19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHIFE DÖRT 35 Ocak J969 CUMHURÎYET BALTIK'TAN ADRİYATİK'E TIFFANY JONES «ında ojdugu gibl. Milll mttem larla.. îşgalden vaua blr «Ore «•ynlmahdırf» •onuu aorulnıavardı. Kırmızı, beyaz ve de m*sonra yumusayan «Pasif dlrenls» dan Slovakya Komünist P»rtisl yenlden alevlendl bu gelişme U vl renkU Çekoslovak bayrağıaGenel Sekreterl Dr. Güstav Huda kara kurdeleler sallanır duzertne.. îşgal kuvvetlerinın çesak, Smlmorskl'ntn admı ortaya ruma gelmlşti yme.. kılıp gitmelerl beîki de bir yerParl&mecto Baskan Yardunoüıpre attı sal Cephe Gençler sokakta.. Işçüer y « de önemll olmayabilirdl, ama ğına dUfUrülmek lstenmekte Neden Svoboda degll, neden zıdyum Uyeliğıne.. •Çakoaiovakya» 11* Ilglll bu • KoDdirinl birkaç fün 0 » yer grevde . Yöneticüer çıkmaa Şu satıılan okudugunuı ııraHCSAK (Zeki olduğu kadar Çernık değü de Smlrkovski? De bugün Smirkovski'nin degiştinl•on yazınm sonunda soylemek cesine kadar candaa destekU"da Kremlın tıpı sosyalızmın baa mek istenmesl lle su üstüne çıda görevinden uaaklaştınlmıı o da ınatçı tyr Slovak, Novotni ta nıleblllr kl Husak, SmlrnovsKi iıtedigim unsurlardan bazılannı yorduın». Fakat, simdi NoTOtnl kısı Ooak 1968 öncesıne donülkan lç lşlerine asın müdahale labilir rafından yedl yıl hapia yatınldeğil de btekilerden birının sdını önceden sdylemek istıyorum, devrini arar oldum... Becerememeyecek vaadlen. Gun geçtıkça harekete getirdi gençleri.. Bugün ÇERNİK • (Geçen yüm Oca dıgı halde elestiriden hoşlanma atsaydı ortaya o zaman da ayni < Çekoslo v aky»'d» bundan di .. Talmz kaldı . Hiç olmazsa îşgalden bir gün önce yanl 20 yukselen fıjatlar Ölçusüz ücret Smırkovskı. Yann Dubçek. öğında kendisine Terilen devriın van blr klıl). Başbakan Yardım•onra ne olabilu?» ya da; aoru •orulmıyacak mıydı? Oysa NoTotnl derrinde işgal edilmlAğustos 1968 tarihl Ue bundan polıtıkası,. Bozulan ekonomi.. burgün öteküeri. Gidiş Ocak cılığından Slovakya Komunıst gerçek boyle degll yorduk. Oysa Dubçek'ln devrinbeş ay sonra 20 Ocak 1969 tan kararlannı uvçulavan, ortayolcu « Çekoslovakya nereye gidiBırleşme çabasına girıştıklerl 1968 öncesi Çek gençleri, ısçıçıkarcı bir tip.) O gün ÇekosloPartisl Genel Sekreterhğıne .. de lşjal etti Ruslar fllkemizl > 13 Aralık «Sovjetler BlrUğl hınde Çekoslovakya'nın «En öyor'» sorulanna karşılık olarak. halde bırbırlerinden uzaklaşaa vakya Başbakam, bugün Fedelerl, halkı blr kez daha glriştl Bu sözlerl daha sonra çesıtll Çekoslovakya Dostluk Gflnu» nemli 10 devrimcisi» nln kişüik« 195« Polony» ve Macariaral Başbakan .. Durumunda kuv pasif dlrenls eylemlerine bu dü Çek ve Slovak'lar Btr duzenkımselerden duydum. Bu Novotdıir Her yıl lkı ülkenin devlet lerıni belirttlkten sonra jörerletan oU>Unnd* bu ülkeler neresızlık Sosyalist blr ülkede bir vetlenme var „ ni taraftarlanmn, Rusofll'lenn başkanlan, Komunıst Partisi Ge şünceden hareketle. nndeki değişıklıklerl kıyaslamaye gjtmiylerae, birksç ufak deanarşızm .. PROF. OTA ŞÎK • (Oc«k 1M8 yayınladıklan «Kolak gazetesi» ya çalışalım nel Sekreterleri, raşbakanlan ve Bır Çek genci şöyle konuşufifiklikle Çekoslovakya da aynı devrlminln ekonoml teorisytni). nin bir •loganıydı . Demek kl, SVOBODA • (Çektnlorak ve parlâmento baskanlan birbırleri yere gidebüirj> yordu: Bu g^dlş nereye böyle? Başbakan Yardımcılığından, îsaz da olsa okuyucu bulmustu. Soryetler tsrafından tutulan sem «tşgalcüere karfi doğru «Ya Ocak 1968 devrlmleBir de «Rusofil» lere goz ata ne kutlama mesajlan gbnderir vıçre de göçmenlıge Baska bir neden, ekonomık o bollk bir yöoetıci) O gün de, bu ler . Bu 12 Aralıkta da Svoboda, dan doğnıya utnfiy» glrerek rlni blr kaç ufak degişlkllkla lım tasaca... Koîder'm dışındakı MİLİNAR: (Devrimln beynl lan ra afırlıgı bulunan blr un gün de Cumhurbaşkanı.. Blr Dubçek, Çernık ve Smirkovskı Macarlar gibl kınlmaktansa, euypulamava..» ler birkaç ufak degısıkllk saücbes ftin sonraydı. ve Riyasal teorlsyenı). Merkez 8Ur. Fiyatlardakl olağanüstU degişıkllk yok... yıne mesaj gonderdiler Kremlın ğilıp bukulerek gücumuıu koru «Ya ven! Wr 21 Ağustos'» yılmazsa yerlerini aynen koruYapılan blr anket halkın yüâd» yüksellç.. DUBÇEK (Çekoslovakya ta Komıtesl sekreterlıginden, .stidekl gorevdaşlanna. Oysa, tnayı yej tutmaktaydık. Artık maktadırlar Kolder, kendı ısteği kl Slovakva'nın yenî ba5bakam W unun Dubçek'i desteUedi£ııi rihine aduu yazdıran, Slovak ol faya. Hükumet, lsgal dolayuıyla orKremlln'den gelen cevabt mesajsabnmız taştı. Di» çökflp vaşaile Bulgarıstan'dakı Çekoslovakimâ etmistir bn ihtimall bir ortaya koyuyordu... HAJEK: (Deferll blr diplomaama rafmen Çekier tarafıntaya çıkan zararlan, ya da yapıda devrimcılenn en ilericisl olan maktansa avakta Slmek daha >a Büyükelçıliği Ekonoml Da kaç gün öncp.j» mat). Difislerl Bakanlıgından Bundan tlç ay »onrm yapılan dan da desteklenen blr ydneticl) lan protesto grevleri dolayısıyla Smlrkovskı'nin adı her nedense lyidtr Bundan sonra ne olanışmanlığrna atanmıştır bir tarlh enstltUsünde araştırma «Ya da 1956 Polonya ve M« •ynı nltellktekl blr ankette DubHer ikl tarihto de Çekoslovakya düsen üretımden uğranan kaybı unutulmuştu Kremlin, Smircaksa olsun"» Bunlara ek olarak yıldızı parcılıga... caristan olavlannda bu ulkeler çek'e karçı duyulan sevgl ve des fıvatlan yükseltmekle karşılıjorKomünist Partisl Genel Sekretekovskl dlye blr kisiyl her halde layan ıse ne Rusofil, ne de devEvet. ne olacaksa olsun tegin yüzde 85 e dUştliğU göninereve gitmişlerse, blr fld ufak ÇÎSAR: (Gençlerin »evgıUıi. ri.. Ancak, yenl kurulan özel du. Bu durum, devrimier, devtanımıyordu.. < • rimcl, totocu bir tip olan ŞtroulUyordu. Nedenlerl çok çesltlldir değisıkhkle Çekoslovakya da ay» OevTtmlerin crlemclsi) Merkez bir «Büro» lle yetkilerl nnırlanrimcller özellikle Dubçek aleygal'ı da önemle gozonündo tutbu düşüşün: Daha s o n r a l a n H u s a k açıkt&n nı yere jçidecektir..» Konutesl Bekreterligınden Çek hinde geüştlrlyordu ortamı „ dınldı . malıyız . Başbakan yardımcılıaçığa yuklendl Smirkovski'ye Gldebılır.. Bence üçüncü flıtlSMİRKOVSKt(1932 yüm Ulusal Meclisi Başkanlığına «Hradçanl Şatora» önünd» Halk, gun geçtikçe fıyatlan yukğından bir anda Millnar m ıstıYonetlciler arasındakl bu de mâl daha a^ır basıyor, birinci Hattft blr aralık kalb krizl geçıdan beri kdmfinist. 1956 de No Isgalde Rualar tarafından tevkıt jençler gOsterl yaparken, orta selen mallan kapışmaktaydl her fası ıle bosalan Prezıdyuma tam ğışıklık. devletin çeşitlı kadeedildıgi halde kaçarak yeraltına ren Svoboda istifava kalktı v e votni tarafından hapsedildl. Bu ihtimalden de biraz pay alarak.. yaslı bir kadm ağlıyordu lçln an, blr gun sonra daha yuksek uye olarak alınmış, oradan sademelerinl de etkilemiştir. Kremınen ve oradan bu göreve gelyerini d e b i r Slovak'a devre on yöneiici içlndc en llerici olaiçın . Bir gencin aracılıgı .le flyatla aatın almaktanaa... VıtAvnca, Çek ve Slovak lann ce Çek topraklannı yönetmek lin'ln lstemedlğl yuksek devlet mesmi bilen llerici bir eylemci Fakat, Husak, Federal Meclisin nı). Çekoslovakya Parlâmento konuftum kendislyle Konu Dubrlnlerde bugün gördügünüz bir Çekoslovakvalılas^mlmaten dalçın yenl kurulan ve Dubçek'in ıne'murlan, fabrlk» müdurlenKRİEGEL: (Birleştirici) UiUbaşuıda b ı r Slo\ak'ı görmek ısBaşkanı ıken, bugün Federal çekten açıldr malı ertesl gün goremlyordunuz. ha uzun yıllar kolay kolay geryetkılerlnl smırlayan bzel «bünın ayaklan karpuz kabuguna çekleşemez Çok zavıf ve gbnro» nun başına getirilmis ve ay tıyordu y m e n e r n e d e n s e . (An 'basmıştır kazara.. lümüzun arru etmedigl bir baş nca yürütme kuruluna da glr cak b u arada şunu d a belîrtellm Bunlar içxnde en ılgi çekıci o ka ihtin^âle gore de bu ikl topkı Husak, h ı ç b i r z a m a n Çekosmlstır lanı da Unlü atlet Emll Zatolovakya olçusüne bir koltuk s e v luluk arasında tüm blr parçalan pek'in gdrevinden alınışıdır. Üç dalısı va d a Rusofil o l m a m ı ş ve ma ve lkı avn devlet de dogaOlımpiyat Madalyasına sahıp Zakerdısınl d e Slovakyaya hasretbillr bu gidışle. BEMCE UÜKÜMET UZLAJ B C topek'ın işgâl sonrasuıdakl uğmıştır.) Görülüyor M, Çekoslovakyada Ifolay kolay kapanrmyacaraşılanna deginmlştlm o zamanDevnmln en llberall, en ileriyöneticüer arasmda bır dagılma ga benzeven «Çekoslovaky» kı yazılanmda Savunma Bakan dsl Smirkovski'nin görevlnden vardır... Halk arasındakl dayaDosyası» nı biz burada kapalığı Ordu Spor Bürosu Başkanı alınacağı haberi, gençleri, lsçinısma, yöneadler aarsında yokZatopek gerekçesız alınmıştır talım ve varın «Polonya leri ve halkı narekete geçlrdı tur.. bu görevlnden.. yası» nı kanştırmaya Birinci dagılma 21 agustostan Valsavskl bulvannda.Bir Ünlverslta ögrencisl olan yalııtı. sonra ortaya çıkmıştır. Bılak, 21 yaşındakı Yan Palaş kendlslBarbırek, Pıller, Rıgo, Indra, ni Vietnam usulü yakınca son Lenart ve Kolder gıbı Rusofil' günlenn patlaması ortaya çıktı. ler bır yanda, Svoboda, Dubçek, Onu Dukla alanında Yozef Hü*Çermk Çısar, Smırkovskı ve P O L O N Y A Prag Radyosu yine başladı, vatı admda bır memur ızledı... yukarıda adı geçen on kışıl'k Bethoven'ln 5 ncl senfonisınl çal Bınlerce genç yıne Valslavskl devrimcılerden gerl kalanlar da otekı yanda toplanmıslardır bularuıa çıktı üç renkli bayrakmaya bır kaç gundur İşgâl sonra Bugun gorevlerınde değışme olmayanlar ıse Svoboda, Dubçek, Çemlk'tir... Işgal sonrası yazılanmda belirttığım bır yargıda Sovyetlenn Dubçek'i yalnız bırakmaya çalısacaklarını bujonde çaba gostereceklerıni soylemıştım Işgal oncesınde ve hemen sonrasında Dubçek'] n en yakın arkadaşlan daha onemsız gorevlere getırılmışlerdır, şu ya dudağı çok uzun, çok genış olan Savcı Beyı gör 49 da bu şekıllerle, nedenlerle ve müştu. Sarkık yanaklarmdan avnca burnu ıle duoyunlarla . dağı arasında onun uçuncu bır vanağı vardı sankl. Dubçek'in beyınlerl, Dubçek' Kurban abı, Bekır abınin koluna girdi Yurüdü Nasıl demeh'' avıp da olacak, Savcı Beyuı yuzü, tl ta sağ ve sol kolları yoktur buler, arkalarına bakmadan. Kara îsmaıl yerden Wşa patıp, bır maymun yuzuvdü. gün yöresinde . Yalnız adam oda\Tandı>sa da, a'ah, o taşı atmaja jurek ıster. Ağ Çocuk, gıdıp ehni dpme sırası kendine geldıği larak kalmıştır sahnede Sımırzı burnu Çarşamba pazanna donmuştu Beş parahk zaman, gozlerinı verden avırmak«ızın yerıne getirdi kovskı'nın bugunedek gosterdıŞı olmuştu herkesm ve kızlarm içınde. Tuh >azık! bu gdrevı Suklum puklum jenıe dondu. dırenişın de kınlmasıvla tum Kurban abı ossaat tanrılastı çocuğun gözunde ve Savcmın Hanımı oturup kalkıyor, dışan çıkıyalnız kalmaktadır Dubçek . vor, gene gelıyor, anne ile hetnen hıç konuşmuyorgozlennden sıcak yaşlar geldi çocuğun, kı olursa du. bu kadar olur, lâmı cımi yok, bu kadar. Ismail'ın onde ıkı dışı kınlmış. Savcı Bey, bir balAşıyla, kapısı aralık duran bit Halk obek obek akın edlyordu. Çogu, blrbinne odayı gosterıp: gırmış futbolculann başlarına iışüşmüştü ya, onlar Eczacı Bey, Isterseniz, biz içerde konusalım. goreceklerını gormuşler, gerisi ılgılenduTnez, olup dedi. bıtenlere hıç aldırmadüar. Bugün Çekoslovakya'da çıkarBaba, anneye goz atarak. kalkıp gırdı o odaya. Mustafa sağ elıne yapifmııtı abisınln. Abisi de cı Çernık, sert Husak ve gun Anne, bebeğı kucağına almış, goğsune bastırtıtrıyordu, çunku elı ayağı boîanmış Askerler pageçtikçe yıldızı parlayan totocu mıştı. Dudakları kıpırdıyordu. laskaları çekıp, çarçabuk ayırdu>r dovuîenleri. Ştrougal üçlüsü hâkimdır. SvoSavcı Beyın Hanum gır.p ç ktıkça, babanın ıeOnlar Ismail'ın yanın» sokuldular. boda'nın sembolık durumımu si duyuluyordu Kara îsmaıl yere tukürdiı, kanlıydı ağzı ve tüksaymazsak, bır «Ortavolcu tri Atla deve değü, topu topu ikl tülbent topu ruğu. umvira» vardır denılebılır Savcı Bey! Eh ulan, dedı, alacağın olsun' Smırkovskı'mn yerıne getırilBabanm sesi, kimi yerde tatlı ve gevrek, kimi Buyuk Yaşar kı îsmaıl'e onun da gücü yetermek ıstenen Slovak asıllı Solotyerde acı Ve kmk Anlatıvordu, anlatıvordu. Her çekeledr ka'da orta yolda oldugu bılınen nedense, babasını \âm Bu\ukbabayı anlatıyordu. Sus be, ötup dunna. bır ılencıoır Îşgalden sonra kuDerken, herhalde yemek odası olmalı, yemek Benı jalnız bırakünıı oğlum, yalnız. lkı kirulan «Sansur ve kontrol komiodasmın kapısı acıldı Savcı Bevm, eksıksız artıksız, tesi» nın başkanı olmasına rağ51ye karşı. iki büyuğü kız ikı küçuğu o*lan dort çocuğu, o men goretını devrımlerden ya Bırı yetti canım, dedi Buyuk Yaşar. kapının ağzını doldurdulpr Konuklan derın bır 11 na başarı ıle yurutmuş bır kışıFıkret'le çocuğa göl kırptı. gıyle suzuvorlar, en çok, Mustafa ile annevı incelıdır Rusların Çekoslovakya da Onlar gulmedüer. yorlardı Birının ağzında hâlâ lokması vardı, onu javmladıklan «Zpravy» adlı, devHep bırlıkte donuldü sehre. çığnıyordu rımlere karşı gazeteyı kapatmakîsmaıl so\du savdı. Yeni ev tsmail'ın evlerVne Aman ne gü?pl sevler bunlar' deıîi anne 1 la un yapmıştır . Kend'Sine de >akındı Buyuk Yasar ! kendı evlerının önunde Yalan soyluyordu Savcı Bevın viızu bu maySmırkovskı nm koltuğn onenlbıraktılar îsmaıllenn evi sokak içınde değıl, cadmun JTJZÜ ıse, kendısıne çekmış çocukları onun bidığı zaman ben «Onurumu daha dede Buyuk Yaşar'la «rasına kara kedı gumıştt. rer kopyası, dolayısıyla b rer maymun javrusuydu ustun tutarım» demiş ve gcSrevi Çocuğalar, tıpkı. kabullenmek istememiştir Smlr Arkadaş olahm *• blr gün ıç«Um senle . dedi. Annenın sesi, onları ıçenye kaçırdı. kovskı ye karşı Çocuk: Savcmın Hanımı, ılkın erkeklere, sonra anne* Olur, ıçerız. dedi. konu veresim Yonetıcıler arasındakl bu deye, kahve getirdi Çocukların kaçtıkları odaya gır131 Fıkret gozlennı açtl, baktı. CBu nasü bır işğış.klıklen otkıleyen unsurlann dı, suratından dusen bın parça. Onlara bır jey yütır; bır şaır ve bır dovujçü Kara îsmaıl nasıl bır basında Kuznetsov karargâhının zunden çıkışıyordu. Her ne soyledıyse, uç küçuk çabalan gelmektedır 1956 Po arada olur, ıçer') çocuk sofaya fırlamış, konuklara bır an dehşetle lonvada ve Macanstanda tutulan Ama baba o gece toparladı çocuklan. Hayrola, çevresknde gene 0lOmun« blr bakıp karşı odalara dalmışlardı Bır daha gorunşiddetli yol yenne, bu kez «pernereye gıdılıyor boyle? Atkıya sanlmış bebek kun medıler. de arkası» oyunlan seçmiştlr dağı. çocuğun kucağındaydı. Çocuk, atkıyı açıp açıp Savcı Beyin en büyük kızı, elinde bir jeker kuKremljı Çekoslovakyada Oyuyuzune bakıyordu, bebek de, fıldır fıs, ona bakıtusuyla yaklaştı. Kutuyu dolasnrdı. nun rejısorluğunu de Kuznetsgv yordu. Almaz mısınız? \e Katuçev ortaklasa yUrutmek Uvuyor mu ? dedi anne. Anne: tedırler, Prag'dakı Sovyet Bıi• Uyumuyor, dedi çocuk. Bana bakıyor. Teşekkur ederim, ben şimdi kahve Içtim.. dtyukelçüığıne kurduklan karar Kaçtı oyleyse, çok çekeceğız. dL sâhlarında Gerçekten başan Baba, bırısmden bir jey isteyecekken, çocuklar sağlanmıştır bu rcjıde. . Bu çeşit fırsatlan hiç kaçırmayan Mustafa VOm dan bırmı alır gotürürdü. Şımdı hepsını goturuduraksamı?tı Anne, «Al oğlum • demeyuıce almadı. yordu. Gıdış, Savcı Beylere gıdısmış Onlara hıç îğretı, dıken ustundeydıler. gelmemıştı Savcı Beyler. TülbenÜerın kokusu çıAnne güç yudumlaşmıstı kahvesini. Yudumlarkınca, baba, gundüzden gıtmiş Savcıya «Aldığım ken gırtlağı boğum boğum oynamış, her bır kıkır60 lıra para'« demıs.. «Vergisi kesılır, elıme şu kadağı =ayılmıştı Zaten emzıklı kadm ve zayıf. dar geçer. Ortaokulda, hkokulda, kundakta, boy Savcı Bevın Hanımı onunla hıç konuşmuyordu. boy, dort çocuğum var benım1» Çocuk yanlarında Çocuk duşundu tasindı; anne olmadan, Savcı Etki yaratan başka bir unsur yuruyordu Baba. bunlan anneve anlatıvordu. ÇoBe>e kendılerı gelseler yetecekü belkL cuklan go«terecekti Boy boy, dort çocuk' da federasyonun kuruluşudur . Ama kimbıhr Üçuncu yazımda belirttiğım ve Savcı Beyın hanıml, yeryüzunde o zamana kaSavcı Be>m Hanımı bacak bacak üstüne atmif federasyonun getırdığl yenı gddar eğer buz dıye bir madde olmasaydı, onu yoktı Artık kalkıp oturmamaktaydı. revlere yapılacak atamalar da ya tan var edebılırdi. Soğukluğu ılıklere ı^leyen ürSavcı Beyın buyuk kızı şeker kutusunu götürratmıştır bazı olumsuz sonuçlar . perticı bır sesle, öyle bir «Buyrun, hoş geldiniz'» dü. Gelıp, annesının yanma yerleştı. Çocukla bainden usrarte.Harcanması istenen Mşıler «Fededı ki, anne ıle baba içeriye gırmekten cekındlkışlan karşılaştıkça, kaçuıyordu gozleruü, anne'y* ler, daha kapıda dondular. derasyonun Uygulaması» adı alnan i^orettrtdeıu 5infii bır rrajicınılcg'ıb^ J: bakmaya başlıyordu. t'nda harcanmışlardır . SmirBaba, bıyığım kemirerek, yanlamasına blr admı Anne, başmdan çıkarmayı unuttuğu başSrtüsu•;ovski omeğınde olduğu glbl . attı. Anneye yol veriyordu. nü açtı Mantosunun yakasını araladı. Mızıldayan Anne, el sıkısıp, Savcı Beyin hanımının yanatşgalden sonra Çekoslovakyada Rahıme'nin ağzna dayadı memesını. Üstunu bas» ğmı opecek olduysa da, ikincl bır bakifla gerıleyıp, dort kez toplandı Partlnln Merortusuyle kapattı. mantosunu çıkarmadan, ayakkabılannı çıkartarak, kez Komıtesi Bunlardan üçüKarşı duvarda, ak ipek uzerme renk renk ibrl» taşhkta ılerledi. nü izleme olanağını buldum.. şimlerle ışlenmış, camlı dıkdortgen bır çerçevede, Bu toplantılann sonuncusunda Baba şasonlannı çıkardı, çocuklar, sırayla, kim kayaya tunemış bır puhu kuşu resmı asılıydı O kuFederasyonun uygulaması açıse kendılenne bir şey demeden, kunduralanm çışun pençelerı altında sırtmdin kanla' akan bir tar sından (Cumhurbaşkanı, Başbakardılar. Anne ile babanın peşme takıldüar şan Tavşan olmus Hem puhu kusunun, hem tavkan ve Federal Meclis Başkanı) Savcı Beyın hanunj yol gosteriyordu Soğukluşanm gozlen car^dan Tavşancık, gozleri açık gitmij. ndan birınin Slovak, ötekilerlnın fu bir dirhem eksılmeksızin, yukardakı sofaya buSavcmın Hanımı, nereden, nasıl duyduysa: de Çek olmaları kararlaştınldı. yur etti onları oturttu. Konuştular, sızın bey gidiyor dedı anney». Neden sonra, ağzında bir kürdanla göründfl gelAnne, olur kı baba gıder kendısı ve çocuklar Bu karara gore Svoboda, Çerdi Savcı Bey. kal'r; yennden sıçradı Mustafa ile çocuk da hemen nik ve Smirkovski'den blrlnin Çocuğun bu Savcı Beyi görmüsluğü vardı. Evet, ka'kmıslardı O"lar avrılabıl'ler mıydı ki o gıden üçü de Çek'tir aynlması geBursa'dan bir takım adamlar getirıldığı sırada, Ad• bev»den' onun • amsık par"a=aydılar. rekiyordu Bu üç klşiden birllıye Polısı merdıven başında toparlanıp selâma dur Savcı Bev sşağıja kadar ınmedı Gu'ı.msemeı nin aynlması boşalacak bu yere duğu sırada, merdıven başına yarı ^SVEJIII yan korvu7u. kııpkunı >sesıvle: bir Slovak'ın atanması zorunluykulu bır sessıziık coktusu sırada kınsik VU7İU ust (Arkası var) du Daha «klm ayrüacak?» ya da Çekoslovakya nereye gidiyor? TUfcedm artamşto... Bu olnflanfl» tu durum da ılkâyatlere yol aç»yordu. . «Kolak gasetesi» nt före Borumlusu Dubçek'tl.. Işte bundandır yüzde 98 «*• nnun yüzde 85 e dusüsü... Fakat ber »eye rağmen, Urt«rs« Polonya'da, Macarlstan'da ve Dojfu Almanya'da «Olaylarra kahraman ettlği inaan» diye •• » niTniBn"n Dubçek, ylne MVUmektedir *'«""" çogunlugunoa... Vailavafci alanında, Dukla alat | r nmda tmw " « Vietnam usulU yakmaktadır kendllerinl Dubçek va Smlrkovski lçia.. Böylesine tarihe geçecektir bu Ud ad yan yaoa.. DUBÇEK SMİEKOVSKÎ ÇERNİK On devrimcinin akıbeti Rusofil'ler ne âlemde? Zalopek'in kaderi Dağılan *yöneliciler Çekoslovakya nereye gidiyor? • YARIN Yiffony Jones Ortayolcu Triumvira AYHANBAŞOĞLU HBUDIN KOPRUSU Birleşmek ya da birleşmemek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle