bılgın. Basınll&n Kurumunun değişen sartlara uygun hale fetırıleceğinl, taşra basmının ö nemli sorunu olan 10 punto fl ilân basılması hakkında Şuba aymda yeni bir kararname çıkanlacağını söylemiştir. İımir İTİF öğralim üyelerine verilen haklar Anayasa'ya aykırı bulundu ANKARA, (THA> Anayasa Mahkemesı. Ege Unıveçsitesine geçen yıl, fakulte olarak baslanan Izmir İktisadi ve Tıcari Ilımler Akademisi öğretim üyelerine, ünıversite öğretim üyelerine tanınan haklann verilmesıni, Anayasaya aykırı bulmuştur. Anayasa Mahkemesi. lzmir İTİA'sının fakülte halıne gelmesıni ongoren 1170 Sayılı Kanunun geçici 1 ve 2. maddeleri ile Akademi öğretim uyelennin Akademik iınvanlarının saklı kalacağı yolundaki hükmü dısında kalan öteki hükümlerinin hepsıni iptal etmıstir. îptal kararı, 15 Temmuz 1971'de yurürlüğe girecektir. (Baştarafı 1 inci sayfada) işçüere güven verebilmekten uzak olduklan belırtılen bıldırıde, her partinin TürkIş'i kendısme çekebılmek için çabalar harcadığı öne sürulerek şöyle denilmektedir: •Parlamentoyu dahi çalısmaz ha le retiren »iyasal partiler, bu arada yurdumuzdaki bütün kuruluslara da el atmışlar ve nereye girmislerse, o kurulnşları amaçlanndan saptınp, bölmü$ler, kısır rekismelerin icine ihnişler, asıl görevlerini yapamaı hale eetirmijlerdir. Büyük bir oy potanıiyeline sahip olan isçi hareketini, kendi amaçları için kullanmak istc>en siyasal partiler. uzun sureden beri Türkİs'i kendi >anlarına çekebil mek için açık ya da gizli çalısmalar yapmaktadırlar. Türkİş'in partilerüstü politika uygulamasının tartışnıası bu hava içinde yapılmak istenmektedir. Partilerüstü politika uygulamasmdan vazgerilmesinin Türk Işçi hareketinin butunlüğune zarar vereceği görüjünde birleşen yönetim kurulu, bu politikanın uygulama. da görülen aksaklıklarmın da tes bit edilmesi gereği üzerinde durmus, yurdumuzun içinde bulundu ğu sosyal ve ekonomik bunalımdan kurtulması için de TurkIş'e bu>uk \e tarihî gorevler dustüğü kabul edilmiştir.» Bildiride devamla, TürkIş'in 24 ilkesinın uygulanmasını sağlamak için daha etkin tedbirler getirmek üzere yüriıtme kurulunun görevlendırildıği açıklanmakta, Türkts'in bugüne kadar izlediği politikanın yeni duzenleyici tedbirler ge tirilerek devam edileceğı bildirfl } mekte, asgari ücretlerin yeniden duzenlenerek Sağlık Sigortası Ka . nununun en kısa zamanda çıkard ( mşsı istenmektedir. Öte vandan Türkts Genel Başkan Vekih Kemal Özer. Istanbul TurkIş Birıncı Bolge Temsılciliğinin onceki gün bazı gencler tarafından taşlanmasıyla ilgili olarak dun verdiği demeçte «İsçi öğren ci kavgasmm öncüsü biz olmayacağız» demıstir. Özer'in demeci özetle sdyledır: «Türkts'ın sorumlu ve vatansever tutumu, bazı uçlan ziyadesıvle sınırlendirmekie, zaman zaman çirkin ve tahrık edici tecavüz lere sevketmektedir, Dun de (önceki gun) belirli bir öğrenci grubunun Istanbul temsılciliğimizi taşlaması bu niyetin bir devamıdır. J Bunlar, Turkîs Genel Merkezine dınamit koymakla, ya da Turkls Aramalar, baskınlar Deruz Gezmiş Yusuf Aslan ve arkadaşları ıle vakından ııgılı olduğu one surulen Olca Altınay'ın bulunması içın Polıs, yoğun bır aramaya gırısmı^tır Bir doktorla evlı olan Altınay, henuz ele geçırılememıştır İlgilılerin verdıti bıl?ıye gore, Denız Gezmiş ve arkadaşları Sevım Onursal ıle bırlıkte, Olca Altınay'm e^ne de uğramışlardır. Soygun sanığı oîarak aranan Denız Gezmiş ve arkadaslarının yakalanması için Poîıs vapılan butun ıhbarları değerlendırmektedır Bu nedenle, onceki gece bırçok otel ve öğrencüerin kaldıkları evlere baskınlar yapılmış, ancak bir sonuç alınamamıştır. Birinci Bolge Temsüciliğıni tatlamakla ışçileri oğrencinin uzenne saldırtmak mı istiyorlar? Her halde smaçlan bu olsa gerek. Ancak Türkls ve ona bağlı toplulugun vatansever tutumu, arzuladıkları boyle bir durumu hiç bir raman yaratmayacaktır. Işçi . öğrenci kavgasmm öncüsü biz olmayacağız. 31 Arahk 1970 günü 2 saatlik «işi durdurma> olayı Türklf'm gücü hakkında bu anarsistlere bir ders vermis olmalıydı. Görülüyor ki, bundan ders almamışlar ve ışçmin mutlaka sokağa çıkması gayretinden vazgeçememişlerdir. Ne yapar la'sa yapsınlar. Türkîş soğukkan lılığını muhafaza ederek ulkemizde denge unsuru olmağa devam edecektir. Tecavüzlerin devam etmesi, bir gün işçilerimizi mesru müdafaa halıne düsürürse, bunun sonııclarının neler olabileceğı bugunlerden duşünülmeli, doğabilecek olaylardan Türk işçüerinın so rumlu tutulamıyacağı bilınmelidir • Polise tazminat Zeki Adıyaman. müsteheen neş nyatı önlemek üzere secrt kanun tedbirleri getirilmesinl Istemiştir. tzmlr minervekill Mtlnir Dal dal ise, polislere iş gücü riski olarak 1200 Ura verilmesinl öner miştir. Gazete ilânlan Gündem dışı ikmci konuşmayı Amasya milletvekıli Salıh Aygun Gündeme geçiliyor Daha sonra cündeme ıreçilmi ve Ali Nalli Erdem'in önergesi Ü7erindekl pörüşmelere devam edılmîştir önergevle flifili olarak yeniden söz alan Salih üv trun, Universitelerin «timin isife altında venîden teskilitlandınl masinı. vnrtlann i^lâh edilme«ini. mevent merTuatm arnen tat bik ediierek OniversJteye ba^lı ran 8£rfncilerln Tortlara alınmasını» Istemiştir HUsamettin Başer Ise. BSrencl vurtlannın Spor ve Gençlik Bakanlıfı bünyesinde birlestirilme»1 eerektigini öne sürmüştür. Mardin mllletvekiH Abdullah özmen yaptıSı konusmada. «Hfi' kfimrtin (retirecejH tedbirler tt niversite olaTVarının kSkünö kazıvacaktır» demis yine Mardin milletveJcill Esat Kemal Aybar ise. çrrup içindeki tesanüdün her eüçlüğü yeneeeğini ifade etmiştir. Erdem'in önergesinin görüsülme«ıne, devam etfılecektir. Kırşehir (Baştarafı 1 inci sayfada) 4.000 LİRA KAZANANLAR 004180 008805 009169 011485 018126 023231 023906 023960 025651 029794 030909 032640 033851 039424 040967 (BaşUrafı 1 inci sayfada) 056824 059344 062308 062328 065022 065975 067763 067778 067835 073801 leri titriyordu. Mahallı gazetelere 078178 082516 083209 085203 087238 kendi ağzından verılen haberleri 092610 093292 097254 097549 098208 yalanlamak istiyordu... 098739 099215 099546 100210 100602 •Ber.lm oğlum soyguncu olamaz. 102328 104634 109826 111095 113503 Olmaz böyle bir s«y olmaz.... 113884 114466 115762 120698 121759 Yumruklannı sıkıyordu sonra, Kaçıyor 122932 127741 132370 133613 135403 uzun, uzun bakıyordu... Bağırmalar uzerıne olay yenne 136518 137054 141995 142874 146171 •Yusuf. hiç bir raman paraya gelen bır üniversıte yetkılısı, taraf 147912 149526 150362 152371 158547 komet vermemiştir. O, tum insanları yatıstırmak ısterken oğrenci165016 165020 169081 170305 174171 lann mutluluğunu istejen bir ler, îrfan Uçar'ı aralarına alarak 176113 177614 178333 182091 185008 gençtir. Kendisine sylık ihtiyacı kaçmasını sağlamışlardır. Bır su187910 190499 190821 190894 193621 için 500 lira \ermek istedim. Almare daha gosterılere devam eden dı, bu paranın kendisine fazla gele j 193899 195074 197421 197481 202912 ögreneiler, bağınrlarken, üniversi ceğini soyledi. Banka.va adına bir | 203504 203620 208961 210383 216510 te alanı ıçındekı jandarmaların hesap açtırdım: her ay hesabına | 216531 217306 222895 224527 226304 ısteği uzenne, takviye birlıkler 400 lira yatırıyordum. Ayrıca, okul j 229519 233071 233258 234867 234938 gelmıs \e ODTU sanlarak gırış masraflan ve kitap paralan için, 235553 236979 238596 244477 246280 ve çıkıslar kontrol altına alın251200 251646 252364 254053 255557 Ankara'daki ablasma mektup yamıjtır. Olaylar sırasmda Irfan 255971 256107 263472 267772 268543 zıp tâlimat verdim. Herhangi bir Uçar, telefonla Rektor Inönu'yu ihti>aç karsısında olmadığına gore 270077 270908 272072 272216 275289 aramıs ve üniversite alanını terhanka soygunu ile ilgisi olduğuna 278028 279935 280402 280592 280897 kefhğını bıldırmıştır. hiç bir ihtimal •»ermiyorunı. 285162 286650 288145 289259 289826 292621 294344 2943% 295259 296503 «Aramaya gerek yok» Yusuf'um. 1968'deki Kızılay mi297826 300686 300775 301080 302310 tingine katümış, polisi do\düğu id Bu arada, Rektor İnonu de, unı303527 307749 307793 308555 310772 diasıyla tutuklanmıs. bir ttst mahversıte akademık konseyini ola312349 316855 320380 322206 323692 keme} e japılan itiraz uzerine 24 ğanustu toplantıya çağırmıştır. A324157 325587 327868 330784 331286 saat sonra tahlive edilmiştir. O takademık Konsey, 3 saat süren top333104 335729 338600 340627 341269 rihten sonra butun gençlik olaylantı sonunda, zaten bır istek ol344585 346094 346247 346630 346677 lanna katılan oğlum, her defasınmamasmı gozonune alarak, ünı347509 349407 350997 356075 362281 da vakalandı \ e iskence gbrdü. Yi versitenın amnması veya kapatıl362420 364525 366296 366681 378106 ne üzerinde tabanca bulunduğu id mastna gerek bulunmadığı kara380112 384606 385121 385821 385868 diasıyla vakalandı. Tutuklandı. bir rını vermıştır. Öğrenıldığıne go386846 387340 388401 390835 391319 hafta cezaevinde kaldı. Ankara'darc, Akademik Konsey toplantısın 391637 394007 395077 396053 396186 ki *merikan deposunun yakılması da konuşan Konsey üveleri, her 398754 399035 399112 399237 399698 olayında yine ?akalandı. olayda unıversıtenın kapatılması 400 Lira Kazananlar yolunda bır karar alınırsa, bunun Yusurun banka olaymdan kaçSon dort rakamı (0350 0470. 0580 sonunun gelmıyeceğım £o>lemiş ması soygmMruTBfc ynptığmdan otıİ 1378 2014'2802 34SB".3ö42f J3603, 3648 leıdır. ru değil. polisin iî1cence>îlnden ötı# 3682 4202 4438 445S' 45$8 6269 7178 Akademik Konsey kararını açık. rüdür. Yusuf, jriınun birinde ya 8264 8563 8954). bir polis kursununa hedef olup gi lamasından sonra, görustüğümuz 200 Lira Kazananlar decek, yahut yakalanıp işkenceye hukuk otorıtelerı, mahkeme kararı Son uç rakamı (562 606 620 764 olmaktızın bır universiterun veya j alınacak. Butun korkum bu be821ı nim... fakultenin aranamıyacağını, mah80 Lira Kazananlar kemenın vereceğı kararda da, araEn büvük arzum tahsilini tamam Son ıki rakamı (68, 75) ma gerekçesırun kesinlıkle belırtıl lamasıydı. tlk, orta \e lise tahsilini 40 Lira Kazananlar mesı gerektığıni ifade etmişlerdır. birincilikle tamamladı Ama OrSon rakamı (1. 7). ODTÜ'de geçen olaylar sıratadoğuda iki yıl kaybetti. Ben oğ ! sında, yurtlar da boşaltılmamıs lum Yusufla gurur duyuyorum. j yalnız unıversıteden çıkışlarda O tum in^anların mutluluğunu issebeke kontrolu japılmış, gırıstc>en, parada gözü olmajnn pırlan ler ıse, kesinlıkle yasaklanmışta gibi bir çocuktur. Suçlu değiltır. dir. Sırf polis işkenresinden korkmaktadır. Olaylar ortadadır. Tum 1 öte yandan, kendı aralarıntfa toplanan oğrencıler de ne şe J olaylarda hep Yusuf, polis tarafın dan yakalanmış suçlu olarak orta. | kılde olursa olsun, ister jandarya çıkanlmıstır...» ma, ısterse polıs gel^ın, unıversıteyı aratmama ve dırenme kaDışarıda pırıl, pırıl bır güneş var rarı almışlardır. Üniversite çevdı. 54 yaşındaki Mıllî Savunma BaANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) resıyle gırış ve çıkışlardakı jankanlığı emekli sivıl memuru BeAP Afyon Milletvekıli Rıza Çerdarma kontrolu. konsey kararışır Arslan artık ağlamıyordu Yozçel ile CHP Hata> Milletvekıli nın açıklanmasından sonra da gat ılinm Çokelek ılçesmın KussaHusnu Özkan, ulusal hava sanadevam etmiştır. ray koyünden emekli memur Beyıımızın kurulması amacıyla Türk şır Arslan donuk, donuk bakıyor Uçar. iddialan reddetti du . ve bir kez daha tekrarlıyor Hava Kuvvetleri'nin guçlendırılmesine katılma payı hakkında geBu ola%lardan önce, DevGenç du: çıcı bır kanun teklifı hazırlaya Merkez Havsıyet Divanı Uyesı rak Mıllet Meclisı Başkanlığına «Yusuf um sojguncu olamaz beolan Irfan Uçar, kendısiyle gosunmuşlardır nim > rusen, THA muhabırıne, «SovKanun teklıfınde ulusal fiava gnnun ne devrimcilerle, ne beKoçalak'ın babası sanayıımızın kurulması ıçın at Bimle iliskisi joktnr. Daha açık yanşları, müşterek bahıs ve sı Kor Koça'ak'ın babası Hılmı sövleyeyim: Deniı Gezmis'le Koçalak da, dun TRT'nın 19 Ha nema bıletlennden, para cezala arkadaslarının bu soygunu yaprından, trafık cezalanndan, geber Bultenınde kendı ses'nden mı? elabileceklerine asla ihtilır. kurumiar veraset ve ıntıkaı konuşarak, «Oğlum. teslim ol, maj vermiyorum. Polis. bir overgılerınden ve dığer bazı baş adaletten kaçılmaz» demıştır. ynna girmiçtir» demıstir. ka vergıler, resım ve harçlardan Uçar avrıca, bır blldırı yayımahnacak katılma payları gosteril Bir çağrı la>arak banka sovgunu ıle hıç mekte, bu payların Turk Hava' bır alâkası bulunmadığırı açıkKuvvetlerını Kuvvetlendırme ! Mılll Bırlık Komıtesı Uyesi lamış, «Pelis kasıtlı olarak bn Vakfına devredılecegı bıldınl I iken yurt dışına gonderılen 14 olaya gençlik hareketlerinde mektedır. , ' lerden Fazıl Akkojtınlu, dun Dekamnoynnun dikkatini çekmis nız Gezmiş ve arkadaşlanna ' devrimci öğrencilerin isimlcri«Teslim olma» çafrısında bulun j ni karıstırarak bizleri pasifize muş, adresını açıklayarak,«Bana { etmeye çalışmaktadır» der.ckbaşvurduğunuz taktirde hayatıtedir nız tehlikeden kurtalacakttr» demiştır. Arslan'm babası Direniş komitesinin bildirisi öte yandan Kırşehir Valisi Ertuğrul Süer ve îçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavıni Ethem Boy san'm gbrevlerinden alınmalanyle ilgilı olarak dün bir açıklama vapan Mulkl îdare Âmirlerl Dıreniş Komitesı. «Dâvamız. ferdî bazı kayıplarla zedelenmivecek, bn kabil olaylar bilikis meslek mensuplanmızın azmini arttıracaktır» demıştir. Açıklama da özetle şöyle denilmektedir«Miilki idare Smirlen. baklı dâvalarının gerçekJeşmesi için yaptıklan çabada, bir taraftan konunun halli vönünden yetkiiiIerle (törüsürken. diğer taraftan Türk tftareciler Derneji Genel Başkanı ile bir komite övesinin çörevdrn alınmasını hfisnünfretli bir hareket saymıyacak ve bun dan doğacak hareketlerin sortunInlatunu kabul etmirecektir. Divamız. ferdi bazı kaviplarla cedelenmİTecek, ba kabil olaylar bilâkis meslek mensuptanmızın azmini arttiracakiır. Şahıslan vSnünden. görerdpn alınan meslekdaşlanmızın haklarını yarfi orfanı önünde savunurken, meslegi temsilen, Direniş Komitesi olarak kongrece Terilen vetkileri, perektijrinde, kullanmaktan hiç bir şekilde çekinmivecelimizi bir kere daha tekrarlarız.» Mahkeme, 13 öğrenciyi serbest bırakfı Istanbul Teknik Üniversite 5nunde geçen ola\ lar sırasında polıs tarafından yakalanan 13 oğrencı, dun mahkemece serbest bırakılmıstır «Izrar» suçundan sanık olarak yakalanan oğrencıler, Nobetçi Sulh Ceza Mah kemesine tevkif isteği ile sevkedıl mi«tır Ancak çağnlan tanıklarm hıç birinın gelmeyışı, sanık oğren cılerın de iddialan kabul etmeyişi nedeniyle. mahkeme tum sanıklan serbest bırakmış ve duruşmalannın iki ay sonra devamına karar vermiştır. Ancak. duruşmadan sonra polisler, sanık İTÜ öğrencilerinden Cavıt Savcı'yı «asker kaeağı» olarak yeniden yakalamak ıstemişlerdir. Bu ıstek uzerine. Askerlık Şubesinden bir yakalama emrinin olupolmadığı polıstcn sorulmuf ve arkadaşları ıle avukatımn da müdahalesi yuzunden Cavıt Savcuıın yeniden gozaltına alınmasına engel olunmuştur Bu arada. avukatı ile bırJikte Adli Tıp'a gıden Cavit Savcı'ya üç jünluk işgiiçten alıkonulacak derecede vucudunda darp izlerı olduğuna dair rapor verılmiştır. Fethiye (Baştarafı 1 Ind taTfada) dolan uzun saçlı ve takkeli Nurcular, halk tarafından ılçeden kovulmuştu. Gördes'te GÖRDES, (Manisa) Çıçekh kö\unde 20 oğrencısiyle Suleymancılık tankatı hakkında öğretim yapan gizli bir dın okulu, baskın sonucu, dün ortaya çıkarılmıştır. Bir süre önce köyün din görevlisi 24 yasmda Izzet Tınal tarafmdan açılan okula Emet ve Sımav kovlerinden ffelen 11 ve 14 yaj arasındakı 20 yatılı oğrencinin devam etmekte olduğu tespıt edilmiştır. Görıîes Kaymakamı Mustafa Sokullu, baskın sırasmda bızzat bulunduğunu belirterek Kur'an Kursu ve okulu içm kaymakamlıktan izin alınmadı. gını, gizli öğretim yapıldıgını belirtmiş, din görevlisi îzzet Tınal'ın tavcılıîa venldiğını sövlemiştir.. ögrenciler ise memleketlerıne gonderilmi$tir Hatırlanacağı üzere. a&ı geçen kovde geçen yıl bu aylarda «Teşil Sancak» ve «Şapka yırtmı» olavlarıyla ilgılı olarak genı? soruşturma açılmış, bazı tutuklanmalar olmustu. AET bir canavar (Bastarafı 1 İnci sayfada) yalanlamıştır. öte yandan Ortak Pazar'dan yararlanan ulkelere örnek olarak Yunani«tan'ı gosteren Çağlayangil. Turkiyenın Yunanistandan daha çok taviz elde ettiğini öne surmüstur. Hiçbir vecibemiz yok Dsi*len Bakanı î Sabrı Ça2lavangıl, basın toplantısında Turkıye'nın Ortak Pazar Topluluğuna karşı hıç bır sorumluluk, yüklenmedıginı beiirterek. «Bu karsı hiç bir vecibesi yoktur drnilebilir. Ovsa avnı süre zarfında toplnlnk Türkive'ye 8nemi knçSmsenmeyecek yeni tavizler sa^lamıstır» demiştir. Çağlayangil daha sonra sorulan bir soru üzerine Türkiye'nın AET've sivasal bir kararla degıl ekonomık kararlarla gırdı£ıni belirtmij ve bu karara ba. zı hesaplar sonurunda v:la«=ıldığını sövlemiştir. TopluluSun «iyasal birliğı *m»ç tuttuğunu doğrulayan Çaglayangil bu k o . nuda bağımlılıl» varacak bir endisenin yersiz olduğunu 6ne surmü^tür Akademiler de yönetim özerkliği istiyor «YGksek 5|retim knrnmlannda çalışma (ruvrn ve özjürlüjtü» ile «orjak ilkeler» kanun tasaf^Vtnk irJM^en Devlet Güzel Sanatiar Akademisi öğretim üve ve yardımcıları dün yayınladıkları bıldırıde. «tedbirler kanunu tasansı, gtinfimazdekl koşullar içinde huzur saglamak şörle dursun. tanı tersine anarsivi daha da arttıracaktı» demislerdır. Bıldırıde, guven ve brçürlük duzeninm, tümu ile toplumda sağlanmadıkça, yuksek öfcretim kurumlarında da saglanamıyacağı ifade edılerek özetle şoyle denmiştır«Anarasamınn cerçeMesmesini önifördüsü dfizeni saglıracak ekonomik ve soaral tedbirİer alınmadıkça, tutum ve aygvlama toplumumuzdaki deng^sizlikleri iridereceği verde arttıncı TÖnde olursa. Tarihsel ve toplumsal celişmemizin gerçeklerinden esinlenen Anayasa emrine karşı, toplumu parçalayıcı. çatdısı egititn vayRinlasarak sürüp gittikçe tasarı bir fayda jetirmiyecektir.» Ortak ilkeler kanunu tasansj konusunda da dogrudan doğruya üniversite statıisüne baglamlmasını istiyen öğretim üyeler ı. «Akademimiz, finivrrsite statüsfine bağlanmalı re bilimsel özerkliginin yanında vönetim özerkllği de sağlanmalıdır demişlerdır. Bayındırlık Bakanlıgı Tapı ve tmat Isleti Reisliğinden Ankara Bahçehevler Kız Enıtıtürt Te Kıı Sanat ö|retmen Okulu Bınası Proje Yanşması 28/12/1970 tanhmde Mnuclanmıştır. 1. ö D 0 L Yardımcıları î I YALÇIN OGUZ T. H. Münü BEATE OCUZ T. H. Münıh ENDER ERGÜN D G . S A . NESRÎN ERDEM Z.M.Y.O. AFFAN YATMAN Z.M.Y.O MEHMET SAPÇ1 TEOMAN KONURAY OLGAY BİLGÎN MUSTAFA DAY1 NÎHAT AKAY ASIM G0RKANL1 <Î.T.O.) ASIM GÜRKANU TURHAN tNCE EROL ÇIĞIRGAN SAMt SÎSA (Î.TÜ.) YILDIRIM ALTAV HAÇÎK ERAM EÜLENT CEDETAŞ ÖVER ÖZYAR I.T.Ü. TAMAY SCTMEN t.T.Ü. AKIN OKTAY YILDIRIM ALTAV TURAN YAŞLICA M SERTER ÜÇER CENGÎZ EREN D.G S A. ÖNER TOKCAN D.G.SA. ALP ORHUN ÜNAL TÜZÜN HALÛK TAŞKAN METÎN EREN D.G.S A. HAYATÎ TOHCMEKER ASIM GÜRKANL1 EKREM PAKDEMİRLİ SADETTÎN GÖKÇE YILDIRIM PARLAR D.G.S.A TEOMAN SÖNMEZ AYDIN BtNGÖL ALPASLAN ARITÜRK ERMAN TULGA D G . S A ÜNAL ORPAK DG.S.A AYNUR KÖSELECİ D G S . A . MAHMUT TÜRETKEN D G.S.A. MUSTAFA BALIKÇIOĞLU İSMAİL GÜVENÎLÎR KEMAL TÜHETKEN Hacı Demypilip (Baştarafı l inci sayfada) Toplum PoliMnce dağıtılmışlardır Bu olayla ilgili olarak biri kız. 10 öğrenci ğözaltına alır. mi'îtır. Ankara Özel Eczacılık Yiiksek Okulu'nda ıse. dırenışe geçmek istemeyen oğrencıler arasında çatışma çıkmış, 13 kışi Toplum Polisi tarafından gozaltına alınmıştır. Hacı Ali Demirel'e aıt özel Yükseliş Yuksek Okuluna da gece geç saatlerde büinmeyen ki«iler tarafından dinamıt atılmıştır Patlama nedeniyle okulun giriş kapısı ve yanndaki kantin hasar gormuştür. Olayda >aralanan olmamıştır. Statik Rapor Tesısat Raporu Elektrık Raporu 2. Ö D Ü L Statik Rapor Tesısat Raporu Elektrık Raporu 3. ö D O L Statik Rapor Tesisat Raporu Elektrik Raporu 4. ö D Ü L Yardımeı Statik Rapor Tesisat Raporu Elektrik Raporu 5. ö D Ü L Statik Rapor Tesisat Raporu Elektrik Raporu 1. MAKSIYON Yardımcı Statik Rapor Tesısat Raporu Elektrik Raporu 2. MANStYON Statik Rapor Tesısat Raporu Elektrik Raporu 3. MANSÎYON II : : : : t t : : : t { J t î : I » : : : : : : : I t : : t Güçlendirme Vakfı için bazı vergilerden pay teklif edildi Kredi imkânlan artar Dı>îi«lerı Bakanı Çaglavangıl ve Dısıslerı Bakanlıgı Genel Sekreten Iktisadi tsler Yardımcısı Tevfik Sar«ço|lu konus malsnnda aynca geçıs dönemi. nm gumruk birlıgı. tarımla ! U gili konular, ekonomik pollti. kalann bırbırıne yıklastınlma«ı ve malî protokolu kap«a dıSını belirtmişler her konuda Turkiye'nin avantailar kazan. dıgını one «ürmüMerdir ÇtgUvanri! bu »rada mılt protokold » Türkıve've seçis riönemı için = 220 mılvon dolar kred' tahsi=ı. nın önBöruIduJıinü ıf»de etrnıs, kredılerın «rtsoajını ilen sür. Federasyon (Baştarafı Spor Sayfasında) tır. Futbol Federasyonu Genel Sekreten Ismaıl Hakkı Gıingor, bu konuda. «Genç takım çıkarmayan Muğlaspor'a zl )rün ce» za vrrmemiz de bunu ortaya kormaktadır» demektedır. DOGU LtGİ Kars, Erzurum, Ağrj ve V'an ıllerını ıçme a!an bır Dofu lıgınm hazırhkları bu yıl eskıye nazaran daha detaylı şekılde ele alınacaktır Erzurunda bu nedenle bır Federasyon bürosu kurulmuştur Amatör bır lıg duşunen Federasyon bu lıgın de yaz aylannda düzenleneceğmı ve Kasım sonunda da bıteceSmı belırtmektedir ŞÛRA. CAI.ISMALARI ILERLİYOR Ankara da 2l2'i Ocak tanhlermde düzenlenecek Futbol Şurası ıçm çalışmalar ılerlemektedır Sura'da ozellıkle tesısler, tutbol tiakemlıgi, eğıtım, sağlık. malzeme amatör faalıyetler ve okullar profesyonellık, vonetmelıkler. basın ve TRT ıle ılgılı konulaf ver alacaktır YE.NAL, APAK'A ÇATT1 Spor BaJcanlığı Müsteşan Ulvı Venal Apak m kendısıni ıtham eder şekıldeki konuşmasına cevap vermış ve sunları soylemlştır«Apak başkanlıği sırasmda o kadar kötü örnek verdi ki. bizi uyardı. Bu nedenle Federasyonların seçimle işbaşına gelmesı eörüşümüzden caydık. Apak, Federasyonlar bağımsız ol sun istı\or Asıl bağımsız vonetim kevfi ve cıddiyetten uzah çalışmayı getirir.» VEFAT Hamdı Ener'ın e«i Zerhan Ener m sevgılı annesı, Er.«an Ener Nalân Ener. Fer• a ve Muammer Olçav'ın =n ablaları Sıbel ve Neslı 01çav'ın nınelerı Üskudar Kız Lısepı Edebnaf ngretmenlerindpr Demirerin Muhasebe Uzmanları Semineri bugün açılıyor Türkiye Muhasebe üzmanlan Derneği taraftndan düzenlenen «Muhasebe uzmanhfı ve sermaye piyysası» konulu seminer bufiiin saat 9 da başlıyacaktır. 3 Sün sürecek seminer, tstanbul Ticaret Odası yeni mechs salonunda Tilrltiye Muhasebe Uzmanlan Derneğı Başkanı Prof. Tayfur Tarhan'ın konuşması ıle açılacaktır. MİT de işe karıştı Banka soygunu olaymın sorusturmasına Mılli Istıhbarat Teskılâtı (MlT) de karı^mı= ve Denız Gezmiş ıle arkadaşlarım %atakhk ettıklen iddıa edılen Dısıslerı Baksnl ğı sekreterlerınden Kıbrıs Yunan Daıresınde çalısan Sıbel Ay ıle Dofu daıresınde gorevh Sema Karaerkek hakkında. «Sıvasal eğılimlerinı saptamak üzere» Bakanhkla ışbırlığı hahnde gızlı bır soruşturma açmıstır Öte yandan, ıkı sekreter. Bakanhk tarafından yap'lan soruşturmadan sonra, Bakanhk emrıne alınmıştır. Soygunun faıllerı oldukları Jddıa edılen gençlerın, «Sol» eğıhmlı olmaları nedeniyle Bakanlığın, yuruttuğu soruşturmayla ilgılı olarak MtT'e geniş bılgi verdığı oğrenılmıştır. Bilır.dığı gıbı, S:bel Ay'ın çalı=tığı Kıbrıs Yunan Daıresi. Kıbrıs anlaşma7:ığı ve Yunanıstan ıle olan ihşkilere Sema Karaerkek'ın gorevh olduğu Daırefi ıse, başta SSCB olmak uzere, sosyalıst ulkeler ıle dı§er Doğu ülkelerıne bakmaktadır. mukaddardir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhur'vet Senatcnında dun gundem dışı bır konuşma yapan Dıyarbakır bağımsız senatörü Salâhattm Cizrelıoflu, «Hükümet, düşüş kader rotasma çoktan girmiş bulunmaktadır. Neticede düşüş mukadderdir. Arzu edilen bu düşüşün, iktidan iktidar olmaktan çıkaracak sert bir düşme yerine yumusak bir düsüş olmasıdır» demıştir AP Gurup Başkanı Ahmet Nusret Tuna, Cızrelioğlu'nun sbzlerinde Grubuna sataşma olduğunu one surerek. soz istemış ancak Başkan Mumcuoğlu, Cızrelioğlu'nun konuşmasmda sataşma değil. temenni olduğunu belırterek söz vermemistır Tur.a'nın dırenmesı uzenne genel kurulun oyuna başvurulmuş ve 37'ye karsı 21 oyla AP Grup Başkanınm konuşma ıstemi, reddedılmıstır. Statik Rapor Tesısat Raporu Elektrik Raporu î : t BERİA ENER Hakkın rahmetıne kavusmuştur Cenazesi 21/1/1971 Per^embe gunu (yann) öğle namazından sonra Fıstıka»acı Yeni Camiinden kaldırılacaktır Mevlâ rahmet evle\e ENER AtLESİ (Cumhuriyet • 606) Projeler, Yapı îslert 5 BSlge Müdürlügü Sergt SalonunıJa 5/1/1971 Sah gününden 16/1/1971 Cumartesı gününe kıdar, •aat 9.00 . 17.00 «rası sergılenecektır. (Basın A. 519010326/582) Sayın doktorve eczacılara İlâncıhk: 1702/591 Çok sevgılı kızımu MELTEM ERGUN'un ftni rahatsızlığını teçhis ve tedavı eden kıymetlı Dr operator Mehmet tl'a Bılgın ve veSenimu Dr. Incı Kadıuglu'na, ayrıca fedakârlıiını unutamıyaci^ımız narkozitot Dr Faruk Muftuoğlu'na amelıyat hemsiresl Suna Egeı Şukran Kıran. Gulten Arel ve Solmaz Yer.ı'ye; bızden vakın ıigılcrini esirgemeyen Dr Saml Clus, Cocuk Hastahanesl bashekımi sayın Dr Servet Bilir ve muavınlen Dr Servet Suıner'e ve asıstan Dr Orhan Sabuncuoglu'na, t>u »rad» ujuntumuzü yakından paylasan butun me sai arkadaslarımıza: dcst ^e yakınlarımıza candan tesekkuru bore bılinz. Nuraî Yıima , Cumhuriyet 601 AGI BİR KAYIP Istanbul Barosu Avukatlanndan. Ticaret Odası eskı Hukuk Muşavirı, Sabahat Guran'ın eşı, Sait Guran ve Alev Akçay'ın ba. bası Veiatlar için Kıymetlı hocalar ve duıhanlardan muteşekkil cen*ze m rasım ekıbımız bır telefenla emrınîzdedır Gazete ılânı ve umum muamelât ıçm ayrı üeret almmaz. Cenaze işlemlerini isletmemiı deruhte eder Acı (unlerinizi oavlasınz Campovit Enjeksiyona mahsus karaciğer ekstreli Vitamin B kompleks'i Bay©r Bürosuistanbul G=AF'KA C * 711 Yine çözaltma ahnmışlardı Dun sabah gorevlerıne giıfen Sıbel Ay ve Sema Karaerkek. Bakanhkta vetkilılere ıfade VPTmışlerdır Her 2 sekreter daha sonra, polısler tarafından alınarak, yeniden Emniyet Mudür Siverek'te 3 TİP'li tutuklandı SİVEREK, (THA) TİP'ın yurt çapında açtığı Faşizme Hajır» kampanyası sırasmda bıldın dağıttıklan ıddıa edilen Siverek TİP Yönetım Kurulu Başkanı tbrahım Kurtkanh, üye Abdulkadır Ozışıklar, Ibrahim Babaoğlu, ve Mehmet Hamam tutuklanmıştır. Methi Sait GÜRAN 19,'Ocak/1971 günü vefat etmiştır Cenazesı, 20'Ocak/ 1971 Çarsamba gunu (bugun) ıkındı namazını muteakıp Kadıkov Osmanağa Camıinden kaldırılacaktır. Se\enlere sa\gı ıle bıldirıhr AİLESİ (Cumhunjet 607) Tel: 47 20 06 İSLAM CENAZE tŞLERİ NOT Bütün muameleler Isletmeye alt olmak üzere yurt içı, >urt dısı cenaze nakli \apılır Reklâmcılık 159602 ' piyasaya arzedilmiştir. llâncılılc: 1560/693
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle