19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHÜKtYET 25 Ocak 19C9 İstanbul'un çegitli semtlerinde son 24 saat içinde bulunan ve cinayet kurbanlanna aıt oldukları sanılan 4 cesedin esrannı çözmek için polis ekipleri seferber olmuş; bunlardan ancak birinin kimliği tesbit edilebilmiştir. 4 fi'si'i lııılııııılıı \iiiiı iriıııli htanburda1 24 Büyükada'daki ceset Kimliği tespit edilen, Büyükada açıklarında üzerinde sadece bir külot ile ayağında çorap bulunan 55 yaşlarindalci kadındır. Uzun süJ ren araştırmalardan sonra $ cesedin, Göztepe semtindef; oturan Hatice Yalçın'a a i t | oldugu ve yaşlı kadının.i Fmdıkzadedeki kızına bırakr tığı mektupla Yalova'ya gil deceğini bildirdiği, sonra da Büyukada'da kayalıklardan kendini denize atarak caruna kıydığı anlaşılmıştır. SAHİFE BEŞ Karla çevrili Aslanköy halkı yiyeceksiz kaldı (YURT HABERLERt SERVİS!) Yurdumuzda, şiddetli so"ğuklar dün de etkisirü devam ettirmiş,' Edirne, Kastamonu, Sivas ve Bitlis dolayları (21) dereceyle yurdıfmuzun en soğuk yerleri iken, Silifkede sıcaklık, 20 dereceyi bulmuştur. Mersin'de yağışlar nedeniyle heyel&ndan Erçek, Tekranlı, Uluosman, Keben ve Karakaya köylerinin talüiyesine başlanmış, Mut ilçesinin Meydan Mahallesinde 5, Gözne'de 6, Yahnayak'ta 13, Aslanköy'de 12 ev çökmüştür. Toros Dağlan eteğindeki kardan mahsur kalan Aslanköy Bucagma bağlı 5 köye havadan ilâç ve yiyecek yardımı yapılması için harekete geçilmiştir. BİR B4ŞÖRTÜHÜH HİKÂYESİ .ÖZER OZTEP. hıhılâplar uğruna ıstırap günleri baslamıstı Yazı îşleri Müdürlüğün» lstanbul 24. An>1ıV. W tarih 15951 «*v,h C""ihurivet Garp+"sindp çıkan crt»rori]M;Ti kavga«i yüzünden Okul KapatıldO baîl'Şt altmda çı ka* v a z m ı^ tekzîp olunur. •ÖŞrencllerin kavgası yüründen Okul kapatıldı» başlıfı aitında ya yım'>7>3n y«imzın şahsımla ilfriM tarafl her türlü asıl ve e«astan »ri tamBmen yanhş ve hilafı hakikat bulıırmaktadır. Hadisenin mönebVıpİTİ Okul Jn V'" rü Fehml S*lık. 1 Öğrermen Turan Adıgö^el. olmak üzere bu iki »hsırı talebeleri iğfal etrnek suretiyle derse girmemelerini sağ lıvs"lann ta kendileridir. Kendi menf=q<'o'ı'".e müstenidcn yarattikları müeüsif hâdiselerin ileriye gitmesine mMuf o!srak Rf=mi mer ciler nezdinde gereken tedbirlerin ahnması yonunda haklı isteğimden baska herha"»i bir hareket bp^i« mevruu dîpildir. Hentlz Ortaokul £irinci sınıfında okuyan talebelerin boykot, un msna ve medlülünü bilmivece jti tabiyidir. Bu itibarla Müdür ve ögretmenler kendi aralarındaki geçimsizllği başk» mecralara dökrnek suretlle öğrencilerin derslere girmemeleri için teşvik ettikleri, Vilâyetten gelen Müfetttşin gözü önünde cereyan etmlstir. Şahsımla yayınlanan yazıda güdülen kasıt herne olursa olsuıı Gerek Okul Müdürünün ve gerekse hâdise lle ilgill öğretmenlerin meydana getirdigi üzücü olay şahsı menfaatlerinden ötürü hâdise yaratılmış bulunmaktadır. Bu İtibarla hâdiselerin neden ötürU cereyan ettigi Hekimhan halkının malumudur. Hakikat payı olmayan mezkur yazıdakl, jahsımla ilgill kısmın 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesine tevfikan aynı gazetenin aynı sütununda ve aynı puntolaria tekzibini rica ederlm. Saygılanmla. AU Akyüz Hefcfanh»nJB«lediye Başkını Hekimhan Sulh Geza Mahkemesi İlele Gumhurbel Gazelesi Müdüre silâh taşıma yetkisi veriliyor Heyetin aynlmasından bir kaç saat sonra Urfa Millî Eğitim Müdürlüğünün telefonlan ça lıyor ve birbiri ardına küiürler ve tehditler yağıyordu. Eu arada iki malum gazeteye de olay afesettirümiş, geniş bir kampanya baçlamış, Türkiyenin dört bir köşesine dağümış buiunan Iüm ve Fikir Yayma Derneği mensuplarından mektuplar gelmeye başlamıştı. gerekirse «Kubilaylar ptbi can vermesini» bildiklerini öelirtiyor ve şöyle diyorlardı: «Bütün süâhları on parmaklarin^iaki renk olan ve Uimizde bir gecede vücut bulan 8 kişiden fcurulu, milliyetçi kaplamalı, gecekondu sendikanın, meslekten olmayan biriki kara düşüncelinin tahrikiyle dağıttı*ı neyannamelerindeki hezeyanlann sahipleri <ıağduyu sahibi Urfa halkı ile Atatürk milliyetçisi güçlerin idrak duvarlarında ergeç parçalanacaktır.» Evet hakiketen bir gece lçin1 de 8 kişinin teşebbüsüyle Urfa da «Milliyetçl Türk ölretmenleri Sendikası CrCa Şubesi» kurulmuş, Başkanlığa îmam Hatip Okulu Arapça öğretmeni Mehmet Avşar getirilmis, îlim ve Fikir Yayma Derneginin yöneticilerinden ilkokul öğretmeni Zübeyr Yitik, Îmam Hatipten Mehtnît Kabul ve birkaç öğretmen daha yönetim kuruluna getirilmişlerdi. Hakikaten de sayılan bu kadardı Urfa'da. Fakat arkalarında «Çirkin Politikacılar» vardı. Bildiriye, cBeyanname* diyen kuruluş, ilk is olarak Cumhuriyet tlkokulu öğretmeni Melânat Armağan'ı üye yapmıştı. Yayınladıkları «beyanname» de aynı konuda Erzurumda açılaa bir soruşturmadan söz ediyorlar. «Bu başörtüsü hakkında ş.çılan îahkikatı miicerret bir olay olarak mütalâa edemiyor, fakat, uzun süreden beri milliyetçi, muhafazakâr ve dindar ögretmenier aleyhinde hazırlanmakta olan bir tertibüı ilk adımı olarak çörüyonıt» diyorlardı. Millî Eğitim Müdürtmün hareketinl bir «terSr devrinln ıteldlği» şelfr linde yonımluyorlardı. Aiain Delon, göz hapsinde.. ' Fransu sinemasımn ünlü yıldızı Alain Delon, önceki gündenberi, Paris'te, İçişleri Bakanlığına bağlı bir binada gözaltında bulun durulnıakudır. ' Sivas, Almus Barajmdan elektözıl muhafızı Tugoslav Stefan Markovlç*in Blümfl olayımn aydmlatılmasuıda polise yardımcı olmak için Delon'dan başka, mene<t: rik nakleden tellerin kopmasıyla jcri, şufürü ve özel fotoğrafçısı da göz altına ahnmı$tır. Roma'ıia * birçok okul Pazartesi gününe kafiiin. çevirmekte olan Nathalie Delon, soruşturmaja katılmamıştır. '~:\ dar tatil edilmiştir. W »•••••••••»••••••MMMHIInM ıl M.ll' I lı ı ' ı l H I "" " Kadın yüzünden Dolapdere'de bir kilime sanlmış vaziyette bulunan 30 35 yaşlanndaki gencin, yapılan tahkikat sonunda kadın yüzünden öldürüldüğü anlaşılmıştır. Cesedin bazı yerlerinde yara izlerine ve baçına şişe Ue vuruldugunu gösteren belirtilere rastlanmış ' , tır. Meçhul kaatil veya kaa1 tfflerin, bir içki âlemi sonun i da bu işi yaptıklan zannedil1 mektedir. Cesetle beraber ki i lim içerisinde bir kadın kulotu ile bazı bez parçalanmn bulunması, bu ihtimali kuvvetlendirmistir. MÎLLÎ PÎVANGO DÜN ÇEKİLDİ Milll Piyango'nun 24. Ocak. 1969 çekilişi, dün Ankara'da yapılmıştır. Ikramiye kazananlann t a m listesi şöyledir: 253974 Numara 500.000 ltrs 144834 N u m a r a 200.000 lira 917370 Numara 100.000 Ura 464670 Numara 100400 Ura 40.000 Lira Kazananlar: 067375 070736 101984 230057 386707 20.000 U r a 031834 035685 254947 295592 10.000 Lira 031388 058348 085517 089352 144949 153401 200376 243246 301819 345467 454297 457657 Kazananlar: 121466 124933 347771 421142 Kazananlar: 064255 081704 102993 104295 158967 179588 246589 282542 365503 403779 464479 497079 193817 452543 084785 104555 195084 282698 438124 499139 485110 487182 487413 487698 497458 Urfa ve çevresinde selden zarar görenlere Kızılay, çadır, giysi 7e yiyecek yardımında bulunmuştur. 200 Lira Kazananlar: Son dört rakamı (0017, 0151, 0576, 3262, 3491, 5205 5891, 6595, 6676, 7876, 7947, 8393. 8398, 9659, 9863) 40 Lira Kazananlar: Son iki rakamı (53, 85, 92) 20 Lira Kazananlar: Son rakamı (3, 5) NERELERE ÇIKTI7 500.000 lira Kocaeli, 200.000 lira Tokat, 100.000 liralar İstanbul ve Kocaeli'ne çıkmıştır. Otomobilleriyle Afyon'dan Ankara'ya gitmekte olan «Silüetler» orkestrası elemanları, yanhş yola girmeleri nedeniyle, kara saplanarak donma tehlikesi geçirmişlerdir. Orkestranm elemanlan. Karayolları ekiplerince kurtanlmıştır. 25 Ocak Zilkade 7 I • i V. 1 E. 1 7.16112.26 15 0: 17.15 18 52' 5C5 2.011 7.11 5 45 12 00 1.S5 12 21 lıl ıl i 5 \ \ . \ç Mclâhat Armağan okula gelirken Olaydan haberdar edilen Urfanın o zamanki Valisi Kemal Ga zezoğlu, Milll Eğitim Müdürünü teselli ediyor, Ankaraya Millî Eğitim Bakanlığına te'.efon ederek olayı anlatıyor ve Salâhattin Güvenç'e de. «Mâneviyatını bozma. Biz Ulu Önderimiz Atatürkümüzün yolundavız. Bu yoldan aynlnıa şerefsizliğini göstermedisimiz lçin müsterihiz. Ben burads oldukça kimse senin kılına dokunamaz. \ms ben gittikten sonra da elbette Crfaya şerefli Atatürkçü valiler gelecektir» diyordu. Birbiri ardına devam eden tehditlerden birinde «Sana bu dünyayı zindan edeccğiz. Başını kesip ellerini kıracağız» diyor bir diğerinde ise, en kisa zamanda fedai gruplannca imha edileceğı bildiriliyordu. Bu sırada lisede okumakta olan. oğlu Enis Güvenç, ^tahrikrafftüîah dovliIUyor, tehffif edlliyordu. Ortaokul öğıencisi Esin, bazı hakare*lere muhatap oluyor, ögretmenlik yapan eşi Gülseren Güvenç de, bazı imalarla karşılaşıyordu Fakat t>ütün bu olaylan t^rticîeyenler, sayıları çok az olan kimselerdi İşin ciddi bir durum alması karsısmda Vali Gajezoâlu, Milli Eğitim MÜdürtmün kortınmasını Emniyet Müdürtl Abdullah Pektaş'tan istemişti. Polis. Millî Egitim Müdürü Selâhattin Güvenç ile eşini, evini koruyordu. Tabıi lise ve ortaokula giden çocuklar da, okullanndan almtnışlardı. Atatürk inkılâpları uğruna Güvenç'lerin evinde ıstırap günleri başlamıştı. Millî Eğitim Mü dürü çahsmalarını Emniyet Müdürü Abdullah Pektaş'ın makamında yapıyor, içeri girip çıkanlar kontrol ediliyordu. tşi bu raddeye Ketirmişlerdi, tutucu çe\Teler. îstanbuldan. Simavdan, Artvinden gönderilen mektupların arkası kesilmiyordu. Bu arada nefsini koruması için Vali Gazezoğk! yetkisini kullanarak Millî Egitim Müdürü Selâhattin Güvenç'e «Silâh taşıma yetkisi» tanımış ve Gadantepten bir silâh da temin edilmişti. Zira ortada devletin serefi, haysıyeti vardı. elbette ki bir devlet memuru göz göre göre tehlikerr.n içine atılamazdı. Vali Gazezoğ'.u işte bu dirayeti göstermişti. /akat bir hastaya iğne yapılırken başka bir odaya kapanan, tavuk kesmesini bilmeyen bir meınur, ruhsatlı tabancayı hayatma kastetmege gelenlere kullanabilecek raiydi? «Asla> diyordu Güvenç, iKullanamazdım. Ve karşıma çıkacaklann yapacaklannı beiderdirn.» Üçüncü ceset Kasımpaşa'da Haliç Tersanesi önlerinde denizden çıkanlan ve 45 yaslannda oldu tu tahmin edilen üçüncü ceset de otopsi için morga gönderilmiştir. Bu cesedin de kimliği henüz tesbit edilememiştir. Ve cocuk ceseti Bulunan cesetler yüzünden başını kaşıyamaz hale gelen polis, islerin bununla biteceğini zannederken, dün de bir çocuk cesedi ortaya çıkmıştır. Yeni ceset Beyant'ta Süleymaniye camiinin avlusunda.kundak içinda bulunmuttuî. Üçdört arhk oldugu tahmin edilen çocuğun gayrımeşru bir münasebetin mahsulü oldugu ve öldükten sonra cami avlusuna terkedüdıği tahmin edilmektedir. 4.000 Lira Kazananlar: 003642 004774 008210 018984 023155 023155 026455 034Ö10 058947 059487 061029 062363 0724f>b 073103 083710 091459 098041 .07583 114052 126336 126418 126991 130156 146519 148817 150863 154758 161314 162112 168401 169596 170909 192197 202326 205565 218876 230551 231117 235696 238268 240943 248646 249909 253535 255550 023156 026455 034010 058947 059487 312249 320279 325649 326903 341034 346713 348280 350169 3524E3 366210 366963 374466 37550S 376745 378041 390533 414625 434355 437737 440983 448276 453490 455210 456236 474657 488948 489810 496706 498738 498986 2.000 001920 024835 044593 066701 ««406? 083261 1U565 120891 136102 145679 155906 168456 174387 182809 189475 201764 223635 236487 251164 259758 268096 284129 294153 308933 333084 338263 342337 349108 363088 370827 383622 398000 417575 430169 434678 451416 457628 464075 469516 Lira Kazananlar: 003368 003793 017638 017827 027710 035476 035997 040223 045076 055182 058528 060126 968428 06843» 0Î0577 07X20 075011 076935 0831S3 083274 087195 090773 102870 167238°« 113184 116058 114119 119759 122623 124152 127460 136065 138439 141750 142162 143066 148391 148412 152011 153913 158477 161557 164766 166894 168976 170809 173405 173743 175957 177545 180762 181756 183752 184436 184849 186566 191127 195316 195972 197061 206737 206744 220091 221456 224505 224705 230572 232706 237137 242602 247764 251065 251478 251553 256396 259206 261556 261734 263207 263737 270996 272407 275021 281077 286004 290252 292036 292946 296985 297038 301385 302761 316143 321194 328857 331677 333844 334550 337432 338035 340068 340079 340509 341033 343651 343954 346150 347177 352908 354402 355814 356842 364713 365768 367238 369563 372143 373562 377168 377593 384038 388450 391992 394576 405878 403539 413245 416366 418805 423164 423972 426244 432664 433147 433267 43460.3 436176 439168 445693 45055S 455044 455262 455329 457190 458785 460383 460756 461628 465215 465222 465947 466576 471231 472575 481436 482287 Yine söl... Ortada milliyetçilik olur da «sol» olniaz mıydı?. Elbette sol* dan. sol ideolojiden bahsedilecekti ki, bazı.çevreler, başörtüsüyle mUcadeleye girişen kimseıeri tekeleyecek ve onlara «lste bunlar gomonistlerin eseri» diyeceklerdi. Ve tabii. bir kurukahvecinin hasüış masraîını verdiği «Beyan» namede» de Sol'dan »oyle . behsedilivordu: "^ *" • : ' ' "•'''' «Sol ideolocya sahibi vey» senıpetizanı bir takım ötretmen* lcrın, sınıflarda alenen sol kitapları tevsiye, solcu yaıarları methetmeleri, hattâ daha ileri giderek çocuklara okumalan için bizzat solcu kitaplar dağıtmalan da, milliyetçi'.ik alayhtarlannın yalnız idarî baskıyla yetinmeyeceklerini. yeni bir hamle lçin şfimullu bir plân hazırlamış olduklannı. idari baskımn ise, bu plânm sadece bir b51ümünü teşkil ettifini göze e8rfinür şekilde beUrtmektedir. Binaenaleyh. sırt Ideolojik kanaatlerine binaen ötretmenler kitlesinin ldare âmirteTİ tarafsn» dan ezümesinin önlenmesi vo* lunda durumu sayın Millî Eğitim Bakanımıza, Bakanlık ilgililerine ve Urfa Valisi muhterrm Kemal Gaze^oghj'na araederiı.» Küçükyah'da meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi ölmüş, 2 kişi de agır şekilde yara lanmıştır. İstanbul istikametine gelirken 06ER881 plâkalı bir karayona çarpan 34EF380 plâkalı taksinin şoförü Hidayet Minîc kazadan sonra kaybolmuş, bütün aramalara rağmen buiunamarruştır. Trafik kazasında iki kişi can verdi Necmi Rıza dövüldü Tanınmış ses sanatkârlanndan Necmi Eıza Ahıskan, dün Siraselvilerdeki bir çiçekçievi sahibi tarafmdan dövülereb yaralanmıştır. TUneldekl bir pasajda yaptıgı münakaşa sonunda Necmi Rızayı döven «Oya» çiçekevinin sahipi Recep Korkmaz, olaydan sonrm tcaçrmşUr. Polis, kaçak sanığı aramaya başlamıştır. Necmi Rıza Ahıskan'ın iddiasına göre olayın sebebi, Oya çiçekevi ile kendi müessesesl arasındaki müşteri rekabetidir. DYO boya fabrikalan, bildirildiğine göre, Orta Doğu ülkelerine çeşitli imalâtmı ihraç etmeye ba?lamıştır. Irak'la yapılan anlaşma üzerine dün, 50 bin tonluk bir parti, kamyonlarla yola çıkarılmıştır. DYO, İrak'a sotış yopfr Kurulun kararı UNİLEVER FABRİKALARI İÇİN 6ENÇ MÜHEND1SLER ARANIYOR ARANAN VASIFLAR : 1. ASKERLİK HtZMETtKl TAMA.MLAM1Ş BL'LUNMAK, 2. ÇALIŞMA HAÎATI ÎÇtN TETERLİ tNUtLİZCE BİLMEK. Kimya mühendislerinden bajka, sınai sevk ve idarecilikle kariyer yapmak isteyen makine ve işletme mühendisleri de müracaat edebilirler. Işletmelerd» birkaç senelik tecrübesi olmak tercih sebebidir. Şahsi müracaatlann salı ve cuma sabahlan «VtTA ve SANA FABRtKASI BAKIRKÖT, İSTANBIIL» adresine. yazıh müracaatlann ise yine aynı adrese yapılması rica olunur. NOT: Haziran 1968 tarihindeki ilânlanmıza cevap verenlerin yeniden müracaat etmemelerini rica ederiz. llâncıhk: 961/8% VEFAT M«rhum TJok'or Miralay K5?ım ve S'Tİfe Necibe Hnnırr.ın k7İan; Hırkai Ş<>rif Şpyhı totunu: Albay Do'ctov Hasan Khdrl Dirim'in eşı; Tvlüdcss'.f Komııay'ın ablası; tncl B»n^su; Ömer vc Hüseyin Diritr'in anneleri: Perihsn Alpay; Gulder. Erman; İ^ühkârr. Albay Kıvızn Kııuy ve Buıhan Kutcy'ın teyzeleri; Güzin Genç'in halası Kcprülü ahfadından A.pa,rtxn.a,xıızıız v e Otomobiliniz FERtHA DİRİM MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKEJİ İDARE MECLİSİ REİSLİGİNDEN: Şirketimlz Hissedarlar Umumî Heyeti yıllık âdi toplantısı, aşağıdaki giindemi görüsmek üzere, 18 Mart 1969 Salı günü saat 10.00 da Harbiye, Cumhuriyet Caddesi, Pegasus "TEvi'ndeki Şirket Merkezinde yapılacaktır Pay sahipleri veya vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaîan ve ellerindeki hisse senetlerini veya bunlann mevcudiyetini ispat edici belgelerini toplantı gününden bir hafta önce Şirketimiz Umumi Kâtipliğine teslim ederek karşıhğında giriş kartı a'.maları rica olunur. Kâr ve zarar hesabı, bilânço. yıllık faaliyet raporu ve murakıp raporu 20 Şubat 1969 tarihinden itibaren Şirket merkezinde pay sahipleri tarafından tetkik edilebilir. Bunlardan kâr ve zarar hesabı, bilânço ve yıllık faaliyet raporu toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin emirlerine âmade olup her pay sahibt masraft Şirketimize ait olmak üzere kâr ve ıars.r hesabiyle bilânçonun bir suretini isteyebilir. Y>. Ocak 1963 Çarjamba günti Hakkın rahmmetine kavuşmuîtur. Cenazesi 25 Ocak 1969 Cumartesl günü ö | l e namazından «onra Sifl: camiinden almarak Zitıcirlikuyu mezarlığına deinedilecektir. AİLESİ Cumhuriyat 9C3 Gazetesi Şış/i'de dayalı döşeli, tam konforlu kaloriferli; osânsör/ü sıcalc sulu lüks bir bir apartman katı hediye ediyorl Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız kanununun ilgili maddesi ile bunu değişttren 5389 sayılı kanuna .istinader çıkardığımız "a 7faizl1 Birinci Tertip Bankamız tahvülerinin 19. itfa çekilişi 1/2/1969 cumartesi günü saat 9.15 de Ankarada Genel Müdürlük binamızda Noter ve Bankamız temsilcileri huzurur.da yapılacaktır. Mllll ve ecnebi bankalar temsilclleri lle tahvii hâmillerinden arsu edenlerin bu çekllişte bulunabileceklerl 1 lân olunur. Ayrıca kapıda sıfır kilometrede bir Anadol otomobili de var! Günaydın Gazetesi, Malum gazeteler birbiri ard«na vayın yapıyor, Melâhat Armağan'ın sınıf İçinde ögrencilarle birlikte çekilen resmini vayınlıyor, Urfa'da dogan Nur'dan bahsediyorlardı. Çeşitli bayan hatipler ve yazarlar Urfa'ya akın edip, kendisini teşvik ediyor. evinde misafir kalıyorlardı. tşte bu sıralarda 11 Disiplin Kurulu, Millî Eğitim Müdürlügü tlköğretim Müîettişinin raporunu Inceliyordu. Kurul, k o nuyu çeşitli vönleriyîe inceledikten sonra kararmı vermişti: «Cıunhuriyet tlkokuln öğretmen! Melâhat Armağan'ın lirf» ili dışında çalıştırılması nyjrundur.» Ama bu kararın Bakanlık taraîmdan onaylanması ve öylö •^ürurlüğe konulması gerektyordu. Fakat aradan aylar geçmis, henüz tasdik edilmediği gibV, Ankarada bir süre geciktirilmeBir günde kurulan si için telefonlar çahsmış, «Vallahi secimlerde çok kötö sonuç dernek alırız. Isterseniı afırhjtımn koymayınız. Biz bu konuda tazyik Bu arada; 180 imzah, Urfa altında bulunuyomz. Slz bilirslöğretmenleri adına yayınlanan nlz.j» diye bazı milletvelriUerinin bir «Duyurn» da «Türk millî kulagına su kaçırümıstı. efitiminin, yetişmesini öngördüBir siyasî organın îl Başkanı ğii vurttaş tipinde nesiller yeüşda, milletvekili olan «biradcrine» tiren ve kendini halkına adayan telefon etmlş, «Bnnu halletmezöğretmenlere. Millî tğitim Müdürümiîzün şahsında tüm dev sen tlrfa'va Relme. Kapım açık rimci güçlere ve vatan fcurtarıcı depildir» bile demişti. Atatürk ilkelerine saldırı rıiteliYARIN: ginde olan son kıpırdanışlar hiç bir zaman karanhk diişünceleriMtLLÎ EGÎTÎM BAKAN1 ni tahakkuk ettiremiyeceklerİLE KARŞI KARŞITA dir» diyorlardı. Halkın huzur ve refahı için GÜNDEM : 1. ldare Meclisi ve Murakıp Raporlannın okunması. 2. 1968 hesap devresi bilançosu ile kir ve zarar hesaplarmın okunması, müzakeresi ve ldare Meclisi ile murakıbın ibrası, 3. tdare Meclisine yeni âzalann seçilmesi, 4. Yeni murakıbın seçilmesi, 5. ldare Meclisi âzalanna verilecek ücretlerin kararlaştırılması, 6. Murakıba verilecek ücretin kararlaştınlması, 7. 1968 yılı kârınm tevzii hakkında karar ittihazı, dir. Cumhuriyet 882 Kupon neşrine 2 Şubat Pazar günü başlıyor Renk i resimler e tafsilat yarın ki PAZAR EXTRA'da (Cumhuriyet: 910) ANNONCE Ministere du Tourisme et de I'Information recherche des elements, cicîessous, pour les travaux concernant le Concours tnternational d'Amenagement Touristique de Side; le salaire change de 2.000 a 6.000 iivres turques: 1. Secretaireinterprete; connaıssant parfaitement le Turc et sa langue matemelle etant Français. 2. Secretaireinterprete: connaıssant parfaitement le Turc et sa langue matemelle etant Anglais. Connaissance du Stenographie serait une raison de choix. Pour renseignements complementaires, s'adresser au Departement de la Plannification Physique du Ministdre du Tourisme et de I'Information. (Basın: A. 532010515/887)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle