13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHÜRİTET 5 Ocak 1969 SAHtFE Yabancı bir firmanm raporuna göre : Boğaz Köprüsünden yılda 8 milyon taşıt geçecek ANKARA (a») lstanbul Boğaz Köprüsü ve oevre yolları hakkında yabancı bir flrrnanin hazırladığı flzibllite rapo runda, köprü ve çevre yollannın yapımına harcanacak paranın 1987 yılmda köprüden t«min edilen gellrle karşılanacağı, bundan sonraki yıllarda da devlete 3 milyar lira kftr ««4layacagı belirtilmiştir. Bayındırük Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, koprü ve çevre yollannın rantabilitesl üzerindedurulmuş, yurdumuzdald taşıtlann yaklaşık olarak dörtte birinln İstanbul'da kayıtlı bulunduğu, ulaştırma güçlüklerinln ekonomlmizl sarstığı Ueri sürülrflüştür. Raporda, Çevre Yolu ve Boğaı Köprüsü projesinin ekonomik rantabüitesinin yüzde 14,7 olacağı açıklanmıştır. Boğazda, bir taraftan diğer tarafa 1967 yılında 3 milyon 850 bin, 1968 yılında ise, 4 milyon 380 bin taşıt geçtıgi, köprünün tamamlanacağı 1973 yılında ise, 8 milyon vasıtanın geçeceğl tafamin edilmlştlr. Halen Boğazda 13 feribotun çalıştığı belirtilen raporda köprü yerina 39 feribotun hizmete girmesiyle Boğaz trafiğlnln geniş ölçüde aksayacağma dlkkat çekllmiştir. Bu arada feribot re Iskele tnşası lçin sarf edilmesl gereken paranın, koprünun maliyetinden daha fazla olduğu da llerl sürülmüştür. Raporun son bölUmünde, yurt dışından temin edilecek kredilerla lnsa edilecek olan tstanbul Çevre Yolu ve Boğaz Köprüsü lçin yayatınlan paranın yüzde 7.5 faiz de dabil olmak Uzere, 1987 yılında borcun tamamının ödeneceğl belirtilmiştir. Yurt'ta 350 bin veremli var ANJKAR\ Saolık ve Sosyal Ynrflım Bakanı Dr. Vedat Ali öz^an, bııs;ün başlıvacak oJan Verem Savaş Ilaftası münasebetiylc verdiği demeçte, Türkiyede 350 bin veremli hnlunduğunu anktamıştır. Dünya Sağhk Teskilâtının ya yınlanna göre, bütün dünyada 15 milyon veremli Oulunduğunu, her yıl 3 milyon fcişinin veremden olduğünü bildirrniştir. Veremin henuz Türkiye için de ciddiyetını muhafaza ettiSinl belirten Vedat Ali özkan, daha sonra verem hastalığının memleketimjzde tâkip ettiği «eyrı an latmıştır. 1945 yılında memleketinmde ölum nisbetinm yüzbinde 262 iken 1966 vılında yüzbınde 32'ye düstüğünü ıfade eden Bakan, sözlerine sunlan ek lemistir: «1960 vılma kadar memlekrtin mahtelif böl$elerind« vapılan rontgen taramnlarında halkımızın binde 2530'a verem ha«tası olarak tcshit pdilmiştir. Halbuki 19671968 vıllarında vaptıfeımız röntsen taramalanııda hastalık nisbetinin binde 10'a indi£ini biivök bir memnonivet le çördük. kısa zamanda e'dc edilen bu netieeler, dünya çapın da bir başarıdır.» TELEF OLAN 10 BİN KOYUN Rskkâri'den bildirildijgine göre, Et ve Balık Knmmn, 15 Kasım'da tran'a koynn ihracı edilecefini blldirmiş, bunnn fizerine Esentepe hudnt köyüne 10 bine yakın koynn getirilmistir. 15 Kasım (çelip geçti&t taalde. Knrnm'dan «es çıkmamış, sefnk ve kar da bastınnca koyunlar, telef olmastnr. Tüccarların Ankara'daki Ilgiliiere basvnrması üzerine Esentepe'ye bir heyet gönderilmiştir. Sonanda tüccara, «Iran Hükumeti. alımdan şimdilik vazgeçmiştir. Et ve Balık Rornmn da alım yapamıyacaktır» denilraistir. Kesimde; Iran nnınnda kar altında koynnlarının basınd» beklesen çobanlar . (HA) Türkiye Liseleri arasında yapılan kompozisyon yarışmasınria birincilik kazanan Hatice Tiryaki, Moran Lisesinde arkadaşları arasında. (Fotoğraf: H.A.) Düğme yntan çocuk öldii ANKARA Gülveren Bahçelerüstü semtinde oturan dokuz yaSindaki Atillâ Coçkun, öncekl gece odalarında oynarken bir elbiM düğmesini yutmuştur. Derhal tedavi altına ahnan küçük çocuk, yapılan bütün müdaheleye ragmen dün aabah 61müştür. T H Y'nın bir hostesini kaçırmak istediler tZMtR Türlc Hava Yolları îzmir terminalinde yer hostesi olarak çalışan Z. G. yi, önceki gece otomobil ile kaçırmak istediklerı iddıa edilen, şoför Sadullah Turgut ıle Çetin Ateş isminde 2 lrişi yakalanarak nezaret altına alınmışlardır. Saat 19.30 d» görevine gitmekte olan Z. nin yanında duran bir otomobilden çıkan 2 kişi, kendisınl zorla arabaya bindlrip kaçırmak isterlerken, hostes, Efes oteli önündekl şoförler ile halK tarafından kurtanlmıştır. Daha sonra özel arabalann» atlayarak kaçan mtitecavızler, ge ce motorlu ekipler tarafmdan yakalanmışlardır. IstanbuPun bazı sorunları bir öğrenciye yaradı Istanbul'un su, elektrik ve trafik dertlerinin verdiği zararlan anlata anlata biüremeyız. «Yılda su kadar işgücti, bu kadar benzin heder oluyor. Istanbullnda asap kalmıyor» diye sıralanıp gidçr bu şikâyetler. tşte îstanbullulara zarar veren bu üç dert ilk defa işe yaradı ve bir öğrencinin üç ay süre ile Amerika'ya gitmesini sağladı. Lise son aınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hatice Tiryaki, Dünya Gençlik Formu Teşkilâü tarafından düzenlenen çehircilik konusundaki yarışmaya katılmış ve Türkiye blrincihği kazanmıştı. Moran Lisesi 6 Fen bölümünde burslu olarak okuyan Tiryaki, Amerika'ya hareket etmeden öno« başarı sebebini şoyle anlattı: RETHANLI. (HA) Horoz <Ya;adığnnız şehir' gözümün öbahis doğuşlerınde müşterek nündeydi. Trafik keşmekeşi içindüzen'.eyen Mehmet Pehlivan adeyiz, sulanmız akmaz. elektrikledında bır Iraklı, dunyanın bır rimiz sık sık kesilir. Tabi bu du çok ülkelerınde dolaştıktan sonrumda da şehircilik problemlerinin ra aradığı nitelikte döğüşen Hant irer<;ekIeşm«5İne imkân yoktur. Bühorozunu nihayet Reyhanh'da tün bunları kompozisyonumda bebulunca, iki bin liraya satm al* llrttim. Daha doğrusu yaşantımızı mış, Irak'ta da 150 bin liraya sinaklettlm. Bu gayede de birind gorta ettirmiştir. oldum..» 35 üîkeden giden öğrencilerin a, rasında Amerika'Ja. TürklyeM temsil edecek olan Hatice Tiryaki, ilkokuldan bu yana başarıh bir ögretim geçirmiştir. Okuduğu sınıflarda daima birinci olması do| layısıyle kendisine burs verilen genç kız. Amerika'dan dönüşte, tstanbul'da şehircilik için neler yapılması gerektiği konusunda da bir kompozisyon yazacağını bildirmiştir. Hatice Tiryaki, Amerika'da bulunduğu sırada, oku'.dan izinli sayılacak ve geri döndükten sonra bitirme imtıhanlarına girebilecektir. İstanbul'da veremden öliim oranı yüzbinde I5'e düştü 22. Verem Savaş ve Propaganda Haftası münasebetiyle dün bir basın toplantısı duzenhyen Verem Savaş Derneği îstanbul Şubesi Başkanı Dr. Tevfik Ismail Gökçe' birkaç yıl önce yüzbinde 300 olan veremcTen ölüm oranının, yüzbinde 15'e düstüğünü soviemiştir. İstanbul'da yapılan ulusal verem savaşı programı hakkında bilgi veren Gokçe, bu çalışmalar sonunda yüzde 2 oranında olan veremli sayısının, bugün yuzde 0.9'a düstüğünü belirtmiştir. Dernek Başkanı. 1970 vılında, tstanbul nufusunun tamammın verem taramasından geçirilmiş olacağmı bildirmistir. ^iıııııınııııııııııııuıııııiinııııııiıııııiııııuııiııııınııtııııııııııtıiııiinuifiıitııuiHiııiiııiıııııııtfiııııııtıııııiF/^ Prof. Üstünelin Konferansı Pazar günü saat 15 de Modadaki Lozan Kulübünde, Profesör Besim Üstünel tarafından «Endüstriyel Topluma Geçiş» konulu tartışmalı bir konferana rerilecektir. Giris serbestür. Eğitmenlerin intibakları memurlarınki gibi olmalı Bteler, 1*38 yüında Millî Eğitim Bakanlıgınm Köy Enrtitfllerlnde açtiğı knnlarla efcitmen olarak meznn olup, o t«rihten beri MaarU camlasında feragatle vazife (ören eefakir iuanlaru. 1548 yılmda, ükokul diploman olmıyanlar içln lkinei bir kar* açıldı ve ba kursta muvaffak «lanlara ilkoknl diploman vecilecek, tekrar iynı vazifeferîmUe devam ettlrildik, Bu kursta muvaffak olamıyanlar vazifeden ahndılar. Bi/ler, T I >dayetten berl hlç blr garantimÜE olmadı&ı gibi emeklilik hakkmuz dahi olmadan çok cüz'i iicretlerle (1938'de 1» TL. aylık, 1M8 de 60 TL. aylıkla) vazifelerimize başan ile devam ettik. Nlhayet 1963'te çıkanlan bir kanunla, geçmij hlzmet yılIanndan 10 sene borçlanmak suretiyle emekliliğe hak kazanarak. jreçmlş 24 »enelik hizınete mukabil ancak 10 yılnnuc mzmetten sayılmıj ve bu 10 yılm terfileri de nazara aluıtnadan ük kademe 300 TL. maaşl» asli kadroya Intibak ertirilmiştik. Türklye'de on blnlerce llkokul meznnu aslî kadrolu memur oldağn ve bunlann vazifeye başladıkları tarihten beri terfi ve «neklilikleri muntazaman ijlediği halde, bizler bu kananda maalesef iivey evlât moamelesine tâbi tutulduk. Bu açik haksızliğı her vicdan sahibi açıkça görmektedir. 36. hizmet yıhnı doldurmak üzere olduğumuz halde bireok arkada;ımiz 65 yajım doldurduğu lçin emeklilik hakkından lstifade edemeden Işlerlne son verilmiş ve bu kadar hizmetin karşüiğı hiç btr hak eide edememijlerdir. Bu yüzden tntUıara teşebbns eden ve aklını kaybeden ark»daşlarımıx olmuştur. Bizitn de yaşlarımız 65'e yaklaşmı? olduğundan, 36 yıl raaarif hizmetinde feragatle vazife gördüğümüz halde hiç blr hak elde etmeden kapt dışan edileceğiz. Bizlerin de diğer arkadaşlarunız gibi aytıı h ksızlığa uğramamasnıı sizlerin in(ai ve vicdanuıa havale ediyoruz. 1963 yilında çıkan kanunda öngörülen emekliliğe lt yıl borçlanmak yerine, hiç değilse ilkokul dvplomastnı aldığımız 1948 yılından itibaren borçlanmak suretiyle, keza bu arada geçen hizmet yıllannın terfi durumlarını hesaba katarak yeniden Intibaklanmızın yapılmasım öngörecek blr kanunun siı fayın Bakanımızın teklifiyle, hem sosyal adalet Ukelerinin hem de Anayasa hükmünün yerine getirtlmiş olacajhnı yüklek vicdan ve takdirlerinize arz ederiz. Bursa Eğitmenleri adına Seyit All Sabu, Ali Öıtiirk, Remıi Candefer cumhuriyere melijplur UoJUievi. SokcJi' Döğiiş horozunu 150 bin liraya sigorta ettirdi ANKARA, (Cumhnriyet Büresa) Erol Akçal (AP) ve Ali Şakir Ağanoğlu (CHP), Dışisleri Bakanlığı Bütçesi ile ilgih olarak hazırladıkları raporda, hükumetin bugunkü Kıbns polıtjkasını tenkıt ederek. «Meseleye SB anda, bir TürkTnnan meselesi olarak bakmak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi yiinünden sirmek bizim için pek fa>dalı olmaz. Bu yol, daha çok, Yunanlılara avantaj sajlıyacak bir yol olarak görünmektedir» demişlerdır. 31 sayfalık raporda yeralan görüşlerden bazıları, özetle şu noktalarda toplanmaktadır: «<Tl Nükleer s »hlann yayılmasını yasaklayan anlaşmaya ve onnn mütemmimi olan garantilerine, son olaylar karşısında, memleketimizin bekasının bir teminatı olabi|ece^i »çısından bakmak, en basit tabirle, gaflet olabilir. (2) ABD'nin Vietnam'da hissetmiş olduğu mökellefiyetlerin Batı Avrupa'nın gfivenliği nzerinde olumsuz etkiler uyguladığı kanaatı da Batı dünyasında yer et> ıniştir. (5> Sosyalist uluslar toplnluğanun dokunulmazhğı Ukeai. insan haklan ve halk iradesine dayanan rejimler içindr yaşayan uluslar ve hükumetler Için de büyük Wr endişe kaynağı olacaktır. (i) Çekoslovakya'nnı açık ve haksız işgali sırasında hükumet yetkilllerlnln gSstermiş olduğu teenniyi anlamakta giiçlük çektiğimizi de belirtmeden geçemiyeceAKDENİZ (5) Şimdiki Sovvet yöneticilerlnin AUdeniz'de mevcut kuvvetlerini, kendilerine kafa tutmakta olan Akdeniz'e gahildar komünist memleketlere karşı mı, yoksa durumları sarsıntı geçirebilecek olan Sovyet sempatizanı rejimler lehine mi kullanacaklan hususu hayatı önemi haiz sorular olarak ortaya çıkmaktadır. (Sf Alnifnia'deM A « ( p K ç p Sovvet kıînetleHnîntsrai! ve t ölkelerl arasında çıkabilecek W r çatışmada Arap ülkeleri lehine kTillamlması keyfiyeti de ölkçmiı lçin önem gösterecektir. (T) Simdiki Yunan yöneticHerl ile sağlanacak olan yakınlaşmanın, Kıbns Rum yöneticilerinin davranıslan ttzerinde ne derece etkili olatilecekleri konusunda, bizi nikbinlikten uzaklaştıramaz. Yunan hükumetmden ayn olarak Kıbns rumlan üzerinde dâvalannın çıkmazlığı yönünden tazyikde bulanma yollannın döşünülmesi geTeMr»" Dtşişleri bütçe raporunda Hükömetin Kıbns politlkası tenkid edildi İ 5 3 ŞŞ S = ^ E E Ş Tanker altında öldii Genç bir adam, dün Pendik'te, tanker altında kalarak ean vermistır. 30 yaşındaki tbrahim Çeşme, Abdurrahman Gaıl llkokulu yanmda. caddenin karşı tarafına geçmek Uterken, Mustafa Giray'ın kullandığı tankerin altında kalmıştır. Sanık joför yakalanmıstır. •™" " "S DAHtLtYE MUTEHASSISI V. 1 E. | 1 Ifllılılllıl || 7.24^2.19114.4! J6 55 18 32 7.?«j V 48 12 00 2 31 1 38 5 Ocak Sevval 16 5 40 Yolumuz yarıda İ Trafik polisleri kaldı, çamur § buna karışmaz mı? deryası oldu S E 5 Ş S S 3 S S 5 Ş S S Ş = £ S ~ S ^ ~ E Karaköy'den Şişli ve Kurtulu? ybnlerine kalkan dolmuşlar, Denizcilik Bankası önünden dolanıp ara sokaktan meydana çıkarlar. Sırada beklej'en volcular, bu dolmuşların, bilhassa akşamın sıkışık saatlerinde ve yağmurlu havalarda, o ara sokaktan dolu olarak çıktıklannı hayretle gbrürler. Kuyruklarda yarım saati bulan bekleme boçunadır: 125 yerine 250 kuruş vermek imkânı olsn bazı «açıkgöz» ve fakat kit!e şuuruna varmamış pek sayın vatandaşlanmız. bu suretle çıft tarife ile evlerine dönerler. Ve bunu oralarda sözde vazifeli trafik rnemurlan da billr ve fakat nedense bu duraklara hiç yanaşmazlar. Bu halkın hakkını verecek bir trafik idareoisi yok mu acaba tstanbul'da? Kamber Şenara Ordu ili Aziziye ve Zaferi Mil lî Mahallesi sâklnleriyiz; Belediye bundan bir öuçuk ay evvel Aziziye mahallesi Furtun sokağını ve devamı olan Zaferi Milli Mahallesi Kurtulu? Cadde sinin bir kısmını söktilrdfl eskl beyaz taslan baska yerlere gö türdü ve Furtun «okağımn bir kısmını yaptıktan «onra gerisini yapmadan bıraktı. Şimdi ise bizler çamur deryasında vüzmekteyiz, dahası var Bu yol Zaferi Milli Mahallerinin te arazöz yoludur, Allah gös termesin bir yangın olsa itfaiye gelemiyecefiinclen Beledive yan gını söndürme yerlne sadece «ey redecektir. Durumun ilgililere duyurulma gını eazetenizden rlca ederiz. Aziziye ve Zaferi MİİM Maballesl sSkinlerl Okuma odası kahve oldu | Denizli'nin bir | yurdu yok E S E S E Ş Ş 5 E Ş S S E E 5 S E H E Buler memleketimlz olan Denizliden okumak için Ankaraya geldık. Baktık ki ka'.acak yer vok, Manısa Yurduna a>"rta 75 üra ödeyerek gırdik. C§er biz Manisalı olraus olsavdık bu fiat 10 lıra olacaktı. îîte o zaman aniadık Denizlinin ilei^izlismi Ufak bir şehir nlan NıSdenın veva Yo?ea1ırı dahi bır yurdu var Ankarada Fakat bizim Denizlinin ar«a5i V T * ılgisizlikten binası vapılmı vor. Hergün cncuklar üzcrinrte top oynuyorlar. Bak«lım bu hal ne zaraana k & dar siirecek.. tsmail At»r vr S arkadafi ÇAL/BEKtLLİ Taksim isıraseMleı Cad. Orman îşletmeleri bir devlet = teşekkülüdür. Devletin en önem E ni/6. Tel: 44 5514. Her gün li görevlerinden biri de vatanda S (15 • 18 Alman Hastanesi yanı) şm güven ve eraniyetinl sağla = maktır. Durum bu hal lken, biz E •••••••••••»»•••••* » » • • • • • • • • • • • = •» » » » • • • • • • • ler îskenderun'un yakınma dü = şen Sarısekl köyü saklnleri ola = rak bu işletmeden çok şikâyetçi E yiz. Sebebi; köyün doguauıda Ş büyük ve dik dağlar uzanmakta ^ dır. Bu dağlann arasından de E • Sinenicia.nda PAZARTESİ matınelerden itibaren son rin ve geniş bir su ystağı köyü ş 30 yılın en büyük komedyenlennin iştirak ettiği ikiye bölerek denize dökülmek ^ muazzam komedi tedir. 960 senesinden evvel bu de E re şiddetli yağmur sulanyla ka = bardığı zaman köye yayılıp hlç S (It's a mad mad mad world) bir zaman geçit vermemekte idi. z: • Renkli Sinemaskop Ne yazık kl, 960 dan bu yana, E SPENCER TRACY MİCKEY ROONEY " > Orman tşletmeleri dağda bangi = çeşit agaç varsa tamamen temiz • MİLTON BERLE leyip dağlan lyice çıplaklaştınp E Bu filme mahsus seanslar: 12 3 6 9.19 toprak ve ta? yığım hallne getirdi = ÇEMBERLİTAŞ 956 seneslnin eylul ayında nızlı = • S AFA K yafan yağmur sulanyla afaçsız E I P E K kalan dağlann, taşı toprağı de s Sinemasında Sinemasında • reye dolarak büyük bir sel biri = ÇILGIN DÜNTA LAVETLt KADIN kıntisi köyü tamamen felce uğ E NATALİE WOOD • ratmıştır. 50 evin yıkılması ve £ Renkli Tflrkçe Renkli Türkçe iki kişinin ölümüne sebep olmuş S PAZARTESt ÇARŞAMBA tur. Bundan maada 2 seneden be ~ = rl defalarca tekerrür edip, vatan S ••••»»••»••»' '»•4»»»••••••••• »•••••••••••••• daşı perişan etmiştir. S Reklâmcüık: 18/196 Şimdi Ugililerden rlca edlyo = ruz: Artık bu orman kesimine E son verilsin de geri kalan taze = fidanlar büyUdUğunde gelecek ne = sillerimizl perişan etmesin. Say E güanmla. S AH Kavar = SanseH kSyfi • İskendernn E Onlversltamlz Turtlar MUdUrlUğUne blr Veznedar • Mubasebe Memunı alınacaktır. Isteklilerüı: 1 Lisa veya muadlll meslek okulu mezuntı olmalan, 2 Hesap, vezne lslerinde asgarl beş yıllık tecrübe saBeykoz îlçe«:lne Bajll Ana = hibl olmalan şarttır. dolu Feneri Köyündeki Okuma 3 Yirml bin liralık kefalet mektuöu vermesl. Odası 100 liradan kiraya veriî S mek juretivle Kahvehane olarak 3 Müracaatçılann Onlversitemlz Personel Müdürlüğünden »ruhsat dahl almadan İJİetilmek Ç lacaklan müracaat formlarını doldurarak en geç 11/1/1969 tedir. = cumartesl günü saat 13.00 e kadar iade etmelerl ve 13/1/1969 Okuma Odalarında ticsret ~ pazartesi günü saat 14.00 de yapılacak lmtihanda nazır buyapılamıyacagı için bir kaç ye E lunmalan rlca olunur. re sikâyet ettlm. îstediğim ne 3 (Basm: A. 1706729861/183) ticeyl alamadım. Gazetenlz va S sıtasiyle yüksek merciler» du E yurulmaıını rlca ederim. E tstm ve adres mahfnz ~ Orman İşlelmeleri | işlediği cinayelin farkında mı? = 1" Dr. Kâmran Şenel 10.000 lira kazanıyor! Ehliyetiniz varsa siz de L'niroyal lâstiklennin uBılfn Şofor Kazanıvor* programına iştirak ederek r\inize 10.000 lira götürebilirsiniz! "Bilen Şoför Kazanıyor'" prosramına katılabılmek için isminizı, a<Jre«inizi, yaşınızı, halen hangi tip vasıta kullandığımzı ve kaç yıllık şofor; oldupunuzu yazarak "Bilen Şoför Kazanıvor P.K. 591lstanbul" adresine müracaat edirıiz? Türkiye Radyolanndanö "Bilen. Şoför Kazanıyor" programını, takip edıniz. \ ayın gün ve saatleri şöylfdir: Bilen soför ı: İ YENİMELEK ÇILGIN DÜNYA DDY işçileriyle yeıtt Toplu Sözleşme imzalandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TC.D.D. üe Demiryollar işçileri Federasyonu arasmda 35.000 kişiyi kapsayan toplu sözleşme, dün törenle imzalanmıştır. Üç yıl sureyle imzalanan toplu sözleşme ile işçilere iaşe bedeü, gece çalışma raunzam ücreti, pazar çalışmalan ve harcırah yövmiyelerinde uygun sartlar sağlanmıştır. Dünkü törende T.C.D.D. Genel Müdürü, D.Y.F. . İş Federasyonu Başkanı ile Ulaştırma ve Çalışma Bakanları birer konuşma yapmiîlardır. 25 bin tıitiin işcisi zam aldı tZMİR Türkiye tüm Gıdatş Sendıkası ile Türkiye Tütun lşletmelen îşverenleri Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle. tzmır'de çalışan 25 bin tütün ışçisinin günlük ücretlerine 36 Ura arasmda zam yapılmışhr. Orta Doğu Teknik Üniversüesi Reklörlüğünden: | | lstanbul Radyosu : Her Ânkara Radyosu: Her Çukurova Radyosu: Her tzmir Radyosu: Her Erzurum Radyosu: Her PazarteM saat Sah saat Pazartesi saat Pazar saat Pazar saat 18:20'de 18:30'da 18:45'de 18:45'de 18:45'de Soypn yapan muhtar ile iki 05:1u tevkif edildi Belediye nerede? Tesvlkiye Ihlamur Tolnnnn denlz yönünde, asfalt ve gecekondu mahallesi arasında, ÎETT'ye ait arsadan yukansı daimî bir çöp rezervuan haline gelell blr yılı geçtl. tkl yanındaki sırtlann apartman ve evlerle kaplı bulundugu, blnlerce ailenin barmdıği bu cöp vâdlsl aynı ınmanda her gece sayısız basibo; köpeğln mekânıdır ve sabaha kadar siiren havlamalardan istirahat ve uyvımak imkânı kalmamıştır. Bu durumu aylardır pek çok kisi defalarca Besikta; Beledlyesine haberlemls. «Bakanz, ederiz > ?ihi ba;tansavTnn cevaplardan hlchir ^onuç alınmamıştır. İieililerden ve özelHkle hir heklm olan Sann Belediye Baskamndan hemen harekete eecHme«lni, sehrin görüniisü bakıntından ton derec iptldal olan bo sajhk v« sinir bozucu durum» lon verllmeslni dlllyomz. D. OÜNDÜZ Tefrfldye Dilamnr Toin No: M Ham ve Siiblime Naftalin Satılacaklır Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: üç ömiirlü lastik Manajans: 25 177 UNIROYAL İSKENDERUN, (HA) Antakya'ya bağlı Harbiye bucağınm Esenbulak köyimden fbrahim Elmacı, Savcılığa verdiği bır dilekçede, sabahm erken saatlerırde yüzünü yıkamak üzere kövün yanmda bulunan Kazçayına gıttiğini. dönüşte köy muhtan Hüsamettin Altında* ile ogulları Nasrettin ve Suphi tarafından volunun kesüdıginı ve b:n lirasmın zorla alındığını ihbar etmiştir. Olaya el koyan Savcılık, muhtar ile iki oğlunu tevkif etmiştir 1 Mü>sse?em'z Koe Pabrlkalannda istihsal edilen ham TB süblime tpu) ve kompnme) naftalin serbest tekltf alınmak «mtetiyle satılacaktır. 2 Asgar! lü (on) tonluk talepler kabul edilmekte olup, isteklıler beheı ton İÇIB 100, (yüz) TL. teminat vermeye mecburdurlar. 3 Kap alıciva ait olmak Uzere fabrika teslimi satılacak ham Te süblı vıe naftaltn; satm almak ıstıyen ısteklilerin tallp oldu «n miktarlfın, fiyatlarıru ve tesüm alma tarihlerini t»n>jnatlan İle bırlikte en geç 18 Ocak 1969 cumartesl gUnüne kadar Zonguldakta Müessesemız Ticaret Mateıy»h MüdilrlUğünç bildirmelen rıca olunar 4 MUessesemız diledifi miktarlarda bağlantı yapmakta serbeat olup talebe (före teslimat tarihlerini tesbite verkilidlr YEFAT Tek lnnncı dürüstlük ol«n Havagazı Tesisafçıiarına I.E.T.T. ümum Müdürlilğlinden: Havagazı tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı, 7 Mart 1969 cuma gunü saat 14 00 de yapılacaktır. İlgililerin, talimatnamede bildirilen vesaik, resm! tasdikli ve fotoğraflı nflfus cüzdanlan suretleriyle t^rlikte. yazılı olarak en geç, 17 Şubat 1969 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar. Umum Müdürlüge müracaat etmeleri ilân olunur 'Basın: 29893/186> Ali Haydar Darya\ni7 Ankara Mevkl Hastane.'inde bu dün>adan ayrılmiîtır. Yakın iig'krini esirpemfyen meflekda'. • larımıza te^ekkur eder. Pazartesi gini'ı toprağa verileceiinı duyururuz. DARTAVl'Z'iaf 3tm JİU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle