20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ata sporumuzu kurtarmak için son çare • • • • • • • • »*• » • • • • • • • •»* •• m» •»«***••• Öyle bir Şura kL. Abdülkadir YÜCELMAN "Güreş Şurası,, bugün toplanıyor 'bızeıjore * ürk güreşini kurtaracak (!) Şura bugün Ankarada toplanıyor. Güreşle ilgisi olanlar, olmıyanlar, belki de hayatları boyunca hiç güreş seyretmemişler de bugünkü toplantıda söz alacak lar ve Türk güreşini kurtarmak (!) için inciler sıralıyacaklar. Devlet Bakanının nazik davetine teşekkür ederim ama ne yazık ki Türk güreşine hiç bir sey getirmiyecek olan böyle bir Şuraya katılmakta hiç bir fayda gör medim. Zira Şura'da bugün yer alacaklar arasında iyi niyetli, gerçekten güreşe hizmet etmek istiyenlerin yanı sıra Türk güreşini bugünkü hale gelmesinden sorumlu olanlar, güreşçilerin yardımı ile kaçakçılık yapanlar, güreşçilere kamplarda aşk mek tuplan okuyanlar, güreşçilere dünya şampiyonlan veya olimpiyatlar arifesinde raenfaat vaad ederek asil sporu soysuzlaştıranlar, para 1 le güreş alışverişi yapanlar, güreşçilerle hovardalığa çıkanlar, Türk güreşinden ziyade şahsl çıkarlarını düşünenler vardır. îşte bu kişüerle ayni sırada oturmak, ayni salondaki havayı teneffüs etmek istemediğira için Ankaraya ğitmedim. Güreşi katledenler kendilerini iyi bilirler ve belki de bu söylediklerimizden gocunanlar, işkülenenler olacaktır. Fakat spor camiası bunları ve vakti zamanında kimlerin neler yaptıklarını bilmektedir. Güneşi kimse balçıkla sıvayamaz. T ANKARA «Güreş Şurası» yüze yakın dâvetlinin iştiraki ile buşiin Devlet Bakanı kâmil Ocak başkanhğında, Yaşar Doğu Spor Salonunda tonlanacaktır. Saat 10 da yapılacak toplantıda. ata sporumuz güreşin, geliştırilmesı için alınması gerekli tedbir gorüşülecektir. Bu maksatla, Güreş Federasyonımca hazırlanan 3 ve 5 yıllık kalkınma plânlan eleştirilecektir. GÜNDEM: Senatör ve Milletvekilleri, Federasyon Başkanları, t^niversite öğrenci ve öğretim u v e ' | | si temsilcileri, Türkiş temsil| cisi, müessese ve kulup temşjl* cileri, güreşe hizmet "tmış eski?otorite ve basın mensuplanmn^ katılacağı Güreş Şurasmın gün ; demi şöyle tesbit edilmıştir: 1 Devlet Bakanı Kâmil O V cak'ın açış konuşması, % 2 Güjeş Federasyonunun^; çalışma programı, 13 Güreşte modern eğ;tim * müessesesi ve eğitira çalışma?; ları, '•' 4 Güreşte temel sorunlar i ve çözüm yollan hakkmda ge P, nel görüşme, i 5. Dilekler ve temenniler. n AYNİ FİKİRDE UEĞİL Millî takım antrenörü Adnan Süvari, tek sericilik Konusund» Apakla avni fikirde defil. • • • • • • • • »•»• • • • •• • • » • • • • ••• • • • • • • • •» »» • • • • » • • •• • • • • » » » Tek Seçicilik bugün için lantezidir.. Çetin GÜREL bildiriyor İZMİR ürk futbolcularrnı kurtarma toplantılannı mütaakıp şimdi de ilgililer Millî Takımın başına bir tek seçici, bir de antrenör arıyorlar. Adnan Süvari'nin Milli Takım aırtrenörlüğünden istifa etmesiyle boşalan baş antrenörlüğe kimin getirileceği meçhuldür. Ancak kurtarma toplantısında Federasjon Başkanı Apak: «Tek seçicilik ihdasını düşünüyorum. Bu mevkii bugün dolduracak Türkiye'de iki isim vardır. Biri Adnan Süvari, diğeri Günduz Kılıç'tır» demiştir. Bu konuda kendisiyle konuştuğumuz Adnan Süvari bize göriişlerini şöyle açıklamıştır: •Milli takımın başına tnntlaka bir yerli antrenör getirilmelidir. Bu görevi yapabilecek arkadaşlarım vardır. Ancak herhangi bir i« mi Federasyon Başkanma tavsiye elmiş değilim. Tek seçicilik bugün için rantezidir. Zira, futbol ekolü olmıyan bir memlekette tek seçici lik ne dereceye kadar randıman verebilir. Ben şahsen bu flkrin karşısındayım. l'zun vâdeli bir ANKARA, proçramm sonucunda ancak tek Merkez Ceza Heyeti taratmdan seçicilik konulabilir.» Beşiktaşlı futbolcu Sanlı hakkmda ahnmış bulunan idari tedDaha sonra Adnan Süvari Millî bir karan, dün kaldınlmıştır. Takım için şu tavsiyelerde bulun Galatasaray maçı arifesinde amııştur: «Yerli antrenör sarttır. hnan ve tartışmalara yol açan Aksi bugiine kadar yapılan burs idarî tedbir kararının kaldı'nlve seminerleri inkâr etmek olur. masiyle, Sanlı, Beşiktaş'm bu haf Bu şartlar altında ise ben Türkita Göztepe ile yapacağı maçta yede acılacak hiç bir kursa katıloynayabiJecektir. mam. Gençleştirilen kadroya fazla maç yaptırıp (eknik ve tecriibe Göztepeliler kararı kazandırmak ve bir futbol ekolüne gitmek Için nmn vâdeli, Sabır manidar buluvor isteyefl program yapıp vakit geçirmeden harekete geçilmelidir. Türk İZMtR futbolunu tek şahıs dcğil. ancak Merkez Ceza Kurulunun. Betesis ve ekol kurtarabilir.» şiktaşlı Sanlı hakındaki tedbir kararını kaldırması. Göztepe camiasında tebessümle karşılanmıştır. Genel Kaptan Muhittin Ekiz. bu konuda şunlan söylemiştir: «Sanlı'nın tedbir kararının kaldınlması bizim için mühim değildir. Tam kadrolu hir isteriz. ANKARA Beşiktaşla karşılaşmak Ancak daha önce tedbire lüzum A Millî Takımına çağınlan 18 kişilik namzet kadro, dün ak görülüp Galatasaray maçı arifesinde hakkında karar almanan şam kampa glrmistir. NamzetSanlfnın tedbir kararını kalrtırIer bugün, Ortadogu Teknik Ütan O z a Kurulunun ciddiyetinniversitesi takımı ile bir hazırlık rnaçı yapacaklardır. den şüphe ederiz. İTÜ Maccabi ile bu gece oynuyor "Tur atlama şansımız Tuncer BENOKAN TelAvivdeıı biJdirivor T Denizli : 3 Diyarbakır : 0; DENtZLl Türkiye Kupası ikinci turunda DenizHspor ilk yarıda attığı gollerle üçüncü lıgden Dıyarbakırspor'u 30, mağlup etti. DenizHspor ilk varıda çck iyi bir oyun çıkararak farkli sonuca ulaştı. Dıyarbakırspor ise butün gayretine ra§mer. farklı sonuca mani olamadı ve 15 Ocak'd? yapılacak revanş karşılaşması için bir avantaj sağlayamadı. Hakemler: Nail Dinçer, Suphi Alpayeın, Erdoğan Etk. DenizHspor: Erol Saki, B. Bülent CAli) K. Bülent Ekrem,^ Melıh GünRör, Erol, Şükrü 'Ç Feridun, B. Ali. \ Diyarbakırspor: Ali Meh * met, Muzaffer Nezir, İ5mail,;' Cemll Ercan, Veysi, Emin, f, Nazmi, K. Emin. Türkiye Şampiyonu İ.T.Ü. basketbol takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler turnuvasınTn ikinci bırunda İstanbulda 4 sayı farkla yendiği TelAviv Maccabi takımı ile revanş karşıla»;masını TelAviv açîk hava sahasında bu gece 20.30 da yaparakljr. yüıde 80,, Sanlı hakkındaki tedbir kararı kaldınldı 1M1 yıhnâa Sıtkı TJlay Pı, şarun topladıgı Şura gerçekten de faydalı geçmişti. Fakat neticede ne oldu? Yine sıfıra sıfır elde var sıfır... Konuşulanlar, ortaya atılan fikirler hepsi bnce kâğıda geçti, sonra kâğıt dosyaya ko nuldu, daha sonra da dosya rafa kaldınldı. Türkiyede güreşi kalkındır mak, evet kalkındırmak istiyorsak ilkin güreşin yapıldığı kulüpleri ihya etmek, imar etmek, inşa etmek ve donatmakla işe başlamak gerekir. Kulüplerde faaliyet olursa güreş olur. Yoksa bir dünya şampiyonası veya olimpiyat öncesi belirli isimleri uzun süreli kamplara ça ğırmakla hiç bir yenilik olmaz ve güreşin arkası da kaynagı tıkanan su gibi kurur gider. Tıpkı bugün olduğu gibi.. Yoksa ne güreşçilere verilecek paranın arttınl ması, ne antrenörlerin kurstan kursa geçmeleri, ne de politikacıların işe burunlannı sokmalan güreşimizi kalkındırarnaz. Her şeye rağmen Şuraya başanlar diliyo Mersin'e2 gof atan Ahmet Çe/ov/ç: J Fethi'nin minüsküs olmadığı anlaşıldı VtYANA (Fehmi Alagün bildiriyor) Minüsküs olduğu düşüncesi ile kulübu tarafırıdan buraya gönderilen Eskişehirsporun kaptam Fethi, dünyamn sayılı fız yoterapi mütehassısı operatör Jelanik tarafından dikkatle muayene edilmiş ve Fethinin minüsküs ol madığı anlaşılmıştır. Operatör Jelanik: «Bu futbolcu. nun minüsküs ile hiç bir llgisi yok. Sadece hafif bir kireçlenraeden ibaret olan sakatlığı masaj ve banyo tedavisi ile giderilebilir.» Doktor Jelanikten müjdeyi alan Fethi hemen postahaneye koşmuş ve ilk işi Eskişehire telgraf çekmek olmujtur. Fethi daha sonra ilk uçakla yurda hareket edeceğini de söylemiştir. İstantulda ilk maçtan sonra araya Balkan Basketooı Şampiyonasınm girmesi ve Î.T.Ü. nün cn iyi adamlarından Reşat, Zeki, Kemal'm hu maçlarda OTOaması, diğer oyuncularm birlikte antrenman yapma fırsatını bulamaması t.T.Ü. nün sıkı çalışmasmı biraz aksattı. Buna rağmen son günlerde her gün yapılan antrenmanlar oyunculan kendine getırdı. Devamlı ar.trer.manlarda oyuncularm hepsi iyi gözüktü. Bilhassa Zeki, Reşat iyi idi. Bu oyuncularm iyi olması da raaçın kazanılacağına bir deliidir. Zeki, Kemal ve R«şatı Balkan Şampiyonası da pişirdi. Hepsine bir itimat geldi. İstanbulda rakiplerinin geçen sene Real Madrid'i yenmelerinı ve kuvvetli bir ekip olacagını gözönünde bulunduran İ.T.Ü. lü basketbolcular maça çekingen gırmişler ve o heyecan ile açık farkla kazanabilecekleri maçı 4 sayı farkla kazanmışlardı. Burada oyuncularm hatâsı ile birlikte antrenör Mehmet Baturalp'ın da büyüK rolü vardı. Bir kere takım defans yapamamıştı. Bu arada bozulan oyunculardan Reşadın yerine Ünal'ı, Nuri'yi alabilir ve defansi kııv%'etlendirebılirdi. Oyuna Zone defans ile başlanmış sonra adam adarna lüzum görülmüştü ki. bu da oyuna ısınan, seyirciye alışan Maccabinin ışine yaramiştı. Çünkü Maccabı'den ribaunt alamıyan Teknikliler kendi pota altında da onların 11 numaralı oyuncuları Newmark ve en uzun oyunculan Ren'ın rahatça sayıya gitmelerine mâni olamıyordu. Degişik bir iklimde ve açık havada bir maç yapacağız. Bu maçta daha ziyade i bir defans • Galatasarayın geçen haftaki Mersin maçmda kurtarıcısı ve iki kurmamız, hızlı bir oyunla sayıya gitmemiz gegolün sahibi «sürpriz adam» Yugoslav Ahmet Çelovıç, «Bana bunrekiyor. Zekinin faullenni ikinci yarmm sonuna dan sonra devamlı olarak şans verilirse gol kıralı bile olurum» dekadar devamlı saklanıası gerek. Şutlar yerıni bumiştir. lursa, rakiplerini de pota altına sokmazsa TekKendisini iyi hiss.ettığinı, Kanikhler bu maçta galip bile aynlır ve şimdıye loperoviç'ten Mersin maçı öncekadar hiç bir Türk takımına nasip olmıyan üNazillispor sinde «hazır ol» emrini aldığıçüncü tura da geçebilir. Bize göre Teknık mağnı ifade eden 24 yaşmdaki genç lup olsa bile bir basket ile olur ve tur atlıyabıYugoslavya'ya gidiyor futbolcu, cBen maçta oymrsam lir. Yüzde 80... NAZtLLt, (HA) Üçüncü iki gol atacağunı arkadaşım BeDün sabah Telâvivde hava 15 derece sıcaktı. şampıyonluk kir'e bir gece önce söylemiştim. Türkiye Liginde Gömlekle geziyoraz. Tekniklüer sabah açık haiçin başa güreşen Nazilhspor Nitekim dediğim çıktu» vada bir çalışma yaptılar. Bu çalışmalarda hepsı ilk devre sonunda 4 garşılaşma Ahmet Çeloviç. Galatasaraya hırslı gözüktü. Ydneticiler bundan çok memnun dört ay evvel, halen Yugoslavya yapmak üzere Yugoslavya'ya gi kaldılar. «Maccabi kolay kolay bizi yenemez» diüçüncü kümestnde mücadele e decektır. "Şans verilse gol kralı olabilirim,, Millî Takım bugün ODTÜ üe oynuyor Galatasaray İTÜ'NÜN 3 ASI BİR MAÇTAN ÖNCE yorlar. îstanbuldaki maçta korkulu adamlar olarak gözüken Newmark ile Cohen bakalım bu maçta ne yapaoaklar? t.T.Ü. lü idareciler can emniyeti bakımmdan maçın açık hava sahasında oynanmasına itiraz etti. Itiraz kabul edilmiyecek gibi. Çünkü 1970 senesinde şampiyon kulüpler turnuvasının maçlan kapalı salonda oynanacak. Açık hava yapılmıyacak. Israilin bu defa açık havada oyratmaya hakkı var. Antrenmanda Reşat, Zeki çok güzel göründüler... kongresi arifesinde Galatasaray Kulübünün 18 ocak tarihinde yapılacak seçim kongresi arıfesınde, Selâhattin Beyazıfın başkanlığa adaylığını koyacağ, kesinleşmıştir. Beraber çalışacağı arkadaşlany ray Kulübünün genç baskan adala yaptığı temasların müspet yolyı Selâhattin Beyazıt: Bütun gada ilerlediğini ifade eden Galatasa yem Galatasaray Kulübunü bir SEUHITTİN BEYAZITIN AOAYLIGI KESİNLEŞTi l e " ' ^ V ^ 1 ^ ? t o i ş t ^"'""""'"""'""''"'""""»«""»''"'''"'""»""''"'"" 1 '"''''''"''»'''"' loviç, ayni sene içınde genç mılliE takım formasını giymıştır. E KALOPEROVİÇ'E GÖRE E ^ ^ | • 11 Mİ l ] I I 31T/'*'\ ^ ^ H V ^"fcfi Öte yandan Kaloperoviç, Mer= ^ ^ ^ L * l U 1111 L'J I L ^ / l ^ ^ ^ V ı ^/.»lîl. sine iki yerinin için " * ^ «».»»*• Çeloviç'ingol attığı garantı Ahmet= ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ ^ g M ^ V / olma= dığını soylerruş, «Bu futbolcumunE kondisyonundan memnun d« lim. Fakat iyi olacağım ümit e= diyorum. Ancak şunu da ifade e~ deyim ki ben Çeloviç'i geçenE haftaki Mersin maçında bilerekE takıma koydum. JLM futbolcuyaŞ itimadım vardı. O çamurda to= FUTBOL pa vuracak dinç bir eleman bul : : mabydım. Bunun için ani kararE DARÜSŞAFAKA LtSESt: 2 (5), Ersoy (7), Erdoğan (8). verdim ve 10 kişi kalmamıza r a | E SİTE KOLEJÎ: 0 İkinci maç. her iki takım da men takıma koydum» demiştir. 2 Şeref Stadyumundaki ilk maç sahaya çıktığı halde hava muda Daruşşafaka Lisesi, Site Ko halefeti yuzunden tehir edildi. lejini yendi: 20. TUNCER BİLDİK Goller: Yavuz (2). ŞtŞLİ KOLEJİ: 2 BEYOGLU TİC. LİSESİ: 0 İLK ÖGRETMEN O K U L U : 1 ROBERT KOLEJ: 0 Beylerbeyi sahasmdaki ilk İkinci maç Beyoğlu Tic L. ile maçda Şişli Koleji, İlk ÖğretRobert Kolej arasında oldu ve men Okulunu 21 yendi. takımlar puanları paylaştılar: Goller: Hıdayet Dk. 16, IbraANKARA Türk güreşinin 00. him Dk. 28, Recep Dk. 62. «Abidesi» olarak, güreş tarini^ ŞENOL ÜNAL mızdeki yerini daıma muhafaza^ SULTANAHMET TİC. LİS: 3 Stadyumundaki GALATASARAY LİSESİ: 1 edecek olan Dünya ve OlimpiyatE a a ^ ' b i r i ' T y n . n d . r d î î e r i * tehı" İkinci maç da Galatasaray LiŞampiyonu merhum Yaşar Do sesinin sert oyunu ve hakeme ğu, ölümünün 8. yılı üolayısıyE MAÇKA SANAT ENST.: 0 devamlı itırazları ile geçti ve la. kabri önünde j nlan bir tö>= KADIKÖY TİC. LİSESİ: 0 maçı Sultanahmet Tic. L. 31 renle anılmıştır. = İlk maçta Maçka Sanat Ens., Şehitlikte bulunan, merhumunE Kadıköy Tic. L. üe 00 berabere kazandı. kabri önünde saat 15.00'de BeE kalarak grupundaki Snltsnahmet Tic. L.: Hu>eiddiasını den Terbiyesi Genel Müdür MuE çok kuvvetlendirdi. Ticaret Li yin (8), Sami (7)* Necati (7), avini Orhan Bilgin, Güreş FedeŞ sesi ise, butün umitlerini kay Husnü (8), Suavi (8), Erdoğan rasyonu Başkanı Cemil Erkök, = betti. (9), Hasan (8), Hüseyin (7), TurAnkara Bölge Müdürü SamiE Maçka San. Ens.: Ibrahim (8), gut (6), Avni (10), Demir (8). Yavrucak, eski milli güreşçiler.E Galstasaray Lisesi: Celâl (8), Yaşar Dogu'nun talebeleri top= Hayrullah (7), Ergin (8), Asut (9), Fikret (7), Hayrettin (8). Ahmet (6), Mahir (4), Arif (5), lanmışlardır. = Güreş Federasyonu BaşkanıE Metin (10), Cemal (8), Haluk Merih (4), Sami (3), Mustafa (3), Nasuhi (6). Haluk (6), Ali Cemil Erkök'ün konuşmasındanE (9), Erdinç (8), Osman (10). sonra, bir hoca tarafından Kur'E . Kadıköy Tic. L.: Şükrü (8). (3), Mehmet (7). Goller: Avni (2), Erdoğan, anı Kerim kıraat edilmiş ve sııE Tankut (7), Gungor (8), Caner tı yere gelmiyen büyük şampiyo= (7), A. Rıza (9>. Muharrem (8), Haluk. TURGUT KOŞKAN nun ruhu için fatiha okunmuş E Süleyman (9), Taner (9), Fevzi tur. ~ lllllllimillllllimilllll ••llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||iıııımı||||iı|||ulınj'|l,ü'j'ıı'|U; Yöneten: San kırrrnzıîı kulübe bir müessese hava?ı verdsrmek ıçin ideal bir idarî mekanizmanın kuru'.masınin =art old'ieunu belirlen Beyazıt, hâlen iş başmda buiunan idare heyetinin yaptığı ivi i^lerin devpm etmesini tempnni etmis ve: «Baskan olursam. idare heyetine sahıslardan zi.ipr'" nrr'^in'ero l> ığ lı arknda=!:ırın eirme"=ini istcvcceKim. Bu dcfa is başına ffclecek >5 net'm kurulu. bundan öncekilrrin e E henzfmcyccek. Galatasaray Ku biinü Cumhuriyet Celâl ÇAVDAROĞLU Çizh&n tezahütat saloıılacı da sacdı « i*ı j .L . Yaşar Doğu, 8. ölüm yılında anıldı | | İ 1. KOŞU: Favori: Dilber 22. Plâse: Munzur. Sürpriz: Jübüle. 2. KOŞU: Favori: Tommy. Plâse: Eclair, Süıpriz: Zeynep 2. 3. KOŞU: Favori: Mahsun. Plâ Ee: Lolitta Aygün. Sürpriz: Armağan I. 4. KOŞU: Favori: Ünaldı. Plâse: Demirhan, Sürpriz: Nema 101. 5. KOŞU: Favori: Kamigza. Plâ se: Midnightstar. Surpriz: Asmara. 6. KOŞü: Favori: Berk 106. Plâse: Seylan I. Sürpriz: Oğuzhan. 7. KOŞU: Favori: Meram 2. Plâse: Ünlü 3 Haber I. Sürpriz: Altay I. Samatyalı. Yuksel ERÜÇ cirilerek. bu münnsebetleri takviKadıköy O. Ok, Erenköy Kız kin tezahüratı yüzünden salon z ye edeceŞiz. diyerek fikirlerini aL. O., Kandilli Kız L. O. boşaltıldı. Bu arada maç durdu çıklamışhr. Kız okulları grup birincıleriLiseler: Üsküdar Amerikan ve tekrar baslatıldı. E Kongrede diğer baskan namzedi nı meydana çıkaracak olan maç Kız L.. Erenkoy Kız L., AmeFutbol sahalarından salonlara z Necdet Çobanîı üe çeki"' olan lar, Amerıkan Dersanesınde yarikan Koleji. sıçrayan bu çeçıt hareketler. = Beyazıt yarın Ankarava gidecck pıldı. AHMET MUTUŞ üzuntu yarattı. z ve İstanbula dondükten sonra, ERENKÖY KIZ ORTA: 2 HAYDARPASA SAN. ENS: 2 Bu maçda Marmara Koleji. = rmıh'errtplei « . e^"'i bir basın AıMERİKAN KIZ ORTA: 1 •• ' EYÜP LİSESİ: • İlk maç Erenköy K. L. O. ile Anadolu Lisesini 5633 yendi. tODİantısı düzenlevpfektir Kadıköy Halk Eğitim MerkeAmerikan Koleji O. arasında Oyun Yuvalan arasındaki E zinde iki maç yapıldı. İlk maçyapıldı. Çok çekişmeli ve zevklı da Haydarpaşa San. Ens.. Eyüp basketbol maçlarına Vefa Sa E bir maçdan sonra maçı Erenkoy = Lisesini kolay eledi: 20 (15/1, lonunda devam edildi. K. L. O. 21 kazandı. (4'15, 16/14, 15'4). 15/11). AVUSTURYA ORTA: 40 E ST. BENOİT LİSESİ: 2 KAN'DtLLt KIZ ORTA: 2 MARMARA KOL. ORTA: 25 E ANADOLU LİSESİ: 0 NİSANTAŞI KIZ ORTA: 0 İlk maçda Avusturya L. O., İkinci maç çekişmeli ve zevkİkinci maçta. Kandilli Kız L. H geçti. Sonuç 20 Saint Benoıt Marmara Kol. O.'yı 4025 yen E O. birincılığe kolay gitti. Kandi ve eledi. E Lisesi, maçı aldı. rftlli Kız L. O.: 2 Nısantaşı ST. MİCHEL: 29 E Kız L. O.: 0. (15a. 15/7). MUSTAFA EKŞİ AMERİKAN KOLEJİ: 2 BEYKOZ ORTA: 25 E ESEYAN LİSESİ: 0 BASKETBOL İkinci maç çekişmeli fakat az E Lise takımları arasındaki ilk sayılı oldu ve Saint Michel Li E EYÜP LlSESt: 48 maçda Amerikan Koleji, zayıf HAYDARPAŞA SAN. ENC: 41 sesi O., Beykoz O. Okulunu rakıbi Eseyan Lisesini açık E Kadıköy Halk Eğitim Merke 2925 yendi. farkla yendi: 20 (15/0, 15/3). Saint Michel Lisesi O.: Osep E zmdeki ilk maçta Eyüp Lisesi ERENKÖY KIZ LİSESİ: 2 Haydarpaşa San. Enstitüsünü K. (7), Rauf (6), Seiâhattin (7), E BESİKTAŞ KIZ LlSESt: 0 Kevork (6), Nisso (5). E 4841 yendi. İkinci maçta Erenköy Kız L. sampiyonluğun en kuvvetli adaBeykoı O. Ok.: Talip K. (8). E MARMARA KOLEJİ: M yı olduğunu gosterdi. Yılmaz (7), Ali (6), Abdullah E ANADOLU LtSESt: 33 Finalistler: Orta Okullar E İkinci maçda seyircilerin çır (51, Timur (5). »por ımtJarma dun çeşıtlı saha ve salonlarria yapılan mıisabakalarlâ = ' " knikmdınn^k için ne iâdevam edilmiş, voleybol kıslarda çrup birincileri bclli olmnş; sahalardan soor S z ı m s a v a D a c a k Mektepie olan mü ' • . . . = nasebetlerimiz yenidon sözden gesalonlarına sıcrayan çirkin tezahürat üzüntü yaratmıştır. • VOLEYBOL SELÂHATTİN BEYAZIT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle