19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bahtsız bir çocuktu... •EVLENMEK STİYORUM.DA 'ETEB r ALK rACK .EAIMON k'E Cumhuriyel 5 Ocak 1930 tarihli Cumhuriyet'ten \LAtNE .IAY Maria Montez'in1 Yetim Kızı... Siıe birisi Tina Aumon'.'u tanır TTHMTIIT diy« Kolayca «Evet» diyemezsüıız.. Ama tutup, Maria Montez adını duyup dujtnadıgınızı araştırsa alacağı cevap rautlaka «Evet» olacaktır.. Bu, bir zamanların muhteşem kadınının hiç bir fiimini hatırlamasanız bile, onun trajik ölümü mutlaka gözlerinızin onüne gelecektir. Işte, adını ilk okuduğunuz Eaman birden bulup çıkartamadığmız Tiruı Aumont, Maria Montez"in yetim kızı... 5.5 yaşındayken kaybetmişti annesini Ttna. Bahtsır bir çocukluk oldu onunkisi.. Genç kızlığında ise yalnrz bir insandı.. Yaptığı ovlilik basanlı olmadı.. Trajik bir doğum yaptı.. Ve onu bilınen son tâkıp etti.. Boşanma.. Ana mesleğıne atılmak neden sonra aklına geldi.. Zor bir başlangıç onu beklıyordu.. Onu çeken de, işte işin bu zor yanı oldu Bugün genç kızlara •Gunumuzün Kızı» dıye onu omek gösteriyorlar.. Fılim yapımcı lann aklına. şımdi artık Catherıne Spaak'ler, Romına Power'ler, Juhe Chnstıe'ler, Jane Fonda ve Mireille Darc'lardan 5nce geliyor Tina Aumont adı.. Berlinde dehşet Atilla DORSAY (Qufu>r Meraoraodam) Tönetmen: Michael ANDERSON Oyuncular: George Segal . Senta Berjer Alec Gnbıea Ma* Von Sydow. Renkll bir Rank flhnl (FÎTAŞ, ŞANT>A) •Berltn'de DehseU, Batı Almanya'da gittikçe güçlenen bir Nazi 8r «fltunun merkezini ve elebaşlannı bulmak için Berlin'e gonderılen bir Ingiliz casusunun serüvenini hikâye etmektedir. Casus Quiller (George Segal) görevini başarmakta ve orgütün eiebaşlan yakalanmaktadır. Ne var ki sorun bununla bttmemektedir elbette. . Zıra gerçekten de son yıllarda Altnanyada gittikçe yayıldığı ve güç kazandığı bılinen Yeni Nazi hareketi, sadece birkaç şovenist fanatığe dayanıyor değildir. Savaştan 20 küsur yıl sonra hâlâ bolünmüş bir ulke olmanın, iki blok arasmdaki sürtüsme ve pazarhklarda hâîâ baş kozlardan biri olmanın ve gerçekleştirilen inanılmaz ekonomik kalkınma paralejinde bir siyasal istikrara ve bütunluğe erışememenın verdıği kompleksler dolayısıyla, gerçek birer Nazi olmamakla birlikte boyle bir harekete duygusal yönden bağlanan ve inanan yüzbinlerce Almamn varlığıdır esas problem... Ve fılmin son bölümü, Quiller'in başarısuıa rağ men bu esas sorunu düşündürücü bir biçinıde vurgulamakta ve birkaç elebaşının yakalanmasıyla sorunun çözumlenmediğini duyurmaktadır... Değindiği aktüel konunun önerai dışmda, sınema yönünden «Berlin'de Dehşet», son yıllardaki «gerçekci casuslok filmi. türünun soylu bir ömeği olarak nitelenebılir. Yonetmen Anderson, biraz ağır, ama sağlam bir sinema dıliyle anlattığı hıkâyeyi bir hayli inandıncı kılabilraektedJr... ü Günün kızı: Tina Aumont ANNE BABASININ ARTIK ÜRKÜTMÜYOR Üne doğru Sinema dünyasırun ünlü isimlerinden Darryl Zanuckla taruşıyordu.. tlk filmi Alain Delon re Dean Martin'Ie blr «Westem» oldu.. Daha sonra cModesty Blaise« de küçük bir rol.. Boşanmak kaçımlmas olmu^tu artık.. Hayatta, diyor Tina, yalrm olmamız gereken devirler vardır. Bunun bana zevk verdığini sanmaym.. Olsa olsa yaşamamı rnumkun kılıyor.. Yaşamak deyimıne ben, canımın istediği vere gidebilmek, canımın istediğiyle sevışebilmek anlanıını vermiyorum . Aksıne, bu bana sorumluluklanmı hatırlatan, ciddi çalışmamı gerektiren bir ikaz oluyor cAnnem Maria Montez öldiiğü zaman 5.5 yaşındaydım. Bana hiç birşey söylememişlerdi. Beni yalnız bırakıp gitliğini sanmıştjm. Sonra gerreği anladım. Cocukluğıunda, babamı da çck gormedim yanımda. Filimler çeviriyor, tiyatro turnclerine katılıyordu. Sık sık değiştirilen evler arasında bahtsız bir kfiç^ik çoruktum ben...» Hayat pahalılıgı Ticaret Odasının bır senelık hayat pahalılıgı hakkınrîa yaptığı istatistik tamamlanmıştır. Bu istatistik bundan 16 sene oncesine gore yuz kuruşla etde edilen hayat mikyaa olarak kullanılmıştır. Buna bakılınca arkada bıraktığımız senenin Martı en pahalı ay olarak gorülmekte ve yüze nazaran 1542 rakamile lfnde edilmektedir ki eşya ve gıda maddeleri fiyatlan 15 kereden daha fazla pahalıhğa gırılmış ol dufiu açıklanmı? Bulunuvor demektir. En zivade artış ev kira larındadır. Kıralar eskisine r.aza ran 18 mislinden fazladır. M. Pangalos Şehrimlzde bulunan eskl Yun»n Cumhurbaşkanı M. Pangalos, on yedi sene evvel kocası ölen bir Türk hanımı ile evhdır. Bir müddet daha şehrimizde kal dıktan sonra Atinay» gldecek tir. Burada yazmakta olduğu H tabı ile meşguldur. Bu kitap, son Yunanıstan olaylannı anlat maktadır. Kıtabın Yunaniitanda büyuk bır hareket uyandır» ca'ına muhakkak nazan lîe ba kılmaktadır. • Rasathaneden bildirildiğin» göre bugun kar vagacaktır. • Son yedı sene ıçinde anavatana goçenlerın goçmen sayı5i 463,534 e yükselmışür. • Türkıye hakkında tetkiklerde bulunan M. YanSen adm da bır Çin dıplomatı Istanbul Ünıversitesıne 300 cilt ki tap hediye etmıştir. • 1930 senesi nüfus »syıml İçin sokak isimlerinin ıleğiimesi gerektiğinden bu yoldaki ça hşmalar «ona ertnek üzeredir. • Yapılan lncelemelere göre Bursa kumaşlarının Avrupa kurnaşlanndan daha üstun ol duğu anlaşılmıştır. 5,5 yaşında bir yetim Bugün artık. diyor Tina, Annera Maria Montez'in, babam Jean Pierre Aumont'nn adlan beni blr göl ge gibi izlemiyor 5^ yaşmdaydım O ölduğünde.. Bana hiç bir şey söy lememişlerdi.. Beni yalnız bırakıp gittiğini sanmıştım.. Sonra gerçeği anladım.. Çocukluğumda. babamı da çok görmedim >anımda.. Filiınler çeviriyor, Tiyatro turnelerine ka tılıyordu.. Sık sık değiştirilen evler arasında bahtsız bir küçük çocuktum ben... Genç kızlığına gelince.. Hayatırun o devresini de pek hayırla anmıyor Tina.. «Babam Marisa Pavan ile evlenmişti.. Üvey annemle Reçinemedim.. Paris'te ve Isviçre'de yatıh okullann hiçbirisine ısınamadım. Birlikte okuduğum arkadaşlar; hırçın, »aygısız ve saldırgandılar. Buna okul yöneticilerinin ilgisizliği de eklenince sabah akşam kavfa rden bir kız oldum çıktım..» Onbeş yaşma kadar sürdü bu seruven.. Sonra yuvaya döndü.. Yuva, herhalde bambaşka bir şey olmalıydı.. Veya o sıralarda o öyle düşünüj'ordu . Üvey annesiyle gene geçınemedi. Aüe içınde bir sonın olmaya devam etti.. Herkesin kendisinden nefret ettigi kanısı yureğine saplanıp kalrrustı.. Onu bır türlü silip atamadı.. Hattâ kendisine gece dışan çıkışı yasaklayan üvey annesinin tiyatroya gıttigi bir gece, onun elbıse dolabını makasla açarak hutun tuvaletierinl parça parça etti.. di.. Bir çocuk bekliyordu.. BUtün dikkatini buna verdi Tina.. Güzel bir çocuğu olsun istiyordu.. Ne dedılerse yaptı, doktorlan.. Hamıleligi normal geçti.. Ama oğlunun doğuşuna sevinemedi Tma.. Kemiksiz yavru gelışememişti bile.. Ancak 5 dakika yaşayabildı. ' Herşejin haksiî ve anlamsıı gönindüğü blr devrede aldı çalışma kararını.. Ana, baba ve kocasının içmde yaşadığı çevre onu da çektı.. BULMACA 8 9 1 O 1 H 2l3f.t516 Evlenmek istiyorum (Lnvvr..) Yonetmen: Cllve DONNER Oyuncular: Jack Lenunon Peter Falk Elatne May. Renkll bir Colnmbla filml (KONAK, SARAYDA) «Evlenmek tsüyorum.. blıde <Aşşşşk> adıyla oynanmıs olan Murray Schisgal'in sahne eserinden alınmıj bir koraedi . Bir hayll değifik ve dzgün karakterleri olan, hattâ bugünkü toplumsal değer ve ölçülerimize jfbre «dengesiz» ve •acaip» olarak niteiendirilebilecek 3 lnmnm kahramanlarını olu$turdnpu bir garip ajk öykiısu bn . Aşk, evUlik ve arada da toplum değerlerl üzerine yer jer ilginç ve keskin alaylar, srizler var. Filmi Cüve Donner yönetmiş.. Sezon başında «Evlen mekten korkuyorum VFhat's new pussycaU adlı komedisini gordüffümüz Donner... Kişilerin değisik karakterleri. bir cins «psıkanalıtik komedi. nıeraklısı olan Donner için biçilmiş kaftan .. Sonuç: Satir'le Grotesk, tajlamayla bayagılık arasında gidip gelen orta balli bir filim. AÇIKLAMA Geçen haftaki «Jivaeo» elfstirmemizde slt yazıların yetersizlik ve eksikliğinden soz ederken knllandığımıı ban kelimelerin, filmle ilgill olanları fücendirmis oldugtımı öirendik. Bn kelimelerin. elbette ki, kcndilerini tanımadıÇımız mevzubahls kişilerin «abıslanna sit olmadıfını belirtmek isteriı. A. D. Tina bugun artık filim yapımcıları içııı gunün kızını temsil eden bir yıldızdır. Fotoğrafta, onu Hint usulü döşenmiş evinde görüyorsunuı. bir şey söylemedi.. «Dilediğin şeyi yap.. Onunla evlenmek istiyorsan evlen.. Seni tutan yok..» Evden uzaklaştnak ve sadece beni düşünen bîr erkeğe sahip olmak için evlenmek istiyordum.. Evliliçimizin mükemmel bir şey Olaca&ına. (nancım tamdı.. Yuvamda, er işleriyle meşırul guzel yemekler yapan, kocasının dn nüşünü bekleyen bir kadın olarak kalmak istiyordum ben.. F.\cilik oynayan çocuklar kadar raııt luydum.. Kocamın diişunceleri farklıydı.. Vadim ve arkadaşlarının jrrupundandı.. Ve arkadaşları onun için her şeyden önemli\di.» ven. Sonra evliliğe anlam katan bir müjdeyi kocasına haber ver Sona eren çocukluk Onbeş ya.şında, diyor Tina, kısa saçlı bir kız çocu;u idiro Kemiksiz bir çocuk B;r stlre devam etti bu serü Tına \e thrıstian Marquand evlendikleri çun.. Bir yanda genç kızın babası Jean Pierre Aumont öbür yanda Roger Vâdim. İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERAS1 FRANZ LEHAR TEBESSÜMLER DSYARI SON HAFTA Not: 11 Ocak 1969 tarıhli son temsile kadar bıletler satılmaktadır. BALE TEMSİLLERİ Sihirli Gece (C. Gounod) (B. Asaf) Tma, arkadaşı reesam Frederic Pardo ile blr toplantıda.. ama onaitı yaşında genç blr kadın oldum.. Bu gelışımine babasının arkadaşı Christıan Marquand'a olan aşkı sebep oldu.. Onu, kardeşi Serge'i ve beş fcız kardeşini uzun zamandan beri tanryordum zaten.. Bir genç kız için, kendisinden daha yaşlı bir erkek için bir şeyler ifade edebilmek, ona evet veya hayır diyebilmek insanı ne denli mutlu kılar bilemezsiniz. Christian, o kadar jriizeldi ki.. Babam. her zaman söylediklerinin dışında Bahçesaray Çeşınesi Kuğunun Dansı (P. Çaykovski) Orkestra Şefi: Bale Empresyonlan (A. Pnnchielli) George Makdonsky Rejı ve Koreografı: Pino Trost XOT: 16 ve 18 Ocak 1969 tanhli temsıllere (Bale) aıt bıletler 6 Ocak Pazartesi günü saat 12 de satışa çıkarılacaktır. (Basın: 10038 '189' (968/3114' Bir borçtan dolayı hacızlı olup. açık artııma sureti ile satılmasırid koiar venlen ve bilcurale tesısat \e nakıl raasrafları satış bedelı harıcınde mıışteu tarafından odenmek kayıt \e şart; < :1e Binka'ar Caddo^inde := imal olunan 5000 lira değerde bulunan 49 8i 65 nolu telefonun bıımcı açık artın.ası 10 1.1969 cuma îünu «Rit 11 30'dan 12'ye kadar Belcdıye Meza; tslen Sandaı Bed^lenı Muz^vede Salunu'nda cıa olunac^ktır. Bıı.ncı arttırmada muh^oımen kr'"netın yuzde NetTiış beşını bulnıaz. veya hıç alıcı zuhur etrpodıri takdırde 11 1 1969 cumartesi giınü aynı mahal ve aynı saalte yapılacak 'kincı + arttırma net.cci mezkür teıefo^ıın .ıntifd ha KI enc >k arttııan alıpl.sme ıhale oıjnacaktır Tellâ'ıye rOji^.. u ihale hedelınden ödenecektir. fhale pulu muşterive »H nlun iuzumıu bılgi dosvadar alınabileceği gibı istevene lîfl kurus' JK po'ta pıı'u gonderıldıöınde bıM.nl°cek isim ve adrese şartnameden bir ornesınin gonderıleceğı. talıpl e m beılı pnn ve saatlerde mahallinr'p hazır bıılunacak memura ,aracaatları jn olunu^ 2.11969 7 NCİ İCRA MEMURC (Basın: 53188) 7 n c i İtra Memurîujjundan: TELEFO.V İNTtFA HAKKI SATIŞ İLÂNI Gelin, yüksek öğrenım yapau fakir öğrencilere aittir Cumhurıvet 180 DOKTOR TAKVtMt &LINIİ Mustafa özdüer Muayene saati: Her cün 15 ten sonra Tel: 27 38 40 Lâlelı Mesıhpaşa Cad .Vo 12 AKSAKAÎ SOYADI TASHİHİ Evnjp As. Bırmcı Hukuk Hâkirnliğinın 968'579 Esa5 ve 968'553 sayılı kararile AKAN* olan sovadumn OKAN' o'arak deöştırdik. Fevılje AKAN A>«el AKAN (Cumhuriyet: 200) Metre»" Pazarte>;i narlc neı gece 21.15 Çarsamca; Cumartest; Pazaı 15 00 te : Allan Kannda» Top.) (Oraloglu Tiyatrosn'ndı (497583) «Kanlı Nlsâr. Çarşamba Çarj 18; ÇORBAMDAKİ KFZ: Cuma 21.15: Cumartest 15; 21,15 tSTANBUL TIYATKOîsU: (442236) AS' (360050) Maceralu Kınlı KÖPEK K1RP1C1S1: Pazartesl haATLANTİK: (55437») Ayjem AS: (476315) Doktor rlç her gün 21..15: Çar?araba: CuCELTKTAŞ: (533507) Kadın AsU (Ömer ŞerU) martesl; Pszar 15,00 te matin» l'nutmaz DfŞİ GAZOZ Vslnı? Cumarteıl; EFES (363763) Blr Yax Yagmara Paaar 18.15 P. tesl 21.15 FFZ4: (3637(13) Fund. ATLAS: (440S35) Elveda Bebefrira KADIKOY: (364924) Karanlıta Ka OENAK: (49.1109) «K1RAT». Pazar DÜNVA: (499ÎS1) Doktor Jlvayo hariç her gun 18.15: P.tesi Jl 1*, dar BeHe ERKOÇ: (470732) Kara Sevd» Cuma 15 ve 18 KENT: (369612) Doktor Jlvaf* GIRFL: (470394.) Cemile LÂLE: (365186) Gece Ornnn KADIKÖT tL: Ya Beni öpersin. FITAS: (490166) Berlin Dehşet I OPER 4 (360821) Cemile Cuma 2130, C.tesi 17, 21.30, «HafCindc • • • • • • • • '»•••••»»••»••• • • • • • • » ÖZF.N: (3«1»94) Unm İntflnm Gfln•••••••••••^ ta Sonu» Salı, Çarşamba, Perleri rNCI: (4S4595) Fıınd» şembe, Pazar 21.30 Çarşamba, PaKENT: (477762) Elvedı Bebetlm GENÇ MAKİNA MÜHENDİSLERİ • RFKS (360H2) noktoı Jivs^o zar 17. KKKVAN: (4X0423) Cemile SI.VJMA 63: (5510S4) Nejeli Gençler KADIKÖT OPERA: (360821) Ba> İLERLEME İMKÂMLARI, KONAK: (483606) Evlenmek tsti SUNAR: (365030) Kırmızı Gfll ve bakau ve üşagı» her akşam ycnun Hitler 21J0 Çar C tesl. Pazar 1830 LF"VENT: (635539) Kitiblm SÜREYAA: (360682) Btr Kolrukta J dadır. da Lt'KS (440380) Fnnda Ki?l KENT OYUNCULAıU: (47J634) RÜYA: (445457) Abbase Sultan HAMLET» P bariç «.15: C«r». SITE: (476947) Doktor Jivago • CAZİP MUHENÜİSLIK KONLLARI C.tesl; Pazu 15 te SARAY: (441656) Evlenmek İstlyo. KARACA TTYATRO: (445402) DIŞ ÜLKELERDE STAJ IMKANLARI ruın AKSARAI KCÇÜK OPERA: (Z1S7Î2) cAdamını Bul» P.tesi harlç her TATMİNKAR tCRET ve İŞ E3IMTETÎ SUAT PARK: (4Tgl*«) FinuU; Halk Ovuncuları. Dtrri •üleyman »kşam 22.30. Azlz Basmacı . KePazartesl h«ric ber «On 18 »• Pranga MaJıtumu • Proje bürolanmızda • Ticari Teknik Servislerinan Büke Dell Dolu ^.Operet) 21 İS ŞAK: (486792) Bfrllnde Dehjet P.tesi harlç ner gece 18.15 Pazar mizde • Konstrüksivon büromuzda • ŞantıveleTAN: (4S0740) Ölüme Talnız O«15; F.tesi 21.30 ALKAZAR: Ayleı reray TlratroMi: rimızde ve Ankara Şubemizde ver alabılırsıniz. denler (447493) .YnmDrla» Çarj. Cuma P K. 25 RAMİ'YE 15 OCAK ÇARŞAMBAYA KADAR YATAVVZ: «93678) Kadın Aılm O18 15; 21.15; C.tesl; 15. S1.1S P»zar KÜCÜK SAHNE: (495652) MaZINIZ, 22 Ocak Çarşambaya kadar mutlaka cevap alanutmaz 15, 18.15, 21.15 ' cap OOnoğln Toplulu£n <RaYEN1 AR: (496472) Meyd«n Okncaksınız. fadan» Pazartesl hariç her geARENA ULVI URA2 TnrATROSU: ranlar ce 21.15; Çarsamba: Cumartesi (498419) ITam Hrnn Şaralop: rENI ATLAS: (4S6502) CemlU Pazar maöne 11 Her gün 21.15; ÇarsamDa; CuYENİ MELEK (U42S9) Doktor /lmartesi; Pazar 15.15te KÜÇÜK rlYATKO (KrrtT fner) KT.tMA AZAK TfYATROSU: (Ajlı Çorbam) (279872) Arsın MaJ Alan 21J0: (226246) P.tesi harlç 21.15; CarC.tesi, Pszaı 15J0 tamba. C.tesl; Fszar 18.15 ORTA OYT*NCULARRJ 472682 •Düm • • • • • • • •• »•• »»^ • • • • • • • » •» » •»» bürdÜTibelek kıı Jaklin Alında BAKIRKOY rİYATROSU: (715M9) Knçanmı» üç oynn biıdra P. tesl Clci Yenn Pazarteti haıic 2115. Moran: 36/202 ALEMDAR: (2236SJ) Bej Atejü Kahiiiç 21.15 C. tesi Pazar 1915 Pazar lî'te dın Oç MAYMUN KABAKK OVUNttlBULVAK (214892ı VanJ S ı n trLAR1: (4969951 «Şehvet Knrbanı AYDIN: (21525S) Plrarl fcadaşlan «Bek&r Bitiı Sevket» Pazartesl barlç her geAYSU: (211917) Kar» Sevda Pazartesl öarlç her gfln 81.1S1. ce 21.15; C.tesl 18.15 Çarşamba CumartesL Pazar maBULVAR: (213578) Pnnda 9EBİK I+YATROLARI (Tepcbaji) Kullanılmamış veya az fcullanılmış Müracaaf P».KTAŞ ttn« 18.15 GfNEŞ: (216140) Meyd«n OkuTMl(442157) cA HA. P««r, P tes) PAMUK TİCARET ve SANAYİ A.Ş. Tel: 27 20 57 lar BOYÜK: (277188) N. UTgnı ToploÇars, Cuma 21, Pızar 15 30 Inlro) >Pıdljalıın> Cok fa;«> OSKÜDAR: (JS5511) KBselMSi İlâncıhk: 681/192 Gt'NDES: (277186) DıjanUH A SaJı DaıIç het gec* 21.30 Çarjarodam Cuma hartc het eun 2100 ba. Cumsrtes! Pa'aT mat'ne ısoo Pazaı matlne 15.30 İPEK: (222513) Berinde Dehşrt TTYATRO KLLL'P. (227277) CemUe; 5 Atejli DEVEKUŞU KABARE ki» Salı ha PATtB: <Blı Gelln Geldl» Pazartesl •Bu ŞehrI İştanbul Türkiye'de Tıbbi Müstahzar AJemmi Önönuze Seren tuırtç beı gece 21 00de Pazaı Kadın rlç 21.30. ç»rj. Ctert Pnzar 1830 matlne lS.SO'da Tek Kitap, Doktor ve Eczacının BekİPdigi MARM4KA: (22.1860) Avrnpa A DORMEN: (443663ı «Şeytanın O BARBİYB (47057C) Ay Barhı Heı juıın. Salı; Çarş; Per 18 15; teşleı Içinde gün 21; Pazu 15.30 Î1.15 »Derin M»vi Deniz. Cu 8EHİH OPBBAS1 (44795S) rKBISSRENK: (211525) Elvrda Beb«glm ma C tesl; Pazar 15 15; P tesl ŞAFAK: (222513) Doktoı livtgo SÜMLKR OtYAR] (Operet) Salı SIK: (223542) Funda 18 15; 21.15: «Eskl Çaırlar BarFiatı: 60 TL. ödemeli gönderilir. sast 18 de (TenzüıCı). Persem&e MFLEK: (21SS76) Kadın AJİa ü dak Oldu* Cu; C tnl; Pazar uat M de Cumarted ea»« U de Ya.nnlayad: Yavuzalp Tayınları. Azml Yaviızalp ntıtmu U, a,15. TKNİ KOMEDt: (f 40449) AYNACagaloglu, Sağlık MOdürlöeü karşısı Ortaklar Han NtLGCN: (2111M) CcmU* BOZ KADI8L SsJı barl« II; •EPGÜLER TtYATBOSU (Oralofla Kat: 3 No 21 Tel: 27 3a 92 İştanbul ATLAtiTtK. (M*J7t) Paaar 1550. T l t t o « T «Klnlık SINEMALAR BEYOĞLU YENİ (Bakırkov): (216826) Fun • da; Kadın Duşmanı YENİ: (225892) Doktor Jlvago KADIKÖY 8oldan «aga: 1 Kllitlert aç sl Ulaştıran. 18 Canlılann maya yarayan ucu eğri, sıvrı. in ifrazatı Soru zamirl Meydan ce uzun bir dçnjir çubuk Sgmer Sonuna blr harf gclirşe dılek anveya eyerin öne kaymasına ır.anl latan cümlelerin başma getirileVlmaJt içis hayvarun arka ayakla rek «Ns olurdu» gibt pişmanlılc rının kaba etleri üzerinden geçi anlatır. rılen kayış. 2 Avuç içi Gü Yukandan aşağıya: 1 Müsnün bölümlerinden Bir renk lüman olmayanların mezarlıgı Bir nota. 3 Dogu Soru ta Soylenti. 2 Açık havadaki şıdkısı lyi blr gelişmeden umudu detli kuru soğıik Bır cıns tinu kesen. 4 Üye lnce deri ve yatro Ek. 3 Rahat durrraya ince kabuk Fakat Kendi yan lyi gelişmış Çoğul takısı. sinden sonra gelen kelime veya 4 Bır renk Büyulc taş parçacumleleri, türlü sebeplerle bır sı (Çoğul hali). 5 Akıl • Ekevvelkine bağlar. 5 Duvarcı lemek Ekım işi ile ugraşan. aracı Yerme. 8 En azuıdan 6 Ünran. Bir deniz aracı Bır Argoda gözcü anlamına gelir. harfin okunuşu. 7 Yapılması 7 Blr kimsenin başkalan tara kanunlara göre uygun olan Gofından dokunulmaması ve saygı zun üstündeki Kırallar oturur. 8 Bir telli çalgı • Hemcmsl gösterilmesi gereken cinsî haysi arasında çok gehşmiş (Çoğjl yeti Arabalann sağa sola dö halı) • Soru zamiri. 9 Sonunen ön tekerleklerinın üzerinde na bir harf gelirse cildl vumubulunan yatak kısmı Eskıden şatmaya varar Uzak Kımyahububat bununla ölçülürdü. 8 sal bir reaksiyon içınde gelistiBir harfin okunuşu Yalvarma rilmış enerjiyı elektrik akım.na anlatır Bir ölçünün doğru'.uğu çevıren âlet. 10 Tersınden okunu anlamaya yarayan Slet Ge nursa bir renk Bır harfin okunişhk. 9 Nakkaş işi • Bir har nuşu Kısırhk Bır nota. 11 fin okunuşu. 10 Hint prensı • Her kapıyı açtıgı söylenır • Ov İki cismi birbirinden ayıran boş Açıktan açıga. 12 Bulmnva çaluk Dil ve dudaklarm V3idımı lışmalc Herkesin gözü önünde lle içeri doğru çekme işini yap Faydalı bir hayvan. 13 tnce, mak. 11 Bır kadın adı Bir dar ve uzun madeni parça Fır petrol bölgemiz Bir harfin o erkek adı Tanrı ile ınsan »rakunuşu 12 Arasız Bir kav smda aracıhk eden ruhani varramı bildırmeye yarayan ses ve l:k !4 Gelecek • Asker Soruya sesler grupu. 13 Bir renk zamiri. 15 Komşu bır Bir kadın adı Bır harfin oku man devlet lyıvi kotüvü nuşu Olgun hale gelme 14 mak Su. Ifi Balkanlarflari EeÇeşmelerin önünde bulunur lip Ege denizme dnkülen' bir neBütün Hayvan ayakkabısı Su. hir • Genişlık Bahan müjde15 Dünyarun en yuksek tepe ler. TIYATROLAR İSTANBUL Pamuk Ipliği Bük»ii Maklnası Aranmakfadsr 1969 TÜRKİYE JLÂÇ KÜTOLOGU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle