11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE DÖRT 9 Ocak 1969 CUMHÜRtYET Astroloji'nin yeniden doğuşu Kaynaklan insanlık tarıhi kadar eskı astrolojı (Yıldız iltnı) gunumuıde tekrar buynk bır ılgı ile karsılanmaktadır. Bn halı eskiye donuş dı ve tereddütle karşılamak isabetlı bır davranış olamaz. /ıra, modern ılım atomlar nlesı âlemde öerinleştikçe veniden eskı savıian gorıislere dönmek tedır.. Meselâ, dığer maddelerden altın elde etme duşuncesı, alsırnıstlere mahsns bır hajâl sayılırken guııumuzıın atom fizığı bnnun doğru olduğunu gostermıstır. Sâbıt ve değısmez sanılan maddelerden altın elde edılebılmek mnmkun olmaktadır. Ancak bugünku atom fiıiği bunn pahalıya mâl ettıgınden tatbikatı yapılamamaktadır. Gene atomlar otesi âlemde ksrşılaşılan manzaralar fizifın esası zannedilen determınızmı yıkmıs bu »ahada endeterminızmin mevcudiyetini kabtıl ettırmıştı... Astrolojiye gelince: Bujrün ıçin, Ameriks'nm San Fransisko, Hındistan'ın Mysore Cnıversitelerinde, Fransa'nın a«t rolo.ıık incelemeler enstitüsünde, Kanada'nın ökult (G17I1) tlımler Kolejınde arastırma ve tedrısatı yapılan bn illm halk tarafından da bftyük bir rıjbete mazbar olmaktadır. Fransa'daki doğum klinlklerınde ebeveynler ılgililerden dofacak çocnklarının ısrarla dognm saatlerınin ivi tesbit edılmesını ıstemektedirler. Zıra doğum taribı ve doğnm yerı ıle bırlikte doğum saati de lâMçe tertıbinde (bir kimsenin dogdugu anda Güneş sistemine bağlı vıldızların dnrnmuna go re karakter ve talıhınin tespıti) buyük rol oynamaktadır. Avrupada tamnmıs bır çok cerrah mühim ameliyatlanntn zamanım astrologlara danışarak tesbit etmektedirler. Zıra, hersevin mukemmel hazırlanmış bnlnnmMina rafmen ivı olmıyan yıldıı teıirleri tebebıyle umulmadık aksilikler mevdana gelmekte ve baçarıyı söndurmektedir. Gene Avrupa'da bır çok miıessese ve if adamları büyuk venılık ve hamlelere giriftıklen zaman yıldızlann ivi nazarda olnp olmadıklarını airenmeyi muvaffakıvetın ıartIarı arasında saymaktadırlar. Ünlü astrolog Jean Viaud'nnn müteveffa Baskan Kennedy've vapılacak suıkastı haber vermesi (Cumhurivette de yayınlandı). Astrolojiye çevrUen dıkkatlerin fazlalaşmaıına yol açmıştır. \ılın Koç Burcu Portresı Daniel Cohn Bendit Geçtiğımiz vılın dünya aktüalıtesini en fazla meşgul eden oHvlardan bırısı de Fransadaki Mayıs Gençlık hareketlerı ıdı.. Başta Fransava olmak üzere, dıger ulkelere de tesır eden, çalkantılar raratan bu baş kaldırma hareketlerı ozellıkle bır ısmı butun dunyava duvnrdu. Bır baska ulkeden gelerek potansıyel enerjı halındekı Fransız gençlik topluluklarını ateşlıven bu kışı, daraarlardakı kanı tutuşturmava başbvan ılkbaharın mujdecısı Koç burcuna mensup Daniel Cohn Bendit ıdı . Zodıvak'ta laTilcım seklmdekı ateşı sembolıze eden Koç burcunun tıpık lıderlen kalabalık kıtlelere bır kıvılcım gibı etkı vaparlar. Cohn Bendıt'ın harekete 22 Marttan ıtıbaren baslaması, vani guneşm Koç burcuna gınşmden sonrakı tanhın seçılmesı, bır tesaduf de savılsa, kayda deger bır husustur. Italvada Aarrare şehnnde 31 Agustos 3 Etlul tarıhleri arasında \apilan \narsıstler Kongresıne ozel olarak dâ\et olunan Cohn Bendit, orada >aptıgı konuşmada «Butun mahkemelere, butun ıdarı muesseselere karşıyım.» dıve bagırmıştı. Bu sözlerı de onun tıpık bır Koç burçlu hımjetını ortava koymaktadır. Fılhakıka, yerleşraış nızama, kurulmuş muesseselere karşı en fazla ısvan duvgularını bu burca mensup kışıler duyar. Nıhayet en çabuk bıkan tıplere Koç burcu kişıierı aasında rastlanscaçından, Daniel • Cohn Bendit de yüruttugu toplulukların lıderlıgıne oturmak, bunıla karar kılıp kendısıne devamlı bır mevki, bir ünvan sağlayıp bır kenara çekümek volunu seçmenuştır. 1969un koç burcuna getirdürieri Hazırlayan: İbrahim BAŞTÜRK Koç burcuna karşı bır burçta (Terazı burcu) \e ona zıt nazarda bulunacaktır. Koç burlara, hajat akışının derınlıgın • 1969 yılı Koç burcu ıçın cundakıler ıçın bu, eş, ortakdegışık ve hareketlı bır jıl 0 dekı sebep ve netıcelerı go lar ve cemıyet ıle olacak mutermek, duşunce ufuklannı ge larak geçmeğe namzet gorunnasebetlerde nâzık bır devrenışletıp ıç dunyalannı, tecrumektedır. lkı \ıldan fazla 3nın ışaretıdır Hesapsız, kontbelerını zengınleştırmek astroğırhğını hı<=settıren SATUR\ rolsuz davranışlar bu yerlerle lojıde Saturn'e has vasıflarvıldızı bu sene bu burcu terKolan bağları koparabılır; dadır Bu sebeple pek çok Koç edecektır (30 Nısan 1969). Bu ha muhımı ıdari ve adlı mademektır kı geçen ıkı yıl ıçın burçlu geçen ıkı Mİ ıçınde e karnları karşısına alabılecek dındıklerı tecrubelerı, uzun de Burca has hamle ve enerjıçatışmalara >ol açabılır.. vadelı fıkırlerı onumuzdekı \ıl >ı azaltan, pek çok Koç erıcek Koç burcunu ıdare eden larda daha ı\ı değerlendıre kadımnın dışa donuk >a.«MERİH Mİdızı 1969 da 7 a\ cektır ma duzenını bozup onları mah kadar (25 Şubat 21 Eylul Dığer bır buıuk yıldız JÜrumıvetlere, yalnızlıklara go1969) Yay burcunda \erleşerek PÎTER onumuzdekı vılın buturen Saturn tesırlerı kavboı\ı tesırlerını gostereceKtır \uk bır kısmında (1 Ocak 3 Koç burçluların dış ulkelerle lacaktır Bununla beraber bu Mart 1969 ıle 15 Tetnmuz lb jıldız gırdığı burca sadece olacak muna'ebetlerı, yabâncı Arahk 1969 tarıhleri arasında ) menfı tesırler getırmez însankışılerle tanışmaları, dışarı memleketler'e alış\ensler Me rıhm bu Yay burcundakı desteğı ıle musbet sonuçlar vere bılecektır Bılha«sa Nısan, Majıs ve Hazıran a\larında bu mevzulardakı sevındırıcı surprızlerle karçıla>;abıKr Koç kadını ve erkeğı Umumî bakış Dişi Bond MODESTY Para ve meslek kat Nisandan aonra bu ?ergmlık kaybolacaktır INısan ın 78 gunlerı Gunes ıle Venus'un Koç burcunda bırleşeceklerı tarıhtır. Bılhassa 110 Nısan ta rıhlerı arasında doğmuş bulunanlar ıçın bu gunler fevkalâde şanslar getırebılecektır. Yenı aşklarm doğması, jenı bağ ların kurulma«ı ıçın en •nu'iaıt zamanlan teşkıl edecektır Koç burcu kadınları, »arat ve guzeüıkle ılgılı meslew!erde bulunan Koç frkeilerı Nısan ve Mayıs avlarınd3 etrafta uvandıracaklan ?ıpta ve havranlıktan, ne kadar parlak ve cazıbeh bır şah«ıyete burun duklerını hissedeceklerdır. Venus, 1969'un 29 Ağustos 23 Evlul ve 5 Aralık 27 Arahk tarıhleri arasında da Koç bur cuna ıyı tesırlerını fonderecek, ve bu burçtakılerın d'k, sanat ve guzelhkle ilgllı meselelerını halletmekte j ardımcı olacaktır Buna mukabıl S Ağustos 28 Ağustos tarıhle^ı ıle 18 Ekım 10 Kasım l < % f tarıhleri arasında menfi n3zar da bulunacaktır 22 Temmuz gunleri »ılevl ve yakın akrabalarla olan ılgılerın gergınleşmesi, üzucu fonuçları olabılecek hadıse ve ihtılâflara meydan verılmerre si, ancak Koç burçlulann gosterecegı sabır ve gayrete bağlı olacaktır Gene bu tarıhlerde çıkılacak gezılerde, ?u ı'e ılgılı hareketlerde üazaldddn sakınmak Içın her zamankınden daha dıkkath ve lhtıyatu olunmahdır * 23 Temmuz 22 \ğustos 1969 tanhierı arasında 25. İ6 Temmuz, 2, 3 12, 13. 21. .'2 Ağustos gunleri btlhassa 1 2 0 Nısan arasınd* doenmı Koç bnrçlnlar ıçın san« lı ve hoş sfirprızlerle doiu geçebılır. * Evlal ayı 21 Mart 4 Nısjn araainda doğmuş Koç lıplerı ıçın guç bır devredır FunUr bılhas«a yazışmalarına, ım?ala; acakları vesıkalara, rld klan bılgı ve haberlerın dogru olup olmadığma dıkkat etmehdırler Ayrıca ver değı.tırmelerde ıhtıjath oulunmahri'r lar 4, 22, 23 Eylul en krıtık gunlerdır. 1969 da Koç burcunda dnğ mus olanlar ıçın *sas sıkıntılı devre Ekım dvıdır. Mümkunse bu ay "çın kararlaştırılmıs büvbk ıs teşebbuslerı, onemli s'vahat projeleri, nısanlanma vrva evlenme tarıhleri ıehır edılmelıdır. 3, 4, İB, U . 17 ve bılbassa 18 Ekim en gergın gunler olacaktır. * Yıl sona ererken Koç burcu uzerındekı bulutlar dağılacak sanslı gunler gerı gelecektır. 20 Kasım ıle 20 Aralık tsrıhlerı burca men<=up ıtışılerın «1kıntılarım gıdenp huzura kavuşturacak gunlerı taşımaktadır (969 yılı için tavsiyeler Buvuk ış projelennı, dnem lı seyahat nıvetlerını, nıssnlan ma veva evlenme tarıhlennı Rerçekleştırmek ıçın tl'^bahar, O7ellıkle Nısan ve Mayıs ayları seçılmelıdlr * L'mumıvetle Koç tipleri içın sabırlı o'.mak eücse de, bu jıl cemıvet olavları Içinde karsılasılacak ıhtılâf ve catısmalarda sakın kalıp hıddetlenmemekte buvuk fa>dalar olacaktır. Koç burçlular bu çıbi hâdıselerde ihtılâf v e çatısmaların adlıveve intıkalıne mey dan vprmemelıdır Mumkun mertebe meseleleri snlh voluvla. pek 7or da olsa, hallftmeie çalısmal:dırlar. durumu • Lmumıvetle atak ve curet kar teşebbuslerle para elde etmesını, ve bu vasıfları ıle bır meslekte vukselmesını bılen Koç burçlular ıçın 1969 bu ihada epe> çalkantıh bır <levre olacaktır Bılhassa para ve me^iek Kapılarını açan bujuk sans jıldızı JÜPİTER'ın uzun bır devre Koç burcuna zıt ve karsı dprması bır çok projenin sme>iine engel te^kıl c * ^ r ^* Bununla beraber ' f^ara" ve 1? sahalarımda Koç burçlular ıçın parlak devraler • o degıldır Başta Nısan ol\k mak uzere Mavıs ve Hazıran a\ an en şan«lı zamanlar olacaktır Bu jıl Koç burcuna baglı olanlar daha zıjade >ahsı teşebbuslerı ıle kazanç XJ,Jlama^a ıstıdatlı olacaklardır. Ortaklık volu ıle maddı nenfaat temını çok guç, veva tat m n edıcı olrnaktan uzak gorunmektedır Bılhassa Ekım a\ 1 ıçınde gırı^ıleceh. ortaklık veva ı^tırak şeklındekı ış *esebbuslerı başarısızhkla Beıaber aaıı mercılere kadar uzanabılecek dertlere } ol açabılır Gene bu Ekım avında bır meslekte çalışan Koç kışılerı ıçın ıslerını terkedıp başka bır ışe gırme^ı denemek ^ışmanlık dogurabılır Keza bu a>da venı bır ıs talebınde bulunmak hajal kırıklıgına ııgratabılır Pıvango gıbı tahh oyunlann da Koç burçlular ıçın en »ans.lı devre Nısan, Mavıs ve tlazıran a\ları olacaıctır Buna kar şıhk Ekım a\mda bu gıoı ovunlardan bır kazanç beklememehdır 1969 un Aralık avı Koç burcundakılere vera^et veja baş ka bır ıntıkal jolu ıle mal, mulk edmme vaadım taşımaktadır Mühim tarihler • 1969 OcaK avının 9 ve 10 gunlerl Koç burcundakıler ıçın (bılhassa 9 ve 10 Nısan tarıhlerınde doğmus olanlar) Mkıntı'ı geçmeğe namzettır Etraf ıle olacak munasebetlerde oık kat ve ıhtıyat ıle nareket ect'lmedığı takdırde ılensı ıçın dert ve uzuntu verebılecek komplo ve tertıplere mâruz ka lmabılır Esef verıcı hâdıseler vukua gelebılır. Önümıizdeki vılın Mayıs ayının 14 \e 718 .anhlcrı Koç burçlular ıçın emlâk alım satımı veya benıerı ta sarrnflar, uzun vâdelı \atırıralar ıçın enratisaıtgunlrr olacaktır. * 1969 Haziranın 32 <ı .le Temmuz'un 22 sı arasında Guneş Koç burcuna ı\i olmıvan tesırlerını gosterecektır B J tarıhler arasında bılhassa 23, 24 29 30 Hazıran: 13, 14 ve 20 21, Î A R 1 N : R CĞ A BURCU «Mao'ya Tapanlar» yazısı ile ilgili bir dnzeltme «Binlercc yılın fakir Çin'i 20 yılda arazi koparmasına imkan olmadıjnnı anladıgı içın devamlı ıhtilal parolası ile halktan fedakârlık yarışını tuketmemesini istlyordu » Dünku «Maoja Tapanlar» vazı serısının sonunda yukardakı şekılde çıkan paragrafın aslı şoj'ledır. «Binlerce yılın fakir Çin'i 20 yılda aravı kapamasına imkan olmadığını anladıtı için devamlı ihtilâl parolası ile halktan fedakârlık yarışını terketmemesini istiyordu » Hatayı duzeltır, okuyuculanmızdan ozür dılerız. MTIYAR UuıylJIV mınitf MtHMİÎ SEYDA m: AYHAN BAŞOĞLU j BUDIN KOPRUSU Aşk hayatı 9 Ask vıldızı Venus bu yıl Koç burcuna uzun muddet ıyl «nazarla» bakacaktır önce 2 Şubat 5 Hazıran tarıhleri ara^ında Koç burcuna gırıp ver lesmı« olacaktır Bu tarıhler ara^mda bılha^^a Nısandan son ra bu burçtakılerın gonui meselelerı buvuk bır canlıhk kazanacaktır Dargınhkların gıderılmesı, jenı ılgıler kjurulmaı Venus un desteğı ile kolavla'iacaktır Şubat ajınr'a, (21 Mart 1 Nısan arası doğmus bulunan Koç burçlular hârıç) bu burcun kadını ve erkegı arkadaş toplantılarında, dost mechslerınde loşça vakıtler geçırecekler, henuz kalplerı boş olanlar bu topluluklarda karşı cınsten gonullenne hıtap edebılecek bırlne rastlayabıleceklerdır 21 Mart 1 Nısan arası doğmuş Koç kışılerı ıçın Şubatın bılhassa ılk haftası gergın geçebılır; fa gediKİısı de < >aKalananda, dırı dın mezara gomu u lecektır o ırzı kırık • Haber, Kıynak Hu^eyin kaynaklı>dı Kıynak Huseyın. ağzı kulaklarında, gobek ataHaberm dogrusu, odacıların odasından a>ağını ek rak «ınıfa geldı sık etmeyen Parlak Celâl den geldı Sobann çevreGene gobek atarak oğre+men kursusune çıktı. smde toplanılmıştı Soba tutuyordu Kor Nazmıye ka Imansızlar, sızın mumessılınız kım' dıve sordu. p a g ı m a ç m ı Ş ı m a ş a kuıekle karıştırırken Orhana, Bajgın Melahat a dılını çıkardı. Of aman bu sobadan be, dıye soylenıyordu, k5r Benım ulan ben' olacaz'. Deyıp, bır daha gobek atıp, kürsuden ındı Dışarda inceden bır vağmur yağıyordu Puslu, înmesıvle, Kıynak Huseyın ın başına uşu;uldu ıç sıkmtısı, ruh darlığı veren bır havaydı Tepesıne vuran vurana, duvara doğru ıteleyen ıtele Naıme'n n bır haitadır neden gelmedığıni aşayene ğıda Tahsm Efendıden oğrendım ben dıye konug Hışt, Mudur gelıyor, koyverın! tu Parlak Celâl Gerçekten, Mudur Celâl Bey «rıyazıye»ve gelıVe ısıtmak içın oğujturduğu ellerıni yapısüıdı yordu Celâl Beyın ellerı tır tır tıtrıyordu. Celâl Bey, soba>atıtrek ellerle cetvelı tutup, tahtaja tebeşın ortasmdan Hey Allah hev' kıra kıra bır uçgen çızıp, cetvelın ucuyla uçgenı gos Kıynak, onu Abdullâtıf kaçırmıs dıyor tenp €Aha bu ıçıne kaktıgım muselles » dıje ders Yalan mı dıjor? verıyordu Celâl Bey dersın ortasında sıkışıp sallanı Yalan1 yor, smıfın kapısını açık bırakıp, a>nı kattaki oğret Dogrusu neymış? menler helâsına koşuyordu «Gıttı gıttı' Gelıyor, geParlak Ce al sustu lıvor'» Arkasından bağrışıhyor, guluşu'uvordu. O Lan donguzun enığı, soylesene lanT gelene kadar Parlak Celâl degılse Kıynak Huseyın Bır hafta once bız uçuncu derse, Fen Bılgısıne tahtaya koşujor, cetvel e uçgenı gosterıp, «Benı dın g ı r e cekken o, sınıfa gozlerî kızarık gırdıydı >a? len çocuklar, aha bu ıçıne kaktıgi.m muselles. • dıye, Eyy' ders verecek oluyordu Mektubu yakalanmış. Bu sozlere, kaşla gozle ozel de bır anlam katıldı N e mektubu lan° ğmdan. kımı kızlar gelıncık mısalı kızanyordu Nazlanmayı bır jana bırakıp, ballandıra ballanDerse kaldırdıklarma numarasını, baba adını, ken dıra anlatmaya başlamıştı Parlak Celal. dı adını soran, ama bu numaralan. adlan unutup gı Bu Naıme, kendını dogru kız bılırız, îzmıt'te, den Celâl Beje çok çeşıth oyunlar oynanıyor, sırava Taham adlı bır çocuga her hafta mektup yollarmış. geçılıp oturulurken, dersı büenler tembellerm, bile Parayı \e zarfı aşagıdakı Tahsm Efendıye verır, «Bamıyenler ıse çalıjkanlann adlan, numaralaruu ven bamındır, ben geç kalmajayım dıye kendım atamayor Celâl Be>uı not ortalaması, boylece, 5 ten, 3 ten dım Tahsın Efendı, atıver'» dermış" Bır hafta, ıkı haf aşağı duşurulmuyordu Uçuncu hafta, bızım Tahsın Efendının mıdesi t a Bu dalavrelerden dumenlerden en çok yararla bulanıvor mu bu ışten, karnına bir kuşku giriyor nan Pamuk Naıme, bır gun okula gelmeyıverdı O gun rau' Oyle va babası geç kaldıysa, babasının emıreri lerde KıvnaK Huseyın'ın mume^sıllıgmı oğrenen bu var, o ne gune durur' Ver deyıp, mektubu dosdoğru sçfer okula gerçekten kusup ıpe un seren Ay! Abdul Halıl Beye goturup verıjor. Karnuna kuşku gırdi lâtıf ın ıçvuzu bılınıyor ya, yakıştırmacalar aldı yu Muavın Bey deyıp, verıyor rudu <Kızı dağa kaçırmış bubası bır tabur cender Naıme ona her gun çay ısmarlar, kete yedırırdı. me eskerıyle peşıne duşmuş • denıldı «Nezarethane (Arkası var) 35 öğretim Üyesi, öğretim Görevlisi ve Asistan Alınaeaktır Diyarhakır Tıp Fakultesl Dekanlığmdan: 15 Ocak 1989 da Dıyarbakır'da 1 sınıfı öfretıme başlayacak olan Dıyarbakır Tıp Fakültesının tıp öncesı, temel bılımler ve klınılc büım dallan içın Prof, Doçent oğretım gorevlısıuzman ve asistan alınaeaktır Ozel kanunu ıle ajlıktan ve Ünıversıte tazmınatından başka mahrumıyet tazmınatı ve sosyalleştırme tazmınatı \enlecektir D T F Dekanlığı Ankara Bürosu, Ankara Tıp Fakültesı Kat 3/455 SıhhıyeAnkara Sekreterlığe başvurmalan (Basın A 5047 10118/335) Tekel Genel Miidflrlüğünden: 1 İstanbul Bıra Fabrıkasında bırıkmış ve bırıkecek nümunesı ve şartnamesı gıbı CT, 25 azalırçoğalır) 150 ton ıkıncı nevı arpa 20 11969 Pazartesı günu saat 13^0 16 arasında İstanbul Zahıre Borsasında pazarlıkla satılacaktır. 2 Şartnamesı ve nümunesı her gün Komısyonumuzda ve Zahıre Borsasında gorülebıleceğı gıbı bedelsız olarak temın de edılebılır 3 İsteklılerın 9 478 15 TL lık muvakkat etmınat makbuzları vesaır lüzumlu vesıkalan ıle bırlikte mezkur gün ve saatte Zahıre Borsasında bulunacak olan Satınalma Komısyonumuza müracaatlan üân olunur (Basın 10037/336) ys» orrasınola beüeıı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle