13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"Fııar şehirieri kıi|iiiM..ııııı 3. Turnnda; ^nnnmınnmMniHinHmıumınnnmiHiııııiHHHHHin oztepe sozunu söylüyor rupa Fuar Şehirleri Kupası maç; lan ancak üç yılda bitirilmiştir.: 1960 1961 yılında ve onu tâkipî eden yılda îzmiri Altay temsil et; miş, 19631964 den sonra bugüne: kadar hep Göztep* katılma hak; kmı elde etmiştir. Geçen yıl BelI çikanın Anvers takımını eledikjj ten sonra İspanyanın ünü büyük Atletico Madrit takımını da saf dışı etmeğe muvaffak olan Göztepe, Yugos'.av Voyvodinaya ile ön ce N'ovisad'da, sonra İzmirde ayn: sonuçla 10 yenilerek elenıniştir. Bu yıİE çelince önce Mars;lya'yı, sonra Romanya'nın Argesti Pijj teşti takımını eledikten sonra karşısına garip bir raslantı ile Yugos lav takımı olan OFK Beograt Çikmıştır. ( İşte bugiln saat 14.30 da Karabur ma Stadında o\*nanacak maçın bir özelliği de Göztepenin final gurupu maçlarına katılıp katılamıyacağınm Beograt karşısında ğı sonuçla ilgili olmasıdır. BEN YABANC1 DEĞİLİM Gayesinin Türk fntboluna hizmet olduğuna ve bu jşi para için yapraadıitnı «çıklayan Eskişehirspoı antrenörj Abdullah •Ben yabana değilim. Benim sadece cebimdeld pasapnrtum yabancıdır» derken çok üzgün görünüyordn. BUGÜN OFK BEOGRAD tLE PELİLER TOPLU HALDE. L Akçay ve H. Aktaş Las Vegas yolunda.. • Akçay : "idealim şöhretii maratonculann girdiği bir yanşı birincilikle bitirmek,, Türk atletizminin sıfır olduğu bir zamanda üstün gayreti ve çalışması ile maratpnda aldığı başanlı senuçlarla yüzümüzü ak cikartan kıvmetli ve dünya çapında şöhretii maraloncumvız İsoiail Akçay 25 Ocakta Amerika'nm Las Vegasında Hüseyin Aktaş ile birlikte koşacaktır. Tokyoda elde ettiğl dördüncülük ile dünya maraton klasmanında 6 ncı sıraya giren Akçay' ın Las Vegasta alacağı sonuç merakla beklenmektedir. Akçay, bu yanşta da ilk 5 arasına girdiği takdirde şöhreti daha da artacaktır. 1967 senesinde Las Vegasta yapılan maraton yanşında Akçay, çeşitli ülkelere mensup 40'a yakın maratoncunun katıldığı yanşta 57 saniye farkla 2.24.03 ile ikinci olmuştu. Akçajr*ın yardımcısı ve kıymetli maratoncumuz Hüseyin Aktaş da yanşta 2.33.0 yapmıştı. Akçay'ın son uluslararası Tokyo yanşında 2.10'a kadar çıkması da derecesinin önemini bir kat daha artınnıştjr. Akçay, Las Vegasta yapacağı koşuya her gün 3040 kilometre koşarak haarlanınıştır. Bu yarışa çok önem vermektedir. Bir gün dinlenmeden devamlı antrenman yapan maratoncumuz şöhretinin zirvesine çıkmıştır. Akçay'ın yegâne ideali böyle uluslararası yanşta birincüik almaktır. 27 yaşındaki maratoncumuz şunlan söylemektedir. »Bütün dünya artık beni tanıyor. Fakat idealim şöhretii maratonculann girdikleri yanşların birini kazanmaktir. Dünyada maraîonda isim yapmış şehirlerin birinde bir birincilik alırsam gözüm arkada gitmeyecek ve idealime de kavuşmuş olacağım. Bonun için çalışıyoruın, er geç bu da olacaktır. Çünkü artık parkurlara, rakiplerime ve maratona alıştım.» DÜN GtTTlLER tsmail Akçay ile Hüseyin Aktaş, yanlannda idareci Osman Coşgül olduğu halde dün uçakla Las Vegas'a gitmiştir. BELGRAT (Özel) Son yıllarda modern futbol oynı. yarak kararlı somıçlar alan Fgenin seçkin kıılübü Göztep« bugün Yugoslavya'nın getçekten güçlü ve kartrosunda yıldız futbolcular bulunan OFK Beograd ile çetin bir mücadeleye BELGRADTA OYNATACAK OLAN GÖZTR* girişecektir. •»••>>>»•••»•»••»»•••»••••••• '••••»»•••••••••••••••••••••»•< 1955 yılmda organize edilen Avjj rYABANCILAR MİLLÎ TAKIMA FAYDALI İOLAMAZ,,SÖZLERİNEÜZÜLENGEGİÇ: | "Benim sadece I pasapoffuıtt uabancıdıı:•••99 Haşmet İNÖNTEPE vazıvor ESKİŞEHİR Eskişehirspor antrenörü Abdullah Gegiç; Avrupa klâsmanında Türkiyenin 29. sırayı almasına, gerçekten de çck üzülüyor. Bir yandan da eleştirmelr?r yaparak, •Türk futbnliinün bujrünkü bünyesi için bu kadar büyük düşü} göstentıesi imkânsızdır» diyor.. Gegiç'i e?asen Türkiyeye geti» ren ana sebeplerden biri de her yönü ile Türk futboluna yardımcı olmak istemesidir.. Ne var ki. ünlü çahşıırıcı, modern ve koliektif oyunu yeteri kadar Türk futbolüne uyguİB.vabilecek fırsatlarm ken diîine verilmemesinden son derece yakınıyordu.. Milli takım antrenörlüğrü teklif edildikten sonra bazı kişilerin «Ya bancılar başanlı o'.amaz sözleri Gfeiç'i son derece üzmüş ve bu saldınnın gerçek nedenini anhya mamıstır. Kendisi ile yapmış oîduğum ko nusmamda. ilk kez Gegiç. Miıli takım konusuna değinerek. kendisine yapılan yabancı itharr ".a kar şıhk: Türkiyede cok kaliteli genç elemanlar var.. Çok kısa bir ıanıanda Türk takımı gerçek gücünü ortfiva koyabilir.. Türkiyede futbol yok mu? Millî tal;ım niçin netice »lamıyor? Runun scbrnleri neîerdir? Rvı dururna çok iİ7İiliivprum. P»'>im icin yabancı ctikrtini yanısfırarak millî (akım antrepörlii^iî^tflc» hpçnnlı olamaz diyorlar... Kim yab^rıcı? Gülüynıı;m hn maircntlı •spzİPrr. Bıi£T!i'i için rpk zr*nr eloır;aii!ara sahibiz. Piâülı ve nr«ırı!ı hir ra'ışma ilo çt>V çiirpt'i bir netice alınabilir .. Rıı iston b»n l l ! ç kn"knıuyornm. Yııeo^Tavya'^s VVKÎt ve A milli takım'ar'm he; vıl calıstırdım.. v a s , j t3i:1rT1 h;î Z ,! a . nır? vo nasıl fnîbnVn «nril^r. hıınu herkestcn çok ivi bıliıim. ^tillî takım anrrenörlü^ünü rarR"Z «'arak. tar"3tnen vardnı etmrk icin yanmak isfpdim.. Amq. bpnim basnrılarımı i«temivpnlpr var beni frpnlfm>Şı< ca!ı<=ıyorlar... Tiiık fııthnliin ~1 yıl hİTmet Pt tim. <"ol{ ;,; tnr.,fı,,n. Ti""V<r o» rendim. nkııyup va^aoil'ynrnm da.. Ren Türk futbo1n«a Tfhmrı d?siîi?n... Renin cehimde bir tek nRs"•'••nm yahancıHır T<?krar edeyim. ben Tü'Vivee fntholiin iler'»rr=?;rıe "^rHımcı ol " ' a t icin »eHiTn. V e divorum ki, Milli takım çok CP'MIV bir yükselis vsnsHle^ek kudrrttedir!.. Ama önce. ilgilil P r ! e kar'ılıkVı olarak. ana oren?İDİerHe ve ça1!?ma HFff'n'idp an!3crr!ak ve vıltıfc rrofframls'in hi'hirinı:' çslişmemesini saS'^mak ş;erekir. HAVA SOĞUK SAHA KA1GAN Çok soğuk bir havada ve gan bir sahada. yapılacak ;; olan karşılaşmada Göztepeliler. daha zi yade defpnsif bir taktik'e oynaya3 caktır. Esasen antrenör Adnan S ü ^ vari maçtan önce: .Rakibimizin^ kuvvetini küçümsemiyoruz. Beoe~ rad ile rövanşı da düşünerek oy~ nayacağız» demiştir. Süvari, ayrı^ ca: «Her çoyden önce gol yememe yi düşüneceğiz. Kapalı futbol oynıE yacak ve kendimize rövanş için^ avantaj sağlamaya ç ş Kontra ataklarımızı da hiç etmiyecegiz, demiştir. E TAK1MLAR E Üç Dogu Alman hakeminin ida3 re edeceği karşılaşmaya Göztepe: = Ali K. Mehmet, Çaglıyan HüE seyin. B. Mehmet. Ali thsan Er= Millî Takım hakkında görüşlerini açıklayan Gegiç, Türkiye'deki tan. Cenap. Fevzi, Gürsel, Ha!il= ilk sörevi sırasında kendi deyimile en üzgün saydıgı jjünlerde şeklinde çıkaracaktır. çektirdifi fotoğrafım işaret «derken ofln Brüksel de babasım OFK Beograt ise sahada PetkoŞ izliyor. ! ve Sekularaç'tan mahnım olaE rak: nllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllll Corcei'iç Vukaşinoviç, Jokiç Sredoieviç. Meşanoviç, Stefanoviç Turudija. Milutinoviç <Mara viçl, Santraç. Stoyanoviç. Matkoviç tertibinde yer alacak'tır. SÜVARt MAÇI SEYREDECEK Gripten hasta olan antrenör Adnan Süvari, dün iyileşmiş ve ma cı tâkip etmek istediğini söylemiş tir. AKÇAT VE AKTAŞ SERVlStMlZDE ••••••••••»»••••••••••••••••••»••••••••••••• Başlangıç tarihi 1970 olarak tesbıt edıldı 'Cumhurbaşkanlığı Bisikleî Turu,, üç yılda bir yapılacak ANKARA Beynelmilel mahiyette, her yıl düzenlenmekte olan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu, bundan böyle her üç yılda bir yapılacaktır. Bisiklet Federasyonu Başkanı Hamdi Ayvalı'nın, bakanın emrine ragmen, Cumhurbaşkanlığı mrunun yapılmasmda israr etmesi üzerine Genel Müdür Muavini Orhan Bilgin, Hamdi Ayvalı ile yaptığı toplantmın ışığı altında, Devlet Bakanı ile görüşmüştür. Bilgin Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ı, elinde tura ait dosyalar olduju halde makamında ziyaret etmiş, bu konuda teşkilât ile federasyon başkanınm görüşlerini izah etmiştir. Toplantı sonunda, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun her üç yılda bir, riaha geniş çapta yapılması kararlaştırılmış, 1969 yüı faaliyet programmdarr kesin olarak çıkanlmıştır. Altınordu maçma hazırlanan Süvari. .Maçı izleyip, gidişine göre tâümat verrnek istiyorum. Burada her türlü îedbiri "almaJc mccburiyetindeyiz. demiştir. Fenerbahce kar alîında çalıştı O.Ş. Apak: "Batı'da hîçbir zantan söz sahibi olamadık,, Dün yurda dönen Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, «Batıda hiçbir zaman söz sahibi olamadık» demiştir. Suudi Arabistan karşısında aldığımız neticenin, «Futbolda, Asyanın önfinde, Avnıpa'nın gerisindeyit» sözünü doğruladığını belirten Federasyon Başkanı, futbolumuzun bir «dökümünü» yapmıştır. «Rakamlar göstermektedir M, fubolümüz hiçbir zaman istikrarlı olamamıştır.» diyen ve «Bu isükrarsızhk dünya futbolunda da vardır.» diye sözü dünya futboluna getiren Apak, «Dünya futbol tarihi, nice dev takımlann yıkılışına sahne oknuştur.» demiştir. VOUEYBOLDA İ.T.A. ŞAMPİYON OLDU İktisadî Ticarl tlimler Akademisi voleybol takımı Üniversiteler, yüksek okullar ve akademiler voleybol birinciliğinde Robert Koleji 3 0 mağlup ederek şampivon olmuştur. Reshnde «Cengiz, Fanık, Tanzer, OkUy, Rız», Fahri» tertibindeld Î.T.Î.A. takımı görulüyor. Adnan Süvari bir süre için antrenörlüğü bırakmak istiyor BELGRAT, (HA) Adnan Süvari, sezon sonunda bir süre için antrenörlüğu bırakmak istediğini açıklamıştır. Süvari, milll takımdan sonra Göztepeyi de bırakmak istediğini ifade ederek, «Altı ay veya bir yıl antrenörlükten elimi çekmek istiyorum» demiştir. M. Danışma Kurulu Ogün'iin cezasını tasdık etti ANKARA Fenerbahce BeSİktaş maçmda. oyundan atılan Fenerbahçeli Ogün'e Merkez Ceza Kurulunun verdiği 3 ay 22 gün yarısmadan men cezası. dün Merkez Damşma Kurulu taraiından tasdik edilmiştir. Yönetmelik gereğince 3 aydan fazla ceza alan sporcular karara Merkez Danışma Kurulu nezdinde itiraz etme hakkına sahiptirler. Ogün, bu haktan faydalanarak Merkez Ceza Kurulu karanna itiraz etmiş ve buçün toplanan Merkez Danışma Kurulu kararı o\ birliği ile tasdik etmiştir. Yılraaz ve Salim d ü n k ü a n t r e n m a n d a çahşıyorlar AMA1ÖRLBR KÖŞESI Gençler Liginde F. Bahçe K. Paşa'yı 30 mağlup etti «GENÇLER» de Beyaz grupta Ist. Spor başta giderken, Kırmm grupta da FENERBAHÇE hiç yenilmeden liderliğini muhafaza etmektedir. AMATÖR 1. Ligde ise 4 grup şampivonu belli olmuştur. GENÇLER LİGİ: ADALET EYÜP: 0 0, SÜLEYMANİYE TAKSİM: 0 0 FENERBAHÇE K. PAŞA: 3 0, Y. DİREK HASKÖY: 1fl 1. AMATÖR LİGt ALTINAY ORTAKÖY: 41. NİŞANTAŞI SAKARYA: 31 TOP. TAYFUN DEFTERDAR: 10, ÖZENSPOR BAĞLARBAŞI: 1 0, MÜRADÎYE CANKURTARAN: 11, KANLICA TAÇSPOR: 00, E.T.T. SELİMİYE: 2 1. OKMEYDANI ŞAFAKSPOR: 1 0, SÜMERSPOR GÜZELHtSAR: 51, CAMİALTI MALTEPE: 00. A. HİSAR G. PAŞA: 2 1 , MECİDİYEKOY CİBALÎ: 30 îiHi Takımlar İİİİ 1 7 6 8 i 7 S 5 6 10 6 6 8 6 10 6 5 O Beykoz Karşıyaka • O Altınordu Fenerbahce d Galata Ülküspor O H. Tepe Toprakspor © Ad. D. Spor Kocaelispor © Konyaspor Kastamonu O Aydmspor Kütahyaspor O Boluspor Samsunspor O Deııİ7İispo r Düzcespor flî) Edirnespor • Trabzonspor (B IVTnnisaspoı . Banriırma O Orduspor • Antalyampor (ö Afyonspor Kayserispor Glresnnspor . Balıkesir Sivasspor . Zonguldakspor Sakaryaspor . Adanaspor m 1 5 8 5 8 5 4 7 g . 7 8 6 7 WM HH 2 2 5 5 4 . 4 5 . 5 4 4 6 ^ ^ 50 40 60 50 45 65 45 40 100 wWİW Pri?.ar günü Altmordu ile Hgdeki tehir maçını oynayacak olan Fenerbahce, karh ve soğıık havada çabşmıştır. Antrenör Basri Dirimlili, San Lâcivertli takım ka/anmak için oynayaeaktır» demiş ve «Çok lyi çalışıyoruz. İyî bir forma kavııstuk. tk'nci devreye daha kuvvetli ve iyi bir moralle sirebilmemiz Altmorâıı nıaçına bağh. Bunu idr;ık eden futbolculanmız da büyük gayrctle çahşıyorlar.» demiştir. Fenerbahçe'nin karh havada yaptığı çahşmaya Şeref. Nunweiller, Ziya, Ercan, Can, Yaşar katılmamıştır. San Lâcivertli takım dün öğleden sonra da taktik dersi görmüştür. AYKAÇ İDDİALI KONUŞTU Futbolcuîarla yaptığı moraî ve taktik konuşmasmda Fenerbahçe'yi tehir maçında mutlaka yenmele ri gerektiğini belirten Altınordu Teknik Direktörü Aykaç, talebelerine. «Ben Fenerhahçe'yi yeneceğu diye iddialı konuşuyorum. Sakın beni mahçup etmeyin» demiştir. Tah.C. Tah. 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2» 1 0 19 10 1 01 1 20 10 0 1 1 1t Spor Toto'nun Maliye'ye bağlanması . tenkid edüiyor ANKARA, (a.a.) îzmlr Mllletvekill Şinasi Osma, bugün Maliye Bakanı Cifcat Bîigenan'a bir a ç ı i mefctup göndererek, EporToto nun Milll Piyanpoya bağlanmasının aleyhlndr bulunmuş «MQ*bet çalışmaUr yapan bu müe«seseni.ı yıkılmasına mfi•aade etmemeoiıt lstirham ©detiM» dam^de, ŞEREF HAS DÜN VİYANA'YA ÛİTTİ Fenerbahçeli kaptan Şeref Has, tedavi olmak üzere dün sabah uçakla Viyana'ya gitmiştir. Daha önce minüsküs ameliyatı geçiren ve sakatîığı devam eden Şeref, Viyana'da dnktor Jelinek tarafından tedavi edilecektir. Havaalanında eski takım arkadsşlarından Özer tarafından ugıırlarıan Şeref, hareketinden 6nce «Gayem Fenerbahce formasına tekrar kavuşabilmek. Bunun için doktorlarm tavsiyerine uyacak. icap edeı^e, tekrar ameüyat masa sına yatacağun» demijtir. Türkiye Genç Takımlar Futbol Şampiyonası 13 Şubat'ta başbyor ANKARA Dogu Alrnsnya'dn Nisan ayı için'le yapılncr.Jt Avıu pa Genç Takımlar Şampiyonasına ka:!ıacai{ TVSK zenç rni'li takımını t^sbit etmek anapıyla dilzcn'enpn Türkiye Genç Takımlar •5ı.rıpiyonası, 15 ç 'bat'ta Ad&n» ve Uacıuıde başiayacak arassnda i!k boks (HA) B jgüne ka c"ar ilk defa bir Rus boks takımı Bir'eşik Arap Cumhtıriyeti boksörleri ile karşılaşacaktır. Aralarında Sovyetler Birliği şampiyonlarmdan Vladfmir Musalimov ve Lponid Rııgsyevf=ky'nin bulundugu L"kra>na boks karmasi takımı, dün uçakla Kahireye hareket etmiştir. 45 50 50 40 g 8 2 4 Yed. maçlar 1 | 0
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle