13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 fk»ak 1369 SAHİFE ÜÇ Öğrenci Harelcctlerini ^ önlemek için.. Hato ve Varşova Ralctı çalışıyor ılııliir liiirnıııılı B Nixon Komer'i inceliyor M kla gelmez olaylann ger^ f t çekleştiği günleri yaşadıBKeımız muhakkaktır. Kim ^ ^ d e ı d i ki. yeni Başkan Ni\on koltuğa oturduktan iki gün sonra Türkiye ile ilgili bir konuya eğilsin; hem de olumlu şekilde... Haber açıktır: Johnson iktidannın son günierinde yapılan tâyinlerden bazılanna Nixon takılmıştır. tlk bakışta akla yakm görünmeyen ve işgâl ettikleri mevkilerde Amerikn'nın çıkarlanna paralcl olmayan işler yapabilecek kişileri so rumlu kılan bu tâyinlerin sayısı 155'dîr. Aralarmda elçiler, müdürler ve servis şeflermin bulunduğu 155 kişiden bir tanesi de Bay Komer'dir. Evet. her nefes alışmda bile Türk kamu oyunun huzursuzlardısı Amerikan elcisi Komer... Başkan Ni*on. söz konnsu 135 kişi ile birlikte Komer'in tâyin karanni da Senato'dan geri almış ve incelemeye baslamıştır. Bu demektir ki. Bay Komer Ankara ve İstanbul arasında mekik dokuyarak çe«itll konulan inceler, Vietnam kon feranslan verirken. Washuıgton'daki Başkanı da Komer'in durumunu incelemektedir. Bu darumun gerekçesl resmen çövle açıklanmıştır: «Başkan N*ix«n, kendisinden önceki Başkanın tâyinlerini önyargılara kapümadai1 incelemek arzusundadır.» «Ön yargılar» ile kastedilenler rtelerdir? Acaba Johnson, Vietnam gibi bir işte çalışmak fedakârlığmda bulunan Komer'i. ehil olup olmadığına bakmadan mı Türkiye'ye göndermiştİT? Henüz eevahı bilmiyoruz. Hele, Komcr'le birlikte dnrumn incelenen diğer bir elçinin Ekvator Glnesi'ne tâyln ediien Albert Sherer oldugunu dnyıfnca. somlarm cevapsızlığı daha fazlalaşıvor. Acaba Sherer de mi eski bir C.Î.A. üyesl dir veya Vietnam görevlisidîr?. Kısacası, Nixon, Türkiye'nin Komer'e agreman verirken göstermediği bir titizlik icinde işi ele almiş ve kendisinl temsil edeeek Hsiler üzermde düşünmeye baslamıs tır. Amerikan ve Türk cıkarlarmm paralel olduğu nâdir anlardan blridir bu. Ne var ki, iyimser olmak için e t kendir. Çünkü. Komer'in dummun\ın ele alınmasma sebep, sadece Komer'in kişilifcinden ileri feteeyebillr. Beikl Nhcon, seçim kampanyası sırasında kendisine yardrm eden bir iş adamma mükâfat olarak Ankara'dakl elçiliei düşünmek tedir. Yahnt, Nison, lncelemelerinin sonnnda, Komer yerinde kalsın» diyebilir de... tşin kısası, Amerika'nm ellne bo zuk bir duramu düzeltmek fırsatı Kccmiçtlr. Tabiî daha bozuğunu ya ratmamak şartı ile!.. Türk yönetlminin öniindeki fırsat İse daha biiyüktür. Eper Nixon, Komer'i geri alırsa. Ankara, Washinıcton'u gücendirmemek Için Komer'e karşi kullanmadığı «Hayrr»mm degermi bilecektfar. Nhcon'a sıhhatll kararlar dilerrz. silâlüanmaya 182 milyar Yine aynı kaynağa göre, bu harcamaların onda dokuzunu NATO ve Varşova Paktmın harcamalan meydana getinnektedir. Bu harcamaların 1968 yılında artış gbstermesinin beklendigi de belirtilmektedir. Federal daire, 1966 yılında Birleşik Amerika'nın askerî harcamalannın 64 milyar 900 mil yon oldugunu, yani gayrisafi millî hasılanm V 8.1'ini meydana o getirdiğini, yine aynı dönemde Sovyetler Birligirün askerî harcamalanmn 47 milyar dolar olduğunu, yani gayrisafi millî hasılanın «o 8 ile 9"u oldugunu a, çıltlamaktadrr. Federal Daire, 1967 dünya toplam askerî 'harcamalannın, Lâtin Amerika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'daki 1 milyar insanın geliri seviyesinde oidugunu da belirtTnektedir. WASHİNGTON, («ua.) irleşik Amerika Silâhlanma ve Silâhsızlanmayı Kontrol Federal Dairesi'nin açıkladığına göre, 1967 yılında bütün dünyada askerî harcamaların toplamı 182 milyar dolârdır. Tokyolı bir şdförü soyan iki Amerikan eri hapse mahkum olda TOKYO, (HA) Yokohama mahkemesi, bir taksi şoförlinü soyan iki Amerikah askeri hapse mahkum etmiştir. Erralf M. Maloney, dört yıl, Donald Coppley ise 3 yıl hapis yatacaktır. Mahkemede açıklandığına göre, 14 nisan 1968 de vuku bulan olay sırasında Coppley, şoförün başma demirle vurmuş, Maloney de cebüıdeM paralan almıştır. Ispanyo'da olağanustü hal ilân edildi Ol Oİ& BASINDA lohnson'un mekiubu B Yeni Amerikan yönetiminin iş başına gelmesi, dünya basınında titrlii yorumlara sebep oldu. Mizahçı Art Buchwald da mese eye ktndl açısmdan eğiliyor: Art Bucwald , MADRİD tspanyol HükumeU dün akşarn, ülkede sükunu ve kamu düzenini bozma amacryla sistemli olarak girişilen hareketleri önlemek için, 3 ay süreyle «Olağanustü hal» uygulamaya ka. rar verdiğini bildirmiştir. İspanya"da olağanustü hal, Anayasanın Temel Hak v e Hürriyetlerle ilgili bellibaşh maddelerini yürürlükten kaldırmaktadır. Madrid Üniversitesi Akademik Konseyi de, öğrenci kaynaşması ve protesto gösterilerinin dördüncıi giinünde, Üniversitenin belirsiz bir tariiıa kadar kapatılmasını uygun gottnüştür. Cnmhnriyetçi Nixon Baçkan oldn. Fakst Kongre'nln ço|nnlaia Demokrat (Gazeteler) Sçlnk yfiılfl ?efe selâm. Kozmonotlar, basın loplantısı yaptı MOSKOVA Akli dengesi bozuk olduğu ileri surulen bir gencin kurşunlanna hedef olmaktan güç kurtulan. uzay çağının ilk ydrünge ista*yonunu kuran 4 kozmonot, dün düzenledikleri basın toplantısmda, uzay incelemelerini anlatmışlardır. Kozmonotlardan Aleksi Leonof, Batılı bir gazetecinin suikast ile ilgili sorusuna. «Suikast teşebbüsünü. Izaydaki ağırlıksızlığa benzetebilirim. Ancak, bunun izahı biraz güç. Hattâ, bu hissi duymayanlaruı anlamast imkânsıı» demiştir. «Apollo aracına Sovyet O kozmonotları atınmalı» NEW YORK, (&A HA Tass) «New York Tiınes», «TJıayda işbirligi» başlıklı yazısında omımüzdeki Apollo uçuşlanndan birine bir Sovyet astronotunun ka tılmasını istemektedir. Gazete şöyle devam etmektedir: «Moskova"mn gelecek ay düzerüenecek Uluslararası uydularla haberleşme konferansuıa katılmava karar vermesi, Krem lın'in batılılarla, özellikle Amerika ile ilişkilerjni düzeltmek istedığini göstennektedir. Kremlin'in nzay konusunda işbirliğine Debre, «İsrail barış için çalışmıyor» PARİS Fransız tyillî Meclisi Dışişleri Komisyonunun toplantısmda söz alan Fransa Dışişleri Bakanı Maurice Debre, İsraü'in Ortadoğu'da banş •ve güvenliğin sağlanması yolunda ne siyaset. ne de askerî alanda işbirliğine yanaşmadığım söy lemiştir. TDIS HABGRLER SERVÎSİ] ROMA, (»Ji.) nceki gün yapılan «öıgur Çekoslovakya» gösterisine ka ulan 2000 ogrencı arasında kavga çıkmıştır. öğTencUerin Sovyet bayraklannı çiğnedikleri ve Sovyet binalarına çeşitli esyalar fırlattıklan gösteri sırasında solcu ve sağcıtaraftar oldugunu gösteren baş ka belirtiler de vardır: Son A lann çatıştığını gören polis, sol eğilimli öğrencilerin elindeki bir pollo uçuşu Sovyet basınında okulun göstericilerin eüne geçşimdiye kadar rastlanmayan bir mes'ie engel olmuştur. Ügi görmüştür. Sovyet bilim aöte yandan ücr^tlerinin artıdamlan «Apollo8» in başansını rılmasını ıs'.eyen onbinlerce işçi yorumlarken, uzayda insanlar greve devam etmektedir. yaranna araştınnalar yapmaom Bari'de de Rus askerlerinin bütfin insanhğa düşen bir ödev Çekoslovakya'dan çekUmesuü is oldugunu kabul etmişlerdir.» teyen öğTencüen.ı düzenledigi MOSKOVA Gecen yü bir göstert sırasında 5000 kadar öğuçak kazasuıda ölea ünlü Sovrenci catışmıstır. Diğer bazı çeyet astronotu Yuri Gagarin'in hirleTde de gösteri yürüyüşlerinMoskova civanndaki evinin çade sağcılarla solcular arasmda lışına odası müze haline getirilkavga çıkmış ve polis gösterilert miştir. dağıtmıstır. İtalya'da «özgiir Çekoslovakya» yuruyuşu •• •• *• •• İsrail Başbakanı, yakında bir savaş olacağını sanmıyor TELAVİV îsrail Başbakanı Levi Eşkol, «Davar» gazetesinin dünkü sayısında yayımlanan bir demecinde, •Yakın blt geJecekte sava? olacağını sanmıyorum» demektedir. Eşkol'a göre Orta Doğu'da Annımun bir Dünya SavTtjma yol açacak kadar gerildiği yolnndaki çisitme söyîentuerde, büyuk bir blöf vardrr.. 27 Ocak'ta İstanbul'da a?kaa Richsrd Niıon De eşi Pat, yrmin töreninden yeni evleri Beyaz Saray'a döndukierinde, dış kapıda Johnson tarn> fından lüştirümiî bir mektup buldular. Şöyle yanyordu JoLnson: «Sevgili Richard ve Pat, Anahtar paspasın altındadır ve buzdolabında kalan bütün yiyeceklen al»bilirsiniz. Bütün araştırmalarmuza rağmen torunum Lyn"in ban oyuncaklarını bulamadık. Eğer gri renkli, tek gözlü bir ayı yavrusu bulursanız, lutfen şu aşağidaki adrese gönderiniz: LJSJ. Çittliği, Johnson şehri, Teksas. Şu büyük odadaki halıji da son günu köpekler parçaladı. Çok mabcubuz... Vaktimiz olmadığından tamir de ettiremedik... Siı bu hihci çağmn... Masrafı merak etmeyin sakm... Faturayı gönderin. biz öderiz.. Sarayın elektrik sigortaları mahzendeki büyük dolabın ardmdadır. Azizim, elektrik masraflan insanın belini büküyor... Onun için »klınızda olsun, sakm ışıklan yanarak bınkmaym. Çöpler cuma günü verilir... Sakın, o gun çöp tenekelerini dışsn koymayı nnutmayın, çünkü 23 dolar cezası vardır. ttiraf etmeliyim ki, mutfakta çalışmak bazan güç oluyor.. Ki' mi zaman fazla ısmrr. Ama bunun kabahati Harry Trmnan'dadır. Truman'» ne zaman, ?u mntfağa blr faavalandırma tertibatı yapsak deseler, beğenmiyen dışarı çıksın, diye cevap verirdi. Sar»yda ban onarunlar yapmak isterseniı, eşim tady^ Bird, slza çağınlacsk adamlann bir listesini bıraktı. Eğer lehimciye ihtlyasm olursa, ona telefonda Amerikamn Cuınhurbaşkanı oldugunu sövle, 48 saat içinde muhakkak gelir. Elektrikçi o kadar çabuk gelmez... Ama adamcağız biraz uzakta orumyor. Binayı iyi durumda bulacağını samyorum. YaUıız bir noktaya dikkatini çekerim. B i ı Beyaz Saraya taşmdığımızd» bir de baktık ki. binanın batısındaki dmardan sürüyle gazetecl dolnyor içeri .. Tabiî derhal tedbirlerimizi aldık .. üzmanları çağırdik... Bnnlar duvarlara zehirli s m püskürttüler... Fare kapanlsrı kUTdular... Hatta duvardaki tüm delikleri çimento ile kapattılar.. An» nafile... GaıetecUer azalacaklanna. bütün bütüne çoçaldıl»r. Baktık olacak gibi değfl... Biz de Lady Bird Ue başka çareye başrurdnk: Onlan görmemezlikten gebnek. Emin olun en etkili USBI bu... Yoksa onlara karsı sarayın savunmasını güçlendinneye kalkarsanız, yeni bastan bir kale inşa etmek gerekir. Havuza gelince, haftada iki kere temizlenmesi lâzımdır. Mar\in Watson'u Posta Bakanı yapmadan önce, bu işi benim için o yapardı. Eğer havuzn kendin temizlemek istemiyoısan, Wally Hickele temizlet.. Zaten sana borçludur o. Çevrenizde pek fazla komşıı yoktur. Ama biz bu meseleyi şoyle halletmiştik: Her gün öğle ve akşam yemeklerine misafir çağınrdık. Yalnız bir kez ba$ımız derde girdi; Yemeğe bir sürü yazar ve saııatçı dâvet etmiştik.. Adamlar tam yemek ortasında, aralarında \naj> toplamaya başlamazlar mı? Meğer Beyaz Saraya, bizim Vietnam'da yaptıklanmıza karsı duyduklan nefeeti belirtmek için gelmİEİermiş. Bir sinirlendim ki sorma.. hem benim yemeklerimi ye«inler. hem de bana karşı imza toplasınlar.. Garajda bir sürü ağaç ve çiçek duruyor. Lady Bird bit tosatını bulnp, bnnlan bahceye bir türlü ekemedi. Belki Pat, yapar bu işi. Lady Bird, onun için gümüş saph bir kürek bıraktı. Söyleyeceklerim bu kadar. Evi beğeneceğini umarım. Ha! aklutıa gehnişkcn son bir sahk vereyim. Beya* Saray» sakın fazla bağlanmaya kalkma. Ev sahipleri biraz acaip huyludurlar. Senden bir kere hoçlanmazlarsa, ne yaparsan yap, dört yıllık mukavelenin bitiminde dışarı atıverirler adamı.. Gözlerinden öperim, Lyndon Johnson» tNTERNATİONAL HERALD TRtBÜNE Hüseyin'in demeci Öte yanda Ürdün Kıralı Hüseyin, Lüksemburg Radyosuna verdigi bir beyanatta «Ortadoğruda bupünkü duram endişe vericldir. Zira her an bn bölgc harp tehlikeslyle kar^ı karşıya bulunmak tadır» demiştir. "Le Peregrina,, incisi 37 bin dolara NEW TORK, (a.a.) rmut biçimindeki dev inci «Le Peregrina», New York'taki «ParkeBernet» galerisinde 37.000 dolâra kimliği açıklanmayan bir mücevher merakhsına satılmıştır. Ancak söz konusu mücevherin gerçekliği konusunda bazı söylentiler çıkanlmış, bu arada eski İspanya Kıraliçesi Victoria Eugenie'nin mabeyinclsi Albe Dükü, çarşamba gunü Lozan'da yaptıKARAÇİ ğı açıklamada «Peregrina» • SEKIZ ÖLÜ Doğu Pakisnın, Kıraliçenin kasalannda tan'ın üç şehrinde dün, hükumet saklı bulundugunu bildirmiş aleyhdan gösteriler yapan halka polisin ateş acması sonucn en az tir. Buna karşılık «ParkeBer 8 kişinin öldüğü 204'den fazla net» galerisi, Lord Twining yaralı olduğu bildirilmektedir. PARİS tarafmdan Avrupa mücev• ZORLA: Polis, rektörün odaherleri konusunda kaleme alınmış bir eserden parçalar sında toplanan 60 kadar işgalci öğrenciyi Sorbonne'dan zikrederek incinin hakikî ol mek için, binanm kapısuuçıkarabil kormak dugunu ispata çalışmıştır. zorunda kalmıştır. Lord Twining 18081813 taLA HEY rihleri arasında İspanya tah• SIĞINDI: Hollanda'daki Kotını işgal eden Joseph Bona münist Çin Maslâhatgüzan Liao parte'ın, tspanya'dan gider Ho Şu. gorevinden istifa ederek, ken inciyi de beraberinde İn Hollanda'ya sığınmıştır. giltere'ye götürdüğunu ve ASAN FRANCİSCO bercom Dükune sattığını • GÖSTERÎ. Perşembe günu yazmaktadır. izinsiz bir gösteri yapan öğrenci A Gunta, yeni hapis cezaları verdi A ATÎNA, (a^.) üna Askerî Mabkemesi «DinamitçUer» diye adlandıruan sanıklardan dördünü on altışar yıl agu hapse mahkutn etroiştir. Saruklar hakkınâa iddia makamının ileri sürdüğii suçlama, «Mevcnt toplnm düzenini zora baş vurarak devirmek amacıyla yıkıcı faaliyetlere firişmek» ti. yeni şubemiz daha hizmetinize giriyor. Kısaca,.| Dogum kontroliî kredisi YENİ ÜELHt, (SJI.) • A.B.D. Hindistan'a sekiz milyonluk bir kredi açrmştır. Bu kredi ile Hindistan'da doğum kontrol ilâçlannı imâl eden 'bir fabrfka kurulacaktır. Bu fabrika, her yıl ikiyüz bin kadmın ihtiyacını karşılıyabnecek kadar ilâç imâl edecektir. Mehmet BARIAS TEŞEKKÜR Kıymetlt esim Müzeyyen Aras'a yaptığı çok mühim böl>rek ameüyatt ile hayata kavujturan başta Denizclük Bantesı T.A.O. Hastanes» ÜTOIOU Servisl Sefi OTOIOJ Op. Dr. ! Kaçırmanın bedelü. NEW YORK, (a.a.) Küba'ya kaçınlan V»r ucak. Amerikan uçak şirketlerine 7500 Ue 10.000 dolâra <yaklaşık olarak 100.000 Tİ.) mal olmaktadır. Bunun icine kacı nlan ııçatın va^ıt ikmâl gideri, havaalanı vergisd, m»teoroloiik bil giler gideri, yoleulann Küba'daki bannma ve beslenme fiderleri ve yolcuları geri getirmek !cin başta uçaklar gönderilmesi yer almaktedır. ETİLER Şıtbetııtz Cad. So 35 (özel çekilişi: 50.000 Ura) LÂLELİ Şubemiz Ordıı Cad. So: 211 Özel çekiliv : 50.000 Ura) Peregrina'nın şekil niteliği MESRUR ÜMDT'a \ Dahülye Mütehassısı Dr. Fahrl j Aykan ve asistan Dr. Oguz Gü S ztlcam; Dr. Alkor Taşan; nar 8 kozitSr Dr. Behlöl Coşan: hem S jtre Allye Atasev ve Meryem | Vnatmaz; pansumancı Erdoğau» J Deniz ve bihün Hastane per j soneltae tesekkörlerlmi arze • doiın* • HİLMİ ARAS E Cumhunyet 89S TEŞEKKÜR Eşteı Nihal Yahşi'nJn zor doğumtına zamanında müşfik clleri Ue müdahale ederek bize toir ertek evlât kazandıran başta HaseM Hastanesi Başheldmi Doç Dr. MANSUR SAYIN'a ve ame liyatı bizzat yapan Jineko 1(^ Op. Dr. YALÇIN EGECI'ye • • ! £ • • S S Ş Ş î • S • yarduncüan Dr. Yücel Atıl(am, Dr. Ditodar Türkgeldi ve doğumdan önceki kontrollanru yapan Dr. Rahmi Yıidınm'a, sıcak ilgileriıü gördüğümiiz Dr. Hale Nurlu"ya, aynca kıymetli şardımlannı esirgemiyen klinik Başhemşiresi Bedia Madakbaşı'na ve bütün klinik personeline sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. Mudumn C. Savcısı Cahit Tahşi (Cumhunyet: Ö88) ATTÜR AtLEŞtNE BAŞSAĞUĞI Annesi AZİZE AYTL'H'iin kaybından dolayı sayın hocamız Memduh Aytür' un duyduklan acıyı paylaşır, merhumeye Tanndan rahmet. ailesine başsağlığı dileriz. T. Orta Dogn Amme tdaresi Enstitüsü öğtcncUeri (Cumhuriyet 907) HASKÖY Şubemiz Haskö'y Cad. No: 165167 (Özel çekilhi: 25.000 Ura) YEŞİLDİREK Şubemiz Cctferaga Sok. So: 32 (Özel çekilişi: 2J..0OO LOZAN «Peregrina» yı incelemekle görevlendirilen Lozan'lı bir uzman, «Bu parça şekil ve kallte bakımmdan kendi benzerleri arasında tektir. Çok seyrek bulnnuşu ve tarihi bakınıından mücev herin değerini takdir etmek imkânsızdır» demiştir. Uzmana göre inci 223,8 gren, basın haberlerine göre ise 203,84 gren ağırlığındadiT (gren 0.953 gram karşılıgı eski bir Fransız ağırlık ölçüsüdür), uzunluğu 23 mm, eni 20 mm., yüksekliği 19 mm. dir. lerle polis arasındaki çatışma sırasında 400 kişinin tutuklandığı ve birçok insanın yararlandığı bil djrilroektedir. MİSSOURİ. • F1RT1NA: Önceki gSn 3 dakika içinde Missonri'nin merkezini alt üst eden fırtuıa, 28 kişinin ölü müne ve yüzden fazla insanın ya ralamnasına yol açmıştır. TEŞEKKÜR Oğlumuzun dosuraur.d» baş» langıçtanbcri çok yak.n ilgilerini gördtığumüz gerçek insati, Ankara Tıp Fekülesi Doğum Kliniği Profesöru Opr. Dr. Ünlü ressamlarm tabloları çalmdı LONDRA, <a.a.) Önceki gece Londra'nın en seçkin semtiertnden birinde, son derece lüks bir apartmana giren hırazlar, Picasso, Rouault, Juan Gris, Leger, Dufy ve Chagall gibi ünlü ressamlara ait birçok tablo ile îngiliz heykeltraşı Henry Moore'un bir eserini ve çok değerli mücevher ve kürkü çalmışlardır. Hırsızlık, Amerikah film yapımcısı Sam Jaffe'nin evinde ve yakınlarda polisler bulunmasma rağmen yapılmıştır. Çahnan eşyaların değeri 6İ50.000 Ura dolaylannda hesaplanmaktadır. upcira Erkin KANDEMİR'e doğumda titi? çahşmalarını csirgemiyen Dr. Sevim Dir.çer'e ve Dr. Sıtkı Akmbingöl ile Kliniğin diğer doktor hemsıre ve ebeleıine; oğlumımuı sünnrtlerini vapan Üroloğ Dr. Yılmaz Türkeri ile Dr. Şcrif Alpan'a sonsuz tesek&ürleTi mizt borc biliriz. . Ferrnh Dlnçer Cumhuriyet 899 Kongreye dâvet CKMP Genel Başkanı Sayın ALPARSLAN TÜRKEŞTn bir konuıma yapacağı, Cumhuriyetçi Köylü Millet Parüsi îstanbut' ll Gençlik Koiları Kongresi 26.pcak.969 Pazar gunü saat 10.00'dan 17.00"ye kadar Vezneciler Kızılay Tören Salormnda CFen Fakültesi karşısı) yapılacaktır. Teşkilâtımıza ve aziz îstanbullulara sevgi, saygı ile duyurulur. İl Gençlik Kolu Başkanı C.K.M.F. Dr. Kuyaş Yassa özel çekilillerde ve aynca bu yüm zengin Mevduat Sahiplepne bol şaııslar dileriz Sayı ikramıy çekilhlerinde KONGREYE ÇAĞRI Mahdut Mesu!iyetli ÇATI YAPI KOOPERATİFt'nin kuruluş Von gresi 12 Çubat 1969 Çarşamba gıınu saat 14 00 te Cağsloğlu yokuşu; Sdadet Han; kat 2 No. 201 de yap>lacaktır. ÜÜNDEM: 1 vJnetim KuruM scçiml 2 Murakıpların seçimi 3 Kooperatifin kurulmîsı Ua ilgili işlem ve masraflarm onantnası ve kuruculaııu ibrası 4 Yeni üyeîerın kabulü 5 Dilekler Üyelere duyuı ı'jr Kurucu Ortaklar 903 YAPI ve KREDİ BANKASI Daima en iyi hizmet Moran: 171/894 Recellî NOVOTOM En Tesirli Fare Zehiridir. KeUâmcılık: 25B/890
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle