12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
D O 6 A N ATCI06l.1T TİffiKİYE'NİN DÜZENİ Yurdumuzun tarih boyunoa kırfhlagtığı bütun gosyal re ekonomik m«îeleler. Yeryüztaün en üeri ttlkesiyken geri k&lmif fllkeler arasına duqmemizin tebepleri. Yenlden k&üanabilmemiz lçln uyulmaaı gereken bllimsel devrimci yollar. 550 sahiîe büyük boy 30 Lira BtLGt TATINEVİ Y.enisehlr, Ankara Cumhuriyet 205 Yılın Kltabı • Dev Eser umhuri 45. yıl sayı: 15963 YAKUP KADRI Uıta romancımıı Yakup Kadri Karaotmanoglu'nua hayaü v« «anatı üzerlne bir tneelem» yazın U« eserlerinden Srnekleri tunan bu kitap Ferhan OJnzksn tarafından hazırlanarak VARLIK YAYTNEVÎ'nin Türk Klâsikleri serisinde 3 lir* fiyatla çıkmurtır. HALİT ZİYA Pazar 5 Ocak 19691 L. Saml Akalın'ın aynı »ekilde hazırladığı bu kitabm yeni baskısı da Varhk Türk Klasiklerl arannda çıktı. 3 iira. KÜRUCÜSÜ: YUNUS NADÎ Telgraf re mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutumı: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 06 22 42 97 21 42 98 22 42 99 Komando gençler, bâzı öğretim üyelerine saldırdı Cumhuriyet Başsavcılığij CKMP*ye ihtar yazısı gönderdi ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) rof. Arlf Fmyaahoğta, Doç. Tnnoer Bolutay, Ortadoğu Tekrdk ünt versiteslnden Aalatan Cem Çakmak ve beraberlertnde bulunan Ikl kişl, dün gece, MUlklyeliler Birliği'nden aynlırken, blnanın tam karşısında CKMP Genel Merkezinde bulunan ve «Komando» olduklan ısrarla »Bylenen ban gençlerin hakaret ve tecavüzüne nğramıslardır. Bu arada, bgrenlldiğlne gore Dr,ç. Bulutay, bir ynmrnk yemiştir. Dış ticarette beliren güçlükler tartışıldı, köklü tedbirler alınması istendi İzmir'de 50 müteahhidin vergi kaçırdığı tesbit edildi ÎZMÎR, (Cumhuriyet Ege Biirosu) Maliye Bakanlığı hesap nzmanlan, Izmir'de apart man inşa ederek daire satan 50 kadar müteahhidin vergi kaçırdıklarını tesbit etmişlerdir. Hesap uzmanları yetkilileri, tahakkuk ettirilen vergi kaçakçılıgı miktan hakkında bir açıklamada bulunmamışlar, denetIenen is sahiplerinin çoğunun vergi mükellefi oiduklarını bile tescil ettirmediklerini b«lirterek, bunlardan bir kısmımn gelirlerini eksik beyan ettiklerini, bazılarının da giderlerinl fazla gösterdiklerini söylemislerdir. Zaman zaman 35 besap uzmanı ile şehri Urayan Ugüiler ayrıca, apartman inşa ederek dair» sataıüar arasında çeşitll mesleklere mensup şahısların bulundugunu, bazı memurların dahi bu işle ugrastjklarını bildirmişlerdir. Müteahbitlerin, vergiden kaçmak için uyguladıkları bazı taktikler kat sahiplerine ihbar edilmistir. Yeni ihbarlarda yüz; bin lira degerinde olan bir kat, altmış bin lira gibi gösterilmektedir. Geıi kalan 40 bin lira isa borç senedi imzalatılmak suretiyle alınmaktadır. İHRACATIMIZ DURAKLIYOR ANKARA (Comhuriyet Börosa) Bütçe ve Plân Komlayonunda dün, Ticaret Bakanlığı Bütçesi görüşülmü.5, söz alan üyeler genellikle dış ticaretimizde gıiçlükler belirdiğinı, ihracatımızın du rakladığını belirtmişlerdir. G.P. Genel Başkanı Feyzioğl'u ihracah teşrik için ihracat» yönelen ve döviz kazandıran sanajrlciler» madalya verilmeaini lst» miştir. Bir konuşma yapan C.H.P. 1 1 Kemal Demir, özetla »unlan »öylemiştir: «Dif tiearetimizde bazı krizler re esash hastalık belirtileri kendisini göstenneye başlamıstır. İhracatımız 196? yılının ıltında kalacatrtır. Vergi iadesi ihracatı arttırmak İçin basanlı olmamıştır. Her 100 liralık ihracat için 21 lirm 4 kurnş »ergi iade edilmektedir. Bn tedbir ihracatı ırttınnamış, tat Teticl kayn»klanmın han ihr«c«tçıl»nn kaıaoeına k»tmıştır. Türk sanayii olnmsu» bir gelisme göstennektedir. Türkiye çok kıt dSvix kaynaklannı son yıllarda hızla *elişen ambal&J re montaj sanayünin ihtiyaçlanna tahsis etmektedir. Bnnun »ona nereye varacak? tmalât sanayii döviı getiren bir sektSr olmaktan çıkmıs, döviz israf eden b> ıcktör haline gelmistir. Dış ticaret anlafinalı iilkelere kaymak tadır. 1954 1358 döneminde de böyle bir dnmma rastlanmıştı. Dış ticaret açıfımıs bfiyiimuştür. ödeme denppsi boznldukça hükfimetin iyimserlijH atalmaktadır. Bn anlasılma.sT güç bir parsdokstor. Dıs ysrdım aldığnnız memleketler kendi ^ertlerine düsmüslerdlr. TSrldye dı» ödemeler y6nünden agır bir kris geçinnektedir.» P ok partili bayata geçtifimizden bu yana bir kısım politikacılanmızm anlamadığı, daha dogrnsn aniamak istemedigi bir nokta var. Tutum ve davranışları ilo bnnlar demokrasiyl çoğnnluğnn her dediğini yaptıramayacagı bir •!•tem olarak bir tflrlfl kabul etmek istemiyorlar. Bu tip polltikaeılars jBre bskuk devletl kannn devletl detnek ise kannn da eognnlngnn iradesinden lbsrettlr. Seçmenlerden yeteri kadar ey ssğlsyıp da Heelislere yeter çogunlnkla girebildiniz ml, artık fizin yapamıyaca^ınız iş yektnr. Istedifinia karan alır, irtedljfinl» kanunn yttrürlüğe kayarfnnıı. Klmra riıe «dur, hnnn yapamatnn !• diyemiyecektir. Devrim prenslpleriydi. insan taaklanydı, knvvetler ayrımı Idi, bütün bnnlar çoğnnlufcun İTadesine bagh kavramlardır. Çognnluk diledi&i laman bunlan «n ya da bn biçimde anlamak ve anladığı fibi de nyjnlamak hakkına «ataiptir. Bnnnn aksini düsünmek milli Iradeye fayçısızlıktır. Takın feçmişiınizde bn ilkel lihniyetin eeıasım bir hayli çektiâimiz haldo bir kısım politikacıiarımız, yazık ki ssplandıklan noktadan bir adım Bteye geçmemPk hnsnsnnda hâli dlrenir jorünmektedirler. Türkiye'de ilerl sSr&slfl bir Anavasa vardır. Bn Anayasanın kurdngn ve korndnjn möesseseler vardır. Müesseseler, ahenk içinde görevlerini başarabilmek Jçin her şeyden önee kendilerine hayat veren Anayasaya re onon 1 ısıiında birbirlerine »ayfil olmalan gerekir. Oysa, eski saplantıdan kurtulamavan kimi iktidar politikacıları Anayasa knrulaşlarına karşı beklenen »ayçıyı sık sık esirge;mckte,. bu yüzden de ynrdnmmda kökleştirmeye çahstı^ımız demokratik sistemi tehlikeli biçimde zorlamaktadırlar. Beş tabiî »enatörün doknnnlmazlıri konusnnda Anayasa Mahkemesinin son aldığı iptal karanna karsı A.P.'den yana bir kısım gazetelerde sörülen tepki bn sayçısızJüa aeık bir örnektir. Anayasa Mahkemesinin görevi iktidar fakımına hoş# çörünmek dfğil. ynrdumuzda Anayasa düzeninin sakatlanmadan yürütülmesine çalışmaktır. Bn niteliği lle Tüksek Mahkeme, verdiği kimi kararlarla çoğnnlnğn memnnn etmese de, yanlış oysnlamaları önlediji için demokratik sisteme ve dolayh olarak A.P. iktidarına yararlı olnyor demektir. Türkiye'de eleştirilemiyecek hiçbir kişi ve müessese bulnnamıvacajı şüphe götürmez bir gerçektir. Hükumeti de, MeclisJeri de, muhalif muvafık partileri de, o arada îarçıtay, Danıştay ve Anayasa .Mahkemesi kararlarım da elbette eleştirebiliriz. Ancak, nnutmayalım ki, üçüncü knvvet olarak günliik politika dışında çörev başaran ve bilimsel nitelikleri her kayçının üstünde afır basan yarjı orjanları hakkında yapılacak eleştiriler de o miiesseselerin özelliklerine yakışır bir ağırhk taşımahdır. Hukukcu geçinen birtakım iktidar politikacıları kalkar da, henüz gerekçesini görmedikleri bir karardan ötürü Anayasa Mahkemesine âdeta taraf tntmakla snçlarcasma ver yansm ederlerse, bu. ileride memleketin basına yeni yeni rejim bnhranları açacak bir ortama kapı hazırlamak olur. ÇoŞtnnlnk istibdadı yüzünden yakın eeçmişimizde büyük acılar çeken bu millete yazıktır. tnattan ariık vazçeçelim ve jerçpk dcmokrasinin temel ilkelerinp. iktidara seidikten sonra da. tıpkı mııhalefptte iken yaptıjı mi7 sribi. rt^rt elle sarılmaktnn vazgeçmivelim. Hukuka Saygı « Komandolar, gelin!» «Komando» gençler, dün C. IC. M. P. Genel Merkezinde marşlar söyleyerek bir toplantı yaparken; Prof. Payashoğlu ve yanındakiler, Mülkiyeliler Birliğinden çıkmış, CKMP binası dışmdaki bazı gençlerle aralarında tartışma olmustur. Prof. Payaslıoğlu'nun anlattığına göre, Komandrlar, öğretim üyelerine hakarette bulunmuş; bu ı arada, içerdeki arkadaşlarına «Ko j mandolar gelin!» diye bağırmışlardır. Tartışma büyümüş ve Qoç. | Bulutay, bir yumnık yemistir. Bir Komando genç, öğTetim Üyelerine, «Siz, komando nedir, hiliyor m » sonuz?» diye bagırmıştır. (Arkan Ss. 7, 80. 4 da) DORTOR YOK OHSIIEH YOK..! İhbarlar Hastahk belirtileri AP Genel Başkan yardımcılıklarını «Yeminliler» kazandılar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Adalet Partisi Merkez Temsileiler Meclisi, dün saat 10da toplanmiî, genel başkan yardımcılıkiarına, «Teminli» Grupun de»teklediği Ismet Sezgin, Mustafa Gülcügil, Ismail Hakkı Tekinel ve Talât Asal seçilmişlerdir. Yüz üyenin katüdığı toplantıya başkanhk eden AP Genel Ba»kanı Süleyman Demirel, yaptığı konuşraada «Partinin bütün kademelerinden ortak bir sornmluluk anlayışı» istenoiş, «1969 •«çim sathı mailinde büyük milletimize vereceğimiı hesap, süıel olacaktır» demiştir. Bir yetkili Hesap uzmanlanndan bir yetkili bu tip iş sahiplerinin beş yıllık vergi defterlerinin «Topiu incelerae» ye tâbi tutuldugunu belirterek şunlan söylemiştir: «Tanakkuk ettirilen vergi re kaçakçıbk cezalan yekunu çok (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Amerîkalı öğrenci; 4,5 kilo esrarla yakalandı «Çılgın Gary»nin şebekesiyle ilişkisi olduğu sanılarak otel odası aranan gencin, bir üniversite basket takımmın lisanslı oyımcusu olduğu anlaşıldı. «Çılgın Gary» olayından sonra çehırde büyük çapta uyujturucu madde kaçakçısı avma girişen Mali Polis Ekibi, dün akşam Sultanahmet'te durumundan jüpheleneTek yakaladığı Ronald Lee Emmonı adında Amerikah bir üniversite öğrencisinin e?yalan arasında, ifi kilo esrar ele geçirmiştir. > Şikago'da Northern Illinoiı Üniversitesi felsefe öğrencisi olan 20 yaşıncîaki Emmons, götürüldüğü Mali Polis Müdürlüğünde, Türk Polisinden başka, olayı öğrenip gelen bir Amerikah dedektife de ifade vermiştir. Çenesinde kısa bir saka bulunan 185 boyundaki Amerikalı, önceki gün Sirkeciye gelmiş, Sultan«hmet'te bir otele yerleşmiştir. Son günlerde bu çevreyi kontrol altında bulunduran ekip memurları, Gary çetesi tle ilişkisi olabileceği zannıyla Ronald Le« Emmons un odasma baskın yapmışlardır. Büyük bir paniğe kapılan Aroerikalı öğrencinin esyaları arasında, torbalar içinde, ifi PORTEKİZIİ kilo toz esrar bulunmuştur. Üzerinde, pasaportundan ka, 500 liraya yakın Türk parası (Arkası Ss. 7, Sü. 4 de) «ÇILGIN GARY» OLATINI GÖZÖNÜNDE TCTAN POLtSLER, BU KEZ, 4,5 KİLO ESRARLA TAKALADIKLARI AMERİKAU RONALD LEE EMMONS'ÜN ELLERtNl HEMEN KELEPÇE(HA) LEDİLER. TALİHSİZ KARDEŞLER MüTLU GÜNLERİNDE Demirel'e, paslanma ihlimali bulunan bir pala hediye edildi ANKARA, (Curahariyet Burosn) Yurdumuzu ziyaret eden yabancı devlet ileri gelenlerine yaptığı bıçaklarla tanılan Bursalı Yılmaz Emen, dün de Basbakan Demirel'e büyük bir pala hediye etmiştir. AP Genel Merkezine gelen Yılmaz Emen, 75 santimetre boy ve 10 sanrim enindeki palayı, «Sizin için, en iyisini yaptığıma inanıyortım» diyerek, Başbakana sunmuştur. Pala'nın bir yüzü saydam olup, diğer yüzünde «AP Genel Başkanı ve Basbakan Süleymsn Demirel'e» yazısı, işle süslenmiştir. Basbakan, palayı alchktan sonra, çok memnun olduğunu belirtmiş ve bunun paslanıp paslanmaj'acağını «ormuştur. Yılmaz Emen de ceyaben «Saym Başbakanım, maalesef Türkiye'de paslanmaz demir imâl edilenıedifi için, size snndnğum bıçafın da paslanma ihtimali vardır» demiştir. Demirel konuşuyor Tüm olarak iktidaTa seçraenin meclislerde ve mahalli idarelerde iktidarda olmak anlamma geldiğini belirterek konuşmasına başlayan Demirel, seçimlerin 12 Ekim'de yapılacağını tekrarlamış, meseleîerin hallinin huzur ve sükun şartına bağlı olduğunu ifade ettikten sonra, çöyle devam etmistir: «Şn bir gerçektir ki, dünyanm ve Türkiye'nin buçünkü şartları Içinde neyi yapabilecetimizi söylemişsek, bnnnn kısmı küllisinl yapmıs bnlunuyornz. 1969 yılının başında aziz milletimizin hnzn(Arka.ı Sa. 7. Sü. 6 da) İhracat durakladı GP. Genel Başkaru Peyzloflu, 1968 yılında ihracatın durakladıSını, hattâ 1967 yılına nazaran bir (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Üç genç kız kardeş kömürden zehirlenerek öldü ADANA (HA) 7ÖS, Malatya Va/isınf protesfo için miting yaptı Malatya'da VIT öğretmenin Vall tarafından tartaklanmasına protesto amacıyla, Türkiye Öğretmenler Sendikası, dün Hürriyet Meydanında bir miting ve Taksim's kadar de'V'am eden bir yUrüyüş düzenlemiştir. Ellerinde çeşitU protesto dövialeri bulunan Aalabalık bir öğretmenler topluluğunun katüdığı mitingte TÖS Genel Başkaru Pakir Baykurt, «Türk eğitimi, çoktanberi millilik vasfını kaybetmiştir. Buna sebep de, eğitim hizmetlerinin yabancılann ellerinde olmasıdır» demiştir. Türkiye'nin bir bozuk düzen içersinde bulunduğuna işaret eden TÖS Ba$kam, barış gönüllülerinin birer casus olduklannı da öne sürmüş, öz«tle şöyle davam etmiştir: (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Kızına tecavüz eden adamı, ağızına koyup öldürdü Neler çıktı? Adana'da son yıllarm en trajik aile îaiası önceki gece Havuzlu Bahçe Mahallesi, 743. sokakta meydana gelmiştir. Zeytin ailesinin, ikisl evlenme çagında 3 kızı, mangalda yaktıklan taş kömüründen zehirlenerek ölmüş, 2 genç kız da koma halinde Devlet Hastanesinde tedavl altuıa alınmıştır. Doktorlar, 13 yasmdaki Biter Zeytin ile olay sırasında evde misafir bulunan 11 yaşuıdaki Hülya Gelgül'ün durumlannm ço kağır olduğunu bildirmişlerdir. Bütün Adana'da üzüntü uyandıran zehirlenme olayı, akşam yemeğinden sonra mut£akta kestane sohbeti sırasmda meydana gelmiştir. Zeytin ailesinin büyük kızı 26 yaşındaki Nimet, yemekten sonra bulaşıkları yıkamış, ailenin diğer fertleri de mangal üzerinde kestane kızartmay» bas(YURT HABERLERİ SERVÎSt) lamışlardır. Antalya'nın Gündoğmuş ilBabalan Ramazan Zeytin, çaçesi Akyar köyünde bir şalıştığı bakkal dükkânından hehıs, elleri kollan bağlanarak nüz eve dönmediği için, Nimet'ağzına dınamit kooulmak su le 17 yaşındaki Fatma, 16 yaşınretiyle oldürülmüstür. Köy | da Biter, 9 yaşınd'aki Inci Zeyhakından Hasan Çnbnk, idtin kardeşler, 11 yaşındaki mısadia edı'.dığırıe göre, Hasan firleri Hülya Gelgül hep bir aKöle'nin 4 yaşuıdaM kızına ğızdan şarkı söylerken 50 yaşlatecavüz etmiştir. Aynı köyrındaki anneleri Bedia da kenden Hasan Köle, bunun intidilerine katılmıştır. Neşell kahkamını almak üzere gece yakahalaruı bir arahk kesilmesi nsı arkadaşlan Vehmet Gök komşulann dikkatini çekmiş vs (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) İhracata yönelme Dün Tflyınlanan yeni dıs ticaret rejimi, ihracata dönük bir sistem kurmanın çabalarmı taşunaktadır. İthal maliarı teminatlannını yüa de 2ö'ini ihracat projelerinin finansmanma karşılık olarak bir ayn fonda tutmak gjbi, sanayicilere tanw nan bazı imkânlarnı devamı gibi, tedbirler bu cabanın belirtileridlr. Ne var ki. yeni rejün, Ihracatı arttırmaya yönelmekle beraber, verilen rakkamlardan da anlaşılmaktadır ki, aradaki farkı kapamak için daha uzun süre beklemek gerekecektir. Nitekim tkinci Beş YüIık Plân da, dıs ticaret bilânensnndaki ale>h1e farkın daha nıun nire kapatılamıyacağını göstermekterine dayalı pamuk, hndık, rütün, incir, üzfim, krom v.s. gibi geleneksel maddelerdir. Diğerleri lse, yan mamul vs maraul mallardır. Blrind bölümdekl maddeler ihracatımtmn asaği ynkan yiizde 9O'ı aşan kumını kapsıyor, arkadan ise yan mamnl maddeler geliyor. Aslında bonlar, hele mamul maddelerin ihraeatı tüm Ihracatmuzm yanutda devede kulaktır. Şo hale göre, Ihracarımınn para olarak değerini arthrabilmemiı İCİn ikl yol vardır. Ta tarun üretiBiimizi arttıracak, daha fazla miktarda mal satacağu. Ya da. yan mamul ve mamul madde üretimine, ihracına kuvvet verecek. yanl ihracatın bünyesini değiştireceğiz. Tanma dayalı maddelerle, maTürkiye'de İhracatı Ikl bölümde ele almak gerekir: Birincl bölüm, den cevheri gibi hammaddelerln üretimi tarıma ve yernltı servetle lhracatını gelijtirmekte birtakun OLAYLARIN ARDINDAKİ tran'da deprem: 50 fcişı ö/dü TAHR.4N Iran'ın Horosan bölgesinde önceki gün ve dün meydana gelen aralıklı yer sarsmtılannda, en az 50 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmışnr. Şiddetü depremler sonucu, bölgede 2 bin kişinin evsız kaldığı, 800 evin de yıkıldığı bildirılrniştir. Dünkü sarsınt lar Sirvan, Sabzevag ve Nişabur'da iinemli madrii 7.ararara sebcbiyet vermiştir. Asken bir'ikier. yerle bir olan kö"lcrcip. p!îazı te;ııiz!emeye çahşmaktadır. corluklarla karsı karşıya buiundugumuz gerçektir. Bu aorlnklan (öyle nralayabiUriz; <T) Türkiye'de tanm bfiyflk tfletmelere bağlı degüdlr. Küçük iinitelerde genellikle yıygıo ve korn tarun sistemi nygulanmaktadır. Bn ilkel sistem, dolayı»iyl« veriml düsürmektedlr. (?) Bu yüzden firethn heaı dalgalanmalar gösterir, hem de hu> h bir tempoda artama» lken, nüfns hızla çoğalmakta ve üretlm fazlası iç rüketime doğra kaymaktadır. (Arkan Sa. 7, Sü. 7 de) SOPHİA V I M0 GAZETECtTB GÜSTERİLEN BEBEGL.. (AP) Sophia Loren, oğlunu Dünya Basınına tanıttı CENEVRE, (APai.) Napoli'nin yoksul bir gecekondusundan yükselip, dünyanın en güzel, en ünlü ve en zengin kadmlanndan biri olan sinema yıldızı Sophia Loren, d*ün hayatmın en mutlu acunı yasayarak oglu Carlo'yu, ( kıtadan gelen gazetecilere tanıtmııtır. (Arkası Sa. 7, Sfi. I d«) T'JRK NADİR NADI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle