11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BAMN AHLAK YASAS1MA Ul'MU'i TAAHHUT EDEK Sahfb! : NAZIME NADÎ % Gene! îaytn MOdürO ECVET GVHEStN « Eoruralu Yızı İalert Müdurü: OÖUZ SEREN • Baaan ve Y«yın CUMHURtYET MATBAAC1LJK ve 0 Gazetecilik T. A. S. Cagaloglu Halkevt «okak No. 3 9 4 1 GÖNEY ttiERÎ: KöçOlrsaat İleydanı Edrnie Hanj ADANA TıIefon 4550 + ANKARA Ataturk Bulvarı Ap. • Yenlsehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 97 35 9 IZfcÜR: Fevzıpasa Bulvarı Afsaroglu fehanı 101 105. T e l : 31230 • 24709 BUROLAR ABONEveİLÂN Senelik 6 ayllk 3 ayhk Turkly» 75 00 40 00 22 00 Harid 198 00 99 00 49 50 Bajlık (Maktu» 250 Lıra 3 uııcü aayfa (Santlmi) 60 2. ve 7 ncl sayfa (Santimi) 55 4 5 6 ncı sayfa (Santimi) 50 Nı^an, Nlkfth., Evlenme, Doğum 85 Clura. MevUd Teşekkur (5 Cm ) 100 Olırm, Mevüd. Trşekkur 2 3 üncü (5 Cm.ı 150 SAYIS1 25 KL'RUŞ (Baştarafı 1 inci Sahifede) Tevkıf muzekkerelerinın kesilmesınden sonra polıs, ]andarma harekete geçmış, öğrencıleri araKIRIKKALE, (HA) Kınkmara başlamıslardır. Bu arada kale Çorum asfaltı uzennde bu teckıf kararı venlen 7 oğrencısabah saat 06'da meydana gelen nın O D T U Öğrencı yurdu ıle otobus kamyon çarpışmasında ılıikı'en kesılmıstır Ahmet Kartal ıle hüvıyetı tesbıt Sulh Ceza Mahkemesmce onedüemıyen 45 yaşındakı bır kaceki gun tutuklanan Tuncay Çedm olmuştur Ayrıca, Bayram len ve Seçkm tnceefe'nin avukatBentaş, Tevfık Çelek, şofor Kalan dün bir üst mahkemeye itıdır Darende, Hamza Kalkavan, raz etmıs ve oğrencılenn serSahh Çubuk, Kemal Uslu, Hasan best bırakıltnalannı IstemişlerCanpolat, Nazım Gülaçar, Cemal dır Üst mahkeme, iHrazı redTJçar ve Hacı Ah Karaağaç muhdetmış tutukluluk halınm detelıf yerlerınden yaralanmışlarvamma karar vermıştir. dır Olavla ılgilı makamlar, öğrencı lerın vakalanışı si'asmda yeni olav ların çıkmasından endışe etmektedırler. Bu vuzden elınde tevkıf müzekkeresi bulunan polıs ve jandarma öğrencılerın yurtlanna gırmemektedır. Savcılıktan bir yetHAVANA, (a.a) Kolomkılı, polıs ve jandarmanın sanık bn,a'nın «Avıanca» Hava Yoldurumunda olan öğrencıleri vurtlarına aıt bır yolcu uçağı, dun lanndan toplayabıleceğmı sovleAtlantık kıvısı uzennde, sılah miştır tehdıdıjle Kuba'>a kaçırıirmsPolıs ve jandarma sanıklan arar tır Uçağın 56 volcusu \e 4 kıken unıversıtenın dısıphn kurusılık murettebatı ııle bırlıkte lu da dun tekrar toplanmıs ve ıdonme=ıne ızın verıleceğı ressimleri tesbit edılen öğrencılerın ınen açıklanmıştır ifade vermeve gelmesını beklemış 56 yolcu ve 4 gdrevh taşıyan lerdır Ancak. daha önce haber uçak, aynı şırketın Kuba'ya kagonderılen oğrencıler bu çağnya çırılan beşıncı uçağıdır. uymamı? ve dısiplm kuruluna ver dıklerı ortak bır dılekcede «Saçlu olmadıkian icin ifade vermeyi de kabul etmedıklerini» bıidırmişlerdır Dısıplin kurulunun toplantı halinde bulunduğu strada rektorluk \\KAR*. Danımarka ıle Al binası onünde toplanan 500'ü askın kız ve erkek oğrenci, rektörlü manyada yayımlanıp basılan, bağün olayla ilgıii tutumunu protes zı dergı ve takvımlenn Turkiyeto etmıslerdir Burada konusan ba \e sokulmaları, müstehcen olzı oğrencıler Kommer'ın kışıhği dukları gerekçesıyle yasaklanmışhakkmda bı]?ı vermış. >Biz anartır şlst detiliz. Bir knrtulu; savafi veBakanlar Kurulunun aldığı bu riyornz» demışlerdır ka^ar kapsamına gıren dergl ve Zaman zaman marşlar söylevip takvımler şunlardır Nymphes, «Kahrolsun satılm'şlar», «Kurdaş Phyrne Daıly Gırl Playboys. (fo home». •Amenkanıst evıne gıt> Daıly Gırls Sex Parade, Daıly diye bağıran oğrencıler mucadeGirls Press lelerıne devam edeceklerıne daır yemın etmışlerdır. Otobiis kamyon çarpışmasında 2 kişi öldü Kurdaş protesto edildi Buna karsı Kurdaş. Buyuk Elçıyi dâvetını, «Basıretının tutuhnası» şeklmde acık'ami'tır Dövüldü Bundan bır sure once Siyasal Bılgıler öğrencı yurdunun «oğren ci komandolar» tarafından basılroa sı olaymda elebaşıhk yaptığı belir tilen Yılmaz Yalçmer dun Siyasal Bılgiler Fakultesındekı bır anfıde bır t^ıın nSmic, la'afından dovulmuştur Yalçmer once kendısinl korumaya çalışmış, daha sonra kursude bulunan Anayasa Profesoru Muammer Aksoy'a «Hocam beni koruyun» dıyerek kursuye koşmaya başlamıştır Akso>, ogrencılen yataştırarak. dayak yıyen oğrencıyı Dekan'ın odasma getırmıştır Yarah ög rencı daha sonra hastaneye kaldırılmıştır Muhteme! bır karşı harekete karşı S BJ" 'lı oğrenciler, Yurdun salonlarjıda ellerınde sopa ve taşlarla tertıbat almışlardır. 3 giin sonraki kontrola göre okşüsn Jüpleri dolu ADANA, (HA) Zehirlenditten sonra kaldınldıkları Devlet hastanesınde olen iıç genç kızın durumuyla ügıleren Sağlık Bakanı, olaydan 3 gun sonraki teftışleri sonucunda ölümun oksıjensızlıkten olmadığmı, hastane oksıjen t'iplerinm dolu bulunduğuru doktorlann zamanırda mudahale ettığini, söylemistır. VEFAT Merhum Çerfcez Alı Efendı ıle merhume Mevhlbe Hamrrın kızı. emekli Konsolos Hulusi Tamcr'ln kardeşı, Dr Sureyya Soyman ın ablası. Dr Ismaıl DJİgeroğlu. Nılufer DulgeroS'u Cemal Soyman, Alı Rıdvan Bulak, Sına Dulgeroğlu ve Mu bin Soymanın teyzelerı flCI KfiYBIMIZ Erutitumtize vıllarca emek veren değerlı oğretmen arka daşunız Hasan ÖRENGİL'in Şikago da vefatını teessürle o j , renmış bulunuyoruz. Kederli aılesinın acılarını paylaşır ba>saslığı dilcnz. G\ZI EĞITIM FNSTITUSIJ Türk El Sanallarını Tanıima Derneğinin Tertiplediği Eski Türk Kıyafet ve Başlıkları Defilesi Sabıha Tansuğ'un millî kıyafet, başhk ve mücevherlere aıt kolleksiyonu 11 Ocak 1969 Cumartesı günü 15.30 da Büyuk Ankara Otelınde teşhır edılecektır Bu kıyafetler Ankara nın 30 genç kızı tarafından gosterılecektir. Bıletler Türk El Sanatlannı Tanıtma Derneğınden temm edılır. Adres Selânık Caddesi 30/2 Cumhunyet 361 Zehra Azize TAMEÎ? 8 Ocak 1969 Çarsamba guru vefat eörıştır. Cenazesı 9 O cak 1989 Persembe guru Aksa. ray Valde Sultan camı rdc kıluıacak ojle namazmı roıtea kip Edımekapı Sakızagacı Şehltlığinde toprağa ver'lpctktır AILESI Cumhuriyet XI MUDURLUĞL' (Basm A510510180 364) Bir yolcu uçağı daha kaçırıldı DemiryoHan (Baştarafı 1 inci Sahifede) Raporun PTT ıle ilgili bolumunde behrtıldığıne gore PTT 1968 yılında 449 mılvon posta maddesı taşımıştır, 1965'te 18 5 mılyon şehırlerarası konusma yapılmışken bu mıktar 1968 yılında 30 mılyona yukselmıstır. Avrıca geçen yıl 500 mılyon şehir ıçı telefon konuşması yapıldığı belırtllmektedır. PTT 1968 yılını 100 mılyon lıra kârla kapatmıştır. Raporda aynca Şeker Bayramında Ankara'va 11 mılyon mektup ve tebnk geldıği belırtllerek tebrık zarflarının bundan boyle pullu satılması teklıf edılmektedır. öte yandan Devlet Demiryolları 1%8 de 450 mılyon lıra zarar etmlş ve gehrı azalmıştır. Pakıstan'ın yanında Surıve Demiryolları da 15 adet yolcu vagonu sıparısınde bulunmuştur. Denizcıhk Bankasının zaran 52 mılvon, Deniz Nakliyatı Sırketının zaran 1 mılyon 700 bın, Türk Havavollarının zaran ıse 7 mılyon 661 lıra olarak gosterılmektedır. VEFAT Baromun:n T>08 s.cıl savısın. da kayıtlı bulunan nvukat dormen tiyatrosu eski çamlar bardâk oldu Polis çağırıldı öte yandan Ankara Toplum Polı«ı, davet uzerıne, Sıvasal Bılgıler Fakultesi ıle Basın • Yaym Yuksek Okulu çevresınde guveniık tedbırlen almıştır Emnıyet kuvvetlerı, SB F Dekanı Prof îlhan Onat ıle B Y Y O Muduru Prof Fev v az Golcuklu'nun muracaatları uzerıne oğrencıler arasında muhtemel çatısmalara karşı gorevlendınlmıstır. SAİT SFDAT ERBİL 81.1969 tarirunde vefat etaııştir. Ccnaıesl. 9119C9 Persembe (bugun> guntı bSle namazını müteakıp Fatlh camiınden alınarak ebedî istirabatgâhına tev dl edjlecektır. Ebedlyete intikal eden roeslekdasırıza Tanrıdan rahmet ve kederlı ailesl ıle meslekdaşlanmıza da başsa&hğı dılerız 1STAVBTJL B\ROSU B*9KANLIÖI Cumhuriyet 368 lOO.oyun Reklâmcıhk (B6) 369 K15 mevsimi dolayısıyle su sayaçlannın dondan anzalanması muhtemeldır. Bu şekıldekı ânzalann gıdenlmesi için füzulî tamır bedelı ödenmesıne mecbur kalınmamak üzere sayaçlann dondan ve hava cereyanlanndan muhafazasını sayın abonelerımızden nca ederız (Basın: 10143'349> İLÂN istanbul Sular İdaresi Umum Müdürlüğünden Müstehcen bazı dergiler yasaklandı Cumhuriyet Heşat lUmlt Anı Fransız 24 arar kıllçe 127 aO 197 50 I44.M 131. 142 18 95 l'S 198 145. 132. J43. 19 M ULUDAG Kirazlıyayla Dinlenme Evi Yalnız Ocak ayı ıçın full pansiyon TL. 40. dır. Rezervasyon: Buna 5171 Cumhuriyet 363 İnönü. Kommer'i ziyaret etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Ismet Inonu, ve Genel Sekreterı Bulent Ecevıt, dun saat 16 30'da ABD Buvukelçı=i Kommer'i evınde zıv aret ederek bır sure goruşmuşlerdır Inonu goruşmeden sonra «Biı umumi üzüntümıizü açık surette belirttik. bu tecrübenin, bn geçen olayın ikı memleket arasında umumî munasebetler bakımından favdalı bir etken olmasını bahis konusu ettik» demıstır I L A N DOKTOR Mustafa Özdiler Mnayene saati: Her gfin 15 ten sonra Tel: 27 38 40 Lâlelı Mesihpaşa Cd. No. 12 AKSARAY Devlet Orman Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden Vadeli Kereste Satışı 1 Fabrıkamız ıstıf yerinde mevcut aşağıda mufredatı yazılı keresteler karsılannda yanh muhammen bedeller uzennde 60 partı halmde %25'ı peşin °/'oT5'ı aln ay vadeli (Banka mektnbu mukabılı) olarak açık artırma suretıyle saüsa çıkarılmı$tır. Kerestenin Cinı ve Nevi SS. Çam Çıta N.B. Goknar Çıta K.B. Çam Çıta K.B. Goknar Çıta ÇJC3. Gdknar Çıta Farti Adedi 5 1 8 2 3 2 Ogrenciler daha sonra O D T. Ünıversıtesinin muhtelıf fakültele (Baştaraö 1 inci Sahifede) rinden 500 kadar oğrencinın imza sel Karaoi» olarak tanıtmış, ladığı ortak dılekçeyı, dısiplin ko Cumrmrbaşkanı Sunay'dan başmitesi başkanlığına vermışlerdır. lamak uzere butun hukumet uBüdıride sövle denilmektedır: yelenne çatmış, Içışlerl Bakanı •Biz aşafida imzaları bulunan Sukan'ı da ıstifaya dâvet etmişODTU öğrenclleri. A.B.D. Bıivük tır Elçisinin Universitemize jjeldlji Bolıikbaşı, oncekl gun Amerıfrbn, disiplin kurulnna sevkedilen kanın Ankara Büyukelçısı Kcm18 arkadasımızla blrlikte olay yemer m otomobılının yakılmarindevdik. Yapılan protesto hare smdan sonra, îçışlen Bakanı ketlerinde bu arkadaşlanmız blzim Faruk Sukan'ın verdığı dernecı vaptıklanmızdan başka bir $ey kınamış. «Cnıversite binası içinvapmamışlardır. Dunım boyle ide cınayet işlenecek, devlet seken. sadece bu arkadajların s«çilyırci kalacak. Sebebi ise, uni meieri kasıtlıdır. versitenin muhtar olması, böyle Ortada snç yoktur. Olav. O. D. duşunen Içişleri Bakam'run derT. U ofcrencilerinin buyuk bir ço hal istifa etmesi gerekir. Üniverİunlueunun hareketidir. siteler öğretim konusunda mnhSuçlu, emperyalist Amerika tardırlar. voksa. Bakanın dediği ve onun isbirlikçileridir. jribi. her konuda değildir» deButun bunlara rağmen. kendimıştır. nizde reza venne yetkisi bulutor Bolukbaşı, daha sonra dUzensanız bu eezayı hepimize veretekledığı ba^ın toplantısıncîa, «tkisiniz» lı anlasmaların tehlikesisne dıkOğrencıler buna yakın bir dılekkatı çekmış \e bunların mutîaçeyı de yetkılı adli makamlara ver ka parlamento'dan geçırılmesımıs ve olaylara kendılerinın de nı ıstemı<:tır katıldıklarını bıldırmıslerdır Bu arada ceşıth bıldıri ve çağnlar vayınlanan ODTÜ'nın bir kısım ogrencılen. «Devrimci kı (Baştarafı 1 inci Sahifede) vımına fırsat verilmemesini ıstemış. olayın bır plân olduğunu idrin kesin olarak ortadan kaldıdıa etmışlerdır nlıp ajni ticarî tnuamelelerin kaSıvasal Bılgıler Fakultes] Öfren nunlar çerçevesinde cereyanının cı Derneğı Başkanı Murat Kovacısağlanmasını zarurî görmekteoğlu da dün yaymladığı bıldırıde yim.» olayın bir «tertip» olduğunu iddıa Batur, damga resmınin arttıetmış. kendılerinın de O D T Ü. öğ nlması konusunda şunları soyrencilerı gıbi duşündüklerinı billemıştır: dırerek, «Kommer, Siyasal Bilgiler Fakültesine gelseydi aynı tepkiyi bizden mutlaka jrörürdü. Or«Ithalde alınan damga resmi tadoğulu kardeşlerimiz cezalandıhaşlangıçta >üzde 5 iken yıizde rılırsa. tarafımızdan en sert tepki 15 e çıkanlmış. bu sahada <1ego'terilecektir» demışür vamlı olarak zorlanan kaynaklarÖte yandan, çoğunlunu ordan biri haline jretırilerek bu kere resmin nisbetinin yüzde 25 e tanın solu eğılımli geçlerm teşkıl ettiğı O D T Ü Sosyal Dekadar ynkseltilmesi öngörülmüşmokrası Derneğı de, dün bir oıltur. dın yaymlayarak suclu oldukları Bu zammm tahakkuk halinde ıddıa edılen oğrennlenn Ünıversı her çeşit enıtia fivatlannda rnisteden uzaklaştınlınalanna karşı b>Ie artışlar olacaktır. olduklannı açıklamıştır. Devlet giderleri de piyasa flvatlarının etkisi ile artacak ve O D.T Ü. öğretım üyelerine yabutçenin finansmanını sağlamavi kın çevrelerden sızan ' haberlere hedef tutan bu tedbir neticede i gore. Buyuk Elçı Kommer'i ünıbir bütçe acığını mucip olacaltversıteye çağıran Rektor Kurdaş, bazı oğretım uyelermce ağır hutır. Bu tedbir devalfiâsyonun bücumlara uğramaktadır Ünıversıte tun mahzurlarını bünye«sinde taoğrencılerının Buyuk Elçıye karşımaktadır Bu sebeple esas itişı tutumu belli olduğu halde dâbamle bnvle bir zamraa gidilvetin >apılmasınm olavları hazırmemesi gerektiçi kanaatindeviz. ladığını ilerı suren ozellikle genç Finansman zaruretryle mecbıır oğretım uyelen, dısiplm kurulukalınacakss zammın hic değilse nun mahkeme sonuçlan belli olTatınm malları ile sanavi ve ilâç madan yaptığı çalışmalan da kma ilk maddeleri dısinda kalan ve makta ve bir karar alınamıyacağı daha zivade tüketim rnallan nunı ıddıa etrrektedırler Sızan bır hıvetinde bnlunan mallara inhibaşka habere gore olavın ılk gusar ettirilmesi lâzımdırj» nu, gece toplanan Unıversıte Aka Odalar Bırlığı Baskam, ver?l demık Krvn=evın^'» W»ktör Kurdaş, aylarında buyuk malî sıkıntılara Kon=ev üvelerince <nır'anmi"!rır du=;en ozel sektorun bu durumdan kurtanlması ıçm şelir »e kurumlar vergısı taksıtlerlmn arttınlmasını da ısternıştir. (Baştarafı 1 inci Sahifede) Bölükbaşı CHP'nin bildirisi CHP Genel Merkezı dun bır açıklama yaparak, Genel Sekreter Bulent Ecevnt'm oncekı gun Mıllet Meclısmde soyledığı sozlerın basma yanlış ıntıkal ettığinı bıldırmıştır Açıklamada. APlı MU1 letvekıli thsan Ataov*un, Kom' mer olayından hareket ederek Yüksek ögretmen Okuluna sal' dıran komandolan koruması üzenne Ecevıt'm bu konuyla ilgili olarak müdahalede bulunduğu belırtılmekte ve Ecevıt'm otomobılın yatalması olayını şiddetle takbıh ettiğı tekrarlanmaktadır Urfa eşrafmdan merhum Hacı Rıza ve merhume Emıne Hanımın oğulları, Hılkat Dedehayır'm eşı, Mahmut Dedehayır, Ahmet Rıza Dedehayır, Mehmet Uğurata, Ömer Uğurata ve Fatma Ezer'ın kardeşı, Haluk Dedehanr ıle Pen Çıtıroğlu'nun babalan, Necıp, Murat ve Bülent'ın dedelen, merhum Hulusı Cıhaner ve merhume Hürmüz Cıhaner'in damatlan, Lâmıa Bırecıklı. Fahire Cıhaner. Avukat SflheyK Cihaner'm enıştelerı, Opt Dr Bahattm Çıtıroğlu'nun kayinpeden, Halıl Bırecıklı'nın bacanağı MUSTAI'1A DEDEHAYIB 7/1/1969 Salı gunü Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesı 9 11969 Persembe (bugünı ıkindı namazını müteakıp Şışlı Camunden alınarak Zıncirlikuyu Kabnstanına defnedılecektır. Mevlâ rahmet eyleye AİLESt Cumhurjyet 365 ••»•••••••••••••••••»»»•••••••••••••••••••• VEFAT Miktarı Adet M3 15919 7110 96545 33440 30900 4888 1468 7294 3428 29754 18046 9911 1235 30772 40404 22955 354061 Mnh. Om3 U» Bed. Temlnatı Li» 3770,00 1000,00 4410,00 1640,00 1410,00 200.00 130,00 350,00 1070,00 3610,00 1910,00 2520,00 1800,00 2860,00 36880,00 34190,00 Ç.K.B. Standart Dışı Çam kereste K.B. » > K.B. » » Goknar » N.B. Karısık Standart Dışı » I V . S Ç K B . Çam Kereste I V S K B . Goknar IVS.K B. IV.SJJ3. lllS Ç JC.B > III.S.N.B. Çam IH5.N3. Goknar 1 1 5 6 2 2 1 3 11 8 80 131 257 32 917 203 524 60 342 66 531 43 742 21 453 65 042 94 939 178 891 96 912 99 425 56 262 121 119 841 345 809 824 2913 525 383,00 405,00 293,00 360,00 280,00 60,00 80,00 80,00 150,00 270,00 263,00 338,00 428.00 315,00 585,00 563,00 Yekfln 10 mılyon liralık :: (Baştarafı 1 inci Sahifede) ve sanat enstitüierinde, yoksul ve vardıma defer Sgrenciİere eğitim bursu verilecek: edebivat, sosyal bilimler ve sanat bölumlerinde ödüller dağıtılacak; hastahanelere teshis, tedavi ve operas yon hizmetlerinde kullanılacak makine, teçhizat ve âletlerin alınması için vardım yapılacak ve idare beyetinin uygun görecefti, Vakfm esas gayesi dahilinde ve 903 sayilı kanunun 4. maddesinde belirtilen ffnel, özel ve katma bütçeli iareler bütçeleri i j çinde yer alan hizmetlere yardım saflanacaktır. Ancak köy oknllan ihtiyaçlan, Ankara Üniversitesi Vehbi Koç öfrenci Yurdunun tamir ve bakım masraflan, Vehbi Koç taraflndan veya Vakıf tarafından kurulmuş olan dğrenci yurtlan, muhtaç çocuk, sakat ve ihtivarlar yurtlanrun ihtivaçlan, Istanbul Darülâcezesinin ve Koç ailesinin kurup devlete hibe edeceği müze vesair tesislerin ihtiyaçlan, âfetler sonucu yurttaşlara yardımlar ile finıversite ve aka demi asistanlanna ilmi araştırmalar için yapılacak yardunlara öncelik tamnacaktır.» Odalar Birliği Millî Pîyango Gene yenılık getinyor. 1969 Yılında 1969 da daha fazla şans, 1969 da daba fazla îsabef 2 thale 21/1/1969 tarihine raslayan salı günü saat 13 30 da Bolu Orman Bafmüdürlüğü toplanb salonunda topbanacak Komısyon huzurunda ya pılacakür. 3 Her partı ıçın ayn ayn % 7,5 temınat yatmlması şarttır, teminatlar en geç taat 12'ye kadar alınır. 4 Bu satışa ait ilftn, şartname ve lüzumlu evrak Orman Genel Müdürluğü, Bolu Orman Başmüdurlüğü, Bolu, Ankara, Istanbul ve lzmir Orraaıt Işletme Müdurlukleriyle fabrikamızda gorulebılır 5 Tâlıplerın satış şartnaraesınde yazılı vesaikle her parti için ayn ayn olmak üzere ysürmış oldukları temınat makbuzu üe bırlıkte SaUş Komısyonuna belırlı gıin ve saatte müracaatlan ılân olunur. Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürluğü BOLU (Basm: 100551 340 • • Damga Resmi Millî Piyango 1969 yılında her çekilişr 100.000 numara eksiltmiş, ısabet En rhıktannı da beşte bır ve altıda oranında çoğaltmıştır bır çok ve en büyük ıkramiye ödeme rekoru daıma MİLLÎ PİYANGO'da kalacaktır. SINEMALAR BEYOĞLU AS (4763'5) Klralık KaatU (A)âen D«ıon) VENt (Bakırko>) (716826) AyS>m (Ince Cumali) YINI: (225892) Ikj Ofkelı Adam 2115; Çarş C teti; Pazar 15 KADIKÖY Koç ve gayesi Vakfm kurucusu Vehbi Koç, Vakıf senedınin son sayfası olan «vedıa» bolumunde amaç ve dıleklennı şoyle ızah etmektedır: «Bana bngünkü varbğnnı bağışlayan ve bu snretle sağlığımda insanî ve millî bir vazife addederek zevkle vaptığım taavır ış lerinde ölfimümden sonra da adıma devam edilmesine imkân | veren Yuce Tannva hamdü sena j ederim Hayativetini vfiz yıllardanberi en früç şartlar altında ispat eden Türk milletinin dun\a durdukca ; var olacağına inanarak bu vakfı [ ebedmiiddet olarak kurmak istediçim için, iktisadi şartlar ve tabii âfetlerle kıvmetini bazan kavbedebilecek deferler verine, günün icaplarma daha seyyalivpt le nvabiiecek iktisadi bir varliRi vakfa esas ittihaz ettim. Bilhassa Koç Holdinç ribi ticarî ve sınaî bir çok sirketin hisse senetleri ile Vakfı tesis etmevi tercih eyledim. Allahm lutnf \e inayetivle kırrduğnm bu vakfı ilk önce varislerime ve derece derece onlann kuşaklanna. i; arkadaşlanma, sonra da âmme nizam ve ernniyetini korumakla çörev alacak lar dan, bu bağişı Türk milletine [ vapılmış bir vedia olarak kabul ederek bunu kornmalannı ve j kurnluş maksatlarına ulaştırmak 1 için en ivi niyetle çalışmalannı ' bekliyomm. Devletin, teftiş makamımn ve eerektiçinde vetkili mercilerin, mahkemelerin v° âdil hâlrimlerimizin karar verirlerken vakfın eavesinden uzaklaştmlm'iması ve mabvpdilmemesi için vicdanlannın emrindpn avnlmamalannı istirham edivorura. Bütiin ömrümce süren bir emek ve samimî bir dilekle tahakkuk ettırdifcim bu tesebbüsu tevfikini nasip ederek başarıva ulastırmasmı Ailahtan nıvaz eylerün.» • • 12 llifilı rH\ili\i ıçın sıze de bol şanslar dılıyoruz. Anayasa Kış yÜTÜnden (Baştarafı 1 inci Sahifede) te geçırmısse de bunun yatağı janmıs ve şehır taraamen elektrıksız kalmıştır Bu ^uzden motopomplar dur dugundan sular kesılmıs, fırınların hamur makınelen çahşamadığı ıçın fırınlar ekmek çıkaramamıstır Faorıkalar ve kuçuk sanayı ıle bır çok ısyerı, faalıvetlennı tatıl etmıstut Askerî bırlıklerden baska Çorlu ve Malkara dan gonderılen elSiieklerle halkın ıhtıjacı karsılanmaja çahsılmıstır Trakya ovalanndakı ekılı arazılerın don ^uzunden buyuk zarara uğraiığı bıldmlmıstır tstanbul Edirne > oluna tuz serpılerek karajolu ırtıbatı sağlanmaya çahsılmaktadır. tstanbulTekırdağ ve Çanakkale jolu kar \e don juzunden kapalıdır. Fırtına ve don yuzunden Çor]uLüleburgaz \olunun UlasKarıştıran arasmda yuzlerce telefon dıreğımn jıkılması Trakva ıle haberleşme ımkânını ortaaan kaldırmıştır Istanbul ve çevre PTT ekıplerının çalışmalarına rağmen arızanın bır haftadan once gıderıleraejecegı behrtılmıştır. kanun teklıfınm ne şekılde hazırlanacağı ve bu zammın hangı kaynaklardan karşılanacağı şekUnde ozetlenmektedır Bu konuda Malıye Bakanlığın da çalışmalara baş.anmıştır. • • • • • • » • • • » » • • . >••< • » • » • •• » » •»» • • (Basm: 10035/347) >••••»••• İSTANBUL 8. İCR\ MEMÜRLLĞUNDAN ILÂNEN TEBLİGAT 968/9148 Borçlu A tlhan Özonan Istanbul Takslm Gurnussuyu caddesı No 53/3 Alacaklı: Balar Levha Sanayiı Kol Şt. Ahmet ve Ali Ramazanogullanna ızafetle vekılı Av. Şahap Çılıngiroğlu'na 29567. kra borcunuzdan dolayı emre muharrer senede mustenıden yapüan ÎCTa takıbinde admiza gdnderilen odeme e m n bılâ tebliğ iade edilmış, zabıta tahkikatına gore de adresinız tesbıt edılemedığınden meçhul addi ıle odeme emrinın kanunl süreye 20 gun üâvesı suretıyle ılânen tebliğme karar verümiştır. yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emnnin ilânen tebligi tarıhinden ıtıbaren (30) gun ıçmde ödemeniz, senet kambiyo senedı nıtehğınde değilse (25) gun içinde mercıe şikâyet etmeniz, senet altındakı ımza sıze aıt değilse yine (25) gıin içinde aynca ve açıkça bir dılekçe ıle tcra Daıresme bıldınnemz aksi takdırde ıcra takıbındekı kambiyo senedi altındaka lmzanın sizden sadır sayılacağı, ımzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 lıradan 5 000 liraya kadar para cezası İle mahkum edilecegınız, borolu olmadığınız veya bOTCun ıtfa veya lmhal edıldıgl veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakinnda ltirazınız varsa bunu sebepleriyle bırUkte (25) gun içinde tetkik merciine bır dilekçe ile bıldırerek mercıden itırazınızın kabulüne dair bir karar getjımedıginız takdırde cebrt ıeraya devam olunacagı, ltiraz edil medığı ve borç ödenmedığl takdirde (30) gün İçinde 74. madde gereğınce mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyık olunacagınız, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız odeme emri yerıne kaım olmak Uzere ılânen tebliğ olunur. 6/1'1969 (Basın 123 352) Yeni kanun Ote vandan Anavasa Mahkemesı tarafından ıptal edılen Devlet Personel Kanunu malî hukumlerı ıle bazı yururluk maddelerinın yerine ertelemeyı devam ettırecek venı bır kata^ansının hazırlığma su:1e başlanacaktır. evlet Personel Daıre=>ınden bır* yetkılı, dun Başbakanlığa gıtmıs, Basbakanlıkta ılgılılerle temaslarda bulunduktan sonra, bu konudakı sorulara cevap ola rak, «Anavasa Mahkemesi erteleme ile ılcrilı maddevi iptal etmis, bu önemii değil, önümüzdeki çünlerdr hükumet tarafından Meclise reni bir tasan sevkedilerek, erteleme trtnin edilir» demıştır. Her nevı eskı kıymeth ATLiVS (44083?) Jânelli Kadın PUNYA: (4993*1) Doktor jıvıyo ERKOÇ. (470732) Atlı Kannca EMEK: («8439) Her De\rın A damı GUREL (470394) Kâtlp F1T1& (4«01S6) Kiraık Kaatil TNCI (4S4595) A>şera KENT (477762) Çılgın Dünya KEBVAN: (480423) Kâtlp KONAK. (4f>ZSd«) Her Devrin A. daraı l.rv ENT (S35539) Kâiibım LUKS: (4463S0) Ayşem BÜTA: (445457) Avıupa Atejlcı lçüıde SİTE (476S47) Lânctli Kadın SAR4Y. (4416^6) ŞeKzade Klmbart SUAT PAHK; (478190) Avşem SAN (486792) 002 Aîlan Traf ıkçileı TAN (480740) Avmpa Ateşler I çinde IŞIN (471676) Cemıle 1AVIZ. (493678) Tapılacak Kadın; Sannaşık G ılltn TES1 AR. (496472) 002 Aslan Trafikçiler fENI ATLAS: (486502) Cemile YENİ MKLEK: (444289) Çılgm Dunya ÎSTANBUL ALIVDAR: (223C83) Kafkas Kartalı AYD1N: (215258) Evlenmck I«tıyoram, ATSU: (211917) Kara Sevda BL'LVAR: (213578) Ay5ero GUNDEŞ (2171İ6) Dışi Canavarlar GÜNDE5: (277186) Oıurdakl A dan İPEK (222513) Lânetli Kadın KULÜP (227277) KaUp MAKVIAKA: (223860) Kinlık KaatU MELEK: (215876) Ayjem MLGUN (211160) Kâöp RENK: (211S2Ü) Lânetli Kadın ŞAFAK: (222513) Cılgm Dnnya ŞIK: (223542) Ayşem UN\EBDI. (715478) Çollerde TâWp TINAZTEPE: (716518) Çılgın rtç her gece 2115 Çarşamba. EVİNİZDEN ALIRIZ Telefon 48 31 51 (Cumhuriyet 342) Halılarınızı AS: (360050) Çapkın Sılah?orler ATLANTIK: (354370) Kacaklar ÇELDCTAS: (533507) Kâüp rFES: (363763) Isveçteki Şato FEZA: (S63763) Avsem KADIKÖY (364S24) Flrarl KENT: f36%12) Elveda Bebetim LÂLE: (3651S6) Cesnr Pılotlar OPIRA: (360821) Katip OZEN: (369994) Yaşaoıak Haram Oldu RFKS: (360112) Doktor livago SİNLMA 63 (551084) Olüm Emrı KENT OYUNCrLIRI(473634) SITVAR (365030) Doktor jivago • HAMLET» Sah Çarş Cuma SHEEYYA: (360682) Öfkejı GunC tesı, Pazar 2115; Çars , C tesı, ler Pazar 15. <ÇÖL FA.RESI» Per, S' 15 KARACA TTYATRO: (445402i 'Adamını Bııl» P tesi hanç: her ak;am 22.30 Azız BasmacıAKSARAY KUÇÜK OPERAKenan Buke Delt Dolu (Op*(21522) Halk Oyuncuları ret) p tesı hariç her gece 18 15 Derri SıUeyman. Pazartesi haPazar 15, P tesı 21 30 rıç her gun 18 ve 21 15 ALKAZAR Avfer Feray Tıyat roso: (447493) «Yamarta» Çarş KUÇÜK SAHNE: (4SS652) Cuma 1815; 2115; C.tesl 15, 21.15 Pazar 15; 1815; 2115 P Mııcap Oflnoğlo Topluluğ» tesı 2: 15 ' Rafadan» Pazartesi harıç her gece 2115: Çars Ç tesj; PaALTAN KARINDAS (Oraloğlunda) zar mattoe 17 (497581) «DELI FİŞEK» Çarç harıç her gun 13 15, P tesı 21 15 ABENA ITLVt URAZ TİYATROSU • (198419) Hamhnm Şaralop KAltAGÖZ KABARE He r gun 21.15 Her SUD 21 15; Çarj. C tesı, PaKİJÇLK 1IYATRO (Erden Ener) zar 18 15 te (Î79S72) Arsın Mal Alaıı AZAK TİYATROSU. (Afk Çorbası) 21 30; Ctesi Pazar 15J0 (226246) Ptesi hanç 21.15; ÇarOBTA OYUNCULARI (472*82) şamba C.tesı; Pazar 16 15 •Dttnıhurdiunbelek, Kız jaklitı BAKIRKOY TİYATROSU: (715949) Alın da Kaçan nu*» uç oyun dc> Yezıge. Pazartesi hariç 2115 bırden P,.tesı hanç 21.15, C Pazar İ5 te tesı, Pazar 19.13 BtlLVAB: (214S92) Vahl Öı ve arkadaşları «Bckâr BIUi Pazarte ÜÇ MAYMUN KABARB OYTJNCULAKI: (496995) «Sehvet Knrsl hanç, her gun 2115; Çars. banı Se\ ket» C tesı harıç her C tesı, Pazar matıne 3615 ce 21.15; C.tesl 18.15 BÜYÜK: (2771SS) N. Uygnr Topluluğıi) «Padjşahtm Çok Yaşj. ŞEHIR TIYATROLAHI: (T. Bası) (442157) «ANA* Pazar. P tesı Salı hariç. her gece 21.30; ÇarÇarş Cuma 21; Pazar 15 30 şamba. Cumartesi, Paz*ı matıCSKÜDAB(355511) K<*eba5ı ne 15 00 Cuma hariç her gün 2100: PaDEVEKTSl' KAB.4RE T1YATRO: zar matıne 15 30 Ba Şehr1 Istanbul ki> Salı hariç 2130. Çarj. C tesl; Pa rATIH: «Biı Gelin Geldl» Pazartesı harıç her gece 21.00 de, zar 18 30 Pazar matine 15.30 da DORMEN: (449736) .Eski Camlar Bardalr Oldu» Salı, Çarsamba; HAKBİYE: (470576); Ay Battı. 1815 ve 21 15; Persembe 18 15 Her gün 21, Pazar 15 30 «Derin Mavı Deniz« Cuma, Sa SEHIR OPERASI: (447958) Te lı, Çan Perj. 21.15; Pazar 15bennmler Dlyan. (Operet) Cumartesi, Pazar 1815; PaıarSalı saat 18 de (tenzılâtlı) teJ 18 15 ve 21 15 Persembe saat 21 de; CumarHJfPGÜLER TIYATBOSÜ (Oralogtesi cmat 21 de landa) (497583) «KİRALIK YENİ KOMEDİ (440109) Aynar METKES» Ptesi hariç her gecr oz Kadısı, Salı harir 21 de İSTANBVL TIYATROST' (442236) Kopek Kırpıcıtı. Pazartesi harç her gun 21.15, Çarsamba, Curaartesı; Pazar 15 00 te ma tıne. Dişi Gazoz. Yalnız Ctı marteri; Pazar 1815; Pazartesl 21 13 GEN4R: (493109) «KIRAT» Sah Cars ; Pazar 21.15, Çarş. 18 Pazar 15 «CORBAMDAKI KIZ» Perş. Cuma C tes 21 J C tesı 15 KAOIKÖY IL: «Y? Beni Öpersır» Cuma 21J0, C tesi 17, 2130, «Hafta Sonu» Salı. Çarsamba Persembe; Pazar 2130. Çarş Pazar 17 TIYATROLAR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle