11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
45. yıl sayı: 15983 umhuriYet KUKÜCUSU: YÜNUS NADt Telgraf Te mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: lstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 SOfiUK Al.BIW.l6l ş VEAŞIRI SftMAlÇMEYEBAfiU OKSOROKUBE KARŞI VkcKs Formül ÖKSURliK ŞURUBÖ 44 Cumartesi 25 Ocak 1969 Komünizm faaliyetleri iddiası, Meclis'te tartışmalara yol açtı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A P "lı mılletvekıli Osman Zekı Efeoğlu'nun Tür kne'de komunıst faalıyetlernle ılgılı ıddıalarıyla dolu gündem dışı yaptığı konuşma dün Mıllet Meclısınde tartışmalara yol açmıştır. Osman Zekı Efeoğlu yaptığı konuşmada Türkıye komünıstlerının bır kısmının Pekın'e, bır kısmının Moskova'ya bağlı olduğnnu öne sürraüş, TİP içindeki tartışmaların da bundan üerı geldıgını belırtmış, «TİP'm organı» ANT dergısınm Moskova'ya bağlı olduğunu, buna karşı Çetın Altan'ın «Tüm» dıye (Arkası Sa. T, Su. 2 de) Sümerbank Genel Müdürü, Anlaşma imkânı kalmadı,, dedi TEKSIF Grevi yayılıyor HEREKE VE KÂYSERtDE DE GREV BASLATILDI Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Sümerbankın, Dcvlet Bakanı Seyfi Öztürk aracılıçı Ue yürüttüçıi görüşmplerin sonuncusunda da anlaşmaya vanlamamış \e Teksıf Sen.Hlası, Defterdar'dan sonra dün sabah Kayseri ve Herekc Fabrıkalaruıda da grev uygulamasına şeçmiştir. Dun Devlet Bakanlığındaki göruşmelerden sonra Sümerbank Genel Mudüru Hulusı Çetmoğlu, «Anlaşma imkânının kalmadığını» soylemış, lokavt konusunda kı bır soruya ka lık da «Henüz lokavtı tatbik ettnek istemiyoruz. Böyle bir niyetimiz yok» demıştır. Sendıkacılar ise, «Bütün köprulerin atıldığını ve isteklerinin tümu eksiksiz kabul edilinceye kadar grevde kararlı olduklannı soylemişlerdir.» Teksıf'ın talımatı üzerine Kaysen ıplık fabnkasındakı grev saat 8 de başlamış ve 2370 ışçı katılrruştır. Hereke j"unlu dokuma fabnkasındakı greve bundan hemen yarım saat sonra baslatılmış ve 900 şçı katılmıştır. Boy lece Teksıt grevıne katılan ışçılerın sayısı dune kadar üç fabrıkada 4857 yı bulmuştur. Sendıka. hazırlanan plân gereğınce peyderpey dığer fabrıkalarda da grevlen başlatacakür. KOMER Tfiyin kararı Senotodan geri alınan Komerln durumunu Nixon inceliyor Haberler » Servisi Nucon aynca, eski Başkan Johnson'un yonetımınin son gıinlennde Senatodan onaylanması ıstenen atamalarla ılgılı bu'un goruşmelen durdurmuştur. Beyaz Saraym açıklamasına gore, Başkan Nucon, kendmden oncekl Başkanm atamalarmı «6n yarcılara kapılmadan» incelemek .steğındedır. Dunımlan incelenecek olanlar lıstesmde Bırleşık Amerikanm yeni Ankara Buyükelçısi ve Vi> etnamdakı paslfıkasyon programınm eski Başkanı Robert \V. Komer ıle Ekvator Gınesı Bdyükelçısi Albert W. Sherer Jr., bulunmaktadır Başkan Nucon, Jobnson'un son zamanlarda yaptığı atamalardan 155 tanesıne «incelemek» uzera mudahale pfmış bulunmaktadır (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Dış WASHİNGTO\ Amerika Birleşik Devletleıi Baskanı Nixon, Ankaradaki lîiiyiıkelçi Komerln t i yini Ue ilçili kararı Senatodan jreri almıştzr. Zengin yataklar Hazineye 500 yıllık sağlayacak durumda Orhan DURU Geçen yıl bu zamanlar Boraks meselesı yeniden alevlenmış, CJîP. li Pıkret Gündoğan ve Ihsan Topaloğlu'nun verdıklen bır önerge kabul edılerek «Cumhuriyet Senatosu Bor Mınerallerl Araştırma Komısyonu» kurulmuştu. Komısyon, bır yıl kadar süren, Hazıran Senato kısmi seçımlerı dolayısıyle bir sure aksayan çalışmalannı bıtirmış ve raporunu hazırlıyarak Cumhu riyet Senatosuna sunmuştur. Raporda komısyon çalışmaları sırasmda uzmanlar ve yetkılıler dmlenırken tesbıt edılen tutanaklar da yer almış bulunmaktadır. Bu tutanaklar arasmda Poraks konusunu aydınlatacak onemli gorüşler one surulmüş ve açıklamalar yapılmıştır KBNDlNi YAKAN MACAR OENO Dt ÖLOÜ Çek genci Jan Palach'm kendisini yakmasından bu yana, dün\ada, kendini yakarak intihar etme bir salgm haline getmiştir. Son vakma olayları şöyle sıralanmaktadır: Italya'nın Cenova sehrınde 58 yasında bir işçi, Vivana'da isinden çıkarılan bir baska işçi, Prag'da 18 yasında bir kız, Bratislava'da da 29 yaşında Jan Gabor, vücntlannı ateşe vererek intihar» tçsebbus etmişlerdir. Bu arada. Budapeste'de ayni şekilde intihara teşebbus eden 17 yaşındaki lise oğrencısi, dun olmustur. Ote yandan Prag l'niversitesi oğrencileri, Felsefe Fakultesi onundeki alana «Jan Palach» aduiı vermişlerdir. Resimde; Jan Palach'ın universite bahçesine konnn tabntunun onunden geçerek son gbrevlertai yerine getiren arkadaşlan goruluyor... ıRadyofoto. BBA) İÇİŞLERt BAKANI, SUİKAST İHBARINI DÜN DOĞRULADI korumak için gerekli tedbir almdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Inonu' je >uıkast ılıbarı ıle ılgılı mektup konusunda Içışlerı Bakanlığı Müsteşan, «Böyle bir mektup bize intikal ettirılmiştir. Polis mütevakkızdır, her zamanki gıbi gerekli tedbirleri almıştır» demıştır [Istanbul'da bulunan ve dün Polis Okulundaki kursu bitirerek komiser olan 24" Emnijet mensubuna diplomalarını veren ! lçişleri Bakanı Dr. Faruk Su I kan da, Inonu'ye yapılmak is | tenen suikast konusunda şöyle > demiştir: «Gereken soruşturma ı yapılmaktadır. Butun tedbırler alınmıştır. Endışeye mahal yoktur Partı lıderlennın can ve mesken masunıyetlerı, kendılennı takıp, hısse yer vermeyecek şekılde, emnıyet altında yapılmaktadır »] (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emekli, adi maluUük reya vazife malullüğü aylıklan oranını fiili veya ihtiyari hizmet sürelerinin toplanu 30 yü olanlar için emekli keseneğine esas aylığın yüzde 70'ine çıkaran kanun tasarısı, dun gece Cumhuriyet Senatosun'da kabul edilmiştir. Senatoca tasarı üzerinde bazı değişiklikler yapıldıği için, değişiklik goren maddeler. Meclis'te yeniden göriışülecektir. Baştan ıtıbaren 4 ek madde, Komısyon dan geldığı şekılde kabul edılmıştır Senato, Emekli maaşlarını arttıran tasarıda değişiklik yaptı ikramiye venlmesını ongoren çeşıtlı onergeler, AP'lılerın oylarıyle reddedılmıştır. Kabul • edılen komısyon maddesıne gore, 15 ma ı aş ıkramiye venlecektır. (Meclis, I bunu 24 maaşa çıkarmıştı.) (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) «Lokavta gitmek ' istemiyoruz» Seyfl öztürk'ün makammda yapılan son gorüşmelerden çıkan Sümerbank Genel Müdurü Hulusi Çetınoğlu, duru hakkında su bılgıyi vermıştir: «Herhançi bir anlaşma olmamıştır. Önceki gunkü gdrüşmeIerde ücretle üzerinde 20 15 10 10 şeklinde bir anlaşma olmuştu. Ancak Sendikanın rıllık izin için ayda 60 lira cep harç lığı talep etmesi ve bunun 4 milyona vakın bir meblâğa ulaşması anlaşma imk?nını ortadan kaldırmıştır. Aynca zararda olan 5 fabrikamızda da değişik (Arkası »a, 7, Sü 3 de) Önerge nasıldı? C H P. li ıki senator tarafından verılen onergede Turkiyedekı Bor maden yataklan konusunda yapılan ışlemlerın «Türkıye vararları aleyhıne olması ihtimalının kuvvet kazanmış olduğu» öne sürülmekte, Bor madenlerinın geleceğının guvenlığe alınma sı ıçm tedbırler tesbtt edilmesi istenmekteydı. AN'KAR)\ (Cumhuriyet Bürosu) Orta Doğu Teknık Unıversıtesmde dersler dun yeniden başlamış ve Amerıkan Buyükelçısi Komer'ın otomobılıni yaktıklan ıddıasıyla haklarında gıyabî tevkıf karan bulunmasına rağmen yakalanmayan 7 oğrenci, arkadaşları tarafından duzenlenen bır torenle Emnıyet yetkılılerıne tesüm olmuşlardır. Adlıyede ılk sorgulan yapılan öğrencıler oğleden sonra oezaevnne gondenlmışlerdır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Komer oloyı ile ilgili 7 öğrenci feslim oldü İki yerde çalışma Emekh olanlann Devlete bağh daırelerde yevmıyelı ya da ucretlı olarak gorev almaları hahnde emeklı maaşlarının kesılmesını ongoren ek 5 Madde tartışmalara uğramıştır Sonunda madde, kuçuk bır değışıklıkle, «Adi malullük veya \azife maluUuğü» alanlar ıstısna tutulmak surenyle, kabul edılmıştır. Ancak, ozel bır ıhtısası gerektıren gorevlerde Maliye Bakanlığının mutalâası, Bakanlar Kurulu karan üe bazı emeklıler, ucretlı veya yevmıyelı olarak çalışabıleceklerdır. Etibank, İCTT'yi suçladı ANKARA Etibank Genel Muduru Munır Tanj'eloğlu, dun duzenledığı basın toplantısında, «Istanbul'un bu gıdişle daha çok >ıllar karanlıkta kdlacağı» yolunda demeç veren IETT Genel Müduru Gurtav'ın ı sozlennı cevaplamış, «1912 yılı j na kadar, bugunkünün 3 misli daha elektrık temm edılecek ! tir» demıştır. I Şehrın elektnksız kalmasının ' Yıldıztepe ıle Ambarlı Santraü arasmdaki hatların altındakı İ E T T. ıle YSE'nın gayri nızami olan tâli hatlannın, Etibank hatlannı kısa devreye sokmasmdan ılen geldığinı soyleyen Tanyeloğlu, İi tanbul'un elektrık ıhtıyacını kar şılamak üzere 6 buyuk tesısın vc pılmakta olduğunu belirtmıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kurulan komisyon Komısyon ılk once Turan Kapanlı (A.P ), Zıya Termen (A.P >, Muammer Obuz (GP.), îhsan Topaloğlu ( C H P ) ve Sabahattin Orhon (AP.) den kurulmuştu. Haziran «eçımleri sonunda yapılan değişiklik üzerine Muam mer Obuz yerine Pehmi Baysoy, Turan Kapanlı yerine Cemalettın İnkaya komısyonda gorev almış, Zıya Termen de başkanlığa getırılmıştı <Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Demirel: «Devletin yurt dışında işlerini yürütmekte güçlük çekiyoruz» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısı'nm dunku toplanusında, «Milletlerarası munasebetlerin .vünitülmesi \e koordinas>on kanun tasarısı», goruşulerek kabul edılmıştır Çeşıtü uzmanlık dallarındakı yetkılenn yurt dışında jalnız buyukelçılerde toplanmasını ongoren tasarının muzakeresı sırasında soz alan Başbakan Demirel, «Devletin işlerini dışarda vurutülmesinde çok zorluk çektik(Arkası Sa. 7, Su. 6 da) 15 maaş ikranıiye Tasan goruşulurken, bır yıl içınde emekli olacaklara 24 maaş BÖLÜKBAŞI, YUNANİSTAN'LA İLİSKİLERİMİZİ KESMEMİZİ İSTEDİ YANGIN 12 bin nüfnslu Kadınhan ilçesinde çıkan büyük yangın, 14 dükkârüık büyük bir adayı tamamen kül etmiştir. Bütün ilçetün tehlike atlattığı yangın ancak sabab saat 05.00 gıralarmda çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alı nabilmistir. (HA) ILGAZ MP Genel Başkanı Bolukbaşı, buradakı konuşmasında. Türk Yunan ilişkılerı üzerinde durmuş, Ege Adalannda Yunanhlarm yaptığı jet havaalanlarını ele alarak, hükumetın derhal harekete geçmesını istemış ve bu alanlardan kalkacak uçaklann istanbul, İzmır ve Ankara gıbi şehirlen bombalayabıleceğıne işaret ederek, «Yunanistan'Ia butün munasebetlerinıizi kesmeliyiz» demıştır. Bolükbaşı, daha sonra, Yunanlılann, Bızansı ıhya etmek ve «Ayasofya"ya çan takmalu hâyâlınden vazgeçmedı" iı, Kıbns'ı elde etmeyı, bu hayalıni gerçekleştirmek ıcın sıçrama tahtası yaptığını belirtmıştır «tsrail (Arkası Sa. 7, Su. G da) Belediye Meclisinin düşebileceği haberini Sükan, doğrulamadı îçışleri Bakanı Sukan, îstanbul Belediye Meclisi'nin, tETT bütçesını zamanında gorüşmedıği ıçın, Danıştay karariyle dılşebıleceği yolundaki haberi, dün yalanlamıştır. Bakan, «Belediye Meclisi, IETT Genel Müdürlüğii Butçesini zamanında görüşmeye başlamıstır. Belediye Meclisi, IETT Butçesini gorüşüp tasdik etsin veya etmesin, mülki âmirin tasdiki yeterlidir» demıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) BIR r DAKİKA: > Tahtaya vurarak Istanbulun 426 mezaruğmdan yalnız 162 sinde yer kalmış. Gerisi dolmuş ve kapatılmış. Şehirde de, ak3ilik bv ya, her gün 70 kişi ölüyormuş. Bunlan bildiren mezarlık 1 1 gilileri ilâve etmişler: Böyle devam ederse, bilmem kaç sene sonra, ölülci gSmmek çok zorlaşacakmıs. Hattâ. belki de, açıkta kalacaknıs dlüler. Durup 'unırken bu tatsiz s5zlere ne üzum vardı, bilmem. Sayın rnezarhk ilgilileri, yoksa, elinizi çabuk tutun mu, demek istiyorlar? D. N. Bir öğrencı kaçınldı Ortaköy Muvakkit sokak 52/3 numarada oturan 17 ja• ında bır ortaokul oğrencısı, oncekl gece meçhul kışıler tarafından otomobıl ıle kaçı rılarak Şışlıdeki bır eve goHınılmuştur Esrarengız olay. butun Ortakov semtını bırbı rine katmış, polis selerber olmjştur. Jlıkayel Aleksonyon adındakı oğrencının kaçırılmasından sonra, ne yapmak ıstedıklerı bilmmeyen meçhul kişıler öğrencıyı serbpst birakmışlardır Bır yjkseK muhendıs mirr.a rm oglu olan ve Şişli özel Kolejde oğrencı bulunan Mıkayel, olay gecesı Hazme sokaktaki berbere gıtmık üzere evden çıfcmıstır. Sokagın koşesıni doneceğı sırada 1956 model krem renkh Chevrolet marka bir o*omo'oıl (Arkası Sa 7, Su. b tia) ASTRONOT SAĞCI MISIN, YOKSA SOLCU MU?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle