09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 25 Ocnfc TLM9 SAHÎFE ALTI HAFTÂNIN FtLMLERt Yazan : Burhan FELEK Beklenmiyen Misafir Atillâ Dorsay Guess who's coming to dinner Tönetmen: Stanley KRAMER Oyuncular: Spencer Tracy Katherine Hepburn Sidney Poitier Katherine Houghton Cecil Kalleway. Renkli bir Columbia filnıi (KONAK, SARAY, MARMARA'da). Büyuk Fransız Thtilâli'nin getirdiği «sosyal ve politik eşitlik» düşüncesi, 10 Aralık 1948 tnsan Haklan Beyannamesl ile. dnsanlar arasında ırk, renk, dil. din farkı gözetmeksizin e^ltlik» şeklinde pekiştiriliyordu. Bu beyannameden 20 yü sonra dünyamıza bir göz atüdığında görülen, pek iç açıcı değildir. İnsanlar hâlâ birçok ülkelerde hem de en uygar geçinenlerinde ırk ve renklerine göre muamele gormekte, «üstün ırk» düşüncesi hâlâ taraftar bulabilmekte, her türlü ırkçı, iaşist davranışlar ortalıkta kol gezmektedir. Irk sorununu en başanlı bir biçirode veren «Kader bağlayinca The defiant ones» îilmini yaptıktan 10 yıl sonra, Stanley Kramer bu kez aynı temayı bir komedi filminde karşımıza çıkarmaktadır. San Francisco'da yaşıyan bir aile çevresinde döner filim... Baba, şehrin ünlü gazetelerinden birinin sahibidir. Anne ise bir sanat galerisini yönetmektedir. İkisi de ileri düşünceli, tutucu sayılmıyacak, aydm Amerikalılardır... Ve zencilere karşı bir önyargılan, ırkçı bir tutumlan ybktur... t â ki. biricik kızları, tatil dönüşü, bir zenci doktoru eve getirip onunla evlenmek istediğini söyleyinceye dek... Bu «beklenmedik misafir» aile için febeklenmedik bir şok» tur. O güne dek soyut bıçimde, havada kalmış olan hoşgörüleri gerçek smavdan şimdi geçecektir. Zira olay, somut biçimde kendi başlanna gelmiştir. Kişisel ve toplumsal önyargılann birikimiyle aydınh'k, samimî bir düşüncenin çatışması, burada başlar.. «Beklenmeyen misafir» aslmda çağdaş bir sorunu dile getirir. Paris'in, Londra'nm veya herhangi bir kentin kaldınmlannda, pınl pırıl, sarışm bir genç kızı yanmdaki kapkara delikanlıya bağlayan acaba nedir? Her türlü cinsel ve ruhbilimsel i ~lı Kankoca (Katherine Hepbum ve Spencer Tracy) mutlu sâkin ve ıiiureffeh bir hayat sürraektedirler... Cumhuriyel 25 Ocak 1939 tarihll Cumhuriyet'ten Ekmek kavgası Yok yok.. asla! Siı kendi lunca boynu uükük olur. Efkâr b olur. Kimseye çatmaz.. bağınp niz gibi konuştunuz.. Sen başka kibi mi konusur çağırmaz.. Eczacı Bey: sun?. Rahmi Beyin müşahedesi Ben de kendim gibi konune ben de iştirak edeTİm... Hasşurum. tası olan adam düşünceli olur. Rahmi: Kimseye çatmak aklına gelmez. Biz ne olacağı: simdi.. Değil mi Konsolos Bey?.. Ahmet: Sen bir şey olmıyacaksın Şiiphesiz, şüphesiz Eczacı oğlum.. kahveye girerken se Beyefendi.. yalnız bendenize bu lâm vermiyen adamdan ne bek gün bakkal ekmek getinnedi. Snlnluk etme be!.. Kapıyı lenir.. Demek ki.. ekmek bakımmdan.. kapa! Üşüyoruz. Kör musfin, so Ağabey!. Selâmün aleykflm! Rahmi: ba yanıyor.. Merhaba.. sabah şerifler hayır Konsolos Bey!. Ben size aRahml afalladı: olsun™ bonjur günaydın.. ye lınm.. hele fırnun önü biraz a Ağabey ben... ter mi?. ralansın.. Ağabeysi, mağabeTSİ yok! Eczacı Bey: Recep: Sabah sabah kahveye girerken Fınnın önü aralanınca fı Kâfi Rahmi Efendi.. Aleyselâm verecefcin yerde elin fuka küm selâm. Abmet Bey birade rmda ekmek kalmaz.. rasını kar topuna rutuyorsun!.. rimiz de bu bahsi kapayabilir Naapicaz o zaman?. Ağabey ben.. Naapicaz.. birisi gidip kuyler.. Hâlâ konuşuyor yahu! Ağarukta bekliyecek. . Ahmet: bey ben.. ağabey ben.. ne diyeceksin?.. Kar topu atmadım mı \ diyeceksin... Üstelik bir tanesi " yetmiyor diye, dönüp kar topu yapmak tçin kahvenin kapısını açık bıralâyorsun! Oğlum bu adam parayı knruş kurn; topluyor da kömür alıyor.. Kömür değil odun afabey! Sus!. Hâlâ odun ağabey diye cinasî konuşuyor.. VaUaahi odun ağabey demedlm.. Ulan çarpılacaksın! Temin etme!. Demedim dediğin şeyi işte söyledin!. i1 Ben onn sey olsun diye.. Peki Eczacı Bey.. Eyyyy! Sus da dinle!.. Eczacı: Çünkü Ahmet Bey «çok Konsolos: Kim bekler bu havada?.. derler. Ahmet Beyefendiî. Mü paylama yüzsüz olur» Rahmi: Malum • u âliniz.. saade buyurnr musunuz? Benim kundura su yapıyor Rahmi: Buyurun Konsolos Bey.. Hah!. Eczacı Bey! Verin e yoksa ben beklerdim Nuri bek Zannederim bir suitefehlinizi öpeyim.. Allah razı olsun! lesin! büm var. Bu Ahmet ağabeyim eksik olRahmi: Yok kardaşim.. ben ayakta Olabilir Koolos Bey!. Bu masın.. beni her yerde azarlar.. (ağlamaklı bir eda ile) ben duramarn.. dizlerim sızliii! karlı havada, poyraz kuşu kapıRecep: yor vallahi.. kahveye gelinceye naaapiyorum.. benim ağzım var, dilim yok!. Ben bir öksüz çokadar... Elbette bir hayır sahibi çıcuğum.. benim kimseye bir zaKonsolos: kar yahu! Uasavet çekmeyin! Müsaade buyurur musunnı ranm yok!.. Re< \ Hakkını he Hayır sahipleri bep burada lâl et!. Sana kar l>pu attım.. Hilmi Beyefendir kuzum.. kim yapacak bu işü. Recep gülerek: Ettik beyim ettik.. zaten Kasavet çekmevin dedim Tabanca atmadın ya Rahmi ya!.. müsaade etmekten başka bir şey yaptığimız yok.. Ahmet ağa Bey.. ananın .. Rahmi: beyime müsaade, Konsolos ağaRahmi: Karakoldan nıı verecekler? bey ime müsaade. . Nuri sana da Ama ağzını bozma!.. Yok yahu! Bİ7 Darülâceze edeyim mi? Bırak kardeşim.. bırak da miyiz, karakoldan ekmek istiyelâfımızı bitirelim. Ananın ak ceğiz! Ne edeceksun?. sütü gibi helâl olsun diyecek Müsaade.. , Atıyorsun Recep!.. Benim Ben senin müsaadeni iste tim. midem kazınmaya başladı.. ek Ne bileyim kardeşim!. A meksiz kalırsak.. sonra yakana mem.. nanın diye oaşlayınca ağzım bo yapışınm.. Öyle ise etmiyeceğim» zacaksın sandım.. Ahmet bağırarak: O kadar da değil.. ben fı. Ben sana ne zaman ağzımı nncı değilim.. Kakkal da deği Susun beee!.. Şurada iki çift lâf edeceğiz.. zevzek zevzek bozdum. Rahmi Bey? lim. . Pek merak ediyorsan gikonuşuyorsunuz.. bırakın da bi Yok.. sen bozmazsın ama . dersîn fınna alırsın ekmeğjni.raz da biz könuşahm.. nedir bu bozanlar var., bu sabah (ınnın ' Nuri: önünden geçivordum.. bir kala Haydi git bakalım» başıbozukluk.. balık, bir kalabalık.. ana baba Nuri: Ben giderim, giderim ama Ehmet Bey.. kardaşum.. jrünü'. Ulan ne oluyor, dedim.. herif orada ise» biz sabahtan kazeta okumaduk ekmek bekliyorlarmış... Ben de Konsolos: girdim kuyruğa.. beklerken, bek idareyi olfiye mi çıktı?.. Recep Efendinin sözünü ca lerken ekmek çıktı.. açıkçözün ranti olarak kabul etmemeye Ahmet jrülmeye başladı: Sus be!.. Sen de maskara birisi herkesin önüne gecti.. ne imkân yok.. tüzum da yok.. ken Iik etme!. Ne dediğini bilmiyor oluyor yahu? dediler.. «benim disi... derken Meyzin Ali elinhastam var» dedi.. ben de «has de bir torba ile içeri girdi. Yiison! Ben mi?.. Ben onun danis taya sıcak ekmek iyi gelmez» zü gözü kızarmış.. elleri donkasım bilirim. Üç pün Davutpa dedim.. herif bana «Sen doktor muş .. Torbayı masanın üstüne musun?» diye sordu... Ben de koydu.. ellerini bohladı.. şada yattum idareyi olfiye. Değil oğlum bir kere onun lâf olsun diye «doktorum» de Şu kapıya bakın!. Arkamdoerusu idarei örfiye ama o da dim.. o da bana «Doktora bak dan gelenler vardı. da selâma davran!» dedi. Ben değişti. Şimdi bunun adı sıtn Recep baktı döndü: de «beğenemedin mi?» dedîm... yönetim.. Kimseler yok!. Ne yaptm? Herif yamma geldi.. elinde de Onu da bilirum.. yönetimi Ağabey.. ben fmncımn çıdeyiyün de *iteki lâfın sesi sıcak ekmek.. bir eli yanınca.. rağuıa bir lira verdim.. torbayı öteki eline alıyor. «Beğenemedin fena çikiii.. mi?» dedim.. «Beğenmedim. da verdim. Bekleditn .. Kapıdan Sıkı diyemiyor miîsun?. çıktı. Herkes bakıyor. Ben ir Ha, işte onu dersem bana Başkasım ver!» dedi.. ben de kasından gitmedim.. enayi.. durbnrası işporta mı.. dedim.. o da güliiiler. du.. bana: «Gel alsana be!» dive Ağabey! Bnnlann dili dön bana «Ulan senin anandan» de basnrdı.. ben hemen koştum .. yince ben herifin suratma bir mcz. tane ektim.. herif elindeki etane Torbayı kaptım.. arkamdan üç Nuri: ği düşürdü.. hemen eğildi.. ek dört kişi koşmava basladı.. ben Dilimiz de dönmez. kendi meği alırken.. nntarak.. ben bağırdım: miz de dönmezük!.. Anladun mi? tüydüm.. o hızla Recebe bir kar Cankurtaran yok mu?.. diAhmet: ye, bu sefer herkes onlara baktopu attım.. Ulan lâfunı piç ettiniz!» tı.. fınncının çırağnu tuttular.. Ahmet: Konsolos: ben tabana kuvvet kaçtun.. ufff! Selâmı, sabahı da unuttun! dondum be!. Bana bir çay.. Mükemmeeel! Fevkalâde. Unuttum ağabey!. Herif ve Recep: Lâfı piç etmek... Fransızcada tişse idi ben ne olurdum?. lz Kaç ekmek aldın .. bu kadar güzel bir söz hatırla bandut gibi udamdı.. Ağabey vallaha bilmiyorum. Sen de öylesine ne diye çat Saymaya vakit kalmadı.. mıyorunı.. Bâtarder la parole... tın!. Parası?.. tşte varmış ya!.. Ağabey, anama söğdü. Parasını sonra fınncıya ve Yok monşer Hilmi Bey!. Ne dedi? receğiz.. Onu ben uydurdum.. Anandan dedi. Fırıncı ahbap mı?.. Siz de mi başladınız Kon Belki anandan emdiğin sü Bizim tmam Efendinin ak solos Bey! tü bumnndan getiririm, diyecek rabası ohır. Rahmi: Nuri gülerek: ti.. Aç baknlım.. su ekmeklere. Ya ne sandnn!. Herif Kon Ne biliyorsun ağabey.. Torba açıldı.. Recep saymaya solos! O uydurmasın da kim Ne bileceğim.. anandan.. başladı ~ uydursun?.. dedikten sonra arkası küfür gel Bir. iki. üç .. Derken Rahmi aldı ekmeğl.. Konsolos tozararak: mez. Lâkırdının raconu öyledir. Oh mis çibi kokuyor.. ama Teşekkür ederim Nuri Bey Gelmez mi? hamıır bunlar be!.. efendi. İltifatınızdan çok müte Gelme. va!. Anandan diye Devince Ahmet: Ulan Rahmi.. şimdi baklayı çıkannm.. herif ne dediydiRahmi gülerek: Yok ağabey. Saka ettim.. sekiz ekmek var burada.. birer tane alınz.. üst tarafmı saklarız. Ne olur, ne olmaz... Nuri: Sen doydun da.. Paşkalarını mı?. Recep: Yok, Nuri ağabey.. bizim tnahallede kimsesiz kadınlanmız var., İmam Efendi onları g5zetir. Onun için fazla aldık.. Konsolos: Monşer Ahmet Bey, bizim küfür etsene bakayım!. hassis oldum» Anandan babandan başlanm efendinin sosyal adalet hizmetNuri: leri de var.. aşkolsun. Modern Ne mütehassısı oldunuz? ha!. derim.. O küfür sayılmaz.. o küfü bir klerikal.. Avrupada.. Beton mu, inşaat mı? Rahmi: rün peşrefidir. Konsolos: Konsolos Bey!. Bueünlüfc Sonra küfür ederim.. Ahmet Beyefendi!. Ne diyee Edersen lâfı değiştirmen Avrnpa lâfını etmesek d ™ bilirnn?Konsolos sinirlenerek: lâzım.. Ahmet gülerek: Tamam.. haklısmız bey Aman ağabey.. küfür etme Bir şey diyemezsiniz Konyi de senden mi öereneceğiz?.. efendi.. Avruradan bahsetmek.. solos Bey!.. İnsan muhitine uy Ulan küfür etmeyi değil, abes şev.. deeîl *nî efpndim.. Asraazsa bedbal;t olur. vsdan, Vvikadan. ^vuitralya Yoook!.. Ben memnunum.. lâf etmeyi öğreneceksin!. Sen he dan, Lâponvadan.. Patagonvarife boşuna çatmışsın!. Yalnız.. evet!. Memnunum.. Nasıl boşuna catmışım ya dan .. Yeni Zeiândadan, Tasman Konsolos Bey!.. Bile nile hu!.. Hastam var diye henimizin vadan.. d?ba savayım mı Ahmet lâdes.. siz istediniz. Beyefendi! Tabiî tabii~ hayır, asla tnüş önüne geçti ekmek aldı.. Ahmet gülerek: Ya hastası varsa!. teki değilim.. Nuri Beyefendi.. Japonyavı unuttunoz de Hiç hastası olan adama ben teşekkür ederim.. b ni tashüı edi.. sustular... zemiyordu.. hatıl pibi adamdı. diyorsunuz.. Konsolos elindeki ekmeğin o İnsanm b stası olunca na Ben farkinda değilim Koncunu kopardı.. \e vemeye başsolos Bey.. tena bir şey mi de sıl olur? iğabev. insanın hastası o ladı. ahml, fistü baçı k*r içlnD ] ie, bnrnu knarmış, pa;alan bembeyaz kahveden içeri girerken elinde yuvarladığı kar topunn, ocağın başında çalışan Recebin sırtına yapıştırdı.. Recep hlç aldırraadı.. döndü.. bir kar topu daha yapmak için kahvenin kapısını açık bıraktı.. girdi.. tam topu atacağı sırada Ahmet: Orman servetimiz hakkında Fuzulî vere bir aüaç kesmenin yok yere bir insan öldürme ğe nraadil olduğu artık bir aki de haline gehnelidir. Bize göre Türkiye onnancıhğının şimdîye kadar içinde sürüklendiği mahv ve harabi vaziyetinden kurtararak memleketin milyarlar değer serveti millete mâletmek, hattâ fiMr itiban Ue bîle, Türkiye iktisadiyatı ve mali yesine temel taşı teşkü edecek büyük işlerden biri sayılmağa lâyıktır. Bugün muhafaza altına aiirak büyümesini ve gittikçe genişlemesini temenni edecegimiz ormanlanmız, yann öbür gün bu memleketin servetlerin den biri olmakta gecikmeyecektir. Yunus NADÎ # tzmirde Kızılay bir balo tertiplemiş, baloda (zarafet), (yerU mallardan elbise) olarak iki yansma yapıhnış ve zarafette matmaıel Alyoti, yerli elbîsede de Şehhne Etem hannnefendi birinciliğl kazannuşlardır. Dün yapılan maçta Galatasarayla Beşiktaş bcrabere kal mışlardır. Bu akşam Türkuvaz salonlarında 1930 Güzellik Kıraliçesi Mübeccel Namık hanun için bir veda müsameresi tertiplenmiştir. Aynı zamanda Rus Cniversitesi Tatyan» günü de kutlanacaktır. Deniz konferansmda M. Tar dieu Fransanm deniz kuvvet lerine olan ihtiyaçlaruu açüs lamıştır. Dün gece Maksim salonlann da verilen matbnat balosu pek parlak ohnuştur. Bursada bir ço»nrii bakım evi fcurutoıuş ve Vali Fatin Bey tarafmdan da dün merasimle açılmıştır. Eski Ayan Reisi Ahmet Rıza bey âniden hastalanarak Etfal hastahanesine yatınlnuştır. BULMACA Ama 23 yaişmdaki kızları (Katharine Uoughton) zenci bir doktora (Sidney Poitier) âşık olunca işler karışır. ze öğütlersem, bu, bu sütunaçıklamaların ötesinde, bu da genellikle kullanmağa çagençler, insanlar arasmda lıştığımız objektif ölçülerle gerçek bir eşitliğin kuruladeğil. duygusal nedenlerden cağı, her türlü ırkçı davraötürü olacaktır... nışın mahkum edüeceği güıılerin birer öncüsü, birer <'martyre» idir. Her öncü gibi, onlar da anlaşümayacak, Mevsim ortasını aştığımız suçlanacak, bazen de lânetşu günlerde piyasaya çıkan lenecektir. Ama gerçek «efilm sayısının çokluğuna şitlik» günleri, uzak değilrağmen, beklenen kaliteli fidir.. Stanley Kramer'in fillimlerden birçoğunun henüz mi, ilginç konusuna, mesagösterilmemiş olması ümit jına ragmen başanlı bir film kıncıdır. Bu h a f t a, sayılmaz. Kramer'in konuyu KRAMER'in îilminin dıbir komedi olarak işlemesi şmda, Jerry Lewls «Fezayı değildir kınanacak.. (bir kurtaran adam Way, way güldürü ile çok şey söyleneout» la karşımıza çıkmaktabilir). Kınanacak olan Kradır. Dayanılmaz bazı bölümmer'in tiyatrevari anlatımı, lerin dışında, Gordon Douçyavan sinema dilidir. Buna las'ın yönettiği bu film, Lerağmen, filmi sevdiğimi söyvris'in en iyilerinden sayüalemeliyim. Bu, öncelikle omaz. İtalyan usulü westem yunetila«lan dolayıdır: perin 2 ünlü yıldızı Glnflano denin en gerçek. en uzun süGemma ile Lee Van Cleef reli ve sadık aşklarmdan bıise bir #iğer öfkeli filmde, «Öfkeli günler» de karşı karrinın yaşlı kahramanları, bu şıya gelmektedirler. Merakfilmle son kez bir araya gellılanna duyurulur.. Geçen mektedırler: Filmden hehaftadan kalma «25. saat» men sonra Spencer Tracy fılmiyse, Henri Verneuirün ölmüş, birkaç ay sonra ise, Katherine Hepburn bu ro bilinen yüzeyde anlatımına rağmen, insancıl konusu ve lü}rle en iyi kadın oyuncu Anthony Quinn'in enfes oOscar'ıru kazanmıştı.. Ve yunu sâyesinde ilgi toplade başka bazı kişisel ncdenmaktadır. ler... Bu yüzden bu filrai si 123456789 ı •^ ^H Ve diğerleri... YUKARIDAN AŞAĞrYA: 1 Çabuk bitmiyen ve tersine artımı ziyade olan. 2 Eğitim ve ögretinı yeri ismi (iki söz). 3 «Zarar etmeyi kabul et!» anlamına iki sözlü bir emir. 4 Bilimler ve ilimler (eski terim ve eski usul çoğul >, eski sankh yargıcın dörtteflösi.5 Tersi inatçı ve kendl bildiğinl okur durumdaki insanlarm kafalannı belir+en sözlerden biriSOLDAN SAĞA: dir. küçük yasta cocuklara mu1 Bir dılin esas konuşuluş sallat Lİan sapık. 6 «Lâtife» tarzına uvmıyan konuşma ahen nin dörtte ikisi, bir şeyi sonra gine böyle dennir (iki söz). 2 geri almak üzere geçıci bir za«Tohum atıldığı için kendisin man için verme hareketi (eski den ürün vermesi beklenilen sa terim). 7 Tanrısal, teTSİ «us» ha» anlamına iki söz. 3 Tersi dur. R «O olayla ilgisi olmı«bağır ve işittir!» mânasma bir yan âurumemirdir, bir renk. 4 Eski 1234S6789' Türk devletlerinden biri, çevrida» karşılığı lince «çok bilgın ve insan UstU iki söz. 9 insan» karşılığı bir söz belirir Bir şeyin e« 5 Savaşlarda boş yere dökiiıişlik yönü, len, bir kadın adı. 6 Cilveli instfnlan fa•'tavırlar (çoful), sahip. 7 ka bastırCenç kEîarın iş işlemek için mak igin ku! kullandıklan araçlardan, tersi lamlan çok «hareketli ve verimli bir hale kurnazca teı getlr!» anlamına bir emirdir. 8 Dunkfl bulmacanın tiplerden (es Bir sayı, »şu radyonun sesini ki terim). halledümij ^M 1 11 111 1 UU azalt!» mânesına bir emir. 9 «Bir teklif üzerinde fazla dironme suretiyle» karşıltgı bir soa ve bir îusaltılmış edat. mtmt •n H U İSTANBüt 06.25 06 30 07 00 C7.P5 07 30 07 45 08.00 05 05 0S 10 08 25 Pazar ]5 te İSTANBUL TnrATROSU: (442236) Köpek Kırpıeısı. Pazartesi hativor'im riç her £ün 21.15; Çaışamba; ÇF.LİKTAS: (5335.07) Abbase SulUn Cumartesi; Pazar lâ.C'te «Bir 1FFS: ,;6.!7S3) İntikam Yolu FEZA: (363763) Sabah Yıldızı Delinin Hatıra Defteri> Çarj. AS: (4J6315) FezajT Kurtaran A KFNT: ı3f?612) Çapkln Knmarbu hariç her gün 18.15, Pazar dam IÂ1.E: (»sr.IfC) Erkeklere Dayana21.15'te. ATLAS: (440S35) Gizlı Vazife mam GEN.4R: (493109) «KffiAT» Salı DÜNYA: (499361) Doktor Jivago OPERA: (360821) Yasemin'in Çarş.: Pazar 21.15; Çarş. 18. PaEIVIEK: (448439) 25. Saat Tatiı Aşkı zar 15 «ÇORBAMDAKİ KIZ> GÜBEL: (470394) Tasemin'in Tat ÖZEN: S3I.9994) Scvgill Arkadasım Perş; Cuma. C.tesi 21.15: C.teü Aşkı REKS: (360112) Alkapon Öldüsi 15 FİTAŞ: (490166) Fezayı Kurtarüyor KADIKÖT tL: «Ta Benl Öpenlnı SJNF.M.\ B3: (5510M) Nevada Kaaran Adam Cuma 21.30, C.tesi 17; 21.30, tilleri İVCİ: (4P4595) Sabah Yıldııı • nafta Sonu. Salı, Çarşamba. Perçembe; Pazar 2 U 0 ; Çarş^ ISDf: (471676) Beş Ateşli Kadm SÜREYYA: (360682) Çılguı DünPazar 17 KENT: (477762) Ateşli Dilber KADIKÖY OPERA: (360821) KERVAN: (480423) Yasemin'in (Ankara Oyunculan) TahtıTath Aşkı ravalli. P. tesi hariç 21.30, Çarş. KONAK: (4«2606) Beklenmiyen AKSARAY K*CCK OPERA: C. tesi, Pazar 18.30. ÎMisafir f21E"22) Hali Oyuncuları. KE.NT OYUNCULARI: (473634) Lr.VEKT: (63S539) Lânetli Kadm Devrl Sülcyman. Pazartesl ha«Çöl Faresi» Perş, Cuma 21.15, LÜKS: (440380) Sabah Yıldızı nç ber gun 18 ve 21.15 Pazar 2115, 15; «HamleU SaÖZLEM (Mecidiyeköy) Öfkeli ALKAZAB: Ayfer Feray Tlyatlı 21.15, Çarş, C.tea 15, 2115. Günler rosu: (447493) «Salonda PikKAKACA rlYATRO: «445402) RÜYA: (445457) Avustralya'ya nik» Perş, Cuma 18.15. 21J5, «Adamını Bul« P.tesi hariç: Göç C. teâ, Pazar 15. her akşam 21^0. Aziz Basmacı StTE: (476947) Gizli Vazife •Tepetaklak» Salı, Çarş. 1815, Kenan Büke Deli Dolu (OpeSARAY: (441656) B»>ldeamiyen Miret). P.tesi hariç her gece 18J5 2105, C. tesi, Pazar 18.15 «Yusafir Pazar 15; Ptesi 2130 murta» P. tesi 18.15. 2115, C.teSLATPAHK: (4181M) Sabah Yılsi, Pazar: 21.15. dızı ALTAN KARINDAŞ (Oratoglnnda) KtiÇUK SAHNK: (495S52) (497583) «DITLİ Fİ$EK» Çarş ŞAN: (486792) Parlayan Günes Mııcap OflnoğİD Tcpluluğu hariç her gun 1S.15. P.tesi 21.15 TAN: (480740) Öfkeli Günler • Rafadan» pazartesi harıc her VENÜS: (493191) Öfkeli Günler AKENA ULVİ t'RAZ TİVATROSO: gece 21.15; Çarş. C. tesi; Pa(498419) Hamhnm Şaralop: YENİ AR: (496472) Öfkeli Günler zar matine 17 Her Run 21.15: Carş. C.tesl; PaYENİ ATLAS: (486502) Yasemin' zar 18.15 le in Tatlı Aşkı AZAK TİYATROSt': (Afk Çorbası) KÜÇÜK 1İYATRO: (Erden Ener) YENİ IMELEK: (444289) Atesli (226216» Ptesl hariç 21.15; Çar(279872) Arsın Mal Alan Dilber şamöa; C.tesı: Pazaı 16J5 21J0. C.tesl. Pazat 15.30 BAKIRKÖH TrSATROSO: (715949) ORTA OYUNCULARI (4726S2) Cic) Senge. Pazartes) haxiç 21.15 • Dümhurdiünbelek, K » laklin Pazar ı5 te Alın da Kaçan mıT» üç oyun AYSLi: (21İ917) Ağla Görlerim BLLVAR: (214892) Vahl Öz ve arbirden P,.tesi hariç 21J5; C BULVAB: (213578) Sabah Yıldızı kadaşlan «Bekâr Biö» Pazartetesi; Pazaı 19.13 GÜNEŞ: (216140) Öfkeli Günler sl hariç, ner gün 21.19: Çarş, PİSI PISİ KABABE: (479601) «Sak C.tesi; Pazar tnatlne 16.15 GÜNDEŞ: (277186) Bir Bayram Üstimdc Damdağan»; P.tesi BÜTVK: (277186) (N. üygar TopGünü hariç; 21.00 Çarş. C.tesi, Palıılu£ıi) •Padişahım Çfk Yaş*» IPEK: (222513) Atcşli Dilber zar 19 00 Salı hariç, her gece 21^0: ÇarKÜLÜP: (227277) YasemüVin Samoa. Cumartesl. Pazar mati ÜÇ MAYMliN KABARE OSUNCDLAR1: (496995) «Şehvet K n ı Tath Aşkı ne 15.00 banı Sevket. C.tesl hariç heı DtVEKTJŞU KABARE aOmGO<>S MARMARA: (223860) Beklenuigece 21.15: Ctesi 18.15. (444407) <Bu Şehri İstanbnl ki, yen Misafir Salı hariv 2130. Çarş. C.test; ŞEIIIR TİYATROLABI: (T. Bası) MELEK: (215«76) Cemile; Bıra(442157) Köşebaşı Pazar, P. tesi Pazar 1S.C0 kın Yaşıyalım Çarş. Cuma 21; Pazaı 1630 HiPGÜLER TİVATRO (Oralojşlıı NİLGl'L : (211160 Ya«miniıı (355511) Ana CuTiyatrosunda): (497İ83) AŞ1R1 ÜSKÜDAR: Tatlı Aşkı ma hariç her gün 21.00; PaYAĞC1LAR. Pazartesi hariç her RENK: (211523) Atesli Dilber zar matine 15.30 gcce 21.1b; Çarşamba, C.tesi; tATIH: Sonbahar Fırtıaası PazarŞAFAK: (222513) Ferayı Kurtatesi baric ber gece 21.00 de; (DORMEN: (449736) «Derin MaJ ran Adam } vi Deniz» P.tesi 18.15; 21.15 } Pa2aı matine 15.30 da S K : (223542) Sabah Yıldızı HARBIYE: (470576); «Kara Kız. ÜNVERDİ: (715478) Sabah Yıl i «Şeytanın üjiınu' Salı, çarş. Her ıtun 21; Pazaı 15 30 { Perş. 18.15, 21.15 «Eski Çamdızı HR OPE&ASI: (447958) T e TIN4ZTEPE: (716318) Kirallk K»* V lar Bardak Oldu» Cuma, C. bessttmlet Olyan. .'Operet) j tesi, Pazar 18.15; «Turup Sutil Salı u a t 18 da (tenzilâtlı). \ AS: (3C0050) Altm S a n , Kan yu» Cuma, C.tesi, Pazar 15, Perşembe »aat î l de; Cumar21 15 Kırmızı tpsı saat 2ı de ATIAVTİK (554371) Evlenmek U SlNEMALAR KADIKÖY 08.40 09 00 BEYOĞLU 0Ç.2O 09.40 10 00 10 05 10 20 1C.30 1C.45 1100 1145 12 00 1210 12 30 10.00 13.15 Açıhs ve program Gunayrtın (II Koye ha!>erler Glmaydın (lît Haberler ve hava dunımu Htliı müzik İ^tanbul'da bugün Küçük ilânlar Tîirküler peçldl Arp soloları SoliFtler seçidl Ev için İleri Tyrk Musikisl Aıkası yann Ara haberler Şarkılar Drktcrunuz diyor kl Hafif Bat; Müziği Oyun havaları Sabah kon^eri S Gültekin"den türMiler Ara haberler ve ilârlar Operet melodilerl Beraber ve solo şsrkılar HabeTÎer R. Gazstede bugün Saz cserlerl 13 ?0 15.00 15.05 15.20 15.40 16.00 16.15 ir.30 1S.45 17 00 17 05 17 50 19 00 M30 1P40 19 f 5 20.00 20.30 21.00 21.40 ??.00 22 45 2^ 00 23.45 24 00 17 20 Beklâm programlan Ara haberler Türküler geçidi Hefif Batı Müzl41 Çarkılar Koro İle ezpiler Türktiler Alâaddin Dal Orkestrası Biılend OraVdan şarkılar Ara haberler Necdet Koyutürk Orkestrası Reklâm programları Haberler. hava, yol durumu Kükçük ilânlar ve müzik Hafif Batı Müziği Bir varmi!;; bir yokmus Türküler geçidi Liseler aıası bilgl van^ması 24 saatin olaylan ve iiârflar Ttiık yorumcuları Reklâm orogram'.an Haberler Dans Orkestralarımıı Gece müîigi Kapanıs. Yurdım FPSİ ANKARA 06.25 Acılıs ve program 06.30 Gunaydın (I) U7 00 Köye haberler 07 05 '•ur.aydın (13) 07 30 Haberler ve hava durumu 07.45 Sahah müziği 0S.00 Ar.kara'da bufün 0S05 Kücük ilânlar 08.10 Ssbah şarkılan 08 40 Çeçitli müzik 09.00 Ev iein 0P2C Sabah konseri 09 40 Arkası yarın 1000 Ara haberler 10 05 Ziya Taşkerlten sarkıîar 10 25 Hafif Batı Müzifi 10 55 H. Oylum'dan türküler 11.10 F. Eozinoglu'dan sarkılar 11.30 Konser saati 12 00 Ar a baberler ve ilânlar 12.05 .C Cevher Çiçek'ten türküîer 12 20 Kıbrıs saatl 12 25 Kuçük ilânlar 12.30 Sarkılar ı?.oo Haberier R. Gazetede bugün 13.15 Hatlt müzik 13.35 Kadınlar toplulufu 14 00 A. Gazi Avhrn'dan türküler 14.15 Reklâm programlan 15 15 Ara rıaberler ve îlânlar. 15 20 Muzehher GOyer'den şarkılar 15 40 Batı Sanat Müziğl 16 25 Hafîf Batı MfizigL 16 40 Tüıküler geçidi 17.00 Ara haberler ve i'înlar 17.05 Çocuk saatl 17.50 Reklâm programlan 39 00 Haberler. hava, yol durumu 19.30 Küçük ilânlar 19.35 Fatma TOrkân'dan türküler 19.50 Bir varmıs: bir yokmuş 19 55 Türk Miizlgi 20 20 GencJik 20.40 fta'ya'dan möîik 2100 24 saatin olaylan ve ilânlar 21 10 Kadınlar topluluŞu 2120 liseier arssı •îUgi y3rii,masv 22. İG Yeni plâklar 22 30 N. Çamlıdafdan türkülsr 22.45 Haberler 23.00 Cumartesi köşesl 24.00 Kapanı;. TıYATROLAR ISTANBUL NÖBETÇI BAKIRKÖY: Deniz; Y 73S257: Yıldız (K.Çekmece); Emelt (Osrrıaniye) BE3İKTAŞ: Tangun 471757; Yeni Şıfa 4t:.2fü, Pariak (Arr.avut koy) 6366S5; Cul (Levent) 634210 BEYOĞLU: IstiVlâl 442618; Sıra^en'iler 441710: Kullay 4SK523 EMINÖNÜ: Hal; Evliyazade 221799; Sureyya öîgen 225612; Ycn' Iâleh 221782 EYÜP Güven; Çifa (Sağrr.alcılar): Ümit Rami) 215'78; Alibty köyü FATİH: Tarhan; Gundnğdu 212155; Yen: Neş'e (Sehreminı): Nümune 216019; Hulusi Duyar (Ctrrshraş. ) Sarıa:ya 211507; Balat Mfrksz 21İS87 ECZANELER GAZ1CSMANPAŞA: £ğv 217519; Hurriyet (K. Kciy) KADIKÖY: Merkür 363504; Buyuk 360248; Dortyol; Dar\al (Suadıye); Pelit 365980; Erenköy Ziya Akkor T51948; Fıkirtepe KARAKÖY: Merkez; 441118 KASIMPAŞADîreboyu 494.109 SAR1YER: Tu'in (Büyukdere): Rıımelihısar 636252 ŞİSLİ: Ömer N?ci 483488" Cüzelbahçe 474824; Nurcan 472092; İrci (M Köyü) (462257; Ersan (Gültepe) 636240; Çenay (Okmeydi^ıı) ÜSKÜDAR Üsküdar 365541; Nukhet; Kuz?uncuk 362118; Sağ lık ZEYT1NBURNU: Hayat 7151U ıı^,,. r L ,, n ) j l »., u . < r>.^nıı'~**'ı ..••'••••••*•" .^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle