13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE İKİ 25 Oeak T*»fln CUMHURİYET • • • • • •İ •••••F NILLE1LERİN PSİKOLOJİSI ünya politikasmda bajan, ülkelerin jeopolıtiğl kadar, mületlerin psikoloJisinın de lyi tahlıl edılıp doğru değerlendlrilebilmelerine buyuk olçude bağlıdır. Bu lkl onem Ii unsuru, hattâ bunlardan sadece blr tanesinl 4o&ru değerlendıremı>en devletler ve devlet »damları, ne kadar kudretll olurlarsa olsnnlar, «onunda j a başansızhğa uğramaya, veya bajan l a n gefici olmaya mahkumdur. Halbuki. bu gerçeğe rağmen tarih blze gösteriyor ki, devletier çok defa sadece Jeopolitiği değerlendirmek, milletlerin psikolojilerini hesaba katmamak veya katamamak eğilünindedirler . Bu konuda yinnlnd yuz yıl dunyasınm yak n tarihinden bazı ornekler verdikten sonra, kendtmizi ve kader birlıği ettiğimiz batı dunyasını yakuıdan ilgilendiren bu konnya değinatekte, mlllf çıkarlanmıı kadar dunyanın geleceği bakunından da fayda ve hattâ zaruret gormekteyiz. D SENATÖR bir netice alısma sebep olmanng nudır? Bu gerçeği ve hatayı yıllar (onra basta bn tntnmun lorumlulansdan Churehill obnak ft»e re birçok tngıliz ve Araerikalı, bizzat ltirat etmemifler midir" Çarlık Rusyasmm yuz yıllar boyu Avrnpa Asya ve Ortadoğu politikasmda oynadıgı rolü ve siyasî gayelerini bılmeven yoktu. Bana rağmen onun karşısında bir denge unsuru olan Osmanlı Imparatorluğunu Birinci Dunya Harbinde Almanva ile ıttıfaka surukleyenler aynı Batılı devletler değıl mıdır** Birinci Dunya Harbi sonunda Kafkasyada knrulan tampon devletlerln ilerlde ovnayabilecekleri büyük rolu takdir edemlyen ve parçalan malan İçin ne mumkıinse yapanlar yine onlar değil midir? aUn Sadi KOCAŞ •••• • ••a • ••• • ••• • ••• •••• • ••• Ikinci Dünya Harbi anki Birinci Dunya Harbi orneğinden ç ders almmamış gıbı, Ikincl Dunya Harbi sırasında birçok devlet adamlannm . Bu arada Turkijenin ıkazına rağmen. kayıtsız sartsız teslirn politikası ile Alman mllletini Hitlerin etrafında bir sure daha toplayan, sonunda Alman askeri gucu ile beraber Almanyanm eko nomik ve teknık imkânlannı ve butun Orta ve Doğu Avrupayı Sovjetler Birligine peşkeş çeken politikanın savunulması mumkün muduı? Bugfin dunyanın devletler arası dengesinde yerlerini tam bulamaraıs olan hur dunyanın, liçuncu dunyanın, bu buyuk hatalan isleyen devletlere inanmalan, guvenmeleri istenebilir mi? Çinde yaratılan fı>asko, Kored> ve V'ietnamda sebep olunan sunî ve dayanılmaz iç md cadeleler, Endonezyada, Ortadoğuda ve butun Afrikada kitleleri ve kitlelerin psikolojisini. eıkariannı ve ıstırablannı hiçe sayan tutumlar a.vnı hatanın, aynı yanlıs politikanın devamı değil mldir? ilhasia bujük endustri devnminden ' sonra kuvvetle ve ekonomik yoliarla koca dunra'ya hukmeden kuçucuk Batı dunya•ı, jeopolitık tahlıl ve değerlendırmeler konu•unda gosterdikleri başarıyı milletlerin psikolojlleıinin değerlendirilmesi konusunda gosterememis, daha doğrusu bu unsumn gucunu ve değerinl takdır edememişlerdir. Aksıne, butun faaliyetlerinl nalıncı keserl gtbi dalma (Hep bana hep bana) poUtikasma davayan batı emperyalizmi, hudutsuı çıkarlarmdan blr kısmuıı, iigal ve hukmettikleri bolgeler halkına bırakabilmek (eragatını gosterme dıra>et ve nzak gonışune de sahip olamamıjlardır. Onlann bu hatalannın dunyanın fikrî ve •osval gelışmesl bakımmdan pek çok faydalan oldugu muhakkaktır Arna son yarım yuz yıl icınde bu basiretsizliğin sebep olduğu oyle politık hatalar da yapılmıştır ki, dunvanın bugun çekmekte oldugu ıstırabm ba« sebeplerl a n •mda ba hatalam buyuk yeri vardır. B Hep bana politikası :::: •»•• •••• •••• •••• •••• •••• Ve îspanya n konuda basta Asya ve Asyalılarm onemlerinin ve bilhassa psikolojilerinln billnmemesi veya onemsenmemesl gellr. Batılılar, doğu ve guney Asyanın ve Ortadofunun jeopolitik değerini çok lji takdir etml» ve bu ulkelerin stratejık yer ve maddelerine el atmak konusunda hiç bir fırsatı kaçmnamıslardır. Ama Çinlinin, Hindlinin, Iranlının, Arabm ve Afrikalmm psikolojisini lyi tahlil edip doğru değerlendırme konusunda nedense buyuk ihmaller gosterilmıs veya bu>uk hatalar islenmistır. Bu hata, Çinin ve İranm öneminl goten ulkelerin, Çinliaüı ve Iranlının afjon Üe uyutulmak suretile bu ulkelerdeki hâkimiyetlerinin sonsuz olarak devam edeeeğinl sanmalan İU başlamıjtır: Milletlerin baslanndaki kuçuk blr idared azuılığını su veya bu volla tatmin etmek sure. . rÛe mJUetler uzerindeki nufuzlarınıo uıun su * > e devam edeceğini sanafak «ynf mıta bugüb * dmhl devam etmektedir denilebilır. Bu hal butun dunyanın tdaresine tesir eden amurai ve janlıs bir tutumdur. Bunun en guzel orneğini Çm vertnıştir. Orneğin, 1920'lerin Rusyasında Çinin bugunku gucü ve onemi go nılmuf, takdir edilmıştir. Aynı vıllarda ne Anerika. ne tngiltere, ne de Fransa bu gerçeği tara mânâsı Ue gorememıs, değerlendtrememiılerdir. Edebilselerdı. çıkarlanndan biraz feragat gosterip de Çinin kendl zenginliğınden nuazzam Çin halk kitlesinln de fajdalanmasına raa olabiUelerdi, Çin halkı daha evvel se(a letten kurtulurdu. Hattâ daha sonraları, ise Amerika da karıstıktan sonra, Çinin somurulebilecek yonlerıne eldugu kadar psikolojisine ve dunyanın gidisine de onem verilip Çin halkına ve yonettcilerine doğru ve etken bir destek sağlanabilseydi, dunun muhakkak kl yine bugünku gibl obnazdı. B En başta Asya 'ekiz sene kadar evvel Londra'da, evvelce Turkiyede de bulunmus. tspanyada blr yaz tâtilinden donen bir tngillz universıte hocası ve eşıle gezi intibalan uzerinde konusuyorduk. Soz Ispanvollara intikal etmişti. (Bllmiyonıı iklimin. Akdenizln tesir) mldir'' Ispanyada hep Turkiyeyi ve Turkleri hatırladık. İspanyollan da tıpkı Turklere benzettik. Bugunku rejimlerine muhalif olduklan açıkça belli olan bazı ajdın İspanyollarla rejimlerinln katüığı raerinde konusuvorduk. O kıbar ve sıcak kanlı insanlann bir anda yuzlerinin şekliyle beraber sanki kanaatlan da değişıvermisti. Nerede ise Franko'vu ve Franko rejunini savunmaya basladılar Gorüşmemızi de «Bu bizim iç meselemizdir. Sadece Upanyollan ilgılendirir. gibl blr cevapla kesıverdiler. Bu hal bize Mustırfa Kemal Turkiyesini hatırlattı) demışlerdi. Orta halli aydın tngilizin gozunden kaçmayan bn gerçeğe, bu milletlerin psikolojisine, na sıl olur da uzun vâdeli dıs politikanın ustadı saMlan IngOlz devlet adamlan ve bugun dunvayı İdare etmek sorumluluğunu kimseye bırakmayan Batı dunyası bilhassa Amerikan liderleribu hMtar bigâıft*IfttlafcHirler? Işte ben bir turlü « buno. iıah edtnHjufunı. 30 yıldan beri Batı ile tam mukadderat birllği yapan, 20 yıldan beri bu bırlığı en sıkı sekilde ve kHle halinde ittifakla >uruten Turklyede. aydınlan ve buvuk kıtlevi son yıllarda kendilerinden tamamen soğutan burada teker teker savmaracağım tatbikat, aynı yanlıs politikanın sonucu değil midir?. orusumüz odur kl. sadece liderler ve idareci kadro Ue dosUuğa ve ittifaka dayanan politık ve ekonomik işbırliği anlayışı artık dun\a politikasmda değerini kavbetmiştlr. Dostluklara, andlaşmalara ve bunlara dayanan hajalî işbirliğine, taraflann birbirlerinin haysiyetlerine ve çıkarlaruıa saygı esasına dayanan ve kitlelere istinad eden bir politika ile yeni blr yon verilmedikçe, bütfin dostluklar ve andlasmalar kâğıt fizerinde kalmaya mahkum olacaklardır. Bu yeni politika, mutlaka milletlerin psiko lojilerinln v.e sosyal ihtbaçlannın iyl tahlil edi llp, doğru değerlendirilmesine dayanmak mec buriyetindedır. Aynı zamanda milletleri, küçuk, buyuk. za yıf. kuvvetli gibi tasniflere tâbi tutarak politikalannı buna istinad ettirmek de, buyuk devletleri daima yanlıs kararlara surukleyecektlr. Kuçucuk Vıetnam karşısında dev Amerikanın duştuğu durum, bu duşuncemizin en kesin delüidir. •••• >••• •••• •••• • ••• •••• •••• :::: •p«a •*•• Gi tkincl buyuk savaştan sonra kapitallst dunyada İki nlkenln kalkmmasına mucize adı verildi: Bunlardan biri Japonya'dır, otekl Almanya.. tkisl de savaştan yenilgrtyle çıkmıştı.. tkisinin de ordusu sıfıra indlrilmiştl.. Savaştan yenik çıkanların talihsizliği. milll savunma masraflannm kısıtlanmasıyla talihe donuştü. Gunumuzde Japonya ve Almanya, Dofu'da ve Batıda şaşırtıcı birer eellşme örne# olarak gosteriliyor. Oysa bn işin şaşılacak blr yanı yoktur. Aynı usnlü kâgıt fizerinde Türkiye'ye uyçularsak kısaca şu hesabı yapablliriz : 1969 Butçesinde Millî Savunmaya ayrılan beş mllyar lirayı yatınmlara kaydırımz.. yuksek e£itim gorrnuş. on binlerce subayı kalkınmanın kadrolan lçlnde duşünunuz.. ve Tanm milyona yakın ylrml yaşında gencl üretlm guclerinde gorevlendiriniz.. eçirdi^imiz hafta evvellne oisbetle bîraz sıcak ve yagışb olmuşTürkiye'nin birdenblre nasıl değişece&inl tahmln tor tur. Haftanın başlannda da biıtıın yurtta jağmur şeklinde defildir başlıyan yağışlar, sonraları Trakya, Marmara. Eçe, Jç ve Dospı AnaDiyeceğimlz şu kl, Japon veya Alman muclzeslnln mndoluda kar şeklinde olarak havalan biraz soğuttu. Doçıı bölgelerde clzelik blr yanı yoktur. Millî savunma masraflan çoğu ulkede lktisadi kalkınmanın belini büker. Hele blr topyer yer yaçmurlar devam ettl lumda sanayi kurulanıamışsa ve millet sllâhlannı yapaönümüzdekı hafta memle { Hafta boyunca yağışlar yer mıyorsa durum busbutun kotudur. ketımızın daha zıyade Avruyer devam ederken zaman Son yirml yılın Utatistiklerl dış tlcarette blr gerçegi pa üzerınden gelecek hava ortaya koyar: Yoksul ulkelerin dunya pazarına surdngiı zaman ftrtmalar olacaktır. olaylarının etkısı altında katanm mallarının fiyatları gittikçe duşmekte, sanayi ülkelacağı tahmm edılmektedır lerinin makine fiyatları gittikce yukselmektedir. Gellşmi; Yeni haftanın tahmını şoy nlkelerin mazlum milletleri bu yolla sömürmesi emperyaledır : lizmin geleneğldlr. Bu gelenek «sllâh sanaylinde de (reçerlldlr. Belçika askerî revrelerinden bu gerçefi do&rulayaGeçen hsfta. düny»<Uki eki cak ?u rakamlar verilmiştir : tırm •ırakllkların dafılıyından « 1964 yüında klâsık bır denızaltının maliyetl 8.7 konusmustuk: milyon dolârken avnı tıp ve gücte bır denızaltı 1972'de Bugun devam Ha\a sırakhkldrının anl < • • 40 milyon dolâra çıkacaktır 1955'te 55 bm. 1964'te 125 bın. £l;mrlrrı her laman ırohnkun 1968'de 175 bın dolâra elde edılen orta ağırlıkta bır tank dur Amerıka'da Montana'nm 1975'te 500 bın dolâra mal olacaktır Bır savaş devnye Brownıng sfhrmde 23 24 Ocak 191S ıunıı 24 faat Içerltinde hauçağı 1960'ta 1 milyon 900 bin dolâra mal oluyordu; aynı va «.rakh^ının 17 dtreeeden, görevi yapabüecek bir uçak 1967'de 4 müyon dolâra çıkBifırın altında 4S9 deraeeye dtt;• AKDENİZ BOLGESt : mıştır 1958'de 800 bin dolâr bir bombardıman uçagına vetuğünı* sovlersek tla de hayıet tıyordu. aynı görevi yapacak uçak 1967'de 1 müyon 200 Hafta başlannda sıcak ve cdeı> n« itHl mi* bin dolâra. 1968'de 3 milvon 100 bm dolâra çıkmıştır, 1972' Yağışlara goz atazsak; blr »ıl güne$li gunleri takiben biriçrrısındc dfın^ad* en fazls ya ! de 5 milyon 600 bin dolâra yükselecektır» • MARMARA BOLGESt : K15, lfn srnesınde Hinrifctan'ın ıki gün sonra tekrar yağışlar Tukandaki tablo karşısında Türkiye'nln durnmu neDune kadar nıspeten hafıfCherra Pnnji sehrinde kayde başlıyarak zamanla şiddetıni K dlr? lıyen hava olaylan bu gün dılraıstır MMrekareTe 2C 467 K artıracaktır. Lodos ftrtınala(Metekareye 1 kilogram yafıs S den ıtıbaren bu bölgede ye1923'te Cumhnrlvet knruldu. tkincl Dünya Savaşm1 mıMmctre yııkttkliktekl vuiıi* n bölgenin batı kesımlennde nıden şıddetını artıracak ve dan bu yana yirmi üç yıl geçti. Biz daha sanayiimizi kutrkabtıl tdrr) olarak ölçtılmuj etkili olacak ve bırkaç gün ramadık. Bu gidisle kuracağımız da yoktur: ilerl ulkeler öncelerı lodos fırtınaları üe tur Bizde blr yıl lçtnd» en fazla yaiış 1C31 tenestnde Rize'd; yağmur, sonraları da poyraz sonra bu bölgede de hava sıblzi somürmeye devam edeceklerdir. Öyleyse eni boyu metTekarrve 1045 3 kilotTam e , yönunden kuvvetli rüzgârlarbeşaltı kalem olan tanm ürünlerimlzi dışanya satarak caklıklan hissedılır derecede Urak tnhit edilmlsUt. la kar yağışlan başlıyacakelde ettiğimiz kısıtlı dövizlerle ml silâh satm alacağız" Uzun Tillann blçttlettne dayaazalacaktır. Hafta sonlarıntır. Hava sıcaklıklannda haÜstelik o dövlzlerl. havalann kötü olduğn yıllar buğday narak, 7 ı]lık en yütosk ortatada yer yer don olaylan ihti satın almak İçin kullanmak sorundayiz. fıf artışlan takiben hıssedıma ja|ış veren merkes Gttney , Amerlka'da Colombla'nın Qnlb , mal dahüındedır. lır derecede azalmalar olaBn çıkmazm karşısında parlak fikirll olanlar : do merke7i<1lr. caktır. Bn merkezln yılhk ncnn«l or Amerika blze sllâh verlr, başka çare yoktur... dltalanta ya^ış mlktarı mrtrekareyorlar. ye 10490 kilograrodır. TıirkİT*'Amerika da blze sllâh verdlgi zaman : 1) Modası «eede yılhk 5»jn« ortalamatı eıı yaksek olan Rize olup, yajlf mlş olanlan veriyor. 2) Bu sllâhlan Istediği yolda knllanmiktarı J415 6 kilogramdır. mamın şart koşuyor. 3) Çıkarlanna daha uygun geldlü Dtmvada >ıllık ortalama yagıİçin Yunanlstan'ı blzden daha iyi donatıyor. ?ı en az olan mericn l*e 0 5 kllo?ram Ue Chile'ntn Aklra merMilll savunmamızın kaynaklannı dışanda bir merkrzıdir keze bağlamanın kotülüklertnl anlatmak fnznlidir. C>k az degil ml* Demek oluyor ki, millt savunmayı saflam temele oDunj.ıda 24 »aat lçerismde en tnrtmak İçin bir tek yol vardır: Sanayileşmek! Mllll harp fa/la >ağıj FUipinlerde Bangnio şchrindr mrtrekarfj'e 16TS ktlosanayil kurmakî.. Nlteklm ordnmnzun lçlnde bn e&illm Itramdır oldukça kuvvetlenmlştlr. Aslında harp sanayil kurrnak, Dıın>amızda uzun yıtlar hl< temel sanayit kurmakla mumkün olur. Türkiye sanaylleş>ağıj «)m»»an merkpzlerln bıı• GÜNEYDOĞU ANADOmeslni lasıtlayan eng«Herl kınp atmadıkca greleeek yıllunabileretini dtrsttnebfltr miıi• KAR4DENİZ BOLGESt: nız» LC: Hafta başlannda bir • lardan bir şeyler ummak boşunadır. Bugrün harp sanayll Bolgenın dogu kesımlennde Tauvınr edın kl, M M ya knrmak isteyen bir asker. gözlerlnl memlekete çevirdl^i iki mevzıî yağış dısıntfS öguneşlı gunler ve yer yer ya 5>nda blr ıçenç, hir gür havatınzaman ne görecektlr : Petrol sanayil Amerikah elinde.. ğışlar olurken, İğneada Sı da ilk defa olarak yağış gore nemlı bir hava olayı bfklenDemirçellk tekeli Amerikan.. elektrik âletlerl de öyle.. cek \e nc oldıiRunu şaşıracaknop arasındakı batı kısmınmıyor. Hava sıcaklıkları öntır Sndan Wadı Hajf merkesı Bakır kompleksl Amerikan . Bor cevherl Anelosakson teda yağışlar daha şıddetlı ola(rtsmı risallara davanarak) 19 celerı artacak, sonralan fazla kelinde. makine montaj sanayil Amerikan.. lâstlk sanayi i rak, öncelerı yagmur, sonrasene hiç vagış alraamıstır. Avbır degışiklık göstermıyecekde ovle... nı «cVılde Ch'le'nin Iqnlqııe ları kar şeklinde görülecektır Bırkaç gün sonra yeniden Boyle blr ortamda mi kuralacak mllll harp sanayll* nevkıınde dc 14 yıl lııc T»t>J tır Bu kısımda lodos fırtmaka^aotılmcmıjtır Bu lşler yabancılann eline kaldıkça blzlm lflâh olayağışlar bolgenın tamamını sı pek etkılı olamıyacak, faDunjada en nıratll rtızgâr 12 ra^imız yoktur. Ve bu gidiçatın sonunda Türkiye Helebet etkısı altına alacaktır. kat bir veya ıkı gün sonra \ısau 1134 tarihlnde Wa»hinemflll sanavi kuramaz. mllll savunma rucleneme? . kaynak ton da saHitc 3i7 kılometre (»•rüzgârlar yıldız poyraza döhakımından dışanya. elo&lunnn İki dudagı arasmdakl lkl nırrde ÎO0 S metTe) hızla esmtsnerek kendısını oldukça hıstır Iıııdc mttrorolojl teskılAtı lâfa bağlı kalınz. settırecektır. Bu bölgede hakurulrtuğu eundfn ba jana en va sıcaklıkları doguda artarsuratli Tvrgkı hızı iaatte 1 « kllornelre clarak Sinvp^a tesblt ken batıda oldukça azalacak : edilmijtlr Büâhare soğuk bütün kesımButun bvnlardan daha tehll len etkıleyecektır. kell bir sey var. Çapı 13.14 em. •••••••••••••••••«••••••••»•••••••••••• YenidBiı kar Millî savunma çıkmazı dünler bekleniyor ve soguk 6 Bunlan biliyor musunuz? olan dolu vagısı bn da Nebra<k.Vr,)n Polter sehıind* lesblt edilnuştir Arap ülkeleri T\ urum hemen hemen butün Arap fil*~J keleri içın de aynıdır. Batılı devletler tarafından uzun yıllar >a zâlim bir emperyalist olarak münhasıran somurme ve ezme politikası tikıp edllmis veya kendl idarelerinde olmayan lara, yâni Osmanlı devletine bağlı olanlara, ya pılan resmî vaadler zamanı gelınce unutulmujtar. Bu suretle bu devletler, tam bir nmitsizlığe ve Batıya karsı guvensizliğe suruklenmislerdlr. Arap aleminin buyuk kısmınm bir zamanlar. N'âsırcı olmalannm bas sebebi bu değil ral dlr? Dunun bugun de aynen devam etmekte*ir Bir Nasır çıkmıs, bir kısım Arap dunvasının foılerini açmıstır. Bu suretle Arap milliyetçiliğl fikrine bağlanan Arap dunyası bugun koyu bir batı dusmanıdır. Çunku, batı deyince somaren, ezen valan sovleyen bir idare tanırlar. Bugun Arap dunyasınm henuz bu duruma gelmemıs, Batı'ya henuz duşman olmamıs blr kısrnı vardır ki, uzun yıllar tngiltere ve Fran«anın butun Doğu ve Ortadoğuda oynadıgı rolu, bugun oralarda Amerika oynamaktadu. Bu politika bugun için başardı ve faydalı olabillr. Bu politika sa>esinde Amerika, o Arap üikelerinin Ubii servetlerinden bugun için buyuk olçude istifade edebilır. Ama bu politikanın «onunda, bir sure sonra o ulkeler de bugun dunyanın birçok yerlerinde oldugu gibi koyu birer Amerikan dusmanı olacaklardır. Bunu gorebllmek için müneccim olmaya da luzum yoktur. ÂYİNİ • DOĞU ANADOLU BÖLGESt: Hafta başlannda kuzey kesimlen yer yer kar ya815lı, güney kesımleri parçalı bulutlu geçecek, hava sıcaklıklarda hafıf artışlar olacaktır Hafta sonlanna doğru hava sıcaklıklarında hissedılır azalmalarla bırlıkte kar yağışlan yeniden bütün bölgeyı etkılivecektır. RUHANİ KEKEM'ın doğumunu akraba ve dostlara müjdeleriz. ASUM\N • SEÇİL MERİÇ Dul Bayan Ebrus Gasparyan'ın, Bay ve Bavan Jılber Gasparyan'ın ve evlâdmın. Bay ve Bavan Levon Boncuk'un, Bedros Kupelvan'ın, Y. Muh. Bay Jor] Arabulun arzulan uzerıne çok sevgih eşı, babaları, buyukbabaları ve da>ısı merhum GASPAR GASPARYAN'ın GALATA'DA SIHHÎ İNŞAAT MALZEMESİ TÜCCARI q ölumur.un kırkıncı gunu olan (Yarın) Pazar 26 Ocak l 69 «aat 10 da Taksım, Surp Ohan Vosgeperan Ermenı Katolık Kılısesınde ruhu ıçm ÂYİN î RUHAN'l >apılacaktır. Dost ve akrabalann teşrlflen rıca olunur Beyoğlu Reklâm /897 S o n uç atı dunyasınm fiilî lideri dunımunda olan Bırleşik Amerikada yeni blr baskan ve yeni bir kadronun isbasına geçtiği su gunlerde, bu yazımız evvel a Turkiyenin, sonra butün dunyanın millî çıkarlan ile yakından 11gili bir etudun (daha doğrusu bir endisenin) aonucudur. Gerçi dun>ayı İdare edenlerin kulaklan, bu gibi ıkazlara karsı daima, butun tarih boyunca tıkalı kalmıştır. Ama tek umit olarak, yeni Başkan NIXON'un, bir lamanlar yardımcdığını yaptığı, Ddnci Dunja Harbinin muzaffer komntanı, eski Başkan Eisenhower*in Nor::: mandy çıkarmasindan sonra yapılan yerll yer :•••• l l l l siz tenkidlere cevaben sovlediği, (Herkes, her •••• geyi, herkesten iyl bildiğini sanır. Fakat, netiee •:•: •••• leri açıkça gorulen olaylar uzerinde nazarî mü!::: •••• nakaşalara fazla yer vermemek dusunceslndeyiz> şeklinde mealen hatırlayabildiğim sozlerini belki hatıılayıp, bunlardan ders almak tste • • • • •••• •••• •••• yeceğini duşunerek bu satırlan yazdık. •••• • ••• «••• Gerçekten, yukarıda birkaç tanesini bellrt•••• tiğbniz omeklere gore tekmil Batınm ve Ame • • • • • ••a • ••• rlkanın dünyaya ve bilhassa uçuncü dünyaya •• •••• •• • ••a karsı tâkıp ettikleri bencil politikanın muvai• ••• • ••• fak olamadığı, gun gibl açıktır. Ve butün görün • ••• • ••• tulerl ile de bugun dunyanın gozıi dnundedir. • >•• • ••• • ••• • ••• • ••• u yüzden. bu güne kadar tâkip edllen >••• >••• ve milletlerin psikolojisine hiç yer ve değer veribneyen yanlıs politikalarının yerfaıe, Batı'nm bu psikolojiye, ve her milletin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlanna ve en tabii millî hak larma daha çok saygı gosteren veni bir polltlkaya Bizzat Batı'nm kendl çıkatlan yonünden de her zamankinden daha çok zaruret oldugu goriij ve inancı icindeyiz. B • EGE BOLGESt: Hafta başından ıtıbaren bolgenın kuzeyınden başlamak üzere tedrıcen güney ve ıç kesımlerde yağışlar beklenmektedır. Bolgenın bilhassa kuzey kesımlerı lodos ve poyraz fırtınalanndan oldukça etküenecek ve hava sıcaklıklan düşecektır Hafta sonlannda yağışlar duracak ve kuru ayaz şeklinde günler görülecektır. 21 1 1969 ADANA (Cumhunyet: 889) •i:: ' ıL • • 'I 0 * » HflC YOLCULUGüNUZU Knlsal tflke'nîn Havayollan ile yapınız! Kutsal 7opr.kl.rt yapacaf.n.z bu dm, yolculufun gerçek b,r httır, olmtt.n. ,st î r « n .z Suud, Arab.stan H.v.yolltnn, t ı e bir Eoe,ng , , t uçağ.na b.nm B l 2 de s,Z1 o ulkeye konfor ,nnde suratle goturelım. S.zlere blr yandan Kurtn, Kenm'den du.l.r d.n.etecek b,r y i n dan da Medıne hurmalar, ve 2EM ZEH d.hıl olmak uzere lezzetl, b.r ye mek ,kram e dec e | ,z. Suud, Arab.stan Havayollann, , , t q c . k l . r l . ; 4 saatten k.sa b,r zamanda Istanbul C.dde aras.nda d.rekt «efer .yaparak zaman veparabak.rn.ndan ta.arruf ,.|l. y ,bıl,rıln.z Din yenmıjve ıbıdetınlze bajl.maya h.z.r olarak yolculujunuz ta |mamlanmış olacaktır. fsılâilı bilai almak uzare Sevahal veya Birinci Dünya Harbi irinei Dünya Harbmden sonra blr taraitan Wıl?on prensipleri ilân edilirken, dığer taraftan bunun tam aksine Versay banj sistemi ile dunjanın yaruının koyu blr kin ve intikam psikolojisine sunıklenmesl İkJn ci Dunya Harbinin sebeplerinden blri ve belki de birincisi olmamış raıdır*' Yuıyıllar boyu Batı ve Dogu arasında v« bilhassa Ortadoğuda tam bir denge unsuru olan Osmanlı Imparatorluğuna karsı galiplerin takındıklan tavir ve tuttuklan yol Türk milletinin sahlanısma •• bıitun esir fllkelera bmek B f ^^W1» : #fl B •••••>••••••••«••••>•••••••••••••««••••••••••• t«••••••••••••••••••••••»•«•••••>«••••••••••«•••••••••«•••• •••••••••••••«•••••••••••••••••••«*•••••••••••••••••»*•*•• •••••••«•••••••••••«••«••••••••••••••«•••••••••••••••«••••• • İÇ ANADOLU BÖLGESt: Hafta başlannda yer yer güneşli ve mevzıî yafışlı günlerle sıcaklıklarda artışlar olacak, sonralan bolgenın batı kesımlerınden ıtıbaren sıcailık düşüşleri ile bırlıkte kar yağışlan görülecektır. ' SAUDI ARABIAN AIRLINES Cumhunyet Caddesı Hilton Oteli Girlsi Telefon 886 (Basın 30801396/896) 48 42 65 Istanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle