12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURİYET 9 Ocak 1969 ' SAHİFE ÜÇ hfuüseler arasında 4 lıııi'rilıiiıı II. llı i\i OUHYADA BUGÜN Yeni tkili Anlaşmalar ç ve dıa politiks arasuıda btr duvann olmadığı, her geçen yü daha fazla anlaşılmaktalır. Dışişleri Bakanhğı bütçe•lnde ÇağlayangiTin yaptığı konuşmayı hatırlıyahm. Yaton geçmlşe kadar, bizim dışımızdakl gelişmeler seklinde kabul ettiğimiz bütün dünya olaylanna karçı, Türkiyenin de bir tatmnu vardır. Olumlu veya olumsaz, bağunlı ya d* bağunstz; fakat btr tntum... Nitekim Dışişleri bütçesinl g8rüşen Karma Komisyonda çahşmalar devam ederken, bir yandan Amerikan Elçisinin otomobilindeki yangın ile uğraşüıyor, diğer yandan da Türk • Amerikan ikili anlaşmalanna ilişkin tartışmalar yapılıyordn. Çağlayangil'in, geçen yılm Tfirk re dünya politikasmı özetliyen ve gelecek yıla dönük sonnçlar çıkartan fconuşması, olağanüstS çizgiler taşımıyordu. Anlaşmazlıklann banşçı çözümüne dayanan isteklerin, blok içinde olmamn getirdiği mahzurlarla engellenmesinin hikâyesiydi bn... Ne var ki, A.P. iktidanmn Dışişleri Bakanı, bağımsızhğın çağdaş anlamını çizemezdi... Çizmedi de... Dışişleri Bakanının konuşma•ındaki olağanlık sınırı, ikili anlaşmalar» değinilen bölümde açıldı. Bu açıklaraaya göre Türk kamu oyunun haklı bir isyanla protesto ettiği «görev belgesi ve yarItı yetkisi», Ankara ile Washington arasındakl yeni imza töreni ile başka bir yorüngeye girmiştir. Çağlayangil'in açıklamasına göre, suç işleyen Amerikakların görev başında olup oUnadıklarmın takdiri, bnndan böyle Türk Genel Kurmayına bırakılacaktır. 1930 den sonra hortlayan adlî kapitülâsyonlar, bir miktar da olsa önlenmektedir. Diğer açıklama da, TurkiyedeJri üslerin Ankaranın kontrol ve mülkiyetinde olmasına yönelen prensip anlaşması ile ilgiliydi. Ancak bn iki önemli noktayı kapsayan Çağlayangil'in konuşması, yine iki nokta ile gölgeleniyordu. Birincisi, millî bağımsızhğımra hiçe sayan ve sayılannı yetkilllerin bile şaşırdığı ikili anlaşmalar, teker teker veya ayn bir bölüm halinde ele alınarak bir düzene sokulamaz. Bu ancak, NATO içinde kalmanm gerçekçi bir tartışma ile fayda zarar hesabına dayanması sonnnda değerlenecektir. Böylece NATO andlaşmasımn 3 üncü maddesi yardımiyle imzalanan ikili anlaşmalar temelden ele annır. İkinci nokta ise, geçmişten ders alması gereken hükümetlerin. imzaladıklan yeni mettaleri Parlâmentoya getirmeleridir. Biz\ bağhyan maddelerin neler olduğunu, biç olmazsa bnndan sonra bilebüiriz. Kısacası, Çaflayangfl yeni tkili anlaşmalar yapüdığını açtfdadı Mecliste. WASBÛNGTON, ohnson yönetiminln işbaçından {ckilmesina 12 fun I», Amerika'nın Snemli diplomatik görevlerindeki dört büyükelçi İle Haber Alma Serri»lerinin (CIA) başkaa yardunovst istifalannı Bafkan Jobnaon'a gnnmoşlardır. Beyaı Saray'dan yapılan »çıklamaya göre, emekliye aynlmaıını isteyen ve bu arzusu kabul edilen diplomatlann başında Moskova Büyükelçisi Llewellyn Thompson gelmektedir. Amerikanm bir numaralı Sovyet meseleleri uzmanı olan Thompson ve diğer üç büyükelçinin istifasiyle, Richarct Nixon, tecrübeli diplomat bulmakta bir hayli sıkıntı çekecektir. Gerçekten, Thompson'dan başka David Bruce, Bohlen ve Averell Harriman gibi tecrübeli diplomatlar da isbasından çekilmişlerdir. Bu dört diplomat, 1963 yıhnda emekliye ayrılan George Kennan ile beraber 16 yıllannı Moskova'da geçirmişlerdir. Johnson'un istifalannı kabul ettiği diğer diplomatlar, Yunanistan Büyükelçisi Philip Talbot, Brezilya Büyükelçisi John Tuthill ve Zambiya Büyükelçisi Robert Good'dur. Bunlara ek olarak «CIA» Başkan Yardımcısı Amiraf Rufus Taylor da, 1 şubatta yürürlüğe girmek üzere istifasım Johnson'a sunmuştur. Ekim 1966 dan beri CIA'da görevli olan Amiral, emekliye aynlacaktır. Nixon, «CIA» Müdürü Richard Helms'den görevi başında kalmasını istemistır C.Î.A. Başkan Yardınti&sı "da ayrıldı Israil kızgın Araplar ise sevinçli Vergi adaletsizlikieri fitön dünya vergi adaleti ter. Bütün dünyada verJ D j g i adaletioi tatn olarak ^ %erçekleştirmiş memleket yoktur. Mutlaka bir taraftan aksar; çünkü vergi toplayanlar için adalet başka şey Uade eder; vergi verenler için başka!. Ama mademki vergidir. Verenler daim» şikâyetçidir. Alanlara gelince; bunu daima arttırmaya çalıştı|ı için verenle bir türlü anlaşamaz. En medenî ve rasyonel vergi sistemlerinde bile vergi daireleri ile vergi mükellefinin arası daima açıktır. Vergi daireleri, mükellefleri daima kaçakçı sayar. MükeUefler de vergi dairelerinl haraççı... Bn böyle gelmiş bSyle gider! arada bir «u bizimki gibl bir fikir ortay atılır. Akademik oldukça rahatça münakaşa edilir, Tatbikata geçince işler çatallaşır. Bakınız ben ne diyorum? Vergi, fertlerta, hukümet işlerlnin göriilmestrü temin için yapılan masraflara kazancı nisbetinde iştirak payıdır. Bunnn için bir takun Blçüler konmuştur. Bonlann da mümkfin mertebe raükellefin kudretiyle mütenasip olması düşünülmflştür. tsin sade «eklini alahm ve diyelim U: Yilda 10.000 lira kazanan yflrde 15, yani 1500 lira vergi öder. Bn berkes için böyledlr. Ama ;el geleüm herkesin kazancı ayni krymette değildir. Ben bir odada oturunnn.. önüme getirdikleri kâğıtlan alır, iistfine bir numara atar, bir deftere kaydederim... ve senede 10.000 lira flcret almm ötede bir adam maden işçisidir. Veya deni* işçisidir. Veya karayoUannda, madenlerde çalışır.. veya ocakta çalışır veya tehlikeU hastahklarla mücadele eder. Veya nzun btr tahsil yatırrmmdan sonra beynini çabştırarak gcne yılda İOJK» lira kazanır. Bu adam da 1500 lira vergi verir. Ama bu artamın kazancı çok pahab kazanıbr; çok zahmetle, çok meşakkatle ve tehlikeU şartlarla mesnliyetler içinde kazanıbr ayni vergiyi venneai doğru mudur? Denecek ki; Onlar nisbeten fazla kazanırlar. O da boştnr ..a! Ama ne olnrsa olsnn azandıklan paraıun aynini daha rahat, daha meşakkatsiz bazananla eşit vergi ödemesi haksızlıktır. Bnnnn çaresl nedir?» tkincl bir haksızlık daha! tki mükellef var. Ikisinin de senelik geliri ayni, diyelim Ki 10.000 liradır. Yukandaki nisbete göre bnnlann ikisi de 1500 üra vergi verecektir. Ama birisinin kâr nisbeti yiizde 3, ötekininki yüzde 30 dur. tzana hacet yok. Bunlann müsavi vergi vermeleri hakh nudır? Ben vergi felsefesini bihnem; fakat bn mülâhazala< hep aklıma gelir cevap verememBir üçüncüsü var; ü biraz daha karışık. Pek iyi izah edemiyeceğim; ama bir kere deneyeyim. Fransa'nın ambargo karan tepkiye yol açtı I I DIŞ HABERLER SERVtSİ FARİS General De Gaulle'ttn tsraile Pransadaa gönderileeek her çeşlt stlaha ve askerl savas malzemesine ambargo uygulama karan, ttlm dünyada çejltli tepkilere yol açmıştır. lsr&U hükümeü, Fransamn bu karan «vabim aonuçlar yaratabüecek tek yOnlfl ve keyfl bir davranış» oldnğu ve Fransaoıs bu şeküde iki ülke arasında mev cut sözleşmeyi lhlal ettlğini bildirmîştir. Arap Ulkelerinta ilk tepkileri İse, Fransanm aldığı karardan duyulan memnuniyeti açıkça göstennektedir. Sovyet tepkisi de Pransa lehinde olmus ve Sovyetlerin Paris Büyükelçisi Zorin çimdlye kadar tsraile yardım. etmekte olan devleüerin de Pransanın karanndarı iüıam «impift. n gereküğini Böylemiştir. Washington'da ve Londra'da, Dışişleri Bakanlıklan şimdlye kadar berhangi bir yorumda bulunmamışlaxdır. BELGRAD Belgrad'ta, Birleşik Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mahmut Riyad ile Yugoslavya Dışişleri Bakan Veküi arasmdaki görüşmeler devam etmektedir ve «Mevcnt bunalıma çözüm bulma teşebbüslerinin» ele almdjğı belirtümektedir. Do laşan söylentilere göre, Riyad Belgrada Orta Doğuda banşı sağlarnak için Sovyetler Birligince hazırlanmış blr plânı sunmak için gelmiştir. TELAVtV Ürdün birlikleri, Şeria ırmağının doğu ile batı yakasmı birleştiren üç yoldan blri olan Damya köprüsünün bir kısmını önceki gUn dinamiUe uçurmuşlardır. Bankamız 1968 yıhnda yeni şube açarak yepyeni bir hizmet rekoru kırmıştır. Bankamızın ayni yıl içinde mevdııatı Bir Alman daha inlihar etli BONN, ( M . ) ışişleri Bakanlığı memurlanndan Hans Hanselmann, kendisini bir ekspres treninin altına atarak intihar etmıştir. Polis, son üç aym 11 ınci esrarlı intihar vakasını teşkil ecfen bu olayı, çeşitli yönlerinden soruşturmaya başlamıştır. Bakanhğın protokol dairesinde çahşan 41 yaşındaki Hanselmann'ın bir vakitler, Bonn Akıl Hastanesinde tedavi gördüğü söylenmektedir. Pazartesi günü de, Rolf Schiller admda bir hava binbaşısı, dairesinde ölii bulunmuştur. Polis, binbaşının fazla miktarda uyku hapı aldığını, ölümün intihar mı, yoksa bir kaza eseri mi olduğunu anlamak için ceset üzerinde otopsi yapılacağını bildirmiştir. Her iki vakanm da, son cagusluk salgınıyla bir ilişklsi olmadığı sanılmaktadir. tntihar dalgası, geçen 8 Ekim'de, Federal Almanya haber alma servislerinin başkan yardımcısı Horst Wendtlan'in beynine bir kurşun sıkarak hayatına son vermesiyle başlamıştır. 700 milyon liradan fazla ART1Ş göstermiştir. Böylece Bankamızın bünyesine orta büyüklükte 4 yeni bir bankanın hizmet imkânları daha katılmış oluyor. suretle daha da güçlenen Bankamız Sayın. Halkımızın ilgi ve güvenine şükranlannı tekrarlat, D lUchınet E4RLAS Kanser tedavisi için umul veren bir ilâç bulundu Washington, (a.a) «Bulaşıcı hastalıklar Ulusal Enstıtusu» ile «Kanser Enstitüsü» doktorlanmn hayvanlarda kanserh tumorlerın gelişmesını öııleyen ve bazan da tamamen tedavısım mümkün kılan bir ilâç bulduklan açıklanmıştır. «Poly imo» adı verilen ve «Polynosinicpolykitidlik acid» ten meydana getirilen bu ilâç küçuk ve büyuk fareler üzennde basarıyla denenmıştir ve doktorlar insanlardaki akcığer ve goğüs kanserlerinjn tedavisinde de ilâcın başanh olacağı umudundadırlar. Bilinmeyen nok talardan bıri de, üâcın insanda etkıli olabiltnesi ıçın gerekli yuksek dozun tehlike te§kıl edıp etmediğidir. îlâcı buian Dr. Hilton Levy Llyd Law ile Alan Rabson, yakında Lyon'da toplanacak Uluslararası bir konfeTansta çahş malarının sonuçları hakkında izahat vereceklerdir. O DANIŞMAN Başkan Nlxon, Harward Üniversitesi tktisat Profesörü Honthakker'i Başkanlık İktisadî Danışmanlar Komitesi üyeliğine seçmiştir. • JULİE ANDREWS Unlü yüdız iki ayrı dergi aleyhinde 3 er milyon dolârhk tazminat ^âvası açmıştn. • MAKmiANA Massacnn»etts eyaletinin narkotik bürosu ajanları 600 bin dolâr kıyınetindeki 270 kilo marijuanayı piyasaya sürmeye calışan iki kişiyl tevkif etmişlerdir, • EL KOYMA Brezilya'nuı Rio de Jeneiro şehri polisi, muhalif Correrio Manka gazetesinuı matbaasına el koymuş, Rio'daki son olayları aynnülariyle anlatan bir gazeteyi toplatmıştır. • NEO NAZtLER Bah Berlin mahkemesi neo nazilikle suçlanan Nasyonal Demokrat Partislnin Batı Almanya'da oldnğu gibl Bah Berlinde de «kanunlara nygun» bir knruluş sayıldığma karar venniştir. • PLÂN Güney Vietnara Ba?kan Yardımcıhğı Bürosu. Başkan Yardımcısı Kao Ki'nin, Paris konferansının üç ayrı parçaya bölün mesini öngören yeni bir plân sunduğu yolunda yabancı basmda çı kan haberleri yalanlamıştır. • NİL'E UÇTU Kahire'de blr otobüs Nil nehrine uçmnş, yolcnlardan 40 kişi ölmüş. 10 tanesi ise kısmen kendl gayretlerl ile, kısmen knrbağa adamlarm yardmu ile knrtarıhnışlardır. • SEÇİM Birleşik Arap Cnmhuriyetinin tek partisi olan Arap Sosyalist Birliği'nin seçtiği 858 aday arasmdan, Ulusal Meclisin 338 üyesini seçmek üzere, 7 nvilyon Mısırlı dün seçim sandıkları başına gitmiştir. Bir adam var. Eliyle, kafasiyle çalışıyor ücret alıyor bir tüccar var. O da sermayesiyle çalışıyor. Bnnlar ayni parayı ka«anıyorlar. jyni vergiyi veriyor. Tüccann bir sene i") iyi fittnlyor, ziyan ediyor. Vergi vermiyor, gelecek beş sene larfında kâr ettikçe de bn zaran mahsup ediyor. Yanl kârdan tndiriyor. öteki bedeni ve kafasiyle çalı«an adam bastalamyor, sakatlanıyor. Para kazanmıyor. \'aşamak için borca giriyor. tyileşiyor. Kazanmaya başlıyor; fakat kazanmayıp borçlandığı senelerin zaranm mahsup edemiyor. Bu âdil bir tatbikat mıdır!. Vergi münakaşalarında şu söylediğim noktalann ele almdığina biç tesadüf etmedim. Öğrenmek Istiyornm. Bunlar haklı mülâhacalar mıdır? Yoksa evhama mı kapdıyonım? B. FELEK ILCl KflYBIMIZ Oyelerlmizden Av. Sait Sedat ERBtL aramızdan ebediyen aynlmıj bulunmaktadır. Cenazesl 9 O cak 1969 Künü Fatih camitad» öğle namazını raüteakip Edlrnekapı Sehıtllğinde »ile kabristanına defnolunacakiır. KederU »ilesmin acısuu paylaeır, merhum arkadasunıu Tanrıdan rahmet dileriz. trtanbnl^or Knlftba Cumhuriyct 3tt KAYTP Pasomu kaybettlm, GOnjür ÖzsÖTİer Cumhuriyet 360 4000 ı aşan personeli ile daima en iyi hizmet yolunda çaîışmalarına daha hızla devam edeceğini iftiharla arzeder. çılgın Dünya (ITSA MAD, MAD MAD, MAD WORLD) KATILA KATILA GÜLMEK İSTEYENLERİN FİLMÎ Yıldız: 20/362 Sayın Dokfor ve Eczacılara t BU HAFTA İSTANBUL SİNEMALARINDA Nâsır, göstericilerîn yargılanmasını üniversiteye bıraktı KAHİRE, (a.a.) aşkan Nâsır geçen kasım ayında Iskenderiye'de meydana gelen gösterilere adı kanşan ve içlerinden 43'ü öğrenci olan 46 kisiyi yargılamak üzere bir «Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesi» kurulmasını öngören özel karamameyı Anayasamn kendisine verdiği hakkı kullanarak, imzalamamıstır. «El Ahram» gazetesinin hildirdiğine göre, Başkan Nâsır, sorunun Üniversite içinde ve Üniversitenin kendi kurallarına göre çözülmesine karar vermistir. 43'ü öğrenci 3'ü ise öğretim fiyesi olan 46 kisinin, Başkan Nâsır'ın karannın resmen açıklanması ile serbest bırakılacaklan ayrıca beÜTtilmektedir. B Smirkovski'nin halefi Petr Colotka TETRALYSAL KAPSÜL'den sonra jimdi de PRAG, (ajı.) I ekoslovakya Komünist Partisi Prezidyurau (Başkanlık >Divanı), Başbakan Yardımcısı Petr Colotka'ıttn, yeni federal parlâmentonun başkanhğına getirilmesini oybirliğiyle kabul etmiştir. Colotka'nm yardımcısı ise, eski parlâmento başkanı Josef Smirkovski olacaktır. 44 yaşında olan Colotka, gerek ilericiler ve gerekse nıuhafazakârların saygısını kazanınış bir politikacıdır. Yeni lederal parlâmento, bu aym sonuna doğru toplanıp, Başkanlık Divanının aldığı kararı onaylıyarak Colotka'yı kendisine başkan «eçecektir. Smirkovski, yerinı bir Slovak'a bırakacak olmasına rağmen, hem tederal parlâmenio başkan vardımcısı ve hem de Halk Meclisi Başkam olacaktır. C entramüsküler LİYOFİLİZE 100 mg'lık flakonlarda eriticisi ile birlikte TETIAIYSM IIJEKTABL CARLOERBİ ^İlâncüık: 589/346 YAPI ve KREDİ BANKASI Daima en iyi hizroet MORA.N : 358 ÂPOLLO 9 28 şubat'ta atılıyor WASHtNGTON, (a.a.) «Arnerikan Uzay ve Havacılık Dairesi» (NASA), «Apollo9» un Cape Kennedy'den 28 subat günü Türkiye saatıyle 18'de fırîablacağını, içinde James McDıvitt, David Scott ve Russell Schweirkart'ın bulunacağı aracın yerden 204 kilometre uzaklıktald bir yörüngede ıc gün kalacağını resmen açıklamıstır. «Apollo9» 10 martta Atlantık'e ınecektır. BOL MİKTARDA PİYASAYA VERİLMÎŞTÎR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle