19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE İKl 9 Ocak 1969 CUMHURİTET • •••n»rl «BENİN AZİZ TURKİYEN» Ord. Prot. Dr. Sadl IRMAK n baslık, George Dnhamel'den raülhemdir. Taıar, Fransa içinde yaptığı bir günlük tren yolcnluğnnn anlatan tüıel bir yazısma «benim aziz Fransam» baslığını koymustnr. Bn yazıda Fransız trenlerinin alısılmıs gecikmeleri, istasyonlann sallapatiIiti, memnrlann lâiibaliliŞi, sevgi dolu bir kalb ve fakat zehirli bir gülümseme ile »nlatılıyordn. Bayram günleri için yorjjun bir îstanbullnnun kafa dinlemesine Bnrsa'dan daha elverişli bir yer olabilir miydi?.. «En güzel sevinç ön sevinçtir» derler. Bn seyahatın da en ffizel yönü. projesinin yapılmasıydı. Ama gül renkli hayâllere ilk darbe. daha iskeleye varmak için bindiğiniz takside iniyor: Sisliden KarakSy'e bol bol yarım saatte varılır ivimseTİiğine kapılmanın ceıası oldukça ağır Sdeniyor; çünkü vapnra kendinizî son saniycde atabilmişsinizdir ve nefesiniz kesilmistir. Diveceksiniz ki, vapurda alınacak iki saatlik deniz hava«ı onu bol bol telâfi eder. Aslında doğrn. ama üç vapnrlok halk bir tek vapnra istif edilmis ve yakalavabildîğiniz bir iskemlede nefesinizi bogacak bir duman bnlutu yükseiiyorsa, seyvar satıcılar, bovacılar «meslek icrasına» kovnlnrlarsa is defcistvor. Ama nihayet aheste beste Talova'ya vanlıyor, artık rahatça bir vasıtada o KÜzelim Bnrsa volnn» koynlabîiirsiniz deŞil mi? Ama «el ?ör ki, taksilerin ve otobüslerin başında bir «kavimler göç'ii» hali var. Gerçi ı ı ilerde trafik knlnbesi. hattâ tnrizm bflronu var, fakat vatandaş dirse&inin knvvetine güvenmek zorunda kalıvor. Nihayet Bnrsaya vardıgınız zaman. rahatça bir otel bnlnp yerlesebilseniz, çektiklerinizi hemen nnntmaya hanrsıni7. Ama bn da bir talib isi!.. Diyelim ki, basınızı sokacak bir ver bnldnnnz. Vatandaşlar «ailecek» relmistir. altı »ylıktan baslıyarak 12 vasina kadar çocnkların koridor ve salonlards koro halindeki avazelerinin sükun bulraasını beklemek için gecenin 12'«ini bnlmak lâzım. ::: İİİ1 • ••• •••• •••• iİÜ :::: • • • » •••• •••• Balık unu Hanrlayan: Vecdi KIZILDEMİR esletıme problemi uzmanları, dunyadakı protem yokluğunu asrıraızın en önemli problemi olarak nitelemekte ve az gelışmiş ülkeîerde yasamakta olan 2 milyar insamn az gıda maddesi veya yanlış beslenmo yuzünden bedenen ve ruhen iyi sağlık durumunda olmadıklannı belirtmektedirler. Dünya nüfusu infilâk edercesine üremekte ikengerekli olan besin maddeleri tüm bu ağızlan doyurmak kapasıtesine ulaşamamakta ve yeni doğan çocuklann büyük bir kısmı bu yüzden hayata veda etmek zorunda kalmaktadırlar. Çocuklann küçük yasta Slmemesi ve yetişkinlerin de az gıda veya kotü beslenme yüzunden direnç ve ruhen bozukluk durumuna düşmemeleri için yapılan çahşmalar dunya çapmda protein sağlama çalışmalarına yol açmış bulunmaktedır. Birlesik Arr.erika'nm ilim adamları, dünyadaki protein yokluğuna karşı koymak üzere son derece ümit verici bir madde bulmuş duruındadırlar. Bu problemın çözüm yolu, denizleri dolduran bahklardan lâboratuar çalışmaları ile yararlanmaktadır. 1 |oooOooOoogj } t K 1 Bay Robert Komer kimdir? Türkiye'ye niçin gelmistir? Sayın Robert Komer'in adımn başında «Honcho» lâkabı vardır. «Honcho» kasap veya iskenceci demektir. ttk bakışta bn zeki yüzlü ve knrnaz bakıslı insanın «Honcho» sıfatma lâyık oldnğnna kimse inanmaz. Ne var ki, Amerikanın ünlü Ramparts dergisi Sayın Komer'in adını anarken Honcho'dan söz açıyor. Türkiye'deki Amerikancıl yazarlanmızın, öyle sanıyornz ki, liberal Ramparts dergisine bir itirazları olamaz. Eski Amerikan Dısişlf ri Bakanı Bav Dean Rn«k, Tnrkiye'ye göndermeden Snce Bay Komer'i çafeırnuş ve «fevkalâde hizmet nişanı» nı snnarak «Vietnam'daki hizmetlerinden ve Pasifikasvon programındaki büyük basansından öturü» kendisine tesekkfir etmistir. E«ki CIA memnrn Mr. Komer'in Vietnam'daki hizmetleri nedir? «Fevkalâde hizmet nisanına» lâvık olarak Türkive'de avnı fevkalâdelikle eörevine baslıvan Savın Bay Komer, Vietnam'da nasıl çahsmıstır? Bn sornların cevabı Ramparts dergisinde ortaya konmnstnr. Derjri editörlerinden David Welsh, Vietnam'm çesitli bölsrelerini doiasarak meshur «Pasifikasyon» harekâtını iki av süreyle incelemis. ve 1967 Ekitn ayında Ramparts'da bîzlm Savın Bay Komer'i de kapsayan bir n»nn vazı vayınlamıstır. «Sol Yavınlamnda yeni çıkan «CIA • Vietnam'da parifika=von» adlı kitapta hn vazının tümü oknnabilir: biz özetliyebildiÇimiz kadanvla bn köseye sıtdirmaya çalısacagız : «Pa=ifika«von» kelime«inin sözlükteki anlamı «=ulhlastırma» demektir. Ama Vietnam'daki plânlı Amerikan trdhisine naravana olarak knllanıltnafctadır bn kfiime 2'nd Bölre Paslfikas\on îilrrinde rörevli CIA yetkilisi Bob W»yne «Pasifikasyon» n sövle tarif edivor : • Artik nteki ^avai dive bir şev vok Tek bir savas var Pasifık3«von rîa bunun bir parçaM. Artık bir ir.<îan sadece VÎETKONG'A BENZESE bile. bu. onun öidürülmesine ya da kampa knnulma»ına vetecektir. ve bu iş, halkm, kendi hükumftleri ile işbirliği vapmasmı öğrenmesine kadar bbyle devam erlecektir » tnsanın tfivlerini nrpertpn bfl tarif. Pasifikasvon'nn ne ol<lıı*unn dprhal «özier önüne kovn'vor. Wt Vietnaaılı. MüH Knr•ııftı* Cenhenin» vardım ftti çüphesirle hemen öldnrülebilir. Rn flavranıs Mlllî Kurtnlus Savanmızdn Knvayı Milliyecilere varrlım etti dive kövlülprimizin katledilmesine benzer. Vietnam'daki bn bnrekâtı vöneten Amerikan snbavlan. CIA. \ÎD 'Arr>»''kan Ka'kındırma Teskilâtı) ve tlSIS (Amerikan Haberlcr M^rkezi) dir. Vietnam'da Pasifikasvon harrkâtımn amacı. *merikan atzında «Böleevi mikroplardan temizlemek» olnvor. Vi'»kim Amerikan yetkilileri, ttmizlik eylemini şöyle anlatıvorlar : « Bir bölse. Mlllî Kurtulus Cephe'îi'ni desteklivenler öldürulriuŞıi. vakalandıgı. va da o bölgerlen uzaklastınldıSı zaman ancak mikroptan temizlenmis "îavılır: ve mikrop yalni7 Millî Cephe bırlikleri ve kadroları degil. ona sevgi duvan milyonlarca insandır » AID (Amerikan Yardım Tetıkilâtı) Mfldörfl MaeDonald bn harekâtı hararptle deeteklemektedir. Savgon'daki Amerikan R'ivükelfilifi avnı zamanda CTA'nın karareâhıdır. Bnradaki Birinci Daire'nin vnrnrlüktekl adı «Katillik Dairesi» dir. Bn nfiro reni« bir isbence ve politik temizleme prosratnını finanse eder ve vönetir. Bir Vietkonp teîmeninin bası icin 42 dolâr verilir. Mlllî Knrtnln» Cenhr<:inin evalet «*fine ait bir bas'a 4200 dolSr odraebillr. AID'nin eüvendiH bir örsriH de Sahra Knvvetlrridir. Robert Komer'in Johnson'a snndntn bir rapoTa söre bnnlar «Viftkong eşkivalarına karsı» , öreütlenmistir. Esasta bnnlann görevi : « Ne hükumetten yana. np de Vietkong'tan yana ARADAKt İNSANLARI AVLAMAKTIR Bunlara göre eger ARADAKl ÎNSANLAR YETER MtKTARDA AVIANIRSA HALKIN KAFASINA DANK EDER » tste Vasinrton*nn Ankara Büvükelçisi Savın Bav Komer, bn harekâtta John«on'nn mntemet adamı olarak büyük hizmet eörmüs ve «fevkalâde hİ7me+ nisanı» kazanarak Türkiye'ye • fevkalârfp» hizmetler pörmek için yollanmıstır. Ramparts'ın verdüH biirilere göre Katran SelSlesJ Pasifikasvon harekâtın. da Millî Knrtulns Crphesinin knvvetli bninndngn Demir Üç«en bölgesinde 6.000'den fazla kövlfl köylerinden almmıs ve bir kampa «hayvan eibi» doldnrnlmnstnr. «Köyleri verle bir ediler^k o bölge SERBEST ÖLDÜRME BÖLGESt ilân edilmiştir.» trving harekâtında 40.006 kişi evlerini terk zornnda bırakılmıstır. • Pasifikasyon'nn tnyler firpertici aynalilannı merak edenler kitabı alarak Ramparts dergisinde yayınlanan yazının tümünü oknrlar. I.T.Tnress dergisinin birkaç hafta Snce çıkan 909'ııncn savısında Pasifikasvon'nn veni eelismelrri konnsnnda tafsilât vardı. Verilen haberlere göre Pheniı harrkâtı adı altında tedhis hiziandırilmıstır. Ve işte bn harekâtın başanlı yöneticisi Sayın Robert Komer'dir Türkiye'ye gelen.. B teşem Ata yadigârının vakur dumşn insanı »• büyüler. Bn cami bilindiği gibi, Türk yazı sa jîj natının bazı güzel örneklerini de ihtiva eder, • • • lâkin bnnlar arasına öyle kötü, öyle acemice "' yazılar doldnrulmns ki, bir yazı Babil Knlesi meydana eelmis. Mihrabın sol tarafına bakıyorsunnz, iri harflerle bir yazı «Peygamber bnynrdu ki; Sultaıı, yeryüzünde AHah'ın gölgesidir.j İslâm ülkelerini çökerten bn söz, Buhâride bulunsa bile. elbette peygamberimize ait olamaz, çünkü islâmiyette Allah, sölgeli olarak tasavvnr edilemez, bn knfr olnr, islâmiyette snltanlık ta yoktur seçimle gelen toplnm baskanları vardır. Ijln Cami gibi mnhtesem bir âbidede bövle bir söz nasıl yer alır? .. Bnrsa'ya gelmisken, bayram namazını kalabalık bir cemaat içinde ve büyük camilerden birinde kılmak isteyeceksiniz. Kürsüde genç sayılabilecek bir vâiz. cnmhnriyet knşafı çocuğn. Gnzel güzel konnsmaya baslıyor. müslümanlann biribirinl sevmesi lüznmunu anlatıvor. Bn sevme nasıl çerçeklesecek? .. Hoca efendiye göre, bunnn kolay bir çaresi vardır: Mnslümanlar biribirlerinî günaydm diyerek defcil. selâmün alevküm. hattâ bn da vetmez «Ksselâmü a l e y k ö m » diyerek selâmlamalıdır. Hoca efendive p5re. selâm kellmesinde nnr ve avdmlık vardır. O'na nasıl anIatmalı ki, Türk dilinin yarattıgı en güzel kelimeltrden biri«i olan avdın kelimesi baslı basına bir ısık bir nnr ve bir ongunlnktnr. Hoca efendive çöre. füzeleri, ncaklan islâmlann bnlmns olması çerekirdi. Ama nicin bnlamadıklannı hiç hatırlatmadı! Cünkü bnnun sebehi mflslümanlann müsbet ilimleri asırlar bovn kısır bir inatla kur'anda aramış olmalanydı. Knr'an bir fizik kimva kitabı deSildi. o »adece, ilimleri aravıp bulmavı emrediyordn. Bn kısır anlavıs müsbet ilimlerin ynrdnmnza sirr>«ini iki asır geciktirmistir. dovmak B nrsa'va gecmistir.olnr mn?.. Sayılı günler tez Artık dönme lamanı B kında son derece jyimser olan beslenme problemi uzmanlan. diğer yiyecek maddeleriyle kanstırıldığı takdirde, proteinin, bunlarm esas rengini ve diğer evsafını as.a değıştirmiyeceğini belirtmektedırler. Kuru un şeklindeki protein ekmek ve diğer pişirilen yiyeceklere olduğu gibi hafif meşrubat. şehriye, çorbalar, peynır salça ve soslara da başan ile katılabılmektedir. Konsantre balık unu proteini bu tip yiyecek maddelerine ölçülü olarak katılmakta ve lezzetıni hiç bozmamaktadır. Bilginler, >akm bir gelecekte konsantre balık proteinin bebek gıdaları, her çeşit salata. rejim ye•nekleri, buğday unu, mısır karışımı. çocuk şekerleri, okul ve askeriye yiyeceklerinin içine de katılabileceğini ümıd etmektedirler. Gunumuzde... ünumüzde milyonlarca insan, sadece sebze. meyva ve salata rejimı ile yasamakta ve hayvanî proteinden mahrum kalmaktadır. JBeslenme problemi uzmanları ve yiyecek maddeleri teknologları knn'antre b3İ'k proteinıne. H r ~ G reümini 1968 yıh ortasmda pratik sahaya intika! ettirmiştir. ldeal konsantre balık proteininın imalinden evvel birçok denemelerin ve arastırmaların yapıl" ması gerekmektedir. Bu denemeler sadece maliveti daha ucuza getirmek değil. fakat aynı zamanda Barlam balığı dı;ındaki deniz urünlerini de aynı maksatla kullanarak ançuez, ringa, barbunya. tekir. kefal. sardalya ve morina bahklarından yararlanmak üzere vamlmaktadır. Birlesik Amerika, deniz ürünlerinden konsantre protein elde etme yolunda çalısan tek tölke degildir ve denizcilik ve balıkçılık faaliyetleri gelismi; diğer ülkeler de a^nı volda «eniş çabalar sarfetmektedirler. Ve meselâ bir lsveç firması bu yolda çalı^malar vaDmak üze^e bir milyon dolâr!ık yatırımda bulunmusrur. ts» veç'in yanı^fa Peru. Uruguay. Sili, Fas, Almpnya. Güney Afrika ve Sovyetîer Birliği de bu konuda brnzer çalısmalara devam etmektedirler. Meksika. Peru. Endonezya ve Güney Afrika'da bınlerce insan konsartre balık proteini karıştı Barlam ilginler, Amerika'nın Atlântik Okyanusu sahillerinde olduğu gibi, diğer bölgelerde de çok bol bulunan kırmızı • Barlam» bahğını protein bakımından en zengin balık olarak bulmuşlardır. Önümüzdeki beş ile yedi sene içinde, bilhassa Afrika, Asya. Yakm Doğu ve Lâün Amerika'nın yeterli besin alamayan ve kötü beslenen mılyonlarca insanı içinbu yuksek proteinli gıda maddesi çok ucuz fiatla sağlanacaktır Birlesik Amerıka halkı da aynı zamanda bu bahktan yararlanacaktır. Konsantre balık proteini. Amerikan Gıda ve îlâç Dairesi tarafından »güvenll, besleyici, yararlı ve insan Ihtiyaçlanna uygnn» olarak nıtelenerek onaylanmıştır. Bu son derece önemli değerlendirme, beş yıllık uzun ve munakaşah çalısmalardan sonra yapılabılmıştır. Bazı resmî şahsiyetler Barlam bahgının çiğ o'.arak ve baş, kuyruk, kılçık ve iç organlarıyla birlikte un haline getirilmesini protesto eünişler ve ancak balığın temizlenmesinden ve fazla kısımlarırun atılmasından sonra konsantre hale geürilmesini savunmuşlardır. Balık ununa yapılan muhalefet çoğunlukla estetık bir anlayıştan geîmekteydi. Bir balığın tüm olarak ahnmasmda. dislerin rengmm bozulacağı mütalâası öne surülmekteydı. Bu konudaki tenkidler. hukumet tarafından tâyin edilen bılginlerin yaptıklan hijyenik araştırmalar kokusuz, tatsız, istikrarh. sıhhatli ve bakterıyolojik ve bioşimi bakımlardan insanlığa hiç bir zarar vermeyecek nitelikte konsantre protein elde edilmesiyle giderilmiş oldu. Dişçiler ise, çok fazla miktarda alınmadığı ve ihtivaca yetecek derecede ahndıgı takdırde konsantre balık proteininın dışler üzerinde hiç bir aksi tesır yapmayacağını ifade etmışlerdir. B n r a ile Fdirnc, bizim orta eaiımızın ilâhî eserlerivle dolndnr. Floransa Avrnoa icin neyse. Bursa ve Edirne bizim için odnr. Onun için bn iki sHıre dovnm olmaz. Siz de ilk giınü tabiî soldira «Yesil» de alaeak«ımz. Yesil tflrbe ile Muradiye camiinin te<=ki1 ettiSi ilâhî âhpnee hayran olmamak mümkfln de*ildir. Nitekim her zaman verli vt> vabancı seyvah kafilelrri hnradan karınca jribi kavnasır. Bn eöriintfi insana mutluluk verir, eeTsrlelim «;evvah, kendi kaderine terk*d'1»"istir. ne bir rehber, ne bir bnrosiir! Bikes bir müezzin ve zavallı bir bekçi. stze va efsaneler anlatır, ya da hiç bir sev söylivemezler. Tfihayet hnsu ile Çelebi Soltan Mehmed'in türbesine eirersiniz. Cini panonnn hssmeli ve mezarlann sadeliti nirl bOrüler. Ama nı> o? Ciniler üzerinde bir vazıva çözüniir ilisir: «Pevfamber bnvnrda ki, dünva çifedir. nnn isteven de köpektir» evet yanlıi oknnmadı iste metnin Arapça anlı: «Efîdünya cifetün ve talibıhel kelbe>;t» Aman varahbi, nln peygambere na^ıl f>ir cirkin iftiradır bn. O peygamber ki, «ebeAt vasavacakmıs sibi dünyava sarıl ve varın ölecekmis pibi âhirefe hazırlan!..» dcmisti. «Ahris li dunvalte ke enneke teisa ebeden Ahri<; li ahiretike ke enne temutu gaden». Türbeden çıktınız. Atalanmızın o hariknlâde eseri olan Sultan Murat Camiini dolasacaksınız. fakat müezzin size raminin mimarîsi sövle dnrsnn. mimarî hakkmda bile hic bir hilji veremiveeektir. Nihavet dünvada bir daha esi olmavan Bursa ovasını sevrftmek icin bir kahve icmek isteveceksiniz. ama ne çare ki. bir dinlenme kösesi bnlaraavaeak ve bir dnmanlı mahalle kahvesinde kahvenizi içebileceksiniz. Tabiî sıra TTln Camiye gelmistir. Bn mnh dır. Allah'a sükfır Talova yoln artık vapılmıstir. Hariknlâde. ynmosak tabiat manzaraIsn icinden yol alıvorsnnnz. Ama. vapnra binis vine bir kücük kavimler eöç'ii. köprü've vanastıgınızda yine itisip kakısmalar, ya da hamal saldımlan, tak«i«ini açmavan, miisterivi seçerek alan soforler. tıkanik vollar. derken Bursa'clan avrılısınmn 5 incl saatinde eve varabilivorsunnr. Bn sırada, rsdvoda bir ses. «APOLLO 8. Ava do*rn «aatte kırk hin kilometre hızla vol a'ıvor». bizde de «insan dedi|in knş misali» deîil mi? . Elbette bn topra&ı «jevivornz, sevilen sev kn«nrlanvla birlikte sevilmiyorsa o sevgi tam deHldir. Ama bn toprafh. bn insanlan. bn havatı daha ne kadar fazla «.evilmeve Uyik vanabilirdlk? Ve bnnn büvfik degil. kücük himmetlerle vapabiiirdik! . Milletçe birtikım mahrnmivetlerimiz vardır ki. onlan bir anda eidermek bir havâldir. Fakat vnkarıda anl«tılan kü''ik macera • ••a lan nicin bir katemde dfizeltemediSimize sas • >•« mamak da mtimkün deSHIdir! Nioin devlet s : : : »lindeki nlastırma vasitalannı daha ivi ve daha akıllıca knllanmıvornz ve n*1kın ı«tırsp cekmesinr kavıtuz kalıvoruz? Nicin bir kı<ntn «oförler v > hamallar bir cali'îma niza< mına soknlamaz? Nicin Bnrsa «Ibi ikiviiz elli bin mifusln bir «sehir emsalsiz âbideleri ne vetkili pleman hulunamaz? Niçin «Yesil» de bir küçük istimlâk ilf bir rercek dinlen • • • • • ••• • ••• me kö«ıesi vapılamaz? Nicin âbidelerimizin • • • • • ••• • ••• • ••a içindeki avrık otlan bir hamlede temizlenfmez? tste bnnları anlamak zor! Halkıroıı da zaten iste bn kiiçük sevleri beklivor ve • # • • ••*• •»«• •••• i««ivor, büyük sevler için onnn sabn vardır. • • * • •«*« •••• üphesiz. memleketi bütün sartlarivle beraber «îevivoraz, sevdigimiz için de hem knsnrlan görüvor, hem de «benim aziz Tür::' kivem» divonıı. B AÇLIK çeken birçok ülkelerin çocuklannın yarıdan fazlası yanlış beslenme yüzünden daha altı yaşına gelmeden Blmektedirler. Fotografta görttlen bn PERU'In kız çocngn 7 aylık olup, protein noksanlığı yüzünden 3,5 kilo geîmekteydi. Aynı çocngun konsantre balık proteini de ihtiva eden proteinli maddelerle beslendikten 3 ay sonrakı hali görülmektedir. hangi bir tad veya kokudan arî olması dolayısiyle güvenmektedirler. Ucuza mal olmasına rağmen, en jüksek derecede protein sağlaması bakımından bu madde dunyanın her türlü coğrafik bölgelerinde yaşayan insanlara yararh olarak gorülmektedir. DeğTşık ulkelerın insanlarınm ağız tadlarının değişik olması dahi bu maddeye karsı antıpati duyulmasına sebep olmayacaktır. Tanınmış beslenme problemi uz. manlan. konsantre balık proteıninin milyonlara varan bakımsız ve gıdasız kalmıj küçük çocuğu, protein azlığından duçar oldukları hastalıklardan koruyacağını, vucutlarının direnç kazanacağını ve protem noksanlığı yüzünden beliren ?ihin yorgunluklarmın da bu maddelerle kaybolacağmı, ıfade etmektedirler. Kronik kötü beslenme yüzünden gelışmekte olan ülkelerdeki bebeklerin ve okul öncesi çağdaki çocuklann en kritik sağlık problemi ile karsıiaştıklan, bedenî ve akıl sakatlıklan yüzünden bu çocuklann erken yaşlarda ölmekte oldukları bildirilmekte. gerek tat ve gerekse de doku bakımından hiç bir fark hissetmedıklerini bildirmektedirler. Dunya çapında gıda kıtlığı ve nufus artımının astronomik bir şekılde yukselmesi, son derece ciddî problemler yaratmaktadır. Ucuz fiatla, yüksek beslenme imkânı olan balık proteini mılyonlarca insanı beslemek, bedeni ve aklî dirençlerini yüceltmek ımkânı sağlayacaktır. Böy/e idl, böyle oldu Sonuç ŞIŞE KAPSÜLÜ ALINACAKTIR Kızılay İstanbul Müdürlügünden Şartname ve nümunesıne göre dört partide teslim edilmek üzere yekunen 40 müyon şişe kapsulü kapalı zarfla teklif alınarak satın alınacaktır. Şartnamesi Kızılay İstanbul Müdürlüğünden, Ankara'da Genel Merkezden alınabilir. Teklıflenn en geç 20/1/1969 Pazartesi saat 11 e kadar. şartnamede belırtilen geçici temınatlan havi olarak Müdurlüğümüz Muhaberat ve Personel Şefliğıne tevdı edılmesi, postada vaki gecikmelerin dikkate alınmıyacagı, Uân olunur. Tel: 27 34 51 ĞÜM B. MEMİŞOĞLD ve H. MEM1ŞOOĞLÜ 4 Ocak 1969 günü Ogulları ERGlN'm Parıs'te dunyay a gel djğini akrabe ve do"lların« duyurur. 2.360 kilo biftege eşit Deneme fakiVası mer'kalı resmî bir şahsiyet bu konu ile ilgili olarak, konsantre balık proteini programının, deniz suyundan, tatlı su elde etme programı kadar önemli olduğunu belirtmişti. Halen konsantre balık proteini, az miktarda ve lâboratuar denemeleri için ve insanlar üzerindeki etkileri bakımından imâl edilmektedir. Bir milyon dolârlık bir üretim deneme fabrikası kurulmakta olup, senede üç bin ton konsantre balık proteini imâl edecektir. Bu miktarda balık proteini imâl etmek için günde elli ton Barlam bahğının işlenmesi gerekmektedir. Hükumet tarafmdan işletilecek olan bu fabrika ilk ü u gıda toz halinde un. macun veya sıvı seklinde olabilir. Hacminin yuzde sekseni yüksek kalite protein ve yirmisi de besleyici mıneral. vitamin, kalsiyum, fosfor ve dığer besin madCumhuriyet 343 delerini kapsamaktadır. KonsanCumhuriyet 357 tre balık unundaki protein miktaıının sütteki protein oramna esit olduğu yapılan denemelerden anMEVLÂNÂ laşılmıştır. 450 gram konsantre c balık unundaki protein raiktarı, TAKVİMİ 2,260 kilo en iyi kalite biftekteki proteine eşit olarak bulunmuştur. A LIN I Z Konsantre balık ununun diğer avantajlı tarafları arasında, ticarî Gelin, yükspk öŞrenim 1 Müessesem'z Ko~ Fabrikalannda istihsal edilen ham ve anlamda ucuza mal olması ve üyapan fakır oğrencilere aitsublime (pu 1 ve kompnme) naftalin serbest teklif almretime başlandığı anda en fakir tir. mak ruıeiyle satılacaktır. aılelerin elıne de geçebılecek derel Asgarî lü (on) tonluk talepler kabul edilmekte olup, lscede müsait fiatlarla pazsrlanabilteklıie beher ton ıçirı 100, (ytlz) TL. teminat vermeye Cumhuriyet 341 mesi zikredilebihr. İstihsal edilen mecburdurlar. madde, aynı zamanda son derece 3 Kap aiıc:va aıt oimak üzere fabrika teslımi satılacak ham • ••••••••••••«>••••••• kolavlıkla ambalâj yapılabilmekve suolıme naftalin. satın almak ıstiyen istekhlerin tate. gonderileceği ülkelere kolayX OOKTOR % lıkla ve ucuz bir fiatla sevkedileno 3'duKian mıktarlrjı. fıyatlarmı ve tesllm alma tanhlennl tenrr.atlar ıîe birlikte en geç 18 Ocak 1969 cumarbilmesi, soğutma tesislerıne üıtitesı g'inune Kadar Zonguld&kta Müessesemiz Ticaret >aç göstermemesi ve olduğu gibi Mateıvp; .'vlüdürlügün" bıldirmelerı rıca olunur uzun sure depolanabilmesi ve proJ| Deri, Saç ve Zührevî • tein değerinden hiç bir kayba uğ4 MaessespT? dıle^ı»' mıktarlarda bağlantı yapmakta ser,', Hastalıkları Mütehassısı ramaması da avantajlı taraflarınbest oup talebe gore teslımat tarihlerini tesbıte yetkıli<' tstiklâl Cad. Parmakkapı dan bir dığer kısmını teşkil etd:r T No. 66 Tel: 44 \» 73 mektedır. ••••••••••••••••••••• Konsantre balık proteini hak(Basın: 20883^338) B A Ham ve Siiblime Naftalin Satılacaktır ilginler. denızlerin ve israf edılen yeryuzü besin maddelerinin pratik sahaya intikal ettırilmesi halinde, dunyanın hiç bir şekilde tekrar açlık veya. felâket serilerine duçar olmayaca ^•••••1•••••!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V ğını ifade etmektedirler. Günumüzde hasat metodlan ile Okyanuslardan elde edilecek balık stoklan 221 milyon kilograma ulaşabilecek ve yine de Okyanus rezenlerinde herhangi bir ' ilme Merhum l'erestç tuccarı Sutlüee'i HaVkı Bevin ve Tahire Haolmayacak ve denızlerin balık nımm kızı, merhum Halil Beyır eşi. yatinur Alpturk ve Fetmur dengesi bozulmayacaktır. Atanc ın çok sevgili anneleri, merhum Baha Alptilrk ve Fehmi Atanç'ır muhterem kayırvalıdelerı; Yılrraz, Candan. Inci nin anneannelerı Bir deniz biyoloğuna göre. dünaılenın scvgjlı kardeş, ahla: haK> vp teyzeîerı yadaki hayvanî proteinin denizlerden elde edilmesi, insanlığm son ve tek şansıdır ve halen insanlık bu potansiyel imkânın sadece jHızde onbes'ini kullanıp ge(Melek Haslet Hanımefrndi) riye kalan seksen beşini israf et7.1 1969 Salı s.,fcahı Hakkın rahmetme ka\uşmu;rur. Cenazesi (bıımektedır. gun) 9.11960 Perçembe gunu saat 1100 de Er.lâk caddesındeki evınBalık proteini kullanılmaya başden plınarak öğle namazını mıi*eakip Te^vıkiye camhnden Edimekapı Çehitl.ğindeki ebedî istlraha'aâhına tevdı ohmacaktır. landığı takdirde. açlık ve bu yüzden doğacak felâketler insanlığın A I Lt S 1 yakasmı bırakacak ve dünyanın Not Çelenk (jorderilrıtmesj rıca rlunur üçte iki nüfusu bu sebeple düşkunlükten kurtulmuş olacaktır. Rfklâmclhk: 82354 B VEFAT HAD/YE URAS rQJ:li Kömürleri blelmesi Müessesesi ELEMAN ARANIYOR Muhasebe Servisi'nde çalışmak üzere, Fransızca bılen erkek eleman aranıyor. isteklüerin, lstanbul • P. K. 452 >ye yazmalan. (llâncıhk: 749/371) ARS/V ARANIYOR Kadıköy Göztepe arasında, Bsğdat caddesine yakın 1600 metrekare civannda sahibmden arsa aranmaktadır Lütfen 27 66 00 dan Yılmaz Demırkol'a muracaat edılmesi. 917 30 arası. Cumhuriyet 344 | Tarık Z. Kırbakan: OPPORTUNITY FOR QUALIFIED FINANCIAL MANAGER Requırements are: Fluency in both Englısh and Turkish, university level educatıon and actual work experience in financial type works such as General Accounting, Cost Accounting, Budgets Forecast and General Corporate Matters. Please apply in person or in. writing to Manager Employee and Community Relations General Elektrik Fabrikası Topkapı, İstanbul AU applications will be treated conîidentially. Manajans: 59/359 1000 Ton Linyit Kömürü Satın Alınacaktır Devlet Demiryolları İşlefmesi Sirkeci 7. İşlelme Müdürlüğünden: 1 İşletmemiz cer servisinin 1969 senesi ihtiy^pı olan 1000 ton Linyit Kömürü ^lcapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 1000 ton Linyit Kömürü 1969 senesi içersinde parti parti ve Uzunköprü İstasyonunda vagon üzerinde tesellüm edilecektir. 3 Muvakkat teminatı 5000 lira olup, eksiltme 24 Ocak 1969 Cuma günü saat 15.00 de Sirkeci Gan yanındaki 7. İşletme Müdürlupü Satın Alma Komisyonunda yapılacağmdan tekliflerin en geç ihale saatinden yarım saat pvvel Komisyona verilmesi veya RPI^İS olması lâzımdır. Bu saatten sonra verilecek tekliflerle postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 4 Fennî ve özel Şartname Komisyonumuzda g5rulür. 5 TCDD ihaleyl yanıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya tercih ettiğine vapmakta tamamen serbesttir. (Basın: 10144/350) 22 ci KOTA (4 1.1968 tarihli Resmî Gazetedeni Beş Yılük Plâna ait 1969 PROGRAMI Aynca: 1968 Programı ve İkinci Beş Yıllık Plân, komple kambiyo mevzuatı İlk kotadan itibaren bütün kotalann tercümesi ış Kanunu ve mevzuatı Sosyal Sıgortalar Kanunu vs. bir çok TC mevzuatınm ALMANCA TERCtîlMELERÎ Satü? Yeri: Edvin Kamhi. Yeminli Mütercim Karaköy. Mertebani Sok. Yakut Han Tel: 44 84 25 İlâncılık: 749/370
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle