20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 9 Ocak 1969 SAHtFE BEŞ BeJediye Meclisi Soruştunna Kıırulu, raporunu hazırladı Karanlık dünyasmdan kurtulabilecek mi ? İETT Taşıtlar Dairesi Başkanı 15 işlemde suçlu görüldü Beledive Meclisi Soruşturma Kurulu. İETT îdaresı Taşıtlar DaIresi Başkanı Âdıl Tahtacı'yı 15 çeşitli işlemde suçlu görmüş ve görevinden alınmasım Belediye Baçkanından Istemiştir. Belediye Meclisi Soruşturma Kurulu, bu arada Âdil Tahtacı' nın daha bir çok işlemde ihmal ve suiıstimali bulunduğu iddiası nı ilen sürmüş, ancak bu suiıstimalleri ele verecek memurlara baskı yaptığım, hatta kendilerine bilgi veren beş kişiyi RÖ revinden uzaklastırdıgım, birini de dövdürduğünü behrtmiştir. SUÜSTİMAL ÎDDÎALARINDAN t'ÇÜ Soruştunna Kurulu hazırlamış olduğu raporu, Belediye Meclisinm 14 Ocak günü yapacağı toplantıya getirecek, iddialanm lspat etmeye çalışacaktır. Raporda yer alan iddialardan Uçü şunlardır: (î) «Balans Avar» cihazmın alınması sırasında ihaleye giren 2 firrnadan biri aynı evsafta tezgfth için 70 bin, diğeri 170 bin liralık teklıf vermiştir. Teknık elemanlarm, 70 bin liralık cihazın daha kullanışlı olduğunu bildiren raporlarına rağmen, Âdil Tahtacı, 170 bin liralık teklifin 2 ay önce verilraesini tercih sebebi görerek idareyi 100 bin lira zarara uğratmıştır. Ancak cihaz, almdıktan sonra da tam beş ay ambalajmda bekletilmiş, yerıne kurulamamıştır. (2) Be'.ediyeye bağlı kuruluşlann ihalelerıne girmek için sahibinın Belediyede bir görevi bulunmaması veya Beledıyeden bir yıl önce ayrılmış olması gerekmektedır. Belediye Kanununun bu açık hükmüne rağmen, Âdıl Tahtacı, eski 'o tarihte üye) AP Zeytinburnu Belediye Meclis ayesi Sabri Yılmaz'm idareye ait komür ihalesine girmesine göz yumus ve hatta ıhaleyi onun üzerınde bıraktırmıştır. (3) Âdil Tahtacı, hiç gereği yokken diğer taşıtlarm onarımım bir kenara bırakarak, idareye işçilik hariç 300 bin liraya mal olan «Devşirme» troleybüs imal ettirmiştır. tevşirme troleybüsti hiçbir sıgorta şirketi, «Markası belli değil» gerekçesi :1e sigorta etmemektedir. Yılbaşı sabahı balığa cıkan 3 arkadaş geri dönmedi Olmeyen hastaya dokunursanız yakanıza yapışırım Ölmek değildir ömrümüzün en fecî işi, Müşkül odur ki, ölmeden evvel ölür kişL. Ama, saym Sıılhi Donmezcr höyle düşünmüyor. Kalbi henüz tam mânasiyle durmayan bir insanm kalbinc yaptçırsanız, esprili konuş. roasiyle: Ben de sizin yakanıza yapışunın.. diyordu. Berekctversin ki Siyami Ersek, iki dok sandan fazla uzuncaydı. Ersek, şöyle harcket etmişti araeliyatm da.. anlatıyordu: Bir ka?a sonucu beyni parcalanmış olan yaralıyı 6 kisilik hekim konsi'ltasyonundan geçirdik. ffopimiz de artık bu beynin işe yaramıyacağuın yiiîde yüz karar vermiştik. Kalbe çalıştırarak iîlctler takarak bekledik, bunu rağmen kalb. kutüye pidiyordn, tam dııracaş. sırada ikinci bir insana hayat vermck amacı ile cıkardık onu. Tartışmaya konu olan ikinci me^ele ?uydu; kalbı placak olan ve yaşaması için buyük bır riske giren hastanın yeni bir kalb takılmıdığı 'akdirde yüzde yüz ölüme mahkum olmu; olmasıydı. Sayın Donroezer: Yarım ssat dahi cmni ol»n hastaya dokunursanız vıne ya HUKUK YÖNÜNDEN Yılbaşı sabahını denizde balık avlayarak geçirmek için sandalla denize açtlan üç arkadaş hâlâ donmemışlerdır. Devlet Demiryolları Haydarpasa Isletmesinde gorevli olan 45 yaşındakı Naıl Çelık. 40 yaşmd'akı Nuri öner ve 35 yaşındaki Efraırn Yendı'nin âkıbetlen hakkında hiçbir haber alınamamıstır. KALP NAKLI Dr. kanştığını, artık kalb degış'irmenın her açık k3İb amelıyatı yapıian klinikte ba?arılabileceğini söyledi. Siyami'ye «oruyordu Aba* oğlu: Kalb nakli yapmak bevtsl sizde ne zaman doğdu. Her büyük ameliyatı baçar» mak «rzusu her htkımde düha tıbbiveye girdiği günden baslar. Ve Re;at Garan «onu^uvor* du. Dünyayı saran her buyük kesif dalga«ında bir çok fedakirlıklar gerekmisti. Ve bif buyük keçif te daima dıŞter bir ke?fe ihtivaç yarattıjı ıçın keîiflerl zorlamıstı. MesPİâ kilb naklinin gerekçesi vüıünden ihtivaç duyulan lenfosit trr.nsfer testlerl, cild te^tleri, Unfo* sıtierın doku küHürlerinii geli^tlrilmesi kalb nakli arrelîyatl»nnda duyulan ıh'ivaçların sonucuvdu. Er?ek neden kalb değiştirme ameliyatının tlk defa bizde yapılmadığı soru?<ına karşı hiç bir bakımrian eks'6imiz olmavan memleketimizrie bunun esef edileeek bir ssv oldugunu sSvlüyordu. Geri kalmış bir iilkenm ılım alanında lleriye v6nelme aşkıvîa ve kabiliyetleriyle fiolu insanların tartıştnasıvdı bu. Aba* oğlunun Garan'a vönelttiffi <c n soruya «Siı en vakmınna hlr kalb nakli cerekse razı olnrmnydnnaz?» «orusuna O: Ben en vakınımı «adece bir operatöre devrederim o ne isterse yapar diyor ve bas.irıva olan tsteginin ce^urluftunu i(sde edivordu. GelecektekHprin va$ama«ı için fprtskârltk «s^rttı. SON Endişe ediliyor Gözlcrini bir buçuk yaşındaykcn menenjitten kaybeden Suna tpar, şimdi bütün dünyası olan kiiçük transistörlii radyosunu kulağina koynıuş, dlnllyor. (Foto: H.A.) İımir Açıklara doğru gıttıkleri bildirilen hepsı evli ve birkaç çocuk babası olan üç kışi tekiz günden berı hiçbir verde gönilmemislerdir, Ailelerinin de uyarması ıle durumu ilgili m«kamlara bildiren Demiryolları \ etkilıleri, «Şu ana kadar hiçbir sonnç ahnmadıfrını» bildirmiçlertfır / ,5 yaşmdan beri göz/er/ görmüyor IZMtR (H.A.) Suna 9 yasuıda, fakat parlak gibi görünen pınl pml gözleri yıllardanberi gttnesin doğuşunu, minicik ktışların dallara konuşunu seyredemiyor. Bütün dünyası ve en yakın arkadaşı radyo.. Şimdi küçük Suna İPAR, kendisine yapılacak ve ancak 2 metre kadar ilrriaini görmesini sağlıyacak ameliyattan habersiz. Küçük, radyosunu dinliyor. 9 Ocak Sevval 20 7 : 4 12.21114.45| 16 İ9 18 33] 5 40 2J7| ', 24' 9 47Iİ2 10ı 1.38 12 « , ılllıll kanıza yapışırım, diyordJ. Zıra canlı lnjanda tecrübe yapmak ınsanhk ve Türk Cez« Kanununda yaıaklanmııtı. Ersek ıse: Kliniğimde yenl oir kalb takılmasinı bekliyen 4 Kiçı 8 ey içınde yedek kalb *>ulunamsdığı için öldıiler diyor. Rp?at Garan hocamız da ümitslz bir kalb hastasmın ne kadtr yoj^yabileceğinin tıbben bîlinemeyeceğını söylüyor. Hattâ Baskan Ayzennhover'in hekimleri dahi onun geçirdigi kalb krıztnden sonra ancak 24 «aat v*»ayabıleceğıne karar vermlşlerdi, dıyordu. Halbuki AyKnhover şim di turp giblydi maultah, eüne i«miyle miisemma Kilıcıoı alsa Avrupayı tekrardan nurtaTabılirdi. Nihat Dorken *«ki eerrahlardan Bılroth'un »Kalbe müdahele edtn nekim. arkadaslarının hflrmeüni ka.ybeder» sözünii hatırlatarak onun tarıhe ACI BİR KAYIP Merhum Zîkerlya Kojar ve Yetfr Naclye Koşar'm oŞlu; Serafeftin ve Cemalettln Ko îsr'ın «ğabeylerl; l.E.T.T. Tajıtlar dairesi memurlarından 7.1.1969 jürü Hakkm rahmetine kavuşnuıstur. Cerıazesi 9 1. 3869 Persembe (bugunl <S'41e ramazını muteakip Aksaray Valide camii serifinden kalciı. rılarak, KozJu aile makbereıin<Je toprağa verilecektir. MevU rahmet evleve. Currhuriyet 356 Türk Devrim Ocakları Doğu ve Batı gençlik hareketleri konulu iki açık oturum düzenlemiştir. Prof. Tank Zafer Tunaya, Metin Toker, Doç. Çetin özek, Doç. Ümit Doğanay'm konuşmacı olarak katıldıklan açık oturumların ilki bugün saat 18'de Türk Devrim Ocakları Genel Merkezinde, «Doğu gençliğinin hareketleri» konusunda yapılacaktır. «Batı gençliğinin hareketleri» konulu açık oturum ise, önümüzdeki Cumartesi günü saat 14.30da dır. Türk Devrim Ocakları, iki seminer düzenledi 1 Ocak'ta satısa cıkanlan NURETTİN KOŞAR ANKARA, Cnmhuriyct Bürosu) tki yıl önce 8 Ocak'ta kısa bir hastahktan sonra vefat eden ünlü roman ve hıkâye yazarı llhan Tarus, dün ailesi ve dostları tsrafından mezarı ba«mda anılmı^tır. 60 yaşındayken vefat eden Tarus'un «Vatan Tutkusu» adlı son romanı da bundın bir süre önce yayınlanmış ve «En güçlu eserlerinden biri» olarak tanımlanmıştır. llhan Tarus anıldı GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI Kartal İcra Memurluğundan: 1967'116 T. Mahcuz olup satılarak paraya çevrilmesine karar verilml? bulunan: Kartal Yakacık Ayazma mevkiinde kâin tapu Mitügiinün 461 sahifesinde kayıtlı 129 pafta 942 ada 8 parsel sayılı 413 M2 miktarındaki içinde bahçeli kârgir evi bulunan gayrimenkulün tamamı 1.ÎK. nunu hükümlerine tevfikan ve açık arttırma suretiyls satılacaktır. GATRÎMENKULÜN EVSAFI: Gayrimenkulün bahçe çevresl ta? duvarlarla örülü oldugu, bahçe icinde gelişmiş bir çam, muhtelif cins meyva agacı olup, 120 M2 üzerine inşa edilmiş 3 kattan ibaret kârgir bir ev olduğu, zemin kattaki daireye yan kapıdan girildikte, denize nazır cephesinde 3 odası olup arka kısmmdaki koridor üzerinde bir mutfak ve bir de helâsı oldugu. zemin kattan 15 basamak merdivenle 1 inci kata çıkıldıkta bu kattan mutfağa geçilip, mutfaktan da antreye geçildigi. deniîe nazır cephe«;ip.de içiçe geniş iki oda, arkada 1 yatak odası ve odalardan birinde muntazam yspılmış şömine olduğu, denize nazır odalann ceoheleri kar>ah balkonlu olup, oda zeminleri parke banvoda ise küvet. lâvabo, yan duvarları pembe fayans olduğu, mutfaktaki tezgâhlar ise fayans davlunbazlı muntazam dolaplan ve banyosunda termosifonu bulunduğu. buradan çatı katına 16 basamak korkuluğu olan merdivenle çıkıldıkta, denize nazır kısmında 2 oda, 1 banyo. banyoda alafranga helâsı olduğu, bu katm ahşap olarak vapıldığı çatı kısmı ise kller olarak kullanılmaktadır. Mevcut binanm zemini arazinin mevli üzerinde yapılmış bahçej'e inişler ve bahçeden yol kısımlanna çıkıslannda muntazam taş duvarh merdivenler mevcut olduğu, duvarlann siyah taştan yapıldığı ve bina bacasmın da siyah taştan mun tazam bir şekilde yapılmış olduğu, kuzey ve güney kısımlanndan yol geçtiği görülmüştür. Binada elektrik tesisatı ve elektrik mevcu*tur. GAYRİMENKTTLÜN İMAR DUROIÜ: Kartal Yakacık Belediyesi Pen tşleri Şefliğinden alınan 9'9a968 tarih ve bilâ sayılı imar durumunda bina yiiksekliği 6^. bina derınliği 20, ön bahçe mesafesi 5, korr.şu mesafeci 3, arka bahçe mesafesi 3 25 metre olduğu ve iki katlı ayrık inşaat nizamma tâbi bulunduğu bildirilmiştlr. GAYRİMENKULtîN KIYMETt: Gavrimenkulün tamamt 180.000.00 TL. değerine mütehammil olduğu bîlirkişi raporundan anlasıtoıştır. SATIŞ ŞARTLARl: 1 Satış 14'2/1969 cuma günü saat 14 30 dan 15.00 e kadar Kartal Beiediyesi Mezat Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacakuır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin • 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuu» ' nu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakl kalmak şartıyle 24'2/1969 Pdzartesı günü Kartal Beiediyesi Mezat Salonunda saat 14.30 15.00 de ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüehonlı alacaklıların alacağırı ve satış masraîlarını geçnıesı çartiyle en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmya iştirak edeceklerin tahmin edilen tavmetin »'olO u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milll bir banka nın teramat mektubunu vermeleri lâzımclır. Satış peşin para iledir, alıcı istedığinde <0 günü geçmemek üzere mehil verile: Tjilir. «JelMıliy^jesm^AaJe pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Biritanş ver^ile* ssj« bedelinden ödenir. 3 tpotek sahibı alacaîHÜferla diğer ilgüilerin aigililer tâairine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayriraenkul üzeıindek; haklarmı, hususiylc faiz ve masrafa dair olan iddialanm dayanağı belgeler ile on beş gün içinde Dairemize bildirmeleri lâzımdır: aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıfcça paylaşmadan haTiç bîrakılacaklardır. 4 Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale Jeshedilir. İki ihale arasmdaki farktan ve «' 10 laizden ahcı ve .« kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hülone hacert kalmadan kendilerinden tahşil edilecektir. 5 Şartname, ilfin Urihinden îtibaren herkesin görebilmesi İçin Dairede açık olup masrafı verildiği takdirde istiyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münd«recatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak tstiyenlerin 67/116 T sayılı dosya numarasiyle Memurlugumuza bişvurmaları i\ân olvmur. 27'12/19fi8. eydan Larousse'un ılk tasıkulu bıtmısr yalnız abone olacaklar icin 5.000 adet ayrılmıstır! MeydanLarousse hususî bir kağıda basılmaktadır ve ilâve bir baskı yapma imkânı yoktur. l.fasikül ile ilgili taîebi karşılamak için, MeydanLarousse Müessesesi elindeki son imkânı kullanarak, bugünden itibaren müracaat sırasına göre 5000abone daha kabul edecektir. MeydanLarousse\ın yıl sonunda, eiltli olarak, satışı da söz konusu değildir. MeydanLarousse'un 1969 yılı abone ' karşılığı 120 liradır. llk yıl abone olanlar gelecek yıl tercihli abone olmak hakkını kazanacaklardır. Abone bedeli, Sultan Mektebi Sok. 2325, Cağaloğluîstanbul, adresine (Eski Yeni Sabah binası), bizzat yatırılabilir veya posta ile gönderilebilir. Abone bedelleri ayrıca, Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesi 3211; Yapı ve Kredi Bankası Bahçekapı Şubesi 7154; Akbank Bahçekapı Şubesi 6701; hesap numaralarına, bu bankaların herhaııgi bir şubesinden de yatırılabilir. MeydanLarousse'a eksiksiz sahip olabilmek için ilk sandan itibaren abone olunuz. Her 15 günde bir çıkan fasiküller. kırılmaz kartonlu zarflar içinde ve taahhütlü olarak adresinize gönderilecektir. Cereyana kapılan îşçi, birbirîni izleyen aksilikler yiiziinden kurtarılamadı Kopan havai elektrik telinden cereyana kapılan bir inşaat işçisi. birbirini kovalayan aksi »esadüfler sonucu kurtanlamayarak blmüştür. Aslan Çelik adındaki talihsiz işçi, önceki akşam, Davutpaşa asfaltındaki «Oto Sitesl» yakınlarında rastlauığı kopuk elektrik telini yolun üzerind§n kaldırmak isterken cereyana kapılmıştır. Çevrede bulunanlar, Çelik'e dokunamamışlar, ancalc cankurtarana ve Elektnk İdaresine durumu bildirmışlerdir. Olay yerine gelen bir doktor aa telde cereyan olduğu için, ırt yan işçiyi çekip alamamıştır. Bir süre sonra cereyan kesilmiş ve Aslan Çelik'e mesaj yapmaya başlayan doktor, bldüğünü. tesbit ettiği i'jçiyi milyonda bir ihtimalle de ^lsa yaşatmak için Cerrahpaşa Hastahanesine götür mek üzere cankurtarana yerleştirmiştir. Buna rağmen, Aslan Çelik'in şanssızlığı burada üa kendini göstermiş ve cankurtaran, hastahane yolunda anzalanmıştır. Yoldan geçenler ve dok« tor tarafından taşınan bir sedye ıle koşar adım Cerrahpaşa Hastahanesine g»tirilen Çelik'in kalbıne masaj yapılmışsa da ışçiyi kurtarmak mümkün olmamıştır. MeydanLarousse nedir? MeydanLarousse Bü>ük Lugat vc Ansiklopedi, uç bujuk eserı bir ara\a topla\an dcv bir eserdir. Tamamlandığı zaman heıbiri 1 000 sa\falık 12 cılt olacak ve 500.000 a\ıı madde ile 52 000 rcsmi ihma edecektir. * Me\danLaroıısse, tam bir dünya ansiklopedisidir. A\nı zamanda en geniş Turk ve lslâm Ansiklopedisi olacaktır. \ e bunlann yanında Türkçe'nin en bınıık lugatidir. Tanzimat'tan bu yana \azı \e konu^ma dillerincle kullanılan butun kelimeler, Mj\ddnLaıousse'da \er alacaktır. MeydanLarousse. her aydınıo her zaman elinin altında bulunması eereken bir eserdir. İstanbul Üniversitesi Hukuk, Tıp. Pen ve Edebiyat Fakülteleri Talebe Cemiyeti Başkanlan dün TMTF'de düzenledikleri basın toplantısuıda, öğrencinin yönetime katılma konusunda cemiyeti erinin muhatap kabul edilmesini istemişlerdir. Cemiyet Başkanlan, ayrıca 2,5 yıldır kongresini yapmıyan ve 1,5 >ıldır yönetım kurulu toplanmıyan tÜTB'nin durumuna değinmişler ve bu örgütün öğrcnciyi temsil yeteneğinden uzaklaştığını söylemişlerdir. Öğrencilerin yönetime katılmaları konusu, Üniversıte Senatosunda bugün görüşülecektir. MtFETTİŞ İSTEDİLER Galatasaray Mühendıslik Özel Yüksek Okulu Boykot Koraitesi, Bakanlığa başvurarak, yönetmeliği bulunmayan müessesenin müfettişler tarafından teîtişıni istemişlerdir. Öğrencilerin yönetime katılması görüşülüyor TEŞEKKÜR Şirketlerimizin çok değerli kurucu ortaklanndan \e Sirketler Mudürümuz Tfiksek Makine Miibeodisı CELÂL BAŞARA mn 2/1/1969 günku acı kaybı münasebetiyle yapıian cenaze merasimine, gerek gondermek lutfunda bulundukları çelenk ve telgraflarla, gerek bizzat teşrıf ederek acımızı paylaşan müessese, şirket, banka ve sahıslara içten duygularımızla tesekkurü vazıfe bilir, saygılarımızı sunarız. EMEK SANAYtf, SA\TİM SANATÜ Ortak vf Per»oneli MANAJANS: 83 • 3SS (Cumhuriyet • 372) Yavımlavan: Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Ltd. Şti. ı: 97/333)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle