18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURTCET 9 Ocak SAIÖFE ALTI IIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIH^ ftKBA POLİSİYE ROMAN SEBİSİ AGATHA CHRİSTtEnin Romanlan: • GÖRDÜ VE OLDÜ Yeni çıkan kitaplanmız: • SIFIRA DOĞRU • CIA, VİETN'AMDA PASİ I • ESRARENGİZ ARLÖKEN FİKASTON VE DÜNYA ÎŞÇt • BtR KADEH ŞAMPANYA • DÜNYA KAPÎTALİZHAREKETLERİ: (Amerikalı • ÜÇ PERDELİK TRAJEDİ ALTIN : ALTIN gazeteci D. Welshln Vietnam'a MİNÎN BUGÜNKÜ BUHRA« FİRAVUN AĞACI VARLIK VAYINLARI A. KADİR KALEM giderek hazırladığı Pasifikasyon NI: Arzumanyan, 4 lira. • POtROT SÖYLERSE harekâtının içyüzünü aydınla• SOSYAL DEMOKRATYENİ KİTAPLAR 0 ÖLÜMLE RANDEVU #BÜGÜNÜN DİLİYLE TEV KLÂSİK tan incelemesl ile Amerikah ga LARIN ÇIKMAZI: Söder, 4 li • VARLIK YILLIĞI 1969 • POİROT BİLİR FİK FİKRET. Tükenmek uzezeteci G. Morris'in Amerikan ra. 656 sayfa, 10 lira. ROMANLAR • BESİ YİBMİBİR GECE re. 15 lira. ve dünya işçi örgütleriyle CIA • PETROL EMPERTALİZ • TÜRK ŞÜRİ (DivanHalkERLE STANLEY GARDNER'in • BUGÜNÜN DİLİYLE Ayın kitamnı arasındaki ilişkileri açıklayan Mİ: Münir Cerid, 4 lira. KLASIK Yeni) Antoloji, haz.: Yasar MEVLÂNA. Dördüncü baskı Romanları: ROMANLAR sunar: kitabı bir arada.) 7,5 lira. • ATOM BOMBASI ÇONabi; 408 sayfa, 8 lira. m KÖRDÜĞt'AI 6 lira. 0 «TÜRKİYE SOSTALİZ CUKLARI: Arata Osada, 4 11 • Andre Manrois: YAŞAMA « TILSI.ML1 DERl (Balzac) • KÜRKÜ GÜVE YEMİŞTİ « BCGÜNÜN DİLİYLE Mİ» VE SOSTALtZM: Mıızaf ra. SANATI. Çev.: Nihâl önol, HAYTAM. Tükenmek • YALANCI ŞAHİT üzeıe. 12.5 L. • VtETNAMDA SAVAŞ VE fer Erdost, (Mehmet Ali *y5 lira. • ŞANTAJ Bu seride daha önce çıkan 10 lira. bar'ın «Türkiye Sosyalizmi» gö ZULÜM: B. Russell, 4 lira. • Goçol : PALTO (Oyun). « ÇIĞLIK • 1938 HARBOKULU OLA romanlar: • BUZLARIN ÇÖZÜLÜSÜ rüşünün eleştirisi). 6 lira. Çev.: Cemâl Süreya, 3 Jira. • NEDEN • EUGENİE GRANDET (Roman): llya Ehrenburg, 7,5 • YAKUP KADRt (Türk Klâ YI VE NÂZIM HİKMET. lkin• İNSANIN' TÜRETtŞt: • KAN ci baskı. 10. lira. (Balzac) 10 TL. Charles Daxwin, (însanm tiire lira. sikleri). Haz. Ferhan Oğaz\VILLÎAM ÎRİS'in • MUTLU OLMAK VAR• Taşra ve tstaobnl dağıtımı: « UGULTULU TEPELER yişinin büimsel izahı), 12,5 likan, 3 lira. Romanları: Yeni çıktı. 8 ira. Tekin Kitabevi, Ankara Cad. • HALfT ZÎYA (Türk Klâsik KEN. (Emily Bronte) 12,5 L. ra. • NtÇİN P. K. 58 Beyazıt İstanbul. • THERESE RAQUİN (Emi• ULVSLARIN KADERLE 51, İstanbul. leri), Haz.: L. Sami Akalın, • BİRE ON VARDI • Ankara dağıtunı: Aydın RİNt TAYİN HAKKI: V. 1. le Zola) 12,5 L. * * * • ORTADAKİ ADAM • ÇOCUK PtYESLERt. Haz.: Lenin, (Rosa Luxemburg'un Kitabevi. 9 JANE EYRE (Charlotte CARTER DİCKSON'un Nihal Y. Talay, 2 lira. • MİLLETLERARAS1 YA. • SOL YAYINLARI: Sanamilli mesele konusundaki görüBronte) 15 TL. Romanlan: • ALP DAĞLARININ ÇOCU TIRIM: G. Y. Bertin. Çevişünün eleştirisi ve lüuslar ve yi caddesl, Demir Iş Hanı, 51, % ÖLÜMÜN GÖLGESİ Dr. V. Toprak. 7,5 lira. % • SAPHO (A. Daudet) 12,5 ĞV (Çocok klâsikleri) 1 lira ren: Ankara. sömürgeler meselesi), 7,5 lira. • KIZIL DLX • CEP DERGlSt. sayı 27. 3 ödemeli sipariş adresi: P. K. L. • FELSEFE İNCELEMELEKARANLIKTA 259. Yenişehir • Ankara. lira. • WERTHER (Goethe) 12,5 L. • AYAK SESLERİ Fikir vc San'atta Rt: K. Manc, F. Engels (Marx • BABALAR VE OGULLAR • İĞNE DELİĞİ ve Engels'in inceleme, yazı ve (Turgenyev) 12,5 L. mektuplan. Felsefenin BaşlanPATRİCK QUİNTİN'in • KIKMIZI ZAMBAK (Ana Romanlan: gıç llkelrri'nin kaynak kitabı), tole France) 12,5 L. 7,5 lira. • KIZIL DAİRE HARKKKT VAVIM.AR1 • OLİVER TWİST (Dickens) • NE YAPMALI?: V. î . Le• KOLEJDE CİNAYET DÖRT YENÎ KİTAP nin, 10 lira. 12,5 L. • KABAHAT BENİMDİ • TÜKK GENÇLİĞİNE « İLKEL TOPLUM, KÖLE• BİR AŞK HİKÂYESİ (Zo MIGNON G. EBERHARD'm Remzi Oğuz Arık, 400 Krş. Ct TOPLUM, FEODAL TOPla) 12,5 L. Romanları: • SAÎT FAtKİN HİKAYE LUM : Zubritski, Kerov, Mit• DAYİD COPPERFIELD • ÖLÜM NİKÂH KIYIYOR DÜNYASI; Mustafa Kutlu, ropolski, 10 lira. (Dıckens) 15 TL. • ÖLÜM SIRASI Türker ACAROĞLU 400 Kurus. • BU AT İÇİNDE ÇIKACAK Tam metin, aslına sadık çe• FIRTINA GECESt • FRANSIZ DÜSÜNCE KtTAPLARIMIZ : \iri, temiz baskı, beş renk yal GRAİG RİCE'in TARİHÇESt R. Daval'den M. • TEORt VE PRATİK: Mao Gazeteci arkadaşımız Mustafa BAYDAR'ın (doğ. 1920) bir dızlı gbmlek içinde, sağlam Romanları: Ulaş, 300 Kuruş. ÇeTung, (Teori ve Pratik Dosbölüğü gazetemizde yayınlanan «Hamduilah Suphi Tannöver ve bez ciltli. • SANSLI CESET yası ilâvesiyle, lkinci Baskı). • ESKİ KENTTE BİR GEAnıları». Menteş kitabevmce kitap biçiminde basıldı (1968, 392 s., ARMAGAN • TUZAK CE, Hasan H. Hatemi, 200 12.5 lira). Türkçülük akrmmın, Ulusal Kurruluş Savaşımızın en • FELSEFENİN BAŞLANEDVVARD S. AARONS'un ÇOCUK KLÂSIKLERI GIÇ ÎLKELERİ: George PoKuruş. önemli kişilerinden birini bütün yönleri ve çevresiyle tanıtaRomanları: îlk iki kitap çıktı: litzer, (lkinci Baskı). HAREKET YAYINLARI rak yakm tarihimize ışık tutan bir kitap. Tanrıöver üzerine bu • TEHLİKELİ VAZİFE • KORKUSUZ KAPTAN• SAĞ VE SOL SAPMADivanyolu Ersoy Han 148/5, monografyada anılar büyük bir yer kapsıyor; ama bunlar dikte • ANCELİNA LAR (R. Kipling) 10 L. LAR CZERÎNE: J. V. Stalin, biçiminde değil de anlatılanları yazarın belleğinde tutup evine İSTANBUL • GULLIVER'İN GEZİLERt ELLERY QUEEN'in (1926'da, Sovyet Rusya'da, Pargider gitnrez not etmesiyle ortaya çıtanış. Çünkü Tanrıöver bir Romanları: (J. Swift) 7,5 L. tide meydana gelen ve başta yazardan çok. bir konuşmacı (hatip) idi, bu yanı ağır basıyordu. SET KİTABEVİ SANAT NEŞRİYAT A.Ş. • KUPA DÖRTLÜSÜ Trotski olmak üzere diger nuİkiüç yılda bir arada ancak 2030 sayfa anı yazılabilmiş, üst yaGenel Dağıtım : • ÇtN PORTAKALI halefet gruplarını eleştirisi. nı Baydar'ın kendi anlattıkları. Son yıllarında Tanrıöver'in belYENÎ KİTAPLARIM1Z: P.ATES VS DIĞER YAZARLAR: Kongre tutanaklanndan alınan leğı bir hayli zayıflamıştı. Bu anüar onu yaşadığı dönem içinde anadolu /Tt yayınları • SANCI MEYDANI • KÖREBE ve tarihî bir dönemi aydınlatan tam olarak tanıtmaya yetmediğinden, Baydar, tefrika ile kita(Faik Baysal) 'Baynard Kendrick) belge), 10 lira. bın çıkışı arasında geçen iki yüa yakm zamanda, Tannöver'i bü• BAKIŞLARIN • KANAL YOLU • ROSA L L X t M B l R ü ( Ve tün yönleriyle inceleyip anılan yorumlamış, değerlendirmiş. Baş• KAPİTALİST TOPLUM: (Hakkı ı özkan) (Jean Pierre Conty) ni çıktı): Yony Cliff Yurdatarafa onun yaşamı, kişiliği ile ilgili 200 sayfalık bir ek yapmış. Zubritski, Kerov, Mitropolski, Beser liradır. Kitapçılarda • ŞU BAHSETTİĞİN ÖLÜ kul Fıncancı. TL 6. Anılarm sayısı da artmış. Suphi Paşa konağmdaki belgeler de 7,5 lira. bulamazsanız ödemeli ıste«Frederic Dart) • V.I. LENİN: HAYATI gözden geçirilmiş. En sonda, yazılarından ömekler verilmekte• DİĞER YAYINLARIMIZ: yiniz. • ÖLÜM MERDİVENİ ESERLERİ: H. Lefebvre M. dir. İlginç bir eser. • KAPİTAL: Karl Marx, SET KİTABEVİ (Mart Roberts Rinehart) Rasih Nuri 1leri. TL. 15. İSMET PAŞAYLA 10 Y1L. Gazeteci dostumuz Metin TTOBirinci Cilt, (Beş Kitap) 10'ar Ankara Caddesi, 66 • İYİ AMA. HARRY'Yİ KİM • HUR DÜNYANIN DİKKER'in (doğ. 1924"> eserinin 3. cildi de Ankarada Akis yayınlarmlira, tstanbnl ÖLDÜRDÜ? (J. T. Story) TATÖRLÜGÜ : B. Nirumand da basıîdı (1967, büyük boy, 233 s., resimli. 20 lirai. Bu cilt, 1960• FELSEFENİN SEFALETİ: (Ankara Dagıtımı: KİBAD) Arif Gelen TL. 10. • ZEHIR (Georgette Heyer) 1961 yıllarındaki olayları içine alıyor. Daha önceki ciltlerse, 1954Karl Marx, 10 lira. • KARL MARX: HAYATI • KIRMIZI PERDELER 1959 yıllarını kapsıyordu. 1965'te basımına başlanan bu büyük • KAPtTALtZM ÖNCESİ VE ESERLERİ: H. Lefebvre fMansfield Scott^ Biçki Kitaplan eserin ilk cildinin 1966'da üç basımı yapılmıştır. 27 Mayıs 1960 M. Reşat Barener. Cilt I. TL. • BANYODAKİ CESET EKONOMt SEKtLLERI: Karl Ihtilâü ile başlıyan politik anılar, 15 ekim 1961 seçimleriyle sona 12,50. Cilt II. 6 . CDorathy Sayers) Manc. 8 lira. ermektedir. De\Tİm sonrası Türkıye'sının ilk yıllarındaki poli0 FELSEFE VE SİYASET : • ŞANSLI BACAKLAR • FRANSADA SINIF MU Gömlek ve pijamalar tik durumunu incelemek istiyenlerin başvurabileceği ilk kaynak Lucien Seve • Muntekim Üç(John D. Macdonald> CADELELERİ: Karl Marx, 8 7,5 TL. eserlerden biri budur. men 7,50. • HİPODROMDA CİNAYET lira. • İLK ÇAG MATERYA(Bob McKnight) • ÜCRET, FİYAT VE KAR: Erkek gömlek ve pijamaRUS İHTİLÂLtNDEN HÂTIRALAR, 1917 . 1919. Rusya • MÖSYÖ BUVE ÖLDÜ Karl Manc, 4 lira. lannm nasıl dikiîip biç^e Türklerinden Abdollah BATTAL TAYJLAS'm (doğ. 1883) Sov LİZMt: Georges Cogniot Sevim Belli 10. (Georges Simenon) • tCRETLt EMEK VE SER ceğini öğretir. Ödemeli yet devriminden anıları, Ötüken yayınevince yeniden bastınldı • J. P. SARTRE, KÜBAYI • SÂKİN BİR AMERİKALI MATE : Karl Marx, 3 lira. (1968, 264 s., 10 lira). Bolşevik Ihtilâlinin içinde yaşamış bir Türk tîönderüir. ANLATTYOR : Sartre Şahin (Graham Grfene) • YAHUDİ MESELESt: gazetecisi olan yazar, ihtilâlin ilk yıllarına ait izlenimlerini bize Alpay 12.50. • MORGTA RANDEVU Karl Manc, 3 lira. veren eserini ilkin 1947'de yayınlamıştı. Eserin bir özelliği de P.K. 973 İstanbul • İNSANLAR ARASINDA(Şutherland Sc devrim içindeki Ruş>a Türklerinin, durumlan ve tutumlarının • ANTİ D t H R İ N G : FriKİ ESlTStZLGLN KAYNAGl: *** • KİM DERDİ K ele ahnmış olmasıdır. Rusya'daki Ttirkçe basın üsttne de ayrınedrich Engels, (Birinci Kitap : T. J. RodssS&u Tfiîogaıî'Başar. (Jean Bruce) " tılı bilgiler var, örneğin ambalaj kâğıdma basılan gazeteler gibi. Giriş, Felsefe; îkinci Kitap"! • B R 1 Ç'te yenilik 10. • Sipariş adresi: ^ = / Başkırt hareketleri, XIX. yüzyıl sonundan eski anılar, OrenburkEkonomi Politik, Sosyalizm), yahut • 1848 DEVRİMİ: Gaston AKBA YAYINEVt Ca|aloğlu = daki Türkler felsefe bakımından bolşevizm, lç savaş, Ufa'da 10'ar lira. KAVGASIZ BRİÇ ve Martin Sevim Belli. 7 50 müslüman Türkler, Amiral Kolçak kimdi?, Romanov hanedanı ve SEÇME PROBLEMLER • AtLENlN, ÖZEL MÜLKİ• EKONOMİ POLtTİK NEâkibeti, afsuncu Rasputin, Sibirya'da Türkler v.b. gibi başlıklar Yeni ve çok basit bir anons YETİN VE DEVLETİN KÖKETest Kitaplan ş DİR?: A. Barjonet Erdoğan altında sunulan bu anılar. yazann Finlandiya'ya geçmek zoruntarzı size hem oyununuzu bilNî: Friedrich Engels, 10 lira. Başar. 5. da kahşıyla son bulmaktadır. • EMPERYALİZM: V. 1. diğiniz gibi oynamak, hem de • İLKOKUL MEZUNLARI = • GENEL DAĞITIM: KeLenin, (lkinci baskısı hazırla kazanç ve kaybınıza hâkim olTÜBKİYE MEKTLîPLARI. Alman Mareşali Helmnth Graf NA GÎRİŞ TESTLERÎ. = mal Karatekin. Ankara cad. 53, mak, böylelikle de münakaşalanıyor), 7,5 lira. Von MOLTKE'den fl800 1891) Kemal Vehbi GÜL'ün dilimize • İLKOKUL BİTtRME = İstanbul. • İKt TAKTİK: V. t. Le rınızı oyun sonlarında daha obçevirdiği kitap, Varlık yayınevince bastınldı. (1967,175 s., 5 lira). SORU VE CEVAPLARI = • ANKARA DAGlTIMI: jektif, daha tarafsız olarak nin, 7.5 lira. Çevirmen, baştaraftaki 21 sayfalık inceleme yazısmda yazarın ya Aydrn Kitabevi, Kocabeyoğlu • ORTAOKUL MEZUNLA = • MARKSİZM VE MtLLt yapmas imkânım sağlamaktaşamını, yapıtlannı anlatmaktadır. Daha bir yüzbaşı iken 183639 Pasajı. Yenişehir Ankara. RINA GÎRİS TESTLERÎ. = dır. Fiyatı 750 Krş. MESELE: Stalin, 7.5 lira. yıllan arasında Türk ordusunda öğretmen ve danışman olarak • Anadolu yayınları: P.K. İNKILÂP ve AKA • YILDIZ YÜKSEK TEK = • SOSYALİST EKONOMİçahşmış. isyancı Kürtlere, Mısır ordusuna karşı yapılan hareket288. Bakanlıklar Ankara. KİTABEVLERİ NİK OKULU ELEME VE GÎ = NİN MESELELERt: Stalin, 7,5 lere katılmış olan yazarın buradan karısına yazdığı mektuplar, ilRİS SORULARI = lira. kin 1839'da basılmıştır. Osmanlı tarihinin askeri bir dönemini ayHer türlü yayın UânHUKUK Dağıtım: BATES = • EMPERYALİZMLE Müdmlatan bu mektuplar. o çağın Türkiye'sini anlatması bakımınlan, Perşembe günleri CADELE : Mao ÇeTung, 7,5 dan da önemlidir. Bir Kürt kalesinin kuşatılmasmı belirten 10 • "ÜNİVERSÎTELERE Gt = bu sütunlarda lira. mektup ile Nizip savaşını anlatan 15. (son) mektup, bizce, kita= • VARGITAY İÇTİHADI RİS TESTLERÎ. KELİlVIESt bın en meraklı. ibretle okunacak bölümleridir. • MAO ÇETUNG (Hayatı): • KEKEMELİK, TEDAVİ = BÎRLEŞTİRME KARARLAEdgar Snow, 7,5 lira. 2 LİRAD'VN = BİZİM KUŞAK VE ÖTEKİLER. Değerli ozan ve spiker arRI, (Hukuk Bölümü. 1929 Sî. • HALK SAVAŞI, HALK Yayınlanır. • TEST VE DEĞERLEN z= kadaşımız Bâki Süha EDlBOĞLU'nun (doğ. 1915) önce gazete1968) (45 Lira). ORDUSU: Nguyen Giap, 7,5 mizde tefrika edilen 36 ozanla ilgili anıları, onlardan seçtiğî şiirBu sütunlarda yayın• İÇTİHATLI İS KANU DtRME DERGİSİ. 2.3,4,5. sı = lira. ler, Varlık Yayınevince bir kitap biçimine getirildi (1969, 272 s., Ayda bir çıkar. = lanacak Kliseli ve ÇerNU, (İlgili 14 kanunla) 15 nıflar için. • EKONOMİ POLÎTtK: Niresimli, 8 lira). Tefrika sırasında ele alınan bazı ozanlar bu kez ? çeveli ilânlar santimi 50 Lira. îsteme Adresi: ^ S kitin, 10 lira. atılmış, o sırada ele alınmayan bazı ozanlar da bu kez eklenmiş. lira üzerinden V* 20 in• İÇTİHATL1 DANIŞHüseyin DÜNDAR = Kedeni belli değil. Yazarın haklarında bilgiler ve anılar verdiği • SOSYALİZMİN ALFABEdirimle kabul edilir. TAY KANUNU PK. 1345 İSTANBUL. = ozanların çoğu kendi kuşağmdan değil. öteküerdendir. Biz EdibS l : Huberman, 4 lira. İstanbul dışından gön• İÇTİHATLI ORMAN • Evliya ÇELEBl'den: = oğlu'dan Birinci Dünya Savaşı içinde doğmuş bizim kuşak ozanderilecek ilânlara havaKANONII M A L ATY A = • SOSYALİZM VE BtREY: laruıı ve öteki yaıarlan tanıtmasını beklerdik. Bir gün bunu da le makbuzu eklenmehAvukat MEHMET ÂKÎF Mustafa Kusçuoğlu, De ş = John Lewis, 4 lira. başaracağnıdan eminiz. dir. ERANIL (P.K. 121 Yenişehir mirköy Kırklareli'nden = = • KAPİTALİZM VE DE.«••••••••»•••••••••••••••••••••'••«ft^ ANKARA) temin edilpbilir ĞER: Henri Denis, 4 lira. SOL Vayın Hayatı 5ıS' YAYINEVİ Cumhuriyet 9 Ocak 1930 tarihli Cumhuriyet'ten UAREKET KİTAPLAR TANRİÜVER'IN ANILARI İstanbul Ticaret ve Sanayi bir tebliğde keyfiyetin ilânı ile Meclisi, dün öğleden sonra Reis doktorlardan ihtisas belgesi ısbildirilmışKecip beyin başkanlığmda top tenmesi gerektiği landı. Idare Heyeti seçiminin tir. Buna göre şîmdilik ihtisas tasnifi sonunda eski idare he sahibi doktorlar ellerindeki vegösterçceklerdir. Bu yetinin aynen yerinde kaldığı sikalan anlaşıldı. Odamn bütçesi de mü belgeleri de Sıhhiye Vekâletızakere edildikten sonra (Asma ne gönderip tasdik ettireceklerköprü) ve İstanbul limanı me dir. İhtisas sahibi olmayan dok selesine geçildi. Başkan Necip torlann durumlan ise bundan bey, Oda Meclisi adma Bele sonra belli olacaktır. diye Reisi Muhittin beyle yap • PARİS, 6 ( » ^ ) Edgard Quinet Fransız kruvazörü tığı temaslarını ve asma köprü açık denizde büyük bir kanün çok pahalıya mâl olacagı yaya saplanmış, kurtanlmaiçin yapılmasından vaz geçilsına çalışılmaktadır. Fakat mesinin uygun olacağını anlatharitada 22 metre derinlikte tı. Bunun üzerine Liman Şirgösterilen bu nokta üzerinketi Müdürü Hamdi (Başar) de yeniden baslayan fırtına bey söz alarak asraa köpru işizırhlınm ikiye bölünmesi nin görüşülmesi için bir kotehlikesinl arttırmaktadır. misyon kurulması gerektiğini ve bu işte uzmanların da katıl # Foochow, 8 (a.a) Dün resmî bir ziyafete gitmekte masınm teminini teklif etmiş olan bir takım dâvetliler, ve teklifi kabul edilmiştir. komünistlerin saldırısına uğramışlar ve tabanca tehdidi İhtisas talimatnamesi ile ellerini bağlamıslardır. Yapılan incelemelerde bunDoktorlann (7) ıhtisas derece lar arasında Çin Deniz Kuvsine ayrılması ve her doktorun vetleri Başkumandanı Yangs kendi ihtisasından oaşka hashuang ile Fukien eyaleti Vatalıklarla meşgül olmamalan lisi de bulunmaktadır. Bunhakkmda bir talimatname yalara tecavüzde bulunanlar, pılmıs ve ilgililere sunulmuşkendilerine Millet Ordusu tur. Sıhhiye Vekâletinden Vilâsüsü vermektedirler. vet Sıhhat Müdürlüğüne gelen Asma köprü 123456789 ikarşısmdakinin eline teslıra edcr» mâno«ına bir çekim. 8 Duzu nedcn iki eksik sayıda etrafı su ile çevrili kara parçası (iki soz); herhangi bir kurul mensubu. 9 Bir erkek adı; bir edatın kısaltılmifi. YUKAR1DAN ASAĞ1YA: 1 tProblem meveut değil* mânasına iki soz. 2 lAptal valde» ktrşıhğı iki söz. 3 Kepaze olmuş duruma diismüş kişi (iki söz). 4 Bir çeşit taş cinsi, bir çekimin kualtılraıçı. 5 Tersi bir parcladır, vaktiyle Fransada tkinci Dünya Savaşından sonra vatana hlyanet ?uçu ile idara edilmiş bir Basvekilin adı. 6 Üzerine ateş ve tömbeki deni SOLD^N SAĞA: bir madde komılarak ve 1 Telfiz telgrafla haöerleşme len ağza alınan marpuçtan ne nin 1 1 Imkanlarmı sağlayan İ1* taîyan âlimi. 2 «Oturdugu ko fcöle çekilerek içılen ve içinnuta kabul edemez» anlımma iki de su bulunan bir araç. 7 Bir se~u takısıiozlii bir çekim. 3 Mâni soyliI 3 4 5 6 7 8 9 \ n ı n tersi, nehirycrek köylülere hoş vakit geçirURH ^tSH/'lOul ler gibi hareket ten «.îşık» larm musiki Sletleri ynparak. 8 (çoğul): bir edatın kısaltılraış ve Yüzyıl (eski tekalınlaştınlmısı. 4 Hayvan jravrim), Karsdeniz ru=u; suyun içine battp gSmülme kıyısındalıi bir l:ali, 5 Damad tbrahim Pa'şa Iimiz. 9 »Pek devrinde çok sevilip yeüstirilen •ladir olarak hapciçeğin bahoesi 6 llâve parçasu diye ses çiların birbirlerinden uzakhk mesa* felerl (iki söz ve çoğul). 7 Bi Diınkü bulmacanın karar.» karsılıf;! lıalledilnu; şckll iki söz. rml hat'rlayıp anma hareketi. İSTANB UL 0R.3O 07.00 07 06 07 30 07 45 08.00 OB05 P'.IO 0R.25 0P40 0100 09 20 0P40 10.00 10.03 11.05 1120 11 45 12.00 12 10 12 25 12 40 13 00 13.15 13 30 İnşaal Mühendis ve Yüksek Mühendisleri Aranmaktadır. Merkezde Inşaat Şubesi Proje Mudür Muavinliğinde ve Seydişehir Şantiyesinde istihdam edılmeK üzere tercihan İngüizce lisanına vakıf Inşaat Mürıendis ve Yüksek Mühendisleri aranmaktadır. Müracaat: Etibank Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığı ANKARA (Basın: A. 504410122/332) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Miidürlüğiinden: Dış memleketlerden 100.000 (Yüz binî metrik ton ekmeklik buğday ithal edilecektir. İşbu ithalâta ait ilânımız 8 Ocak 1969 Çarşamba günü saat 9 dan itibaren Genel Müdürlüğümüz. İstanbul, İzmir, İskenderun Bölge ve Mersin Şube Müdürlüklerimizin ilân tahtalanna asılacaktır. Bu ithalâtla ilgili ilân ve hususî şartlar Genel Müdürlük (Satış Müdürlüğünden) adı geçen Bölge ve Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. İlgüilerin dikkat nazarına arz olunur. (Basın: 10148''331) SEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: İZMİT Kâğıf Torba İmaline Başlanmıştır. Lüzıımlu kraft kâğıdı müşteri tarafından temin edilmek üzere 3 katlı normal çimento torbasının beher adedinin imâliyesi 9. kuruş, 4 veya 5 katlı sun"î gübre torbasının beher tonunun imâliyesi 454, liradır. Klişe temin edilmesi halinde tek renk baskı da yapılmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin kraft kâğıdı temini ile imalât programımıza almmak üzere gecikmeden İşletmemize müracaatları ilân olunur. TÜRKtTE SELtLOZ VE KAĞIT FAB. tŞLETMESÎ GENEL MÜDÜRLtK (Basın: 10114/337) Günaydm I Köye haberler Günaydın n Haberler ve hava duremu Kafif miizik İFt^nbulda bugun Küçük ilânlar Türküler Gitar sololan Beraber ve solo sarkılaı Ev icin G. Kasacıdan şarkılar Arka'i v?rm Ara haberler Okul radyosıı Aliye A^kılıçtan törküler Oda müziŞi A. Edibogludan sarkılar Ara haberler; üânlar S. Cültekmden türküler Radyo H. M orkestrası A. S. Tokerden çarkılar Hsber'er, R. G de bugün Saz eserleri Keklâm programlan ACIIIF: program 14.15 1130 14.45 15.05 lt.05 16.20 16 45 17 00 17.05 17.25 17.50 19.00 19 30 19.35 19 55 50.55 2100 21.10 21.10 2Î.4Î 22.00 22 45 23.00 23.45 24.00 14 00 P.aglama takımı Kadyo ile K. Güleşoglu orkestrası F. Tunceliden îarkılar Ckul radyosu M. Eryürekten turküler MlnyatOr müzik Tımcay Eraslandan şarkılar Ara haberler Köy odası Karma îaslı ReKâra programlan Haberler; ba\Tt durumu Küçtik llânlar E. Altandan şarkılar Radyo tiyatrosu Masal 24 saarln olayları; Jlânlar Alkiş İçin <3o*duİ3r Dunden kalanlar BeTaber ve solo <QrJıüler Reklâm progTamlan Haberler Caz müziğl Gece müziğl Kapanıs A N K A R A 06 25 06 30 07 00 07 PO 07 30 07.45 oa.oo 0S05 08.10 08 40 09 00 09 20 09.40 10 00 10 05 11.05 11 "0 12.00 12.05 12.20 12.25 12.30 13.00 13.15 13.30 14.00 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir, DENİZCİLERE VE HAVACILARA 1 SAY1LI BtLDİRİ 13 ilâ 16 Ocak 1969 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdakı noktalan birleştiren sahalar içinde seyretme, demirlerne, avlanma ve bu sahalarm 8000 raetreye kadar olan yükseklikleri caa ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ EREĞLİ VE BAB.TIN ÖNLERİ K 5 ve K 6 SAHALAR1 BtRİNCt SAHA: K 6 SAHASI 1 inci nokta: Enlemi 41 derece 19 dakika Kuıey Boylamı 31 derece 27 dakika Doğu E. 5826 No. lu Ölüce feneri 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 19 dakika Kuzey Boylamı 31 derece 06 dakika Doğu 3 üncü nokta: Enlemi 41 derece 32 dakika Kuzey Boylamı 31 derece 09 dakika Doğu 4 üncü nokta: Enlemi 41 derece 36 dakika Kuzey Boylamı 31 derece 25 dakika Doğu 5 inci nokta: Enlemi 41 derece 26 dakika Kuzey Boylamı 31 derece 45 dakika Doğu. İKİNCİ SAHA: K 5 SAHASI 1 inci nokta: E. 5819 No. lu Filyos fenerinden 247 derece ve 2.5 rail mesafede, enlemi 41 derece 33 dakika Kuzey, boylamı 32 derece 00 dakika Doğu. 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 00 dakika Doğu 3 üncü nokta: Enlemi 42 derece 05 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 32 dakika Doğu 4 üncü nokta: Enlemi 41 derece 51 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 45 dakika Doğu. DENÎZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYTJRULUR. (Basın: 29922) 339 22 Kalem Malbu Evrak Bastırılacaktır Muhammen bedeli 86.650,00 liradır. Şartnamesi İstanbul, Taksim, Gümüşsuyu, Dümen Sokak. Gümüşpalas Apartmanında Ortaklık Levazım Müdürlüğünden ahnabilir ve nümuneler görülebilir. Son teklif verme tarihi 24 Ocak 1969 Cuma günü saat 15.00 e kadardır. TÜRK HAVA ÎOLLARI A. O. (Basın: 10149/351) Acılış; program Günaydm I Köye haberler Günaydm II Haberler ve hava durumı Sabah müzi}! Ankarada bugün Küçük IlSnlar Her telden Çesitl? müzile Ev İçin Sabah konseri Arkası jarm Ara haberler: llânlar Okul radyosu Şarkılar Konser saatl Ar a haberler: llânlar Türküler Kıbrıs saati Kücük ilânlar Sarkıar Haberler: R.G. de bugün Hafif müzik EetrlJm programlan Bando müziği 14.15 14 35 15.00 13.05 16 05 16 25 16.40 17.00 17.05 17?0 19.00 39.30 17 50 19.35 15.S0 19.55 20.05 20.25 21.00 21.10 21.35 22 05 22.45 23.00 23.45 24.00 Sarkılar PlSklar arasında Ara haberlen llânlar Okul radyosu Türküler Radyo ile mgfllzce Albümlerden seçmeîer Ara haberler; ilânlar tn«saz Haberler: hava durumu Kücük llânlar ReklSm programlan Türküler Bir varmış; bir y * m u s Dm v e ahlak komışması Şarkılar Silâhh Kuvvetler saat! 24 saatin olayları: ilânlar Edebiyattan derlemeler Klâsik Türk M. topluluğu TBMM saatl Haberler Barok tnüzik Gece müziği Kapanış Köy odast Koyun ve İnek Sütü Satılacaktır Çanakkale Kumkale İnekhanesi Müdürlüğünden: 1 Müessesemiz 1969 malî yılında IneK ve Koyunlanndan istihsal edilecek 130 ton sığır, 22 ton koyun sütü açık artırma suretiyle birlikte satılacaktır. 2 Satış 30/1/1969 Perşembe günü saat 14.30 da ÇANAKKALEİZMİR asfaltının 31. inci kilometresinde bulunan Müessese Merkezinde yapılacaktır. 3 İnek sütünün muhammen kilosu 100 kuruş ve koyun sütünün 150 kuruş olup iştirakçilerden (1İ.900.00) lira geici teminat alınacaktır. 4 Bu işe ait şartname Müessesede ve Çanakkale Veteriner Müdürlüğünde görülebilir. İlân olunur. (Basın: 10110/334) NÖBETÇİ ECZANELER G<EİOSMANFASA: Sükran 236314 Hürriyet (KJİöy) KADIKÖY: t'lutaî 362900. Pars 364273, Rıhtım 361278, Suadiye BESİKTAS: Ferah 48633S, Dilek £51307, Defne (Göztepe), Hatboyu (OrtakdyV Arnavutköy 635698; A(Fenerbahçe), Eerman (Fikirtekatlar (EtUer) pe) BtYOĞLTJ: İstiklâl 442618: SıraKAKAKÖY Ziya Boyer 443712 servüer 441710; Kutlay 493523 KASTMPAŞAt Karadfniz 418953 EMİNÖNÜ: Hâl; Evliyazade SARIYER: Alâettin; Rumelihi221799; Süreyya Özgen 225612, Y e . sar 636232 ni Lâleli 221782 ÇİŞLİ: Ergun 481579; Çara 470182 EYÜP: Güven. ö m ü r ( S a g m a l FCsun 484345; İnri (Mecidiyeköyu) Şifa (Gültepe»; Okçular cılar). Ümit (Rami) 215178: Nümu 462207; (Okmeydanı) ne (Silfhtar) ÜSKÜDAR Seümiye 360272; NeFATİH Şifa 211100, Haliç ca*i Bsykara; Olkü; Kuzgımcuk Yeni Neç'e ($ehremini), Nümure 362118; Nur (ümraniye) 216039; Pınar 215417 $ifa (BslaO 216552 ZEYTİNBURNU: Merkez 715892 BAKIEKÖY: Safak, Merkea» şilköy) 718813. Yeni î 716089. Osmaniye Î.T.Ü. Makina Fakültesi Isı Tekniği ve Ekonomîsi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Sogtık Tekniğî Teknisyen Kurslan 15 Ocak 1969 30 Mayıs 1969 tarihleri arasında yapılacaktır. İsteklilerin Orta Okulu bitirmiş ve meslekte 3 yıl çahşmış bulunmalan gerekli olup belge ve 3 adet resim ile Enstitü Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. (Basın: 10146/353)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle