11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASOJ AHLAK YASASINA VYMKY1 TAAHHÜT EDER * * SahlM t NAZIMZ HADİ • O«B«I Ttym MBdOrB MCVTT 0 Sorunüo Yfczı IjlerMüdurü: OÖUZ 9ERKN • Basas v Yayan CUMHURİYET MATBAACHJK y 0 Gaıetecillk T. A. 3 . Cagaloghı Halkevi aokak No » 41 Majdanı Edırne H«oı ADANA Telefon 4S5O * ANKARA Ataturk Bulvan A|>. Tenlsrtur Telefon 1 Î D 9 2 0 1 2 0 9 8 6 1 I 9 S 4 4 17 81 JS # İZMtR: rczipasa Bulvan İ5hanı 104 10S Tel : 31230 24709 trthnrr tıxxRİ BUROLAR ABONEveİLÂN < «ylık 3 »ylık TOridya TSOO 4000 22 00 Hariel 198 00 9« no 49 S0 BaîUk (Maktu» 3 uncu sayfa (Santlnrü) 1 n l n d sayfa (Santteü) 4 5 « ncı layla, (Santiml) Nlşan, Nikâh, Evlenme, Dogum Clum. Mevlld Teşekkür (5 Cm.) Olum Mevlıd, Teşekkür 2 3 OncQ (S Uç genç kız ISTANB U L 06 25 06 30 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 0810 08 30 Pf 10 09 40 10 00 10.30 10 35 10 50 11 00 12 00 12J0 12 35 13 00 13 30 15 00 06 25 06 30 (17 00 (17 05 07 30 07 45 08 00 18 10 08 25 08 45 09 00 0<t 30 10 00 10 05 10 35 1105 12 00 12 05 12 25 12 30 13 00 1315 13 30 14 00 1415 1515 Açüıs v» program Gunaydın fl) Koye haberler Gunaydın <IP Haberler v e hava durumu Oyıin havalan îstanbul'da bugün 10 eeşıtli müzik Turk müzığı istekleri Çocuk saatı Guneri Tec°r'den tarkılar Ara haberler Bızi dınler misintaî Hafıf Batı Muzıfi Ünlü turküler Korser nakli Ara haberler v e tlânlar Batı Muzıği Sol stler geçldl Haber'er Reklâm programlan Ara haberler v« ılanlar 15 SO 16 00 1615 1650 16 45 17 00 17 05 17 20 17 50 19 00 19 35 20 20 20 55 2100 2110 21 2î 21 45 22 00 22 45 23 00 2145 24 00 Hafıf mürik Sonat saeti Rıza Rıt'ten farkılar Fehmı Ege Orkestrası Dıvan . bağlama Ara haberler v e ilânlar îlhan Fevman Orkestraffl Kume faslı Reklâm programlan Haberler hava ve yol durumu M Demırkıran'dan sarkılar Haftadaa haftaya Masal 24 saatln olaylan N Bayram'dan türküler Spor dergısı R Sonmezocak'tan aarkılar Reklâm programlan Haberler Plâk'ar arannd» Gece müzığı Kapanıa. Turkuler Hafıf Batx Müzljl Şarkıîar Çeşıtlı müzîk Turküler Ara haberler v» üânlar Incesaz Ocakbaşı Reklâm programlan Haberler Turkuler B T reklâm programı Fransa'da muzık Ataturk ve Kurtulus, Savas» Sarkı'ar Çıgan muzığl 24 saatın olaylan Turkuler Spor dergijl Şarkılar Muzık dunyan Turkuler Haberler Gece kon>îerl Gece muzıgl Kapanıs. (Bastarafı 1 Inci Sahıfede) etrafa kokular saçarak yanan maogalın çevresınde kendılennden ge» çen 6 genç kızla karşılaşılmıştır. Komşular durumu anlayarak derhal temln ettıklen vasıtalarla koaıa halındekl genç kıtlan Devlet Hastane>!ine nakletmı»lerdır Fakat asıl facıa burada baslamış, can çekısmekte olan hastalara mudahale edecek bır doktor, u?un sure bulunamarniîbr Aradan bır aaat geçtıkten aonra doktor gelmış, bu defa da hastanede oksıjen tuplerı olmadığı içın hastalara mudahale edılememi^tır Bu sırada Nımet v« kardeşl Fatma olmuşlerdir. Hastaneye Havutlu Bahçe Mahallesınden 200 kadar ?ahıs toplanmıçtır Ellenne geçırdîklen boş oksıjen tuplennı alarak fabrıkava gıden komşular, zehırlenmenın mevdana geldığınden ancak 2 saat sonra dolu tupleri ha»taneye getırmlslerdir. Bu arada 9 yaçında ilkokul lkınci sımf ögrencısı înci Zevtın de blmuştur. Amerikalı (BajUraft 1 Ind Sahifede) lle lsvlçre, Iran, Batı Almanva v e Yugoslav paraları bulunan Emnvons'da a y n c a , Ortadoğu nun çeşıtll ulkelerlnde kaldığı otellere aıt kartlan ıle bazı kısılerın adreslen v e umversıtenın basketbol takımmda lısanslı oyuncu olduğunu gosteren uç a y n belge de çıkmıştır Ga^v o l a j m d a n der^ alan Pollsler, sanığın u z e n n i dıkkatle aravıp e l l e n n e kelepçe takmıslardır Tahkıkat, gızlılık ıçmde dev a m etmektedır ANKAR A Açılış v » program 15 20 Gunaydın a ) " 1 5 35 Kove hf>erler ' 15 55 Gunn%dın (ID 1615 Haberler ve hava durumu 16 45 Sabah mözığı 17 00 Ankara'da bugOa 17 05 Turkuler 17 30 Ovun havalan 17 50 Dunja çocuklan arasında 19 00 Halk muzıği htekleri 19^5 Hafıf Batı Muzıği 19 50 Ara haberler v e ılanlar 19 55 Turk müzığı ötel programt 2015 Dmhve, dmlive 20 2î B u pazar sızınle 20*5 Ara haberler 2100 Sarkılar 2110 Kuçuk ilânlar 2125 Yurttan sesîer 2145 Haberler 22 05 Hafıf müzflc 22 25 Pazarın plâklaıt 22 45 Oyun havalan 23 00 Reklâm programlar» 2? 45 Ara haberler v e Uânlar 24 00 "8lngo tt nun lürkiye'den kaçtığı kesinleştl TELEVIZYON Bır fabrıkamn televızyon ımalâtını başlı başına ıdare edebüecek elektronık muhendısı aranıyor P. K. 551 BEYOĞLU îlancüık: B84/19İ EDİRNE (HA.t Dort can» kıyan Amenlcalı Gary'nın dahil bulundugu elebaşı oldugu anlaşılan «Bingo» takma ıstmli Walter GıUermann'm ikı gun Edımede kaldıktan sonra Kapıkule sınır (Bastarafı 1. Sayfsda) kapısmdan elındeö sahte pasals\içre'nın en gozde doğumeportlardan bırinl :ullanarak yurt vının «Leconre» salonunda topdışına kaçtıgı tesbıt edllmiştir lanan 300'e vakm gazetecının oIşortağı Gary'nın serl cınayet» nune, kucağında bebeğı ve ya len ışledığının ertesı gunu Edırmnda eşı !ılm vapımcısı Carlo ne'ye gelen «Bıngo», geçen vılın Pontı olcfuğu halde çıkan guzel »on gunu, akşam uzerı ortadan yıldız, «Kendimi, yepyeni bır inkavbolmustur san jtibi hissedivomm. ömrfimBlngo Eklirneye geldiğl gün df, küçuk Carlo'm çibi gfizel bir sadece bır kadınla temas etmlş, şey Mtaibi olamaraıjtım» demiabaşka kdmse lle görüşmemiştlr. tır tstanbul pollsuün yakından tanıdığı ve bundan blr süre önce de Bir de kız istiyor esrar kaçakçılığı sebeblyle tğır Butun soj lentılerın aksıne, ıoa ceza mahkemesıne verilınlş olaa derece guzel ve bıçımlı gorunm»Maria Jung sdındakl kadın Edlrslne rağmen, yorgunlugu farkv neye kadar gehp Bıngo lle Kent dılen Sophia Lolern, loto nuHotelde buluşmuştur. Gorüşmehabırlerının çalıstığı surece, den sonra Blı^o Kapıkule huduçevresıne tatlı tatlı gulumsemışduna gıderei motelden Almanya tır Loren, oğlunun babasına lle bir telefon konuşmasj yapmış benzedığinı sojlemı? ve «Carlo'tır. Bingo 81 lira tutan telefon yu nerede \e nasıl • etiştıreMfl Ucretini odemiştır. NUrnberg'teki » mize, hentiı karar vennedik* de0911 559841 numarayı telefonla mıştır Sofıa Loren, bundan sonanyaralc bir otomobü garajv ıle ra da bır kız çoeuğu ıstedığıni konuşan ve tsmmi Gunter olarak sozlerıne eklemıştır. bildlren Bıngo, daha sonra Kent otel lle goruşmuştür Bıngo daha Fihni de diişünıiyor sonra bır süw elladeki bır kıtabı okumuş, bilâhare Edlrneden Bır hafta sonra hastaneden çıgelen yabancı plâıtalı bır otomokacak olan yıldız, l^içrede bır bille gümrtığa gıaerek sahte paa\ daha kalmak nıvetındectır ve sımdıden Napoli'de çevlrecegı «Guneş Çiçeklen» »dlı yenı fılmı du\ unmektedır. Stophia Loren Komando RADYO KAZANAN 10 adet PiKAP A 0KUYUCUL&RIN1 500 odet PLAK •AÇIKLIYOR « . ^ RADYO Nakipoğlu'na telefon (Bastarafı 1. Sayfada) 10 adet 1000 lira. VOIHSVIAGEN Olay yerınden uzaklaşan ögretim üyelerınden Prof Payaslıoğlu, Emnıyet Genel Müdurü Hayrettin Nakıpoğlu'nna telefonla durumu bildirmıştır. Nakıpoğlu, tecavuz» uğrayan ogTetım üyelerının mürar caatlannı doğrulamış, «Tahkikat yapüıyor. Tecavuzde bulunanlan te$tt!ste Uıe yartlım ettikleri takdirde, gereklı işlemı yapacağız» demlştlr. Olayla, Valı ve Emnıyet MUdürU de meşgul olmuşlardır. Tecavüze uğra> anlardan Prof. Payaslıoğlu, •Silâhlanalım mı ne yapaiım? Profesorluğü bıratap, çeteci ml olalun? Bn, ne haldlr» demlştir. CKMP'li gençlerin ise, toplantılannı bitırdıkten sonra, gruplar halinde dağıldıklan oğrenilmışüp. muştur Ancak, tuketimden arta (Baştarafı 1. Savfada) (Şl tçerde talep artışı, kâr ora kalabılen mallar ihracata yoneltılmekte, v e vonetilthği zaman d » nını etkilemekte, daha doğrusu fıat meselesinde zorluklar çıkmakmalı Irerde sarmak hem daha kârtadır. lı. hem de daha tehlıkesiz olmakKısacası ihracata donukluk veya tadır Bu arada gerek talebın artjANKARA, (aa) TRT Yöihracatı aritmcı tedbırlerden so» 5i. gerek çeşitli aracılar, tefeci fanetim Kunılu'ndan çekılnuş buluDaniraarkah öğrenciler nan Prof tsmet Gırıtlı mn jerüıe, Izlerl voloyla yukselen fiatlar, n ederken, meseleyi tum olarak ve, genış plânda ele almak zorunlttluslararası pnasa Bingo ile ilişki kurmuş Ankara Üniversitesı Hukuk Fakül bet edememektedır fıatlarıvle reka luğundavızdır O\sa yeni rejımia tesi Dekanı Prof Dr Ugur Alaöırekı gun esrar kaçırırken getırdıçı tedhitler bu genişliçı \er« (î) Ustelık mallarımızın stanyakalanan Dammarkalı uç oğ cakaptan seçılmıştir mivor, sadece bir çabanın beiırti» dardiıasvonu ya yoktur, ya da ihrencinın de, Bıngo ıle llışkılen lerınl ortaya koyuyor, hepsi o k a raç edilen mallar coğunlukla belli bulundugu, Pohs jetkılilerı tadar. olçulere uymamaktadır. rafından ıfade edılmekteıîır Nl I (T) Tanma da>alı ihraç maddeleelsen Kurt Teld>, Tımger Erıgl ' (Ba;tarafı 1 incı Sahifede) rimızde iki onemlı zorlukla da karve Fredıe \edlan Hansen'ın koazalma gosterdığım one surmüş, şı karşıyayızdır. Bunlardan bırinkaın kaçırdıklan vclundakı ıhdış ka\"nak tıkanıklığının enflâsci«r B u ceşıt madde fıatlarıniB bar uzerıne, mınıbusleri sökuleyon ve 'taraborsa tehlıkesını artdun\a pnasalarında artış gosterrek baştan aşağı aranmıs, fakat tırabıleceŞuıı belırterek «Ekonomeme'i, buna karsılık ıthal edilen bır şey bulunamamıştır Nazerde Aearsoy'un eşl Cen minin rotu çıkmı» araha haline mamol madde fiatlarının mutegız \e Cıhang.r Aearsoy'un ba1967 yılında esrar kaçakçıhgıngelmemesi için bv meseleye eğümadıyen yukseimesi. dığerı ıse, dabalan Şevket Acarsoy'un karrfan yakalanan, fakat yargılanırmeliyiz» dem\ştır ha çok Batı Blok'u ulkelennin yapdeşı Fazıl Doğunun, bacanagı ken kaçan Fredıe, bır sure onTurkiyenm 1975 (^en sonra da tıklan ga\rımeşru rekabettır. Nacı Uçvmcu'nun enıştesi, ce gızlıce Turkıje'ye donmuştur. dış yardıma ıhtıyac: olacagını Gerçekten ikıli anlaşmalar yoluyDinar Cumhurivet Savcısı llgıliler, Fredıe'nın yurt dışına so\lıyen Peyzioğlu, bir Dış Tıcar la bizdetı alınan maddeierin bir çıkmak ıçın hudut kapısına muret Bakanlıgı kurulmasını istekısmını bu ulkeler bizim ihıac fiİli \CARSOY racaatmdan uç gun once «Yurt miş, ve özetle şoyle konuşmuaatlarımızdan çok daha ucuza. dundışına çıkamaz» kaydınm kaldı4 Ocak 1969 Cumartesı gunü tur ya pıvasasına arzetnıekte, bojlece rılması ıçın talımat geldigını te»Hakkın Bahmetıne kavuşmuşsırtımızdan doviz kazandıklan gi«Radikal tedbır alınması ırcr©bıt etmışlerdır. tur Cenazesı 5 Ocak 1969 Pazar bı, Ihraç maddelerimizin satışmı Hr. Dıs iicaret mfselesı Türkiy»gunu îkmdı namazını muteda engellemektedirler. nin bir numaralı dar bofandır. Alman polisi de anyor akıp Kadıkoy Osmanaga Camı Goruluyor ki, ihracaiunızuı bü^rldyede ithali vasak olan naoBingo'nun kaçtığı, Alman Krimden alınarak ebedS istırahat yuk bolutnu çeşitli seheplerle tıgi malı bnlatnıvorsraniT0 Porteki* mınal Polısıne de haber verıldlgâhına tevdi edılecektır. kanıklık Içlndedir v e bu sebepler sardalva«ı ıile var.. Montaj ve ğınde, Hamburg'da genıs olçukolay kolay ortadan kaldınlabileBmbatâi sanavii ithalâtı arttıran Allah Rahmet eylesin. de arama yapılmaktadır. Ancak, cek dnsten de değildir ve içe dönıik bir röketim «anavii çeşıtlı yerlere duzenlenen basAtLESİ Tanma dayalı maddeler böyle olarak alabildiğine «elismistir ttkınlar, olumlu bır sonuç vermeolduğuna gore, geriye yarı mamul haiâtcidan alman tetninatın ihra. EV ADRESt: Suadive mıs, yakalanan şuphelı kışılerle maddelerle, mamul sanâyi maddecatçıya kredi ola^ak vfrilmr^l htı Pembe Gul Sok? w Gulpalas Bıngo arasında bır bağlantı kurleri kalmaktadır Ne var kl. bu koTOsn enflâsvoncu etkiier vapaMApartmanı D. 3 mak mumkun olmamıştır. Bu nada da daha buvuk engeller karHr. Prof^amda çıds sanaviine va, arada, Bingo'nun, daha önce junızdadır: bancı sermavenin gırecepi belirtiîranh kaçakçılarla lşbirligl yap(Cumhuriyet 2U) (T> Once sanayii geliştinuek İçin Hyor. Yabancı ^rrmayenln bo » • ması dolayısıyle sorustunna, bu lana firmesi tehlik^li olur. tç pa yeterll dovizimiz yoktur. Meselâ, yonden de gelıştırılmektedır. ham ce\heri işleyip, satmak gerekzanmızda verli firmalar sillp süAlman Polisi, durumu tstanmektedir. Oysa, cevheri işlemek Ipürülör ve dBvbs eRtürfir. thrabul'a da bıldırerek, şehnmirdeld çin evvelemlrde, sınaî kuruluşa cata yönelen ve büvtik ihraç saftbazı lran uyruklulann da goı gitraek, jatınmı yapmak da gerekIrran sanaviciri te^vik tedbiri o hapsine alınmasmı istemis T» tslidir. Gerçi Birinci Bes Yıllık Plân Merhum tsmail ve Fethiye lrrak madaİT» verilmesi komnu tanbul polisi de gerekli tedblrleri donemınde bu konada yatırımTolunay'uı luzlan, Süreyya fizrrinde dumlmalıdır. De Gaulle almıştır. lara gırişılmıştir. N e var kı, >apıGezdur'un eşı, Safınaz Ertek, bunu yapmıştırj lanla ıhtivaç arasındaki mesafe Nacıye Erçıro, Bınnaa Emek Takma saçh Alman'a AP 1 Turgut Cebe, esnaf • 1 « ha\li açıktır. ve Şınası Tolunay'uı sevgılı sanatkSrlara veter) kadar kredl (?) Üstellk. tanma dayalı madsahte çek veren kardeşlen, Sadı Gezdur'un verılmedığıni 3ne sürmüs ve edelerde oldugu gıbı. bunlarda da yengesı Medıha Özkan'm Golektnkli balılı avlama makınesi biri yakalandı hem i ç tuketun artmakta. hem de nımcesı, Kâzım Ertek, Nuray Eetırmek ıstiyen bir ftrmaya ofiatlar dunya birimine nymayacak Erçıro, Yıldız ve Zuhal Emek, Amerikalı tek gozlü gangsterln lumlu rapor vermıyen Hıdrobıvojekilde vukselmektedir. Nıhal ve Funda Tolunay'ın tey dahıl oldugu uyuşturucu madde lofi Enstitüsunün ödenegmın Ba (3) Daha çok montaj'a bağlı olan zelen Ünlü Halulu, Unhan Emkaçakçüığı şebekesi ıle ilgıli olakan tarafından kesildıgıni iddla sanayiimızin kapasıtesi aslına bare, Uncan ve Unal Özkan, Ünrak yakalanan ve Savcılık tarafmetmiştır. kılırsa dunya olçusune gore, çok doğan Karaçam'ın yengeleri, dan polıs'e iade edilen takma saçC HJ> 1 Şefik tnan, «D3viz IniT duşuktur. Hattâ yeni kurulan tek1 Iı ıe sakallı Alman Manfred Kuhn' stil sanayii dahi Ihracatı değil. İç lan deramli olarak değistirilmeRDKİYR OEZDUR nun durumu, yarın bellı olacaktır. tuketirai karjıiayacak çapta kurullidir. Ba dunun Türk parasım Atakoy*de bır otelde ele geçmlen 4 Ocak 1969 gunu Hakkın sfiratle amelivat masasma bir oşışelerdeM mavüerın tahlil sonuRahmetıne kavuşmuştur. Ceperasvon için götunnektedir» decu alınmadığı ıçın, poüse iade edinazesı 5 Ocak 1969 Pazar günü miştir. len ve serbest bırakılan Manfred ikmdı namazmı müteakıp ŞişU Kuhn'la birlıkte, Jeravir Artinyan Sataşmalar Camiınden ahnarak Zincırliku»dındaki bırı de, uün yakalanmışyudakı ebedl ıstırahatgâhına AP11 Pevvaz Koksal. «Bir müstır Artinyan, sahte çek tanzirruntevdi edüecekür. Mevlâ Rahlfiman devletler ortak pazan kuCumhurıyet 126 12«50 den sanıkür. met eyleye. nıp lideri olabiliriz» demiş, dıs He««f 1M0O 1%5« ticaret konusunda. AP'nm bır çok Hamit 144.M 145 AİLESt Aııı 13P goruşlenmn GP ıle bırleştıgıni 131 ljf NapnİTon 140 öne sürmuştür Bunun üzertne ?4 t^ar koice 18 70 Ahmet Şener (CHP), «Ne zaman (Cumhunyet: 212) (Bastarafı 1 Ind Sahifede) 1 birlesiyorsnnnz?» diye sormuştur » • Ali Cnvrr'l* bır'ıkte kend < Buna, GP^ Ferit »îelen cevap versini evınden alarak koyün mlş, «Siz, TtPie hirleştifciniı «atenha bir yerine gotürmüstılr m»n» demiştir BununtizerineLeAdı geçen üç klsi Hasas Çublt Yurtoflu (CHP), «TtP dive bir buk'un el ve ayaklannı bağŞPV kalmadı ki"» dıye seslenımşladıktao sonra burada ağzına tir. Yalnız Ocak avı için full pansiyon TL. 40 dır. dinomit koyarak ateşlemişîer Rezervasyon: Bursa 5171 dır Şımdiye kadar görulme mlş bır şekilde hunharca clnayet işleyen Uç sanık, yakaCumhuriyet 19"! lanarak tutuklanmıştır. saportlanndan bıri 1 yurt dışına çıltmıştır Kaldığı otelde «Bıngo»yu ta* bancah ve smırlı gorenler, ken. dısinln yakısıklı ve kuvvetli bir ın*an olduğunu soylemışlerdır. öğrenci Prof. Alaeakaplan, TRT Yönetim Kurulu oyeliğine seçildi Olaylann ardındaki Ihracatımu VEFAT VEFAT fCızına Kirazlıyayla DMenme Evİ «Yaşasm Başbuğ» ^Cr ııarısmaşıııı # Biiyok ILÂN EDIYOR iıÂMFni öt« yandan, CKMP Genel Merkezınde toplantı yapan gençlenn, aynca, Genel Merkeaan karşısında bulunan «Turk Kultdrunu Yayma ye Yaşatma Derneği» Lokalınde toplantı halınde bulunan AP Temsücıler Meclısını de hedef alarak «Masonlar kahrolsun, ya?aam Başbnf!» dlye bagırdıklan oğrenılmıştır. Kelimeî Şahadet getirtilen kizı, 4 akrabası öldiirmıis Izmit'te polis. 6 ay önce. esrarlı bır şekilde boğularak kor bır kuyuya atılan 16 yaşındakı Nu. nye Selim'in kaatıllerinı dun meydana çıkarmıştır. Bahçecık Bucağında oturan ve babasıı Nuriye Sehm'ın kaybolması utenne başlayan soruşturma, bır ıhbar uzerıne aydınlığa kavuşmustur. Iddıaya gore, kızın dedesı Osman Selım, amcası Zekerıva Selım, dayıları Mustafa ve Adıl Selım, koyun hancıne goturdukleri Nuriye'yi kendi bel kemenyle bojtup olduı^ muş, daha önca kendisine, KeUmeı Çahacfet de getırtmışlerdır. Pohs, Osman ıle Mustafa'yı yakalamış; kızın dedesi «AUe namusnnn temiılemek l&zım geldi, temizledik» demistır. Bır sure once ığfal edildıği oğrenüen kı> zın cesedı, kuyudan çıkartılmıstır. İthalâtta ieminat oranı yükseltildi CUMHURİYET BASSAVCILIĞININ CKMP'YE İHTARI Cumhurıyet Başsavcılıâı, Cumhurıyetçı Kovlu Mıllet Partısı Genel Başkanlığına bır ıhtar yazısı gondermı^tır. Yazıda, «Romando eğıtımı v e faalıyctlerıne» son verılm e s ı ıstenmekte, aksı takdırde gereklı Işlemln yapılacağı bıldırılmektedır. ö t e yandan, bır sure önce C. K M P. Genel Sekreterhğıuden v e partıden ıstıfa eden Mustafa Kaplan'm ayrılış gerekçesinı bıldıren demeci, Ankara S a v cılığınca ıhbar kabul edılmış v e »oruîturma açılmıştır Kaplan'ın ıfade^ı n n u p ı/<|pkı gunlerde Ankara veya îstanbul savcılığı tarafmdan alınacaktiT. K a p lan demecınde, ozellıkle Genel Başkanın goruş avrılıgına d u ş tuğunu belırtmıj v e «Takip edilen sakat tntnrnu memleket v e partl tçın favdalı bnlmoyorum» demıjtır Başkasına kaçan genç karısını doğradı î fzmir'ın Kadıfekale semtınde e\ını terkederek başka bır erkekle jasajan genç bır kadın, satıcı kılığına gırerek Izlnı bulan koca«ı tarafından gırtlağı, yuzu ve bıleklerı bıçakla doğranarak oldurulmuştur Muğla'da kendısını ve 9 yaşındakı oğlunu bırakıp Cemal Asaya kaçan 25 >aşındakı kansı B4kiye öçal'ın yakınlan vasıtasıvla oturduğu yen ö e bulan Bekır * öçal, oğleden sonra satıcı kılığmda evın kapısını çalmış, çıkan kansını >ere yıktıktan sonra, korkunç plânını uvguîamıştır Adanalı Bekır, olaydan sonra kaçmıştır ANKARA, (Cumhurivet Büro«ra) îthalât rejımi ile ügill temınat oranlannda önemll ölçüde artıslar yapılmsstır. Bu artıslar, ithalâtı lnsıcı yönde etkl yaratacaktır. tthalât teminat oranlannda yapılan degişıklıkler şoyledir: O Bir numarab Uberasyon UBtesıne uygulanan oran yuzde 70 ten, yüzde 90 a, f) tkl numaralı Uberasyon llstesindeki teminat oranı yüzde 100 den yuzde 120 ye, A tthalâtçı kotalanna uygulanan teminat oranı vüzde 30 dan yüzde 50 ye, O Sanayıcl kotalanodakl ithalat oranı yüzde 10 dan yuzde 20' ye çıkanİTOistır Buna tauşılık Dcl numaralı 1 1 berasyon lıstesınde 87,06 pozısyonlu kara nakll vasıtalannın aynntılı aksam ve parçalan İçin yüzde 125 olan teminat oranı da yüzde 150 ye yükseltılmistır ithalâtı tasıcı ydnde etki yaratecak olan bu artışlar aynca piyasadakı para miktannı da azaltıcı yönde gelışmelere yol açacaktır. TeminaUardaki bu değişlklütler, dün yayınlanan Resmt gazetede bır karamame halınde yer almıştır înşaat yaptırılacakür Etibank Genel MüdürlüğSnden: Binkamızcr Seydı^ehırdp Alumınyum Tesısleri için yaptınlacak sosval bına\?.rta, Frganı Bakır îşlermesınde yaptırılacak 2500 M3 lük su deposu ve terfi hattı mşaatlan sabit birim fiyatı »5?5i üzer>«'ien eksi'tmeye konmtıştur 1 Bu ı<erlfn Erçar Bakır Isletmesine aıt su deposu ve terfı hattı eksıltaıesi 24 Ocak 1969 perşembe gunü saat (15 00'» de, Seydt^ehit Alüminyum Tesisleri sosyal bınalar eksı'*rıesi de avn snn saat (15 30) da Etıbank Genel MüdüTıJğunde varjuacaktır 2 Ekshtme Sonusu (sle'der Ergani Bakır su deposu ve terfi haıtırun tahrmnî 1p^'î rutan (892R53.60 TL) ve geçıci temfnah (?9 470> TL olup Seydışehır Alüminyum Tesıslen sosval bınai'T inşaatımn tahmınl keşıf tutan (3 202P71.SO TL) \e geçıci temınatı da (109 835. TL.) dır 3 E.ks'ltmeier" istırak ıçln yeterlik belgesi alınması şart olup istekl'lerın, a) B gniDundan er az keşif tutarlan kadar müteahhitIIK karnesı, b) Benzeri bır îşı taahhut surettyle yaptıklanna dalr belge, c) Fksıltme şaıtnamesınin 8 maddesmde belirtılen vesıkalar, ile bırliiite yeterlık belgesi almak Uzere 10 Ocak 1969 cuma gunu saat (17 ' > ye kadar Genel Mudurluğümuze C muracaat etmeleri lâzımdır 4 Yeterlık belgelen 20 Ocak 1969 pazartesl gunünden Itlr ba en Bfnkamız İrsiat Daıresınden almacaktır 6 Tpkıflenn eksılt::ıp guntl saat (14 30) a kadar Banfcanm Muhaberat Servısın= verılmiş veya gondenlmış bulunmalan ISnmdır. Fortada vuku bulacak gecıkmeler dıkkate alınmaz. 6 Erganı Baör su depoînı ve terfı hattına ait eksıltme dosyalan Bankamız Înşaat Daıresı ile Erganı Bakır tşletmesinde, Sevdısehir Aiümmyum Tesısleri sosyaı binalar insaatı eksıltne do,\a an da Bankamız tnşaat Daıresinde 10 Ocak i%9 cunna guntl akşamına kadar gorulebihr 7 Eksıltmeye iştıralc ıcm eksütme dosvası satın alınması şart olup Ergani Bakır su reposu ve terfı hattı eksiltme x dosyalan '100 TL Sevdışehir Alüminyum Tesıslen sosval fimalar efisıltme dosyalan da (250 TL1 mukabıhnde 24 Ocnk 1969 perşembe gunü saat (12 00) ye kadar Bankamız înşaat Daıresınden satın alınabılır 8 Bankamız yeterlık beîgesı venp vermemekte, ihaleleri varjıp yapmamalî*a ve\a dıledıftne vapmakta serbesttır. (Basın A 17085 10014 184) J TÖS (Bastarafı 1. Sayfada) «Bugiinkfl dammda ba eğitimin ne blze, ne çocaklanmıza, ne de millet« faydası vardır. Eğitim dâvasınm kbkünden halledilmesi ge> rekirj» Doç Dr Çetin özek ve Süleyman Üstun'un, Mılli Eğıtım Bakanlığjnm oğretınenler üzerınde baskı kurdugunu ileri süren kov nuşmalanndan ve şe "tler için yarnları saygı duruşundan sonra başlayan yürüvüş, sâkin bır sekılde Taksim'e kadar surmüstür. İhtar yazısı ÇARŞAMBA &UNUNU Cumhurı>et 209 Bu yıl Yargıtay Başsavcılığının İhtar yazısı CKMP'ye, komando kamp larının faaliyet gosterdıği sıralarda yapılmıştır Tanhi kesın olaraJc tesbit edılemeyen yazıda Başsavcılık, mevzuata uyarak herhangı bır ışlem yapmauan 6 ay önce, partl voneticılerınin dıkkatlennm çekildiğini bıldırmıştır. Kaatil, kalb sektesinden öldü Sllrt'te Beledıye arsalannın satışı yüzünden cadde ortasında çıkan tabancalı kavga sonunda tüccar Edip Evin'i öldüren ve arkadaşı ToprakSu mutemedi Nasri Alp'ı de ağır yaralayan Sağlık Müdürlüğü mutemedi Zeki Turhan, yakalandığı pollsler arasında karakola gotürülürken kalb sektesinden ölmuştur. Yeminliler (Bastarah 1. Savfada) rnnda hesabımız temizdlr. Gelecek zaman icinde de noksanlanmızı tamamlayaeağtmızı amnyoram.» Daha sonra, butun parti kademelennı «Müşttrek bir hedefte toplamaya» çağıran Demırel, iktıdarın gorunen hızmetler yanmda «Görünmeyen hizmetler» de yaptığını, fıyat ıstıkrannm korunduğunu, memleketin dı» ıtibarının arttığını belırtmıştir. Gençliğin tepkisi motel rcstauraut 212 ir ir KIŞ AYLARİNDA da müşteri erinin emrinde Tam konforlu kaioriferii odalar Yemeklcrdc mevsim spe4alitderi Dil ve Tarih Coğrafya Pakultesi ögTenci Derneğı, son oğrencl saldınlarına değınen bır bıldırl yayınlarmş ve «Sözde konuuıdolann, Bozkurta benzetilmek istenen aç kortlar gibi davranışlannm devrimcl ve halkçı gençliğin sabrını tasırdığını» belırtmıştır İ L N Ankara İklisadî ve Tisarî İHmler Akademisi Relsüğinden: Akademimiz, a) 2 Genel Ekonomi Kürsüsü, b) İstatıstık ve Tatbıkı Matematık Kürsüsü, c 2 İşletme Kürsfisü ihtıyacı ıcın öğretim görevlısı almacaktır Talıplerden devlet memurlannda aranan uınumî şartlardan başka 7334 sayılı kanun ye İktısadî ve Tıcarî tlımler Akademüen tdare ve Öğretim Organlarının seçılmesı hakkındaki talımatnamenm 11. maddesındeki şartlar aranır Talıplenn Kereklı belseîerle 15 Ocak 1969 Çarşamba günü calışma saatı sonuna kadar Akademı Reıslığıne başvurmalan rıca olunur (Basın A 502410071/185) CKMP olağanustü kongresi 89 Şubatta Adana'da yapılacak Ertelenen CKMP Olaaanü«tü KnngreM 89 Şubat 1969 larlhlerınde Adana'da Atafurk Spor Salonunda vapılacaktır D ü n toplanan CKMP Ba* r ınlık Dıvanı, Olağanustu Kongre hakkında ^Idığı karan butun teşkılatına rfıiiiırarak hazırlıklar n hnna gore yapılma^ını lsle •jc Iş yempkleri icin ö/el menuler Geceicri «.eçme sterenfonik müzik 30 arabalık hu^îisî park veri PENDİK REZERVASYON T e l : 53 48 0 1 7 Cumnumet 199 (Bastarafı 1. Sayfada) kabanktır. Ancak, daire alıcılan ışimızi gıiçleştirtnektedir. Halbuki bu vatandaşlann endişe edecekleri blr dunımlan yotetur. Zira emlâk alım vergisinde rav tnan aşunı bır vıldır. Bir vıl geçtıkten sonra tapuda düsıik göstenlen alun satım bedeli yüzünden alıcıdan herhanfi bir vergi reva cera alınamaz. Ancak, alıcı kendısme sorulan soruva p h ılcîp leza mdhkeınelerıne venlebılir.» izmir'de Seçimler Seçımler, oğleden sonraki oturumda yapılmış, Ismet Sezgın 10, Mustafa Gulcugıl 7J, îsmail Hakkı Tekınel 67 v e Talât Asal 57 o y alarak Genel Başkan Yardımcısı olmuş lardır Bılgıççılerın adavları Alı Naıll Erdem 27, Fethı Tevetoğlu ıse 19 oy alabılmışlerdır. Daha once, Genel Ba?kan YardiTicılığına adavlığını kovacağl w lenen Yuk:pl Mendere=, adayhğını koj mamıştır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle