13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhurjyet î BAS1N AHLAK YASASINA UYMAyi TAAHHÜT EDER MERKEZ BANKASIMN SERMAYESİ 25 MtLYOS LÎRAYA ÇIKARILrYOR * NAZİME HADİ # Gencl Yayın Müdürt BCVET GÜRESİN Sorumlu *«zj İ^itri M< dürü: OÖUZ ŞKRKN Basan ve Yayan CUMHURİYET MATBAACIIJK •• GazeteciUk T. A. S Cagalojlu Halkevl »kak No 3» 41 Göney Blrri KurukPprO 14. sokafc No. 40 Adan» • Telefon: 4550 • 3934 ANKARA Atatürk Buivarı ı Ap. . yenljehlr Telefon: İS 09 20 12 09 » U 95 U 17 57 35 0 İZMİR: Fevzipa;* Buivarı AJjaroilu fşbanı 104 105 Tel : 31230 2470» ABONEveİLÂN Sanellk 6 aylık 3 aylık Türtdy» 73.00 40.00 22.00 Haric! 198.00 90.00 49.50 Bajlık (Maktu) 3 üncü layia (Santlml) 2. v« 7 ncl sayfa (Sanümi) 4 5 6 ncı sayfa (Santbnl) Nisan. Nikah.. Evlenma Doğura Ölüro. Mevlid. Tejekkür (5 Cm.) Ölüm. Mevlid. Tesekkür 2 3 üncü (5 Cm.) 250 Llra «0 » SS > S > O 8 5» 100 » 150 • «,„«. SAYIS1 25 m r i r a v i e KUKUŞ Eomünizm faaliyetleıi ralaria kurulmustur. (Efeoğlu bu sırads tiyatronnn bir dergi çıkardığını öne sürdükten sonra özetle junları bir afişini göstenniştir): CJlus gazetesi de (Hoşiminh) soylemiştir : in hâtıralarmı yayınlıyor. Büyük «Bunlar Türkiyeyi Moskovaya peşktf çekmişlerdir. Düny» ko vatanperver diye tanıtıyorlar. münistleri RusseU'in başkanlığın Komünizmle mücadele su parti da (Conson) a rarplarken (te ya da bu parti isi değildir. On liffnz »ynen hatibindir) Mehmet bin yıUık Tfirk tarihini korumalryız. Bu uvanda 16 avize var Ali Aybar Knrey Vietnama mii milletvekilleri aviıelere fettij olarak gönderildi. Pekinci (b*n bakmıstrr) bu 16 avize Törklerin lerin başında Cumhuriyet yazan kurduğu 16 büyük imparatorluİlhan Selçnk vardır. Bunlar (Hn ğa delâlet etmektedir. T.Î.P. asŞimin$) den para almaktadır. Ni lında Türkiye komünist partisitekira (Hoşiminhe) baflı olarak (Ho) tiyatrosunu kurmuslardır. dir. Hdel Kastro ber on bes gfinBu tiyatro Pekinden alınan pa de bir Türk solu dergisine bir yan göndermektedir.» (Bastarafi 1. smyfada) Boraks (BasUrafı 1. sahifede) Demirel (Baştarafı 1. sayfada) lerini» belirterek, «Eğer, bu mesele, bir kanun meselesi • olmasaydı, simdiye kadar yüz defa dozcltirdik» demistir. APIi Sabahattin Savacı'nın, konunun çok önemli olması ve komisyon çalışmalannda hükümetin görüşünün yeterince yansıtılmadığı gerekçesiyle tasannuı komisyona iade edilmesini istemesi uzerine söz alan Başbakan, özetle şunlan söylemiştir: «Hüknmetin futumu söıcv Sey fi öztürk tarafından tamamen belirtilmiştir. Komisyon çalışmalannda hükümetin görüşü rte alınmıştır. 13 Sayılı Kanun, devleti çok başlı yapmıştır. Biz devleti daha müessir hale setirmek istiyoruz. furt dışuıda Türkiye, çesitli konulard» bir tek sefir tarafmdan temsil edilsin, îstiyoruz. Turizm, maliye, tiearet ve daha başka konularda da terasilci gönderirsek, işler büsbütün kanşır. 13 Sayılı Kamm; sefirleri, valileri tesirsiı hale getirmiştir.» Demirel, sözlerine devamla, bu durumun yurt dışındaki temsil durumunda ahengi bozduğunu belirterek, şunlan söylemiştir «Güçlük çekiyoruz, arkadaşlar. Devletin işlerini dıarda yürütmekten güçlâk çekiyoruz. Samimt olarak söylüyorum, rüçlük çekiyoruz. Meselenin esası, devlerin temsilinde vabdetin sağlanmasıdn. Dışardaki koordinasyon sıkuıtılanndan devleti kurtarmak lâzımdır. Türkiye Cumlıuriyetinin sefiri. Türkiye*yi temsil ederken, ıfitün konularda vet kiH olmalıdır. Bn bir siyasl mesele değildir. Bir Türk sefiri; hem maliye, bem tiearet, hein de turizm sahasında mükemmelen vazife yapabilir.» Başbakanın konuşması Uzerine Sabahattin Savacı, tasannın komisyona iade edilmesini lstiyen önergesini geri almış ve maddeler üzerinde görusmelere geçilmiştir. Raporda Dor minerali hakkmda bilgi verilmekte, özellikle Eskişehjrin, Seyitgazi Kirka alanın daki sodyumlu bor cevherinın 500 yıl süreyle Türkiyeye devamANKARA (Cumhuriyet Büroso) b bir gelir sağlıyacak nitelikte ve coklukta olduğu ifade edilmek Merkez Bankasının sermatedir. Bu bölgede sermayesinin yesini 10 milyon liradan 25 çoğu yabancj olan Türk Boraks milyon liraya çıkaran ve Anonim Şirketinin yerli tesebbüs Bankaya modern bir yön veerbabından nınsatnameler alaren yeni bir kanun tasansı rak aramalara geçtiği, dört sahazırlanarak TBMM'ne sevk hada sondajlar yaptığı, önce 9 edilmiştir. Tasan, önümüzmilyonluk rezerv bulunduğunu deki günlerde bir geçici ve bildlrdigi, daha sonra rezerv karma komisyonda müzakemiktannı 40 milyon tcnun uzerire edilecektir. Aybar, ccvap veriyor ne çıkardıgı, gerçekte ise 450 39 yıldan beri yürürlükte Sataşma gerekçesiyle söz alan milyon tonluk bir rezerv tahmin (Baştarafı 1. sahifede) olan ve 22 kez çeşitli degişikTİP Genel Başkanı Aybar, özetle edildigi raporda belirtUmekteÖnceden hazırlanan program dir. şunlan söylemiştir: lMere ugrayan 1T15 sayılı TİP. sosyalist bir partidir. AnaKomisyona çağınlan Enerji ve Kanunu ortadan kaldıracak geregince saat H'de RtktörlüBaşkan Termen Bu poligoolan bu tasan, para kredi ğun önünde toplanan ögrenciler yasa sinırları içinde faaliyettedfr 1 Tabil Kaynaklar Bakanlığı Hu nun içinde bol mal var diye, inı Sep bir agızdan marşlar söyleve mesrudur. Burdaki arkadaslar, kuk Müşaviri Faruk Küreli 6ze^ poligonun oir kumının ruhsat | politikasının uygulama ve yerek 7 arkadaşlannı karşılamış diğer partilere olduğu gibi TÎP'e sahibi elinden aknması, hukuk j kontrolündeki dağınıklığı gi ve İstiklâl marşındari sonra di de saygılı olmalıdır. Yasak edilen le şunlan söylemiştir: «Türkiyede kurulan bir Ingi devleti anlayıına ne dereceye dermekte ve Bankanın elin rege bayrak çekmişlerdir. Rek bir partf olsaydı (Niye kaparılmaliı şirketi, Türkiyede diğer bir kadar yataşacaktır? de toplamaktadır. törlük binasuun ön kısmına «Bedı) diye sormak lâzımdır. Komü yerli şirketle iştirak kaydederek, Haznedaroğlu Takısır bey ; yaı Saray., cKurdaş %o home» nizm ithamı. memleketimizde is bir çok kalite ve rezervi yüksek efendi. Çünkü bütün dünyadaki ' tismar vesilesi olmaktadır. Bir ta bor tuzu sahasına ortak olmuşyazan öğrenciler buradakt topkım şahıslar, bu yoldan menfaat tur... Bu şirket uzun yıllardan demokratik tneroleketlerin hepsi lantı sırasında da sık sık toplu I sağlama yolunu bulmuslardır. Adı beri Türkiyededir. Ve zanneder yapmış bunu. olarak Kurdaş'ı, iktidan ve KoBaşkan Tennen Nerede, negeçen derjrilerin TİP ile ilgisi yok sem 1963 yümdan itlbaren sermer'i protesto etmişlerdlr. yi yapmışlar? ı tur Burda. ciddî seyler konusaToplantıda konuşan öğrencüer maye vaz'ı suretiyle sodyum kaHaznedaroğlu Italyada yagenellikle Amerikanın genel po lım. Bir tiyatrodan bahsedudL liteli bazı ruhsat sahalannda kay pümış. îtalya, bütün kükürtlerin Benim bildiğün (Hoi. halk oyunlitikası ve AP. İktidannın tutucularmın ilk harflerdlr. Türkiye da deger istikamette ciddl ara hepsinl, şahıslardan almış. mu Uzerinde durmuş, Amerikaİşçl Partisi, Türkiye'nin bağımsu malara ginnisür. Giriştigi sontstanbul Teknik Üniversitesi nın Vietnamda uyguladığı savaş Başkan Termen M.T.A. bu dajlarla tesbit ettiği rezervi, dev lnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeü şirket elindeki sahalar rezervtplânını yermişlerdir. Bir ögren lığı kadar. sosyalist akım içinde lete, evvelâ 9 milyon ton olarak de bajrrmstıhğını goı bebegi gibi Başkanı Yaşar Yılmaz, dün ba d cO.D.T.Ü de yanan Komer'in nin 400 milyon ton olduğunu söy savunan bir partidir. Dışardaki ve bilahare 40 milyon ton olmak lüyor. Bu bor sahalsnnın sahipsma verdiği yazılı demecınde, ha otomobili değil merikanm embir partiyle ilgisi yokrnr. Kussell' üzere bildirmis ve bugUn ise bu leri olan sahıs ve firmalara, falen hükümlü bulunan yazar Şa peryalist politikasıdır» deraiş, miktannın 400 milyon raza devletçe el koyma hali soin. komünizmle ilgisi yoktur; Sep rezerv di Alkılıç'ın affedilmesi için Mec bir başka öğrenci, «Gelecekte tik felsefe ekolüne mensup bir fi ton civannda olduğu iddia edıl nunda, ödenmesi gerekli para lis Başkanlığı ile Cumhurbaşka kurulacak balk mahketnelerinde lozoftur. Para almdığı söyleniyor, mektedir. nına 732 imzalı bir dilekçe gönder Amerikayla işbirliği yapanlana miktan, tahminen ne olabilecek bu paralar nasıl gelmiş, bunun isdıklerini bildirmiştir. Komityonunuı, kanutimet tir? YUksek olmas mı? yarsılanacaklaruıı» soylemiştir. patlanması gereklr. Burada konu «or ve muhtelif iki göriiş tarzı Demecte, Mesele. yalnız Şadi Haznedaroğlu Niçin vermlAlkılıç değildir. Fikir öıgürlügü Yakılan Kıratlı Komer şan zal. tezvirleri dolayısiyle ile karşı karsıyadır. Birind yön, yelim? Kanun bu hususu düsünmahkemeye verilmiştir. TÎPMn, bugünlerde redde gitmekte oldu memiş. Madenler asunda devleiçin ilk insandan bu yana irkaOkunan devrimci şiirlerden kendisinden 2» bin lira alacağı ğumuz bu sahalann devlete kasında kan izleri bırakarak tüm in sonra öğrencilerden kurulu bir vardır; tahsil imkânı bulnnama »andınJması halidir ki, yufcan tin malı. Bu topraklarda yasısanların \erdiği flnsan haklan topluluk, Komer'in Vietnamdamıştır. TİP, komünist partisi l«e, da arzettiğim gibi, yeni bir ka yan insanlann ve devletin malı. ve fıkır ozgür!üğü> mücadelesi ki tutumunu anlatan ve Türkiellerde delil varsa, kapatalım. nun tedbiri ihtiyar olunmadıkca, Bunu başka türlü düşünemem. nin mahkumiyetidir. Af, ynzyıl ye'ye gelişini gösteren bir oyun TİP. sosyaUst bir partidir; Anaya bu sahalar bugünkü heyetl tle, Fakat gelmiş bir apartıman JftpJarın üriinünün tealbni olacaktır» oynamışlardır. Oyundan sonra sa demokratik sosyalizme acıktır. devlete aktanlamaz. tkinci yön, rnıs, bu başka husus. denümektedir. Komer'in üstüne binerek TiirBaşkan Termen Türkiye btr TİP. böyle bir partidir. Ikide btr mert hukukun tarifleri dahilin..* kiye'ye geldiğini belirten ve de halkın zihnini bulandırmaya • de reddi müteakip, bu sahalann devlettir. Anadoluda 800 yıllık canlandıran yapma bir kurat mazisi olan bir devlet. bir hu1 hm.» | aynen arttırmaya çıkanlması ha kuk devletidlr. TUrk devletl obenzin dökülerek yakjlmıştır. O (Baştarafı 1. sayfada) yunu, Üniversitede buJunmayan Efeoğlu'na, AP'HIer de lidir ki, bu ameliye, neticeten, larak gaspa mı gideceğiz? 5fok yanında durmuş, içerden inen yine aynl sirketin veya başka bir sa bedel ödiyerek mi alacağız? Rektör Kurdaş dışındaki bazı iri yarı temiz giyinmiş, düzgün sirketin bu sahalara sabip olma Devlet olarak, saha bedelini 9söz vermedi konuşan iki kişi. Mikayel'in koyöneticilerin kapalı bir pencereluna girerek, «Bizbnle gelecekrün arkasmdan merakla izledik [ demeden bu is nasıl yapılabilir? Zeki Efeoğlu, oturduğu yerden, 8inı gerektirecektir.» leri gorülmüstür. Daha sonra komisyonda bor sataşma olduğunu öne sürerek, yeHaznedaroğlu Kendisine. sa sin gir taksiye müdahale etme» demislerdir. Mikayel direnmak niden söz istemiş «Söz verin, TİF mineralleri ile ilgili olarak veri hanın işletmesinden bir miktaADANA, (Cumhuriyet Büroso) Bu gösteriden sonra öğrenciistemiş, fakat bu direnişi fayda Dün öğleden sonra İncirlik ler toplu olarak yola çıkmış tür in Komünist Partisi olduğunu. bes len çeşitll ruhsat dosyalan inc« nnı verirsiniz. vermenüştir. Meçhul adamlar Araerikan Radyosunun sık sık küler ve marşlar söylejip, ha dakikada ispat edeyhn> diye bağır lenerek bunlarda mevzuata ayÜy« îhsan Topaloğlu Yer öğrenciyi hemen otomobile sokyayınlarmı keserek iki dakikada laylar çekerek Üniversitenin dış mıştır. Başkan Atıf Sohoğlu. söz kın bir husus olup olmadıgı a altı servetlerini hiç bir zaman muşlar ve gözlerini bir bezle vermemiş, Efeoğlu'nun delillerini i raştınlmış ve aykın bir husus bir bak olarak kabul etmek doğbir fncirlikte vazifeli Amerikan kapısına gelmişlerdir. Haklannbağlayıp, bir apartmana götürhükumete vermesini istemistir. olmadığı anlasılmıstır subay ve personelini vastife ba da gıyabî tevkif karan bulunan ru değildir. Sonra bunun ödenmüşlerdir. Efeoğlu, direnmiş: oyiamada koşına çagınr şeküdeki anonslan, îrfan üçar, Mustafa Akgül, Coşmesini, doğrudan doğruya deHaznedaroğlv. nuşma istegi, AP'lilerin de oylaşehirde sivil ve resmî makam kun Eroğlu, tbrahim Seven, ğerlendirip borçmuş gibi kabul Şefle karşılaşma rıyla. reddedilmiştir. larda heyecan uyandınnıştır. Taylan özgür, Halil Celimli ve etmek de hatalıdır. Bu yoldan komisyonda Ankara'daki Büyükelçilik yet Yusuf Aslan adındaki öğrenciler Mikayel, olayın bundan sonrahareket edersek. bi* lcabetüği CHP, söz istiyor Komisyonda daha sonra 1967 kilileri. bu konuda şunlan söyle dış kapıda bekleyen ve teslirn şar sını Polise, şöyle anlatmıstır: Bu sırada. CHP Grupu adma yıh Haziran ayında görevden ay zaman, Anayasamn kurmuş olmişlerdir: •Gözlerirai açtılar. Kısa boylu tı geregince bir gazetednin kul Reşit Ülker. sataşma olduğunu nlan eski Maden Dairesi Reisle duğu kamulaştırmayı yürüteme«Bu normal bir alârmdır. Gö landıgı cezaeri arabasma bineboynunda yün kaşkol bulunan $isyiz. öne sürerek, söz almış özetle şun rinden Kâmil Haznedaroğlu dinrevlerinden uzak, ya da izinde rek Adliyeye gelmişlerdir. B i man biri karşımda dikildi. Yüzüme lan soylemiştir: TARIN: j ve ıfözlerlmin îçîne baktıktan' bulnnan Amerikan ' askerlerinin sırada Emniyet Müdürüyle Jarf lemnistir. Komisyon Başkanı Zi•Efeoğlu, seçim yatırımı mahl ya Termen, komisyon üyeleri 1 gorevleri başına ne kadnr bir »ü darma Komutanmın da bir otoREZERVXER 100 METRE j sonra yammda duran iki kişiye yetinde konuşmuştur. Ulus gaze le Haznedaroğlu arasında özetle re içinde dönebildlklerini ve ye mobil içinde onlan izledikleri KALINLIĞINDA BİR ' çıkıştı: (Bu değil. Neden vanhş tesinde Ho Şi Minh ile ilgili bir şu konuşmaîar geçmistir: teneklerini tesbit amacıyla düTABAKA HA'tNDE çocuk getiriyorsunuz? Basımı göriilmüş, ancak hiçblr mtidaha yazı çıkmaktadır. Ama, Hitler'in renlenen bir alârmdır. Çagn, ö|derde mi sokacaksınız?) diye Haznedaroğlu 1965 yılna doğlede bulunmamışlardır. Ögrencikomandoları da çıkmaktadır. Ba ru, îngiliz şirketinin kapattığı sa leden sonra sona ennistir.» haykırdı. Sonra: (Alın bunu göler, sayılan bini bulan arksdaşsın, hürdür, CHP'nin kimseden halar, imtiyaz ve mukavele tertürün. Yapacağınız işi doğru lannın tezahUratı arasında Ünikorkusu yoktur. Çirkin isnadını, tip olunması ve şartnamelerin na versiteyi terketmişlerdir. (Baştarafı 1. sahifede) yapım d d kendisine iade ederiz.> zırlanması devresine geldi. Meöte yandan, CHP yetkilileri, Babası alıyor Gerek ÜniversitedeM gösteriEfeoğlu'nun iddialan sai arkadaşlanmı dAvet ederek ihbar mektubunu yazarun kimliler ve gerekse öğrencilerin Adve Mart ayında firmanın mühsn gini gizli tutmaktadır. Efeoğlu. yeniden söz istemiî. bu • îddiaya göre. Mikayel bu oîayliyeye gelişleri sırasında herhandefa isteği kabul edilmiştir. Efe j disini de dâvetle. 9 milyon ton dan sonra. bir süre dolaştıMektupta, suikast yapacağı gi bir olay olmamış, Adliyede rezerv bulundugu bildlrilen bu oğlu. kendisinîn seçim yatınmına | rılıp buakıldığı Osmanbey'den büdirilen kimsenin daha önce Savcı tarafından ifadeleri alınan ihtiyacı olmadığını, Sadun Tanju' sahalann meseleleri üzerinde. babasjıa telefon etmiş ve o da Inönü'ye suikast teşebbüsünde öğrenciler, daha sonra mahkenun komünizm propagandası yü derin müzakerelere girdik. ÇUnoğlunu giderek almıştır. Gece bulunan Mesut Suna'ya para ORDU, (HA) İki Polis me meye oradan da ceîaevine gönzünden Ulus gazetesinden çıkarıl kü firma ve bizim mühendisleri yardımı yapıp yapmadıgı konuvansından sonra Emniyet MUmuru, karakolda nezaret altına derümişlerdir. Böylece Komer' dığmı. sonra tekrar ahndığını öne miz, bu sahalar cevherinin Sdi dürlüğür.e giden Mikayel, bütün sunda Merkez Bankası ilgiülerialman bir erkek çocugunu, dağ in otomobllinin yakılısı sebebiysürmüş, «Aybar'ın vatan satıeısı ! bor olmayıp. ^odyumlu bor oldıı ne başvunılmuş, ancak buradan sabıkalılann fotoğraflannı incelık bir araziye götürüp tecavüz le tevkif edilerek cezaevine ko olduğunu ispata hazınm demiş , ğunu belirtiyorlardı. Bu neticelemiş. fakat kendini kaçıranlan bir açıklama yapılmamıştır. ettikleri iddiasiyle Adliyeye ve nulan öğrenci sayısı 14'ü bulden çok sevindik. Türkiyede matir. CHP yetkilileri, mektupta mi teşhis edememiştir. rilmiştir. Çocuk, hırsızlıktan sa muştur. kast yapacağı ihbar edilen Ahed Aybar, yeniden söz almak iste | dem kl yataklar sodyumlu bor nık bulunuyordu. yataklan idi, artık Türkiye, AvBasar adlı sansm beş yıldır tnömişse de, sonradan vazgeçmiştir. Üniversite açıldı Emniyet ilgilileri, olayı doğrurupaya satılan Kuzey Amerika nü*ye ve CHP ye tehdit ve külamışlardır. Komer'in otomobilinin yakılımenşeU bor ticaretine rekabet fur mektuplan ve her yıl birkaç (Baştarafı 1. sayfada) şmdan sonra Akademik Konsey" tesis edebilecekti. O andan itibadefa telgraf gönderdiğini söylehava taarruzuna uğrayan Ain karanyla 1 ay fçin kapatılan ADANA VE mişlerdir. ren gözümüz açıldı. Nihayet sağ raplann durumuna benzer O.D.T.Ü. Danıştay'm kararına dan soldan işitmelerle, bu bölgeİhbar mektubu ÇEVRESİNDE bir duruma düşmemizden uyularak dün yeniden açümışdeki maden rezervinin milyonlar haklı olarak korkulur» diyen tır. öğrencilerin büyük kısmı 3 ocak tarihinde Sydney'den ca ton ile ifade edilebilecek bir ASKERE ALINMA MP Lideri, «Patrikhane mederslere girmiştir. Bazı FakülCHP Genel Başkanı îsmet inöANKARA (Cumhuriyet öürosn) durum tasıdığraı öğrendik. telerin boykota gidecekleri yonü'ye yollanan el yazısıyla yaHselelerini yeni bir politikanın ERTELENDİ Bütçe Karma Komisyonu BaşBaşkan Ziya Termen Me» lan mektubun tam metni şöylelundaki söylentileri dogrulaya | kanı Mesut Erez (AP). dün bir mevzuu yapmalıyız» demişkur Boraks şirketi. ikinci defa ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) dir: cak herhangi bir durum görül1 basın toplantısı yaparak Cumtir. verdikleri bir raporda rezervi Sel felâketi sebebiyle Antalya, memiştir. «Aziz ve muhterem büyüğüm, huriyet Senatosuna sevkedilen 41 milyon ton olarak bildirmişIçel ve Adana illerınde sıraları ] Eseriniı olan demokratik s«1969 bütçesi nakkında Komisyon lerdir. Bu miktar bilâhare 48 çim neticesi, başa gecen bu hü CKMP Bölükbaşı'ya gelen gençlerin askere almmala Y. Öğretmen Okulunda! raporu uzerinde açıklamalarda milyona çıkmıshr. rı Haziran ayına kadar ertelenda çattı kâmete sevgi ve saygı göstermek bulunmuştur. sükunet avdet etti miştir. Haznedaroğlu Şirket ilk de her Türk'ün razifesidir kanısınMesut Erez'in bildirdığine göANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Bakanlar Kurulunun önümüzAnkara Yüksek Öğretmen Oku I re, Komisyonda bütçeye 368 mil fa büdlrdigi 9 milyon tonluk redayım. Bilhassa biz anavatandan CKMP Genel Sekreteri dekı günlerde yaymlanacak bu lunda son üç gimdür devam et > yon liralık ödenek üftvesi yap'J zervi, Londrsdan sorduktan sonpek uzaklarda yaşamak bahtsızMustafa Erkovan, dün, MP konudaki kararnâmesine göre mekte olan olaylar da dün yatış ı mış, Iığına ağrayanlann en büyük tera. bir anda 40 milyon tona çıancak bunu karşılamak Şubat. Mart ve Nisan aylarmda mış ve öğrenciler normal şartlar üzere Uk defa bır indirme volu kardı. Genel Başkanı Bölükbaşı'mn mennlsi. vatanın selâmeti le bu üç ilde er olarak orduya kaajtmda >urt!arma dönmüşlerdır. emin ellerde bulunmasıdır. partileriyle ilgili son demena başvurularak 360 milyon 1 1 tılacak gençler, askere alınmayaÇatışan öğrenci grupları arasın ralık bir tasarrufa gidilmiştir. «İnsanın vicdanı Durum bu merkezde iken bir cine cevap vermiş, «Cadoloz. caktır. da kesin bir anlaşmaya vanlma llâvelenn 50 milyon lirası ilk mfiddetten beri şahsınıza Ourageçimsiz kaynanalar gibi rahat etmiyor!» masına rağraen yurt binalarmdaki dan dil uzatan ve zatialinize, ta herkesi kıran Bölükbaşı, bu okul yapımına, 120 milyon lirası isgallerin kalkması ile öğrenciler köy vollanna, 80 milyon lirası Başkan Termen Bir Türk Ankara Büyük Millet Meclisine haliyle onbaşı olacak durunıarasındaki havs yumuşamıştır. kadar imzasi ile mektuplar yaköy sularına, 20 milyon lirası olarak, bir salâhlyetli daire reida dahi değildir» demistir. (Baştarafi 1. sayfada) yüksek ögrenim kredı ve vurt si olarak bu sahanın yabancılar i np, zatialinizi aklmca tahrik etErtem'in demeci Bölükbaşı'nı. «İhtilâlcilere tigini zanneden Ahed Basar isBaşkan Nixon, rXımhurbaşkani lar kurumuna, 11 milyon lirası elinde kalmaması çarelerinl mi öte yandan. Millî Eğitiro Ba da âfetlere uğrayan verlerdeki aradımz? tfadelerinizde bu hava mindeki Kıbnslı sefil. kendini yardakcılık» ve «Lâf ebeligri» Yardımcılıgında bulundufu sırakam İlhami Ertem, Anadolu A vatandaşlara dağıtılan yemekli vatanperver olarak tanıtan ve da Güney Amerikaya geziye çıkile suçlayan Erkovan, kendivar. jansı"na verdiği bir demecte, öğ ve tohumluk buğday karşılığı otığı vakit solcular tarafından taş lerine karşı demeçlere yer Haznedaroğlu Insanın aklı ireçinen, aslında bir katolik karencilerta fikir aynlıklan yüzün n Ue evli bulunan ve çocnkları veren basına da çatmıştır. larak Ziraat Bankasına ödene na ilk gelen, o kadar büyük bir lanırken, yanında bulunan e s ö den blrbirlerini yok edici bir na da Adnan Menderes ve Cecektir. gızli servis şefi Emery P. Rorezervi, bir yabancının eline tutum içine girmelerini, «çok lâl Bayar gibi mümtaz ısimler berts'in atanmasiyle ılgili karar Buna karşılık Komisyon öz terketmemek. fnsanın vicdanı vermekle Türk olduğnnu sanan. I da geri alınmıştır. Robert, Bir özücü» olarak nitelemiş, «genç lük haklan dı^ında kalan cari rahat etmiyor... hattizatında çocuklarına tek bir lerin kaba kııvvetten imdat araleşik Amerıka Şartn Tahhyeler harcamalardan »o 5 indirme ya' Termen Şimdi bir sualimiz Türkçe kelime öğretmeyen ve tnalan çelerek Iç!n ömit rerici j parak 215 milyon, teşvik fonla(Baştarafı 1. sahifede) Daıresıne "tanmıştı. var. Bu sahalan reddettiğiniz za Türk çocuklanyla Türkçe ögredemistir. nndan 75 milvon, avans ödene man, tamaroen başıbos bir saha Tasannın diğer maddeleri de, nirler diye temas ettinneven hu Komisyondan geldigi şeküde kaOlağan bir olay mı? ğinden 70 milyon lira indirmis hüviyeti iktfsap edeceğine göre, sefil, 8 ocakta Tunanistan. Türtir. Erez, bu indirimin önemli Dığer taraltan Ankara'da Abu sahalara Türk kanunlan ne kiye ve Kıbns'ı ziyarete çıtayor. bul edilmiştir. bir olay olduğunu belirtmiştir. merıkan Büyükelçıligine yakın Buna göre. daha önce emekli emrediyor? Kimin olacaktır? Bir Tunan yolcn gemisi ile <ak(Baştarafı 1. sayfada) çevreler. Nixon'ın bu ışleminin Komisyon Başkanı. bir soru Haznedaroğlu Kim mürariben altı hafta sonra anavatan ayhğı bağlanmış olanlann aylıkUzerine «Türkive'de olağan bir tutum olduğunu öne İETT Bütçesi da olacak, Ankara'da çok rnuh lanna da bu kanun hükümleri caat ederse onun olacaktır. sartlan voktnr» demistir. sürmüşlerdır. Bu çevrelere göTermen Henüz tam randı terem bir kardesi rar. Nidai Ba uygulanacak, vatanî hizmet aylıkİETT Genel Müdürlüğü Bütçere. Komeri Türkiye"ye Büyüklan Emekli Sandığınca ödenecek, manla işletilemiyen bu bor saha sar, Toprak MahsuUeri Ofisi Mü elçı olarak kabul eden Juunson, sini tetkik eden Istanbul BeledıEmekli Sandığı'nın ödemeleri, lan ortada bulunduğuna göre, dürlerinden. Ahed Basar, bir ye Meclisi Bütçe Encümeni, idakaran Senato'dan geçirmemlşçekle yapılabilecektır. Ayrıca, bu mSddetten beri sizin hayatınızs halen dünya, bor ihtiyacmı nerenın ıflâs halinde bulunduğunu tir. Atanmanın yapıldığı sıralartesebbüs eden katil Mesnd Su kanun hükümlerine göre emekli (Baştarafı 1. sahifede) relerden karşılarnaktadır? da Senato'nun tatilde olması, se açıklamıştır. aylıklannı yükseltmek işlemleri Haznedaroğlu Amerikadan. na'ya nakdi para yardımı vapEncümenin, bu konuda hazır bir ficret sistemi uygtüanmastnı bebiyle Komer'in tâyiru onayl» tamamlanıncaya kadar emekli ayTermen Demefc ki Ameri makta ve ailesi ile daimi temas ladığı raporunda, «Vardığımız istemeleri de anlaşmazhk konutılamamjstır. Ayni çevreler, Ko lıkları, sonradan mahsub edilmek halindedir. Zatialinizin sebepsiz kan istihsall dünya ihtiyacuıı kar netice şudur: Demirbaş ve tesis lanndan biridir.» mer'in tâyın tşinin ancak yenl üzere, yüzde 30 zamlı olarak ödedüşmanı olan bn zatın yakında Ve büytlk leri yıpranrnış ve amorti edflmis, Hulusi Çetinoğlu, Sendikanın şüıyabilmektedlr. olarak Senato gündemlne almdj nebilecektir. anavatanı «iyareti, zatialinize ğını ve bu konuda yapılan çalış yenileri temin edilmemis, serma talebelerirün oplam malî porte tröstlerin eündedir. Bizim saha î nci bir tesebbüs yapüır rndimalann olagan olduğunu belirt yesi tükennıiş ve bir yıl içinde sinin 62,5 milyon olduğunu, SÜ lar keşfedildikten sonra, bu bü şesiyle sizi haberdar edip, Türk tahmin ettiği bütçesi kadar borç merbankın 55 milyona kadar yük tröstler satışlarda tanzime emniyetinin de gereken tedbirmışlerdjr. lannuş ve her yıl artan borç ve kabul ettiğini belirterek lokavt girişerek, ilgili ticarl oyunlara leri alabilmesi için bu mektubu faizleriyle yaşama çücünii tama konusunda «Henüz lokavtı tathik yöneleceklerdir. Her madende yanp, kıymetli vaktintzi aldığunmen kaybetmis olması fcarşısın etmek istemiyoruz. Böyle bir ni olduğu gibi, büyük tröstlerin o Bankamızın Ankara Bölgesi dan özür dilerim. avukjtı da kuUanılacak tek kelime, iflâs yetimiz yok. Kış gününde işçile yun oynamaları bir usul olduğuSevgi, saygı ve hünnetlerimi ' (Baştarafı 1. sayfada) tır» denmektedir. rimizin soğukta kalmasını arzu na göre, Türkiyemiz bor madenKay LVTFİ SAV Siikan, ayr.ca, İETTT'nin Taşıtlamayız. Ancak unutmamak ge leri henüz büyük istüısale giri «unar. ellerinizden öperimj» CHP yetkiUIeri, 16 ocak tart22 Ocak 1969 tarihicde vefat lar Dairesindekı suiistimal iddiarekir ki, öniimüzdeki günlere gö şümediği bu tarihtejıangi oyunhinde bu mektubu Genel Sekreetır.irtir. Uzun müdiet Bankalanuı ıncelemekle görevlendirilen re yeni bir strateji tâyin etme lara maruz birakılacak ve oyunu mıza değerli mesalj'yle hizter Bülent Ecevit imzalı bir yaSoruşturma Kurulunun, yetkileri bize kim oynıyacaktır? miz mfimkün olabilir.» met etmiş clan arkadafimıza zrya ekli olarak îçişleri Bakanlıdı»ına çıktığını ıfade ederek. şunHaznedaroğlu Bunu lzah e ğına ıntikal ettirmişlerdlr. MekÖte yandan toplantıdan ayrılan Allahtan rahmet diler; kederU Cumhnriyet 129.50 130. ları soylemiştir: «Bir yolsuzluk başsağlığı dıleriz. Teksif yöneticileri de anlaşmaz decek kadar bilgl imkânı yok tup konusunda CHP Genel Baş2«1. 292 ihbarı olduçu (akdirde, bu işi tç Ktfaı lık durumunu doğrulamışlar ve: tur. Maalesef bu hususu, bu Aıiz 134 Osmanlı Bankan A.?. 135 kanı înönü'ye bir bılgi veri'meişleri ve Belediye Teftiş Kurulla Hamlt Türklye Umum M^147. •20151010 ücret sistemini de ar memlekette bflebilecek insan da mişMr. tnönü, konudan dün sarı vapar. Bpledive Meclisi, mura Napobon 143. 14J. ttk kahul etmeyeceklerini» «öyle yokturl bah gazetelerl okudujii zaman kabe mercii değildir.» 24 â;ar kulce 19.J» 1S.2S mıslerdır. Başkan Termen O halde, haberdar olmuştur. Beklimcılık 293903 PARA • KREDİ POLİTİKAS» 500 yıllık gelir DÜZENLENECEK Komer olay TUrkryede oyun oynandığını, cesaretle nasıl iddia ve kullanabi ' liyorsunuz? Haznedaroğlu CesareUe kullanmam şundan 1leri geliyor. Bundan 20 sene evvel, Etfbankın krom saöcısı Perkins. bana dedi ki: (Kromu 45 dolardan satıyorsunuz, size 20 dolar kafidir.) A radan zaman geçtl, bir de baktık ki biz kromu 30 dolara indirmisiz. Üye thsan Topaloğlu (CHP.) Oyun şöyledir: Boraks Consolidated, dünya rafinerilerinin | yüzde 70 ine >ıakim bir firma, dır. Ucuz itıraç ettiği zaman, a1 radakl kar kendine kalır. Yani aslında yine bizim memlekeU j mlzdir oyuna düşen. Biz satısa' başlaymca, rakip, fiyatlan düşürmeye başlıyor. Pfr Genel MiidiMiinden Teşkilâtımızda memur olarak çalıstırıJmak üzere 10 Subat 1969 Pazartesi günü saat 14.30 da test ve mülâkat usulü ile yüksek tahsilli personel abnacaktır. Sınavda kazananlara 7244 aayıb kanuna göre 3 üst derece ücret verilecektir. Lisan bilgisi tercih sebehidir. îsteklilerin kanunl nitelikleri haiz, askelrigini yapmış, 35 yaşını bitirmemiş olmalan, dilekçelerine ekliyecekleri diploma, nüfus, terhis belgesi, 2 fotoğrafla birlikte 8 Şubat 1969 Cumsrtesi günü mesai «aati sonuna kadar Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaatla sınava giris belgesi almalan. (Basın: A. 523310363/884) TEKNİK PERSONEL DIKKAT ÎŞ GÜVENLİGtN VAR MI? YASALARIN TEMÎNATI ALTINDA MISIN? Tel: 12 82 53 Teknik Personeli Organize Komitesi ANKARA (Has: 382/904) ^ Alkılıç ın afffı için 732 İTÜ'lü dilekçe verdi Büyük bir sınayi müessesenin îzmit'teki fabrikasında lâboratuvar ve kalite kontrol şefi olarak çalıştırılmak üzere bir Kimya Yüksek Mühendisi ile bir Uborant almacaktır. Iş tecrübesi olan ve askerliğini yapmış bulunan 35 yaşına kadar isteklilerin İZMÎT P.K. 108 adresine referansları iie birlikte yazmaian rica olunur. Ilâncıhk: 1007/906 Eleman Alınacaktır FROM THE MINISTRY OF TOURİSM AND İNFORMATİON The following personnel will be employed on a contract base to work at the lnternational competltion for the tourism development plan ef SİDE witb a salary froro 2 000 to 6.000 T.L. per month. 1. A translatorsecretary whos« nativa language is French and also has an exc«Hent command of Turkish. 2. A translatorsecretary who*e native language it English and hat eıcellant command of Turkish The candidates who know ıhorthand will be preferred. For further information kindly apply to Physical Planning Department of the Ministry of Tourlam and lnfermation. (Basın: A. 532210514/886) İncirlik Üssünde alârm Adana'da heyecan yarattı Bir öğrenci Turizm ve Tanıtma Bakanlığından Fiziksel Planlama Oairesinde çalıştırılmak üıere a;ağıda branşlan belırtılen elemanlar nitelik ve tecrubelerine göre 2.0004.000 TL. ücretl* yapılacak (özlefme esaslanna göre alınacaktır. İKÎ EKONOMtST BtR SOSYOLOG ÜÇ ŞEHÎRC1 • MtMAR Bîlgi almak istiyenler «Turizm ve Tanıtm* Bakanhgı, Fiziksel Planlama Daireıi • ANKARA» adresine müracaat etme]idirler. (Basın: A. 527010435/881) İki Polis memunı, bir erkek çocuğuna iecavüzden sanık.. inönü'yü Büyük bir müessesede çalışmak üzere aşağıdaki elemanlar alınacaktır: 1 Almanca lisanına vâkıf tecrübeli sekreter, steno büenler tercih edilir. 2 Askerliğini yapmış, 30 yaşından aşağı. hesap maktnejeri kullanabilir genç bir satış elemanı, yüksek tiearet mektetd mezunlan tercih edilir. Müracaatlann PK 527 Beyoğlu adresine yapılması rica olunur. (Reklamcüık: 2 8 5 8 9 1 ) ELEMAN âllNACAKTIR Bölökbaşı 1969 Bütçesi Senato'ya verildi MEVLİT mu Aksaray e; rafından, pek kı>metü ve sevgili baba VEFAT Merhum KorgeneraJ Nihat Anılmışın eşi. merhum Nejat Anılmış ve Yapı ve Kredi Bankası Müdürlerinden merhum Fuat Anılnuş'ın anneleri, Ferihan Anılmış'uı kıymetli kayınvaldesi, merhum Hüseyin ve Ali Helvacıoğlunun, eski Antalya Milletvekili Kenan Akmanlar, Avukat Gevher Kutsal ve Doktor Sami Akmanlar'm sevgili ablalan, Gülçin Kirman, Sevgi Ekmekçi, Prof. Ali Ekmekçi, Semra Anılmış, Arif Akgün ve Nejat Amlmış'm muhterem büyükanneleri, Salihatı Nisvandan Hanımefendi, 2 4O c a k 1969 C u m a günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aziz naaşı b u g ü n 2 5O c a k 1969 tarihinde öğle n a m a z ı n ı m ü t e a k i p Şijli camiinden ahnarak Zineirlikuyu Asrî mezarlığmdaki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. AİLESİ (Cumhuriyet: 911) 4HMET MUHTAK ALTUN'un rinci sene i devriyefi dolayısiyle 2611969 Pazar günü (yannl Aksaray Valide Sultan camiinde ikindi namazını mJteakip k'raeı o lunacak Kur'anı Kertm ve Mev!idi Şenfe, akraba, dcst ve din kardeşlerimizin tejriflerml rica ederiz. OĞLU ve KIZI Cumhuriyef 8S3 Diş Tabib' GÜZtDE ANILMIŞ Tâyin karan Cok Acı Bir Kayıp Pek kıymetli .ilâh arkadafiınız Tppçu Albay Senato Muzaffer SARI uzun »üredir muztarip l>u iunduğu âmansız hastalıktan kuriulamıyarak 22 Ocak 960 günü teöavi edilmekte olduğu Ankara Yüksek İhtisas Hastanes'nde vefat etmiştir. Kedeıli aüesine ve sll&h arkadaslanna baçsaâhğı dller; acılannı paylaşırız. K.K.K. Kh. Heri» 218900 (94047) Etibank VEFAT Möyejser Yesil'in sevgili eşi ve kıymetli hayat arkadajı; avukat .Vaii YeçıTın çok muhterem babasî: Kevser Yeşil (Beşiroğlu) in cok muhterpm kaj:npederi. Asım: Ramiz; Nazlre YeyiVin biricik amca'.arı; nııran: Temel; Gacar'ın sevgilı dayıları: Durmuş Cacar'ın kaymbiraderı; Zekiye Yejil'in ka\m: Sebinkarahisar Sarayeık Jcöyü Yeşil a'Iesınm (Seyboflu) muhterem tniyüğü Sümerbank Belediye VEFAT Orama mübadfllerinden fmarn Mehmet torunu; inıam Aziz oğlu 2311969 günü gecesl u a t 23.30 da AUahiD rahmettne kavu;muştur. 2411969 Cuma «ünü figle namaunı mOteakip MaJtepe Yenl camiinden na'jı ebedî İstirahatgâhına nakledümistir. GfllDtKEV AİLESt Beklameılık 291901 VEFAT OSMAN YFŞİL 241 3969 Cuma günü bğle namazı esnasınrta bizleri derin acılar içerisin'ie hırakarak Hrkkın rahmetine kavuşmu? tur. Muhterem buyügümüzün cenazesi 2S119S9 Ciiinartesi giaiü ögle namazını müteakiD Arnavulköy; Akıntıburnu camiinden aJmarak üdmelihlsan mezarlıfındaki aüe kabris tamna dofnedilerektir. Merhum»: Tanrıdan raJımet dileriz. Not: Çelenk eo rica olunur. Yefll ailesi adınj Ofrlu: Vrııkit Nail j Cumhuriyet *09 İLYAS GÜLDtKEN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle