11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
da Renkli Mcmleket Manzaratarilc Suslu U L l V U TKm AV i Evinizin En Güıal SüsOdür Guue> Basıaa *» V a y n t ^ tstenbul umhuri 45. yıl sayı: 15967 A. KADİRin 5 KITABI MLTLU 01M4K VAKKfcN i943 vılında İstanbul Sıfcıyonetjmınre toplatı lan TEBLIö kıtabmdakı şiırlerh* b'rlıkte 113 jiır. Yeni çıktı. 8 lira 2. 1938 H<VRP Okl'LU OLAV1 ve N^ZIM HIKMET İkıncı bastı. 10 üra. 3. BIGVNVN D1LIV1F MEVTAK& Oorduncu baskı. 6 lıra. UUGIJNVN DILIYLl HAV.YAM Çsk az kaldı. 10 Iıra RUGUMJN DİL1YI.E TEVFİK FlfcRET :enmek uzeıe; 15 Iıra P.K. .18 Beyszt İsUnboı. 1 KÜRUCÜSU: YÜNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 07 22 42 08 22 42 09 Perşembe 9 Ocak 1969 Feza JUkltaa 28330 DÖVCLEN ÖĞRENCt YILMAZ YALÇINER sınıfta döğüldü Demiryolları hakültesi Yurdunu 450 milyon zarar,PTT100 basanlann lideri milyon kâr etti Siyasal Bilgiler ANKARA, (Cumh»riyet Bürosn) Ulaştırma Bakanlığı 1969 yüı malî butçe raporunda karayolu taşımacılığının. yeniden düzenlenmesı istenmekte ve karayolu taşımacılığımn asırı gelişmesınin mıllî ekonomi ve sosyal gelişme aleyhine bir dengesızhğe yol açtığı öne surulmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Kurdaş protesto 7 öğrenci hakkmda gıyab tevkif kararı verildi ANKARA (Cumhuriyet Burosut Ankara Savcıhğı, Anıerikan Büyükeîçisi Komerin otrmobilini yaktıklan iddıası ile yedi O.D.T.Ü. öçrencisi hakkında daha gıyabî tevkif kararı almışt\r. Te\kif muzekkerelcri dün sabnh Emniyet Teşkiİâtına gönderilmiş, jandarraa ve polis, ö«rencileri ara mava baslamıstır. Üniversıtenin muhteîif fakültelerınden 500 kadar oğrencı dun, dı sıplın komıtesı ve adlî makamlaıa ortak bır dılekçe vererek. tevkif edılen ve edıleceklerı sojlenen arkadaşlarmın suçlu olmadıklannı, Buyuk Elçının otoroobılım kendıierının yaktıklarım bıldırmışler dır. Odalar Birliği yeni vergilere Anayâsâ Mahkemesinin karşı kârârı "Damga Resminin arttınlmast devafüasyon kadar zararhdır,, ANKAR.*, (a.a.) Turkiye Odalar Bırlıgı Başkanı Sırn Enver Batur, vergı kanunlarmda değışıklık yapılmasını ongoren tasan hakkınâaki görüslennı açıklayarak «Tasmn ne yalnız bfitçenin finansmanını sağlamak amacıyla, ne de reform maksadı ile hazırlanmış addedılebilir» dernışUr. Maliye'de telâş yârattı Kışyüzünden Tekirdağda hdyat durdu (YURT HABERLERİ SEBVİSI)! Tıpı hahndekı kardan sonra* meydana gelen dondan her| turlu ulaşım ve haberlesme* nın mumkun olamadığı Te| kırdağ'da, hayat tamamen ^i durmuştur. ^ Ambarh Termık Santralından* Trak\a'ya elektrık veren dı| reklerden Tekırdağ Çorlui arasındaki 23 unun fırtmaİ dan yıkılması vuzunden Teî kırdağ halkı dordur.cu gece1 >ı de «Mum ısı|ı»nda geçır1 mı^tır. Valının ısteğı uzerıİ ne Başbakanın emmle gon| derılen bır ekıp, Belednenmj «lektro]en grupunu iaahye1 "~~ '(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)f I Soruşttırma Olaym sorusturmasını yapan Ankara Savcıhğı, Üniversıte yone tıcıleri ve tanıklar tarafmdan ısım lerı verılen 18 oğrenciden yedısı hakkmda daha gıyabi tevkif kararı vermıştir. Bunlar, îbrahım Se\en. Mustafa Akgul, Yusuf Aslan, Halıt Çelimlı, İrfan Uçar, Nâzım Çomak ve Coşkun Eroğlu adındaki oğrencuerdır. Bunlarm tevkıf muzekkerelerı dun sabah emniyete venlmıştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) TRAKVADA YERLERIN KAR VE BLZLANMASI^SONLCL" DEVRİLEN BDR OTOBUS. (HA). lnonu dunkü zıjaretınden sonra Amerikan Buvukelçisi Rommtr ile birlikte ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 38 sayılı Tedbırler Kanununu yururlukten kaldırmayı ongoren kanun tasarısı dun MılKARAMAN, (HA) Kış devlet Meclısı Anavasa Komısyoresı «kıta teftişine» çıktıgjnı 1e nunda goruşulerek kabul edıllırten M.P. Genel Başkanı Os mıstır. man Bolükbaşı, yaptığı konuşKomısyonda muhalefete menmada, kendısıni «Modern \ev sup mılletvekıUerl daha çok bn (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) tasarının gorusulmesının, Anayasa nızamını korumak ıçin hazırlandığı bıldırılen kanun tasarısının gelişıne kadar ertelenmesını ıstemıslerdır. Bu arada bağımsır Reşat ö Bölükbaşı, Sükan'ın islifasını istedi Tedbirler Kanununu kaldıran tasarıyı Komisyon kabul etti zarda'nın hazırladığı Tedbırler Kanununu kaldırmavı ongoren bır kanun tekhfımn Mechs gundemmde bulunduğu belırtılerek hukumetın bu tekhîı desteklemesı ıstenmıstır. Sonuçta AP'hlenn ovları ile Tedbırler Kanununu kaldıran tasan kabul edılraıştıv. Tasarı dığer komısyonlardan da geçtıkten sonra Meclise gonderılecektır. Komısyonda soz alan CHP'lı Komı^von uyesı Nermın Neftçı ban gazete ve şahıslann Tedbırler Kanununa muhalefetı bır sıyafi somuru halıne getırrfığını one surrou1!, AP hukumetınm bu tasarıyı getırmekle kongrede ahnmıs bulunan bır temennı kararmı uygulu\ormus gıbı g o runmek ıstedığını so'vlemıştır. Neftçi, «Kanun kalksa da, yüriirlükte kalsa da AP, eskı DP' lilerin sivasi arzulan ile. yünitmekle gorevli bulundufu ve bas sorumlusu oldu^u 1961 A i nayasası arasında sıkısmıştır» [ demiştir. Kebân'dâ yabancı uzmanlarm lojmanınâ ateş edildi ELÂZIG, önceki gece saat 20 sıralannda Keban da yabancı uzmanlarm lojmanları av tufeğı ile ateşe tutulmuş ve Kunarallo'nun evının kapı carnı, Isabet eder. kurşunlarla kınlmıştır. Yapılan tahkıkat sırasında beş el ateş edıldığı ve av tufeğı ile ırı çekırdek atıldığı tesbıt edilmıştır Bunun hancmde lojmanların cıvarmda bır dmamit ile fıtıl ve ızmant parçalan bulunmusnır. ÇADIRLI GREV ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) «Devlet memurlaı kanununun malî huülmlerının ertelenmesi ile ılgili 1968 mali yılı butçe kanunundaki bır maddenln Anayasa Mahkemesı tarafmdan ıptali uzenne Malıye Bakanlıfı «"5 durumda kalmış ve bu konuda bır yetkıli »28 Şubata kadar başımızda Demoklesin kılıcı duracaktır» aemiştır. Batur, ıthalâttan alman damga resmının arttırılraasıran devalüIptal karan hakkmda Malive asyon kadar zararh olacagını, ku Bakanı Cıhat Bılgehan ıse yorumlar vergısmdekı artışın ise neltılen bir soruya «Karann seyeruden şahıs şırketlenne ddnul rekçesini görmeden hernangi bir mesi mahzurunu yaratacağını rta açıklama yapamıyacağını» soylesozlerıne ekJemıştır. mıştır. Bununla bırlik^e Bılgehan'm bır ikı gün ıçmde bır aTasan hazırlanırken vergi reform komisyonuna da tetkık et çıklama vapacağı sanılmaktadır. Bu karar, Malıye Bakanlığınm tınlmesı geraktığını belırten Batur. goruşlerıni şoyle ozetlemiş karşısma şu sorunlan çıkarmıştır: tır. O 38 Subat 1969 a kadar Genel komılar ertelemeyi sağlıyacak bir ka«Ziraî kazançlann daha ronesnun Meclisten çıkarılamazsa, sir bir \crgüemeye tâbi tutuladevlet memurlan kanununun bilmesi için ^erekli ıslahatın ?amalî hükümleri 1 Mart 19«9 pılmasını, yıllardır gerçekleştiridan itibaren uygulanması eelemiven ,enel tahririn behemerekecektir. hal yapılarak gavrimenkullerin ^ Anavasa Mahkeraesince gerçek gelirleri \e değerleri ile iptal edilen 1968 malî vılı mutenasip ve vergi adaletine uybutçe kanunundaki hükmun çun bir tarzda vergilendirUmesiavnısı 1969 malî yılı butçe kani, \ergi kanunlannın uygulannunu tasarısının 36 ncı madması komısundaki veteTSİzliğtn desinde Ter almaktadır. Bu süratle giderilip mevcut kannndurumda, tasandaki bu hnlara gore âzamî randımanın sagküm butçe komisyonu taralanmasını. işportacılık vr Amefından kabul edilirse ne olarikan pazarları fibi her gnn *ecaktır? Kşen ve mınzzam v»rgi kavipİBBu sorunlardan ötürü güç 9urına sebebiyet veren müesseselenımda kalan Maliye Bakanlıeı (Arkast *>a. 7, Sü. l de) yetkılüerının başmda bır başka sorun daha vardır. Bu sorun, Başbakan Sıüeyman Demırel tarafından önceki gun AP. Senato gnrpunda açıklanan ve avansıarın maaşa ilâve edılerek mernur maaşlarına yuzde 17 20 oranında bır zam yapılmusını ongoren (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) Bülçe Komisyonunun yetfcı/eri kısttlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mıllet Meclisi Anayasa Komısyonunda dun <Bütçe Karma Komisyonu seçımi ve çalışma usullerinin duzenlenmesi hakkında kanun teklifi» goruşulerek kabul edılmıştır. Teklif, şu esaslan getırmektedır: (î) Butçe Tasansı, Karma Komısyona geldığı zaman, once cari harcamalar toplamı, yatırım harcamaları toplamı, sermaya teşkılı ve transfer harcamaları toplamı ajrı ayn oylanacaktır. Aynca genel gıderler tahmını de oylamaya tâbı tutulacaktır. Komısyon, bu esnada hukumetm getırdığı toplam harcamalar uzermde global olarak çoğaltma >a da azaltma yapabılecektır. Bundan sonra butçenm bolumlen uzennde goruşmeler yapılırKen başlangıçta tesbıt edılen rakama nazaran bınde bırden fazla bır çoğaltma ya da azaltmaya gıdılemeyecektır. Yanı Komisyon un ılk tesbıt ettığı mıktar 16 mılyar Iıra ıse, bolümler goruşulurken toplam olarak ancak 26 milyon lıralık bir ek ya da ındırım yapılabılecektir. (5) Butçe bolumleri goruşulüı ken değışıklık tekliflen ancak ılgılı Bakan ve ıdalıye temsılcısi bır arada «Evet» dediğı takdırde dıkkate alınacaktır. (5) Hukumet bır teklu*ı plâna ya da bütçe gereklefine aykırı gorduğu taküırde, bu teklif ın kabulu ancak komisyon uye tam sayısının salt çoğunluğu üe mum kün olabuecektır. Birinden ötekine Türkıve'nın ıçınde bulunduğu kesmekesin sonn nereve varacak? Son zamanlarda sık sık sorulan ve cevap aranılan soru bn. Isın kötü tarafı, çözuklükler ve kesmekesi yaratan olaylar birtakım ters vorurnlarla degerlendiği için aranan cevap, siyasi demokrası verıne bir kırbaçlı rejım istemine gelip davanıyor. Sadece ıiniversite isgalleri değil biiyiık sehirlerin meselâ tstanbul'un trafik curcunası bile nedense sivasi demokrasi>e baglahmakta \e yine meselâ dâvaıun halli içın metro yapılması. ya da volların genisletilmesi yerine bir baskılı dnıen yeterli görulmektedir. Aslında bn, hastalığın teshisinde de, tedavisinde de geleneksel pesin vargıcılığımızın tipik belirtisidır. Tarihinıizde zaman olmus ozgürluk diızeni kalkıntnanın tek çaresi olarak gorülmus. zaman olmus istibdadı fenetle aramaya baslamısızdır. Ama ne salt shası ozgürlugun, ne de ona karsı getirilen karanlık dnzemn hastalıgı tedavi edemiyecegini, bir tiirliı düsünmemısizdir. Etmedığı zaman vaptığımız birinden ötekine atlayıvennek, bir süre de dtekini denemektir. Bırakalım 1908'leri, 1945'te tek parti dbneminden kurtulmak için koro halinde dzgürlük sarkıları sövluyorduk. Ve sanıyorduk ki, sivasi demokrasi kurnlur kurulmaz her taral gül gülistan olacak, «muasır medeniyet seviyesine» hemen erisiverece|iz. Ikinci Dünya Savası sıkıntılannın jarattıfı bunalımdan gelen bu özlcm, savas sonrası dünj'asımn Turkiye'sinde haklı bir ozlemdi. Ne var ki, demokrashi knrduk dcmekle asıl problemi, az gelısmisliği halledemiyecektık. Mtekim de ö\le oldn. Demokrat Parti'ji kısa sürede çoğunluk dıktasına surükleven meselenin, daha basında ortaja janlıs feonmasıvdı. Uenıokrat Partı bu vanhslıeı, kurulmas olan düzene güre düzeltmeğe çaIısabilırdi. övle >apmadı. Tamamen ters yonde nvgulamava gıtti ve ifratla tefrit arasındaki boealama onu 27 Mavıs'a getirdi. Devrimden sonra tekrar ozgürluk sarhosluğn içine girdik. Turkiye için vine haklı bir ozlemdi bn. özellikle aydınlar, sınırsız özgürlu|un getıreceği yararlar üzerinde birlesmislerdî. Çok partili, sınırsız özgürlüğe da\alı demokrasinin en kötüsü totaliter dbzenin en ivisinden veğdir anlayısı, baıı çevreler hariç, herkeste hâkim olmnstn. Ne var ki, parti çekismeleri baslayınca, koalisvonlar birbirin» Uledîkçe bu anlayıs yavas yavas yerini bvzursnzloğa terkedivordo. Arkasından yarım yamalak sanavilesmenin ve uvanmanın yarattıfı kıpırtılar hnznrsnzlnğn artırmağa basladı. Hele son bir vıl içindeki gençlik hareketleri, sol safe çatısmaları bir zamanlar özçürlük özlemi çeken ve en kdtü demokrashi totaliterlikten yeğ bnlanlarda, bu sefer klTbaçlı düzen eğilimini gelistirdi. Simdi o sünleri yasıyoruz. Her harektt ksos imajını hiraz daha y erleştirmekte. dola\ısiyle kırbaçlı düzen istemini biraz daha ya\ gınlastırmaktadır. Dünvanın her tarafında her gün olajcelen olavlar bile artık özgürlük düzeninin yürüyemiyeceğine kanıt olarak gösteriliyor. Sağcı, solcn diye adlandınlan gençlik grnplarının saldırılan «Batı\ornz. aman bir eare» çıgiıklarını vıikselthor. Bas ağrısına karsı ılâo almak verine. âdeta bası kesip atrıak isti^oruz sımdi. Kestikten «soriTa is isten geçecek ama. btr Kc» bir uçtan Steki uca kayma^a övlesine alısmışız ki, iarkında değıliı. Deprem Sivrice'de hasar yapti ELÂZIG, (HA) Sıvrıce tlçesınde dun sabah saat 10^0 de uç sanıye devam eden orta şıddette bır deprem kaydedılmış, Sağıık Ocatı'nın on duvarlan çatlamış, şehırde bazı bınalar hasara uğramıştır. Can kaybının olmadığı anlasılmıştır. Greve 1350'si denizci olmak üzere 1750 kişi katıhyor Denizİş Sendikası greve girdi Denız Ulaş Is Sendıkası. Denızcıhk Bankası Denız Nakhyat Genel Mudurluğu ışyerlerı ve gemılerınde dun gece saat 2400 den ıtıbaren greve baslamıstır. Sendıka, Izmır ve Istanbul'da aynı anda yaptığı açıklamada, 5 tanker ile 28 sılebdekı murettebat ve tayfalarm gece yarısından ıtıbaren greve basladıklarını ılân etmıstır. Yapılan açıklamada, Turk karasularında bulunan 4 tanker ve 17 şılepte grevin basladığı. Turk karasuları dısmda bulunan dığer teknelerdekı grevm ıse gemılerin Turk karasularına gırer gırmez baslayacağı bıldırılmıştır. Işveren Denizcıhk Bankası Denız Naklıyat Genel Mudurluğu ile SencTıka arasında toplu sozleşme muzakerelerı bundan uç av evvel uvusmazlıkla sonuçlanmıs ve o zaman sendıka grev kararı almıstı. Sendıka ılgıhlen grev kararının 1350'sı denızcı olmak uzere 1750 kışıyi kapsadığını bıldırınışlerdır. Yuzde sekseni ınühendis olan Kara\nlu Sendikası üveleri grev yaptıktan sonra, fotoğrafta göruldüğü gibi Karayolları Genel Mudurluju onune çadır kurmuşlardır. Ellerınde ve çevrelerinde çeşitli dovizler bulunan grevciler, gelen geçenin büyük ölçüde dikkatinı çekmiştir. Foto: (Haber Ajansı) ANKAEA 10 MİLYON LİRAUK KOÇ VAKH KURULDU VAKFIN geliri yılda yaklaşık olarak 2 milyon lira Vehbi Koç Vakfının resml senedı, gelırlerınin tahsısınde, şu şartları kabul etmiştır: «Vakıf tarafmdan sosyal ve kültiıfel yardım olarak üniversiteler, akademiler, yüksek okullar (Arkası Sa. ?, Sü. 3 de) Çiçelcçi lcız... Ortaokula devam ederken. ailesinin içine duştugu geçim kaygısı yuzunden efitimini bırakmak zorunda kalan, 16 yasındaki Guzin Ozen adlı guzel kız. şiındi. Izmir'in bir lokalinde çeceleri çicek satıyor. Lokalin yoneticilerine goıe, mini eteği. rengârenk çiçek dolu sepeti ile şruzel çiçekçi, ınuşterilerin hayli sevgisini topluyormuş... (İZSIIR HA) ECVLI GURESİN Tanınmış iş adamlanndan Vehbı Koç, Turkıyede ozel seKtore aıt ılk vakfı kurmuştur. 1967 yıhnda yururluğe gıren 903 sayılı kanuna gore kurulan vakfın formalitelerı Bakanlar Kurulu karannın Cumhurbaşkanı tarafmdan imzalanması ile tamamlanmıştır. Vehbi Koç, vakfı için şimdıye kadar goı ıılenlerden değışık olarak gayrımenkul veya nakıt yerine Koç rfoldıng Anonim Şırketının nomınal değerı 10 milyon lira olan hısse senetlerını hıbe etmiştir. Hibe edılen hisse senetlennin cari değerı norninal ds ğerin yaklaşık olarak iki katıdır ve Vakfa yılda ortalama 1 . 5 2 mılyon lira gelır sağhyacaktır. Bıldırildiğine gore, Koç Holdıng çeşitli sanayı ve ticar! şırketlen kapsadığı ve her yıl yeni yatırımlar yapbğı ıçın hem hısSEUL, (aj.) Şehır ıçı se selenn değen, hem de gelirleri ferler yapan bır yolcu otobusu devamlı olarak artacaktır. Bu nun, dun bır trenle çarpısarak yuzden Vehbı Koç Vakfımn bır ozellıği de «gelecek nesillerde tutusması sonucunda en aşagı 13 kışı olmuş ve 71 kışı de 5 a Koç Holding'ın en buyuk hısseralanmıştır. darı durumuna geçmesıdır.» Çalışmayan Hazırlık Komisyonları feshedildi ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosn) TBMM'nin dun yaptığı ortak toplantıda, 27 Mayıs oncesi Bakanlara aıt 35 dosyayı mcelemekle gorevli soruşturma nazırlık komisyonu ile Sanayı Bakanı Mehmet Turgyt, Easerji Bakanı Refet Sezgin, Tîcaret Bakam Ahmet Türkel ve eski Bakanlardan Macit Zeren ve Arif Hıkmet Onat ile Başbakan Demirel hakkında soruşturma hazarlık komisyonlannın çalışmamaları sebebiyle feshedilmış sayılmalarma karar verümiş ve yeniden seçim yapılmıştır. Y&pılan seçimlerde çoğunluİE olmadığı görulmüş ve orurum ba^ka bır pme tırakümıştır. Otobüsle tren çarpıştı; 13 ölii, 71 yaralı var 1969'0A i' BURÇLARINIZ VE Ifr YILDIZLAR Bugün 4. Sayfamızda
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle