09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 5 Ocak 1969 SAHİFE ÜÇ hadiseler arasında Rusk «îsrail ve Araplar askerî faaliyeti durdurmalı* Ingiltere Ürdün'e füze,FasLübnana Burglbo barışın 6 şartını açıklndı «Herkes bağımsızlığa kavuşmab» BELGRAD, (aa.) unus Devlet Başkam Habib Burgiba, Belgrad'ta çıkan Uluslararası Siyaset Dergisi «Mejdunarodna Politika» ya verdiği bir demeçte, dünya banşırun ve hakların bağımsızlığının korunması için 6 şartın yerine getirilmesl gerektiğinl belirtmiştir. Burgibaya göre bu altı sart çunr lardır: O Halen bagınılı bulunaa ftlkelerin bağımsızlığa kavnşmalan ve egemen duruma gelmeleri. O Mevcut çatışmalar aynı «aroanda uzlaşma imkânı sağlayacait göruşmeler yoîu İle çözülmeli. Q Milletlerarasmdakl mnUşmaz Iıklan ortadan kaldırmanın tek yoîu olarak banşçı görüşmeierin kabulii. O Başka devletlerin lçişlertne karışma adetinin ortadan kalkması ve bu hareketl yapanlann haklannda müeyyideler uygulanmak suretiyle cezalandınlmalan. 3 Daha etkili ve daha az çıkara dayanan yardımlarda bulunularak, zayif ülkelerin kin pütmelerinin önlentnesi, bu yardunlann yerinde kullanılması ve sah 8Î çabalara eklenmesi zayıf ülkelerin geri kalmışlıktan kurtanlmalannı sağlayacaktır. O Birleşmiş Milletlerln, kararlarına saygı gösterilmesinl saglayacak çelülde güçlendirümesi. Olaylcırın Haftası Mehmet BARLAS Türkiye'de can kurtarma (DIŞ HABERLER SERVİSÎ) LONDRA, Ingiltere'nin Ürdün'e füze, Fas'ın da Lübnan'a «Caravelle» uçağı vereceği açıklanmıştır. İngiliz «Short Bros And Herland» firmasının sözcüsü, söz konusu füzelerin yerden havaya atılan iki kath «Tigercat» füzeleri olduğunu söylemiştir. Bu füzeler avm zamanda monte edildikleri araçlarla bir yerden bir yere de nakledilebilmektedirler. Sözcü füzelerin tesliminin içinde buîunduğumuı yılda yapılacağmı da ifade etmiştir. Ürdün'ün .n« kadar füze ısmarladığı bilinmekte ise de, yapılan «nlaşmanın mali tutarının 6 müyon sterlin olduğu ifade edilmektedir. Bu meblâğ, firmanm 1968 yılı lçind» yapmiî olduğu bütün satışların yansma eşittir. Füzelerin satışı ile Ugili olarak TelAviv kaynaklı yorumların endişeli olduğu göze çarpmaktadır. Buna karşılık Beyrut basını, Lübnan'daki bütün siyasi kuruiuşlarm. savunma tedbirlerinin arttırılması hususunda hemfikir olduğunu yazmaktadır. Gazeteler bunun yanısıra a?kerlik hizmetinin de mecburt Ege'deki Yunan adalarından I.efkas, deniz üstünde• obnasını istemektedirler. Bilindiği gibi halen Ürdün' ki mağaraları ile ünlüdür. Tılbaşını Ege'de geçiren ün elinde, tamamı gönüllülerden meydana gelen Jacqaeline Onasig bn majaraları gezerken, kocası20.000 kisilik bir ordu bulunmaktadır. nın adamlan her türlü tedbiri almışlardı. Milyoner RABAT, Fas Kırah îkinci Hasan, 8 ayhk bir armatörün eşi, böylece, denize düşmeden mağarasüre için Fas Kıraliyet Hava Yoilarına ait bir •Cara lan gördü. velle» uçsğını Lübnan'ın emrine tah sis etmeyi kararlaştırmıştır. Bu karar, Fas Başbakaru Muhammed Benhime taraftndan Lübnan'ın Fas Büyükelçisi Münir Gandur'a bildirilmiştir. WASHÎNGTON. öncekl gflnkü basın toplantısmda, A.B.D. D15işleri Bakanı Rusk, Ortadoğu Bançı için Rusya'nm Amerika nezdinde teşebbüse geçtiğinl doğrulami5tır. Dean Rusk'a göre, Güvenlik ESSEN, (a,*.) Konseyinin 22 kasrm 1967 tarlhli merikan Uzay ve Havacılık karan. otomatik olarak uygulanaAjansı Müdürlerinrten Von bilecek nitelikle dejnldir. Bu karan Braun, Harz'daki «Dora» Naetkili hale getirebilmek İçin müzi toplama kampmda 100 kadar lakereler yapıimali ve bir anlastutukluyu oldürme suçu ile itDIHAHtA, (a.a.) maya vanlmalıdır. Araplarla. İsraham edilmekte olan üç eski «S.S.» iafra kuvvetleri tarafınUlilerin, hu karfır hükümlerinl «ubayının yargılandıSı Essen Cidan yayınlanan bir bildiribirbirine tamamen aykın sekilde nayet Mahkemesi önünde tanık lle açıklandığına gfire, Nijerya yorumlamaları da bu müzakereleri olarak ifada vermeğe çağrılmışHava Kuvvetlerine att bir uzorunlu kılmaktadır. / tır. •Şimdi en âcil mesele, nd taraçak, Umuahia'nın 18 km. güneVon Braun tarafmdan gerçekyinrirki Mbawsi lehrini bombaftn askeri faaliyetlerine son verleştirilen «V. 1» ve «V. 2» füzeleis'''stır. mektir. Araplar ve tsrailliler blr ri bu kampta yapılmıştır. Bilgin, K A H İ R E , (a.a.) kaç ay süreyle her çeşit çiddet haBildiri, bombardımanın Borsa mahkemede, 1944 ve 45 yıllarınahire'de y a y ı n l a n a n «El reketine son verebilseler barış Meydanı ile iyi beslenemiyen Ahram» gazetesinin yazdı da, füzelerin imalât hatası yüzunkumlması yolunda Uerlemeler kay çocukların bakılmakta oîduğu ğına göre, O l y m p i c Ha | bir kliniğe yöneltilmis olduğunu den ml, yoksa sabotaj sonucu mu dedilebilirdl... vayolların'a a i t uçağı Mısır'a kullamlmaz hale getirildiğini akaydetmektedir. kaçıran Y u n a n l ı Yorgo Flamuçıklıyacaktır. Üç sanık, kamptaBildiri bundan başka, Okigwe ridse henüz n e şekilde hareket ki tutuklularm, yapılan sabotajbölgesindeki iki kasabayı elleriedeceğine karar v e r e m e m i ş t i r . lara karşı misilleme olmak üzene geçirmiş olan Biafra kuvvetre kurşuna dizildiklerini göyleH a l e n Mısır makamları tara lerinin avantajlı durumlaTim mişlerdir. fmdan sorguya ç e k i l m e k t e olan muhafaza ettiklerini ifade etFlamurides, Mısır'dan sıyasi i l Von Braun'un lfadesl ocak ayı mektedir. tica hakkı talep e t m e k t e , b u ta•onlarmda Kew Orleans'a gidelebi reddedildiğl takdirde S o v cek Essen Mahkemesi temsilcile• Lübnan, Amerikan yetler Birligine gitmesine izln ri tarafınö*an alınacaktır. ve Sovyet savaş verilmesini istemektedir.. «V. 1» y« «V. Z» ikzelerlnin: y«fc gemilerinin pımından lorumlu olan ve hâlen «El Ahram» a göre, Mısır maMeksika'da yaşamakta olan "eski kamlarına henüz Yonanistaan'ziyaretini istemlyor dan Flamnrides'in iade edilmesl General Darnberger de, mahkey o l u n d a herhançi bir ıstek nlaa me temsilcilerine ifade vermek BEYRTJT Lübnan Ssvunma ROMA Ünlü film yıldızı mamıştır. üzere New Orleans'a gidecektir. Bakanı Hüseyin Oveynl, hükuAudrey Hepburn. bir İtalyan metinin, Sovyet .veya Amerikan doktorla evlenecektir. savas gemilerinin Lübnan'ı zi«tl Mesaggero» adh gazeteye yaretlerini istemediğinl, «ynca göre, çiftin yaz sonlannda. AkSovyetler Birliği ne de Amerideniz'deki bir yat gezisinde taka'nın böyle bir talepte bulunnıştıklan ve evlenmeye karar nıad:klarını açıklamıştır. Oveyverdiklerl belirtilmektedir. ni, «Başımm dayayıp aghyacağımız bir omıı aramıyonu. Eğer, S a y m Doktor ve Eczacı dünyanın ilerl gelen devletleri, ANKA İLAÇLARI KÎMYA SAKAYÎÎ VB tsrail taldırısına dur demezlerse, «on askerimiıe kadar savasTÎCARET A. Ş. nia maya hazını. Arap filkelerinin Başanlı bir hemeroit amallbize yardıma hazır oluslan, düşyatıyla benl yeniden hayata kamanı uıaklaftırmaya yeter» deTıbbî ilâçlar imâl etmek üzere kuruluşunu ' vuşturan îstanbul Esnaf Hastamiştir. nesi Başhekimi Sayın Dr. Mehtamamladığını sizlere arz ederiz. met Ali Işıgür ve ameliyatı yaDunım gergin Sağlık hiznetlerinize ve yurduauz ekonomt pan, Ürdün ve îsrail kuvvetlerl arasında önceki gece 45 dakika süsine yararlı olmak amacıaızdır. I)r. HÜStryİN BAĞCT ren bir çatışma daha oimuştur. ve Narkozitör Dç. Dr. Faruk Teşekkür Ederiz. Bu arada, Ürdünîsrail Karma OT. Dr. Mustafa Hekimoğluna, Mütareke Komisyonu Başkam Xeni yılda en iyi dileklerimiz va.. Hemşire Süheylâ Sayın, TomKanadalı Yarbay Johnstone, Orrls Dikmendinç, Perihan özdaltadoğu'da durumu gittikçe kötükıran, Müyesser Leman ve leşmekte olduğunu ve heran bir Başhemşire Himrnet ve Müdür savas çıkabileceğini söylemiştir. Derin Saygılarımızla. Şükrti Bey ve bütün hastane Öte yandan, Genel Sekreter personeline teşekkllrü blr borç UThant, BM'in Ortadoğu Barıs bUlrlm. Elçisi Gunnar Jarring'in aksayan çalışmalanm dört büyükl*Kadir DAĞLIOĞLÜ ISUUYİİVE rin desteklemesi için çabalar harcamaktadır. Kurdoğlu Reklâtn: 129/208 (Cumhuriyet: 213) Caravelle veriyor S T eçen hafta kaçıranların haftasıydı... PerşemK günü bir Giritli, İçinde 102 kişl bulunan Olympic uçağını Kahireye kaçırdı. Cuma günü de, 138 yolcu ve 10 kişililc mürettebatı ile bir Amerikan uçağının Küba'ya kaçırıldığıru öğrendik. Bu kaçırma mesleğinin, 20 nci yüzyıla uygun şekilde bir ihtisas dalı haline geldiğinin farkırıa varmıyan yoktur her bilde... Meselâ Türkiye fırsat kaçırmakta uzmanlaşmaktadır. Gerek özgürlüğe susayan Çek halkmın, gerekse Moskovanın yaptığı iki yönlü basiaar yüzunden, cDub Kaçıranlar ve kacırmayanlar!., çek», «keçiler» ve «kaçırmak» fiilleri aynı cümlede yer almak üzeredir. Kaçıranlar arttıkça, kaçınlanlarsn da tedbir aldıklan bir gerçektir. Meselâ Amerikada, Miami'ye giden uçak yolcularma her yolculuktan önce broşürler dağıtılır. Pilota da, uçak silâh zoru ile Kübaya kaçınlmak istendiği zaman mukavemet etmemes: için talimat verilir. Çünkü, silâh patlarsa uçağın düşmesi ihtimali fazladır. Yolculara dağıtılan broşürlerde, kaçınldıklan takdirde heyecanlanmamalan söylenir. Edinilen y1 f üzelerinin yapımı neden durmuştu Von Braıın ifade kaçıran verecek UçakGiritli, Mısır'da kalamazsa Rusya'va gidecek Nijerya uçakları bir çocuk kliniğinl bombaladı B R «Her an savaş çıkabilir..» Audrey Hepburn, bir İtalyan doklonı ila evlenecek afkanlık görevinl 24 ocakta Niıon'a devredecek olan Johnson, önünde kalan kısa süre zarfmda «tarihe geçmek» için son çabalannı da sarfediyor. Vietnam'da barışın hâlâ sajlanamaraası ve Sovyet liderleri ile zirvenin mümkün olmaması, bağlanan iki ümidin »aya düşmesine stbtp old«, Bu arada Ay'ın çevresinde dolaşan astronotlann, Ay'daki hiçbir tnmsek veya çukura Johnaon'ıa adıru vermemeleri de, Başkam üzmüş Olsa gerektir. Tiirk tarihine tnönü'ye yazdıği mektuplarls geçen Johnson'ın, gelecek 15 gün içinde bir feyler yapması beklenebilir. B erçi kalb nakll ameliyatını muvaffakıyetle yapan mahir cerrahlannuz var. Türlü agır hastalıkların tedarisini başarıyia yapan mütehassıs hekimlerimiz var; modern tecrübelere göre, Havanadaki alahekünlik okutulan dört tane tıp na indikleri zamap kendilerini gi fakültemiz var; ama diyebilir mitarlar eşliğinıle ihtüal şarkıları siniz ki Türkiyede hayat ve sıhsöyliyen topluluklar karşıhyacakhat bütün imkâı.liriyle teminat tır. İadeleri için muımeleler taaltmdadır. Hajir dostlanm!. Bumamlanırken, Küba'hlar Ha\ana nu kimse söyliyemez: çünkü geriçinde şehir turlan düzenliyecekçekten Türkiyemiz böyle bir idler, bu arada vergiden muaf maldiada bulunabümek için daha rok lardan bol bol satın alma fırsatı gayret sarfetmeli, bir çok sağlık çıkacaktır. ^merikan uçak şirketmüesseseleri kurmalı; hulâsa iyi leri kaçırılmalan beklenilen yolcihazlarunalıdır. culan uyarır: «Sakın Kuba'da uBunu bugün burada yazışımın cuz satılan Rus malı fotoğraf ma münasebeti. yeçen gün Galatada kinelerinden almayın; Amerikaya Yolcu salonunda dört kişiyi öldöndüğünüzde gürnrükçüler el dürdükten, dört kişiyi de yaralakoyar!.» dıktan sonra tepelenen Amerikalı gangsterin sebep olduğu kanlı hâKaçıranların arttığı yılîarda, kadisedir. şırmıyanlann d?. fazlalaştıgını Şimdi başka bir yere atlıyosöyliyebiliriz. Meselâ Moşe Darum. îkinci Cdhan Harbinde cepyan tsrailin yayılma politikasında öne geçmek fırsatmı biç ka hede ölmeden <eriye nakledilebilmiş yaralılann yüzde 99 u kurçırmaz... Kuzey Vietnamlı Genetanhmş olduğunu okumuştum. ral Giap'ın, '/aiarios'un kaçırBelkl mübalâğalı Lir rakamdır rnazhklannı klm inkar edebilir? bu; ama çerçekten hayati bir Son günlerin en ilgl çekicl «kanoktası tahrip edilmemiş yaralıçırmamak» olayını da verelim. lan Avrupalılann, Amerikahlann Hatırlanacagı jribi 1968 Ocagın mutlaka kurtarmakta olduklarıda Kuzey Kore karasulanna ginı bilirim. Bunu da ilk yardımın ren Amerikan casus gemisl Pumükemmel. kan rezervasının bol, eblo, bu sulann dışına kaçmadan ve hastahaneye nakil vasıtalannın yakalanmıştı. ?2 kişilik müretterahat oluşuna bağ'.ıyorlar. Hastabatı ile 11 ay Kuzey Korenln ehaneye gittikten sonra ise 0 yalinde kalan Pueblo gemisi kurtanralı kurtulmuş savılıyor. lamadı. Fakat mürettebatı Aralık ayınm sonunda bırakıldı. Son zamanlarda billıassa RamaKuzey Kore, 82 Amerikan dezan günlerinde İstanbul hastahanizcisinl serbest bırakmak için nelerinde <kan» sılantısı çekildibir şart Uerl sürmüştü: Ameriğini bilmem işittiniz mi? Evet be ka, Kuzey Korenin karasulannı nim öğrendlğim iki vak'ada hasilhlâl ettiğini kabul edecek ve ö taya kâfi kan verilememesi ölüsür dileyecekti. me sebep oldu Esir Amerikalılann salıverildiği Hiç unutmam. Lutfi Kırdaı gün, K. Kore de içinde Amerikamerhum Vali iken b gece aranın özrü bulunan vesikayı yayınbasının öniine hir serseri çık ladı.. mıştı. Valinin yanında arslan giDerken, geçen hafta, bütün dün bi bir sivil pclis memuru vardı. yadaki basm mensuplan AmeriSerseriyi savmak için arabadan kan basın ataşelerinden mektupindiği zaman gafil avlandı ve bu lar almaya başladılar. Bu mektup serseri tarafından kasığından bı larda Amcrikarun özür dilemediği çaklandı. Ve bu çocuk vaktindc beliTtiliyor, ve Dean Rusk'ın şu bir hastahaneye vetiştirilemediği cümlesi ile olayın içyüzü (!) Izah için kasığındaki yaradan çok kan ediliyordu: «Hükürr.etimizin hiç kaybetmesi yüzunden, yani tıbbi bir aslı olmıyan beyanlan kabul tedbirin noksanmdan ve ilk yar eder gibi görünmesine yer verdımın yokluğundan dolayı göı meden mürettebatın serbest bıragöre göre ötdü gittl. Bu yaralılaı kılmasım nasü sa|lıyabillrdik.» Avrupada ölmezler. Amerikaya 'öre, ^uzey KoreGalata çarpışmasmda bizden nin yayınladığı vesikayı Amerika birisi âmir iki pılis öldü.. acaba imzalamadığı halde, düzeni bozbunlar derhal mi öldü?.. Benirn mamak İçin yaymlanmasına ön işittiğime göre polis âmiri yolda ceden razı olmuştu. çok kan zayi etmesinden ölmüş tür. Bu polis âmirini hastahaneAmerika îırsatı yine kaçırmaye hangi vasıta ile nakletmişler? mış, diplomatik ustalıgını kullaBaşında hekin «ar mıymıs. Ponarak 82 denizciyi kurtarmıştı! liste ilk yardıma tedbirleri neler Türkiyenin âe bu bmekten ders dir? Doğnısu bibniyorum; ama almasmı ve ikili anlaşmalardakl bu hususta pek d^ iyimser değilmzamızm Pueblo olayından sonlim. Çünkü bizim mevziî tıbbi r». ortaya çıkan t'^ulle reddediltedbirlerüniz ;ok zayıftır. Acaba ' mesinl Tjeklemeliyiz. bu âmir hemen orada ilk yarBiz de fırsat kEçırrnıyalım ardım görse idi. kurtulamaz mıydı? tık... Slerak edjyoruın. ölüm sebebi hayatî bir nzvun tahribi mi, fazla kan kaybı mı?. Bunu öğrenmek isterim. Şimdi şöyle »rirlikte düşünelim... Bir trafik azası veya bir yaralama olmuş.. yaralı hastahaneye kaldınlmış.. 36 saat sonra ölmüş.. ne oluyo.?. ölüme sebep olan kaatil oluyor, kazaya uğrıvan da ölüyor. Bilmiyorum tıbben bir kazadan veya yaralanmadan 36 saat geçtikten sonra bir adam ölür mü? Hekim değilun.. ama iddia ediyorum ki; bizde ilk yardun ve yaralı kurtarmak gay. reti, hizmeti kâfi değüdir. Bir kere kan kaybına karş: yaralıya verilecek kan yoktur. Ve Ramazanda bir çok hastalann kan verilememesinden dolayı öldüğü bir ha kikattir. Bunu Sağlık Bakanına yazmakta bir beis görmem. Çünkü elbette kendüi de bilir. Bir adamın .linden öfke ile bir kaza çıkar. Yarab hastahaneye kalkar. İyi bakılırsa, ilk tedavisi iyi olursa bir adam kaatil olmaktan, öteM ölümdeT knrtulur™ Bakılmazsa, iki kişi mahvolur. Bunnn hareket noktası yaralmın ilk tedavisinin çabuk ve yeterli olup ohnayışıdır. Türkiye modern bir memlekettir. Türkiyede modern bir tababet ve iyi cerrahl.r \ardir. Türkiyede hastahanelerimir lüzumu kadar mücehbez d«ğ:idir. Türkiyede ilk yardım diye bir sey yoktur. Ve bu yüzden bir çok adam ölmekte, bir çoklan da kaatil suçuyla hapishanelerde çürümektedir. Galata muharebesinde ölenlerin de vaktinde ve lüzumu kadar tıbbî yardun görmeuiği zannı hepimizin yür^ğimizi sızlatmaktadır. Olan oldu.. bari bundan sonrası için bir gayTet yapalım da: 1 İstanbulda bir kaç yere kan bankası tesis ederek kâfi kan toplamalı. 2 İlk yardım işini ampirik belediye hekimliği şeklinden çıkanp sayılan arttınlacak modern teçhizatlı ambülânslarda vak'a yerine ve yaralının ayağma giden bir cankurtaran haline sokalım... Böyle yapmazsak çok adam ihmal ve tedbirsizü> yüzunden ölüp gidecek. Çoğu da haksız yere kaatil diye maddî, mânevi ceza çekecektir. Biz buna razı değiliz. B. FELEK TEŞEKKÜR IÇINIZIN SIKLIGINI TAMAMLAMAK BİZİM İSİMİZDİR ve değişik biçimdeki KOM elastikî dantel külotları vücudu rahat tutar, şıklığınızı tamamlar. Perakende satış fiatı : 12.50 TL. Cazip renk ReforgerI başlıyor STüTGART, (a.a.) .B.D. den Federal Almanyaya gerektiğinde asker nakli için kullanılacak büyük hava köpriisünü denemek üzere düzenlenen «ReforgerI» adh hava harekâtma 12.000 den fazla Amerikan askeri katılacaktır. Bu harekâta katılan iîk uçak ö'nümüzdeki pazartesi günu Frankfurt hava alanına inecektir. Amerikan askerlerinin Batı Al manyaya indirilmesi manevralanrnn yanı sıra, bütün Şubat ayı boyurıca sürecek ^ e Almanyanm * gtiney kesimleTinde cereyan edecek büyük bir arazd manevrası d\ düzenlenmiştir. A Kom İren jüp kü!otları Perakende satış fiatı : 24.50 TL. Radar RekJâm: 23/201 Cumhuriyet 194
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle