11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAFTtFE ÎKf CUMHUItÎYET 5 Ocak I % 9 ÜNİVERSIIEDEKİ SON OIAYIAR Prof. Dr. Öztekin fOSUN Aralık 1968 tarihli razetelerde Bfltç* pu,, Koraisyonnnda Millî Efritim e Bakanlığı ve üniversiteler bütçesi üzerinde görüşmelerin devam ettiği bakkında bazı haberler yer almıstı. Bn arada Mehmet Yardımcı adında A.P.'li bir sahsm üniversitede bir asistanın tezinin kabnl edilmemegi üzerine çıkan olaylardan sik&vet ettifi ve bn olayların «ebrbi olarak Üniversite mnhtarivetini yördü#iinü sövledüi nakledilmektevdi. Gazetelerde pek kısa olarak yer aian bo beyanlann ferçek beyanlan ne dereeede yansıttıfını bilmemekteyiz; bn bakımdan. tnaalesef bn fikirlerden fazla faydaIanmak imkSnını balamadık. Bn vesile ile sikâvet edilen olavlarla ve Cniversite faalivetleriyie flcill bfr • Iki düsflnremlri açıklamakla yettneeejiz. ilindi« dbi. Ünlverrttemizde dflzeltlTmesl »erekli birçok noktalar bnlnndugn öteden beri sövlrnmekteydi. Nihavet bo diizelrme ihtiyacı o hale rirmisti ki, fiili bazı hareketlrre bile sebfp olundu ve 12 haziran 1968'de. bovkot ve isgal hareketleri olarak »dlandınlan olaylar patlak verraişti. Bn olaylar özerine knrnlan komisyonlar ve fakfîlte knrnllan Üniversite somnlarını derinlemesine ele almıslar. çesittl sikâyet konnlannın neler oldufnnu tesbtt ederek düzelfme csrelerini Kdstermislerdl. O laraan flzerir.de dnrnlao bfrçok konnlardan biri de simdfki olaylann asıl nedenl olan bilfmsel nnvanlann verilmesi nsnlfi olmnstn. Btlimsel nnvanlardan Hkl ve beiki de en Snemlisi blzde «doktor» onvanıdır. Bn nnvan. kazanıldı|i dald» sahibinin Cniversiteyl bitiren 8tekl arkadaşlanndan daba derinlemesine bir çalıstna yaptığınj tSstermfkteâir. Doktor sıfatı bnjrön Üniversitede kariver yapabilroek. öfrttim mesleffne sirip yükselebUtnek için sart kosnlmaktadır. Bn onvana sabip olabilmek için riddî yazılı ve •5zlü imtihanlardan geçilmekte, bir de tet denilen orijinal kitap yazmak gerekmektedir. TılIar sören çalısmalan alan bo îmtihanlard» ve mevdana jretirilen te*de adayın basanlı olop olmadı&i nzraan Stretim üyelerinden knrnln Jiîrilerce tesbit edilebilmektedir. Bn jörilere •lınan öfretim üyelerinin imkân nispetinde adayın bildifi dilleri bflmesl ve tez yazdıgı konnlarda bilji sahibi bnlnnması gözdnünde tutnlmaktadır: çfinkü, aday dar bir aianda vıllarc* •ü>en çahsması gayesinde çofn zaman dalınds en aşajı kendisini imtihan edenler kadar biltfII oiabilmektedir. Bilimsel objektiflifci saflamak Içindir ki, doktora jfirileri en faıla öç veya beı kisi ile knrnlmakta. bnnlara da en biJçiIi kira«eler konnlmays çalısıimaktadır. safı yakan bötnn dflnyadaki durnra ba iken, bizde bazı Fakiîltelerde doktor gıfa*ını adayın çalısma konnsunds nzman olmayan kfmseJerin verdifi förfilraaştür. özellikle EdeWyat FaküHesinde rastlanan ve ftkfyet konnsn olahilrn nsnl, doktor nfstının verflmesinde ba fşin yrtkili bir kBçök knrnla bırakılması yerine. bazı ballerde konn İle biçbir ilfisi bnlanmayan kimseleri de ba »ıfatta kazanılmannda söı sahibi eden ve sübjektiflije yer veren usnldür. Bn nsulde, meselâ sanat tarihinde çalışma yapıp bir de tez hazırlsysn kimsenin başanlı olnp olmadıiina, Faküfte S^retim üyelerinden oldngu için Alman filolo.jisindeki doçent de karar verecektir. Bn osnlün isleri sübjekfiHiJe jötördüfü görülerek, Hnknk FakOltesi Gene) Knrnlnnea bilimsel nnvanların yetkili jürilerce verilmesi rerektı'ti feklinde blr mfitalâaya vanlmı* ve ağnstos ayı fçinde Genel Knrnlan difer mfltalâalan arasınd» bn da Senato'ya «evkedilmiıtir. Son çıkan olay vesflesiyle, Sen»to*nnn bn mfltalSa konnmnda bir lonnea varnıadıfı arüaşılmaktadır. Kanaatimlz odnr ki, eftr Srnato bilimsel nnvanlann verilmegt bnsnranda olnmin tpklineri rSzdnünde tntmn* olsavdı, böyle bir sikâvet ortadan kalkacak, »onnç olarrk da sik&yrt edilen olavlar meydans ırelmİTeeekti. Bövlf vspılsaydı bile yine de bn olayın olaea^ını sövlemek ise kebanette bnlanmak olnr; bn devirde de bnn» fnanıltnaz. , örüldüça fibl. olaylann anl sebebl. dSrt av önceden prensip kararı «eklinde çönderilmi* bir teklifin üniversite Senatosnnca «öz «nflne alınmamıu olnandır. Ayne* ilâve edelim kl, bn teklifin ol»yfleilglli kısmı bir ySnetmelife davanmakta re bnnn de£]?t?nnek İçin T«•ama Meclislerine de çitmeye haeet bnlnnmaraaktadır. Tanl bnnn Cniversitenin kendisi gerrrklestirmrk fmkSnma sahiptir. Birim fikrimis rodnr kl. Ünlversite fdare«i «frencflfri İle »firtftnmelere ve bazı kBtfl olaylar» »ebebiyet vermemek Içln, üniversitryl tatil etmistir. Şlmdilik bn tatil konamnnn zarnri blr «edblr olnp olmadıjı, hnknka nypnn olnn olmadıd vSnlerine jrirmek MemiroruT. Bflirtmek istfdifimiz yBn ıvdnr ki. Cniversite veiki)i?pri tatile dreeeklerine FakiiItMerin teklirleri fizerinde calınnak voInnn •ntarlarsa, bn daha olnmlo olacaktır. Bnirön rniversitenin yetkili or)ranlannda Sdevll olnn da maale«ef kannnlanmizın verdi*i (ve hattâ vermedî»!) Intkjnlardan faydalanarak Bankalarda. Sirkctlerde v.s. calısan, kabîlivetterinden süphe etmediSimiz öfretim üvesi arkadasiar. o hankalar ve sirketler Islemeierine en^el olan s»>b^plerf birer birer tesbit edio akıllannın erdiîi kadar da çareleri tfMermfs ve kendflerlnden bn hnfvvta fiHrlerini «ormns ol«aTardı. araba bn hnrosta fikirlerinl d«rt »y frfnde bfldfrMniverekler mivdi? Blz bn arkadaslanmınn bildfrebilecrk dnrnmda oldnklanna Inanıvornr. Akst halde calıgtıklan yer onlara yol *••• :::: Bakan zenginliği Ne çıkarsa bahtına Hesabı tutulamıyor Bîri olmazsa biri daha Altına hücum Maaştan haber Zamâne konuşmaiarı ma ekonomi» denilen slstema uygun, özel sektör devlet Jcansımı bir şeydi. Sonralan at yanşlart, spor toto, banka ılcramiyeleri derken Iş bir haJa geldi teî... hani, pijango çekmeyip de. vatandaşlara sırayla hedayeler dağıtılsa, «annederim, 32 milyon Idşıye, her «y lrill ufaklı bir şeyler düşecek. Gazoz kapagmdan otomobfl lâstiglne, gazeteden dUkk&n alj?vesyısı, hele kıyaslamam, ?1tn riştne kadar, akla gelen gelmlyen, djye kadar. hiç aklıma greime her yerde piyango var. Açıkh gizll tnişti. Geçen giin Günaydın'da kulüplerde oynanan oyunlarla (M rördüm de. bayağı, aaaaladım: hep bir çeşit piyugodur) islek köAmerlkada, bfikümetfiyesiolaşebaşlanm tutan lotaryacılar d» rak, topu lopu 13 tane Bakan rar> caba. mış. TSrkiyemizde ise Bakan sayısı tam 23. Bir misli defil de, oodan da, bir tane fazla, Amerika 210 kfisur mHyonlnk fcoskoca bir kıt'a. Türkiy* 32 milyon küsur. Amerikanm başında, Içinden çıkılması çok guç, binbir tfirlfi dert var. Türkiyemiı, AHah» sükfir (zaten pek çogn, başka yerIerde, çoktan balledilmis) bir t». Dogrusu, ben gıcup gördtiğtlm kım, âdetm klSsik, meaelelerle meş yabancı ülkelerden hiç blrinde, böyle bir hale rastlamadım. Bizde yol. O halde, nedeı bn Bakan bol bu salgm, nedc^n. böylesine yayıldı acaba? Fukaralıktan, heplmlz, UmidlmiÇflnkfl, efrndim, Amerlkada ve bOtün Bst memleketlerinde, Ba ri piyangolara mı bağladık? Heptkaabklann, tâbir caizse. birer er. miz şansımıza fazia mı güvenlyokânı harbiyesi, birer genel knrnıa ruz? «Bu seicı olnnadıysa gelecek • yı vardır. Bunlar, ya hiç değişmez, sefere muhaksak'» diye, bayret • ya pek az değişir. tşleri de bn nz dılecek. lnatçı bir iyimserHgiml* raanlar föriir. Bakan, ki bir siyasl mi var? Her halde milletçe bir «piyanIdsidir, btmJara danışıp fikirlerinl goman)» ve tutulduğumuz gün gialmadan is görmez. Bizde böyle değil. Her is, illâ, bi aşıkâr. Bu illetin de herkese «iBakanın kafasından çıkacak. Me yı şanslan» dilemekten başka Uacj selâ, Sağlık Bakanı doktor olmaz yok galiba *** sa «rzaten o bv işten ne anlar?» djye orouz silkmemiz bundandır. Hiç mi yok blzim BakanlıkJarda uzman, diyeceksiniz. Var, eleni yıllann bizde bir oselliH bette var. Fakat çoğu. kendi fikvardır. Her yerde yüın adamı, rinl bir kenar» bırakıp, Bakana yıfm kadını, yılın icadı, yılın boynn e|er. Arada bir dayaian çıkarsa, onn vak'asj gibl anketler yapılır, iian da, yakasındaa t^ttnğiı tibl, Ba edilir. Bunlar nıemleketünizde de yapılıyor. Fakat bir ilâvesiyle: d kan atar. nayetler. Ve ialer de böyle tlder. çer. Ama, bu nikâye öyle değil: . Eskişehinn Üç Sarajiar köyü civanna, günün birinde, giyımh kuşamlı, caketli pantalonlu, şapkalı kravatlı bir takım adamlar gelir. Ellerindeki âletlerle bir şeyler yaparlar. Avuç avuç toprak alıp muayene ederler. Sonunda, içlerinden biri, Btekilere «burada çok büyük bir hazin« var» der. îşte, tam bu sırada, giyimli kuşamiı adamların yakmlanndan ee çen, bir köyltl vatandaş bu sözü duyar. Duyar da durur mu? Doğru köye koşar Köyda dört bes arkada$ını bulur. Kımselerin duymarnası için * oaların kulaklanna, âdeta, fısıl S dar: Pîlân yerde büyük bir hazi S ! ne var. Koskoca adamlar keşfettiler. Kendi kulağımla duydum. Ve, Üç Saraylar köyünde küçük ve gizli bir hazırlıktır baslar. Kövlü vatandaslar akşamı giiç ederler. Karanhk basar basroaz, ellerinde kazma kürek, hazinenin bulunduğu yere koşarlar. Sabaha kadar, durmadan dinlenmeden, kax babam kaz. Nihayet, yor^unluktan, uykusu» luktan bltap, üsteli" de hiç bir şey bulamadan, köye döndükJerinde hakikat anlaşılır. Bakan zenginliği S ı •••• • ••• • ••« Hesabı tutulamıyor Mefer, o glyımiı kuşamlı adatnlar, maden arama uzmantenymts. Ve, Oç Saraylar civanndaki topraklarda, zengin boraks yataklan oldugunu tesbit etmisler. *** Y Maaşian haber , rnato kelimesi LStince (Senex = ihtiyar) :•:: gelmekle beraber, fnlversi :[{: te senatörlerimizin bepsi de çalısamıvaeak ka:::: dar ihtiyar de£ildir. Bn bakımdan biz kendile :l\: rinin Fakflltelerden cönderilmis düzeltme Istek jjjj leri Gzerindeki çahsmalannı artık bitirraeierini :i:: beklrmekte ktndimizi haklı cSrmekteyiz. ::':: lllHtlMmtıi *** Ne çıkarsa bahtına 1 • • • • « • • • 55J«I««î5«"r"« ""*"•**"""•**"***•"•"**••** **?• • • • •• • • • ::ü M emlekette, gün geçtikçe genisleyen, bir piyango furyasıdır aldı yürUdll. Büim oocukluğumuzi* yalnız Lır «Tayyare pivardj. Galiba şimdd «kar Aylâlc Musa Nimbüs Venı Açılan iki m a ğ a z a m ı z d a S Ü N G E R Süngerden m a m u l YATAKYASTIKMİNDERSUNİ M A N T A R ve B E N Z E R İ m a m u l îerimizi düşünemediğiniz fiatlarla DAĞITIYORUZ. Y6NI ŞÜBE Fışekhane Cad.fAnaöolu 8ar»k. yam) Istanbul " No. 1 8 7156 0» I'LAÜTIK 1AMAVİI MERKE2 Şışh Meydanı 199 48 45 53 BAKIRKOYLULER MEVMT Kıymetli babamız Vefatının 1. yıhna tesadüf eden 5 ocak 1969 pazar günü yatsı na mazını raütaakıp Aydmlıkevler Camiinde Mevlidi Şerif kıraat edilccektir. Akraba, dost ve bütün din kar deşîerimize duyurulur. AÎI.ESİ HAMDt GÖNEN'in Reklâmcıük: 7/204 (TeRa: 167/182) Denız Kuvvefleri Komııtanlıtjı Sejir ve Hidroğrafi Dairesi Baskanlığından bildlrllmlştir: DENİZC7LERE VE HAVACILARA 141 SAÎI1.J BtLDtRt 6 ılâ 9 Oc&ts 1969 tarlhlertnde 09 00 ıle 17 00 saatlerl arasında aşagıdakı noktalan birleştiren safla Jçınde seyretme, demırleme avlanama ve bu sahanın 3600 metreye kadar olan yıikseklığ] can ve ma) emnıyeti bakımından tehlikelidır. AKDKNİZ İSKKMHİRUN KORFKZt A 76 SAHAS1 1 ncı nokta: E S9I6 No m Alnncı fenerinden 157 derece ve 4.5 mıl mesafede, enlerrü 36 derece 15 dakika ttuzev. boyîamı 35 derece 49 dakıka Oogu 2 nd nokta: Enlemı 36 derece 15 daKlka Kuzey Boylamı 35 derece'42daklka Doğu. 3 ncü nokta: Enlemı ,i6 derece 35 daldlca Kuzey Boylamı 35 derece 32 daJdka Dogu 4 neU nokta: Enlemi 3fi derece 35 daJdka Kuzey Boylajnı 36 derece 08 dalciks Doğu 5 nd nokt»: Enleml 3fi derece 50 Dakika Kuzey Boylanu 35 derece 53 dakik» Dogu. DENtZctLERE VE FAVACILARA ÖNEMLE DÜTÜROtüR. Sâmerbank İzmir Basma Sanayii Miessesesînden: Parca tstm, metrellk bw, pvnvk telefl, üsttlptl re hurda eşya satüacaktır. Jrüessesemlzin aaagıda ctas ve mörtarlan yazıh mallan ?artnarneye gön 9.1.1969 persemD« günfl saat 14.00 de acık pazarlıkla satılacaktır. Aynl gün saat 10.00 tle 1J.00 aresmda murakkat teminat alınacaiör. Müesseseml* mallan safap aatoMunakta reya diledifın« satmakta serbesttlr. Ctnjd Parç« bes P8muk telefl üsttlpü Muhteltf hurda ISS b««ma tlta astar Mllrter 44500 kgr. 95500 » 14000 > 12 kaJom 50O00 mt. arihin «küçtik» taraflannı » • • rer misiniz? Ben pek hoslarunm. Ş'mdi Amerika Dışisleri Bakanbgi son dünya harbine dair vesikalar yayınlıyor. Bunlardan •5,z bir tanesi çok tuhaf' 1942 de General De Gaulle Londradaydı. Kuzey Afrikada da bir baska Fransız generali vardı: O* neral Jiro. Bu iki general arasında müthiş bir çekisme vardj. tlriGazetelerin polis (tolunda çab> si de ljderlik iddiasındaydılar. ean meslekdaslannuz, ber yeni seBu yüzden, o sene, Kazablanka'nenin ilk ırunlerinde baglarlar yas> da toplanan konferansa katılmayı, maya: Yılın ilk cinayeti dfin gece Jiro zaten orada buiundugu içia, islendl, bir adanı «rpilisini «1 De Gaulle jiddetle reddetti. Churdürdö. EHesi gün yine: Yılın ikln chill kendlsini iki defa davet etci cinayeti. «ergiüsi bir adamı bı tigl halde, inatçı General, lkishHi çakladı. de ters cevap verdi. Pakat sonraVe, bn böyle bir hafta on gün dan gittl katıldı. devam eder ama, flçüncfl, besincl, aeldzinci derken hesabın içinden (ikılaffiaz olur. öyle ya. bn cinayet bolluğTinda, neredeyse, polis haberleri için, ıtazetelerde bir ayn mnbasebe teskilâtı kunnak lazjtn. Olacak şey değfl. Ba danımda axkadaslar yurdu, n il bölerek Jeram etmek isterier Bunun lçyüzU (o zamanın AmssajTnaya: Konyada vıhn dBrdüncfl cinayeti. Adanada yılınfiçüncüci rika Harbiye Naznnnın notlanna gdre) şöyle olrnuş: nayeti ffibi. Roosevelt, 'JhurchilTe «Bu De Tabii o da yürümez. Çönkü say» makla bitecek değil. Bizim arka Gaulle neyle geçinfyor? Maaşı mı daşlar da, ister istemez. bn besap var? Varsa kimden alıyor?» diye tutma isinden vazg*çerler. Cln» sormus. Churchill «Bl» veriyoru» yetler, normal ıaberler arasına, demis. Roosevelt «Insana aylık bir hi»hattâ bazan Iki Oç satırclfa, gimet karşılıgında verilir, demiş, De rer feçer. Şlmdilerde benfix saymak cama Gaulletln vaziiesi buraya (Kaz»bmndayız ama, merak etmeyin, I lanka'ya) gelınekMr. Kendlsine bildlrin ki gelmemekte ısrar ederse pin ncnnnn elden kaçması n«sk aylıgını keseceksiniz.» defildir. Churchill de öyle yapmı$. *•* Ve... Ertesi gün, General Da Gaulle, Londradan Kazablanka'ya uçmuş. Aklımda yanlış kalmadıysa, o zaafta içinde, bir garetede, tanınmış bjr sahne ve perde man iki generali, geçici de olsa, (bavan) sanatkânmızla yapıl banştırdılardı. mış, pek sevimli bir konuşma çık*•* tı. Evlenmelerlne, ayrılnıalanna dair. Çünlril sanatkânnnz, su dört beş sene zarfında, tam dört defa evlenmiş, ve ber defasında kocar PUİncaJardan ne haberT lan, kendl tâbiriyle sçekip gltmiş Dfln AnJtaraya fittfler. ler.» Neden gitmisler? Pek üzerin Veyle cittfler? de durmuyor sanatkanmıı. Sadece <tç»jdp gittl» dlyor. Bu, bana pek e s ö fakat pek ho$ blr Fraasız komedlsirj haörlattı: Perde bir mezarlığa açılıyordu. Üç mezardan Uç ÖU çılnyor, gü1 neşte yerine gerine. birbirlerine hayat iıikâyelerinl anlatıyorlardı. Üçünün de başına bir ksdın felft OtoofisJe. ket getirmişti. üçil de hep kadm Ta... Vab. vah. Kaç kisi 51da yüzünden ölmüşlerdi Derken Mr dördüncü mezar açı acaba? kyor ve ıçmden bir kadın çıkıyordu. Ve, evvelki üç erkeğin ölümü Falanı rördöffln rar mıT ne sebep olan kadının o kadın, ya Geçen gin rastreldim. Çok nl ayni kaduı olduğu anlaşüıyordu. Kadın da onlara kendl ölümü cam sıkkındı. Neden? Ne olmns? aün sebebtal anJatıyordu. O da bir erkeğin yüründen Ölmü?ttt. Alacaklılan pesinl brraknuTorlarmış. ödiyemiyor nm borcnnn? Onu bilmenj ama, tabanca anyoroo. T Ngvyen Thi Binh, Vietnam dilinde «banşm kızkardeşi» anlamına rellrmiş. Bayan Tbi Binh'in dnrn daj zSllrri gibl sakin bir yüı« var. Diiz saçlan. çekik fözleri, çıkık elmacık kemikleri, belli belirsiı rJÜiimsemesi iki bin yıllık tarihin derinlifin* baflsmyor. Sankl bir eski Asya minyatürfinü oknynp Oflemisler, Sayın Bayan N'ruyen Thi Binh olnp Paris'tekl konferana masasına otnrmak için •anlanmış. Evet, Bayan Thi Binh, Vletnam Millî Knrtnlns Cephesfnin temsilcisi olarak Fransa'nın baskentinde bnlannyor. Paris'teki banf konferansında bir masa çevresinde dört kisi toplanacak : Amerikan temsilcisi, Hanoi temsilcisi, Savgon temsilcisi, ve Nçnyen Thi Binh.. Sayın Bayan Thi Binh'in hayatı da ilgi çekici : VaktiyIe Fransız sömürge yönetimine baskaldırdıfı için Savçon'da zindana atılmıs . Genç bir üniversite ötrencisi imis o zaman. Bazan bövle olur, nygar Batılı telir, bir mazlum ülkede «BHrifin Kszkarde^i» ne pranga vnrur. Sonra yıllar yıllan kovalamıs. Fransız sömürçecileri «ritmisler. verlerinl Amerikalılar doldnrmnş. Bavan N'enven Thi Binh, AfiIIî Knrtnlns Cephesine girmiş. Künyesi oldnkça dolenn «Barısın Kızkardesi» nin . Vietnam Millî Knrtulns Cephesi fiyesl.. Vietnam'ı Knrtanns ÜlkCsn Kadınlar Birlifi t. Baskatn. Kırk bir yasında.. Fvli (Kocasımn kimllfi flzleniyor) Iki çocnkln.. Beethoven'i »evermii Nrnyen Thi Binh.. re hele Dokmrnncn Senfoni'yi çok severmis. Onn dinlemek için on kilometre yol yilrflmekten bile çekinrnezmis . Sayın Bayan Tbi Binh'in rflzellfiH anlatılır fibf dejtil fnaan bn r°zelliii, Bayan Danr Thi Tuvetin rotofraflartna bakarık daha cok deferlendirivor. Diinva haber derçileri ve jrazetcleri son ?ünlerde bn iki kadına defcsn'n resimler ve yazılarla dolndnr. Bayan Dant Thi Tnyet, Paris Konferans masasinda Saveon'n temsil edeeek olan General Kao Ky'nin karısıdır. Tirmi yedi yasındadır. Danç Thi Tnyet. Vietnam dilinde «Bpvaz Kira? Çice51» anlamına (telirmis. Gerçrkten Bavan Kao Ky Iüks mafazalann vitrinlerinde satılmak için bekliven çiçekler ribi bir kadın.. Renkll fotofraflan na bakarsanız Hollvwood patrntli bir sinema yıidızına rahmet okntarak kadar cazibe fısktnvor. Incecik boynnnnn flstiinde vnkselen bası ve rarif silüetiyle moda derçilfrinin kapak kızı olabiiir, G5zlerinl «Batılılastirmak» İçin amelivat ettirmis. Üzakdofn'nnn Amerikancıl bÜIeelerinde Batı bayranlıfı bizdekini bile astıjh için bn sov operssyon modadır. N'ice sosyete yosması, beyaz perde yildızı, doktor eliyle (tSzlerini Batılıfastınrlar. Savın Bayan Ky aynı yola basvnrnnes, züıeiJiJti tomadan çıkmn. eililanmıs. .Ve yar ki, Bayan Kv'nin ceçraijine blr çBlte dflsüyor ; Baban, Fransı* sBmflrrecilerinin hizmetinde polis sefivken vatanseverler tarafından 51d&rSlmfis. B6yle bir babantn kızı olmak kolav defcildir. «Bevaz Kiraz Çiçe£i» bn mirası fldrroek için babasına benıer blr başkasiyle Hiski knrmns> Ve General Kao Kv Pe erlenmif. Slmdl Bayan Ky. Parin'tedir. Rüvalann sehri Pari^te.. dflnva modasının baskentinde» Fotojfrafçılsra poz verivor: elbisenin birini çıkanp birinl m'yivor: rardrobn tstanbnl msyetesinin havranIıfrm nvandıraeak kadar zentin: tasıdıtı elbiseyi fösteren bir albenisi var: güıellifi defme kompradornmnsa parmak tnrtacak kadar parlak... f yjrar olmak, Batılı olmak bnysa, «Beyat Klraz piçe£i> ne dlyeeek yoktnr. .Ve var ki, bnne* esıfbeti içinde blr Mçflcuk k ı n n vBrdır Bayan Kao Ky'nin^ Amerikan Mldırfanlanyla Işblrlikçillkte r»r*»n* fhaaet eimistlf. Evet, Bayan Ky, eaıibelidlr rSrflnfiste. rtiıeldlr, earpıeıdır tik bakısta. fiyiml kanamıyla, gardrobn, maklyajıyla Batılıdır. Ama yflzeydeki bn rüzellifin derinlikte ne hayagı bir çirkinlife dayandı|ını çörmemek için kör olmak rfrrklr. Bsyan Ky'nin Sayın Bayan Thi Binh İle yanyana rellne* Iflls etmesine bnnnn için sasılmaz. Bayan Thi Binh'in rürelliSindı» samanlan asan blr tablonnn de^eri varsa, Bavan Ky'nin çâıelliffnde haftalık bir drrjrinfn kapak kızı bavan sıntmaktadır. Simdl bn Iki kadın Paris'tedir .. Biri yabanet bhnnetindekl kocaüının yamacında Amerikalılardan medet nmarak. Otekl Millî Knrtnlns Cephesinin alnı acık temsilcisi olarak .. Tarib bSyle anlan dlkkatle tesbit eder. Yıldızin parladıfı zamanlardır böyle anlar Ve Intanlanri «nzcrliklerlyle çirkinllklrrl bByTe anlan)* ferçek de|erleriyle aydmlanır. Barışın Kızkardeşİ İle satılmışların kıraliçesi ••••• ••••^ Samsunlu Hacı Hüseyin z&de Şükrfl Beyin torunu Kayraakam Haybi Beyin kcrimesi Ortaköy Posta Müdürfl İbrahim Fehml Beyin zevcesi. emekli Yareıtay flyesi Tahsin üstönel'in. Denizcüüc Bankası Denlz Nakliyat Personel MudflrO Kemal Üstünel'in çok sevgili biricik anneleri, mösvik ve Ostün insan, Salihatı Nisrandan ACI BİR VEFAT FATMA ZEHRA ÜSTÜNEL 4/1/1969 Cuaaartesl gUnf Hakkın rahmetine kavnşmuştur. Mübsrek nâşı 5/1'1969 Pazar günü öğle namaanı mOteakip Şişli camiinden kaldırüarak Zincirlikuyu Merarlıgırıdaki ebedl istirahatgfthına tevdi edilecektir. Çocnklan: Tah^tn fstünei. Kemal Üstünel Cumhuriyet 203 ***M*MlfNffmVI^|IMNIMItttltMtMf| TEŞEKKÜR ' Azlz vd Vafit hattslıfı »ırafind* degerll ysrdımlsr'nı esirgtmiyen Cerrah P»S* Hrstahsnesl Rearîniftsyon mer'cçzi «aym doktor. hem«ir« ve perfonelin*. vefafrnda bizzat gelerck mrKtııp, telraf. telffon ve çelenk gSndfrm«>k nıretlyle «cımırı payla'&îi akrab». dort v» kardeslcre, »ayın Bel#diye Bakanı Fahri Atabey'e. Zey nep Kâmll hastanni csm'asına, (fonflllfl Pembe Melfklfre, ha ıırfinat Erm»n K»rdeıler mennıplarına «ejekfcüril torç blllrlı. E*l ve Ofııllan Cumhuriytt 209 «••«••»•••1 Biri olmazsa biri daba HI Zamâne konnsmaları a JJ ji rs BfttGÜL V« SİMŞEK B Ü T E bir kıziarınjn dıinyaya geldıginl okraba ve dostlarına bildırırler 311968 Çankaya Hastanesl • ANKARA Cumhuriyet 193 MEVLIT Telefon emfkli atelye ImfrllSinden TEŞEKKÜR Cflz »me?Iya<ımı bfcük blr b^ıarı ve hazakatle vapan Vehbl Koç Cöz Bankası kıymetli fSa dejerll tnsan hocam!7 Prof. Dr. ve jardımciİBTi mütfhassi* Dr. GiUay Tonın, Dr. S»babat Babadsn, Dr. Oımhur Akadenıir ile h«tah«a« personelîne g8»terdDrleri yakın Jlgi ve vazl'etüınlıktan dolayı en derin sükr«nlanmı Jlenen <fade edtrim. Kanf Drfjrmenei DİB Tabibi MAHMIJT MfJSLİH TUNÇALP'm vefatınn 40 ncı güniine rastlayan 6 Ocak 1969 Pazartesi gunü (ysrm) Ikındı namazındnn S"nra Kadıkoy Osmar.aja cTniinde ruhuna clrjnacak MeaflıdI Şerife, akraba, dost ve arztı eden dtnfcETdeslerirr.lzintejrlfleri rlea oîıtrıur. EŞİ ve ÇOCtjKLARl ll&ncıhk: 7İT7/193 Röntfen Uzmam EMİLER'e • Fesnıekfimn IşJeri naaıl? Pek iyi degü. Ortajı Ue ka»grn etmisler: Aynlımslar! Taaaaaa... Bangisi hangisini rnrdn, acaba? Cumhuriyet 207 Dr. Riiştii Ergun Türbe, Piyerlott caddesi no: 7, Ayberk apartmanına taşınmış ve çalışmaya başlamıştır Telefon: 23 40 89 (Cumhunyet: 181) DOKTOR Bu şirin piyesln, şimdl, laaıinl de, sonunun nasıl baflandığını da hatırlıyamıyorum. Bizlın tanınnuş sanatkar b«ya Nisaıtbsı aizimkfnı terketmls. ramıs İçin, dördüncüyü de anlat Tabancan rar mıydı? Oğına gttre, nrtık. böyle bir felâ Yokro, tabanca alacak parnm ket kalmamış ols» gerektlr. Şük"Oktiı M... Ama Hi bıçakla hallft retmell İ **# TEŞEKKÜR Sevyilî ej. armt> ve b0vük?nne EJmas Kars.boâJu'nun vefatinda cvnan för**>İTie ve ev» lerimlze geierek; mektııp. tel gnt ve telefonla arıysrak ü ri'ntfllü ve acılı gıinierımlzd» bizlerl sırak flfjlerlyfe Uselll eden: derdimfel paylajan akraba: doti ve yakınlarimıa tej*kkflrlerbnfı) »unarı». •ilelerl Cumhurlyst (Baam: î. BM429926/179) (Basın: 29638/178) H Aftına hücum Tarık Z. KIRBAKAN : Oeri, Saç ve ZBhrevf J Bastaiıklan Mötehassısı • frtiklâl Cad. Parmakkapı • Sn. ts Tal: *4 19 73 t fkâye ırlDl anlstjlsa. doğnj olup olmadıfiı <lserinde hlfl durulmadan, herkes guler fe Bnnlan konnsna s«kBne biz «okrok. Toksa. gaxeteler<1e benstndett, T» daba baska sebeplerle, bir j sfllns 9ÛIUB nnııınııe QI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle